Premium Essay

Notes on Parmenides (Filipino)

In: Philosophy and Psychology

Submitted By nalavale
Words 818
Pages 4
PARMENIDES
p. 55
Labing walang pangingilatis * Kung meron mang mga walang kakwenta-kwentang tao, ito na yun * Sa sobrang katindihan ng mga karanasan, wala ka na talagang masabi * #6 * Itong walang kamatayan ay talagang may ginaganap na mabuti * Ngunit ang mga taong ito, may ginagawa sila na talagang mamamatay. Walang kwenta na alalahanin * Dalawang ulo * Walang pamamaraan ang kanilang ginagawa = walang daan. Walang methodos * Palipat-lipat lang. Walang paninindigan. Kahit ano, pwedeng panindigan. Sabog. Walang sistema. * Dahilan: “ang pag-iral at pag-hindi-meron…” * Ang meron ay wala. Ang wala ay meron. Pareparehas lang yan. * Mga taong inaakala nila na ang meron ay wala.. vice versa. * Lahing hindi nangingilatis * Wala talagang pakielam * Meron kang mata pero wala kang nakikita * Dila pero puro salita/endless chatter * Bakit ganyan ang iyong pandama? = hindi mo nilalapatan ang mga yan ng logos. * Logos ang hukom * Ang taong hindi nangingilatis, hindi nilalapatan ng logos ang kanilang pandama. Hindi nabibigyan katwiran ang kanilang pandama * Kayang maghirap sa harap ng driver dahil walang logos. Hindi nakikita bilang tao. Pero sa kaibigan, pag pumasok, tumatahimik. May pakielam. Hindi nagiging malinaw ang pagturing niyo sa kailkasan ng taong iyon. * Hindi mo sila nakikita dahil hindi mo nilalapatan ng logos ang iyong pag-tingin. Ang taong ito, pwedeng hindi tao. * Bakit minsan nawawala ng logos ang iyong pagtingin. Ang kayamaman ay nakaka-apekto/nahahadlangan na sa iyong pag-iisip/pag-lologos. * Minsan, hindi mo nakikita dahil ayaw mo lang talaga tingnan.
Semata
* Mga hudyat o sagisag. Kung paano mo ba nakikilala ang meron. Sobrang lalim ng meron kaya nga’t...

Similar Documents

Premium Essay

Philosophy

...1: Philosophy, sophism/sophistry, “pilosopo” 1 [Published in Rolando M. Gripaldo, ed. 2004. Philosophical landscape. Manila: Philippine National Philosophical Research Society.] PHILOSOPHY, SOPHISM/SOPHISTRY, “PILOSOPO” Rolando M. Gripaldo PHILOSOPHY: Ancient Philosophy literally means “love of wisdom.” In contemporary philosophy there are as many definitions of philosophy as there are schools of philosophy.1 What is interesting is that one school defines philosophy to the exclusion of other schools. For instance, the analytic school defines philosophy as the clarification of the meanings of words, phrases, and sentences, and it rejects metaphysical propositions as cognitively meaningless. Its emphasis is logic and language. On the other hand, the continental school defines philosophy in terms of the meaning of life and one’s relationship with the world and the Other (other human beings and/ or God). It considers the activities of the analytic tradition as meaningless to one’s life. Its emphasis is life. It is therefore advisable to just leave the definition of philosophy in its original etymological meaning, although even this is not safe. Quite recently, Hans-Georg Gadamer (1989), an hermeneute, has rejected epistemic wisdom as within the realm of human control. The ancient Greeks defined philosophy as love of (epistemic) wisdom. Thales, who is traditionally considered the father of philosophy, was interested in “knowing” the ultimate reality,...

Words: 3853 - Pages: 16