Free Essay

Noli Me Tangere

In: English and Literature

Submitted By dabzy1815
Words 917
Pages 4
Buod ng Noli Me Tangere nobela ni Jose P. Rizal

Mula sa Europa ay umuwi ang binatang si Juan Crisostomo Ibarra matapos mag-aral ng pitong taon. Si Ibarra ay ang katipan ni Maria Clara, anak ni Kapitan Tyago.

Magiliw na tinanggap ng bayan ng San Diego ang binatamg hinahangaan sa kanyang talino at puso sa mga kababayan, gayundin marahil sa pagmamahal ng bayan sa kanyang yumaong ama.

Nagdaos ng hapunan si Kapitan Tyago para sa pagbabalik ni Ibarra, naroon ang mga kilalang personalidad sa bayang iyon, ang mga pinuno ng pamahalaan at ng simbahan. Naroon din ang Praileng Pransiskano na si Padre Damaso.

Mababakas ang malamig na pagtanggap na Padre Damaso. Kapuna-puna rin ang panghahamak niya rito makalawang beses habang nagkukwentuhan sa hapag-kainan na pinalipas na lamang ng maginoong binata at sa halip ay nagpasya umuwi na lamang sa pagdadahuilang may mahalagang bagay pa siyang gagawin.

Kinaumagahan ay nagpasya ang binata na dalawin ang kasintahang si Maria Clara at doon ay muli nilang ginunita nag kanilang pagmamahalan. Si Maria Clara ay larawan ng isang dalagang Pilipina na mapagmahala sa magulang, mahinhin, maganda at maka-Diyos.

Sa pag-uwi ng binata ay nakausap niiya si Tenyente Guevara, at ditto napag-alaman ang dahilan ng kamatyan ng kanyang ama na si Don Rafael, ang pinakamayamang Asendero sa kanilang bayan.

Nalaman niya kung paanong idiniin ni Padre Damaso si Don Rafael sa kasalanang hindi niya sinasadya. Ito ay matapos na maipagtanggol niya ang isang bata sa kamay ng isang kubrador na kastila na nananakit sa bata. Nang magtangka ang kastila ay naitulak niya ito na siyang ikinabagok ng kanyang ulo at sanhi ng kanyang kamatayan.

Nabilanggo si Don Rafael sa iba’t-ibang kasong isinakdal sa kanya. Siya ay nagkasakit sa bilangguan at namatay. Iniutos ni Padre Damaso na ipahukay ang kanyang bangkay at ilipat sa libingan ng mga Intsik. Dahil umuulan noon ay hindi na nagawang ilipat ng libingan ang matanda at sa halip ay ipinasyang itapon na lamang ng tagapaglibing sa lawa ng Laguna.

Hindi na naghiganti ang binata matapos marinig ang pangyayari sa kanyang ama sa haliup ay ninais niyang ipagpatuloy na lamang ang mabuti nitong gawa ng magpasya siyang magpatayo ng paaralan na moderno at katumbas nang nasa bansang Alemanya.

Isang lalaki ang sinuhulan upang pagtangkaan si Ibarra sa araw mismo ng pagbabasbas ng batong panulukan ng kanyang paaralan. Nailigtas ni Elias si Ibarra at ang lalaking nasuhulan ang nahulugan ng bato na siyan itong kinamatay.

Sa hapag-kainan kung saan naroroon ang mga panauhin ni Ibarra ay muling hinamak ni Padre damaso ang kanyang ama na siyang naging dahilan ng kanyang galit. Sinunggaban niya ang pari at tinutukan niya ng kutsilyo subalit naawat siya ni Maria Clara.

Naging eskomulgado angb inata o itinawalag siya ng Arsobispo ng simabhan sa pangyayaring iyon. Dahil dito ay hiniling ni Padre Damaso kay Kapitan Tyago na ipakasal si Maria Clara sa isang kastilang nagngangalang Linares sa halip na kay Ibarra.

Ikinasama ito ng kalusugan ni Maria Clara. Ilang araw din siyang naratay sa karamdaman.

Nilakad ni Ibarra ang pagkawalang bisa ng pageskomulgado sa kanya at sa tulong ng Kapitan Heneral ay binawi ng Arsobispo ito at muli siyang tinanggap sa simabahan. Hindi pa ganap ang kasiyahan ni Ibarra ay nadawit na naman siya sa isang kaguluhang ibinintang s akanya matapos looban ang kwartel ng sibil, walang katibayang siya ang namuno rito kung kayat binalewala ang bintang na ito sa kanya. Kinausap siya ni Elias upang pamunuan ang pag-aalsa sa mga kastila ng taong bayan subalit tumanggi siya at nagsabing hindi siya naniniwala sa gayong paraan.

Gayunman, muli siyang nasangkot ng gamitin ang sulat niya kay Maria Clara bago siya tumungo sa Europa kahit wala naman talagang kaugnayan ito sa mga paghihimagsik na nagaganap sa bayan.

Nakatakas si Ibarra sa kulungan sa tulong ni Elias. Naganap ito habang nangyayari ang hapunan sa bahay ni Kapitan Tyago. Ang hapunang iyon ay ukol sa pag-iisiang dibdib ni Linares at Maria Clara.

Sinadya ng binata si Maria Clara bago ito tuluyang tumakas, sinumbat ng binata kay Maria Clara ang pagkakanulo nito sa kanya sa pag-aabot ng sulat sa hukuman subalit itinanggi ito ni Maria Clara at sinabing siya ay tinakot lamang. At ang mga sulat ay naging kapalit ng 2 sulat na ginawa ng kanyang ina bao pa siya pinanganak. Ang mga sulat na iyon ay natagpuan ni Padre Salvi, sulat na nagpapatotoo na si Maria Clara ay anak ng kanyang ina kay Padre Damaso.

Inihayag din niya ang kanyang labis na pagmamahal sa binata kahit siya ay papakasal kay Linares.

Sakanilang pagtakas sa tulong ni Elias, pinahiga niya si Ibarra sa bangka at tinabunan ng damo, binagtas nila Ilog Pasig hanggang sa marating ang lawa ng Laguna. Naabutan sila roon ng mga sibil, upang iligtas ang binata ay lumukso si Elias sa tubig at doon siya napaulanan ng bala. Nangmamula ang lawa ay iniwan sila ng sibil sa pag-aakalang ang kanilang napatay ay ang binatang si Ibarra.

Nang mabasa ni Maria Clara sa pahayagan ang di umano’y sinait ng kanyang kasintahan ay hiniling nitos a kanyang ama na si Padre Damaso na payagan siyang magmongha kung hindi ay magpapakamatay siya.

Matapos ay ikalawang araw ay sinapit ni Elias ang maalamat na bundok ng mga Ibarra, nochebuena noon, sugatan at naghihingalo, humarap siya sa silangan at waring nagdadasal na binigkas

“Mamamatay akong hindi nasisilayan ang pagbubukang-liwayway sa aking bayan, Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga taong nabulid sa dilim ng gabi.”

Similar Documents

Free Essay

Noli Me Tangere Insights

...Noli Me Tangere Conclusion Noli Me Tangere was the most controversial novel of Rizal aside from the predicaments he encountered just to publish this novel. It aims to promote awareness and to free Filipino people using diplomatic means. Rizal aimed to redeem the country and its people by exposing the barbarity, greed, cruelty and ignorance of the Spanish colonizers. Noli Me Tangere portrays the different aspects of gaining independence. Jose Rizal focuses in social climbers, abusive power, family devotion, self-sacrifice, purity and faithfulness. Having been colonized by the Spaniards since 1500s, the author depicts the Filipinos suffering abuse from civil guards, friars and other government officials. Using their power to mistreat civilians, the civil guards harass them because of simple causes, such as not rendering the customary salute, etc. The same goes with friars who commercialize religion through simony and plenary indulgence. Government officials likewise make use of their power to control those whom they believe would be detrimental to the Spanish rule. Just as Crisostomo Ibarra, the main character in the novel, experiences this through the death of his father, this theme in “Noli Me Tangere” comes to life. Another very evident theme in the novel turns out to be patriotism. Portrayed by Ibarra and Elias, these two men earnestly desire for independence from the oppressors. Although different in their means of seeking reform, they both press their goals. Believing......

Words: 371 - Pages: 2

Premium Essay

Noli Me Tangere

...Noli Me Tangere (novel) Noli me Tangere Image:Original cover, Noli me Tanger.jpg original cover Author Jose Rizal Country Philippines (first printing in Berlin) Language Spanish Genre(s) novel Publisher Publication date 1887 Media type Print Followed by El filibusterismo Noli Me Tangere (Touch Me Not as the alternative English title) is a Spanish-language novel written by José Rizal and published in 1887 in Berlin. The novel is commonly referred to by its shortened name Noli; the English translation was originally titled The Social Cancer, although recent publications have retained the original Latin. The literal translation is touch me not. Rizal derived these words from the Bible, specifically the Gospel of St. John 20:13-17, which describes how lepers were made to wear signs bearing these words to warn passers-by of their condition. "Touch me not" were also the warning words spoken by Jesus to Mary Magdalene when he rose from the dead. In the Gospel of John, Jesus said this because he has not accomplished his mission (after rising from the dead, he must ascend to heaven to see God the Father) and hence, cannot be touched. French writer D. Blumenstihl says that "Noli me tangere" is in fact the professional nickname used by ophthalmologists (such as Rizal himself) for cancer of the eyelids. Contents [hide] 1 Plot 2 Synopsis 3 Main points 4 Historical context 5 Film, TV or theatrical adaptations 6 External links 7 Original Source [edit] Plot The......

Words: 2377 - Pages: 10

Free Essay

Noli Me Tangere

...novel might not be printed, and that it would remain unread. He was struggling with financial constraints at the time and thought it would be hard to pursue printing the novel. A financial aid came from a friend named Máximo Viola which helped him print his book at a fine print media in Berlin named Berliner Buchdruckerei-Aktiengesellschaft. Rizal at first, however, hesitated but Viola insisted and ended up lending Rizal P300 for 2,000 copies; Noli was eventually printed in Berlin, Germany. The printing was finished earlier than the estimated five months. Viola arrived in Berlin in December 1886, and by March 21, 1887, Rizal had sent a copy of the novel to his friend Blumentritt.[3] On August 21, 2007, a 480-page then-latest English version of Noli Me Tángere was released to major Australian book stores. The Australian edition of the novel was published by Penguin Books Classics, to represent the publication's "commitment to publish the major literary classics of the world."[4] American writer Harold Augenbraum, who first read the Noli in 1992, translated the novel. A writer well-acquainted with translating other Hispanophone literary works, Augenbraum proposed to translate the novel after being asked for his next assignment in the publishing company. Intrigued by the novel and knowing more about it, Penguin nixed their plan of adapting existing English versions and instead translated it on their own.[4] Reaction and legacy This novel and its sequel, El filibusterismo......

Words: 3036 - Pages: 13

Free Essay

Noli Me Tangere Kabanta 25

...Noli Me Tangere Kabanata 25 Sa Tahanan ng Pilosopo Pagkaraang libutin ni Ibarra, nagsadya ito sa bahay ni Mang Tasyo. Inabutan niya ito ng nagsusulat ng heroglipiko sda wikang Pilipino. Abala ito, kaya ninais niyang huwag ng gambalain ang matanda. Pero napuna nito ng siya ay papanaog na. Pinigilan si Ibarra, Sinbi ni Mang Tasyo na ang sinusulat niya ay hindi mauunawaan ngayon. Ngunit, ang mga susunod na salin- lahi ay maiintidahan ito sapagkat ang mga ito ay higit na matalino at malamang hindi nahihimbing sa panahon ng kanilang mga ninuno. Ipinalagay ni Ibarra na siya ay dayuhan sa sariling bayan at higit namang kilala si Mang Tasyo ng mga tao.. Kung kaya’t isinangguni niya ang kanyang balak tungkol sa pagpapatayo ng paaralan. Pero, sinabi ng matanda na huwag siyang sangguniin sapagkat itinuturing siyang baliw ni Ibarra, at sa halip ay kanyang itunuro sa binata ang Kura, ang kapitan ng bayan at ang lahat ng mayayaman sa bayan. Ayoon pa rin sa kanya, ang mga taong kanyang tinutukoy ay magbibigay ng masasamang payo subalit ang pagsangguni ay hiindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin lamang kunwari ang payo at ipakita ni Ibarrang ang kanyang ginagawa ay ayon sa mga pinagsangunian. Tinugon ni Ibarra si Mang Tasyo na maganda ang kanyang payo peero mahirap gawin sapagkat kinakailangan pa bang bihisan ng kasinungalingan ang isang katotohanan. Maagap na tumugon din ang matanda na higit pa sa pamahalaan ang kapangyarihan ng isang uldog, nagtagumpay lamang ang binata kung ito...

Words: 1006 - Pages: 5

Free Essay

Noli Me Tangere (Very Helpful)

...Noli Me Tangere Kabanata 9 – 16 Ipinasa nina: Gabriel Samonte Jerico Fandino Monique Tabilon Almira Marzan Diego Herradura Ipinasa Kay: Gng. Sandra Sarania Petsa: Marso 22, 2016 Kabanata 9 I. Mga Talasalitaan 1. Natambad : Nalantad 2. Nagbabata : Nagtitis 3. Pag-aalitan : pagaaway 4. Pagmamalabis : Pangabuso 5. Maluwalhating : Mapayapa II. Buod ng Kabanata 9 Nang Makita ni Ibarra si Padre Damaso sa Maynila ay papunta pala it okay Kapitan Tiyago, Pumunta siya doon para mapatunayan na mas mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Nang makasalubong niya si Kapitan Tiyago ay nagsaludo si Tiyago at hindi ito pinansin ng mga Prayle. Simbolo lamang na mas nakapangyayari sila. Samantala, matapos magmisa, nagtungo si Padre Sibyla sa kumbento ng kanilang korporasyon na nasa loob ng Maynila. Napagusapan nila ditto ang buhay ni Ibarra at paano nila mapapasanib si Ibarra sa kanilang panig. Habang naguusap ang mga pari ay naguusap parin si Padre Damaso at Kapitan Tiyago. At sa Paguusap na iyon ay nauto na naman ng paring Dominikano si Kapitan Tiyago III. Gintong Aral na may kaugnayan sa kasalukuyan Maraming tao na manloloko sa kahit saan tayo magpunta, minsan ay hindi natin inaasahan na ito ay ang matalik natin na kaibigan, kapamilya o mahal sa ating buhay. Ngunit kahit sino ay mayroong abilidad para manloko, at dapat tayo ay magingat sa mga ganitong klaseng mga tao. Kabanata 10 I. Mga Talasalitaan 1. Baybayin : Tabi 2. napagsasamantalahan : Naloloko 3....

Words: 1924 - Pages: 8

Free Essay

Buod Ng Noli Me Tangere

...Buod ng noli me tangere (JOSE RIZAL) Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa Europa. Pagkatapos ng pitong taong pamamalagi roon ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagdating ay naghandog si Kapitan Tiyago ng isang salo-salo kung saan ito ay dinaluhan nina Padre Damaso, Padre Sibyla, Tinyente Guevarra, Donya Victorina at ilang matataas na tao, sa lipunan Kastila. Sa hapunang iyon ay hiniya ni Padre Damaso na siyang dating kura ng San Diego, ang binata ngunit ito'y hindi na lamang niya pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilang may mahalagang lalakarin. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya kilala bilang anak-anakan ni Kapitan Tiyago, isang mayamang taga-Binundok. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan at sa kanilang pag-uulayaw ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahing muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego ay ipinagtapat sa kanya ni Tinyente Guevarra ng Guardia Sibil ang tungkol sa pagkamatay nga kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asendero sa bayang yaon. Ayon sa Tinyente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso, na Erehe at Pilibustero, gawa ng di nito pagsisimba at pangungumpisal. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aaral, nakita ito ni Don Rafael...

Words: 4024 - Pages: 17

Premium Essay

An Analysis of “Noli Me Tangere” Using the Marxist Approach

...Analysis of “Noli me Tangere” using the Marxist approachFritzSeptember 20, 2008 | Noli Me Tangere | * What is the analysis of Noli Me Tangere using the Marxist approach? | * To analyze Noli Me Tangere using the Marxist approach | Marxist Approach | | | * People were misguided. * Direct and indirect oppressions were everywhere especially those done by friars | His novel illustrates, through his characters, Spaniards’ abuse, oppression, greed, and manipulation done to the Filipinos, especially to those who are in the lower social status | Understanding the Themes of the Filipino Novel "Noli Me Tangere"Celine Bernadette FranciscoAugust 22, 2012 | Noli Me Tangere | * What are the themes underlying in Noli Me Tangere? | * To identify the themes underlying in Noli Me Tangere | Formalism | | | * Freedom from Spain * Social Climbers * Abusive Power * Family Devotion * Self-sacrifice * Patriotism | The novel illustrates the face of the Philippine society and government during the Spanish times. | Title of the Essay/ Article/ Book/ Crtique ReviewAuthor/ CriticDate Published | Unit of Analysis | Literary Research Questions | Objectives | Approach/ Methodology/ Theory | Assumptions | Methods of Analysis/ Procedures | Important Results/ Findings | Conclusions | Comparative Analysis of Noli Me Tangere and El FilibusterismBleasy CepedaAugust 22, 2014 | Noli Me Tangere | * What are some of the similarities and differences of Noli Me......

Words: 473 - Pages: 2

Free Essay

Report Noli Me Tangere Kabanata 57-58

...NOLI ME TANGERE Kabanata 57-58 TAGAPAG-ULAT: Beverly Ramos / Raver Reyes______________________________ KAGAMITAN: POWERPOINT presentation/ video presentation___________________ I. Mga Layunin * Maipaunawa ang kahalagahan ng pakikipagkapwa tao. * Maipaliwanag ang mga kaganapan sa nasabing kabanata ng Noli Me Tangere. * Masuri ang iba’t-ibang kanser ng lipunan na matutunghayan sa nasabing kabanata. * Masasagot ang mga mahahalagang tanong sa kabanata 57-58 II. Pamaraan A. BALIK ARAL 1. Sino ang dumakip kay Ibarra? -Sarhento 2. Bakit gulong-gulo ang isip ni Elias nang pumasok siya sa bahay ni Ibarra? –Dahil naalala niya ang sinapit ng kanyang angkan. 3. Sino ang may kagagawan ng pagkasunog ng bahay ni Ibarra? -Elias 4. Kumalat ba ang mga sabi at kuro-kuro sa bayan tungkol sa nangyari kila Ibarra? -Oo 5. Sino ang tinutukoy ng utusang babae na nagbigti sa puno ng santol? -Lucas B. PAGBIBIGAY NG MAHALAGANG TANONG “Magtatanim ka ba ng sama ng loob sa mga taong natulungan mo at tinalikuran ka kapag ikaw naman ang nangailangan?” C. Pagganyak Istratehiya: Video Presentation (The Passion of the Christ clip mula sa YouTube) D. Paglinang sa Aralin * Pagpapabasa ng Kabanata 57-58 * Pagbuod ng mga pangyayari sa Kabanata Istratehiya: Powerpoint Presentation E. Halagang Pangkatauhan Tumingin muna sa sarili bago manghusga sa kapwa. F. Pagpapaliwanag sa sinabi ng tauhan at pag-uugnay sa sariling buhay. ...

Words: 600 - Pages: 3

Premium Essay

Noli Me Tangere

...Ethics related to Sociology Introduction Living in this world without any companion is like a world without color. It is like you have drowned from the deepest part of darkness. As the saying “No man is an island”, it is proven that a person can’t live within itself. You must have friends and socialize with them in order for you to make a wonderful living. Having interaction with other people—sharing some beliefs and practices may consider as part of sociology. Sociology itself means “the study of society”, where it came from the Greek word “socio” means “society” and “-logos” mean “the study of”. Sociology is the scientific study of society, of the ways of which society is organized and operates, and of the factors contributing to both societal stability and social change. It is concerned with patterned social regularities rather than with unique personal experiences. Simply means that sociology is the study of the things around the society. Studying the society also involves ethical values where people will be taught how to live doing the right thing over the wrong one. Though people have their own ways of living, each of us may consider that ethics is very important in everyone’s life. Based on Emerita S. Quito, the author of the book “Fundamentals of Ethics”, ethics is from the Greek word “ethos” meaning a characteristic way of doing things, or a body of customs. In general, ethics is meant to be applied in order to teach the people how to live essentially doing......

Words: 883 - Pages: 4

Premium Essay

Noli Me Tangere 35,36,37

...Chapter 35 The Fiesta By seven in the evening, guests have begun to arrive. Arriving first were the petty government officials and clerks. Within a while, Juanito Pelaez and Paulita Gomez have also arrived escorted by Dona Victorina. Basilio stood before the house observing the people going in the house. He then noticed Simoun alighted with the lamp in his hand. He knew that the lamp is a bomb that will blow up the whole house along with the people in it. Fearing for his safety, he walked away. But as he was doing so, he noticed Isagani and also urged him to leave. He refused explaining that this would be the last night he’ll see Paulita as a single woman. Basilio explained to him that the place is mined and that the lamp is set to blow up anytime soon. Realizing that Paulita will likely be killed from the explosion, he immediately ran into the house. Inside the house, a note was passed around containing the words Mene, Tekel, Phares and signed Crisostomo Ibarra. Since only Father Salvi knew who he was and verified that the handwriting is his, he tremebled with fear over the idea that he is going to kill all of them. Noticing that the light is fading away, the Captain-General asked Father Irene to turn up the wick. Just then Isagani barged into the room, grabbed the lamp and jumped into the river. All the while, the servants thought it was a thief. Chapter 36 Ben-Zayb’s Allicitions Ben Zayb immediately went home to write about the incident that happened at the......

Words: 573 - Pages: 3

Free Essay

Noli Me Tangere

...A tagalog saying goes this way "saka mo lang makikilala ang tao pag makasama mo sya sa iisang bubong" Yes this is a way to save women from the irresponsible man, we have to think the situation of women eventhough we are living in a xtian country. If divorce is the way to save every married women who are suffering from morally, physically and mentally abuse. For me yes!!.para sa anu pa ang pagtitiis nyong dalawa.. Kung pareho naman kayung di masaya!!..pakawalan nalang ang isa't- isa. Para wala ng masasaktan.. Kay sa naman araw2x. Kau nag aaway.. Baka mamaya hahantung pa yan sa pananakit at patayan  For me yes ..because I do believe that if a relationship doesn't work at all..why you need to stay.and spend the rest of your life that you are not happy with it... Dapat legalize na yan ..kasi meron naman tayong anullment which is very unfair para sa mahihirap kasi mayayaman lang nakaka-afford.. unfair law yang anullment para sa walang pera ..unlike pag may divorced mas affordable at mas madali para sa lahat.. As of 2003, it was recorded that 4 out of 25 marriages in the Philippines end up in Legal Separation. Other couples decide not to legalize their separation simply because they cannot afford it. This is one of the many reasons why many politicians are pro divorce. Divorce is the legal dissolution of a marriage by court or other competent bodies (Oxford, nd.). It is way cheaper than annulment and legal separation. Philippines is the only country in the world that does not......

Words: 1390 - Pages: 6

Free Essay

Noli Me Tangere: Ang Pagtitipon

...“Nakatakdang ganapin sa gabing iyon ang marangyang handaan sa tahanan ni Don Santiago Delos Santos o mas kilala bilang si Kapitan Tiyago. Ang nasabing handaan ay upang magsilbing pasalubong sa isang binatang kagagaling lamang sa Europa, na hindi iba sa Kapitan sapagkat ito ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Ang pagsalubong ay gaganapin sa kanyang bahay sa kalye ng Anluwage. Napuno ng mga panauhin ang tahanan ni Kapitan Tiyago, sapagkat sa lugar na iyon, isang malaking karangalan ang maging panauhin ng Kapitan. Kilala siya bilang taong nabibilang sa mataas na lipunan at matulungin sa mga mahihirap. Si Tiya Isabel na pinsan ng Kapitan ang taga-istima ng mga bisita, at sadyang magkakahiwalay ang mga panauhing babae sa mga lalake. Nagpakahuling dumating ang ibang mga panauhin, kabilang na sina Dr. de Espadaña at ang kabiyak nitong si Donya Victorina. Sa lahat ng mga panauhin ng Kapitan, hindi nagpapahuli ang kinatawan ng simbahan sa pangunguna nina Padre Sibyla, ang kura paroko ng Binundok; Si Padre Damaso na sadyang magaslaw kumilos at magsalita; dalawang paisano; at si Tenyente Guevarra, ang tenyente ng guardia civil. Bawat grupo ng mga panauhin ay may kani-kaniyang paksa, isang pagkakataon upang ipagparangalan ang kani-kanilang saloobin, humanap ng papuri, at makipag-tagisan ng kuro-kuro. Napag-usapan sa gabing iyon ang tungkol sa mga Indio na walang iba kundi ang mga Pilipino; ang tungkol sa pagkakatanggal ni Padre Damaso sa Parokya ng San Diego sa kabila ng paninilbihan...

Words: 427 - Pages: 2

Free Essay

Noli Me Tangere Kabanata 8-11

...Kabanata 8: Mga Alaala Nakasakay si Ibarra sa kalesa at binabagtas ang kahabaan ng Maynila. Maganda ang panahon ng araw na iyon at ang tanawin sa paligid ay nakapagpabalik ng kanyang mga alaala. Ang kanyang namamasdan ay katulad pa rin ng dati na kanya nang nakita: mga kalesa at karumatang walang humpay sa pagbibyahe, salimbayan ng mga taong abala sa pangangalakal at kanya-kanyang gawain: may mga Europeo, Intsik, Pilipino; may mga lalaking kargador, ang iba ay kababaihan na nagtitinda ng prutas. Nanduon din ang mga tindahan at mga hayop na kasama sa paghahanapbuhay. Ang punong Talisay sa San Gabriel ay walang pinagbago, ang Escolta naman ay imbes na umunlad ay pumangit at walang kaayusan. Ang mga karwahe ay nagmamadaling ihatid ang mga kawani sa tanggapan at mga pari, kabilang na si Padre Damaso. Namataan naman siya ni Kapitan Tinong kung kayat binati siya nito. Napadako naman siya sa kalye ng Arroceros at naalala na minsan ay nahilo siya sa napakasamang amoy ng tabako. Napadaan din siya sa Hardin ng Botaniko at naikumpara niya ang mga napuntahan niyang hardin sa Europa. Ibayo ang ganda ng mga ito kaysa sa kanyang natutunghayan ngayon. Anupat ang buong Maynila ay walang pinag-unlad, bagkus ang mga gusali ay nilulumot lamang ng panahon. Sa patuloy na pag-iisip ay sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang gurong pari: 1) Ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso 2) Ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon 3) dapat lamang na magkaroon ng......

Words: 1127 - Pages: 5

Premium Essay

Notmineatall

...philippine studies Ateneo de Manila University • Loyola Heights, Quezon City • 1108 Philippines The Afterlives of the Noli me tángere Anna Melinda Testa-de Ocampo Philippine Studies vol. 59 no. 4 (2011): 495–527 Copyright © Ateneo de Manila University Philippine Studies is published by the Ateneo de Manila University. Contents may not be copied or sent via email or other means to multiple sites and posted to a listserv without the copyright holder’s written permission. Users may download and print articles for individual, noncommercial use only. However, unless prior permission has been obtained, you may not download an entire issue of a journal, or download multiple copies of articles. Please contact the publisher for any further use of this work at philstudies@admu.edu.ph. http://www.philippinestudies.net A N N A M E L I N D A T E S TA - D E o C A M P o The Afterlives of the Noli me tángere Filipinos rarely read the Noli me tángere in the original Spanish, but it lives on in translation, a second life or afterlife, as Walter Benjamin puts it. During the American period, the first English translation, An Eagle Flight, based on the first French translation in 1899, was published in 1900. The second English translation, entitled Friars and Filipinos, appeared in 1902, and it was made by Frank Ernest Gannett, then secretary to Jacob Schurman, chair of the First Philippine Commission. Politics intruded in the translations; the omissions and additions......

Words: 11914 - Pages: 48

Free Essay

Simple

...KALIGIRANG KASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE Kaligirang kasaysayan ng Noli Me Tangere Introduksyon Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal, at inilathala noong 1887, sa Europa. Hango sa Latin ang pamagat nito at "huwag mo akong salingin" ang ibig sabihin nito. Kinuha ito ni Rizal sa ebanghelyo ni Juan: 20: 13-17 sa Bibliya na tumutukoy kung paano pinagsusuot ng mga patalastas ang mga may ketong upang lubayan sila ng mga nakakasalubong nila. Mas madalas itong tinatawag na Noli; at ang salin sa Ingles nito ay Social Cancer. kasaysayan ng noli me tangere Unang nobela ni Rizal ang El Filibusterismo. Inilathala ito noong 26 taong gulang siya. Makasaysayan ang aklat na ito at naging instrumento upang makabuo ang mga Pilipino ng pambansang pagkakakilanlan. Sa di-tuwirang paraan, nakaimpluwensiya ang aklat ni Rizal sa rebolusyon subalit si Rizal mismo ay isang nananalig sa isang mapayapang pagkilos at isang tuwirang representasyon sa pamahalaang Kastila. Sinulat sa wikang Kastila ang Noli, ang wika ng mga edukado noong panahong yaon. Sinimulan ni Rizal ang nobela sa Madrid, Espanya. Kalahati nito ay natapos bago siya umalis ng Paris, at natapos ito sa Berlin, Alemanya. Inilaan ni Vicente Blasco Ibáñez, isang bantog na manunulat, ang kaniyang serbisyo bilang tagapayo at tagabasa. Bumuo ng kontrobersya ang nobelang ito kung kaya't pagkatapos lamang ng ilang araw na pagbalik ni Rizal sa Pilipinas, tinanggap ni Gobernador-Heneral Terrero sa Malacañang at inabisuhang......

Words: 1048 - Pages: 5