Free Essay

Notitie

In: Other Topics

Submitted By bergerkimberley
Words 758
Pages 4
|
Hoofdstuk 1: Probleemanalyse
Om een goed beeld te krijgen van de problemen binnen Steenbakker hebben we eerst een probleemanalyse gemaakt. Hieronder vindt u de resultaten.
Dit verliespercentage heeft een aantal oorzaken:
Concurrentie
De concurrentie loopt hoog op, vanuit Oost- Europese landen komen goedkope bouwmaterialen de binnenlandse markt binnen. Ook is er veel kritiek op de kwaliteit van de producten die Steenbakker levert en de snelheid van de levering.
Cultuur
De cultuur in het bedrijf is erg resultaatgericht. Er wordt niet veel aandacht gegeven aan individuele belangen van werknemers, vooral het behalen van de productienormen is bij Steenbakker erg belangrijk. Een beoordelingssysteem is niet bekend. Door de hoge mate van resultaatgerichtheid, heerst er een ad-hoc cultuur waarin weinig structuur aanwezig is.
Opleidingsniveau
Het opleidingsniveau binnen Steenbakker is laag. Er is weinig personeel die hoog opgeleid zijn. Een gevolg hiervan is dat het personeel competenties missen die wel van belang zijn voor de organisatie. de meerderheid van de medewerkers hebben vmbo of lager gedaan. Onlangs zijn er pogingen gedaan om hoog geschoold personeel aan te trekken, maar deze pogingen zijn uiteindelijk niet goed gelopen.
Verzuim
Gemiddeld ligt het verzuimpercentage op 8,7%. Bij de afdeling Productie ligt het ziekteverzuimpercentage aanzienlijk hoger, namelijk op 11,3% met als uitschieter de constructeurs met eenpercentage van 16,3%.
Verloop
Er zal de komende jaren veel verloop ontstaan bij Steenbakker. De gemiddelde leeftijd is namelijk erg hoog en veel mensen zullen de komende jaren met pensioen gaan. Steenbakker heeft geprobeerd om jongere mensen aan te trekken. Deze zijn wel binnen het bedrijf gekomen, maar werden niet geaccepteerd. Vooral de in- en uitstroom onder jongeren tot dertig jaar is opvallend. De uitstroom is circa 25%, terwijl de uitstroom bij de leeftijdsgroepen tot 57,5 jaar het circa 3% bedraagt. Er komen wel veel jongeren binnen (17,5%) maar deze kunnen niet of nauwelijks voor het bedrijf behouden worden.
Het thema die wij hebben gekozen is verloop. Op dit moment is het uitstroompercentage binnen Steenbakker hoger dan het instroompercentage. De gemiddelde leeftijd bij Steenbakker ligt op 43.4 jaar. Dit zal grote gevolgen hebben voor de productiviteit die in de komende jaren als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal dalen.

Hoofdstuk 2: Strategische keuze
Om een adequate strategische keuze te maken is het van belang om een bekende indeling van het geheel van de processen van strategisch management te vermelden.
Als eerste is het volgens Johnson & Scholes (1999) belangrijk om een strategische analyse te maken waarin de belangrijkste punten benoemd worden die invloed hebben op de huidige en toekomstige groei van in dit geval Steenbakker. De analyse geeft vervolgens inzicht in de kansen die ontstaan uit de omgeving (omgevingsanalyse). Ten slotte worden de strategische bekwaamheden van Steenbakker in beeld gebracht (interne analyse).
Omgevingsanalyse
De laatste jaren is Steenbakker in de problemen gekomen, omdat er vanuit Oost-Europese landen goedkopere bouwmaterialen binnen gehaald werden. Klanten hadden vaak kritiek op de kwaliteit van de door Steenbakker geleverde producten. Bovendien gingen leveringen soms mis, omdat ze te laat geleverd werden en de klanten om die reden de orders annuleerden. Dit zorgt natuurlijk voor klant verlies en de concurrentiepositie verslechterd.
Ook is er bij Steenbakker een gebrek aan innovatie en creatieve ideeën. Bij personeel ontbreekt de vereiste competenties. Marketing &Verkoop geeft te weinig vernieuwende impulsen aan Productontwikkeling en Productontwikkeling is te langzaam met het omzetten van marktbehoeften in nieuwe producten. De weinige impulsen en innovatieve producten zorgen weer voor een verslechtering van de concurrentiepositie.
Door middel van een SWOT brengen wij de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen van Steenbakker in beeld. Sterktes | Zwaktes | * Het is een familiebedrijf. Zij bestaan al 60 jaar * Steenbakker is resultaatgericht. Dat betekent dat zij doel strevend zijn. * Na 60 jaar heeft Steenbakker een vaste klantenkring gecreëerd. | * Laag geschoolde werknemers * Gemiddelde leeftijd ligt op 43.4 jaar * Hoog ziekteverzuim (8.7%) * Een hoog verloop * Klachten m.b.t. salaris bij medewerkers | Kansen | Bedreigingen | * Voldoende reserves, want de bank heeft kredietfaciliteiten * Er komen veel jongeren binnen (17.5%). De potentie en competenties van deze jongeren kunnen gebruikt herkent en benut worden om de productiviteit te verhogen en voor innovatie te zorgen. | * Weinig innovatie. Hierdoor loopt het productieproces vast en de concurrentiepositie verslechterd * Vergrijzing * Ontgroening * Klantverlies door te laat geleverde orders * Oost- Europese landen produceren goedkopere bouwmaterialen. |

Hoofdstuk 4: Het beleidsplan

Doeltreffend training advies (2012). Generieke concurrentiestrategieën van Porter. Verkregen op 21 januari 2013, via www.doeltreffend.biz/artikelen/Generieke%20concurrentiestrategie%EBn%20van%20Porter.pdf
Zakelijk.infonu.nl (2011). Destep analyse. Verkregen op 21 januari 2013, via www.zakelijk.infonu.nl/marketing/24462-destep-externe-analyse.html

Similar Documents

Free Essay

Ce Commercial Economy

...meest passende; De raad voor te stellen: 1. In te stemmen met Scenario 3 als de meest passende voor een periode van twee jaar; 2. De benodigde middelen voor 2006 t.h.v. 41.925 euro te dekken uit de post onvoorzien, met als alternatief de Algemene Reserve; 3. De benodigde middelen voor 2007 t.h.v. 83.850 euro en voor 2008 t.h.v. 41.925 euro te dekken tijdens de integrale afweging van de Perspectiefnota 2007 - 2010. Coördinatie en planning Financieel Begr. Wijziging Personeel Samenwerken met Communicatie Procedures : : : : : Ja Ja Gemeenteraad : OR : ⊠ Toelichting: 1. Inleiding Als bijlage treft u de notitie “Kiezen voor bereikbaarheid” aan. Deze notitie, dit advies plus het raadsvoorstel onderbouwen het verzoek in de Perspectiefnota 2007 – 2010 en de 1e bestuursrapportage 2006 om extra budget vrij te maken voor capaciteit in de frontoffice. In de notitie wordt, aan de hand van de probleemstelling, een grondige analyse van de huidige stand van zaken en een inventarisatie van knelpunten en mogelijkheden, een drietal scenario’s gepresenteerd. Het advies om te kiezen voor één van de scenario’s wordt in dit advies uitgewerkt. Gezien de bevoegdheid van het college om de openingstijden vast te stellen en de raad het budgetrecht heeft worden de besluiten ter bekrachtiging voorgelegd aan de raad. raadsvoorstel frontoffice1.doc pagina 3 2. De 3 scenario’s De 3 scenario’s zijn afgeleid van...

Words: 5667 - Pages: 23

Free Essay

Beoordeling Van Adviesrapport

...SBRM is gestart met zogenaamde Retail project. Studenten werken in een groep aan de een opdracht bij een bedrijf en leveren een adviesrapport op. Mij werd gevraagd de financiële paragrafen van dit rapport te beoordelen. Een checklist werd mij ter beschikking gesteld. De studenten werd een feedback rapport toegezegd. Tijdens de beoordeling van het eerste rapport aan de hand van de checklist werd mij duidelijk wat wij de studenten hebben gevraagd te doen. Het schrijven van een individueel feedback rapport per adviesrapport zou veel herhaling gaan betekenen. Derhalve besloot ik deze notitie te schrijven welke ik aan de student groepen ter beschikking stel met als doel hen op deze wijze te ondersteunen bij het eventueel repareren van hun rapport. Deze notitie kan door de student worden gebruikt om hun eigen werk te beoordelen, tekortkomingen vast te stellen en verbeteringen door te voeren. Deze notitie kan ook bij toekomstige onderwijsactiviteiten worden benut. 1. Waarom wil je de financiële ontwikkeling van een bedrijf analyseren Je wilt weten hoe een bedrijf zich financieel ontwikkelt omdat je een onderzoeksvraag wilt beantwoorden. Voorbeelden van dit soort onderzoeksvragen zijn: * welke invloed heeft een marketingcampagne op de winstontwikkeling * kan het bedrijf zich een bepaalde investering veroorloven * wil je in het bedrijf investeren door middel eigen of...

Words: 2847 - Pages: 12

Free Essay

Citibank Indonesia

...Citibank Indonesia Mehli Mistri – Citibank’s country manager for Indonesia David Gibson – Direct leidinggevende, (the division head for southeast asia) het afdelingshoofd voor Zuidoost-Azië November 1983 - Mehli Mistri – Citibanks’ country manager for Indonesia, werd geconfronteerd met een moeilijke situatie. Hij had net een memorandum (notitie) ontvangen van zijn immediate superior (direct leidinggevende) David Gibson, afdelingshoofd voor Zuidoost Azië, om hem te informeren dat tijdens de net voorbije herziening van de operationele begroting, Citibank managers op corporate, de Zuidoost-Azië divisie 1984 winst na belasting doel hadden verhoogd naar $4 miljoen. Dhr. Gibson had op zijn beurt, besloten dat het aandeel van deze verhoogde doelstelling van Indonesië tussen de 500.000 en 1.000.000 moet zijn. Dhr. Mistri was bezorgd, omdat hij wist dat de begroting die hij had ingediend al zeer agressief was. Het bevatte een aantal groei van de omzet en slechts een lichte daling van de winst, hoewel de korte termijn vooruitzichten voor de Indonesische economie, die in hoge mate onafhankelijk waren van de olie-inkomsten, was pessimistisch (niet rooskleurig). Dhr. Mistri wist dat, om een ​​realistische verwachting van het produceren van winsten voor 1984 hoger dan die al is opgenomen in de begroting, hij waarschijnlijk een of meer acties zou moeten nemen die hij liever had willen vermijden. Een mogelijkheid was te elimineren (of te verminderen) participatie van Citibank in......

Words: 2885 - Pages: 12

Free Essay

Project Handleiding

...[pic] 1 DEM duaalHES Hogeschool voor Economische Studies Afdeling Duaal Handboek projectonderwijs Propedeuse, semester 1 Datum van uitgave : 298 aAugustus 2010098 Collegeursusjaar : 2010089 - 201109 Studierichtingen : Alle Studiejaar : Propedeuse ( DEMHES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling DEM Duaal van de HES Hogeschool voor Economische Studies. Inhoudsopgave 1. Inleiding……………………………………………………………………………………………..…….2 21. Projectopzet………………..………………………………………………………………………3 21.1 Leerdoelen………….………………………………….……………………………………….3 12.2 Projectgroep……………………………………………………………………………………3 12.3 Fasering………………………………………………………………………………………...3 12.4 Blokplanning……………………………………………………………………………………4 12.5 Literatuur………………………………………………………………………………………..45 12.6 Ondersteuning………………………………………………………………………………….5 12.6.1 Projectbegeleiding………………………………………………………………………...56 12.6.2 Projectvaardigheden………………………………………………………………………6 12.6.3 Ondersteunend onderwijs………………………………………………………………..67 12.6.4 Consult……………………………………………………………………………………..7 21.7 Vergaderen……………………………………………………………………………………..7 32. Op te leveren producten…………………………………………………………………………..89 32.1 ......

Words: 7152 - Pages: 29

Free Essay

Biv Ao

...Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Algemene Informatie 2 2.1 Wat is een woningcorporatie? 2 2.2 Typologie R&B wonen 3 1.2.1 Dienstverlening met het beschikbaarstellen van specifieke gereserveerde ruimte 3 1.2.2 Overige dienstverlening 3 1.2.3 Dienstverlening met een zekere doorstroming van eigen goederen 4 2.3 R&B wonen 5 2.4 Actuele bezigheden R&B wonen 6 2.5 Organogram 7 3. Inkoop 8 3.1 Inkopen 8 3.2 Inventariseren en specificeren 9 3.3 Kostenraming 9 3.4 Selecteren 9 3.4.1 Vastgoed 9 3.4.2 Overige inkopen en contracten 10 3.4.3 Preferred suppliers 10 3.4.4 Directe gunning uit de hand 10 3.4.5 Meervoudige onderhandse aanbesteding 10 3.5 Leverancierslijsten 10 3.5.1 Planmatig onderhoud 10 3.5.2 Nieuwbouw 11 3.5.3 Overige inkopen en contracten 11 3.6 Communicatie 12 3.7 Clustering opdrachten 12 3.8 Offerte en selectiecriteria 12 3.8.1 Uitsluitingsgronden 12 3.9 Financiële en economische geschiktheid 13 3.10 Technische geschiktheid 13 3.11 Gunningcriteria 13 3.12 Contracteren 13 3.13 Bijzondere situaties 14 3.13.1 Bouwteam 14 3.13.2 Co-makership 14 3.13.3 Europese aanbesteding 15 3.14 Evaluatiecyclus 15 3.15 Vergelijking met de theorie 15 3.16 Risico in het proces en interne beheersingmaatregelen 16 3.17 Conclusie 18 4. Verhuur 19 4.1 Huur opzegging 19 4.2 Aanbieden van woning 24 4.3 Intake woningaanbieden 25 4.4 Bezichtiging......

Words: 13170 - Pages: 53

Free Essay

Kenya Report

...An Evaluation of Micro-Finance Programmes in Kenya as Supported through the Dutch Co-Financing Programme With a focus on KWFT Otto Hospes Muli Musinga Milcah Ong’ayo November 2002 Study commissioned by: Steering Committee for the Evaluation of the Netherlands’ Co-financing Programme 3 Contents List of contributors List of abbreviations Acknowledgements 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 Introduction Background and objectives Legitimization and overall objective of Dutch CFAs to support micro-finance programmes Partners of Dutch CFAs operating in the micro-finance market of Kenya Central questions Organization and methodology Process implementation and limitations of the study Structure of the report A brief description of micro-finance in Kenya and agencies as supported by Dutch CFAs Micro-finance in Kenya 2.1.1 The emergence of micro-finance as an industry 2.1.2 Types of micro-finance agencies in Kenya 2.1.3 Service delivery approaches 2.1.3.1 Savings services 2.1.3.2 Loan products 2.1.4 Outreach 2.1.4.1 Banks 2.1.4.2 NGO-MFAs 2.1.4.3 Savings and Credit Co-operatives (SACCOs) 2.1.4.4 ROSCAs and ASCRAs A profile of micro-finance agencies and schemes as supported by Dutch CFAs 2.2.1 General profile 2.2.2 Specific profiles 2.2.2.1 K-REP Development Agency (KDA) 2.2.2.2 Kenya Women Finance Trust (KWFT) 2.2.2.3 Jitegemea Credit Scheme (JCS) 2.2.2.4 PRIDE Africa – Sunlink Some conclusions 7 9 11 13 13 15 16 17 17 18 19 21 21 21 23 25 26 28 28 31 33 35 35 36......

Words: 76935 - Pages: 308