Free Essay

Occupational Health, Safety

In: Other Topics

Submitted By rvepa
Words 36713
Pages 147
August 2011

Guide to NEBOSH
International
Diploma in
Occupational Health and Safety

=
=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= nì~äáÑáÅ~íáçå=íáíäÉW=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó== sÉêëáçåW=O= péÉÅáÑáÅ~íáçå=Ç~íÉW=^ìÖìëí=OMNN= dìáÇÉ=éìÄäáÅ~íáçå=Ç~íÉW=j~ó=OMNO=
=
qÜÉ=k~íáçå~ä=bñ~ãáå~íáçå=_ç~êÇ=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=Ekb_lpeFI= açãáåìë=t~óI=jÉêáÇá~å=_ìëáåÉëë=m~êâI=iÉáÅÉëíÉê=ibNV=NntK=== = oÉÖáëíÉêÉÇ=`Ü~êáíó=kìãÄÉêW=NMNMQQQ= =
=
qÉäÉéÜçåÉW==HQQ=EMF=NNS=OSP=QTMM= c~ñW=============HQQ=EMF=NNS=OUO=QMMM======= bã~áäW==========áåÑç]åÉÄçëÜKçêÖKìâ======== tÉÄëáíÉW======ïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâ== =

«=kb_lpe=OMNN=
=
faáé=ORMQNO==îO=

dìáÇÉ= íç= íÜÉ= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= áå= lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF= =
`çåíÉåíë=
=

NK

fåíêçÇìÅíáçå=
NKN= _ÉåÉÑáíë=Ñçê=ÉãéäçóÉêë
NKO =mêçÑÉëëáçå~ä=ãÉãÄÉêëÜáé
NKP nì~äáÑáÅ~íáçå=äÉîÉä=~åÇ=rh=~ÅÅêÉÇáí~íáçå
NKQ hÉó=íçéáÅë=ÅçîÉêÉÇ
NKR `çìêëÉ=íìáíáçå=~åÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=êÉèìáêÉãÉåíë
NKS råáí=Éñ~ãáå~íáçåë
NKT båíêó=êÉèìáêÉãÉåíë
NKU= jáåáãìã=ëí~åÇ~êÇ=çÑ=båÖäáëÜ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë
NKV= iÉÖáëä~íáçå
NKNM iÉÖáëä~íáîÉ=ìéÇ~íÉë
NKNN k~íáçå~ä=lÅÅìé~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇë=EklpF=~åÇ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ
NKNO nì~äáÑáÅ~íáçå=íóéÉ
NKNP nì~äáÑáÅ~íáçå=éêçÖêÉëëáçå
NKNQ mêçÖê~ããÉë=çÑÑÉêÉÇ=Äó=kb_lpeJ~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë
NKNR bñ~ãáå~íáçå=Ç~íÉë
NKNS péÉÅáÑáÅ~íáçå=Ç~íÉ
NKNT póää~Äìë=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=êÉîáÉï
NKNU cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë
NKNV cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë

N
1
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6

OK

nì~äáÑáÅ~íáçå=ëíêìÅíìêÉ=
OKN råáí=~ëëÉëëãÉåí
OKO råáí=ëíêìÅíìêÉ
OKP= ^ÅÜáÉîáåÖ=íÜÉ=çîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå
OKQ råáí=é~ëë=ëí~åÇ~êÇ
OKR råáí=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë
OKS lîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå=Öê~ÇÉë
OKT lîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë
OKU oÉJëáííáåÖ=Éñ~ãáå~íáçåë

T
7
8
8
9
9
9
9
9

PK

mçäáÅáÉë=
PKN oÉèìÉëíë=Ñçê=êÉ~ëçå~ÄäÉ=~ÇàìëíãÉåíë
PKO oÉèìÉëíë=Ñçê=ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçå
PKP båèìáêáÉë=~Äçìí=êÉëìäíë=~åÇ=~ééÉ~äë
PKQ j~äéê~ÅíáÅÉ

=
=
=

«=kb_lpe=OMNN=
=

NN
11
11
11
12

QK= póää~Äìë=J=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

NP

QKN =råáí=f^W==fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=====~åÇ=ë~ÑÉíó= bäÉãÉåí=f^NW mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí bäÉãÉåí=f^OW içëë=Å~ìë~íáçå=~åÇ=áåÅáÇÉåí==áåîÉëíáÖ~íáçå bäÉãÉåí=f^PW jÉ~ëìêáåÖ=~åÇ=êÉîáÉïáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó====éÉêÑçêã~åÅÉ bäÉãÉåí=f^QW fÇÉåíáÑóáåÖ=Ü~ò~êÇëI=~ëëÉëëáåÖ=~åÇ=Éî~äì~íáåÖ====êáëâë bäÉãÉåí=f^RW oáëâ=`çåíêçä bäÉãÉåí=f^SW lêÖ~åáë~íáçå~ä=Ñ~Åíçêë bäÉãÉåí=f^TW eìã~å=Ñ~Åíçêë bäÉãÉåí=f^UW oÉÖìä~íáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó

NT
17
21
23
25
27
29
32
35

QKO =råáí=f_W==fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=====~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ= PT bäÉãÉåí=f_NW mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~ä=ÅçåíêçäI=íçñáÅçäçÖó=~åÇ====ÉéáÇÉãáçäçÖó
37
bäÉãÉåí=f_OW e~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉë=~åÇ=çíÜÉê=ÅÜÉãáÅ~äë=Ó====~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ
40
bäÉãÉåí=f_PW e~ò~êÇçìë= ÅÜÉãáÅ~äë= Ó= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= Åçåíêçäë= = = = ~åÇ= éÉêëçå~ä= éêçíÉÅíáîÉ=
ÉèìáéãÉåí
43 bäÉãÉåí=f_QW jçåáíçêáåÖ=~åÇ=ãÉ~ëìêáåÖ
45
bäÉãÉåí=f_RW _áçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë
48
bäÉãÉåí=f_SW mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=N=Ó=åçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå
50
bäÉãÉåí=f_TW mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=O=Ó=ê~Çá~íáçå
54
bäÉãÉåí=f_UW mëóÅÜçJëçÅá~ä=~ÖÉåíë
57
59 bäÉãÉåí=f_VW jìëÅìäçëâÉäÉí~ä=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë bäÉãÉåí=f_NMW tçêâ=ÉåîáêçåãÉåí=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë
61
bäÉãÉåí=f_NNW j~å~ÖáåÖ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ
64
QKP råáí=f`W=fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí====ë~ÑÉíó= bäÉãÉåí=f`NW dÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=áëëìÉë bäÉãÉåí=f`OW mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÑáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå bäÉãÉåí=f`PW tçêâéä~ÅÉ=ÑáêÉ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí bäÉãÉåí=f`QW píçê~ÖÉI=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ=Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉë bäÉãÉåí=f`RW tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EÖÉåÉê~äF bäÉãÉåí=f`SW tçêâ=ÉèìáéãÉåí=Eïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêóF bäÉãÉåí=f`TW tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EãçÄáäÉI=äáÑíáåÖ=~åÇ=~ÅÅÉëëF bäÉãÉåí=f`UW bäÉÅíêáÅ~ä=ë~ÑÉíó bäÉãÉåí=f`VW `çåëíêìÅíáçå=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë bäÉãÉåí=f`NMW tçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=~åÇ=ÇêáîáåÖ=Ñçê=ïçêâ bäÉãÉåí=f`NNW mêÉëëìêÉ=ëóëíÉã=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë

SS
66
69
72
75
78
80
84
86
89
91
93

QKO råáí=faW=^ééäáÅ~íáçå=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=
QKOKN =mìêéçëÉ=~åÇ=~áã
QKOKO =j~êâáåÖ
QKOKP =^ëëÉëëãÉåí=äçÅ~íáçå
QKOKQ =pìÄãáëëáçå=çÑ=ÅçãéäÉíÉÇ=ïçêâ
QKOKR =cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå

VR
95
96
96
96
96

RK

p~ãéäÉ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉêë=
RKN råáí=f^W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó
RKO råáí=f_W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ
RKP råáí=f`W=fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí ë~ÑÉíó

«=kb_lpe=OMNN=
=

VT
97
101
105

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

NK=
=

fåíêçÇìÅíáçå=

qÜÉ= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= áë= íÜÉ= èì~äáÑáÅ~íáçå= Ñçê= ~ëéáêáåÖ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éêçÑÉëëáçå~äëI= ÄìáäÇáåÖ= ÇáêÉÅíäó= ìéçå= íÜÉ= ÑçìåÇ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= éêçîáÇÉÇ= Äó= íÜÉ= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= dÉåÉê~ä= `ÉêíáÑáÅ~íÉK= = qÜÉ= aáéäçã~= áë= ÇÉëáÖåÉÇ= íç= éêçîáÇÉ= ëíìÇÉåíë= ïáíÜ= íÜÉ=
ÉñéÉêíáëÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ìåÇÉêí~âÉ=~=Å~êÉÉê=~ë=~=ë~ÑÉíó=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=éê~ÅíáíáçåÉê=~åÇ=~äëç=éêçîáÇÉë=~=
ëçìåÇ=Ä~ëáë=Ñçê=éêçÖêÉëëáçå=íç=éçëíÖê~Çì~íÉ=ëíìÇóK==
=
qÜÉ= kb_lpe= k~íáçå~ä= aáéäçã~= áë= íÜÉ= Ñä~ÖëÜáé= kb_lpe= èì~äáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= áë= íÜÉ= Ñáêëí= rh= îçÅ~íáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçå=íç=ÄÉ=ÇÉîÉäçéÉÇ=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éêçÑÉëëáçå~äëK==páåÅÉ=áíë= áåíêçÇìÅíáçå= áå= NVUUI= íÜÉ= k~íáçå~ä= aáéäçã~= Ü~ë= ÄÉÅçãÉ= Éëí~ÄäáëÜÉÇ= ~ë= íÜÉ= ãçëí= éçéìä~ê= éêçÑÉëëáçå~ä= èì~äáÑáÅ~íáçå= Ñçê= ë~ÑÉíó= ~åÇ= ÜÉ~äíÜ= éê~ÅíáíáçåÉêë= áå= íÜÉ= rhI= ïáíÜ= çîÉê= NMIMMM=
Å~åÇáÇ~íÉë=Ü~îáåÖ=~ÅÜáÉîÉÇ=íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçåK===
= qÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áë=ãçÇÉääÉÇ=çå=íÜÉ=kb_lpe=k~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ= ~åÇ= p~ÑÉíóK= = qÜÉ= âÉó= ÇáÑÑÉêÉåÅÉ= ÄÉíïÉÉå= íÜÉ= íïç= èì~äáÑáÅ~íáçåë= áë= áå= íÜÉ= ~ééäáÅ~Äáäáíó= çÑ= äÉÖ~ä= êÉèìáêÉãÉåíëK=o~íÜÉê=íÜ~å=ÄÉ=ÖìáÇÉÇ=Äó=~=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=rh=Ñê~ãÉïçêâI=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~= í~âÉë=~=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=~ééêç~ÅÜ=Ä~ëÉÇ=çå=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ=~åÇ=áåíÉêå~íáçå~ä=ëí~åÇ~êÇëI=ëìÅÜ=~ë= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçå= EfilF= ÅçÇÉë= çÑ= éê~ÅíáÅÉI= ïáíÜ= ëéÉÅá~ä= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= ãçÇÉä= éêçéçëÉÇ= áå= íÜÉ= filDë= ?dìáÇÉäáåÉë= çå= lÅÅìé~íáçå~ä= p~ÑÉíó= ~åÇ= eÉ~äíÜ= j~å~ÖÉãÉåí= póëíÉãë?=
EfilJlpe= OMMNFK= içÅ~ä= ä~ïë= ~åÇ= Åìäíìê~ä= Ñ~Åíçêë= Ñçêã= é~êí= çÑ= íÜÉ= ëíìÇó= éêçÖê~ããÉ= ïÜÉêÉ= êÉäÉî~åí=~åÇ=~ééêçéêá~íÉK= NKN== _ÉåÉÑáíë=Ñçê=ÉãéäçóÉêë=
=
aÉëéáíÉ= íÜÉ= áåÅêÉ~ëáåÖ= ÖäçÄ~ä= êÉÅçÖåáíáçå= çÑ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ~í= ïçêâI=
~ÅÅáÇÉåíë=~åÇ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=áääJÜÉ~äíÜ=ÅçåíáåìÉ=íç=~ÑÑÉÅí=~ää=íóéÉë=çÑ=ïçêâéä~ÅÉë=~åÇ=çÅÅìé~íáçåëK=
qÜÉ= fil= Éëíáã~íÉë= íÜ~í= SIPMM= éÉçéäÉ= ÇáÉ= Ç~áäó= ~ë= ~= êÉëìäí= çÑ= çÅÅìé~íáçå~ä= ~ÅÅáÇÉåíë= çê= ïçêâJ êÉä~íÉÇ= ÇáëÉ~ëÉë= J= ãçêÉ= íÜ~å= OKP= ãáääáçå= ÇÉ~íÜë= ïçêäÇïáÇÉ= éÉê= óÉ~êK= = ^í= äÉ~ëí= NMB= çÑ= íÜÉëÉ=
ÇÉ~íÜë= ~êÉ= ÇìÉ= íç= íÜÉ= PPT= ãáääáçå= ~ÅÅáÇÉåíë= ~í= ïçêâ= íÜ~í= çÅÅìê= ~ååì~ääóK= = qÜÉêÉ= ~êÉ= ~å=
Éëíáã~íÉÇ= RMM= ÓOMMM= åçåJÑ~í~ä= áåàìêáÉë= Ñçê= ÉîÉêó= Ñ~í~ä= áåàìêó= EáåÅäìÇáåÖ= NSM= ãáääáçå= Å~ëÉë= çÑ= ïçêâJêÉä~íÉÇ=ÇáëÉ~ëÉFI=ã~åó=çÑ=ïÜáÅÜ=êÉëìäí=áå=äçëí=É~êåáåÖëI=äçëí=àçÄë=~åÇ=éÉêã~åÉåí=Çáë~Äáäáíó= ~åÇ=éçîÉêíóK=

= få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜÉ=ÇáêÉÅí=Åçëíë=çÑ=ëáÅâ=é~ó=~åÇ=~ÄëÉåÅÉI=ÉãéäçóÉêë=Å~å=ÑáåÇ=íÜÉãëÉäîÉë=ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ=Åêáãáå~ä=éêçëÉÅìíáçåI=Åä~áãë=Ñçê=ÅçãéÉåë~íáçåI=~ÇîÉêëÉ=éìÄäáÅáíó=~åÇ=Ü~êã=íç=ÄçíÜ=ÄìëáåÉëë= êÉéìí~íáçå=~åÇ=éêçÑáí~ÄáäáíóK==få=íÜÉ=rh=~äçåÉI=íÜÉ=Éëíáã~íÉÇ=~ååì~ä=Åçëí=çÑ=çÅÅìé~íáçå~ä=áåàìêó= ~åÇ=áääåÉëë=áå=OMMRLS=áë=¡P=Äáääáçå=íç=rh=ÉãéäçóÉêë=~åÇ=¡NP=Äáääáçå=íç=íÜÉ=_êáíáëÜ=ÉÅçåçãóK==få=
OMMPI= íÜÉ= fil= Éëíáã~íÉÇ= íÜÉ= Åçëí= íç= íÜÉ= ÖäçÄ~ä= ÉÅçåçãó= ~í= ~å= Éëíáã~íÉÇ= ANKOR= íêáääáçå=
EANIORMIMMM=ãáääáçåFK=
= qÜÉ= î~ëí= ã~àçêáíó= çÑ= ïçêâéä~ÅÉ= áåàìêáÉëI= ~ÅÅáÇÉåíë= ~åÇ= áääJÜÉ~äíÜ= ~êÉ= ~îçáÇ~ÄäÉ= Äó= ÖççÇ= ÜÉ~äíÜ=
~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåíK= = _ó= ë~îáåÖ= ãçåÉóI= áãéêçîáåÖ= éêçÇìÅíáîáíó= ~åÇ= ê~áëáåÖ= ïçêâÑçêÅÉ= ãçê~äÉI=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=êÉÅçÖåáëÉÇ=~ë=~å=ÉëëÉåíá~ä=ÉäÉãÉåí= çÑ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=ã~å~ÖÉãÉåí=ëíê~íÉÖóK=
=
j~å~ÖÉãÉåí= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉ= ã~âÉë= ëçìåÇ= ÄìëáåÉëë= ëÉåëÉK= = nì~äáÑáÉÇ=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éêçÑÉëëáçå~äë=~êÉ=~å=~ëëÉí=íç=íÜÉáê=çêÖ~åáë~íáçåëI=êÉÇìÅáåÖ=Åçëíë=Äó=éêÉîÉåíáåÖ=
~ÅÅáÇÉåíë=~åÇ=áää=ÜÉ~äíÜ=çÑ=ïçêâÉêëI=ïáíÜçìí=áåÅìêêáåÖ=ìååÉÅÉëë~êó=ÉñéÉåëÉ=Äó=çîÉêJêÉ~ÅíáåÖ=íç= íêáîá~ä=êáëâëK= =

«=kb_lpe=OMNN=

N

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
`çìêëÉë=äÉ~ÇáåÖ=íç=íÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=ã~ó=ÄÉ=í~âÉå=áå=~=î~êáÉíó=çÑ=Ñçêã~íë=~åÇ=
~í=~=é~ÅÉ=íç=Ñáí=~êçìåÇ=íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=íÜÉ=ÄìëáåÉëëK=fíë=ìåáíáëÉÇ=ëíêìÅíìêÉ=êÉÅçÖåáëÉë=ëìÅÅÉëë=~ë=íÜÉ=
ëíìÇÉåí=éêçÖêÉëëÉëK==fíë=éê~ÅíáÅ~ä=~ééêç~ÅÜ=éêçãçíÉë=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~ÅèìáêÉÇ= çå=íÜÉ=ÅçìêëÉ=íç=éêçÄäÉã=ëçäîáåÖ=áå=íÜÉ=ëíìÇÉåíÛë=çïå=ïçêâéä~ÅÉK= NKO= =

mêçÑÉëëáçå~ä=ãÉãÄÉêëÜáé=

qÜÉ= èì~äáÑáÅ~íáçå= ãÉÉíë= íÜÉ= ~Å~ÇÉãáÅ= êÉèìáêÉãÉåíë= íç= ~ééäó= Ñçê= dê~Çì~íÉ= jÉãÄÉêëÜáé= Edê~Ç= flpeF=çÑ=fåëíáíìíáçå=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=EflpeFK==qÜáë=áë=íÜÉ=Ñáêëí=ëíÉé=íç=ÄÉÅçãáåÖ= ~=`Ü~êíÉêÉÇ=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=mê~ÅíáíáçåÉê=~ë=~=`Ü~êíÉêÉÇ=jÉãÄÉê=çÑ=flpe=E`jflpeFK==fí=áë=~äëç=
~ÅÅÉéíÉÇ=Äó=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=fåëíáíìíÉ=çÑ=oáëâ=~åÇ=p~ÑÉíó=j~å~ÖÉãÉåí=EffopjF=~ë=ãÉÉíáåÖ=íÜÉ=
~Å~ÇÉãáÅ=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=Ñìää=ãÉãÄÉêëÜáé=EjffopjFK===

NKP= nì~äáÑáÅ~íáçå=äÉîÉä=~åÇ=rh=~ÅÅêÉÇáí~íáçå= qÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=áë=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=~åÇ=ÅêÉÇáí= ê~íÉÇ= Äó= íÜÉ= pÅçííáëÜ= nì~äáÑáÅ~íáçåë= ^ìíÜçêáíó= Epn^= J= ïïïKëè~KçêÖKìâFK== fí= áë= ê~íÉÇ= ïáíÜáå= íÜÉ= pÅçííáëÜ=`êÉÇáí=~åÇ=nì~äáÑáÅ~íáçåë=cê~ãÉïçêâ=Ep`nc=J=ïïïKëÅèÑKçêÖKìâF=~í=p`nc=iÉîÉä=NM=ïáíÜ= QT=p`nc=ÅêÉÇáí=éçáåíëK= cçê=ìëÉêë=áå=båÖä~åÇI=t~äÉë=~åÇ=kçêíÜÉêå=fêÉä~åÇI=íÜáë=áë=Åçãé~ê~ÄäÉ=íç=~=sçÅ~íáçå~ääóJoÉä~íÉÇ= nì~äáÑáÅ~íáçå= EsonF= ~í= iÉîÉä= S= ïáíÜáå= íÜÉ= k~íáçå~ä= nì~äáÑáÅ~íáçåë= cê~ãÉïçêâ= EkncF= ~åÇ= nì~äáÑáÅ~íáçåë=~åÇ=`êÉÇáí=cê~ãÉïçêâ=En`cFI=çê=eçåçìêë=aÉÖêÉÉ=ëí~åÇ~êÇK== cçê=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=êÉÖ~êÇáåÖ=rh=èì~äáÑáÅ~íáçå=äÉîÉäëI=éäÉ~ëÉ=êÉÑÉê=íç=íÜÉ= “nì~äáÑáÅ~íáçåë=Å~å=
Åêçëë=ÄçìåÇ~êáÉëÒ=Åçãé~êáëçå=ÅÜ~êí=áëëìÉÇ=Äó=íÜÉ=rh=êÉÖìä~íçêëI=~î~áä~ÄäÉ=~í=íÜÉ=pn^=ïÉÄëáíÉ=
EïïïKëè~KçêÖKìâFK==

NKQ= hÉó=íçéáÅë=ÅçîÉêÉÇ=


j~å~ÖáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=e~ò~êÇçìë=~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=tçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=ë~ÑÉíó=mê~ÅíáÅ~ä=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=

NKR= `çìêëÉ=íìáíáçå=~åÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=êÉèìáêÉãÉåíë= mêÉé~ê~íçêó=ÅçåíÉåíW= = råáí=f^W=TV=Üçìêë=íìáíáçå=~åÇ=TR=Üçìêë=éêáî~íÉ=ëíìÇó= = qçí~äW=NRQ=Üçìêë= råáí=f_W==TN=Üçìêë=íìáíáçå=~åÇ=RM=Üçìêë=éêáî~íÉ=ëíìÇó=
=
qçí~äW=NON=Üçìêë= råáí=f`W==TR=Üçìêë=íìáíáçå=~åÇ=RM=Üçìêë=éêáî~íÉ=ëíìÇó= =======================qçí~äW=NOR=Üçìêë= råáí=faW==S=Üçìêë=íìáíáçå=~åÇ=RM=Üçìêë=éêáî~íÉ=ëíìÇó= =======================qçí~äW= =RS=Üçìêë=
=
=
=
=
=
^=éêçÖê~ããÉ=çÑ=ëíìÇó=íÜÉêÉÑçêÉ=åÉÉÇë=íç=ÄÉ=Ä~ëÉÇ=~êçìåÇ=~=ãáåáãìã=çÑ= OPN=í~ìÖÜí=Üçìêë=
~åÇ=~ééêçñáã~íÉäó=OOR=Üçìêë=çÑ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=Ñçê=~å=çîÉê~ää=íçí~ä=çÑ=QRS=eçìêëK=
^=ÑìääJíáãÉ=ÄäçÅâ=êÉäÉ~ëÉ=ÅçìêëÉ=ïçìäÇ=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=ä~ëí=Ñçê=~=ãáåáãìã=çÑ=ëáñ=ïÉÉâë=EíÜáêíóJ
ÑáîÉ= ïçêâáåÖ= Ç~óëF= ~åÇ= ~= é~êíJíáãÉ= Ç~ó= êÉäÉ~ëÉ= ÅçìêëÉ= ïçìäÇ= ÄÉ= ëéêÉ~Ç= çîÉê= ~í= äÉ~ëí= íÜáêíó= ïÉÉâëK==cçê=Å~åÇáÇ~íÉë=ëíìÇóáåÖ=Äó=çéÉå=çê=Çáëí~åÅÉ=äÉ~êåáåÖI=íÜÉ=íìáíáçå=Üçìêë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÇÇÉÇ= «=kb_lpe=OMNN=

O

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
íç=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=Üçìêë=íç=ÖáîÉ=íÜÉ=ãáåáãìã=åìãÄÉê=çÑ=Üçìêë=íÜ~í=íÜáë=ãçÇÉ= çÑ=ëíìÇó=ïáää=êÉèìáêÉK= = qìáíáçå= íáãÉ= ëÜçìäÇ= åçêã~ääó= ÄÉ= ~ääçÅ~íÉÇ= éêçéçêíáçå~íÉ= íç= íÜÉ= íìáíáçå= íáãÉ= Ñçê= É~ÅÜ= ÉäÉãÉåí=
Äìí=ã~ó=êÉèìáêÉ=~ÇàìëíãÉåí=íç=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=~=é~êíáÅìä~ê=ëíìÇÉåí=ÖêçìéK=
= nìçíÉÇ=Üçìêë=Çç=åçí=áåÅäìÇÉ=~ëëÉëëãÉåí=íáãÉI=áÉI=ëáííáåÖ=ïêáííÉå=Éñ~ãáå~íáçåë=EëÉÉ=NKSFK=== NKS= råáí=Éñ~ãáå~íáçåë=


råáí=f^W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó==

^ëëÉëëÉÇ= Äó= ~= íÜêÉÉ= Üçìê= ïêáííÉå= Éñ~ãáå~íáçå= ã~êâÉÇ= Äó= ÉñíÉêå~ä= Éñ~ãáåÉêë= ~ééçáåíÉÇ= Äó= kb_lpeK= •

råáí=f_W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=

^ëëÉëëÉÇ= Äó= ~= íÜêÉÉ= Üçìê= ïêáííÉå= Éñ~ãáå~íáçå= ã~êâÉÇ= Äó= ÉñíÉêå~ä= Éñ~ãáåÉêë= ~ééçáåíÉÇ= Äó= kb_lpeK= =


råáí=f`W=fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=ë~ÑÉíó=

^ëëÉëëÉÇ= Äó= ~= íÜêÉÉ= Üçìê= ïêáííÉå= Éñ~ãáå~íáçå= ã~êâÉÇ= Äó= ÉñíÉêå~ä= Éñ~ãáåÉêë= ~ééçáåíÉÇ= Äó= kb_lpeK= =


råáí=faW=^ééäáÅ~íáçå=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=

^ëëÉëëÉÇ=Äó=çåÉ=ïêáííÉå=~ëëáÖåãÉåí=ã~êâÉÇ=Äó=ÉñíÉêå~ä=Éñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpeK=

NKT= båíêó=êÉèìáêÉãÉåíë= qÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=ëóää~Äìë=~ëëìãÉë=íÜ~í=Å~åÇáÇ~íÉë=ïáää=Ü~îÉ=~=âåçïäÉÇÖÉ=çÑ= ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=Éèìáî~äÉåí=íç=íÜ~í=éêçîáÇÉÇ=Äó=íÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=dÉåÉê~ä=`ÉêíáÑáÅ~íÉ=
Efd`FK===
= qÜÉ= ~ÅÜáÉîÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= dÉåÉê~ä= `ÉêíáÑáÅ~íÉ= çê= ÇáêÉÅí= Éèìáî~äÉåí= éêáçê= íç= ìåÇÉêí~âáåÖ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= ÅçìêëÉ= áë= ÜáÖÜäó= êÉÅçããÉåÇÉÇI= ÖáîÉå= íÜÉ=
ÇÉã~åÇë=çÑ=íÜáë=äÉîÉä=çÑ=ëíìÇóI=íÜÉ=íáãÉ=ÅçããáíãÉåí=êÉèìáêÉÇ=~åÇ=íÜÉ=ÅçãéäÉãÉåí~êó=
å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= kb_lpe= fd`= ~åÇ= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~K= = cìêíÜÉê= áåÑçêã~íáçå= çå= íÜÉ= kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=dÉåÉê~ä=`ÉêíáÑáÅ~íÉ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=îá~=çìê=ïÉÄëáíÉ=ïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâ= eçïÉîÉêI=áí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=åçíÉÇ=íÜ~í=ÅìêêÉåíäó=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåíë=~êÉ=çÑÑÉêÉÇI=~åÇ=ãìëí=ÄÉ=~åëïÉêÉÇI= áå= båÖäáëÜ= çåäóK= = qÜÉ= èì~äáÑáÅ~íáçå= áåÅäìÇÉë= ~= êÉèìáêÉãÉåí= íç= ïêáíÉ= ~å= ÉñíÉåÇÉÇ= ~ëëáÖåãÉåí=
Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉÛë= çïå= ïçêâéä~ÅÉI= ïÜáÅÜ= ãìëí= ~äëç= ÄÉ= áå= båÖäáëÜK= = `~åÇáÇ~íÉë= ëÜçìäÇ=
ÇáëÅìëë=íÜáë=ïáíÜ=íÜÉ=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê=ÄÉÑçêÉ=ìåÇÉêí~âáåÖ=íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçåK=
píìÇÉåíë=ãìëí=ë~íáëÑó=~åó=Éåíêó=êÉèìáêÉãÉåíë=ëéÉÅáÑáÉÇ=Äó=íÜÉ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêK==^ÅÅÉéí~åÅÉ=çå= íç=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=ã~ó=ÄÉ=Ä~ëÉÇ=çå=íÜÉ=~Çãáëëáçå=íìíçêÛë=àìÇÖÉãÉåí=çå=íÜÉ=ëíìÇÉåíÛë=~Äáäáíó=íç= ÄÉåÉÑáí=Ñêçã=íÜÉ=éêçÖê~ããÉK=

«=kb_lpe=OMNN=

P

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

NKU== jáåáãìã=ëí~åÇ~êÇ=çÑ=båÖäáëÜ=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë= qÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=çÑ=båÖäáëÜ=êÉèìáêÉÇ=Äó=Å~åÇáÇ~íÉë=ëíìÇóáåÖ=Ñçê=íÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~= ãìëí= ÄÉ= ëìÅÜ= íÜ~í= íÜÉó= Å~å= ÄçíÜ= ìåÇÉêëí~åÇ= ~åÇ= ~êíáÅìä~íÉ= íÜÉ= ÅçåÅÉéíë= Åçåí~áåÉÇ= áå= íÜÉ= ëóää~ÄìëK==fí=áë=áãéçêí~åí=íç=ëíêÉëë=íÜ~í=íÜÉ=çåìë=áë=çå=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=íç=ÇÉíÉêãáåÉ= íÜÉáê=Å~åÇáÇ~íÉëÛ=ëí~åÇ~êÇë=çÑ=éêçÑáÅáÉåÅó=áå=båÖäáëÜK= kb_lpe= êÉÅçããÉåÇë= íç= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêë= íÜ~í= Å~åÇáÇ~íÉë= ìåÇÉêí~âáåÖ= íÜáë= èì~äáÑáÅ~íáçå=ëÜçìäÇ=êÉ~ÅÜ=~=ãáåáãìã=ëí~åÇ~êÇ=çÑ=båÖäáëÜ=Éèìáî~äÉåí= íç=~å=fåíÉêå~íáçå~ä=båÖäáëÜ= i~åÖì~ÖÉ=qÉëíáåÖ=póëíÉã=ëÅçêÉ=çÑ= TKM=çê=ÜáÖÜÉê=áå=fbiqp=íÉëíë=áå=çêÇÉê=íç=ÄÉ=~ÅÅÉéíÉÇ=çåíç=~å= fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=éêçÖê~ããÉK== cçê=ÑìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=éäÉ~ëÉ=ëÉÉ=íÜÉ=ä~íÉëí=îÉêëáçå=çÑ=íÜÉ=fbiqp=e~åÇÄççâ=çê=Åçåëìäí=íÜÉ=fbiqp= ïÉÄëáíÉW= =
ÜííéWLLïïïKáÉäíëKçêÖLáåëíáíìíáçåëLíÉëí|Ñçêã~í|~åÇ|êÉëìäíëK~ëéñ==
=
`~åÇáÇ~íÉë= ïáëÜáåÖ= íç= ~ëëÉëë= íÜÉáê= çïå= ä~åÖì~ÖÉ= ÉñéÉêíáëÉ= ã~ó= Åçåëìäí= íÜÉ= fbiqp= ïÉÄëáíÉ= Ñçê= áåÑçêã~íáçå=çå=í~âáåÖ=íÜÉ=íÉëíW=ÜííéWLLïïïKáÉäíëKçêÖLáåëíáíìíáçåëLÑ~èëK~ëéñ== NKV== iÉÖáëä~íáçå= qÜÉ=ëóää~Äìë=êÉÑÉêë=íç=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëK==tÜÉêÉ=íÜáë=èì~äáÑáÅ~íáçå= áë= ÇÉäáîÉêÉÇ= çîÉêëÉ~ëI= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêë= ã~ó= êÉÑÉê= íç= Éñ~ãéäÉë= çÑ= äçÅ~ä= äÉÖáëä~íáçå= ~ë= é~êí= çÑ= íÜÉ= ÅçìêëÉ= éêçÖê~ããÉ= Äìí= Éñ~ãáå~íáçå= èìÉëíáçåë= ïáää= åçí= êÉÑÉê= íç= ëéÉÅáÑáÅ= äÉÖáëä~íáçåI=
Äìí=ïáää=êÉÑÉê=íç=fåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåëI=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=~åÇ=ÖççÇ=éê~ÅíáÅÉ=~ë=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=
íÜÉ=ëóää~ÄìëK=

NKNM= iÉÖáëä~íáîÉ=ìéÇ~íÉë= oÉäÉî~åí=åÉï=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=ïáää=ÄÉÅçãÉ=Éñ~ãáå~ÄäÉ=áå=ÇÉí~áä= ëáñ= ãçåíÜë= ~ÑíÉê= íÜÉáê= Ç~íÉ= çÑ= áåíêçÇìÅíáçåK= = eçïÉîÉêI= Å~åÇáÇ~íÉë= ïáää= ÄÉ= ÉñéÉÅíÉÇ= íç= ÄÉ=
ÉëëÉåíá~ääó=ìéJíçJÇ~íÉ=~í=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=íÜÉ=Éñ~ãáå~íáçå=~åÇI=ïÜáäëí=~=ÇÉí~áäÉÇ=âåçïäÉÇÖÉ=ïáää=åçí=
ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇI=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=åÉï=çê=áãéÉåÇáåÖ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëI= ïÜÉêÉ=êÉäÉî~åí=íç=~å=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçåI=ïáää=ÄÉ=ÖáîÉå=ÅêÉÇáíK=== = mäÉ~ëÉ= åçíÉI= kb_lpe= ïáää= åçí= ~ëâ= èìÉëíáçåë= êÉä~íÉÇ= íç= áåíÉêå~íáçå~ä= ÅçåîÉåíáçåë= ~åÇ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=íÜ~í=Ü~îÉ=ÄÉÉå=êÉéÉ~äÉÇI=êÉîçâÉÇ=çê=çíÜÉêïáëÉ=ëìéÉêëÉÇÉÇK= = k_W=^ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=~êÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉáê=ÅçìêëÉ=åçíÉë=êÉã~áå=ÅìêêÉåí=ïáíÜ= êÉÖ~êÇ=íç=åÉï=áåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåë=~åÇ=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëK=

NKNN= k~íáçå~ä=lÅÅìé~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇë=EklpF=~åÇ=ÄÉëí=éê~ÅíáÅÉ= qÜÉ=ëóää~Äìë=áë=ã~ééÉÇ=íç=íÜÉ=êÉäÉî~åí=k~íáçå~ä=lÅÅìé~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇ=EklpFW= •

klp= Ñçê= eÉ~äíÜ= ~åÇ= p~ÑÉíó= Emê~ÅíáíáçåÉê= ìåáíëF= éìÄäáëÜÉÇ= Äó= mêçëâáääë= pÉÅíçê= pâáääë= `çìåÅáä=
EïïïKéêçëâáääëKÅçKìâFK=

qÜÉ=ã~ééáåÖ=çÑ=íÜÉ=ëóää~Äìë=ìåáíë=íç=É~ÅÜ=klp=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=é~ÖÉë=NPJNSK=

«=kb_lpe=OMNN=

Q

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

NKNO= nì~äáÑáÅ~íáçå=íóéÉ= kb_lpe= çÑÑÉêë= sçÅ~íáçå~ääóJoÉä~íÉÇ= nì~äáÑáÅ~íáçåë= EsonëF= áå= båÖä~åÇI= t~äÉë= ~åÇ= kçêíÜÉêå= fêÉä~åÇK=== = sonë= éêçîáÇÉ= íÜÉ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= ëâáääë= êÉèìáêÉÇ= Ñçê= é~êíáÅìä~ê= àçÄ= êçäÉë= íÜêçìÖÜ= ~= ëíêìÅíìêÉÇ= ëíìÇóJÄ~ëÉÇ= íê~áåáåÖ= éêçÖê~ããÉ= íÜ~í= ÅçãÄáåÉë= íÜÉ= íÉëíáåÖ= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=áå=ïêáííÉå=Éñ~ãáå~íáçåë=ïáíÜ=éê~ÅíáÅ~ä=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=äÉ~êåáåÖ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉK=== = sonë= ~êÉ= ~= éçéìä~ê= íóéÉ= çÑ= èì~äáÑáÅ~íáçå= ÄÉÅ~ìëÉ= íÜÉó= ~êÉ= å~íáçå~ääó= êÉÅçÖåáëÉÇI= ÑäÉñáÄäÉ= ~åÇ= çÑÑÉê=êçìíÉë=Ñçê=éêçÖêÉëëáçå=íç=ÉãéäçóãÉåí=çê=ÑìêíÜÉê=ëíìÇóK=== få=pÅçíä~åÇI=sonë=~êÉ=âåçïå=~ë=ÚlíÜÉê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=èì~äáÑáÅ~íáçåëÛK=

NKNP= nì~äáÑáÅ~íáçå=éêçÖêÉëëáçå= píìÇÉåíë= ïÜç= Ü~îÉ= ~ÅÜáÉîÉÇ= íÜÉ= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= ã~ó= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêáåÖ= ÑìêíÜÉê=
ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ëíìÇóK= = ^= åìãÄÉê= çÑ= ìåáîÉêëáíáÉë= çÑÑÉê= jpÅ= éêçÖê~ãë= ïÜáÅÜ= ~ÅÅÉéí= íÜÉ= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= ~ë= ~= Ñìää= çê= é~êíá~ä= Éåíêó= êÉèìáêÉãÉåíK= = pçãÉ= jpÅ= ÅçìêëÉë= ã~ó= êÉèìáêÉ=~ÇÇáíáçå~ä=èì~äáÑáÅ~íáçåëLÉñéÉêíáëÉ=ëìÅÜ=~ë=~=ÇÉÖêÉÉI=ÑìêíÜÉê=ëáÖåáÑáÅ~åí=ïçêâ=ÉñéÉêáÉåÅÉ= çê=ÉñéÉÅí=ëíìÇÉåíë=íç=ÅçãéäÉíÉ=ëéÉÅáÑáÅ=ãçÇìäÉë=ÉKÖK=áå=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ã~å~ÖÉãÉåíK=
=
cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=çìê=ïÉÄëáíÉW=ïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâLèì~äáÑáÅ~íáçåë==

NKNQ= mêçÖê~ããÉë=çÑÑÉêÉÇ=Äó=kb_lpeJ~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=
^ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=Å~å=ÄÉ=äçÅ~íÉÇ=ìëáåÖ=íÜÉ=ÚtÜÉêÉ=íç=ëíìÇóÛ=í~Ä=çå=çìê=ïÉÄëáíÉW=
ïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâ=
=
k_W= `~åÇáÇ~íÉë= ~êÉ= ~ÇîáëÉÇ= íç= ÅÜÉÅâ= ìéJíçJÇ~íÉ= áåÑçêã~íáçå= çå= ÅçìêëÉ= Ç~íÉë= ïáíÜ= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ===
ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=ÇáêÉÅíäóK=

NKNR= bñ~ãáå~íáçå=Ç~íÉë=
Úpí~åÇ~êÇÛ=Éñ~ãáå~íáçå=Ç~íÉë=Ñçê=íÜáë=èì~äáÑáÅ~íáçå=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ=áå=g~åì~êó=~åÇ=gìäó=~ååì~ääóK==råáí=
fa=~ëëáÖåãÉåí=Ç~íÉë=~êÉ=~î~áä~ÄäÉ=áå=j~êÅÜ=~åÇ=pÉéíÉãÄÉê=~ååì~ääóK=
=
ÚiçÅ~äÛ=çê=çåJÇÉã~åÇ=Éñ~ãáå~íáçåë=~êÉ=åçí=~î~áä~ÄäÉ=íç=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=Ñçê=íÜáë=èì~äáÑáÅ~íáçåK=
=

NKNS= péÉÅáÑáÅ~íáçå=Ç~íÉ= qÜÉ=^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçå=Ñçê=íÜáë=èì~äáÑáÅ~íáçå=êÉéä~ÅÉë=íÜÉ=éêÉîáçìë=gìäó=OMMU=ëéÉÅáÑáÅ~íáçå=Ñçê= ~ää=Éñ~ãáå~íáçåë=Ñêçã=E~åÇ=áåÅäìÇáåÖF=N=gìäó=OMNOK=

NKNT= póää~Äìë=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=êÉîáÉï= qÜÉ= ëóää~Äìë= Ü~ë= ÄÉÉå= ÇÉîÉäçéÉÇ= Äó= kb_lpe= ÑçääçïáåÖ= ÉñíÉåëáîÉ= Åçåëìäí~íáçå= ïáíÜ= âÉó= ëí~âÉÜçäÇÉêëI= åçí~Ääó= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêëI= éêçÑÉëëáçå~ä= ÄçÇáÉëI= ÉãéäçóÉêëI= ëí~åÇ~êÇë= ëÉííáåÖ=çêÖ~åáë~íáçåëI=ÉåÑçêÅÉãÉåí=ÄçÇáÉë=~åÇ=ëìÄàÉÅí=ÉñéÉêíëK=== «=kb_lpe=OMNN=

R

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
kb_lpe= ïçìäÇ= äáâÉ= íç= í~âÉ= íÜáë= çééçêíìåáíó= íç= íÜ~åâ= ~ää= íÜçëÉ= ïÜç= é~êíáÅáé~íÉÇ= áå= íÜÉ=
ÇÉîÉäçéãÉåíI=éáäçíáåÖ=~åÇ=áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=íÜáë=èì~äáÑáÅ~íáçåK=

NKNU= cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë= cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë=áåÅäìÇáåÖ=~=ëóää~Äìë=ëìãã~êóI=èì~äáÑáÅ~íáçå=çîÉêîáÉï=äÉ~ÑäÉí= ~åÇ= ~= ë~ãéäÉ= Éñ~ãáåÉêÛë= êÉéçêí= Å~å= ÄÉ= ÑçìåÇ= îá~= íÜÉ= kb_lpe= ïÉÄëáíÉ= EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFK== bñ~ãáåÉêëÛ=êÉéçêíë=~åÇ=é~ëí=èìÉëíáçå=é~éÉêë=ã~ó=ÄÉ=éìêÅÜ~ëÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=kb_lpe=çåäáåÉ=ëÜçéK= NKNV= cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë= cìêíÜÉê= áåÑçêã~íáçå= Ñçê= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêë= áåÅäìÇáåÖ= éçäáÅáÉë= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= ~åÇ=
ÖìáÇ~åÅÉ=êÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=råáí=fa=~ëëáÖåãÉåí=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉK==

«=kb_lpe=OMNN=

S

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

OK=

nì~äáÑáÅ~íáçå=ëíêìÅíìêÉ=

OKN= råáí=~ëëÉëëãÉåí= qÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=áë=ÇáîáÇÉÇ=áåíç=Ñçìê=ìåáíëW== = råáí=f^W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó== •

råáí=f^=áë=~=í~ìÖÜí=ìåáíI=~ëëÉëëÉÇ=Äó=çåÉ=íÜêÉÉJÜçìê=ïêáííÉå=èìÉëíáçå=é~éÉêë=b~ÅÜ=èìÉëíáçå=é~éÉê=Åçåëáëíë=çÑ=ÉäÉîÉå=èìÉëíáçåë=ëéäáí=áåíç=pÉÅíáçå=^=~åÇ=_=pÉÅíáçå= ^= áåÅäìÇÉë= ëáñ= ÚëÜçêíJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= ENM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= ~ää= èìÉëíáçåë= ~êÉ=
Åçãéìäëçêó=pÉÅíáçå= _= áåÅäìÇÉë= ÑáîÉ= ÚäçåÖJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= EOM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= Å~åÇáÇ~íÉë= ÅÜççëÉ= ~åÇ=
~åëïÉê=íÜêÉÉ=èìÉëíáçåë=çåäó=b~ÅÜ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=ÅçîÉêë=íÜÉ=ïÜçäÉ=ìåáí=ëóää~Äìë=ïáíÜ=~í=äÉ~ëí=çåÉ=èìÉëíáçå= éÉê=ìåáí=ÉäÉãÉåí= •

`~åÇáÇ~íÉ=ëÅêáéíë=~êÉ=ã~êâÉÇ=Äó=ÉñíÉêå~ä=Éñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpe=^=ë~ãéäÉ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=pÉÅíáçå=RK=

råáí=f_W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=


råáí=f_=áë=~=í~ìÖÜí=ìåáíI=~ëëÉëëÉÇ=Äó=çåÉ=íÜêÉÉJÜçìê=èìÉëíáçå=é~éÉê=b~ÅÜ=èìÉëíáçå=é~éÉê=Åçåëáëíë=çÑ=ÉäÉîÉå=èìÉëíáçåë=ëéäáí=áåíç=pÉÅíáçå=^=~åÇ=_=pÉÅíáçå= ^= áåÅäìÇÉë= ëáñ= ÚëÜçêíJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= ENM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= ~ää= èìÉëíáçåë= ~êÉ=
Åçãéìäëçêó=pÉÅíáçå= _= áåÅäìÇÉë= ÑáîÉ= ÚäçåÖJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= EOM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= Å~åÇáÇ~íÉë= ÅÜççëÉ= ~åÇ=
~åëïÉê=íÜêÉÉ=èìÉëíáçåë=çåäó=b~ÅÜ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=ÅçîÉêë=íÜÉ=ïÜçäÉ=ìåáí=ëóää~Äìë=ïáíÜ=~í=äÉ~ëí=çåÉ=èìÉëíáçå= éÉê=ìåáí=ÉäÉãÉåí= •

`~åÇáÇ~íÉ=ëÅêáéíë=~êÉ=ã~êâÉÇ=Äó=ÉñíÉêå~ä=Éñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpe=^=ë~ãéäÉ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=pÉÅíáçå=RK=

= råáí=f`W=fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=ë~ÑÉíó= •

råáí=f`=áë=~=í~ìÖÜí=ìåáíI=~ëëÉëëÉÇ=Äó=çåÉ=íÜêÉÉJÜçìê=èìÉëíáçå=é~éÉê=b~ÅÜ=èìÉëíáçå=é~éÉê=Åçåëáëíë=çÑ=ÉäÉîÉå=èìÉëíáçåë=ëéäáí=áåíç=pÉÅíáçå=^=~åÇ=_=pÉÅíáçå= ^= áåÅäìÇÉë= ëáñ= ÚëÜçêíJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= ENM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= ~ää= èìÉëíáçåë= ~êÉ=
Åçãéìäëçêó=pÉÅíáçå= _= áåÅäìÇÉë= ÑáîÉ= ÚäçåÖJ~åëïÉêÛ= èìÉëíáçåë= EOM= ã~êâë= É~ÅÜF= Ó= Å~åÇáÇ~íÉë= ÅÜççëÉ= ~åÇ=
~åëïÉê=íÜêÉÉ=èìÉëíáçåë=çåäó=b~ÅÜ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=ÅçîÉêë=íÜÉ=ïÜçäÉ=ìåáí=ëóää~Äìë=ïáíÜ=~í=äÉ~ëí=çåÉ=èìÉëíáçå= éÉê=ìåáí=ÉäÉãÉåí= «=kb_lpe=OMNN=

T

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=


`~åÇáÇ~íÉ=ëÅêáéíë=~êÉ=ã~êâÉÇ=Äó=ÉñíÉêå~ä=Éñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpe=^=ë~ãéäÉ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉê=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=áå=pÉÅíáçå=RK=

råáí=faW=^ééäáÅ~íáçå=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=


råáí=fa=Åçåëáëíë=çÑ=~=ïêáííÉå=~ëëáÖåãÉåí=ëÉí=Äó=kb_lpe=^ééêçñáã~íÉäó=UIMMM=ïçêÇë=áå=äÉåÖíÜ==pìÄãáëëáçå=Ç~íÉë=Ñçê=aáéäçã~=~ëëáÖåãÉåíë=~êÉ=áå=j~êÅÜ=~åÇ=pÉéíÉãÄÉê=É~ÅÜ=óÉ~ê=`~åÇáÇ~íÉ=ëÅêáéíë=~êÉ=ã~êâÉÇ=Äó=ÉñíÉêå~ä=Éñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpeK==

kb_lpe= Ñçääçïë= íÜÉ= “d`pbI= d`bI= s`bI= dksn= ~åÇ= ^b^= `çÇÉ= çÑ= mê~ÅíáÅÉÒ= éìÄäáëÜÉÇ= Äó= íÜÉ= êÉÖìä~íçêó=~ìíÜçêáíáÉë=áå=båÖä~åÇI=t~äÉë=~åÇ=kçêíÜÉêå=fêÉä~åÇ=áå=êÉä~íáçå=íç=~ëëÉëëãÉåí=ëÉííáåÖ= ~åÇ=ã~êâáåÖK==låÅÉ=~å=ÉñíÉêå~ääóJ~ëëÉëëÉÇ=Éñ~ãáå~íáçå=EïêáííÉå=Éñ~ãáå~íáçåë=~åÇ=~ëëáÖåãÉåíë= ã~êâÉÇ= Äó= kb_lpeF= Ü~ë= ÄÉÉå= ÅçãéäÉíÉÇI= ëÅêáéíë= ~êÉ= ëÉåí= íç= kb_lpe= ~åÇ= ìåÇÉêÖç= êáÖçêçìë= ã~êâáåÖI=ÅÜÉÅâáåÖ=~åÇ=êÉëìäíë=ÇÉíÉêãáå~íáçå=éêçÅÉëëÉë=íç=ÉåëìêÉ=~ÅÅìê~Åó=~åÇ=ÅçåëáëíÉåÅóK==== OKO= råáí=ëíêìÅíìêÉ=
`~åÇáÇ~íÉë=ã~ó=ÅÜççëÉ=íç=í~âÉ=çåÉI=íïçI=íÜêÉÉ=çê=~ää=Ñçìê=ìåáíë=~í=íÜÉ=ë~ãÉ=íáãÉ=çê=~í=ÇáÑÑÉêÉåí=
íáãÉëK==
=

OKP== ^ÅÜáÉîáåÖ=íÜÉ=çîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå=


qÜÉ=ÉåêçäãÉåí=éÉêáçÇ=Ñçê=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áë=ÑáîÉ=óÉ~êë=píìÇÉåíë= ãìëí= é~ëë= ~ää= Ñçìê= ìåáíë= ïáíÜáå= íÜÉáê= ÉåêçäãÉåí= éÉêáçÇ= Eåçêã~ääó= ÑáîÉ= óÉ~êëFI= íç=
~ÅÜáÉîÉ=íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=píìÇÉåíë= ïÜç= Ü~îÉ= êÉ~ÅÜÉÇ= íÜÉ= ÉåÇ= çÑ= íÜÉ= ÉåêçäãÉåí= éÉêáçÇ= Äìí= ëíáää= ïáëÜ= íç= ÅçãéäÉíÉ= çìíëí~åÇáåÖ= ìåáíëI= ã~ó= ~ééäó= Ñçê= ~= ëáåÖäÉ= çåÉ= óÉ~ê= ÉåêçäãÉåí= ÉñíÉåëáçåK= = qÜÉëÉ= ~êÉ=
ÅçåëáÇÉêÉÇ=Äó=kb_lpe=çå=~=Å~ëÉJÄóJÅ~ëÉ=Ä~ëáëK==pìÅÅÉëëÑìä=~ééäáÅ~íáçåë=Ñçê=íÜÉ=ÉåêçäãÉåí=
ÉñíÉåëáçå=ïáää=áåÅìê=~=ÑÉÉK=

qç=èì~äáÑó=Ñçê=íÜÉ=kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=~=Å~åÇáÇ~íÉ=ãìëíW=
=
• båêçä= ~ë= ~= ÅçìêëÉ= ãÉãÄÉê= ïáíÜ= ~å= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉê= ~åÇI= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêI= ïáíÜ= kb_lpeK= = båêçäãÉåí= ïáíÜ= kb_lpe= EïáíÜ= é~óãÉåí= çÑ= íÜÉ= ~ééêçéêá~íÉ= ÑÉÉF= ëÜçìäÇ=åçêã~ääó=ÄÉ=ã~ÇÉ=~í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖ=çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=çÑ=ëíìÇó= •

oÉÖáëíÉê= ïáíÜ= kb_lpe= íÜêçìÖÜ= ~= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉê= ~ë= ~= Å~åÇáÇ~íÉ= Ñçê= íÜÉ= êÉäÉî~åí= èìÉëíáçå= é~éÉê=EïáíÜ=é~óãÉåí=çÑ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÑÉÉF= •

oÉÖáëíÉê= ïáíÜ= kb_lpe= íÜêçìÖÜ= ~= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉê= ~ë= ~= Å~åÇáÇ~íÉ= Ñçê= íÜÉ= ~ëëáÖåãÉåí= ìåáí=
EïáíÜ=é~óãÉåí=çÑ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÑÉÉF=cìäÑáä= ~ää= çíÜÉê= êÉèìáêÉãÉåíë= ~ë= ã~ó= ÄÉ= ã~ÇÉ= Ñêçã= íáãÉ= íç= íáãÉ= Äó= íÜÉ= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉê=~åÇLçê=kb_lpe= «=kb_lpe=OMNN=

U

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

OKQ= råáí=é~ëë=ëí~åÇ~êÇ= qÜÉ=é~ëë=ëí~åÇ~êÇ=Ñçê=É~ÅÜ=ìåáí=ã~ó=î~êó=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=éêÉJÇÉíÉêãáåÉÇ=ÅêáíÉêá~=Äìí=áë=åçêã~äáëÉÇ=íç= QRB=Ñçê=íÜÉ=ïêáííÉå=é~éÉêë=Eråáíë=f^I=f_=~åÇ=f`F=~åÇ=RMB=Ñçê=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=ìåáí=Eråáí=faFK=

OKR= råáí=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë=
`~åÇáÇ~íÉë= ïÜç= ~êÉ= ëìÅÅÉëëÑìä= áå= ~å= áåÇáîáÇì~ä= ìåáí= ïáää= ÄÉ= áëëìÉÇ= ïáíÜ= ~= ìåáí= ÅÉêíáÑáÅ~íÉI= åçêã~ääó= ïáíÜáå= U= ïÉÉâë= çÑ= íÜÉ= áëëìÉ= çÑ= íÜÉ= êÉëìäí= åçíáÑáÅ~íáçåK= = råáíë= ~êÉ=åçí= Öê~ÇÉÇ=~åÇ= íÜÉ= ìåáí=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë=ïáää=ëÜçï=~=Úm~ëëÛ=çåäóK== OKS= lîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå=Öê~ÇÉë= tÜÉå=Å~åÇáÇ~íÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=~ï~êÇÉÇ=~=ìåáí=ÅÉêíáÑáÅ~íÉ=Ñçê=~ää=Ñçìê=ìåáíë=EáÉI=Ü~îÉ=~ÅÜáÉîÉÇ=~=m~ëë= áå=ìåáíë=f^I=f_I=f`=~åÇ=faFI=íÜÉ=ã~êâë=~êÉ=~ÇÇÉÇ=íçÖÉíÜÉê=~åÇ=~=Ñáå~ä=Öê~ÇÉ=áë=~ï~êÇÉÇ=~ë=ÑçääçïëW=
=
= m~ëë= =
NUR=Ó=OPV=ã~êâë=
`êÉÇáí= =
OQM=Ó=OTV=ã~êâë=
aáëíáåÅíáçå= OUM=ã~êâë=çê=ãçêÉ=

OKT= lîÉê~ää=èì~äáÑáÅ~íáçå=ÅÉêíáÑáÅ~íÉë= låÅÉ= ~= Å~åÇáÇ~íÉ= Ü~ë= ~ÅÜáÉîÉÇ= ~= m~ëë= áå= ~ää= Ñçìê= ìåáíë= ~åÇ= íÜÉ= çîÉê~ää= èì~äáÑáÅ~íáçå= Öê~ÇÉ=
~ï~êÇÉÇ= íÜÉó= ~êÉ= åçêã~ääó= ÅçåëáÇÉêÉÇ= íç= Ü~îÉ= ÅçãéäÉíÉÇ= íÜÉ= èì~äáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= ~å= çîÉê~ää= èì~äáÑáÅ~íáçå= é~êÅÜãÉåí= ïáää= ÄÉ= áëëìÉÇI= ïáíÜáå= íÜêÉÉ= ãçåíÜë= çÑ= íÜÉ= êÉëìäí= ÇÉÅä~ê~íáçå= Ç~íÉ= Ñçê= íÜÉ=ÑçìêíÜ=ëìÅÅÉëëÑìääó=ÅçãéäÉíÉÇ=ìåáíK= = eçïÉîÉêI= çåÅÉ= íÜÉ= êÉëìäí= çÑ= íÜÉ= ÑçìêíÜ= ëìÅÅÉëëÑìääó= ÅçãéäÉíÉÇ= ìåáí= Ü~ë= ÄÉÉå= áëëìÉÇ= íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉ=Ü~ë=çåÉ=ãçåíÜ=Ñêçã=íÜÉ=Ç~íÉ=çÑ=áëëìÉ=çÑ=íÜ~í=êÉëìäí=íç=ÉáíÜÉêW=
=
• fåÑçêã= kb_lpe= áå= ïêáíáåÖ= çÑ= íÜÉáê= áåíÉåíáçå= íç= êÉJëáí= ~= ëìÅÅÉëëÑìä= ìåáí= Ñçê= íÜÉ= éìêéçëÉë= çÑ= áãéêçîáåÖ=~=Öê~ÇÉ== • pìÄãáí=~å=båèìáêó=^Äçìí=oÉëìäí=Eb^oF=êÉèìÉëí=EëÉÉ=pÉÅíáçå=PKPFK=

OKU= oÉJëáííáåÖ=Éñ~ãáå~íáçåë=

=

fÑ= ~= Å~åÇáÇ~íÉÛë= éÉêÑçêã~åÅÉ= áå= ~åó= ìåáí= ÅçãéçåÉåí= áë= äçïÉê= íÜ~å= ~= é~ëëI= Å~åÇáÇ~íÉë= ã~ó= êÉJ êÉÖáëíÉê= ~åÇ= êÉJëáí= àìëí= íÜÉ= ÅçãéçåÉåíLë= áå= ïÜáÅÜ= íÜÉó= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ìåëìÅÅÉëëÑìä= éêçîáÇáåÖ= íÜ~í= íÜÉó=êÉJëáí=ïáíÜáå=íÜÉ=R=óÉ~ê=ÉåêçäãÉåí=éÉêáçÇK==eçïÉîÉêI=É~ÅÜ=êÉJëáí=ïáää=áåÅìê=~å=~ÇÇáíáçå~ä=ÑÉÉK=== =
`~åÇáÇ~íÉë=ã~ó=êÉJí~âÉ=ìåáíë=~í=~åó=íáãÉ=ïáíÜáå=íÜÉáê=ÉåêçäãÉåí=éÉêáçÇI=áåÅäìÇáåÖ=ïÜÉêÉ=íÜÉó=
Ü~îÉ= é~ëëÉÇ= ~åÇ= ïáëÜ= íç= êÉJí~âÉ= íç= áãéêçîÉ= íÜÉáê= Öê~ÇÉK= = låÅÉ= ~ää= Ñçìê= ìåáíë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= ëìÅÅÉëëÑìääó= ÅçãéäÉíÉÇI= Å~åÇáÇ~íÉë= ïáää= åÉÉÇ= íç= áåÑçêã= kb_lpe= çÑ= íÜÉáê= áåíÉåíáçå= íç= êÉJí~âÉ= ïáíÜáå=çåÉ=ãçåíÜ=çÑ=íÜÉ=Ç~íÉ=çÑ=áëëìÉ=Ñçê=íÜÉ=ÑçìêíÜ=ìåáí=êÉëìäíK==qÜÉêÉ=áë=åç=äáãáí=íç=íÜÉ= åìãÄÉê=çÑ=êÉJëáíë=ïáíÜáå=íÜÉ=ÉåêçäãÉåí=éÉêáçÇK=
=
fÑ=~=êÉJëáí=êÉëìäíë=áå=~=äçïÉê=ã~êâ=íÜ~å=~=éêÉîáçìë=êÉëìäí=Ñçê=íÜ~í=ìåáíI=íÜÉ=ÜáÖÜÉëí=ã~êâ=ïáää=ÄÉ= êÉí~áåÉÇK= «=kb_lpe=OMNN=

V

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
= cçê=íÜÉ=råáí=fa=~ëëáÖåãÉåíI=íÜÉêÉ=áë=åç=äáãáí=íç=íÜÉ=åìãÄÉê=çÑ=ëìÄãáëëáçåë=ïáíÜáå=íÜÉ=ÉåêçäãÉåí= éÉêáçÇK==fÑ=~=Å~åÇáÇ~íÉ=Ö~áåë=äçïÉê=íÜ~å=íÜÉ=é~ëë=ã~êâ=áå=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåíI=íÜÉó=ã~ó=êÉîáëÉ=~åÇ= ëìÄãáí=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=~Ö~áåK==eçïÉîÉêI=íÜÉó=ãìëí=êÉJêÉÖáëíÉê=Ñçê=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=áå=çêÇÉê=íç=Çç= ëçK==mäÉ~ëÉ=åçíÉ=íÜ~í=åç=ÑÉÉÇÄ~Åâ=ïáää=ÄÉ=ÖáîÉå=çå=íÜÉ=êÉÑÉêêÉÇ=~ëëáÖåãÉåí=~åÇ=É~ÅÜ=~ÇÇáíáçå~ä= ëìÄãáëëáçå=ïáää=áåÅìê=~=ÑÉÉK==j~êâë=~ï~êÇÉÇ=Ñçê=ëìÄëÉèìÉåí=ëìÄãáëëáçåë=ïáää=åçí=ÄÉ=Å~ééÉÇK= =
`~åÇáÇ~íÉë=ïÜç=êÉÖáëíÉê=Ñçê=~åó=ìåáí=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=ïÜáäëí=~ï~áíáåÖ=~=êÉëìäí=Ñêçã=
~= éêÉîáçìë= ëáííáåÖ= çÑ= ~å= Éñ~ãáå~íáçå= ã~ó= åçí= ëÉÉâ= ~= êÉÑìåÇ= çÑ= íÜÉ= êÉÖáëíê~íáçå= ÑÉÉ= áÑ= íÜÉó= êÉíêçëéÉÅíáîÉäó=Åä~áã=ÉñÉãéíáçå=Ñçê=íÜ~í=~åó=ëìÅÅÉëëÑìä=ìåáí=ìåÇÉê=íÜÉëÉ=ÅáêÅìãëí~åÅÉëI=ÉñÅÉéí= áå=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=~å=båèìáêó=^Äçìí=oÉëìäíK=

«=kb_lpe=OMNN=

NM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

PK=

mçäáÅáÉë=

PKN= oÉèìÉëíë=Ñçê=êÉ~ëçå~ÄäÉ=~ÇàìëíãÉåíë= oÉ~ëçå~ÄäÉ=~ÇàìëíãÉåíë=~êÉ=~êê~åÖÉãÉåíë=ïÜáÅÜ=~êÉ=~ééêçîÉÇ=áå=~Çî~åÅÉ=çÑ=~å=~ëëÉëëãÉåí=íç== ~ääçï= ~íí~áåãÉåí= íç= ÄÉ= ÇÉãçåëíê~íÉÇ= Äó= Å~åÇáÇ~íÉë= ïáíÜ= ÉáíÜÉê= ~= éÉêã~åÉåí= çê= äçåÖJíÉêã=
Çáë~Äáäáíó=çê=äÉ~êåáåÖ=ÇáÑÑáÅìäíóI=çê=íÉãéçê~êó=Çáë~ÄáäáíóI=áääåÉëë=çê=áåÇáëéçëáíáçåK==
= oÉèìÉëíë= Ñçê= êÉ~ëçå~ÄäÉ= ~ÇàìëíãÉåíë= ãìëí= ÄÉ= ã~ÇÉ= íç= kb_lpe= Äó= Éñ~ãáå~íáçå= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ===
ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=~í=äÉ~ëí=çåÉ=ãçåíÜ=ÄÉÑçêÉ=íÜÉ=Éñ~ãáå~íáçåK=
= cçê= ÑìêíÜÉê= ÇÉí~áäë= ëÉÉ= íÜÉ= kb_lpe= “mçäáÅó= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= çå= êÉ~ëçå~ÄäÉ= ~ÇàìëíãÉåíë= ~åÇ= ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçåÒ=~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã=íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉ=EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFK= PKO= oÉèìÉëíë=Ñçê=ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçå= péÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçå=áë=~=éêçÅÉÇìêÉ=íÜ~í=ã~ó=êÉëìäí=áå=~å=~ÇàìëíãÉåí=íç=íÜÉ=ã~êâë=çÑ=Å~åÇáÇ~íÉë= ïÜç= Ü~îÉ= åçí= ÄÉÉå= ~ÄäÉ= íç= ÇÉãçåëíê~íÉ= ~íí~áåãÉåí= ÄÉÅ~ìëÉ= çÑ= íÉãéçê~êó= áääåÉëëI= áåàìêóI= áåÇáëéçëáíáçå=çê=~å=ìåÑçêÉëÉÉå=áåÅáÇÉåí=~í=íÜÉ=íáãÉ=çÑ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåíK== =
`~åÇáÇ~íÉë= ïÜç= ÑÉÉä= Çáë~Çî~åí~ÖÉÇ= ÇìÉ= íç= áääåÉëëI= Çáëíê~Åíáçå= çê= ~åó= çíÜÉê= êÉ~ëçå= ÇìêáåÖ= íÜÉ=
~ëëÉëëãÉåí=ãìëí=êÉéçêí=íÜáë=íç=íÜÉ=áåîáÖáä~íçê=Eçê=íÜÉ=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê=áå=íÜÉ=Å~ëÉ=çÑ=
íÜÉ=~ëëáÖåãÉåíF=ÄÉÑçêÉ=äÉ~îáåÖ=íÜÉ=Éñ~ãáå~íáçå=êççã=~åÇ=êÉèìÉëí=íÜ~í=íÜÉáê=ïêáííÉå=ëí~íÉãÉåíI= íçÖÉíÜÉê= ïáíÜ= íÜÉ= áåîáÖáä~íçêÛë= ÅçããÉåíë= çå= íÜÉ= ëí~íÉãÉåíI= ÄÉ= ëÉåí= Äó= íÜÉ= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉê=íç=kb_lpeK= = oÉèìÉëíë=Ñçê=ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçå=ãìëí=ÄÉ=ã~ÇÉ=íç=kb_lpe=Äó=íÜÉ=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê= ~ë=ëççå=~ë=éçëëáÄäÉ=~åÇ=åç=ãçêÉ=íÜ~å=ëÉîÉå=ïçêâáåÖ=Ç~óë=~ÑíÉê=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåíK==

=

cçê= ÑìêíÜÉê= ÇÉí~áäë= ëÉÉ= íÜÉ= kb_lpe= “mçäáÅó= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= çå= êÉ~ëçå~ÄäÉ= ~ÇàìëíãÉåíë= ~åÇ= ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçåÒ=~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã=íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉ==EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFK=== PKP= båèìáêáÉë=~Äçìí=êÉëìäíë=~åÇ=~ééÉ~äë= kb_lpe= ~ééäáÉë= ÇÉí~áäÉÇ= ~åÇ= íÜçêçìÖÜ= éêçÅÉÇìêÉë= íç= êÉîáÉï= ~åÇ= ÅÜÉÅâ= ~ëëÉëëãÉåí= êÉëìäíë=
ÄÉÑçêÉ=íÜÉó=~êÉ=áëëìÉÇK==qÜáë=áåÅäìÇÉë=~=é~êíáÅìä~ê=êÉîáÉï=çÑ=ÄçêÇÉêäáåÉ=êÉëìäíëK==fí=íÜÉêÉÄó=ÉåëìêÉë=
íÜ~í=íÜÉ=ÇÉÅä~êÉÇ=êÉëìäíë=~êÉ=~=Ñ~áê=~åÇ=Éèìáí~ÄäÉ=êÉÑäÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ëí~åÇ~êÇ=çÑ=éÉêÑçêã~åÅÉ=Äó=
Å~åÇáÇ~íÉëK=
= qÜÉêÉ=~êÉI=ÜçïÉîÉêI=éêçÅÉÇìêÉë=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë=çê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=íç=ÉåèìáêÉ=~Äçìí= êÉëìäíë=íÜ~í=Çç=åçí=ãÉÉí=íÜÉáê=êÉ~ëçå~ÄäÉ=ÉñéÉÅí~íáçåëK==^å=ÚÉåèìáêó=~Äçìí=êÉëìäíÛ=Eb^oF=ãìëí=ÄÉ= ã~ÇÉ=áå=ïêáíáåÖ=ïáíÜáå=çåÉ=ãçåíÜ=íÜÉ=Ç~íÉ=çÑ=áëëìÉ=çÑ=íÜÉ=êÉëìäí=íç=ïÜáÅÜ=áí=êÉä~íÉëK= = cçê=ÇÉí~áäë=ëÉÉ=íÜÉ=kb_lpe= “båèìáêáÉë=~åÇ=~ééÉ~äë=éçäáÅó=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉëÒ=ÇçÅìãÉåí=~î~áä~ÄäÉ=
Ñêçã=íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉ==EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFK=

«=kb_lpe=OMNN=

NN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

PKQ= j~äéê~ÅíáÅÉ= j~äéê~ÅíáÅÉ=áë=ÇÉÑáåÉÇ=~ë=~åó=ÇÉäáÄÉê~íÉ=~ÅíáîáíóI=åÉÖäÉÅíI=ÇÉÑ~ìäí=çê=çíÜÉê=éê~ÅíáÅÉ=Äó=Å~åÇáÇ~íÉë= ~åÇLçê= ~ÅÅêÉÇáíÉÇ= ÅçìêëÉ= éêçîáÇÉêë= íÜ~í= ÅçãéêçãáëÉë= íÜÉ= áåíÉÖêáíó= çÑ= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= éêçÅÉëëI=
~åÇLçê= íÜÉ= î~äáÇáíó= çÑ= ÅÉêíáÑáÅ~íÉëK= j~äéê~ÅíáÅÉ= ã~ó= áåÅäìÇÉ= ~= ê~åÖÉ= çÑ= áëëìÉë= Ñêçã= Åçääìëáçå= çê= ìëÉ= çÑ= ìå~ìíÜçêáëÉÇ= ã~íÉêá~ä= Äó= Å~åÇáÇ~íÉëI= íç= íÜÉ= Ñ~áäìêÉ= íç= ã~áåí~áå= ~ééêçéêá~íÉ= êÉÅçêÇë= çê= ëóëíÉãë=Äó=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêëI=íç=íÜÉ=ÇÉäáÄÉê~íÉ=Ñ~äëáÑáÅ~íáçå=çÑ=êÉÅçêÇë=áå=çêÇÉê=íç=Åä~áã= ÅÉêíáÑáÅ~íÉëK=c~áäìêÉ=Äó=~å=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê=íç=ÇÉ~ä=ïáíÜ=áÇÉåíáÑáÉÇ=áëëìÉë=ã~ó=áå=áíëÉäÑ=
ÅçåëíáíìíÉ=ã~äéê~ÅíáÅÉK==
= cçê= ÑìêíÜÉê= ÇÉí~áäë= ëÉÉ= íÜÉ= kb_lpe= “j~äéê~ÅíáÅÉ= éçäáÅó= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉëÒ= ÇçÅìãÉåí= ~î~áä~ÄäÉ=
Ñêçã=íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉ=EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFK=

«=kb_lpe=OMNN=

NO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

QK== póää~Äìë= J= kb_lpe= fåíÉêå~íáçå~ä= aáéäçã~= áå= lÅÅìé~íáçå~ä= eÉ~äíÜ= ~åÇ= p~ÑÉíó= E^ìÖìëí= OMNN= ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF== = píêìÅíìêÉ= =

qÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçå=áë=ÇáîáÇÉÇ=áåíç=Ñçìê=ìåáíëK==råáí=f^=áë=ÑìêíÜÉê=ÇáîáÇÉÇ=áåíç=íÉå=ÉäÉãÉåíë=~åÇ=råáíë= f_=~åÇ=f`=áåíç=ÉäÉîÉå=ÉäÉãÉåíë=É~ÅÜK== = qÜÉ= ã~íêáñ= ÄÉäçï= áåÇáÅ~íÉë= Üçï= íÜÉ= ëóää~Äìë= ÉäÉãÉåíë= ã~é= íç= íÜÉ= êÉäÉî~åí= k~íáçå~ä= lÅÅìé~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇë=EpÉÉ=~äëç=ëÉÅíáçå=NKNNFW= =
• k~íáçå~ä=lÅÅìé~íáçå~ä=pí~åÇ~êÇë=EklpF=Ñçê=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=Emê~ÅíáíáçåÉê=ìåáíëF=éìÄäáëÜÉÇ=
Äó=mêçëâáääë=pÉÅíçê=pâáääë=`çìåÅáä=EïïïKéêçëâáääëKÅçKìâFK=
=
=

råáí=f^W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó==
=

bäÉãÉåí= kìãÄÉê= N=

içëë=Å~ìë~íáçå=~åÇ=áåÅáÇÉåí= áåîÉëíáÖ~íáçå= =

P=
Q=

oÉäÉî~åí= mêçëâáääë=ìåáíë= ~åÇ=ÉäÉãÉåíë=

= m~ÖÉ= U=

= mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí=
=

O=

oÉÅçãJ ãÉåÇÉÇ= Üçìêë=

bäÉãÉåí=qáíäÉ=

epm=NI=PI=RI=NN=

NT=

R=
=
=

epm=QI=UI=NM=

ON=

S=

epm=QJRITJNN=

OP=

NO=

epm=QJU=

OS=

=

jÉ~ëìêáåÖ=~åÇ=êÉîáÉïáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ= ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉ= = fÇÉåíáÑóáåÖ=Ü~ò~êÇëI=~ëëÉëëáåÖ=~åÇ= Éî~äì~íáåÖ=êáëâë=
=

=

R=

oáëâ=Åçåíêçä=

U=

epm=QJSI=UI=NP=

OU=

S=

lêÖ~åáë~íáçå~ä=Ñ~Åíçêë=

NO=

epm=NJRI=NN=

PM=

T=

eìã~å=Ñ~Åíçêë=

NO=

epm=NJ=R=

PP=

U=

oÉÖìä~íáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=

NS=

epm=NI=SJVI=NO=

PS=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

jáåáãìã=ìåáí=íìáíáçå=íáãÉ=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=
=

TV=

=

=

TR=

=

=

=
=

«=kb_lpe=OMNN=

NP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

råáí= f_W= fåíÉêå~íáçå~ä= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= Ü~ò~êÇçìë= ~ÖÉåíë= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉ== =

bäÉãÉåí= kìãÄÉê= N=

O=

P=

bäÉãÉåí=qáíäÉ=
=
mêáåÅáéäÉë=çÑ=íçñáÅçäçÖó=~åÇ=
ÉéáÇÉãáçäçÖó=
=
=
e~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉë=~åÇ=çíÜÉê=
ÅÜÉãáÅ~äë=Ó=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=
=
=
e~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉë=~åÇ=çíÜÉê=
ÅÜÉãáÅ~äë=Ó=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçåíêçäë=~åÇ=
éÉêëçå~ä=éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí=
=

oÉÅçãJ ãÉåÇÉÇ= Üçìêë=

oÉäÉî~åí= mêçëâáääë=ìåáíë= ~åÇ=ÉäÉãÉåíë=

= m~ÖÉ= U=

epm=QJSI=UI=NP=

PV=

R=

epm=QI=S=

QO=

Q=

epm=RJTI=NP=

QR=

=

Q=

jçåáíçêáåÖ=~åÇ=ãÉ~ëìêáåÖ=

S=

epm=RI=TJV=

QT=

R=

_áçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=

T=

epm=RJV=

RM=

S=

mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=N=Ó=åçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå=

NM=

epm=RJV=

RO=

T=

mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=O=J=ê~Çá~íáçå=

V=

epm=RJU=

RS=

U=

mëóÅÜçJëçÅá~ä=~ÖÉåíë=

R=

epm=OI=RJVI=NP=

RV=

V=

jìëÅìäçëâÉäÉí~ä=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë=

Q=

epm=RJV=

SN=

NM=

tçêâ=ÉåîáêçåãÉåí=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë=

R=

epm=RJNMI=NP=

SP=

NN=

j~å~ÖáåÖ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=

U=

epm=OJPI=RJVI=NNI=NP=

SS=

=

jáåáãìã=ìåáí=íìáíáçå=íáãÉ=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=
=

TN=

=

=

RM=

=

=

=
=

=
=

«=kb_lpe=OMNN=

NQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

råáí=f`W=fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=ë~ÑÉíó==
=

bäÉãÉåí= kìãÄÉê= bäÉãÉåí=qáíäÉ=

oÉÅçãJ ãÉåÇÉÇ= Üçìêë=

oÉäÉî~åí= mêçëâáääë=ìåáíë= ~åÇ=ÉäÉãÉåíë=

= m~ÖÉ= N=

dÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=áëëìÉë=

T=

epm=RJS=

SU=

O=

mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÑáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå=

S=

epm=RJSI=NP=

TN=

P=

tçêâéä~ÅÉ=ÑáêÉ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=

S=

epm=QJSI=NM=

TQ=

Q=

= píçê~ÖÉI=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éêçÅÉëëáåÖ=çÑ= Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉë=
=

T=

epm=QJRI=VJNM=

TT=

R=

tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EÖÉåÉê~äF=

V=

epm=QJVI=NP=

UM=

NN=

epm=QJVI=NP=

UO=

S=

epm=QJVI=NP=

US=

T=

epm=QJVI=NP=

UU=

S=

T=

U=

= tçêâ=ÉèìáéãÉåí=Eïçêâéä~ÅÉ= ã~ÅÜáåÉêóF=
=
= tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EãçÄáäÉI=äáÑíáåÖ=~åÇ= ~ÅÅÉëëF=
=
= bäÉÅíêáÅ~ä=ë~ÑÉíó== =

=

V=

`çåëíêìÅíáçå=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë=

T=

epm=QJTI=NM=

VN=

NM=

= tçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=~åÇ=ÇêáîáåÖ=Ñçê= ïçêâ=
=

Q=

epm=NI=PJV=

VP=

NN=

mêÉëëìêÉ=ëóëíÉã=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë=

R=

epm=RI=TJV=

VR=

=

jáåáãìã=ìåáí=íìáíáçå=íáãÉ=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=
=

TR=

=

=

RM=

=

=

=

=

«=kb_lpe=OMNN=

NR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

råáí=faW== éê~ÅíáÅÉ= ^ééäáÅ~íáçå=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=~åÇ=
=

bäÉãÉåí= kìãÄÉê= bäÉãÉåí=qáíäÉ=

oÉÅçãJ ãÉåÇÉÇ= Üçìêë=

oÉäÉî~åí= mêçëâáääë=ìåáíë= ~åÇ=ÉäÉãÉåíë=

= m~ÖÉ= N=

=
^ééäáÅ~íáçå=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=
íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ=
=

S=

epm=NJNP=

VT=

S=

=

=

RM=

=

=

=
=

jáåáãìã=ìåáí=íìáíáçå=íáãÉ=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=éêáî~íÉ=ëíìÇó=íáãÉ=
=

=

=

=

=

=

=

=

jáåáãìã=íçí~ä=íìáíáçå=íáãÉ=

OPN=

=

=

OOR=

=

=

QRS=

=

=

=

=

=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íçí~ä=éêáî~íÉ=ëíìÇó= íáãÉ=
=
= qçí~ä=çîÉê~ää=Üçìêë= =

«=kb_lpe=OMNN=

NS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

QKN= =
=
=
=

råáí=f^W== fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=
=
=
~åÇ=ë~ÑÉíó=

lîÉê~ää=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉ=

= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ìåáíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ïáää=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜÉáê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ= Ççã~áå=âåçïäÉÇÖÉ=ÅçîÉêÉÇ=íÜêçìÖÜW=
=
NK= qÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=íç=Ñ~ãáäá~ê=~åÇ=ìåÑ~ãáäá~ê=ëáíì~íáçåëX=~åÇ= =
OK=
qÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=ÑçêãëK= = få=~ÇÇáíáçå=É~ÅÜ=ÉäÉãÉåí=Ü~ë=ëéÉÅáÑáÅ=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉëK= bäÉãÉåí=f^NW= mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^NKN= bñéä~áå= íÜÉ= ãçê~äI= äÉÖ~ä= ~åÇ= ÉÅçåçãáÅ= êÉ~ëçåë= Ñçê= ~= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã= = f^NKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=ëçÅáÉí~ä=Ñ~Åíçêë=ïÜáÅÜ=áåÑäìÉåÅÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=éêáçêáíáÉë=
=
f^NKP= bñéä~áå=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=~åÇ=ÅçåíÉåí=çÑ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíóI=èì~äáíóI=ÉåîáêçåãÉåí~äI=
~åÇ= áåíÉÖê~íÉÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉãë= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= êÉÅçÖåáëÉÇ= ãçÇÉäë= ~åÇ= ëí~åÇ~êÇë= = f^NKQ= lìíäáåÉ=íÜÉ=êçäÉ=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêK=

`çåíÉåí= fNKN= •

oÉ~ëçåë=Ñçê=ã~å~ÖáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=

jçê~äW=
-

=

ÅçåÅÉéí=çÑ=êÉ~ëçå~ÄäÉ=Å~êÉ= ìå~ÅÅÉéí~Äáäáíó=çÑ=éìííáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=çÑ=éÉçéäÉ=~í=êáëâ= ëçÅáÉíóÛë=~ííáíìÇÉ=íç=ãçê~ä=çÄäáÖ~íáçåë=
~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=ëí~íáëíáÅë=
ÜáÖÜÉêJêáëâ=áåÇìëíêáÉë=
ÉÑÑÉÅí=çÑ=ëáòÉ=çÑ=çêÖ~åáë~íáçå=çå=~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=ê~íÉë=

=

«=kb_lpe=OMNN=

NT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=


iÉÖ~äW=
-=

íÜÉ=éêÉîÉåíáîÉ=EÄó=ÉåÑçêÅÉãÉåí=åçíáÅÉëF= éìåáíáîÉ=EíÜêçìÖÜ=Åêáãáå~ä=ë~åÅíáçåëF= ÅçãéÉåë~íçêó=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ä~ï= éêáåÅáéäÉ=çÑ=ëÉäÑJêÉÖìä~íáçå= bÅçåçãáÅW= =
-

Åçëíë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=áåÅáÇÉåíë=~åÇ=íÜÉáê=áãé~Åí=çå=ëçÅáÉíó=~åÇ=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå= áåëìêÉÇ=~åÇ=ìåJáåëìêÉÇ=Åçëíë== Ñáå~åÅá~ä=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=éçëáíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåíK=

f^NKO= pçÅáÉí~ä=Ñ~Åíçêë=ïÜáÅÜ=áåÑäìÉåÅÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=éêáçêáíáÉë=


c~ÅíçêëW=
-ÉÅçåçãáÅ=Åäáã~íÉI=ÖçîÉêåãÉåí=éçäáÅó=~åÇ=áåáíá~íáîÉë== áåÇìëíêóLÄìëáåÉëë=êáëâ=éêçÑáäÉ= ÖäçÄ~äáë~íáçå=çÑ=ÄìëáåÉëë= ãáÖê~åí=ïçêâÉêë= äÉîÉä=çÑ=ëáÅâåÉëë=~ÄëÉåÅÉ= ëçÅáÉí~ä=ÉñéÉÅí~íáçåë=çÑ=Éèì~äáíó=ÉÖ==~ÇàìëíãÉåíë=Ñçê=ïçêâÉêë=ïáíÜ=Çáë~ÄáäáíáÉë= mêáåÅáéäÉ=çÑ=ÚÅçêéçê~íÉ=ëçÅá~ä=êÉëéçåëáÄáäáíóÛK=

f^NKP=

mêáåÅáéäÉë=~åÇ=ÅçåíÉåí=çÑ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=qÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=ÚÜ~ò~êÇÛI=ÚêáëâÛI=ÚÇ~åÖÉêÛ=hÉó=ÉäÉãÉåíë=çÑ=~å=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉã=qÜÉ=éêáåÅáéäÉë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=çå=~=ÖäçÄ~ä=éÉêëéÉÅíáîÉ=lêÖ~åáë~íáçå~ä=ãçÇÉäë=Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåíI=ëéÉÅáÑáÅ~ääóW=
J
J
_ÉåÉÑáíë= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= áåíÉÖê~íáçå= çÑ= èì~äáíóI= ÉåîáêçåãÉåí~äI= ~åÇ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë= qÜÉ=âÉó=íóéáÅ~ä=ÅçãéçåÉåíë=áå=~=ê~åÖÉ=çÑ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãëW=
J
J
J
J
J
J
JfilJlpeJOMMN= dìáÇÉäáåÉë= çå= lÅÅìé~íáçå~ä= eÉ~äíÜ= ~åÇ= p~ÑÉíó= j~å~ÖÉãÉåí= póëíÉãëK= filI=OMMN= lep^p= NUMMN= lÅÅìé~íáçå~ä= eÉ~äíÜ= ~åÇ= j~å~ÖÉãÉåí= póëíÉãëW= péÉÅáÑáÅ~íáçåK= _êáíáëÜ= pí~åÇ~êÇë=fåëíáíìíáçåI=OMMT= ã~å~ÖÉãÉåí=ÅçããáíãÉåí= éçäáÅó= çêÖ~åáëáåÖ= éä~ååáåÖ=~åÇ=áãéäÉãÉåíáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ=êÉîáÉï=
~ìÇáí=
Åçåíáåì~ä=áãéêçîÉãÉåí=

qçí~ä=èì~äáíó=ã~å~ÖÉãÉåí=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãëW==
J

fpl=VMMM=ëÉêáÉë=

«=kb_lpe=OMNN=

NU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
J

fpl=NQMMM=ëÉêáÉë=qÜÉ=~êÖìãÉåíë=Ñçê=~åÇ=~Ö~áåëí=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=qÜÉ= êÉ~ëçåë= Ñçê= íÜÉ= áåíêçÇìÅíáçå= çÑ= Ñçêã~ä= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉãëI= áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=~ääçÅ~íáçå=çÑ=êÉëçìêÅÉë=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉëI=ëÉííáåÖ=~åÇ=ãçåáíçêáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=íÜÉ=Éëí~ÄäáëÜãÉåí=çÑ=ëóëíÉãë=Ñçê=ÑÉÉÇÄ~Åâ=~åÇ=áãéäÉãÉåí~íáçå= çÑ=ÅçêêÉÅíáîÉ=~Åíáçå=áå=çêÇÉê=íç=ãáåáãáëÉ=äçëë=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=bäÉãÉåí=f^SF= •

qÜÉ= êçäÉ= çÑ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éçäáÅó= áå= êÉä~íáçå= íç= ~= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã=~åÇ=~ë=~=îÉÜáÅäÉ=Ñçê=íÜÉ=ÅçããìåáÅ~íáçå=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=áåÑçêã~íáçå= •

qÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=~=ïêáííÉå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éçäáÅó=~åÇ=Ñçê=êÉÅçêÇáåÖ=~êê~åÖÉãÉåíë=áå= êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë= •

qÜÉ=ÖÉåÉê~ä=éêáåÅáéäÉë=~åÇ=çÄàÉÅíáîÉë=çÑ=~=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éçäáÅó=ÇçÅìãÉåí=qÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçåI= ÄÉåÉÑáíë= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= áåíêçÇìÅíáçå= çÑ= Åçããçå= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= éêáåÅáéäÉëI= ëí~åÇ~êÇë= ~åÇ= ëóëíÉãë= áå= çêÖ~åáë~íáçåë= çéÉê~íáåÖ= çå= ~= ïçêäÇJïáÇÉ=Ä~ëáë=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=bäÉãÉåí=f^SF= •

fåÑäìÉåÅÉ=çÑ=Åçêéçê~íÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=~åÇ=ÄìëáåÉëë=ÉíÜáÅë=çå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=
EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=bäÉãÉåí=f^SF=qÜÉ= êçäÉ= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= áå= ÖäçÄ~ä= Åçêéçê~íÉ= ëçÅá~ä= êÉëéçåëáÄáäáíó= E`poF= ÖìáÇÉäáåÉë= ~åÇ= ëí~åÇ~êÇë=EråáíÉÇ=k~íáçåë=däçÄ~ä=`çãé~ÅíX=p^UMMMX=däçÄ~ä=oÉéçêíáåÖ=fåáíá~íáîÉFK=== f^NKQ=

oçäÉ=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉê=qÜÉ= êçäÉ= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éê~ÅíáíáçåÉêë= áå= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíI= ÇÉëáÖåI= áãéäÉãÉåí~íáçåI=
Éî~äì~íáçå=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=oçäÉ= çÑ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éê~ÅíáíáçåÉê= áå= áåÑäìÉåÅáåÖ= áåîçäîÉãÉåí= ~åÇ= ÅçåÇìÅí= ~í= ~ää= äÉîÉäë=çÑ=~å=çêÖ~åáë~íáçå= •

jÉ~åáåÖ= çÑ= íÜÉ= íÉêã= ÚÅçãéÉíÉåÅÉÛ= ~åÇ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê= ÅçåíáåìáåÖ= éêçÑÉëëáçå~ä=
ÇÉîÉäçéãÉåí=Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêë=íç=ã~áåí~áå=ÅçãéÉíÉåÅÉ=qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêë=íç=Éî~äì~íÉ=~åÇ=ÇÉîÉäçé=íÜÉáê=çïå=éê~ÅíáÅÉ=qÜÉ=åÉÉÇ==Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêë=íç=Åçåëìäí=ïáíÜ=çíÜÉêë=áÑ=~ééêçéêá~íÉI=ÉÖI=ïÜÉå= ïçêâáåÖ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉáê=ÅçãéÉíÉåÅÉ= •

jÉ~åáåÖ=çÑ=íÜÉ=íÉêã=ÚÉíÜáÅëÛ=mê~ÅíáÅ~ä= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= ÉíÜáÅ~ä= éêáåÅáéäÉë= EÉÖI= ÜçåÉëíóI= êÉëéÉÅíI= áåíÉÖêáíóF= íÜ~í= ìåÇÉêéáå= éêçÑÉëëáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉê=ÅçÇÉë=çÑ=ÅçåÇìÅí= •

aÉ~äáåÖ=ïáíÜ=ÅçåÑäáÅíë=çÑ=áåíÉêÉëíK=

«=kb_lpe=OMNN=

NV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçåI=`NRRI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçå=I=dÉåÉî~I=NVUN= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=oNSQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçå=I=dÉåÉî~I=NVUN= fpl=VMMN=nì~äáíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=J=oÉèìáêÉãÉåíë= fpl=NQMMM=ëÉêáÉë=båîáêçåãÉåí~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=Ó=oÉèìáêÉãÉåíë= lep^p=NUMMN=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=j~å~ÖÉãÉåí=póëíÉãëW=péÉÅáÑáÅ~íáçå== lep^p=NUMMO=lÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=Ô=dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=íÜÉ= áãéäÉãÉåí~íáçå=çÑ=lep^p=NUMMN= filJlpeJOMMN=dìáÇÉäáåÉë=çå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=j~å~ÖÉãÉåí=póëíÉãëK=filI=OMMN= = oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=U=Üçìêë= =

«=kb_lpe=OMNN=

OM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^OW= içëë=Å~ìë~íáçå=~åÇ=áåÅáÇÉåí==áåîÉëíáÖ~íáçå=
=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^OKN= bñéä~áå=íÜÉ=íÜÉçêáÉë=çÑ=äçëë=Å~ìë~íáçå=
=
f^OKO= bñéä~áå= íÜÉ= èì~åíáí~íáîÉ= ~å~äóëáë= çÑ= ~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí= ~åÇ= áää= ÜÉ~äíÜ= Ç~í~I= äáãáí~íáçåë= çÑ= íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçåI=~åÇ=íÜÉáê=éêÉëÉåí~íáçå=áå=åìãÉêáÅ~ä=~åÇ=Öê~éÜáÅ~ä=Ñçêã= = f^OKP= bñéä~áå= íÜÉ= ÉñíÉêå~ä= ~åÇ= íÜÉ= áåíÉêå~ä= êÉéçêíáåÖ= ~åÇ= êÉÅçêÇáåÖ= ëóëíÉãë= Ñçê= äçëë= ÉîÉåíë=
EáåàìêáÉëI=áääJÜÉ~äíÜI=Ç~åÖÉêçìë=çÅÅìêêÉåÅÉëF=~åÇ=åÉ~êJãáëëÉë=
= f^OKQ= bñéä~áå=äçëë=~åÇ=åÉ~ê=ãáëë=áåîÉëíáÖ~íáçåëX=íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíëI=ÄÉåÉÑáíëI=íÜÉ=éêçÅÉÇìêÉëI=íÜÉ=
=
ÇçÅìãÉåí~íáçåI= ~åÇ= íÜÉ= áåîçäîÉãÉåí= çÑ= ~åÇ= ÅçããìåáÅ~íáçå= ïáíÜ= êÉäÉî~åí= ëí~ÑÑ= ~åÇ=
=
êÉéêÉëÉåí~íáîÉëK=

`çåíÉåí= f^OKN= qÜÉçêáÉë=çÑ=äçëë=Å~ìë~íáçå=


^ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=ê~íáç=ëíìÇáÉëI=íÜÉáê=ìëÉ=~åÇ=íÜÉáê=äáãáí~íáçåë=açãáåç=~åÇ=ãìäíáJÅ~ìë~äáíó=íÜÉçêáÉëI=áããÉÇá~íÉ=~åÇ=ìåÇÉêäóáåÖ=Å~ìëÉë=i~íÉåí=~åÇ=~ÅíáîÉ=Ñ~áäìêÉë=Ó=oÉ~ëçåÛë=ãçÇÉä=çÑ=~ÅÅáÇÉåí=Å~ìë~íáçåK=

f^OKO= nì~åíáí~íáîÉ=~å~äóëáë=çÑ=~ÅÅáÇÉåí=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=Ç~í~=


jÉíÜçÇë=çÑ=Å~äÅìä~íáåÖ=äçëë=ê~íÉë=Ñêçã=ê~ï=Ç~í~W=~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=ÑêÉèìÉåÅó=ê~íÉI=~ÅÅáÇÉåí= áåÅáÇÉåÅÉ=ê~íÉI=~ÅÅáÇÉåí=ëÉîÉêáíó=ê~íÉI=áääJÜÉ~äíÜ=éêÉî~äÉåÅÉ=ê~íÉ= •

qÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= ëáãéäÉ= ëí~íáëíáÅ~ä= ~åÇ= ÉéáÇÉãáçäçÖáÅ~ä= ~å~äóëÉë= áå= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=é~ííÉêåë=~åÇ=íêÉåÇë= •

mêÉëÉåíáåÖ= ~åÇ= áåíÉêéêÉíáåÖ= äçëë= ÉîÉåí= Ç~í~= áå= Öê~éÜáÅ~ä= ~åÇ= åìãÉêáÅ~ä= Ñçêã~íI= ìëáåÖ=
Éñ~ãéäÉë=çÑ=ÜáëíçÖê~ãëI=éáÉ=ÅÜ~êíë=~åÇ=äáåÉ=Öê~éÜë=mêáåÅáéäÉë= çÑ= ëí~íáëíáÅ~ä= î~êá~ÄáäáíóI= î~äáÇáíó= ~åÇ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ÇáëíêáÄìíáçåë= EÉÖI= ë~ãéäáåÖ= ~= éçéìä~íáçåI=Éêêçêë=áå=Ç~í~FK= f^OKP= oÉéçêíáåÖ= ~åÇ= êÉÅçêÇáåÖ= çÑ= äçëë= ÉîÉåíë= EáåàìêáÉëI= áääJÜÉ~äíÜ= ~åÇ= Ç~åÖÉêçìë= çÅÅìêêÉåÅÉëF=~åÇ=åÉ~ê=ãáëëÉë= •

oÉéçêíáåÖ= êÉèìáêÉãÉåíë= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉëX= áåíÉêå~ä= êÉéçêíáåÖ= ~åÇ= êÉÅçêÇáåÖ= ëóëíÉãë= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=íÜÉ=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉW=oÉÅçêÇáåÖ=~åÇ=kçíáÑáÅ~íáçå=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=^ÅÅáÇÉåíë= ~åÇ=aáëÉ~ëÉë=ENVVSFK=

«=kb_lpe=OMNN=

ON

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f^OKQ= içëë=~åÇ=åÉ~ê=ãáëë=áåîÉëíáÖ~íáçåë=


fãéäáÉÇ=äÉÖ~ä=êÉèìáêÉãÉåíë=mìêéçëÉë=çÑ=áåîÉëíáÖ~íáçå=áåÅäìÇáåÖW=
J
J
J
J
JÇáëÅçîÉêó=çÑ=ìåÇÉêäóáåÖ=Å~ìëÉë= éêÉîÉåíáçå=çÑ=êÉÅìêêÉåÅÉ= äÉÖ~ä=äá~Äáäáíó=
Ç~í~=Ö~íÜÉêáåÖ=
áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=íêÉåÇë=

fåîÉëíáÖ~íáçå=éêçÅÉÇìêÉë=~åÇ=ãÉíÜçÇçäçÖáÉë=íç=áåÅäìÇÉW=
J
J
J
J
J

~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåíLåÉ~ê=ãáëë=êÉéçêí=Ñçêãë=
Ö~íÜÉêáåÖ=çÑ=êÉäÉî~åí=áåÑçêã~íáçå=
áåíÉêîáÉïáåÖ=ïáíåÉëëÉë=
~å~äóëáë=çÑ=áåÑçêã~íáçå=
áåîçäîÉãÉåí= çÑ= ã~å~ÖÉêëI= ëìéÉêîáëçêëI= ÉãéäçóÉÉëÛ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉë= ~åÇ= çíÜÉêë= áå= íÜÉ= áåîÉëíáÖ~íáçå=éêçÅÉëë= •

`çããìåáÅ~íáçåë=ïáíÜ=~=é~êíáÅìä~ê=ÑçÅìë=çå=êÉãÉÇá~ä=~Åíáçåë=~åÇ=äÉëëçåë=äÉ~êåí=oççí= Å~ìëÉ= ~å~äóëáë= ãÉíÜçÇë= ëìÅÜ= ~ë= Ñ~ìäí= íêÉÉ= ~å~äóëáë= ~ë= áåîÉëíáÖ~íáîÉ= íççäë= EêÉÑÉêÉåÅÉ= bäÉãÉåí=f^QFK= =

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçåI=`NRRI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=oNSQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=oÉÅçêÇáåÖ=~åÇ=kçíáÑáÅ~íáçå=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=^ÅÅáÇÉåíë=~åÇ=aáëÉ~ëÉë= ^å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI=dÉåÉî~I=NVVSK=fp_k=VOONMVQRN= eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=bñÉÅìíáîÉI=DfåîÉëíáÖ~íáåÖ=~ÅÅáÇÉåíë=~åÇ=áåÅáÇÉåíë=J=~=ïçêâÄççâ=Ñçê=ÉãéäçóÉêëI= ìåáçåëI=ë~ÑÉíó=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=~åÇ=ë~ÑÉíó=éêçÑÉëëáçå~äë=EepdOQRFI=epb=_ççâë===fp_k=VTU=M=TNTS=
OUOTO=U=

=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=R=Üçìêë=
=

«=kb_lpe=OMNN=

OO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^PW= jÉ~ëìêáåÖ= ~åÇ= êÉîáÉïáåÖ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó=
=
=
=
éÉêÑçêã~åÅÉ= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^PKN== bñéä~áå= íÜÉ= éìêéçëÉ= çÑ= éÉêÑçêã~åÅÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= áå= êÉä~íáçå= íç= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=~êê~åÖÉãÉåíë== = f^PKO= bñéä~áå=íÜÉ=åÉÉÇ=ÑçêI=~åÇ=íÜÉ=çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑI=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ãçåáíçêáåÖ= ëóëíÉãë= = f^PKP= aÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=î~êáÉíó=çÑ=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=íÉÅÜåáèìÉë=
=
f^PKQ= bñéä~áå=íÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=êÉîáÉïáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉK=
=

`çåíÉåí= f^PKN= mìêéçëÉ=çÑ=éÉêÑçêã~åÅÉ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=


qÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=~åÇ=~ééêçéêá~íÉåÉëë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=çÄàÉÅíáîÉë=~åÇ=
~êê~åÖÉãÉåíëI=áåÅäìÇáåÖ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=qÜÉ= ã~âáåÖ= çÑ= êÉÅçããÉåÇ~íáçåë= Ñçê= êÉîáÉï= çÑ= ÅìêêÉåí= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉãëK= f^PKO= jçåáíçêáåÖ=ëóëíÉãë=


kÉÉÇ= Ñçê= ~= ê~åÖÉ= çÑ= ÄçíÜ= ~ÅíáîÉ= ~åÇ= êÉ~ÅíáîÉ= ãÉ~ëìêÉë= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= ïÜÉíÜÉê= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó=çÄàÉÅíáîÉë=Ü~îÉ=ÄÉÉå=ãÉí= •

lÄàÉÅíáîÉë= çÑ= ~ÅíáîÉ= ãçåáíçêáåÖ= Ó= íç= ÅÜÉÅâ= íÜ~í= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éä~åë= Ü~îÉ= ÄÉÉå= áãéäÉãÉåíÉÇ= ~åÇ= íç= ãçåáíçê= íÜÉ= ÉñíÉåí= çÑ= Åçãéäá~åÅÉ= ïáíÜ= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåÛë= ëóëíÉãëLéêçÅÉÇìêÉë=~åÇ=äÉÖáëä~íáîÉLíÉÅÜåáÅ~ä=ëí~åÇ~êÇë= •

lÄàÉÅíáîÉë=çÑ=êÉ~ÅíáîÉ=ãçåáíçêáåÖ=Ó=íç=~å~äóëÉ=Ç~í~=êÉä~íáåÖ=íç=~ÅÅáÇÉåíëI=áääJÜÉ~äíÜ=~åÇ=çíÜÉê= äçëë=Å~ìëáåÖ=ÉîÉåíë= •

iáãáí~íáçåë=çÑ=éä~ÅáåÖ=êÉäá~åÅÉ=çå=~ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=Ç~í~=qÜÉ= ÇáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉåI= ~åÇ= ~ééäáÅ~Äáäáíó= çÑI= ~ÅíáîÉLêÉ~ÅíáîÉI= çÄàÉÅíáîÉLëìÄàÉÅíáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉLèì~åíáí~íáîÉ=éÉêÑçêã~åÅÉ=ãÉ~ëìêÉëK= «=kb_lpe=OMNN=

OP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f^PKP= jçåáíçêáåÖ=~åÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=íÉÅÜåáèìÉë=


qÜÉ=ê~åÖÉ=çÑ=ãÉ~ëìêÉë=~î~áä~ÄäÉ=áå=çêÇÉê=íç=Éî~äì~íÉ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=
~å=çêÖ~åáë~íáçå=~åÇ=Üçï=íÜÉëÉ=Å~å=ÄÉ=ìíáäáëÉÇ=íç=êÉîáÉï=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=
ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉã=oçäÉ= ~åÇ= éìêéçëÉ= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ~ìÇáíëI= ïçêâéä~ÅÉ= áåëéÉÅíáçåëI= ë~ÑÉíó= íçìêëI= ë~ÑÉíó= ë~ãéäáåÖI=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëìêîÉóë= •

qÜÉ= âÉó= ÉäÉãÉåíë= ~åÇ= ÑÉ~íìêÉë= çÑ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ~ìÇáíëI= ïçêâéä~ÅÉ= áåëéÉÅíáçåëI= ë~ÑÉíó= íçìêëI=ë~ÑÉíó=ë~ãéäáåÖI=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëìêîÉóë= •

fåJÜçìëÉ= ~åÇ= éêçéêáÉí~êó= ~ìÇáí= ëóëíÉãë= ~åÇ= éêçÅÉëëÉëX= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ÅçãéìíÉê= íÉÅÜåçäçÖó= íç=
~ëëáëí=áå=Ç~í~=ëíçê~ÖÉ=~åÇ=~å~äóëáë=~åÇ=íÜÉ=éêçÇìÅíáçå=çÑ=êÉéçêíë=`çãé~êáëçå=çÑ=éêÉîáçìë=éÉêÑçêã~åÅÉ=Ç~í~=ïáíÜ=íÜ~í=çÑ=ëáãáä~ê=çêÖ~åáë~íáçåëLáåÇìëíêó=ëÉÅíçêë=
~åÇ=ïáíÜ=å~íáçå~ä=éÉêÑçêã~åÅÉ=Ç~í~K==rëÉ=~åÇ=éçíÉåíá~ä=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=ÄÉåÅÜã~êâáåÖK=

f^PKQ= oÉîáÉïáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉ=


kÉÉÇ=Ñçê=Ñçêã~ä=~åÇ=áåÑçêã~ä=êÉîáÉïë=çÑ=éÉêÑçêã~åÅÉ=mêçÅÉëë=çÑ=êÉîáÉï=fåéìíë= íç= ~= êÉîáÉï= éêçÅÉëë= Ó= áåíÉêå~ä= éÉêÑçêã~åÅÉ= Ç~í~I= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= çÄàÉÅíáîÉëI= çêÖ~åáë~íáçå~ä=~êê~åÖÉãÉåíë=~åÇ=ÅÜ~åÖÉI=ÉñíÉêå~ä=ëí~åÇ~êÇë=~åÇ=ÉñéÉÅí~íáçåë= •

lìíéìíë= Ñêçã= ~= êÉîáÉï= éêçÅÉëë= Ó= ~Åíáçåë= ~åÇ= áãéêçîÉãÉåí= éä~åëI= ëí~âÉÜçäÇÉê= êÉéçêíëI= éÉêÑçêã~åÅÉ=í~êÖÉíëK= =
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
= píÉé=`Ü~åÖÉ=áå=p~ÑÉíóK=iÉ~ÇáåÖ=éÉêÑçêã~åÅÉ=áåÇáÅ~íçêë=Ó=dìáÇ~åÅÉ=Ñçê=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ìëÉK=
= råÇ~íÉÇK=
= Üííé://www.stepchangeinsafety.net/knowledgecentre/publications/publication.cfm/publ
= icationid/26=
= eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=bñÉÅìíáîÉK=aÉîÉäçéáåÖ=éêçÅÉëë=ë~ÑÉíó=áåÇáÅ~íçêëW=~=ëíÉéJÄóJëíÉé=ÖìáÇÉ=
= Ñçê=ÅÜÉãáÅ~ä=~åÇ=ã~àçê=Ü~ò~êÇ=áåÇìëíêáÉëK=epdORQK=pìÇÄìêóW=epb=_ççâëI=OMMSK=
= ïïïKÜëÉKÖçîKìâLéìÄåëLÄççâëLÜëÖORQKÜíãK=
= ^ãÉêáÅ~å=fåëíáíìíÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~ä=båÖáåÉÉêëK=``mp=êÉÅçããÉåÇ~íáçåë=Ñçê=éêçÅÉëë=ë~ÑÉíó=
= äÉ~ÇáåÖ=~åÇ=ä~ÖÖáåÖ=áåÇáÅ~íçêëK=kÉï=vçêâW=^f`ÜbI=OMMUK=
= ïïïK~áÅÜÉKçêÖLìéäç~ÇÉÇcáäÉëL``mpLjÉíêáÅëL``mp|ãÉíêáÅëBOMRKNSKMUKéÇÑ=ÓáåÅäìÇÉë=
= ÇÉÑáåáíáçåë=Ñçê=ëí~åÇ~êÇ=ÚéêçÅÉëë=ë~ÑÉíó=ãÉíêáÅëÛI=Ñçê=éÉêÑçêã~åÅÉ=Åçãé~êáëçåë=ÄÉíïÉÉå=
= ÇáÑÑÉêÉåí=ëáíÉë=~åÇ=çêÖ~åáë~íáçåëK==
= eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=bñÉÅìíáîÉ=`çêéçê~íÉ=eÉ~äíÜ=C=p~ÑÉíó=mÉêÑçêã~åÅÉ=fåÇÉñ=E`e~pmfFW==
= ÜííéWLLïïïKÅÜ~ëéáKáåÑçJÉñÅÜ~åÖÉKÅçã
= eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=bñÉÅìíáîÉK=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=mÉêÑçêã~åÅÉ=fåÇáÅ~íçê=EepmfFK=OMMRK=J=
= ëáãáä~ê=íç=`e~pmfI=Äìí=Ñçê=çêÖ~åáë~íáçåë=ïáíÜ=ÑÉïÉê=íÜ~å=ORM=ÉãéäçóÉÉëW==
= http://online.businesslink.gov.uk/bdotg/action/haspi=
=
fåëíáíìíÉ=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=EflpeF=oÉéçêíáåÖ=éÉêÑçêã~åÅÉK==dìáÇ~åÅÉ=çå=
= áåÅäìÇáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉ=áå=~ååì~ä=êÉéçêíëW=
= ÜííéWLLïïïKáçëÜKÅçKìâLáåÑçêã~íáçå|~åÇ|êÉëçìêÅÉëLÖìáÇ~åÅÉ|~åÇ|íççäëK~ëéñ@j~å~ÖáåÖ=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=S=Üçìêë=
«=kb_lpe=OMNN=

OQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^QW= fÇÉåíáÑóáåÖ=Ü~ò~êÇëI=~ëëÉëëáåÖ=~åÇ=Éî~äì~íáåÖ=
=
=
=
êáëâë= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^QKN= aÉëÅêáÄÉ=Üçï=íç=ìëÉ=áåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=ëçìêÅÉë=çÑ=áåÑçêã~íáçå=áå=íÜÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=
Ü~ò~êÇë=~åÇ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=
= f^QKO= lìíäáåÉ=~=ê~åÖÉ=çÑ=Ü~ò~êÇ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=íÉÅÜåáèìÉë=
=
f^QKP= bñéä~áå=Üçï=íç=~ëëÉëë=~åÇ=Éî~äì~íÉ=êáëâ=~åÇ=íç=áãéäÉãÉåí=~=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=éêçÖê~ããÉ==
=
f^QKQ= bñéä~áå= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= ~åÇ= íÉÅÜåáèìÉë= çÑ= Ñ~áäìêÉ= íê~ÅáåÖ= ãÉíÜçÇçäçÖáÉë= ïáíÜ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ=
=
Å~äÅìä~íáçåëK==

`çåíÉåí== f^QKN= pçìêÅÉë= çÑ= áåÑçêã~íáçå= áå= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå= çÑ= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= êáëâ= •

^ÅÅáÇÉåíLáåÅáÇÉåí=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=Ç~í~=~åÇ=ê~íÉë=Ó=áåÅáÇÉåÅÉI=ÑêÉèìÉåÅóI=ëÉîÉêáíóI=éêÉî~äÉåÅÉ=bñíÉêå~ä= áåÑçêã~íáçå= ëçìêÅÉë= EÉÖI= = êÉäÉî~åí= ÖçîÉêåãÉåí~ä= ~ÖÉåÅáÉë= Elpe^LepbFI= bìêçéÉ~å= p~ÑÉíó=^ÖÉåÅóI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçå=J=filI=tçêäÇ=eÉ~äíÜ=lêÖ~åáë~íáçå=J=telI= éêçÑÉëëáçå~ä=~åÇ=íê~ÇÉ=ÄçÇáÉëF=fåíÉêå~ä=áåÑçêã~íáçå=ëçìêÅÉë=Ó=ÅçääÉÅíáçåI=éêçîáëáçåI=~å~äóëáë=~åÇ=ìëÉ=çÑ=Ç~ã~ÖÉI=áåàìêóI=~åÇ= áääJÜÉ~äíÜ=Ç~í~I=åÉ~êJãáëë=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=êÉÅçêÇë= •

rëÉë=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑ=ÉñíÉêå~ä=~åÇ=áåíÉêå~ä=áåÑçêã~íáçå=ëçìêÅÉëK=

f^QKO= e~ò~êÇ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=íÉÅÜåáèìÉë=


rëÉ= çÑ= çÄëÉêî~íáçåI= í~ëâ= ~å~äóëáëI= ÅÜÉÅâäáëíë= ~åÇ= Ñ~áäìêÉ= íê~ÅáåÖ= íÉÅÜåáèìÉë= ëìÅÜ= ~ë= Ü~ò~êÇ=
~åÇ=çéÉê~Äáäáíó=ëíìÇáÉë=EêÉÑÉêÉåÅÉ=f^QKQF=fãéçêí~åÅÉ=çÑ=ïçêâÉê=áåéìíK=

f^QKP= ^ëëÉëëãÉåí=~åÇ=Éî~äì~íáçå=çÑ=êáëâ=


hÉó=ëíÉéë=áå=~=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=éêçÅÉëë=áåÅäìÇáåÖ=ÉåëìêáåÖ=ëìáí~ÄäÉ=~åÇ=ëìÑÑáÅáÉåí=ÅçîÉê~ÖÉ=çÑ= êáëâëI= áÇÉåíáÑóáåÖ= Ü~ò~êÇëI= éÉêëçåë= ~í= êáëâI= Ñ~Åíçêë= ~ÑÑÉÅíáåÖ= éêçÄ~Äáäáíó= ~åÇ= ëÉîÉêáíóI= êáëâ=
Éî~äì~íáçå= ~åÇ= êÉèìáêÉÇ= êáëâ= Åçåíêçä= ëí~åÇ~êÇëI= Ñçêãìä~íáçå= çÑ= ~ÅíáçåëI= éêáçêáíáë~íáçå= çÑ=
~Åíáçåë=~åÇ=êÉÅçêÇáåÖ=êÉèìáêÉãÉåíë=qÉãéçê~êó=ëáíì~íáçåë=aáÑÑÉêÉåÅÉë= ÄÉíïÉÉåI= ~åÇ= éêáåÅáéäÉë= çÑI= èì~äáí~íáîÉI= ëÉãáJèì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~åíáí~íáîÉ=
~ëëÉëëãÉåíë=

«=kb_lpe=OMNN=

OR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


lêÖ~åáë~íáçå~ä=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=áãéäÉãÉåíáåÖ=~åÇ=ã~áåí~áåáåÖ=~å=ÉÑÑÉÅíáîÉ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí= éêçÖê~ããÉ= áåÅäìÇáåÖ= éêçÅÉÇìêÉëI= êÉÅçêÇáåÖ= éêçíçÅçäëI= íê~áåáåÖI= ÅçãéÉíÉåÅÉI= êÉëéçåëáÄáäáíáÉëI=~ìíÜçêáë~íáçå=~åÇ=ÑçääçïJìé=çÑ=~ÅíáçåëI=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=êÉîáÉï= •

^ÅÅÉéí~ÄáäáíóLíçäÉê~Äáäáíó=çÑ=êáëâK==

f^QKQ= c~áäìêÉ=íê~ÅáåÖ=ãÉíÜçÇçäçÖáÉë=


mêáåÅáéäÉë=~åÇ=íÉÅÜåáèìÉë=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=Ñ~áäìêÉ=íê~ÅáåÖ=ãÉíÜçÇë=áå=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâW=
-

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Ü~ò~êÇ=~åÇ=çéÉê~Äáäáíó=ëíìÇáÉë=
Ñ~ìäí=íêÉÉ=~å~äóëáë=
ÉîÉåí=íêÉÉ=~å~äóëáëK=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë== fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=mêÉîÉåíáçå=çÑ=j~àçê=fåÇìëíêá~ä=^ÅÅáÇÉåíë=`çåîÉåíáçåI=`NTQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVP= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=mêÉîÉåíáçå=çÑ=j~àçê=fåÇìëíêá~ä=^ÅÅáÇÉåíëI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ= mê~ÅíáÅÉI=filI=dÉåÉî~I=NVVNK=fp_k=VOONMTNMNQ=
`Ü~éíÉê=NW=dÉåÉê~ä=éêçîáëáçåë=
`Ü~éíÉê=OW=`çãéçåÉåíë=çÑ=~=ã~àçê=Ü~ò~êÇ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=

`Ü~éíÉê=PW=dÉåÉê~ä=ÇìíáÉë=
=
=
`Ü~éíÉê=QW=mêÉêÉèìáëáíÉë=Ñçê=~=ã~àçê=Ü~ò~êÇ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=
=
`Ü~éíÉê=RW=^å~äóëáë=çÑ=Ü~ò~êÇë=~åÇ=êáëâë=
=
`Ü~éíÉê=SW=`çåíêçä=çÑ=íÜÉ=Å~ìëÉë=çÑ=ã~àçê=áåÇìëíêá~ä=~ÅÅáÇÉåíë=
=
==
= oÉÇìÅáåÖ=êáëâëI=éêçíÉÅíáåÖ=éÉçéäÉ=EoOmOFK==epb=_ççâë==fp_k=M=TNTS=ONRN=M=
=
=
=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NO=Üçìêë=

=

«=kb_lpe=OMNN=

OS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^RW= oáëâ=`çåíêçä=
=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^RKN= lìíäáåÉ=Åçããçå=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëíê~íÉÖáÉë=
=
f^RKO= lìíäáåÉ=Ñ~Åíçêë=íç=ÄÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåí=ïÜÉå=ëÉäÉÅíáåÖ=êáëâ=Åçåíêçäë=
=
f^RKP= bñéä~áå= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåíI= ã~áå= ÑÉ~íìêÉë= ~åÇ= çéÉê~íáçå= çÑ= ë~ÑÉ= ëóëíÉãë= çÑ= ïçêâ= ~åÇ= éÉêãáíJíçJïçêâ=ëóëíÉãëK= `çåíÉåí= f^RKN= `çããçå=êáëâ=ã~å~ÖÉãÉåí=ëíê~íÉÖáÉë=


qÜÉ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= ~îçáÇ~åÅÉI= êÉÇìÅíáçåI= íê~åëÑÉê= ~åÇ= êÉíÉåíáçå= ïáíÜLïáíÜçìí= âåçïäÉÇÖÉ= ïáíÜáå=~=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=éêçÖê~ããÉI=ïáíÜ=êÉäÉî~åí=Éñ~ãéäÉë=EÉÖI=êÉÇÉëáÖå= çÑ=í~ëâëI=~ìíçã~íáçå=çÑ=éêçÅÉëëI=áåëìê~åÅÉ=éçäáÅáÉëI=ìëÉ=çÑ=ëéÉÅá~äáëí=Åçåíê~ÅíçêëF=c~Åíçêë= íç= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= áå= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= çÑ= ~å= çéíáãìã= ëçäìíáçå= Ä~ëÉÇ= çå= êÉäÉî~åí= êáëâ=
Ç~í~K=

f^RKO= c~Åíçêë=íç=ÄÉ=í~âÉå=áåíç=~ÅÅçìåí=ïÜÉå=ëÉäÉÅíáåÖ=êáëâ=Åçåíêçäë=


qÜÉ=ÖÉåÉê~ä=éêáåÅáéäÉë=çÑ=éêÉîÉåíáçå==`~íÉÖçêáÉë=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉW=
J=

íÉÅÜåáÅ~äI=ÉÖ==ÇÉëáÖåI=ÑÉåÅáåÖI=îÉåíáä~íáçå=

J=

éêçÅÉÇìê~äI=ÉÖ==ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâI=ã~áåíÉå~åÅÉ=

J=

ÄÉÜ~îáçìê~äI=ÉÖ==áåÑçêã~íáçå=~åÇ=íê~áåáåÖ=dÉåÉê~ä=ÜáÉê~êÅÜó=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ó=Ñçêã=~åÇ=àìëíáÑáÅ~íáçå=c~Åíçêë= ~ÑÑÉÅíáåÖ= ÅÜçáÅÉ= çÑ= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= Ó= äçåÖ= íÉêãLëÜçêí= íÉêãI= ~ééäáÅ~ÄáäáíóI= éê~ÅíáÅ~ÄáäáíóI= ÅçëíI= ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ= ÅçåíêçäI= äÉÖ~ä= êÉèìáêÉãÉåíë= ~åÇ= ~ëëçÅá~íÉÇ= ëí~åÇ~êÇëI=
ÅçãéÉíÉåÅÉ=çÑ=éÉêëçååÉä=~åÇ=íê~áåáåÖ=åÉÉÇë=êÉäÉî~åí=íç=éêÉÑÉêêÉÇ=Åçåíêçäë=`çëíJÄÉåÉÑáí= ~å~äóëáë= áå= êÉä~íáçå= íç= êáëâ= Åçåíêçä= ÇÉÅáëáçåë= EçêÖ~åáë~íáçå~äI= ÇÉëáÖåI= éä~ååáåÖI= çéÉê~íáçå~äFK= «=kb_lpe=OMNN=

OT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f^RKP= p~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâ=~åÇ=éÉêãáíJíçJïçêâ=ëóëíÉãë=


p~ÑÉ= ëóëíÉãë= çÑ= ïçêâW= ãÉ~åáåÖX= äÉÖ~ä= ~åÇ= éê~ÅíáÅ~ä= êÉèìáêÉãÉåíëX= ÅçãéçåÉåíë= EéÉçéäÉI=
ÉèìáéãÉåíI=ã~íÉêá~äëI=ÉåîáêçåãÉåíFX=ÇÉîÉäçéãÉåí=~åÇ=áãéäÉãÉåí~íáçå=qÜÉ=ìëÉ=çÑ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=áå=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=ë~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâ=~åÇ=ë~ÑÉ=çéÉê~íáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= •

mÉêãáíJíçJïçêâ=ëóëíÉãë=Ó=ÉëëÉåíá~ä=ÑÉ~íìêÉëI=ÖÉåÉê~ä=~ééäáÅ~íáçåI=çéÉê~íáçå=~åÇ=ãçåáíçêáåÖK=

=
=
= oÉäÉî~åí=pí~åÇ~êÇë=
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçåI=`NRRI=
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN=
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=oNSQI=
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN=
==
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
=
= dìáÇ~åÅÉ=çå=éÉêãáíJíçJïçêâ=ëóëíÉãëK==^=ÖìáÇÉ=Ñçê=íÜÉ=éÉíêçäÉìãI=ÅÜÉãáÅ~ä=~åÇ=~ääáÉÇ= áåÇìëíêáÉë=epdORM==epb=_ççâë==fp_k=VTUMTNTSOVQPR== =
=
=
=
= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=U=Üçìêë= =

«=kb_lpe=OMNN=

OU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^SW= lêÖ~åáë~íáçå~ä=Ñ~Åíçêë= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^SKN= bñéä~áå=íÜÉ=áåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=áåÑäìÉåÅÉë=çå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=áå=~å=çêÖ~åáë~íáçå=
=
f^SKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=íóéÉë=çÑ=çêÖ~åáë~íáçåI=íÜÉáê=ëíêìÅíìêÉI=ÑìåÅíáçå=~åÇ=íÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ= íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=~ë=~=ëóëíÉã== = f^SKP= fÇÉåíáÑó= íÜÉ= î~êáçìë= Å~íÉÖçêáÉë= çÑ= íÜáêÇ= é~êíáÉë= áå= ~= ïçêâéä~ÅÉI= íÜÉ= êÉäÉî~åí= ÇìíáÉëI= êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=~åÇ=Åçåíêçäë= = f^SKQ= bñéä~áå= íÜÉ= êçäÉI= áåÑäìÉåÅÉë= çå= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= Ñçê= Ñçêã~ä= ~åÇ= áåÑçêã~ä= Åçåëìäí~íáçå= ïáíÜ=ïçêâÉêë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ== = f^SKR= lìíäáåÉ=íÜÉ=ÇÉîÉäçéãÉåí=çÑ=~=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=áåÑçêã~íáçå=ëóëíÉãI=íÜÉ= êÉäÉî~åí=ÇìíáÉë=~åÇ=íÜÉ=Ç~í~=áí=ëÜçìäÇ=Åçåí~áå= = f^SKS= bñéä~áå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=~åÇ=Åäáã~íÉ=
=
f^SKT= lìíäáåÉ= íÜÉ= Ñ~Åíçêë= ïÜáÅÜ= Å~å= ÄçíÜ= éçëáíáîÉäó= ~åÇ= åÉÖ~íáîÉäó= ~ÑÑÉÅí= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó=
ÅìäíìêÉ=~åÇ=Åäáã~íÉK=

=

`çåíÉåí= f^SKN= fåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=áåÑäìÉåÅÉë=


fåíÉêå~ä= áåÑäìÉåÅÉë= çå= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ïáíÜáå= ~å= çêÖ~åáë~íáçå= Ó= ÉÖI= Ñáå~åÅÉI= éêçÇìÅíáçå= í~êÖÉíëI=íê~ÇÉ=ìåáçåëLä~Äçìê=ìåáçåëI=çêÖ~åáë~íáçå~ä=Öç~äë=~åÇ=ÅìäíìêÉ= •

bñíÉêå~ä= áåÑäìÉåÅÉë= çå= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ïáíÜáå= ~å= çêÖ~åáë~íáçå= Ó= ÉÖI= äÉÖáëä~íáçåI=
ÉåÑçêÅÉãÉåí= ~ÖÉåÅáÉëI= ÅçìêíëLíêáÄìå~äëI= Åçåíê~ÅíëI= ÅäáÉåíëLÅçåíê~ÅíçêëI= íê~ÇÉ= ìåáçåëI= áåëìê~åÅÉ=Åçãé~åáÉëI=éìÄäáÅ=çéáåáçåK= f^SKO= qóéÉë=çÑ=çêÖ~åáë~íáçåë=


qÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=~ë=~=ëóëíÉã=lêÖ~åáë~íáçå~ä= ëíêìÅíìêÉë= ~åÇ= ÑìåÅíáçåë= Ó= áåÅäìÇáåÖ= Ñçêã~ä= ~åÇ= áåÑçêã~äX= ä~êÖÉ= çê= ëã~ääX= çêÖ~åáë~íáçå=ÅÜ~êíëI=êçäÉ=çÑ=ã~å~ÖÉãÉåí= •

mçíÉåíá~ä=ÅçåÑäáÅí=ÄÉíïÉÉå=çêÖ~åáë~íáçå~ä=Öç~äë=~åÇ=íÜçëÉ=çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=qÜÉ=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=íÜÉ=Öç~äë=çÑ=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=åÉÉÇë=çÑ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=Ó=~ìíÜçêáíóI= êÉëéçåëáÄáäáíóI=~ÅÅçìåí~ÄáäáíóK= f^SKP= qÜáêÇ=é~êíó=Åçåíêçä=

«=kb_lpe=OMNN=

OV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


fÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=íÜáêÇ=é~êíáÉëW=Åçåíê~ÅíçêëI=îáëáíçêëI=íêÉëé~ëëÉêë=~åÇ=ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅ=oÉ~ëçåë= Ñçê= ÉåëìêáåÖ= íÜ~í= íÜáêÇ= é~êíáÉë= ~êÉ= ÅçîÉêÉÇ= Äó= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉãë= •

_~ëáÅ=ÇìíáÉë=çïÉÇ=íç=~åÇ=Äó=íÜáêÇ=é~êíáÉë=fåíÉêå~ä= êìäÉë= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= ÅçåÅÉêåÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçåI= ~ééçáåíãÉåí= ~åÇ= Åçåíêçä= çÑ=
Åçåíê~Åíçêë=oÉëéçåëáÄáäáíáÉë=Ñçê=Åçåíêçä=çÑ=êáëâ=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=Åçåíê~Åíçêë=çå=ëáíÉ=oÉ~ëçåë=Ñçê=éêçîáÇáåÖ=áåÑçêã~íáçå=êÉä~íáåÖ=íç=Ü~ò~êÇëLêáëâë=íç=íÜáêÇ=é~êíáÉëK=

f^SKQ= `çåëìäí~íáçå=ïáíÜ=ïçêâÉêë=


qÜÉ=êçäÉ=çÑ=Åçåëìäí~íáçå=ïáíÜáå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=éêáåÅáéäÉë=ä~áÇ=Ççïå=áå=fil= lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçå=E`NRRFI=^êíáÅäÉ=OM=~åÇ=fil=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó= ~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=EoNSQF=cçêã~ä=Åçåëìäí~íáçåW=
J
JÑìåÅíáçåë=çÑ=ïçêâÉê=êÉéêÉëÉåí~íáîÉë=çå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó==
ÑìåÅíáçåë=çÑ=~=ë~ÑÉíó=ÅçããáííÉÉ=

fåÑçêã~ä=Åçåëìäí~íáçåW=
J

ÇáëÅìëëáçå=ÖêçìéëI=ë~ÑÉíó=ÅáêÅäÉëI=ÇÉé~êíãÉåí~ä=ãÉÉíáåÖë=qÜÉ=êçäÉ=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉê=áå=íÜÉ=Åçåëìäí~íáîÉ=éêçÅÉëë=_ÉÜ~îáçìê~ä= ~ëéÉÅíë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= Åçåëìäí~íáçå= Ó= éÉÉê= Öêçìé= éêÉëëìêÉëI= Ç~åÖÉêë= çÑ= íçâÉåáëãI=éçíÉåíá~ä=~êÉ~ë=çÑ=ÅçåÑäáÅí= •

aÉîÉäçéãÉåí= çÑ= éçëáíáîÉ= Åçåëìäí~íáîÉ= êÉéêÉëÉåí~íáîÉëLë~ÑÉíó=ÅçããáííÉÉ=ãÉãÄÉêëK= éêçÅÉëëÉëI=

ÅçåíêáÄìíáçåë=

çÑ=

ïçêâÉê=

f^SKR= eÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=áåÑçêã~íáçå=ëóëíÉã=


qÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ~= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= áåÑçêã~íáçå= ëóëíÉã= ïáíÜáå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉ= •

qóéÉë= çÑ= Ç~í~= ïáíÜáå= ~= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= áåÑçêã~íáçå= ëóëíÉãW= ÉÖI= äçëë= ÉîÉåí=
Ç~í~I=Åçëí=Ç~í~I=ëìééäáÉêëÛ=Ç~í~I=êÉëìäíë=çÑ=~ìÇáíëLáåëéÉÅíáçåë=oÉèìáêÉãÉåíë=~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=éêçîáÇáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=áåÑçêã~íáçåW=
-áåíÉêå~ääó=íç=ïçêâÉêëI=íÉãéçê~êó=ïçêâÉêëI=Åçåíê~ÅíçêëI=ÉíÅ=
ÉñíÉêå~ääó= íç= ÅìëíçãÉêëI= ëìééäáÉêëI= ÉåÑçêÅÉãÉåí= ~ìíÜçêáíáÉëI= ÉãéäçóãÉåí= ~ÖÉåÅáÉëI= ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅ=~åÇ=çíÜÉêë= aìíáÉë=~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=éêçîáÇáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=áåÑçêã~íáçåW=
-

áåíÉêå~ääó=íç=ïçêâÉêëI=íÉãéçê~êó=ïçêâÉêëI=Åçåíê~ÅíçêëI=ÉíÅ=
ÉñíÉêå~ääó= íç= ÅìëíçãÉêëI= ëìééäáÉêëI= ÉåÑçêÅÉãÉåí= ~ìíÜçêáíáÉëI= ÉãéäçóãÉåí= ~ÖÉåÅáÉëI= ãÉãÄÉêë=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅ=~åÇ=çíÜÉêëK= f^SKS= eÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=~åÇ=Åäáã~íÉ=


jÉ~åáåÖ=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=Åäáã~íÉ=

«=kb_lpe=OMNN=

PM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


qÜÉ=áãé~Åí=çÑ=çêÖ~åáë~íáçå~ä=Åìäíìê~ä=Ñ~Åíçêë=~åÇ=~ëëçÅá~íÉÇ=î~äìÉë=çå=áåÇáîáÇì~ä=ÄÉÜ~îáçìê=fåÇáÅ~íçêë=çÑ=ÅìäíìêÉ=`çêêÉä~íáçå=ÄÉíïÉÉå=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉLÅäáã~íÉ=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉX= ëìÄàÉÅíáîÉ=~åÇ=çÄàÉÅíáîÉ=å~íìêÉ=çÑ=ÅìäíìêÉ=~åÇ=Åäáã~íÉ= •

jÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ= íÜÉ= ÅìäíìêÉ= ~åÇ= Åäáã~íÉ= EÉÖI= ë~ÑÉíó= Åäáã~íÉ= ~ëëÉëëãÉåí= íççäëI= éÉêÅÉéíáçå= ëìêîÉóëI= ÑáåÇáåÖë= çÑ= áåÅáÇÉåí= áåîÉëíáÖ~íáçåëI= ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ= ÅçããìåáÅ~íáçåI= ÉîáÇÉåÅÉ= çÑ=
ÅçããáíãÉåí=Äó=éÉêëçååÉä=~í=~ää=äÉîÉäë=áå=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçåFK=

f^SKT= c~Åíçêë=~ÑÑÉÅíáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=~åÇ=Åäáã~íÉ=


c~Åíçêë=íÜ~í=ã~ó=éêçãçíÉ=~=éçëáíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=çê=Åäáã~íÉ=EÉÖI=ã~å~ÖÉãÉåí=
ÅçããáíãÉåí= ~åÇ= äÉ~ÇÉêëÜáéI= ÜáÖÜ= ÄìëáåÉëë= éêçÑáäÉ= íç= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíóI= éêçîáëáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçåI= áåîçäîÉãÉåí= ~åÇ= Åçåëìäí~íáçåI= íê~áåáåÖI= éêçãçíáçå= çÑ= çïåÉêëÜáéI= ëÉííáåÖ= ~åÇ= ãÉÉíáåÖ=í~êÖÉíëF= •

c~Åíçêë=íÜ~í=ã~ó=éêçãçíÉ=~=åÉÖ~íáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÅìäíìêÉ=çê=Åäáã~íÉ=EÉÖI=çêÖ~åáë~íáçå~ä=
ÅÜ~åÖÉI= ä~Åâ= çÑ= ÅçåÑáÇÉåÅÉ= áå= çêÖ~åáë~íáçåÛë= çÄàÉÅíáîÉë= ~åÇ= ãÉíÜçÇëI= ìåÅÉêí~áåíóI= ã~å~ÖÉãÉåí= ÇÉÅáëáçåë= íÜ~í= éêÉàìÇáÅÉ= ãìíì~ä= íêìëí= çê= äÉ~Ç= íç= ÚãáñÉÇ= ëáÖå~äëÛ= êÉÖ~êÇáåÖ=
ÅçããáíãÉåíF=bÑÑÉÅíáåÖ=ÅÜ~åÖÉW=éä~ååáåÖ=~åÇ=ÅçããìåáÅ~íáçåI=ëíêçåÖ=äÉ~ÇÉêëÜáéI=íÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=~=Öê~Çì~äáëí=
EëíÉéJÄóJëíÉéF= ~ééêç~ÅÜI= ÇáêÉÅí= ~åÇ= áåÇáêÉÅí= ~Åíáçå= íç= éêçãçíÉ= ÅÜ~åÖÉ= EáåÅäìÇáåÖ= Åìäíìê~ä=
ÄÉåÉÑáíë= Ñêçã= êáëâ= ~ëëÉëëãÉåíFI= ëíêçåÖ= ïçêâÉê= ÉåÖ~ÖÉãÉåíI= íê~áåáåÖ= ~åÇ= éÉêÑçêã~åÅÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåíëI=~åÇ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÑÉÉÇÄ~Åâ= •

mêçÄäÉãë= ~åÇ= éáíÑ~ääë= EÉÖI= ~ííÉãéíë= íç= ÅÜ~åÖÉ= ÅìäíìêÉ= íçç= ê~éáÇäóI= ~ÇçéíáåÖ= íçç= Äêç~Ç= ~å=
~ééêç~ÅÜI=~ÄëÉåÅÉ=çÑ=íêìëí=áå=ÅçããìåáÅ~íáçåëI=êÉëáëí~åÅÉ=íç=ÅÜ~åÖÉFK=

= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçåI=`NRRI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=oNSQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= = oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NO=Üçìêë= «=kb_lpe=OMNN=

PN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^TW= eìã~å=Ñ~Åíçêë=
=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^TKN= lìíäáåÉ=éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=~åÇ=ëçÅáçäçÖáÅ~ä=Ñ~Åíçêë=ïÜáÅÜ=ã~ó=ÖáîÉ=êáëÉ=íç=ëéÉÅáÑáÅ=é~ííÉêåë=çÑ= ë~ÑÉ=~åÇ=ìåë~ÑÉ=ÄÉÜ~îáçìê=áå=íÜÉ=ïçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí= = f^TKO= bñéä~áå= íÜÉ= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= éÉêÅÉéíáçå= çÑ= êáëâ= ~åÇ= áíë= êÉä~íáçåëÜáé= íç= éÉêÑçêã~åÅÉ= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉ= = f^TKP= bñéä~áå=íÜÉ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=Üìã~å=Ñ~áäìêÉ=
=
f^TKQ= bñéä~áå=~ééêçéêá~íÉ=ãÉíÜçÇë=çÑ=áãéêçîáåÖ=áåÇáîáÇì~ä=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=
=
f^TKR= bñéä~áå=Üçï=çêÖ~åáë~íáçå~ä=Ñ~Åíçêë=ÅçìäÇ=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=áãéêçîáåÖ=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=
=
f^TKS= bñéä~áå=Üçï=àçÄ=Ñ~Åíçêë=ÅçìäÇ=ÅçåíêáÄìíÉ=íç=áãéêçîáåÖ=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=
=
f^TKT= lìíäáåÉ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉëI= ÅçåÇáíáçåë= ~åÇ= íóéáÅ~ä= ÅçåíÉåí= çÑ= ÄÉÜ~îáçìê~ä= ÅÜ~åÖÉ= éêçÖê~ããÉë=ÇÉëáÖåÉÇ=íç=áãéêçîÉ=ë~ÑÉ=ÄÉÜ~îáçìê=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉK= `çåíÉåí= f^TKN= eìã~å=éëóÅÜçäçÖóI=ëçÅáçäçÖó=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìê=


jÉ~åáåÖ=çÑ=íÜÉ=íÉêãë=W=éëóÅÜçäçÖó=~åÇ=ëçÅáçäçÖó=qÜÉ=áåÑäìÉåÅÉ=çå=Üìã~å=ÄÉÜ~îáçìê=çÑ=éÉêëçå~äáíóI=~ííáíìÇÉI=~éíáíìÇÉ=~åÇ=ãçíáî~íáçå=hÉó= íÜÉçêáÉë= çÑ= Üìã~å= ãçíáî~íáçåW= ct= q~óäçêI= j~óç= Ee~ïíÜçêåÉ= ÉñéÉêáãÉåíëFI= j~ëäçï=
EÜáÉê~êÅÜó= çÑ= åÉÉÇëFI= jÅ`äÉää~åÇI= eÉêòÄÉêÖI= jÅdêÉÖçê= ~åÇ= íÜÉáê= êÉäÉî~åÅÉ= íç= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= •

bÑÑÉÅíë=çå=ÄÉÜ~îáçìê=~í=ïçêâ=çÑ=ÉñéÉêáÉåÅÉI=ëçÅá~ä=~åÇ=Åìäíìê~ä=Ä~ÅâÖêçìåÇI=ÉÇìÅ~íáçå=~åÇ= íê~áåáåÖ= •

låJäáåÉ=~åÇ=çÑÑJäáåÉ=éêçÅÉëëáåÖX=âåçïäÉÇÖÉI=êìäÉ=~åÇ=ëâáääJÄ~ëÉÇ=ÄÉÜ~îáçìê=Eo~ëãìëëÉåF=fåÇáîáÇì~ä=ÇÉÅáëáçåJã~âáåÖLéêçÄäÉãJëçäîáåÖ=éêçÅÉëëÉë=Eo~ëãìëëÉå=~åÇ=oÉ~ëçåFK=

«=kb_lpe=OMNN=

PO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f^TKO= mÉêÅÉéíáçå=çÑ=êáëâ==


eìã~å=ëÉåëçêó=êÉÅÉéíçêë=~åÇ=íÜÉáê=êÉ~Åíáçå=íç=ëíáãìäáI=ëÉåëçêó=ÇÉÑÉÅíë=~åÇ=Ä~ëáÅ=ëÅêÉÉåáåÖ= íÉÅÜåáèìÉë= •

mêçÅÉëë=çÑ=éÉêÅÉéíáçå=çÑ=Ç~åÖÉêI=éÉêÅÉéíì~ä=ëÉí=~åÇ=éÉêÅÉéíì~ä=Çáëíçêíáçå=bêêçêë=áå=éÉêÅÉéíáçå=Å~ìëÉÇ=Äó=éÜóëáÅ~ä=ëíêÉëëçêë=mÉêÅÉéíáçå= ~åÇ= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= êáëâI= éÉêÅÉéíáçå= ~åÇ= íÜÉ= äáãáí~íáçåë= çÑ= Üìã~å= éÉêÑçêã~åÅÉI=ÑáäíÉêáåÖ=~åÇ=ëÉäÉÅíáîáíó=~ë=Ñ~Åíçêë=Ñçê=éÉêÅÉéíáçå= •

mÉêÅÉéíáçå=~åÇ=ëÉåëçêó=áåéìíëI=éêáåÅáéäÉë=çÑ=íÜÉ=e~äÉ=C=e~äÉ=ãçÇÉä=fåÇáîáÇì~ä=ÄÉÜ~îáçìê=áå=íÜÉ=Ñ~ÅÉ=çÑ=Ç~åÖÉêI=éêáåÅáéäÉë=çÑ=íÜÉ=e~äÉ=C=däÉåÇçå=ãçÇÉäK=

f^TKP= eìã~å=Ñ~áäìêÉ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=


epdQU=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=Üìã~å=Ñ~áäìêÉ=`çåíêáÄìíáçå=çÑ=Üìã~å=Ñ~áäìêÉ=íç=ëÉêáçìë=áåÅáÇÉåíëI=ÉÖI=pÉîÉëçI=`ÜÉêåçÄóäI=qÜêÉÉJjáäÉ=fëä~åÇI=
_Üçé~äI=_ìåÅÉÑáÉäÇI=máéÉê=^äéÜ~I=qÉñ~ë=`áíóK=

f^TKQ= fãéêçîáåÖ=áåÇáîáÇì~ä=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=


jçíáî~íáçå=~åÇ=êÉáåÑçêÅÉãÉåíX=ïçêâéä~ÅÉ=áåÅÉåíáîÉ=ëÅÜÉãÉëX=àçÄ=ë~íáëÑ~Åíáçå=~åÇ=~ééê~áë~ä= ëÅÜÉãÉëX=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=áåÇáîáÇì~äë=Ó=ã~íÅÜáåÖ=ëâáääë=~åÇ=~éíáíìÇÉëX=íê~áåáåÖ=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉ= ~ëëÉëëãÉåíX=ÑáíåÉëë=Ñçê=ïçêâ=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉX=ëìééçêí=Ñçê=áääJÜÉ~äíÜ=~åÇ=ëíêÉëëK=

f^TKR= lêÖ~åáë~íáçå~ä=Ñ~Åíçêë=


qÜÉ= ÉÑÑÉÅí= çÑ= ïÉ~âåÉëëÉë= áå= íÜÉ= ë~ÑÉíó= ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã= çå= íÜÉ= éêçÄ~Äáäáíó= çÑ= Üìã~å=
Ñ~áäìêÉI= ÉÖI= áå~ÇÉèì~ÅáÉë= áå= íÜÉ= ëÉííáåÖ= çÑ= ëí~åÇ~êÇëI= éçäáÅóI= éä~ååáåÖI= áåÑçêã~íáçå= êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çê=ãçåáíçêáåÖ= •

qÜÉ= áåÑäìÉåÅÉ= çÑ= ë~ÑÉíó= ÅìäíìêÉ= çå= ÄÉÜ~îáçìê= ~åÇ= íÜÉ= ÉÑÑÉÅí= çÑ= éÉÉê= Öêçìé= éêÉëëìêÉ= ~åÇ= åçêãë= •

qÜÉ=áåÑäìÉåÅÉ=çÑ=Ñçêã~ä=~åÇ=áåÑçêã~ä=Öêçìéë=ïáíÜáå=~å=çêÖ~åáë~íáçå=lêÖ~åáë~íáçå~ä=ÅçããìåáÅ~íáçå=ãÉÅÜ~åáëãë=~åÇ= íÜÉáê=áãé~Åí=çå=Üìã~å=Ñ~áäìêÉ=éêçÄ~ÄáäáíóI=
ÉÖI= ëÜáÑí= Ü~åÇçîÉê= ÅçããìåáÅ~íáçåI= çêÖ~åáë~íáçå~ä= ÅçããìåáÅ~íáçå= êçìíÉë= ~åÇ= íÜÉáê=
ÅçãéäÉñáíóI=êÉäá~Äáäáíó=~åÇ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=Ñçêã~äáíó=mêçÅÉÇìêÉë=Ñçê=êÉëçäîáåÖ=ÅçåÑäáÅí=~åÇ=áåíêçÇìÅáåÖ=ÅÜ~åÖÉK=

f^TKS= gçÄ=Ñ~Åíçêë=


bÑÑÉÅí= çÑ= àçÄ= Ñ~Åíçêë= çå= íÜÉ= éêçÄ~Äáäáíó= çÑ= Üìã~å= Éêêçê= EÉÖI= í~ëâ= ÅçãéäÉñáíóI= é~ííÉêåë= çÑ=
ÉãéäçóãÉåíI=é~óãÉåí=ëóëíÉãëI=ëÜáÑí=ïçêâF=^ééäáÅ~íáçå=çÑ=í~ëâ=~å~äóëáë=qÜÉ=êçäÉ=çÑ=ÉêÖçåçãáÅë=áå=àçÄ=ÇÉëáÖåW=
-

áåÑäìÉåÅÉ=çÑ=éêçÅÉëë=~åÇ=ÉèìáéãÉåí=ÇÉëáÖå=çå=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=

-

íÜÉ=ïçêâÉê=~åÇ=íÜÉ=ïçêâëí~íáçå=~ë=~=ëóëíÉã=

«=kb_lpe=OMNN=

PP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

ÉäÉãÉåí~êó=éÜóëáçäçÖó=~åÇ=~åíÜêçéçãÉíêó=

-

íÜÉ=ÇÉÖê~Ç~íáçå=çÑ=Üìã~å=éÉêÑçêã~åÅÉ=êÉëìäíáåÖ=Ñêçã=éççêäó=ÇÉëáÖåÉÇ=ïçêâëí~íáçåë=bêÖçåçãáÅ~ääó= ÇÉëáÖåÉÇ= Åçåíêçä= ëóëíÉãë= áå= êÉä~íáçå= íç= Üìã~å= êÉäá~Äáäáíó= Ó= ÉÖI= Éñ~ãéäÉë= çÑ=
~ééäáÅ~íáçåëW= éêçÇìÅíáçå= éêçÅÉëë= Åçåíêçä= é~åÉäëI= Åê~åÉ= Å~Ä= ÅçåíêçäëI= ~áêÅê~Ñí= ÅçÅâéáíI= `k`= ä~íÜÉI=ÉíÅ= •

qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=éÜóëáÅ~ä=ëíêÉëëçêë=~åÇ=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=qÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=Ñ~íáÖìÉ=~åÇ=ëíêÉëë=çå=Üìã~å=êÉäá~ÄáäáíóK=

f^TKT= _ÉÜ~îáçìê~ä=ÅÜ~åÖÉ=éêçÖê~ããÉë=


mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÄÉÜ~îáçìê~ä=ÅÜ~åÖÉ=éêçÖê~ããÉë=lêÖ~åáë~íáçå~ä=ÅçåÇáíáçåë=åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ëìÅÅÉëë=áå=ÄÉÜ~îáçìê~ä=ÅÜ~åÖÉ=éêçÖê~ããÉë=bñ~ãéäÉë=çÑ=íóéáÅ~ä=ÄÉÜ~îáçìê~ä=ÅÜ~åÖÉ=éêçÖê~ããÉ=ÅçåíÉåíëK=

=
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
=
= _ÉÜ~îáçìê~ä=ë~ÑÉíóX=háÅâáåÖ=Ä~Ç=Ü~Äáíë==EMSKNF=W=flpe==
= oÉÇìÅáåÖ=Éêêçê=~åÇ=áåÑäìÉåÅáåÖ=ÄÉÜ~îáçìê=EepdQUFK==epb=_ççâë==fp_k=VTUMTNTSOQROO=
=

=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NO=Üçìêë=

«=kb_lpe=OMNN=

PQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f^UW= oÉÖìä~íáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó==
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f^UKN= aÉëÅêáÄÉ=Åçãé~ê~íáîÉ=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~åÇ=ëçÅáçJäÉÖ~äI=êÉÖìä~íçêó=~åÇ=Åçêéçê~íÉ=ãçÇÉäë=
=
f^UKO= bñéä~áå= íÜÉ= êçäÉ= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçå= áå= ~= ÖäçÄ~ä=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëÉííáåÖ=
= f^UKP= bñéä~áå=íÜÉ=êçäÉ=åçåJÖçîÉêåãÉåí~ä=ÄçÇáÉë=~åÇ=ëÉäÑJêÉÖìä~íáçå=Ü~ë=áå=ëÉÅìêáåÖ=Åçããçå=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëí~åÇ~êÇë=áå=~=ÖäçÄ~ä=ÉÅçåçãóK=

`çåíÉåí= f^UKN= `çãé~ê~íáîÉ=ÖçîÉêåãÉåí~ä=~åÇ=ëçÅáçJäÉÖ~ä=~åÇ=Åçêéçê~íÉ=ãçÇÉäë=qÜÉ=êçäÉI=ÑìåÅíáçå=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑ=äÉÖáëä~íáçå=~ë=~=ãÉ~åë=çÑ=éêçãçíáåÖ=éçëáíáîÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ= ë~ÑÉíó=çìíÅçãÉë= •

qÜÉ=å~íìêÉI=ÄÉåÉÑáíë=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑ=ÚÖç~äJëÉííáåÖÛ=~åÇ=ÚéêÉëÅêáéíáîÉÛ=äÉÖ~ä=ãçÇÉäëW= äÉÖ~ä=ÜáÉê~êÅÜó=çÑ=ëí~íÉ=~åÇ=ÑÉÇÉê~ä=ä~ïë=~åÇ=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçå=íç=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ä~ï= •

içëë= ÉîÉåíë= áå= íÉêãë= çÑ= Ñ~áäìêÉë= áå= íÜÉ= Çìíó= çÑ= Å~êÉ= íç= éêçíÉÅí= áåÇáîáÇì~äë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅçãéÉåë~íçêó=ãÉÅÜ~åáëãë=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=~î~áä~ÄäÉ=íç=íÜÉã=
-

ÅçãéÉåë~íçêó= ëÅÜÉãÉë= íÜ~í= ~ääçï= áåÇáîáÇì~äë= íç= ëÉÉâ= êÉëíáíìíáçå= Ñçê= Ç~ã~ÖÉë= áKÉK= åç=
Ñ~ìäí=äá~Äáäáíó=~åÇ=Ñ~ìäí=äá~Äáäáíó=Åä~áãë==

-

éìåáíáîÉ=Ç~ã~ÖÉë=Ó=ÖÉåÉê~äI=ëéÉÅá~ä=~åÇ=åçåJÉÅçåçãáÅ=Ç~ã~ÖÉë=jÉÅÜ~åáëãë=íÜ~í=ã~ó=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=ÉåÑçêÅÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=äÉÖáëä~íáçå=ÉKÖK=Åêáãáå~ä=~ÅíáçåX= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ÉåÑçêÅÉãÉåí= éçïÉêë= ëìÅÜ= ~ë= åçíáÅÉëI= Åçêéçê~íÉ= éêçÄ~íáçåI= ~ÇîÉêëÉ= éìÄäáÅáíó= çêÇÉêëX=~åÇ=íÜÉ=íóéáÅ~ä=êçäÉ=~åÇ=ÑìåÅíáçå=çÑ=ÉåÑçêÅÉãÉåí=~ÖÉåÅáÉë= •

i~ïë=çÑ=Åçåíê~ÅíW=
J=

ÇÉÑáåáíáçå=çÑ=Åçåíê~Åí=íç=áåÅäìÇÉ=íÜÉ=íÉêãë=ïêáííÉåI=îÉêÄ~äI=ÉñéêÉëë=~åÇ=áãéäáÉÇ=

J=

íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=íóéáÅ~ä=ä~ïë=çÑ=Åçåíê~Åí=~åÇ=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçå=íç=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíóX=íÜÉ= êÉä~íáçåëÜáéë= ÄÉíïÉÉå= éêçÇìÅÉê= ~åÇ= îÉåÇçêI= îÉåÇçê= ~åÇ= ÅçåëìãÉêI= ÅäáÉåí= ~åÇ=
Åçåíê~ÅíçêI=Åçåíê~Åíë=çÑ=ÉãéäçóãÉåí=~åÇ=íÜÉ=ÄáåÇáåÖ=å~íìêÉ=çÑ=Åçåíê~ÅíëK==

«=kb_lpe=OMNN=

PR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f^UKO=


oçäÉ= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçå= áå= ~= ÖäçÄ~ä=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëÉííáåÖ=

oçäÉ=~åÇ=ëí~íìë=çÑ=ê~íáÑáÉÇ=fåíÉêå~íáçå~ä=ÅçåîÉåíáçåëI=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëI=ÅçÇÉë=çÑ=éê~ÅíáÅÉ=áå= êÉä~íáçå=íç=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíóW= -

ÄçÇáÉë=çÑ=íÜÉ=rk=áåÅäìÇáåÖW=
-fil=ÅçåîÉåíáçåë=fil=êçäÉ=~åÇ=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=`çåÑÉêÉåÅÉ= fil=êÉÅçããÉåÇ~íáçåëLÅçÇÉë=~åÇ=Üçï=íÜÉó=~êÉ=éêçÇìÅÉÇ= = qÜÉ=êçäÉë=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=ÚfåíÉêå~íáçå~ä=ÖçîÉêåãÉåíëÛI=ÚÉåíÉêéêáëÉëÛ=~åÇ=ÚïçêâÉêëÛ=~ë= ÖáîÉå= áå= `NRR= lÅÅìé~íáçå~ä= eÉ~äíÜ= ~åÇ= p~ÑÉíó= `çåîÉåíáçå= NVUN= ~åÇ= áå= íÜÉ= éìÄäáÅ~íáçå= oNSQ=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçåI=NVUN= eçï= fåíÉêå~íáçå~ä= ÅçåîÉåíáçåë= Å~å= ÄÉ= ìëÉÇ= ~ë= ~= Ä~ëáë= Ñçê= ëÉííáåÖ= fåíÉêå~íáçå~ä= ëóëíÉãë= çÑ=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=äÉÖáëä~íáçåK=

f^UKP=

qÜÉ=êçäÉ=çÑ=åçåJÖçîÉêåãÉåí~ä=ÄçÇáÉë=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëí~åÇ~êÇë=oÉäÉî~åí= áåÑäìÉåíá~ä= é~êíáÉë= EÉãéäçóÉê= ÄçÇáÉëX= íê~ÇÉ= ~ëëçÅá~íáçåëX= íê~ÇÉ= ìåáçåëX= éêçÑÉëëáçå~ä=
Öêçìéë=EÉÖI=flpeFX==éêÉëëìêÉ=ÖêçìéëI=éìÄäáÅ=ÉíÅI=~åÇ=íÜÉáê=êçäÉ=áå=êÉÖìä~íáåÖ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=
éÉêÑçêã~åÅÉ=qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= ãÉÇá~= áå= ~= ÖäçÄ~ä= ÉÅçåçãó= ~åÇ= íÜÉáê= êçäÉ= áå= ÅÜ~åÖáåÖ= ~ííáíìÇÉë= íç=
ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=qÜÉ= ÄÉåÉÑáíë= çÑ= ëÅÜÉãÉë= ïÜáÅÜ= éêçãçíÉ= ÅçJçéÉê~íáçå= çå= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ÄÉíïÉÉå=
ÇáÑÑÉêÉåí=Åçãé~åáÉë=ÉÖI=ëìééäáÉê=~ìÇáíáåÖI=ÖççÇ=åÉáÖÜÄçìê=ëÅÜÉãÉë=qÜÉ= ÉÑÑÉÅíë= çå= ÄìëáåÉëë= çÑ= ~ÇîÉêëÉ= ëí~âÉÜçäÇÉê= êÉ~Åíáçå= íç= ÜÉ~äíÜ= çê= ë~ÑÉíó= ÅçåÅÉêåë= ÉKÖK= mÉêêáÉê=ãáåÉê~ä=ï~íÉê=Åçåí~ãáå~íáçå=áåÅáÇÉåí=áå=NVVM=ÉíÅ= •

qÜÉ=çêáÖáåë=~åÇ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=ÚëÉäÑJêÉÖìä~íáçåÛ=qÜÉ=êçäÉ=~åÇ=ÑìåÅíáçå=çÑ=Åçêéçê~íÉ=ÖçîÉêå~åÅÉ=áå=~=ëóëíÉã=çÑ=ëÉäÑJêÉÖìä~íáçå=eçï=áåíÉêå~ä=êìäÉë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=êÉÖìä~íÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éÉêÑçêã~åÅÉ=eçï=åçåJÅçåÑçêãáíó=íç=~å=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ëí~åÇ~êÇ=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇ=~ë=~=Ñçêã=çÑ=
ÉåÑçêÅÉãÉåí=çå=~=ëÉäÑJêÉÖìä~íçêó=ãçÇÉä=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=bäÉãÉåí=f^NK=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=`çåÑÉêÉåÅÉI=mêçîáëáçå~ä=oÉÅçêÇ=OM^I=`çåîÉåíáçå=`çåÅÉêåáåÖ=íÜÉ= mêçãçíáçå~ä=cê~ãÉïçêâ=Ñçê=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI= dÉåÉî~I=OMMSI=^êíáÅäÉ=QW=fåíÉêå~íáçå~ä=ëóëíÉã= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=`çåîÉåíáçåI=`NRRI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=oNSQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUN= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NS=ÜçìêëK=

«=kb_lpe=OMNN=

PS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

QKO= =
=
==

råáí=f_W== fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë
=
=
~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=

=

lîÉê~ää=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉ=

= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ìåáíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ïáää=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜÉáê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ= Ççã~áå=âåçïäÉÇÖÉ=ÅçîÉêÉÇ=íÜêçìÖÜW=
=
NK= qÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=íç=Ñ~ãáäá~ê=~åÇ=ìåÑ~ãáäá~ê=ëáíì~íáçåëX=~åÇ= =
OK=
qÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=ÑçêãëK= = få=~ÇÇáíáçå=É~ÅÜ=ÉäÉãÉåí=Ü~ë=ëéÉÅáÑáÅ=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉëK= bäÉãÉåí=f_NW= mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~ä=ÅçåíêçäI=íçñáÅçäçÖó=~åÇ=
=
=
=
ÉéáÇÉãáçäçÖó= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_NKN=
=
f_NKO=
=
f_NKP=
=
f_NKQ=
=
f_NKR=
=

lìíäáåÉ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=Åçåíêçä=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë== lìíäáåÉ=Üìã~å=~å~íçãáÅ~ä=ëóëíÉãë=~åÇ=ëÉåëçêó=çêÖ~åë= aÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=ã~áå=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=êçìíÉë=çÑ=~íí~Åâ=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë=çå=íÜÉ=Üìã~å=ÄçÇó= bñéä~áå=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ== bñéä~áå= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= ÉéáÇÉãáçäçÖó= ~åÇ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= ÇÉêáîáåÖ= ~åÇ= ~ééäóáåÖ= íçñáÅçäçÖáÅ~ä=Ç~í~=íç=íÜÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ïçêâ=êÉä~íÉÇ=áääJÜÉ~äíÜK= `çåíÉåí= f_NKN= •

lîÉêîáÉï= çÑ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= ~áãÉÇ= ~í= ÅçåíêçääáåÖ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ÅÜÉãáÅ~äë= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉ= ~ë=
Åçåí~áåÉÇ= ïáíÜáåW= fil= `ÜÉãáÅ~äë= `çåîÉåíáçå= E`NTMF= ~åÇ= oÉÅçããÉåÇ~íáçå= EoNTTFX= fil=
^ëÄÉëíçë=`çåîÉåíáçå=E`NSOF=~åÇ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=EoNTOFK=

f_NKO=


mêáåÅáéäÉë=çÑ=Åçåíêçä=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë=

eìã~å=~å~íçãáÅ~ä=ëóëíÉãë=~åÇ=ëÉåëçêó=çêÖ~åë=

qÜÉ= Üìã~å= ~å~íçãáÅ~ä= ëóëíÉãëW= êÉëéáê~íçêóI= ÇáÖÉëíáîÉI= ÅáêÅìä~íçêóI= åÉêîçìë= ~åÇ= íÜÉ= ëéÉÅá~ä= ëÉåëçêó=çêÖ~åë=EëâáåI=ÉóÉëFK= «=kb_lpe=OMNN=

PT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f_NKP=

j~áå=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=êçìíÉë=çÑ=~íí~Åâ=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äëqÜÉ=ã~áå=êçìíÉë=EÉóÉëI=åçëÉI=ãçìíÜI=ëâáåF=~åÇ=ãÉíÜçÇë=çÑ=Éåíêó=EáåÜ~ä~íáçåI=áåÖÉëíáçåI=ëâáå= éÉêî~ëáçåI=áåàÉÅíáçåI=~ëéáê~íáçåF=çÑ=ëìÄëí~åÅÉë=áåíç=íÜÉ=Üìã~å=ÄçÇó= •

qÜÉ=áåÑäìÉåÅÉ=çÑ=éÜóëáÅ~ä=Ñçêã=EÇìëíI=ÑáÄêÉI=ãáëíI=äáèìáÇI=Ö~ë=ÉíÅF=~åÇ=éêçéÉêíáÉë=EÉÖI=ëçäìÄáäáíóF= çå=Éåíêó=êçìíÉë=~î~áä~ÄäÉ=íç=ëìÄëí~åÅÉë= •

aáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=áåÜ~ä~ÄäÉ=~åÇ=êÉëéáê~ÄäÉ=Çìëí=qÜÉ= ÄçÇóÛë= ÇÉÑÉåëáîÉ= êÉëéçåëÉë= Eáåå~íÉ= ~åÇ= ~Ç~éíáîÉFI= ïáíÜ= é~êíáÅìä~ê= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= êÉëéáê~íçêó=ëóëíÉãK= f_NKQ=

eÉ~äíÜ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=qÜÉ=éìêéçëÉ=~åÇ=éêçÅÉëë=çÑ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=Ç~åÖÉêçìë=ÅÜÉãáÅ~äë=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=`Ü~éíÉê=
NKPKO=çÑ=íÜÉ=däçÄ~ääó=e~êãçåáëÉÇ=póëíÉã=EdepF=få=êÉä~íáçå=íç=~íí~Åâ=Äó=ëìÄëí~åÅÉëI=íÜÉ=ÅçåÅÉéíë=çÑ=í~êÖÉí=çêÖ~åëI=í~êÖÉí=ëóëíÉãëI=äçÅ~ä=~åÇ= ëóëíÉãáÅ=ÉÑÑÉÅíë= •

eÉ~äíÜ= Ü~ò~êÇ= Åä~ëëÉë= EãÉ~åáåÖ= çÑ= íÉêãëI= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ÅÜ~éíÉê= P= çÑ= depF= Ó= ~ÅìíÉ= íçñáÅáíóI= ëâáå= ÅçêêçëáçåI= ëâáå= áêêáí~íáçåI= ëÉêáçìë= ÉóÉ= Ç~ã~ÖÉI= ÉóÉ= áêêáí~íáçåI= êÉëéáê~íçêó= ëÉåëáíáë~íáçåI=ëâáå=ëÉåëáíáë~íáçåI=ÖÉêã=ÅÉää=ãìí~ÖÉåáÅáíóI=Å~êÅáåçÖÉåáÅáíóI=êÉéêçÇìÅíáîÉ=íçñáÅáíóI= ëéÉÅáÑáÅ=í~êÖÉí=çêÖ~å=íçñáÅáíó=EëáåÖäÉ=~åÇ=êÉéÉ~íÉÇ=ÉñéçëìêÉFI=~ëéáê~íáçå=Ü~ò~êÇ=péÉÅáÑáÅ= ïçêâéä~ÅÉ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= Ü~ò~êÇçìë= ëìÄëí~åÅÉë= íç= áåÅäìÇÉW= íêáÅÜäçêçÉíÜóäÉåÉI=
~ëÄÉëíçëI= áëçÅó~å~íÉëI= ëáäáÅÉçìë= ÇìëíëI= äÉ~Ç= E~åÇ= ÅçãéçìåÇëFI= ëìäéÜìêáÅ= ~ÅáÇI= ëçÇáìã=
ÜóÇêçñáÇÉI=ÅÜêçãáìã=ÅçãéçìåÇëI=Ü~êÇ=ïççÇ=Çìëí=aÉêã~íáíáë=~åÇ=ïçêâéä~ÅÉ=Éñ~ãéäÉë=çÑ=íóéáÅ~ä=Å~ìë~íáîÉ=~ÖÉåíë=^ííÉãéíë=~í=ÇÉîÉäçéáåÖ=áåíÉêå~íáçå~ääó=~ÅÅÉéíÉÇ=êÉîáÉïë=çÑ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~äë=çå=Üìã~å=
ÜÉ~äíÜ=íç=~áÇ=Ü~êãçåáë~íáçå=çÑ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçåë=~åÇ=êáëâ=Éëíáã~íáçåK=ÉÖI=`çåÅáëÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=
`ÜÉãáÅ~ä= ^ëëÉëëãÉåí= açÅìãÉåíë= Ñêçã= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä= mêçÖê~ããÉ= çå= `ÜÉãáÅ~ä= p~ÑÉíó=
Efm`pF=EtelLfilLrkbmF=bñ~ãéäÉë=çÑ=êÉÖáçå~ääó=Ü~êãçåáëÉÇ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçåë=EÉKÖK=~ååÉñ=sf=çÑ=qÜÉ=brÛë=`im=oÉÖìä~íáçå=
Eb`=NOTOLOMMUFI=áå=êÉä~íáçå=íç=Ü~êãçåáëÉÇ=dep=Åä~ëëáÑáÅ~íáçåëFK=

f_NKR= mêáåÅáéäÉë= çÑ= ÉéáÇÉãáçäçÖó= ~åÇ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= ÇÉêáîáåÖ= ~åÇ= ~ééäóáåÖ=
=
íçñáÅçäçÖáÅ~ä=Ç~í~=


`ÜÉãáÅ~ä= Ü~ò~êÇ= Ç~í~= ëçìêÅÉë= EêÉÑ= f_NKQI= É~êäáÉê= Ñçê= Åä~ëëáÑáÅ~íáçåI= Äìí= ~äëç= Ñçê= Ü~ò~êÇ=
ÅçããìåáÅ~íáçåI=ä~íÉêF=ÉÖI=ÉéáÇÉãáçäçÖóI=îÉêíÉÄê~íÉ=~åáã~ä=íÉëíëI=áå=îáíêç=ãÉíÜçÇëI=ëíêìÅíìêÉ=
~Åíáîáíó= êÉä~íáçåëÜáéë= Eèì~äáí~íáîÉ= çê= èì~åíáí~íáîÉFI= áåÑçêã~íáçå= Ñêçã= ëíêìÅíìê~ääóJêÉä~íÉÇ=
ÅçãéçìåÇë=EÖêçìéáåÖ=çê=êÉ~ÇJ~ÅêçëëF=EêÉÑW=dep=`Ü~éíÉê=NKPKO=~åÇ=^êíáÅäÉ=NP=çÑ=ob^`e=Eb`=
NVMTLOMMSFFW=
-

Üìã~å= ÉéáÇÉãáçäçÖáÅ~ä= áåîÉëíáÖ~íáçåëW= = qÜÉ= ìëÉ= ~åÇ= äáãáí~íáçåë= çÑ= Å~ëÉ= Åçåíêçä= ëíìÇáÉë=
~åÇ= ÅçÜçêí= ëíìÇáÉë= EêÉíêçëéÉÅíáîÉ= ~åÇ= éêçëéÉÅíáîÉFK= ^ééäáÅ~íáçå= çÑ= ÉéáÇÉãáçäçÖáÅ~ä= íÉÅÜåáèìÉë=íç=ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=çÑ=~=ïçêâéä~ÅÉ= -

îÉêíÉÄê~íÉ=~åáã~ä=íÉëíáåÖW=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=~ÅìíÉ=~åÇ=ÅÜêçåáÅ=íÉëíáåÖ=~åÇ=íÜÉáê=î~äìÉ=
~åÇ= äáãáí~íáçåëX= íÜÉ= ãÉ~åáåÖ= ~åÇ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= çÑ= íÜÉ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= ÚÇçëÉJêÉëéçåëÉ= êÉä~íáçåëÜáéÛI=kl^biI=iaRMI=i`RM= «=kb_lpe=OMNN=

PU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-~äíÉêå~íáîÉë= íç= îÉêíÉÄê~íÉ= ~åáã~ä= íÉëíáåÖI= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= ^ãÉë= íÉëí= EoÉîÉêëÉ= ãìí~íáçå=~ëë~óFI=nì~äáí~íáîÉLnì~åíáí~íáîÉ=píêìÅíìêÉ=^Åíáîáíó=oÉä~íáçåëÜáé= ãçÇÉäë=Enp^oI=
Ñçê= Éñ~ãéäÉ= b`= ÑìåÇÉÇ= `^bp^o= éêçàÉÅí= ïïïKÅ~Éë~êJéêçàÉÅíKÉìFI= ÚêÉ~ÇJ~ÅêçëëÛ= ~åÇ=
ÖêçìéáåÖ=

`çããìåáÅ~íáçå=çÑ=ÅÜÉãáÅ~ä=Ü~ò~êÇë=íç=ìëÉêëI=áå=êÉëéÉÅí=çÑ=íÜÉ=íóéáÅ~ä=ÅçåíÉåí=EÑçêã~í=~åÇ= íóéÉë=çÑ=Ç~í~F=çÑ=ä~ÄÉäë=~åÇ=p~ÑÉíó=a~í~=pÜÉÉíë=EoÉÑ=dep=`Ü~éíÉêë=NKQ=~åÇ=NKRFK== qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=`ÜÉãáÅ~ä=p~ÑÉíó=`çåîÉåíáçåI=`NTMI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVM= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=`ÜÉãáÅ~ä=p~ÑÉíó=oÉÅçããÉåÇ~íáçåI=oNTTI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVM= fil=^ëÄÉëíçë=`çåîÉåíáçå=E`NSOF=~åÇ=oÉÅçããÉåÇ~íáçå=EoNTOFI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~=NVUS= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ= qÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=mêçÖê~ããÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~ä=p~ÑÉíó=Efm`pFI=fk`ebj=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=dìáÇÉë= EpÉêáÉëFI=tçêäÇ=eÉ~äíÜ=lêÖ~åáë~íáçåI=OMMRK= däçÄ~ääó=e~êãçåáòÉÇ=póëíÉã=çÑ=`ä~ëëáÑáÅ~íáçå=~åÇ=i~ÄÉääáåÖ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äëI==qÜáêÇ=êÉîáëÉÇ=ÉÇáíáçåI= OMMVK==^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW==ÜííéWLLïïïKìåÉÅÉKçêÖLíê~åëLÇ~åÖÉêLéìÄäáLÖÜëLÖÜë|êÉîMPLMPÑáäÉë|ÉKÜíãä= b`=`~Éë~ê=éêçàÉÅíW==ïïïKÅ~Éë~êJéêçàÉÅíKÉì== oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=U=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

PV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_OW= e~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉë=~åÇ=çíÜÉê=ÅÜÉãáÅ~äë=Ó=
=
=
=
~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ== iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
I_OKN=
=
= f_OKO= =
=
f_OKP=

lìíäáåÉ= íÜÉ= Ñ~Åíçêë= íç= ÅçåëáÇÉê= ïÜÉå= ~ëëÉëëáåÖ= êáëâë= Ñêçã= ÅÜÉãáÅ~äë= ïÜáÅÜ= ~êÉ=
Ü~ò~êÇçìë=íç=ÜÉ~äíÜ==
bñéä~áå= Éäáãáå~íáçå= çÑ= êáëâ= çê= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= Ñçê= ÅÜÉãáÅ~äë= ïÜáÅÜ= ~êÉ= Ü~ò~êÇçìë= íç=
ÜÉ~äíÜ==
bñéä~áå=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=~ëÄÉëíçëK=

`çåíÉåí= f_OKN= •

^ëëÉëëáåÖ=êáëâë=

oáëâ=~ëëÉëëãÉåí=éêçÅÉÇìêÉ=~åÇ=Ñ~Åíçêë=íç=í~âÉ=áåíç=~ÅÅçìåí=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ÅÜ~éíÉê=SKO= çÑ= fil= `çm= çå= íÜÉ= p~ÑÉíó= çÑ= íÜÉ= rëÉ= çÑ= `ÜÉãáÅ~äë= ~í= tçêâ= ~åÇ= `Ü~éíÉê= QKO= çÑ= fil= `çm=
^ãÄáÉåí=Ñ~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉFW=
-

~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâW=
-

-

èì~åíáíó=E~ãçìåíëLÅçåÅÉåíê~íáçåF=áå=ìëÉ=áKÉK=äÉîÉä=çÑ=ÉñéçëìêÉ==

-

çéÉê~íáåÖ= ÅçåÇáíáçåë= ~åÇ= éêçÅÉëëÉë= ìëÉÇ= EÉÖI= å~íìêÉ= çÑ= íÜÉ= í~ëâI= ãÉíÜçÇë=ìëÉÇI=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉF= -

ê~åÖÉ=çÑ=ìëÉë=çÑ=íÜÉ=ÅÜÉãáÅ~äë=EÉÖI=éêçÇìÅíáçåI=Ü~åÇäáåÖF=

-

î~êáÉíó=çÑ=í~ëâëI=ÉëéÉÅá~ääó=ïÜÉêÉ=ÉñéçëìêÉ=áë=äáâÉäó=íç=ÄÉ=ìåìëì~ääó=ÜáÖÜ=
EÉÖ==ã~áåíÉå~åÅÉI=ÅäÉ~åáåÖ=~åÇ=~ÅÅáÇÉåí~ä=êÉäÉ~ëÉF=

-

ÅçåëÉèìÉåÅÉë=~åÇ=äáâÉäáÜççÇ=çÑ=Ñ~áäìêÉ=çÑ=ÉñáëíáåÖ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=

-

-

íÜÉ=Ü~ò~êÇçìë=éêçéÉêíáÉë=çÑ=íÜÉ=ÅÜÉãáÅ~äEëFI=áåÅäìÇáåÖ=ÜÉ~äíÜ=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ= íÜÉ=äáâÉäó=êçìíÉë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=EÉÖI==ïÜ~í=áë=äáâÉäó=íç=ÖÉí=áåíç=íÜÉ=~áê=~åÇ=ÄÉ= áåÜ~äÉÇ=Eîçä~íáäáíó=EäáèìáÇëF=çê=ÇìëíáåÉëë=EëçäáÇëF=çê=ÅçãÉ=áåíç=Åçåí~Åí=ïáíÜ= ëâáåLÉóÉë=çê=ÄÉ=ëï~ääçïÉÇFX=ÉÑÑÉÅí=çÑ=ãáñíìêÉë= çíÜÉê=êÉäÉî~åí=Ñ~Åíçêë=EÉÖI=Çìê~íáçåLÑêÉèìÉåÅó=çÑ=ÉñéçëìêÉI=ÑêÉèìÉåÅó=çÑ=
ÉñéçëìêÉI= áåÇáîáÇì~ä= ëìëÅÉéíáÄáäáíáÉë= EÉÖI= ~íçéáÅ= éÉêëçåëI= ïçãÉå= çÑ= ÅÜáäÇ=
ÄÉ~êáåÖ=Å~é~ÅáíóI=~ÖÉI=ëÉåëáíáë~íáçåF=

~ééê~áë~ä=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉëW=

«=kb_lpe=OMNN=

QM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=
-

Éëíáã~íáçå=çÑ=êáëâ=E~åÇ=éçíÉåíá~ä=Ñçê=Éäáãáå~íáçåFI=í~âáåÖ=~ÅÅçìåí=çÑW=
-

ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ= ÉñáëíáåÖ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= Åçåíêçäë= ~åÇ= ëóëíÉãë= çÑ= ïçêâ=
EáåÅäìÇáåÖ=Çáëéçë~äF=

-

ÉñéçëìêÉ= ãçåáíçêáåÖ= ~åÇ= äáãáíëI= ÜÉ~äíÜ= ëìêîÉáää~åÅÉ= êÉëìäíë= çê= çíÜÉê=
~ééäáÅ~ÄäÉ=ÉñéçëìêÉ=ëí~åÇ~êÇëLÇ~í~=

-

mmb=~ë=~=ä~ëí=êÉëçêí=

-

~Åíáçå=éêçÖê~ããÉ=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=f_OKOF=íç=êÉÇìÅÉ=êáëâ=íç=~ÅÅÉéí~ÄäÉ=äÉîÉäë=

-

êÉîáÉï= çÑ= ~ëëÉëëãÉåí= Ó= íç= í~âÉ= éä~ÅÉ= ïÜÉå= êÉ~ëçå= íç= ëìëéÉÅí= áí= áë= åç= äçåÖÉê= î~äáÇ= çê= ïÜÉêÉ=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÅÜ~åÖÉ=íç=íÜÉ=ïçêâ=íç=ïÜáÅÜ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=êÉä~íÉë=Ü~ë=çÅÅìêêÉÇK= f_OKO=


bäáãáå~íáçå=çÑ=êáëâ=çê=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë==

táíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ÅÜ~éíÉêë=SKQ=~åÇ=SKR=çÑ=fil=`çmI=Úp~ÑÉíó=çÑ=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâÛ=
~åÇ=ÅÜ~éíÉê=QKP=çÑ=fil=`çm=Ú^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉÛ=
-

bäáãáå~íáçåW=
-

ëìÄëíáíìíáçå=Ñçê=äÉëë=Ü~ò~êÇçìë=ÅÜÉãáÅ~ä=çê=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=ÅÜÉãáÅ~ä=Äìí= áå=~=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñçêã=EÉÖI=é~ëíÉI=ëçäìíáçå=ê~íÜÉê=íÜ~å=Çìëíó=éçïÇÉêF= -

~äíÉêå~íáîÉ=éêçÅÉëë=

-

ÖççÇ= ÇÉëáÖå= ~åÇ= áåëí~ää~íáçå= éê~ÅíáÅÉ= Eíçí~ä= ÉåÅäçëìêÉX= ëÉÖêÉÖ~íáçå= çÑ= éêçÅÉëë=Ñêçã=ïçêâÉêëX=ãçÇáÑó=íÜÉ=éêçÅÉëë=çê=ïçêâ=ëóëíÉã=ëç=íÜ~í=áí=Éãáíë= äÉëë=çÑ=íÜÉ=Ü~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉ=EÉÖI=é~áåíáåÖ=îë=ëéê~óáåÖFX=äçÅ~ä=ÉñÜ~ìëí= îÉåíáä~íáçå=ïáíÜ=çê=ïáíÜçìí=é~êíá~ä=ÉåÅäçëìêÉ=EÇÉí~áä=çÑ=Éñíê~Åíáçå=ëóëíÉãë= ÅçîÉêÉÇ=áå=ÉäÉãÉåí=f_QFX=ÖÉåÉê~ä=îÉåíáä~íáçåF=

-

ïçêâ=ëóëíÉãë=~åÇ=éê~ÅíáÅÉë=EãáåáãáëÉ=íÜÉ=åìãÄÉêë=çÑ=ïçêâÉêë=ÉñéçëÉÇX= êÉëíêáÅí= ~ÅÅÉëëX= êÉÇìÅÉ= ÉñéçëìêÉ= Çìê~íáçåX= êÉÖìä~ê= ÅäÉ~åáåÖ= çÑ=
Åçåí~ãáå~íÉÇ= ëìêÑ~ÅÉëX= ìëÉLã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= ÅçåíêçäëX= ë~ÑÉLëÉÅìêÉ=ëíçê~ÖÉI=áåíÉêå~ä=íê~åëéçêí=~åÇ=Çáëéçë~äF= -

-

ÅÉ~ëáåÖ=ìëÉ=

éÉêëçå~ä= éêçíÉÅíáçå= EéêçîáÇÉ= mmbX= éêçÜáÄáí= É~íáåÖI= ÇêáåâáåÖI= ëãçâáåÖ= áå=
Åçåí~ãáå~íÉÇ= ~êÉ~ëX= Ñ~ÅáäáíáÉë= Ñçê= ï~ëÜáåÖI= ÅÜ~åÖáåÖI= ëíçê~ÖÉI= ä~ìåÇÉêáåÖX=ëáÖåë=~åÇ=åçíáÅÉëX=ÉãÉêÖÉåÅó=~êê~åÖÉãÉåíëFK= ÅçåíêçäW=

f_OKP= ^ëÄÉëíçë=


^ééäáÅ~íáçå=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=íÜÉ=ëéÉÅáÑáÅ=Å~ëÉ=çÑ=~ëÄÉëíçë=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=`Ü~éíÉêë=
RJNN= çÑ= fil= `çm= Úp~ÑÉíó= áå= íÜÉ= rëÉ= çÑ= ^ëÄÉëíçëÛF= EÉÖI= éêÉîÉåí~íáîÉ= ãÉíÜçÇëI= ÇÉëáÖå= ~åÇ= áåëí~ää~íáçåI= ibsI= éÉêëçå~ä= éêçíÉÅíáçåI= ÅäÉ~åáåÖ= çÑ= éêÉãáëÉë= ~åÇ= éä~åíI= Çáëéçë~ä= çÑ= ~ëÄÉëíçë= ï~ëíÉFK= «=kb_lpe=OMNN=

QN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=^ëÄÉëíçëI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI=NVUQK== fp_k=VOONMPUTOS= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI=
OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=R=Üçìêë= «=kb_lpe=OMNN=

QO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_PW= e~ò~êÇçìë=ÅÜÉãáÅ~äë=Ó=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçåíêçäë
=
==
=
~åÇ=éÉêëçå~ä=éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f_PKN= bñéä~áå= íÜÉ= éìêéçëÉ= ~åÇ= çéÉê~íáçå= çÑ= äçÅ~ä= ÉñÜ~ìëí= îÉåíáä~íáçå= ~åÇ= Çáäìíáçå= îÉåíáä~íáçå= áåÅäìÇáåÖ=~ëëÉëëáåÖ=~åÇ=ã~áåí~áåáåÖ=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= = f_PKO= bñéä~áå=íÜÉ=î~êáçìë=íóéÉë=çÑ=éÉêëçå~ä=éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí=EmmbF=~î~áä~ÄäÉ=Ñçê=ìëÉ=ïáíÜ=
Ü~ò~êÇçìë=ÅÜÉãáÅ~äëI=íÜÉáê=ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëëI=~åÇ=íÜÉ=Ñ~Åíçêë=íç=ÅçåëáÇÉê=áå=íÜÉáê=ëÉäÉÅíáçåK=

`çåíÉåí= f_PKN= sÉåíáä~íáçå=rëÉ=~åÇ=äáãáí~íáçåë=çÑ=Çáäìíáçå=îÉåíáä~íáçå=içÅ~ä= ÉñÜ~ìëí= îÉåíáä~íáçå= EibsF= ëóëíÉãë= Ó= ÇÉëáÖå= ~åÇ= ìëÉX= Ñ~Åíçêë= íÜ~í= ÇÉíÉêãáåÉ=
ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë=EáåäÉíëI=ÇìÅíáåÖI=Ñ~åI=~áê=ÅäÉ~åáåÖ=ÇÉîáÅÉLÑáäíÉêLëÅêìÄÄÉêI=ÉñÜ~ìëíLçìíäÉíF=^ëëÉëëáåÖ=éÉêÑçêã~åÅÉ=çÑ=ibs=
-

èì~åíáí~íáîÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåíëW= ãÉíÜçÇë= ~åÇ= ÉèìáéãÉåí= Ñçê= ãÉ~ëìêáåÖ= Å~éíìêÉ= îÉäçÅáíáÉëI= Ñ~ÅÉ= îÉäçÅáíáÉëI= íê~åëéçêí= îÉäçÅáíáÉëI= ëí~íáÅ= éêÉëëìêÉë= ~åÇ= Éãáëëáçåë= íç=
~íãçëéÜÉêÉ=èì~äáí~íáîÉ=ÉÖ=ÅçåÇáíáçå=çÑ=ëìÅíáçå=áåäÉíI=Çìëí=ÇÉéçëáíëI=ìëÉ=çÑ=ëãçâÉ=íìÄÉë=~åÇ=
Çìëí=ä~ãéë=EqóåÇ~ää=ÄÉ~ãF=

ÅçåëáÇÉê~íáçå=çÑ=ÉåîáêçåãÉåí~ä=áëëìÉë=E~íãçëéÜÉêáÅ=ÉãáëëáçåëF=

mÉêáçÇáÅ= íÜçêçìÖÜ= Éñ~ãáå~íáçå= ~åÇ= íÉëí= çÑ= ibs= ~åÇ= íÜÉ= íóéáÅ~ä= ÅçåíÉåí= çÑ= ~= êÉÅçêÇ= çÑ=
Éñ~ãáå~íáçåLíÉëí=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ëÉÅíáçå=NN=çÑ=fil=`çmI=Úp~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=
tçêâÛFK=

f_PKO== mÉêëçå~ä=éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí=


oÉëéáê~íçêó=éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí=EombFW==
-

íóéÉë=çÑ=êÉëéáê~íçêë=~åÇ=ÄêÉ~íÜáåÖ=~éé~ê~íìë=~åÇ=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=äáãáí~íáçåë=

-

ëÉäÉÅíáçå=çÑ=ombW=
-

-

«=kb_lpe=OMNN=

~íãçëéÜÉêÉLëìÄëí~åÅÉJêÉä~íÉÇ= Ñ~ÅíçêëW= ÅçåëáÇÉê~íáçå= çÑ= äáâÉäó= çñóÖÉå=
ÇÉÑáÅáÉåÅó=EáKÉK=_^=îë=êÉëéáê~íçêFX=äÉîÉä=çÑ=éêçíÉÅíáçå=êÉèìáêÉÇ=EëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=
çÑ=~ëëáÖåÉÇ=éêçíÉÅíáçå=Ñ~ÅíçêëFX=íóéÉ=çÑ=ÑáäíÉê=êÉèìáêÉÇ=EÑçê=êÉëéáê~íçêëF= í~ëâ=~åÇ=ïçêâ=~êÉ~=êÉä~íÉÇ=Ñ~Åíçêë=ÉÖI==ïçêâ=ê~íÉI=Çìê~íáçåX=ÉñíêÉãÉë=çÑ= íÉãéÉê~íìêÉ= ~åÇLçê= ÜìãáÇáíóX= ÅêáíáÅ~äáíó= çÑ= ÅäÉ~ê= îáëáçåI= ÅçããìåáÅ~íáçåë=
~åÇ= ãçÄáäáíóX= ëé~ÅÉ= Åçåëíê~áåíëX= íççäë= ìëÉÇX= éêÉëÉåÅÉ= çÑ= ÉñéäçëáîÉ=
~íãçëéÜÉêÉë=

QP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

-

ïÉ~êÉê=êÉä~íÉÇ=Ñ~Åíçêë=ÉKÖK=ÑáíLÅçãÑçêíL~ÅÅÉéí~Äáäáíó=áëëìÉë=ÇìÉ=íç=ÄÉ~êÇëI=
Ñ~ÅÉJã~êâáåÖI= ëéÉÅí~ÅäÉëI= Åçãé~íáÄáäáíó= ïáíÜ= çíÜÉê= éêçíÉÅíáîÉ= ÉèìáéãÉåí= çê=ÜÉ~Ç=ÅçîÉêáåÖëX=ãÉÇáÅ~ä=ÅçåÇáíáçåë= èì~äáíó=êÉä~íÉÇ=Ñ~Åíçêë=J=ÅçåÑçêãáíó=ïáíÜ=êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë=

Ñ~ÅÉ=Ñáí=íÉëíáåÖW=
-ëíçê~ÖÉ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=omb=

pâáå=~åÇ=ÉóÉ=éêçíÉÅíáçåW==
-

íóéÉë=çÑ=ëâáå=~åÇ=ÉóÉ=éêçíÉÅíáçå=~åÇ=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=äáãáí~íáçåë=

-

ëÉäÉÅíáçå=
-

í~ëâJêÉä~íÉÇ= Ñ~Åíçêë= ÉÖI= Çìê~íáçå= EêÉÑ= ÄêÉ~âíÜêçìÖÜ= íáãÉFI= åÉÉÇ= Ñçê=
ÇÉñíÉêáíó=îë=Çìê~ÄáäáíóX=åÉÉÇ=Ñçê=ÖäçîÉë=îë=Ö~ìåíäÉíë=

-

ïÉ~êÉêJêÉä~íÉÇ=Ñ~Åíçêë=ÉÖI=ÑáíLÅçãÑçêíI=Åçãé~íáÄáäáíóI=~ÅÅÉéí~Äáäáíó=ëìÄëí~åÅÉJêÉä~íÉÇ= Ñ~Åíçêë= ÉÖI= ÅÜÉãáÅ~ä= Åçãé~íáÄáäáíóI= äÉîÉä= çÑ= éêçíÉÅíáçå= êÉèìáêÉÇ= èì~äáíóJêÉä~íÉÇ=Ñ~Åíçêë=Ó=ÅçåÑçêãáíó=ïáíÜ=êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇë=

qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=íê~áåáåÖ=áå=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ìëÉI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ëíçê~ÖÉ=çÑ=mmbK=

=
=
qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ=
=

pÉÅíáçå=TW=aÉëáÖå=~åÇ=fåëí~ää~íáçå=EÉëé=TKOJTKP=áå=êÉëéÉÅí=çÑ=îÉåíáä~íáçå=ëóëíÉãëF=

=

pÉÅíáçå=VW=mÉêëçå~ä=mêçíÉÅíáçå=

=

pÉÅíáçå=NNW=j~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ÉåÖáåÉÉêáåÖ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Eáå=êÉä~íáçå=íç=ibsF=

fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI=
OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu=
cáí=qÉëíáåÖ=lÑ=oÉëéáê~íçêó=mêçíÉÅíáîÉ=bèìáéãÉåí=c~ÅÉéáÉÅÉë=epb=fåÑçêã~íáçå=açÅìãÉåí=epb=
OUOLOUI=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLÑçáLáåíÉêå~äçéëLÑçÇLçÅLOMMJOVVLOUO|OUKéÇÑ=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=Q=Üçìêë== «=kb_lpe=OMNN=

QQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_QW= jçåáíçêáåÖ=~åÇ=ãÉ~ëìêáåÖ= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_QKN= bñéä~áå= çÅÅìé~íáçå~ä= ÉñéçëìêÉ= äáãáíë= Ñçê= ~áêÄçêåÉ= Ü~êãÑìä= ëìÄëí~åÅÉëI= íÜÉ= Ä~ëáë= ìéçå= ïÜáÅÜ=íÜÉó=~êÉ=Éëí~ÄäáëÜÉÇI=~åÇ=íÜÉáê=~ééäáÅ~íáçå=íç=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ= f_QKO= lìíäáåÉ= íÜÉ=ëíê~íÉÖáÉëI= ãÉíÜçÇë= ~åÇ= ÉèìáéãÉåí= Ñçê= íÜÉ= ë~ãéäáåÖ= ~åÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ=
~áêÄçêåÉ=Ü~êãÑìä=ëìÄëí~åÅÉë=
f_QKP= lìíäáåÉ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=ãçåáíçêáåÖK=

`çåíÉåí= f_QKN= lÅÅìé~íáçå~ä=ÉñéçëìêÉ=äáãáíë=Ñçê=~áêÄçêåÉ=Ü~êãÑìä=ëìÄëí~åÅÉë=qÜÉ= ãÉ~åáåÖ= çÑ= bñéçëìêÉ= iáãáíë= Ñçê= ~áêÄçêåÉ= Ü~êãÑìä= ëìÄëí~åÅÉë= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ãÉ~åáåÖë= ÖáîÉå= ïáíÜáå= däçëë~êó= ^ååÉñ= çÑ= fil= `çm= lÅÅìé~íáçå~ä= ÉñéçëìêÉ= íç= ~áêÄçêåÉ= ëìÄëí~åÅÉë=Ü~êãÑìä=íç=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=~äëç=^ååÉñ=çÑ=fil=`çm=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉF== •

qÜÉ= Ä~ëáë= Ñçê= ëÉííáåÖ= ÉñéçëìêÉ= äáãáíë= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ëÉÅíáçå= P= çÑ= fil= `çm= lÅÅìé~íáçå~ä=
ÉñéçëìêÉ=íç=~áêÄçêåÉ=ëìÄëí~åÅÉë=Ü~êãÑìä=íç=ÜÉ~äíÜF=
-

ÅçåëáÇÉê~íáçå= çÑ= ÇçëÉJêÉëéçåëÉ= ~åÇ= ÇçëÉJÉÑÑÉÅí= êÉä~íáçåëÜáé= áå= íÜÉ= äáÖÜí= çÑ= Ç~í~= çåW= ëìÄëí~åÅÉ= éêçéÉêíáÉëI= ÉñéÉÅíÉÇ= ìëÉ= ~åÇ= äáâÉäó= ÉñéçëìêÉ= ëÅÉå~êáçëI= êÉëìäíë= çÑ= ~åáã~ä=
ÉñéÉêáãÉåíëX=êÉëìäíë=çÑ=ãÉÇáÅ~ä=Éñ~ãáå~íáçåë=çÑ=ÉñéçëÉÇ=ïçêâÉêëX=ÉéáÇÉãáçäçÖó=ÉíÅ=

-

áåíÉêéêÉí~íáçå= çÑ= Ç~í~= ~åÇ= Éñíê~éçä~íáçå= íç= ÖáîÉ= ÉñéçëìêÉ= äáãáíëJ= ÅçåëáÇÉê~íáçåë= ~åÇ=
~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ë~ÑÉíó=Ñ~Åíçêë==qÜÉ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= áå= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ÜóÖáÉåÉ= éê~ÅíáÅÉ= çÑ= ëÜçêí= íÉêã= ~åÇ= äçåÖ= íÉêã=
ÉñéçëìêÉ=äáãáíë=EpqbiI=iqbiF=~åÇ=íáãÉJïÉáÖÜíÉÇ=~îÉê~ÖÉ=Eqt^F=î~äìÉë=fåíÉêå~íáçå~ä=Éñ~ãéäÉë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=äáãáíë=EëìÅÜ=~ë=qÜêÉëÜçäÇ=iáãáí=s~äìÉë=EqisëI=tçêâéä~ÅÉ= bñéçëìêÉ= iáãáíë= EtbiëFX= mÉêãáëëáÄäÉ= bñéçëìêÉ= iáãáíë= EmbiëFF= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ëéÉÅáÑáÅ= ëìÄëí~åÅÉëI=áåÅäìÇáåÖ=äÉ~Ç=~åÇ=~ëÄÉëíçëK= f_QKO=

píê~íÉÖáÉëI= ãÉíÜçÇë= ~åÇ= ÉèìáéãÉåí= Ñçê= íÜÉ= ë~ãéäáåÖ= ~åÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ=
~áêÄçêåÉ=Ü~êãÑìä=ëìÄëí~åÅÉë=qÜÉ=êçäÉ=çÑ=íÜÉ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜóÖáÉåáëíX=ÅçãéÉíÉåÅÉ=çÑ=ÜóÖáÉåáëí=qÜÉ= åÉÉÇ= íç= áåíÉêéêÉí=~=ÜóÖáÉåáëíÛë= êÉéçêíI= ÉåëìêáåÖ= íÜÉ= ëíê~íÉÖó= ~åÇ= ãÉíÜçÇë= ~êÉ= ëìáí~ÄäÉ=
~åÇ= íÜ~í= êÉëìäíë= ~êÉ= î~äáÇI= êÉäá~ÄäÉI= êÉéêÉëÉåí~íáîÉ= ~åÇ= ÅçêêÉÅíäó= Éî~äì~íÉÇ= êÉä~íáîÉ= íç= ~åó=
ÉñéçëìêÉ=ëí~åÇ~êÇë=

«=kb_lpe=OMNN=

QR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=


jçåáíçêáåÖ=ëíê~íÉÖó=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=rh=ÖìáÇ~åÅÉ=ÇçÅìãÉåí=epdNTPFW==
-

áåáíá~ä=~ééê~áë~ä=
Ä~ëáÅ=ëìêîÉó=
ÇÉí~áäÉÇ=ëìêîÉó= êÉ~ééê~áë~ä= êçìíáåÉ=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=Ñ~Åíçêë=íÜ~í=ÇÉíÉêãáåÉ=áíë=åÉÅÉëëáíó=~åÇ=ÑêÉèìÉåÅó== íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= ìëÉ= çÑ= ëí~åÇ~êÇ= ãÉíÜçÇë= EÉÖI= jaep= ëÉêáÉëI= kflpe= j~åì~ä= çÑ=
^å~äóíáÅ~ä=jÉíÜçÇë=ëÉêáÉëI=fpl=ëí~åÇ~êÇëF=aáêÉÅí= êÉ~ÇáåÖ= áåëíêìãÉåíë= EÖáîÉ= áããÉÇá~íÉ= çê= åÉ~ê= áããÉÇá~íÉ= êÉ~ÇáåÖFX= ~Çî~åí~ÖÉë= ~åÇ=
Çáë~Çî~åí~ÖÉëX=Éñ~ãéäÉ=çÑ=ëí~áå=íìÄÉ=EÅçäçêáãÉíêáÅF=ÇÉíÉÅíçêë=dÉåÉê~ä= ÉèìáéãÉåí= ~åÇ= ãÉíÜçÇçäçÖó= Ñçê= éÉêëçå~ä= ë~ãéäáåÖ= çÑ= ëçäáÇ= é~êíáÅìä~íÉë= EÑáÄêÉëX= êÉëéáê~ÄäÉ=~åÇLçê=áåÜ~ä~ÄäÉ=ÇìëíëF== -dÉåÉê~ä=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=ãÉíÜçÇçäçÖó=Ñçê=éÉêëçå~ä=ë~ãéäáåÖ=çÑ=î~éçìêë=
-ë~ãéäáåÖ=ÜÉ~Çë=EÅçïäI=éêçíÉÅíÉÇI=ÅóÅäçåÉF= éìãé=EÅ~äáÄê~íÉÇF= ãÉ~ëìêÉãÉåí= éêáåÅáéäÉëW= Çìëíë= EÖê~îáãÉíêáÅI= éÜóëáÅ~ä= ~åÇ= ÅÜÉãáÅ~ä= ~å~äóëáëFI= ÑáÄêÉë=
EãáÅêçëÅçéóF=
~ÅíáîÉ=ÇÉîáÅÉë=EÉÖI=äáèìáÇ=çê=ëçäáÇ=ëçêÄÉåíë=~åÇ=éìãéëF= é~ëëáîÉ=ÇÉîáÅÉë== ãÉ~ëìêÉãÉåí= éêáåÅáéäÉë= EÅÜÉãáÅ~ä= ~åÇ= éÜóëáÅ~ä= ~å~äóëáë= íÉÅÜåáèìÉë= ëìÅÜ= ~ë== ëéÉÅíêçëÅçéó=~åÇ=ÅÜêçã~íçÖê~éÜóF= `~äÅìä~íáçå= çÑ= U= Üçìê= Éèìáî~äÉåí= qt^= ÉñéçëìêÉë= Ñêçã= Ö~íÜÉêÉÇ= Ç~í~= EÉÖI= ë~ãéäÉ= ã~ëëI= éìãé= Ñäçï= ê~íÉ= ~åÇ= Ñäçï= íáãÉFX= Åçãé~êáëçå= ïáíÜ= iqbi= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= áå= íÉêãë=çÑ=ÑìêíÜÉê=~Åíáçå=åÉÉÇÉÇK= f_QKP= _áçäçÖáÅ~ä=ãçåáíçêáåÖ=


_áçäçÖáÅ~ä=ãçåáíçêáåÖ=E~=ëéÉÅáÑáÅ=Ñçêã=çÑ=ãÉÇáÅ~ä=ëìêîÉáää~åÅÉI=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=ëÉÅíáçå=Q=çÑ= fil=`çm=ÚlÅÅìé~íáçå~ä=ÉñéçëìêÉ=íç=~áêÄçêåÉ=ëìÄëí~åÅÉë=Ü~êãÑìä=íç=ÜÉ~äíÜÛFW== -

Ä~ëáÅ=éêáåÅáéäÉë=EïáíÜ=ïçêâéä~ÅÉ=Éñ~ãéäÉëF=
ÅáêÅìãëí~åÅÉë=ïÜÉêÉ=áí=áë=ÉëéÉÅá~ääó=~ééäáÅ~ÄäÉ==
íÜÉ=êçäÉ=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=äáãáíë== êÉä~íáîÉ=~Çî~åí~ÖÉë=~åÇ=Çáë~Çî~åí~ÖÉë=ïÜÉå=Åçãé~êÉÇ=íç=~áêÄçêåÉ=ãçåáíçêáåÖK= «=kb_lpe=OMNN=

QS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= epdNTP=jçåáíçêáåÖ=píê~íÉÖáÉë=Ñçê=qçñáÅ=ëìÄëí~åÅÉëK==epbI=OMMSK==fp_k=VTUMTNTSSNUUS= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ=J=pÉÅíáçå=NOW=jçåáíçêáåÖ=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉ= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI=
OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu=
fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=lÅÅìé~íáçå~ä=ÉñéçëìêÉ=íç=~áêÄçêåÉ=ëìÄëí~åÅÉë=Ü~êãÑìä=íç=ÜÉ~äíÜI= filI=NVUMI=fp_k=VOONMOQQOP= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=^ëÄÉëíçëI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉ=filI=NVUQI== fp_k=VOONMPUTOS= eÉ~äíÜ=C=p~ÑÉíó=bñÉÅìíáîÉI=tçêâéä~ÅÉ=bñéçëìêÉ=iáãáíëI=beQMLOMMRI=epb=_ççâëI=OMMRK=fp_kW=
VTUMTNTSOVTTM==
^ãÉêáÅ~å=`çåÑÉêÉåÅÉ=çÑ=dçîÉêåãÉåí~ä=fåÇìëíêá~ä=eóÖáÉåáëíëI=açÅìãÉåí~íáçå=çÑ=íÜÉ=qÜêÉëÜçäÇ= íÜ iáãáí=s~äìÉë=~åÇ=_áçäçÖáÅ~ä=bñéçëìêÉ=fåÇáÅÉëI=T =bÇáíáçåI=E^`dfeFI=OMMNK=fp_k=VTUNUUOQNTQPU=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=S=Üçìêë «=kb_lpe=OMNN=

QT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_RW= _áçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f_RKN= bñéä~áå=íÜÉ=íóéÉë=~åÇ=éêçéÉêíáÉë=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=ÑçìåÇ=~í=ïçêâ==
=
f_RKO= bñéä~áå=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=Åçåíêçä=çÑ=êáëâ=Ñêçã=ÉñéçëìêÉ=íç=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=~í=ïçêâK=

`çåíÉåí= f_RKN= qóéÉë=~åÇ=éêçéÉêíáÉë=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=


dÉåÉê~ä=ãÉ~åáåÖ=çÑ=ÚÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíÛ=EÉÖI=íÜ~í=ìëÉÇ=Äó=fil=áå=c~Åí=pÜÉÉí=P=çÑ=j~åì~ä=Q=çÑ= eÉ~äíÜI=p~ÑÉíó=~åÇ=båîáêçåãÉåí=Ó=~=ëÉêáÉë=çÑ=íê~ÇÉë=ìåáçå=ÉÇìÅ~íáçå=ã~åì~äë=Ñçê=~ÖêáÅìäíìê~ä= ïçêâÉêëF=j~áå= íóéÉë= çÑ= ÄáçäçÖáÅ~ä= ~ÖÉåí= EÑìåÖáI= Ä~ÅíÉêá~I= îáêìëÉëF= ~åÇ= ëçìêÅÉë= EÜìã~åI= ~åáã~ä= ~åÇ=
ÉåîáêçåãÉåí~äFX=ïáíÜ=Éñ~ãéäÉë=áå=É~ÅÜ=Å~ëÉ=péÉÅá~ä=éêçéÉêíáÉë=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=Eê~éáÇ=ãìí~íáçåI=áåÅìÄ~íáçå=éÉêáçÇI=áåÑÉÅíáçìëI=ê~éáÇ= ãìäíáéäáÅ~íáçåFK= f_RKO= ^ëëÉëëãÉåí=~åÇ=Åçåíêçä=çÑ=êáëâ=


aáëíáåÅíáçå= ÄÉíïÉÉå= áåíÉåíáçå~ä= ïçêâ= EÉÖI= áå= ä~Äçê~íçêáÉëF= îëK= çééçêíìåáëíáÅ= áåÑÉÅíáçå= EÉÖI=
Ñ~êãáåÖI=ëÉïÉêëI=êÉÑìëÉ=ÅçääÉÅíáçåF=pÉäÉÅíÉÇ= ÇáëÉ~ëÉë= Å~ìëÉÇ= Äó= ÄáçäçÖáÅ~ä= ~ÖÉåíë= EíçÖÉíÜÉê= ïáíÜ= çÅÅìé~íáçå~ä= ÅçåíÉñíëI= çÅÅìêêÉåÅÉI=ëóãéíçãëI=íêÉ~íãÉåí=~åÇ=ÅçåíêçäFW= -òççåçëÉë=EãÉ~åáåÖI=ïáíÜ=Éñ~ãéäÉë=áåÅäìÇáåÖ=ã~ä~êá~F=
ÅêóéíçëéçêáÇçëáë=
Ñ~êãÉêÛë=äìåÖ=E~åÇ=çíÜÉê=ÇáëÉ~ëÉë=çÑ=íÜáë=íóéÉ=Ó=éëáíí~ÅçëáëF=
ÜÉé~íáíáë=
^fapLefs= äÉÖáçååÉääçëáë= äÉéíçëéáêçëáë= ã~ä~êá~= ëå~âÉ=ÄáíÉë=
Åçåí~ãáå~íÉÇ=ï~íÉê=
áääJÜÉ~äíÜ=Å~ìëÉÇ=Äó=bK=Åçäá= áääJÜÉ~äíÜ=Å~ìëÉÇ=Äó=jop^== áääJÜÉ~äíÜ=Å~ìëÉÇ=Äó=`KÇáÑÑ=
ÉãÉêÖáåÖ=ÜÉ~äíÜ=áëëìÉëI=ÉÖI=åçêçîáêìëI=é~åÇÉãáÅ=Ñäì=

c~Åíçêë= íç= í~âÉ= áåíç= ~ÅÅçìåí= áå= êáëâ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= ä~Äçê~íçêó= ïçêâ= EoÉÑW= tel= i~Äçê~íçêó=
_áçë~ÑÉíó=ã~åì~äFW==
-

oáëâ=dêçìé=ENIOIPIQF=~åÇ=íÜÉ=êçäÉ=EïáíÜ=Éñ~ãéäÉëF=çÑ=å~íáçå~äLêÉÖáçå~ä=äáëíë=çÑ=~ééêçîÉÇ=
Åä~ëëáÑáÅ~íáçåë=EÉKÖK=rhÛë=~ééêçîÉÇ=äáëí=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíëF=

«=kb_lpe=OMNN=

QU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
é~íÜçÖÉåáÅáíó=çÑ=íÜÉ=~ÖÉåí=~åÇ=áåÑÉÅíáçìë=ÇçëÉ= éçíÉåíá~ä=ÉñéçëìêÉ=çìíÅçãÉ= êçìíÉë=çÑ=áåÑÉÅíáçå= ëí~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=~ÖÉåí=áå=íÜÉ=ÉåîáêçåãÉåí= ÅçåÅÉåíê~íáçå=~åÇ=~ãçìåíë= éêÉëÉåÅÉ=çÑ=~=ëìáí~ÄäÉ=Üçëí=EÜìã~å=çê=~åáã~äF= Ç~í~=~î~áä~ÄäÉ=EÉKÖK=Ñêçã=~åáã~ä=ëíìÇáÉëF= å~íìêÉ=çÑ=~Åíáîáíó=EÉKÖK=~Éêçëçä=Ñçêã~íáçåI=ÖÉåÉíáÅ=ã~åáéìä~íáçåëF= äçÅ~ä=~î~áä~Äáäáíó=çÑ=éêçéÜóä~ñáëLíêÉ~íãÉåí=
=
dÉåÉê~ä=_áçë~ÑÉíó=iÉîÉäë= `çåíêçä=~ééêç~ÅÜ=Ñçê=åçåJ~åáã~ä=ä~Äçê~íçêó=ïçêâ=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ= íç=tel=i~Äçê~íçêó=_áçë~ÑÉíó=ã~åì~äI=ÅÜ~éíÉêë=NJRF=W== --

Äáçë~ÑÉíó=äÉîÉäë=ENIOIPIQFI=ãÉ~åáåÖ=~åÇ=oÉä~íáçåëÜáé=íç=oáëâ=dêçìé=
Éñ~ãéäÉë=çÑ=íóéáÅ~ä=ïçêâéä~ÅÉë=~í=É~ÅÜ=äÉîÉä=
ä~Äçê~íçêó= ÇÉëáÖåI= ÉèìáéãÉåí= ~åÇ= ïçêâáåÖ= éê~ÅíáÅÉë= êÉèìáêÉÇ= Ñçê= É~ÅÜ= Äáçë~ÑÉíó= äÉîÉäI=
ÅçîÉêáåÖW=
- ~ÅÅÉëë=
- éÉêëçå~ä=éêçíÉÅíáçå=
- éêçÅÉÇìêÉë=
- ïçêâáåÖ=~êÉ~ë=
- Äáçë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí=
- ä~Äçê~íçêó=ÇÉëáÖå=~åÇ=Ñ~ÅáäáíáÉë=
- ä~Äçê~íçêó=ÉèìáéãÉåí=
- ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ãÉÇáÅ~ä=ëìêîÉáää~åÅÉ=
- íê~áåáåÖ=
- ï~ëíÉ=Ü~åÇäáåÖK=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=iáëí=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=aáëÉ~ëÉ=oÉÅçããÉåÇ~íáçåëI=oNVQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=OMM=J=^ååÉñI=ëÉÅíáçå=NKPW=_áçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI= OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=efsL^fap=~åÇ=íÜÉ=tçêäÇ=çÑ=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI= OMMOK==fp_k=VOONNNSPPS= eÉ~äíÜI=p~ÑÉíó=~åÇ=båîáêçåãÉåí=Ó=~=ëÉêáÉë=çÑ=íê~ÇÉë=ìåáçå=ÉÇìÅ~íáçå=ã~åì~äë=Ñçê=~ÖêáÅìäíìê~ä= ïçêâÉêëI=fil=OMMQ==ÜííéWLLïïïKáäçKçêÖLë~ÑÉïçêâLáåÑçLáåëíêLä~åÖJJÉåLÇçÅk~ãÉJJ t`jp|NNMNVVLáåÇÉñKÜíã= tçêäÇ=eÉ~äíÜ=lêÖ~åáë~íáçåI=i~Äçê~íçêó=_áçp~ÑÉíó=j~åì~äI==qÜáêÇ=bÇáíáçåI=telI=OMMQKEÑêÉÉ=
Ççïåäç~Ç=Ñêçã=tel=ïÉÄëáíÉF=
^Çîáëçêó=`çããáííÉÉ=çå=a~åÖÉêçìë=m~íÜçÖÉåëI=qÜÉ=^ééêçîÉÇ=iáëí=çÑ=ÄáçäçÖáÅ~ä=~ÖÉåíë=E~î~áä~ÄäÉ=
~ë=~å=çåäáåÉ=éìÄäáÅ~íáçå=çåäó=çå=íÜÉ=epb=ïÉÄëáíÉ=~í=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLéìÄåëLãáëÅOMUKéÇÑKF=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=T=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

QV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_SW= mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=N=Ó=åçáëÉ=~åÇ=îáÄê~íáçå= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f_SKN= bñéä~áå=íÜÉ=Ä~ëáÅ=éÜóëáÅ~ä=ÅçåÅÉéíë=êÉäÉî~åí=íç=åçáëÉ=
=
f_SKO= bñéä~áå=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=åçáëÉ=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=~åÇ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=~ìÇáçãÉíêó=
=
f_SKP= bñéä~áå=íÜÉ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=åçáëÉ=ÉñéçëìêÉ=
=
f_SKQ= bñéä~áå=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ÅçåíêçääáåÖ=åçáëÉ=~åÇ=åçáëÉ=ÉñéçëìêÉ=
=
f_SKR= bñéä~áå=íÜÉ=Ä~ëáÅ=éÜóëáÅ~ä=ÅçåÅÉéíë=êÉäÉî~åí=íç=îáÄê~íáçå=
=
f_SKS= bñéä~áå=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=îáÄê~íáçå=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä==
=
f_SKT= bñéä~áå=íÜÉ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉ=
=
f_SKU= bñéä~áå=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ÅçåíêçääáåÖ=îáÄê~íáçå=~åÇ=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉK=

`çåíÉåí= f_SKN= _~ëáÅ=éÜóëáÅ~ä=ÅçåÅÉéíë=êÉäÉî~åí=íç=åçáëÉ=


qÜÉ= ÖÉåÉê~ä= ãÉ~åáåÖ= çÑ= ÚåçáëÉÛ= EêÉÑW= ~êíáÅäÉ= P= çÑ= fil= `NQUI= tçêâáåÖ= båîáêçåãÉåí=
`çåîÉåíáçå=NVTTF=qÜÉ=Ä~ëáÅ=ÅçåÅÉéíë=çÑ=ëçìåÇW==
-

å~íìêÉ= EéêçÖêÉëëáîÉ= äçåÖáíìÇáå~ä= ï~îÉI= íê~åëãáííÉÇ= íÜêçìÖÜ= Çáëéä~ÅÉãÉåí= çÑ= ãÉÇáìã= íÜêçìÖÜ=ïÜáÅÜ=áí=íê~îÉäëF= ï~îÉ=éêçéÉêíáÉë=J=ï~îÉäÉåÖíÜI=~ãéäáíìÇÉI=ÑêÉèìÉåÅóLéáíÅÜ=
ÅçåÅÉéíë=çÑ=ëçìåÇ=éêÉëëìêÉI=ëçìåÇ=áåíÉåëáíó==
íÜÉ=ÇÉÅáÄÉä=EÇ_F=ëÅ~äÉ=~åÇ=áíë=äçÖ~êáíÜãáÅ=å~íìêÉ=EïáíÜ=ïçêâéä~ÅÉ=Éñ~ãéäÉë=~í=ÇáÑÑÉêÉåí= ëçìåÇ=äÉîÉäëF= Üìã~å=~ìÇáíçêó=ÑêÉèìÉåÅó=ëÉåëáíáîáíó=~åÇ=íÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ=çÑ=^JïÉáÖÜíáåÖ=ÚÇ_E^FÛ=~åÇ=`= ïÉáÖÜíáåÖ=ÚÇ_E`FÛI=áå=êÉä~íáçå=íç=çÅÅìé~íáçå~ä=åçáëÉ=ÉñéçëìêÉ= •

`çåÅÉéíë=çÑ=~ÇÇáíáçå=çÑ=ãìäíáéäÉ=áåÅçÜÉêÉåí=ëçìåÇë=EÉèì~ä=~åÇ=ìåÉèì~äF=`çåÅÉéí=çÑ=Éèìáî~äÉåí=åçáëÉ=ÇçëÉK=

«=kb_lpe=OMNN=

RM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f_SKO= bÑÑÉÅíë=çÑ=åçáëÉ=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=


qÜÉ=éÜóëáçäçÖó=çÑ=íÜÉ=É~ê=áå=êÉä~íáçå=íç=íÜÉ=ãÉÅÜ~åáëã=çÑ=ÜÉ~êáåÖ=qÜÉ=éÜóëáÅ~ä=~åÇ=éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíë=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~äX=íóéÉë=çÑ=ÜÉ~êáåÖ=äçëë=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉáê= ëáÖåáÑáÅ~åÅÉ= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉI= íÜÉ= ~ÅìíÉ= ~åÇ= ÅÜêçåáÅ= éÜóëáçäçÖáÅ~ä= ÉÑÑÉÅíë= çÑ=
ÉñéçëìêÉ=íç=ÜáÖÜ=åçáëÉ=äÉîÉäë=eÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=EêÉÑW=ëÉÅíáçå=VKQ=çÑ=fil=`çmI=Ú^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉÛ=
-

ÅáêÅìãëí~åÅÉë=ïÜÉå=áí=ã~ó=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ= íóéÉë=EéêÉJÉãéäçóãÉåíI=éÉêáçÇáÅ=ÉíÅF= ìëÉ=çÑ=~ìÇáçãÉíêó=íç=ãÉ~ëìêÉ=ÜÉ~êáåÖ=~åÇ=ÜÉ~êáåÖ=äçëëX=ãÉíÜçÇI=áåíÉêéêÉí~íáçå=~åÇ=ìëÉ= çÑ= êÉëìäíë= EáåíÉêéêÉí~íáçå=çÑ= ~ìÇáçÖê~ãëFI= ~Çî~åí~ÖÉë= ~åÇ= Çáë~Çî~åí~ÖÉë= çÑ= ~ìÇáçãÉíêó= éêçÖê~ããÉëI=áåÅäìÇáåÖ=äÉÖ~ä=áãéäáÅ~íáçåëK= f_SKP= jÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=åçáëÉ=ÉñéçëìêÉ=


fåëíêìãÉåí~íáçå=ìëÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ=åçáëÉW=
-kçáëÉ= êáëâ= ~ëëÉëëãÉåí= íç= ÅçåëáÇÉê= EêÉÑ= ëÉÅíáçå= VKOI= fil= `çmI= Ú^ãÄáÉåí= c~Åíçêë= áå= íÜÉ= tçêâéä~ÅÉÛFW= -íóéÉë=EêÉÑ=êÉäÉî~åí=fåíÉêå~íáçå~ä=ëí~åÇ~êÇëI=ëìÅÜ=~ë=fplF=
Ä~ëáÅ= çéÉê~íáçåI= áåÅäìÇáåÖ= Å~äáÄê~íáçåI= ÇÉíÉêãáå~íáçå= çÑ= i^Éè= ~åÇ= ibmIÇI= ~åÇ= ÑêÉèìÉåÅó=
EçÅí~îÉ=Ä~åÇF=~å~äóëáë=

êáëâ=çÑ=ÜÉ~êáåÖ=áãé~áêãÉåíI=áãé~áêãÉåí=çÑ=ÅçããìåáÅ~íáçåëI=åÉêîçìë=Ñ~íáÖìÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëçìêÅÉëI=í~ëâë= ÉñéçëìêÉ=äáãáíë=
ÉñéÉÅíÉÇ=åçáëÉ=Éãáëëáçå=äÉîÉäë=Ñêçã=ÉèìáéãÉåí=
åÉÉÇ= Ñçê= ãÉ~ëìêÉãÉåíë= íç= ÉÖI= èì~åíáÑóI= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëÉ= åçáëÉ= ~åÇ= ~ëëÉëë= ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ=
ÉñáëíáåÖ=ÅçåíêçäëK=

qÜÉ= ãÉíÜçÇçäçÖó= çÑ= ìåÇÉêí~âáåÖ= éÉêëçå~ä= åçáëÉ= ÉñéçëìêÉ= ~ëëÉëëãÉåíë= EáåÅäìÇáåÖ= åçáëÉ= ëìêîÉóëFW== -

éä~ååáåÖ=EïÜçI=ÜçïI=ïÜÉêÉI=Üçï=çÑíÉåF=
ÅÜçáÅÉ=çÑ=áåëíêìãÉåí~íáçå=
ãÉ~ëìêÉãÉåíë=íç=ÄÉ=í~âÉå= ìëÉ= çÑ= åçáëÉ= Å~äÅìä~íçêë= íç= ÇÉíÉêãáåÉ= ãáñÉÇ= ÉñéçëìêÉë= EêÉÑÉêÉåÅÉ= rh= epbÛë= çåäáåÉ=
Å~äÅìä~íçêF=
áåíÉêéêÉí~íáçå= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= êÉëìäíëI= áåÅäìÇáåÖ= Åçãé~êáëçå= ïáíÜ= äÉÖ~ä= äáãáíë= EïáíÜ= å~íáçå~äLêÉÖáçå~ä=Éñ~ãéäÉë=çÑ=ëìÅÜ=äáãáíëFK= f_SKQ= `çåíêçääáåÖ=åçáëÉ=~åÇ=åçáëÉ=ÉñéçëìêÉ=


qÜÉ=ÜáÉê~êÅÜó=çÑ=åçáëÉ=ÅçåíêçäW==
-

Éäáãáå~íÉLÅçåíêçä= ~í= ëçìêÅÉ= EëìÄëíáíìíáçåI= ïçêâéä~ÅÉ= ä~óçìí= EÉÖI= êÉäçÅ~íáçå= çÑ= ~ää= åçáëó=
ÉèìáéãÉåíFI=êÉJÇÉëáÖå=çÑ=ÉèìáéãÉåíLí~ëâI=ã~áåíÉå~åÅÉI=éìêÅÜ~ëáåÖ=éçäáÅóF=

«=kb_lpe=OMNN=

RN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

Åçåíêçä=~äçåÖ=íê~åëãáëëáçå=é~íÜ=
-ëçìåÇ= êÉÇìÅíáçå= áåÇáÅÉë= ~åÇ= ~Äëçêéíáçå= ÅçÉÑÑáÅáÉåíë= ~åÇ= íÜÉáê= ìëÉ= áå= ã~íÉêá~äë=ëÉäÉÅíáçå= -

ÄÉÜ~îáçìê=çÑ=ëçìåÇ=~í=áåíÉêÑ~ÅÉë=Ó=íê~åëãáëëáçåI=êÉÑäÉÅíáçåI=~Äëçêéíáçå=

íÉÅÜåáèìÉë=çÑ=Ç~ãéáåÖI=áëçä~íáçåI=ÇáÑÑìëáçåI=Ä~êêáÉêëI=~ÅçìëíáÅ=ÉåÅäçëìêÉëI=
Çáëí~åÅÉ=

Åçåíêçä= ÉñéçëìêÉ= ~í= íÜÉ= êÉÅÉáîÉê= E~ÅçìëíáÅ= Ü~îÉåëI= ÜÉ~êáåÖ= éêçíÉÅíáçå= òçåÉëI= ~åÇ= mmbI= äáãáíáåÖ=ÉñéçëìêÉ=íáãÉI=êçäÉ=çÑ=ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=E~ìÇáçãÉíêóI=êÉÑÉêÉåÅÉÇ=É~êäáÉêF== qÜÉ=ëÉäÉÅíáçåI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ìëÉ=çÑ=~ééêçéêá~íÉ=ÜÉ~êáåÖ=éêçíÉÅíáçåW=
-

íóéÉë=çÑ=ÜÉ~êáåÖ=éêçíÉÅíáçå= ìëÉ=çÑ=çÅí~îÉ=Ä~åÇ=~å~äóëáë=íç=~áÇ=ëÉäÉÅíáçå= pko=EëáåÖäÉ=åìãÄÉê=ê~íáåÖF=~åÇ=eji=EÜáÖÜI=ãÉÇáìãI=äçïF=ãÉíÜçÇë= éêçÄäÉãë=çÑ=çîÉêJéêçíÉÅíáçåK= f_SKR= _~ëáÅ=éÜóëáÅ~ä=ÅçåÅÉéíë=êÉäÉî~åí=íç=îáÄê~íáçå=


jÉ~åáåÖ=çÑ=ÚsáÄê~íáçåÛ=EêÉÑW=~êíáÅäÉ=P=çÑ=fil=`NQUI=tçêâáåÖ=båîáêçåãÉåí=`çåîÉåíáçå=NVTTF=qÜÉ= Ä~ëáÅ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= Çáëéä~ÅÉãÉåíI= îÉäçÅáíóI= ~ãéäáíìÇÉI= ÑêÉèìÉåÅó= ~åÇ= ~ÅÅÉäÉê~íáçå= Ñçê= çëÅáää~íáåÖ=é~êíáÅäÉë=áå=êÉä~íáçå=íçW= -

çÅÅìé~íáçå~ä=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉI=ïáíÜ=Éñ~ãéäÉë=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó=~åÇ=íÜÉáê=íóéáÅ~ä=Éãáëëáçå= äÉîÉäë= ÅçãÑçêí=äÉîÉäë=
ÅçåÅÉéí=çÑ=Éèìáî~äÉåí=îáÄê~íáçå=ÇçëÉK=

f_SKS= bÑÑÉÅíë=çÑ=îáÄê~íáçå=çå=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=


qÜÉ=Öêçìéë=çÑ=ïçêâÉêë=~í=êáëâ=ÑêçãI=~åÇ=íÜÉ=éÜóëáçäçÖáÅ~ä=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=ÉÑÑÉÅíë=çÑI=ÉñéçëìêÉ= íçW= -

ïÜçäÉ=ÄçÇó=îáÄê~íáçå=Et_sF=
Ü~åÇJ~êã= îáÄê~íáçå= Ee^sFI= áåÅäìÇáåÖ= ~ÖÖê~î~íáåÖ= Ñ~Åíçêë= EÉÖ= = äçï= íÉãéÉê~íìêÉëI= ëãçâáåÖF=~åÇ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=íÜÉ=píçÅâÜçäã=ëÅ~äÉ=íç=áåÇáÅ~íÉ=ëÉîÉêáíóK= f_SKT= jÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉ=


sáÄê~íáçå= êáëâ= ~ëëÉëëãÉåí= íç= ÅçåëáÇÉê= EêÉÑ= ëÉÅíáçå= NMKOI= fil= `çmI= Ú^ãÄáÉåí= c~Åíçêë= áå= íÜÉ= tçêâéä~ÅÉÛ=FW= -áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=ëçìêÅÉëI=í~ëâë=
ÉñéçëìêÉ=äáãáíë=
ÉñéÉÅíÉÇ=îáÄê~íáçå=Éãáëëáçå=äÉîÉäë=Ñêçã=ÉèìáéãÉåí= åÉÉÇ= Ñçê= ãÉ~ëìêÉãÉåíë= íç= ÉÖI= èì~åíáÑóI= ÅÜ~ê~ÅíÉêáëÉ= îáÄê~íáçå= ~åÇ= ~ëëÉëë= ÉÑÑÉÅíáîÉåÉëë= çÑ=ÉñáëíáåÖ=Åçåíêçäë= éçíÉåíá~ä=Ñçê=Éäáãáå~íáçåX=~ÇÉèì~Åó=çÑ=íê~áåáåÖX=ìëÉ=çÑ=ëìééçêíë=
ÉñéçëìêÉ=íç=ÅçäÇI=å~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=îáÄê~íáçå=Et_sI=e^s=ÉíÅF==

qÜÉ=Éëíáã~íáçå=~åÇ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉW=
-

ìëÉ=çÑ=ã~åìÑ~ÅíìêÉêëÛ=Ç~í~=íç=Éëíáã~íÉ=ïçêâÉêëÛ=ÉñéçëìêÉ=íç=îáÄê~íáçå= ïçêâéä~ÅÉ= ãÉ~ëìêÉãÉåíë= Ñçê= ÄçíÜ= t_s= ~åÇ= e^s= ÉñéçëìêÉX= áåëíêìãÉåí~íáçå= EíÜÉ=
~ÅÅÉäÉêçãÉíÉêF=

«=kb_lpe=OMNN=

RO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


`çåÅÉéí=çÑ=ÉñéçëìêÉ=ëí~åÇ~êÇë=Ñçê=îáÄê~íáçå=EïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=å~íáçå~äLêÉÖáçå~ä=Éñ~ãéäÉëF=rëÉ=çÑ=îáÄê~íáçå=Å~äÅìä~íçêë=íç=ÇÉíÉêãáåÉ=ëáãéäÉ=~åÇ=ãáñÉÇ=Éèìáî~äÉåí=ÉñéçëìêÉK=

f_SKU= `çåíêçääáåÖ=îáÄê~íáçå=~åÇ=îáÄê~íáçå=ÉñéçëìêÉ=


mê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= éêÉîÉåí= çê= ãáåáãáëÉ= ÉñéçëìêÉ= íç= ÄçíÜ= ïÜçäÉ= ÄçÇó= îáÄê~íáçå=
~åÇ=Ü~åÇ=~êã=îáÄê~íáçåI=áåÅäìÇáåÖW=
-

~ìíçã~íáçå=
ÅÜ~åÖÉ=çÑ=ïçêâ=ãÉíÜçÇ=
áãéêçîÉÇL~äíÉêå~íáîÉ=ÉèìáéãÉåí= éìêÅÜ~ëáåÖ=éçäáÅó= ã~áåíÉå~åÅÉ= àçÄ=êçí~íáçå= áåëíêìÅíáçåLíê~áåáåÖ=
ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=
mmbK=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI= dÉåÉî~I=OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu==
`Ü~éíÉê=VW=kçáëÉ=
`Ü~éíÉê=NMW=sáÄê~íáçå=
`NQU=tçêâáåÖ=båîáêçåãÉåí=E^áê=mçääìíáçåI=kçáëÉ=~åÇ=sáÄê~íáçåF=`çåîÉåíáçåI=fåíÉêå~íáçå~ä=
i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=NVTT== oNRS=tçêâáåÖ=båîáêçåãÉåí=E^áê=mçääìíáçåI=kçáëÉ=~åÇ=sáÄê~íáçåF=oÉÅçããÉåÇ~íáçåI=fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=NVTT== epbW=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLåçáëÉLÅ~äÅìä~íçêKÜíã== epbW=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLîáÄê~íáçåLÜ~îLîáÄê~íáçåÅ~äÅKÜíã= epbW=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLîáÄê~íáçåLïÄîLÅ~äÅìä~íçêKÜíã= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NM=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

RP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_TW= mÜóëáÅ~ä=~ÖÉåíë=O=Ó=ê~Çá~íáçå= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
I_TKN= lìíäáåÉ=íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=íÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=íóéÉë=çÑ=áçåáëáåÖ=~åÇ=åçåJáçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçå= f_TKO= bñéä~áå=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=íç=åçåJáçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçåI=áíë=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ==ÅçåíêçäI=
=
áåÅäìÇáåÖ=Ñçê=íÜÉ=ëéÉÅá~ä=Å~ëÉ=çÑ=çéíáÅ~ä=ä~ëÉêë= f_TKP= bñéä~áå=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=íç=áçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçåI=áíë=ãÉ~ëìêÉãÉåí=~åÇ=ÅçåíêçäK=

`çåíÉåí= f_TKN= qóéÉë=çÑ=áçåáëáåÖ=~åÇ=åçåJáçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçå=


qÜÉ=ÉäÉÅíêçã~ÖåÉíáÅ=ëéÉÅíêìãW=
-

-

ëÅçéÉI= ïáíÜ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= çêáÖáåë= ~åÇ= ëçìêÅÉë= EçÅÅìé~íáçå~ä= ~åÇ= å~íìê~äFI= ÅçîÉêáåÖ= d~ãã~Jê~óI=uJê~óI=çéíáÅ~ä=EáKÉK=ìäíê~îáçäÉí=ErsFI=îáëáÄäÉI=áåÑê~JêÉÇ=EfoFF=~åÇ=ê~ÇáçÑêÉèìÉåÅó= EáÉI=ãáÅêçï~îÉëI=ê~Çáç=ï~îÉëF== å~íìêÉ=EéêçÖêÉëëáîÉ=íê~åëîÉêëÉ=ï~îÉF= ÉäÉÅíêçã~ÖåÉíáÅ=EbjF=ï~îÉ=éêçéÉêíáÉë=J=ï~îÉäÉåÖíÜI=ÑêÉèìÉåÅóI=ÉåÉêÖó=m~êíáÅìä~íÉ= ê~Çá~íáçå= E~äéÜ~I= ÄÉí~I= åÉìíêçåëFI= ïáíÜ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= çêáÖáåë= ~åÇ= ëçìêÅÉë=
EçÅÅìé~íáçå~ä=~åÇ=å~íìê~äF=aáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=áçåáëáåÖ=~åÇ=åçåJáçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçå=oçäÉ=çÑ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=`çããáëëáçå=çå=o~ÇáçäçÖáÅ~ä=mêçíÉÅíáçå=Ef`omF=~åÇ=íÜÉ=fåíÉêå~íáçå~ä=
`çããáëëáçå=çå=kçåJfçåáëáåÖ=o~Çá~íáçå=mêçíÉÅíáçå=Ef`kfomFK=

f_TKO= kçåJáçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçå=


cçê=çéíáÅ~ä=ErsI=îáëáÄäÉI=foF=~åÇ=ê~ÇáçÑêÉèìÉåÅó=EãáÅêçï~îÉI=ê~Çáç=ï~îÉëF=ê~Çá~íáçå=íóéÉëW=
-léíáÅ~ä=ä~ëÉêë=
-íÜÉ=éÜóëáçäçÖáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçëìêÉI=ÄçíÜ=~ÅìíÉ=~åÇ=ÅÜêçåáÅ=
ÅçåÅÉéí=çÑ=ÉñéçëìêÉ=äáãáíëI=ïáíÜ=å~íáçå~äLêÉÖáçå~ä=Éñ~ãéäÉë=EÉKÖK=p^o=äáãáíëF=
ìåáíë=~åÇ=ãÉíÜçÇë=çÑ=ãÉ~ëìêÉãÉåíI=éçïÉê=ÇÉåëáíó== íóéáÅ~ä= ä~ëÉê= ëçìêÅÉë= áå= ïçêâéä~ÅÉë= EÉÖI= äÉáëìêÉI= ÉåíÉêí~áåãÉåíI= êÉí~áäI= ã~åìÑ~ÅíìêáåÖI=
ÜÉ~äíÜÅ~êÉI=êÉëÉ~êÅÜI=ÉíÅF=
íÜÉ=é~êíáÅìä~ê=éêçéÉêíáÉë=çÑ=ä~ëÉê=ê~Çá~íáçå=
Ü~ò~êÇ=Åä~ëëáÑáÅ~íáçåë=çÑ=ä~ëÉêë=Efb`Lbk=SMUORJNF=
ÅçåÅÉéíë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=äáãáíë= éÜóëáçäçÖáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=íç=ä~ëÉê=ê~Çá~íáçå= o~Çá~íáçå=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=íç=ÅçåëáÇÉê=EêÉÑW=ëÉÅíáçå=TKOI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=Ú^ãÄáÉåí= c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉÛ=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉ=F= «=kb_lpe=OMNN=

RQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-ëçìêÅÉë= çÑ= åçåJáçåáëáåÖ= ê~Çá~íáçå= ÄçíÜ= ÖÉåÉê~íÉÇ= áå= ïçêâéä~ÅÉë= EÉÖI= = äÉáëìêÉI= ã~åìÑ~ÅíìêáåÖI= ÜÉ~äíÜÅ~êÉI= êÉëÉ~êÅÜI= íÉäÉÅçããìåáÅ~íáçåë= ÉíÅF= ~åÇ= å~íìê~ääó= çÅÅìêêáåÖ=
EÉÖ==çìíÇççê=ïçêâF=
Åçãé~êáëçå=çÑ=ãÉ~ëìêÉÇ=ÉñéçëìêÉ=äÉîÉäë=ïáíÜ=ÉñéçëìêÉ=äáãáíë= éçíÉåíá~ä=Ñçê=ãáëìëÉ=çê=ãáëìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=ë~ÑÉíó=éêÉÅ~ìíáçåë= ëéÉÅá~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçåë=Ñçê=ä~ëÉêë=ìëÉÇ=çìíÇççêë=

mê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= éêÉîÉåí= çê= ãáåáãáëÉ= ÉñéçëìêÉ= íç= åçåJáçåáëáåÖ= ê~Çá~íáçå=
EáåÅäìÇáåÖ=ä~ëÉêëF=ÄçíÜ=ÖÉåÉê~íÉÇ=áå=ïçêâéä~ÅÉë=~åÇ=å~íìê~ääó=çÅÅìêêáåÖ=áåÅäìÇáåÖW=
-

ÇÉëáÖå= ëáíáåÖ= ÇáêÉÅíáçå=Åçåíêçä= êÉÇìÅíáçå=çÑ=ëíê~ó=ÑáÉäÇëLÄÉ~ãë= ëÅêÉÉåáåÖ=
ÉåÅäçëìêÉë=
Çáëí~åÅÉ= ë~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâ= áåëíêìÅíáçåë= íê~áåáåÖ= mmb= ëéÉÅá~äáëí=~ÇîáëÉ= ~ééäáÅ~íáçå=íç=ëéÉÅáÑáÅ=Éñ~ãéäÉë=ÉÖI=ä~ëÉêëK=

f_TKP= fçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçå=


oçìíÉë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=Ñçê=áçåáëáåÖ=ê~Çá~íáçåW=
-

ÉñíÉêå~ä= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= éÉåÉíê~íáåÖ= éçïÉê= çÑ= íÜÉ= ÇáÑÑÉêÉåí= íóéÉë= çÑ= áçåáëáåÖ= ê~Çá~íáçåF= áåíÉêå~ä=EáåÜ~ä~íáçåI=áåÖÉëíáçåI=áåàÉÅíáçå=~Äëçêéíáçå=Ñçê=ìåëÉ~äÉÇ=ëçìêÅÉëF=råáíë=~åÇ=ÅçåÅÉéíë=çÑ=ê~Çáç~Åíáîáíó=Ó=~ÅíáîáíóI=~ÄëçêÄÉÇ=ÇçëÉI=Éèìáî~äÉåí=ÇçëÉI=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ÇçëÉ=bÑÑÉÅíë=çÑ=ÉñéçëìêÉ=íç=É~ÅÜ=íóéÉ=çÑ=ê~Çá~íáçå=E~äéÜ~I=ÄÉí~I=Ö~ãã~I=uJê~Çá~íáçåI=åÉìíêçåëFW=
-ëçã~íáÅ=EÉ~êäóL~ÅìíÉI=ä~íÉLÅÜêçåáÅF=
ÖÉåÉíáÅLÜÉêÉÇáí~êó=
ÇçëÉJêÉëéçåëÉ=~åÇ=ÇçëÉJÉÑÑÉÅí=Ó=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ÇÉíÉêãáåáëíáÅ=EåçåJëíçÅÜ~ëíáÅF=~åÇ= ëíçÅÜ~ëíáÅ=ÉÑÑÉÅíë= jÉíÜçÇë= çÑ=ãÉ~ëìêáåÖLÇÉíÉÅíáåÖ= áçåáëáåÖ= ê~Çá~íáçåI= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= Üçï= íÜÉëÉ= ãáÖÜí= ÄÉ= ìëÉÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉW== -

áçåáë~íáçå=ÅÜ~ãÄÉêë=EdÉáÖÉêJjìääÉê=íìÄÉFI=ëÅáåíáää~íáçå=ÇÉíÉÅíçêë= ìëÉ=çÑ=Ñáäã=Ä~ÇÖÉëI=íÜÉêãçJäìãáåÉëÅÉåí=ÇçëáãÉíÉêëI=~ééêçîÉÇ=ÇçëáãÉíêó=ëÉêîáÅÉë= •

^ëëÉëëãÉåí= çÑ= áçåáëáåÖ= ê~Çá~íáçå= êáëâë= EêÉÑÉêÉåÅÉ= W= ëÉÅíáçå= RKOI= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= lÑÑáÅÉI=
Ú^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉÛ ~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉF=o~Çá~íáçå= éêçíÉÅíáçå= íç= ÅçîÉê= EêÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ÅÜ~éíÉêë= PJTI= = fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= lÑÑáÅÉI= o~Çá~íáçå=mêçíÉÅíáçå=çÑ=tçêâÉêë=EfçåáëáåÖ=o~Çá~íáçåëFI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉFW= -

ÅçåÅÉéíë= çÑ= åçíáÑáÅ~íáçåI= êÉÖáëíê~íáçå= ~åÇ= äáÅÉåëáåÖ= çÑ= ê~Çá~íáçå= ïçêâ= Ñêçã= `çãéÉíÉåí=
^ìíÜçêáíó=
Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=ïçêâÉêë=~åÇ=~êÉ~ë=
ÇçëÉ= äáãáí~íáçå= Eäáãáíë= Ñçê= åçêã~ä= ~åÇ= ~Äåçêã~ä= ÉñéçëìêÉëI= áåÅäìÇáåÖ= ÉãÉêÖÉåÅó= éä~ååáåÖF= «=kb_lpe=OMNN=

RR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

ÅçãéÉíÉåí=~ÇîáÅÉ=ÉÖI==ê~Çá~íáçå=éêçíÉÅíáçå=çÑÑáÅÉê= ê~Çá~íáçå=ëìêîÉáää~åÅÉ=Eïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=áåÇáîáÇì~äF= ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=
ÅçåíêçäW=
- ÇÉëáÖå=ÑÉ~íìêÉëW==
-

ÄìáäÇáåÖ=ÇÉëáÖåI=îÉåíáä~íáçå=ÉíÅ=
Åçåíêçä= çÑ= ÉñíÉêå~ä= ê~Çá~íáçå= EëçìêÅÉ= ~ÅíáîáíóI= ëÜáÉäÇáåÖI= Çáëí~åÅÉI= íáãÉF= Åçåíêçä= çÑ= áåíÉêå~ä= ê~Çá~íáçå= EéêÉîÉåíáçå= çÑ= áåÜ~ä~íáçåI= áåÖÉëíáçåI= áåàÉÅíáçåI=~ÄëçêéíáçåF= -

çéÉê~íáçå~ä=éêçÅÉÇìêÉë=EÉÖI=ÇÉëáÖå~íáçå=çÑ=ÚÅçåíêçääÉÇ=~êÉ~ëÛI==äçÅ~ä=êìäÉëI= íê~áåáåÖF= éêçíÉÅíáîÉ=ÇÉîáÅÉë=~åÇ=ÉèìáéãÉåí=

êÉÅçêÇ=âÉÉéáåÖK=
=
=
=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=o~Çá~íáçå=mêçíÉÅíáçå=çÑ=tçêâÉêë=EfçåáëáåÖ=o~Çá~íáçåëFI=~å=fil=`çÇÉ= çÑ=mê~ÅíáÅÉI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUTK=fp_kW=VOONMRVVSM= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI= dÉåÉî~I=OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu==
`Ü~éíÉê=RW=fçåáëáåÖ=o~Çá~íáçå=
`Ü~éíÉê=SW=bäÉÅíêáÅ=~åÇ=j~ÖåÉíáÅ=cáÉäÇë=
`Ü~éíÉê=TW=léíáÅ~ä=
_êáíáëÜ=pí~åÇ~êÇë=fåëíáíìíáçåI=_p=bk=SMUORJN=p~ÑÉíó=çÑ=i~ëÉê=mêçÇìÅíëK=bèìáéãÉåí=`ä~ëëáÑáÅ~íáçåI= oÉèìáêÉãÉåíë=~åÇ=rëÉêDë=dìáÇÉI=_pfI= filI=ë~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ê~ÇáçÑêÉèìÉåÅó=ÇáÉäÉÅíêáÅ=ÜÉ~íÉêë=~åÇ=ëÉ~äÉêëI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVUK=fp_k=VOONNMPPPN= filI=qÜÉ=ìëÉ=çÑ=i~ëÉêë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVPK=fp_k=VOONMUOSMN= filI=sáëì~ä=aáëéä~ó=råáíëW=o~Çá~íáçå=mêçíÉÅíáçå=dìáÇ~åÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~=NVVQK=fp_k=VOONMUOSOU= = oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=V=Üçìêë «=kb_lpe=OMNN=

RS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_UW= mëóÅÜçJëçÅá~ä=~ÖÉåíë== iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_UKN= bñéä~áå=íÜÉ=ëÅçéÉI=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=Å~ìëÉë=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ëíêÉëë= f_UKO= bñéä~áå= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= Åçåíêçä= çÑ= ïçêâéä~ÅÉ= ëíêÉëë= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= êÉäÉî~åí= ëí~åÇ~êÇë== f_UKP= bñéä~áå=íÜÉ=ëÅçéÉI=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=Å~ìëÉë=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå= f_UKQ= bñéä~áå= íÜÉ= áÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= Åçåíêçä= çÑ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå= ïáíÜ=
=
êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=êÉäÉî~åí=ëí~åÇ~êÇëK=

`çåíÉåí= f_UKN= pÅçéÉI=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=Å~ìëÉë=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ëíêÉëë=


qÜÉ=ãÉ~åáåÖ=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ëíêÉëë=mÜóëáÅ~ä=~åÇ=éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ëíêÉëë=mêáã~êó= ëçìêÅÉëLêáëâ= Ñ~Åíçêë= Ñçê= ïçêâJêÉä~íÉÇ= ëíêÉëë= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= rh= epb= píêÉëë= j~å~ÖÉãÉåí=ëí~åÇ~êÇë=(www.hse.gov.uk/stress/standards)= -

ÇÉã~åÇë=
Åçåíêçä=
ëìééçêí= êÉä~íáçåëÜáéë= êçäÉ=
ÅÜ~åÖÉK=

f_UKO= fÇÉåíáÑáÅ~íáçå=~åÇ=Åçåíêçä=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ëíêÉëë=


táíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=íÜÉ=rh=epbÛë=ëíêÉëë=ã~å~ÖÉãÉåí=ëí~åÇ~êÇëW=
-

áÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= ëíêÉëë= ~í= áåÇáîáÇì~ä= ~åÇ= çêÖ~åáë~íáçå~ä= äÉîÉä=EÉÖI=ÇáëÅìëëáçåëI=~ÄëÉåÅÉ=Ç~í~I=áåíÉêîáÉïëI=ëìêîÉóëI=èìÉëíáçåå~áêÉëI=ÉíÅF= éê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= êÉÇìÅÉ= ~åÇ= ã~å~ÖÉ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= ëíêÉëë= EáåÅäìÇáåÖ=
ÅçìåëÉääáåÖ=~åÇ=êÉíìêå=íç=ïçêâ=éçäáÅáÉëFK=

«=kb_lpe=OMNN=

RT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f_UKP= pÅçéÉI=ÉÑÑÉÅíë=~åÇ=Å~ìëÉë=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå=


jÉ~åáåÖ= çÑ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ëÉÅíáçå= NKP= çÑ= tçêâéä~ÅÉ= sáçäÉåÅÉ= áå= pÉêîáÅÉë= pÉÅíçêë= ~åÇ= jÉ~ëìêÉë= íç= `çãÄ~í= qÜáë= mÜÉåçãÉåçåI= fil= `çÇÉ= çÑ= mê~ÅíáÅÉ= ~åÇ= ëÉÅíáçå= NKP= çÑ= fil= E~åÇ= çíÜÉêëF= = fåíÉêå~íáçå~ä= cê~ãÉïçêâ= dìáÇÉäáåÉë= Ñçê=
^ÇÇêÉëëáåÖ=tçêâéä~ÅÉ=sáçäÉåÅÉ=áå=íÜÉ=eÉ~äíÜ=pÉÅíçêF=mÜóëáÅ~ä=~åÇ=éëóÅÜçäçÖáÅ~ä=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=îáçäÉåÅÉ=~åÇ=~ÖÖêÉëëáçå=fÇÉåíáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= êáëâë= çÑ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå= EÉÖI= ìëÉ= çÑ= ëí~ÑÑ= ëìêîÉóëI=áåÅáÇÉåí=êÉéçêíáåÖ=~åÇ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåíF= •

c~Åíçêë=äáâÉäó=íç=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=êáëâ=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=îáçäÉåÅÉI=ÉÖI=éÉçéäÉ=ïçêâáåÖ=ïáíÜ=éìÄäáÅI=
Å~êáåÖLíÉ~ÅÜáåÖ= éêçÑÉëëáçåëI= ïçêâáåÖ= ïáíÜ= éëóÅÜá~íêáÅ= ÅäáÉåíë= çê= ~äÅçÜçäLÇêìÖ= áãé~áêÉÇ= éÉçéäÉI= ïçêâáåÖ= ~äçåÉI= ÜçãÉ= îáëáíáåÖI= Ü~åÇäáåÖ= ãçåÉóLî~äì~ÄäÉëI= áåëéÉÅíáçå= ~åÇ=
ÉåÑçêÅÉãÉåí=ÇìíáÉëI=êÉí~áä=~åÇ=äáÅÉåëÉÇ=íê~ÇÉI=Åìäíìê~äI=ÉíÜåáÅ=~åÇ=íêáÄ~ä=áëëìÉëK=

f_UKQ= fÇÉåíáÑáÅ~íáçå=~åÇ=Åçåíêçä=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå=


fÇÉåíáÑáÅ~íáçå= çÑ= éê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= êÉÇìÅÉ= ~åÇ= ã~å~ÖÉ= ïçêâJêÉä~íÉÇ= îáçäÉåÅÉL~ÖÖêÉëëáçå=áåÅäìÇáåÖ=ìëáåÖ=éÜóëáÅ~äI=çêÖ~åáë~íáçå~ä=~åÇ=ÄÉÜ~îáçìê~ä=ÅçåíêçäëW= -

-

Å~ëÜ=ÑêÉÉ=ëóëíÉãëI=ä~óçìí=çÑ=éìÄäáÅ=~êÉ~ë=~åÇ=ÇÉëáÖå=çÑ=ÑáñíìêÉë=~åÇ=ÑáííáåÖë= ìëÉ=çÑ=Å~ãÉê~ëI=éêçíÉÅíáîÉ=ëÅêÉÉåëI=~åÇ=ëÉÅìêáíóJÅçÇÉÇ=Çççêë= ÅçããìåáÅ~íáçå=ëóëíÉãëI=é~ëëáåÖ=çå=áåÑçêã~íáçå=çå=êáëâë=Ñêçã=áåÇáîáÇì~ä=ÅäáÉåíë=EîáçäÉåí= ã~êâÉê=Ñä~ÖëFI=êÉÅçêÇáåÖ=çÑ=ëí~ÑÑ=ïÜÉêÉ~Äçìíë=~åÇ=êÉÅçÖåáíáçå=ïÜÉå=ëí~ÑÑ=~êÉ=çîÉêÇìÉI= ìëÉ=çÑ=ãçÄáäÉ=ÅçããìåáÅ~íáçåë=ÉèìáéãÉåí=éÜçåÉëI=ê~ÇáçëI=dmp= ëí~ÑÑ=íê~áåáåÖW=êÉÅçÖåáíáçå=çÑ=ëáíì~íáçåë=ïÜÉêÉ=îáçäÉåÅÉ=ÅçìäÇ=êÉëìäíI=áåíÉêéÉêëçå~ä=ëâáääë=íç= ÇÉÑìëÉ= ~ÖÖêÉëëáçåI= ìëÉ= çÑ= ä~åÖì~ÖÉ= ~åÇ= ÄçÇó= ä~åÖì~ÖÉX= ÖìáÇ~åÅÉ= íç= ëí~ÑÑ= çå= ÇÉ~äáåÖ= ïáíÜ= ~å= áåÅáÇÉåíX= ëìééçêí= Ñçê= ëí~ÑÑ= éçëíJáåÅáÇÉåí= áåÅäìÇáåÖ= íê~áåáåÖ= áå= ÅçìåëÉääáåÖ= Ñçê= ã~å~ÖÉêëK= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= rh=epb=píêÉëë=ã~å~ÖÉãÉåí=ëí~åÇ~êÇë=EepdONUFI=~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã= ïïïKÜëÉKÖçîKìâLëíêÉëëLëí~åÇ~êÇëL= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=tçêâéä~ÅÉ=sáçäÉåÅÉ=áå=pÉêîáÅÉë=pÉÅíçêë=~åÇ=jÉ~ëìêÉë=íç=`çãÄ~í= qÜáë=mÜÉåçãÉåçåI=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçå=I=dÉåÉî~I=OMMPK= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉLfåíÉêå~íáçå~ä=`çìåÅáä=çÑ=kìêëÉëLtçêäÇ=eÉ~äíÜ=lêÖ~åáë~íáçåLmìÄäáÅ= pÉêîáÅÉë=fåíÉêå~íáçå~ä=cê~ãÉïçêâ=dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=^ÇÇêÉëëáåÖ=tçêâéä~ÅÉ=sáçäÉåÅÉ=áå=íÜÉ=eÉ~äíÜ= pÉÅíçêK=dÉåÉî~I=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=OMMO==fp_k=VOONNPQQSS= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=R=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

RU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_VW= jìëÅìäçëâÉäÉí~ä=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_VKN= lìíäáåÉ= íóéÉëI= Å~ìëÉë= ~åÇ= êÉäÉî~åí= ïçêâéä~ÅÉ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= áåàìêáÉë= ~åÇ= áääJÜÉ~äíÜ=
=
ÅçåÇáíáçåë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= êÉéÉíáíáîÉ= éÜóëáÅ~ä= ~ÅíáîáíáÉëI= ã~åì~ä= Ü~åÇäáåÖ= ~åÇ=
=
éççê=éçëíìêÉ= f_VKO= bñéä~áå= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= Åçåíêçä= çÑ= êáëâë= Ñêçã= êÉéÉíáíáîÉ= ~ÅíáîáíáÉëI= ã~åì~ä= Ü~åÇäáåÖ=
~åÇ=éççê=éçëíìêÉK==

`çåíÉåí== f_VKN= qóéÉëI=Å~ìëÉë=~åÇ=êÉäÉî~åí=ïçêâéä~ÅÉ=Éñ~ãéäÉë==


_~ëáÅ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= çÑ= íÜÉ= Üìã~å= ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä= ëóëíÉã= áåÅäìÇáåÖI= ÄçåÉëI= íÉåÇçåëI= äáÖ~ãÉåíëI=åÉêîÉë=~åÇ=ãìëÅäÉë= •

qóéÉë=çÑ=áåàìêó=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=ÅçåÇáíáçåë=êÉëìäíáåÖ=Ñêçã=êÉéÉíáíáîÉ=éÜóëáÅ~ä=~ÅíáîáíáÉëI=ã~åì~ä=
Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éççê=éçëíìêÉI=áåÅäìÇáåÖX=tçêâ=oÉä~íÉÇ=rééÉê=iáãÄ=aáëçêÇÉêëI=ãìëÅìäçëâÉäÉí~ä=
áåàìêó= ~åÇ= ÇáëÅçãÑçêíI= Ä~Åâ= é~áåI= ÉóÉ= ~åÇ= ÉóÉëáÖÜí= ÉÑÑÉÅíëI= Ñ~íáÖìÉI= ëíêÉëëI= ëéê~áåëLëíê~áåëI=
Ñê~ÅíìêÉëI=ä~ÅÉê~íáçåë=bñ~ãéäÉë= çÑ= àçÄë= ~åÇ= ïçêâéä~ÅÉ= ëáíì~íáçåë= íÜ~í= ÖáîÉ= êáëÉ= íç= êáëâë= çÑ= íÜÉëÉ= áåàìêáÉë= ~åÇ= áääJ
ÜÉ~äíÜ=ÅçåÇáíáçåëI=ÉÖI==éêçÇìÅíáçåL~ëëÉãÄäó=äáåÉëI=ïçêâáåÖ=áå=êÉëíêáÅíÉÇ=ïçêâ=ëé~ÅÉëI=ìëÉ=çÑ=
ÅçãéìíÉêëLä~éíçéëI=ã~åì~ä=Ü~åÇäáåÖ=çÑ=çÄàÉÅíë=~åÇ=éÉçéäÉK=

f_VKO= ^ëëÉëëáåÖ=~åÇ=ÅçåíêçääáåÖ=êáëâë=Ñêçã=êÉéÉíáíáîÉ=~ÅíáîáíáÉëI=ã~åì~ä=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ= éççê=éçëíìêÉ= •

`çåëáÇÉê~íáçå= çÑW= í~ëâI= äç~ÇI= ÑçêÅÉI= ïçêâáåÖ= ÉåîáêçåãÉåíI= ÉèìáéãÉåíI= áåÇáîáÇì~ä= Å~é~Äáäáíó= ïÜÉå=~ëëÉëëáåÖ=êáëâë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=êÉéÉíáíáîÉ=éÜóëáÅ~ä=~ÅíáîáíáÉëI=ã~åì~ä=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éççê= éçëíìêÉ=jÉíÜçÇë= çÑ= ~ëëÉëëáåÖ= íÜÉ= êáëâë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= àçÄëLí~ëâë= áåîçäîáåÖ= êÉéÉíáíáîÉ= éÜóëáÅ~ä=
~ÅíáîáíáÉëI=ã~åì~ä=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éççê=éçëíìêÉ=rëÉ= çÑ= ëéÉÅáÑáÅ= ~ëëÉëëãÉåí= íççäëW= epb= j~åì~ä= e~åÇäáåÖ= ^ëëÉëëãÉåí= qççä= Ej^`FI= epb= ^êí= qççä= E~ëëÉëëãÉåí= íççä= Ñçê= êÉéÉíáíáîÉ= í~ëâë= çÑ= íÜÉ= ìééÉê= äáãÄëFI= kflpe= j~åì~ä= j~íÉêá~ä= e~åÇäáåÖ=EjjeF=`ÜÉÅâäáëí=I=o~éáÇ=rééÉê=iáãÄ=^ëëÉëëãÉåí=Eori^FI=nìáÅâ=bñéçëìêÉ=`ÜÉÅâäáëí== Enb`F=mê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= ~îçáÇ= çê= ãáåáãáëÉ= íÜÉ= êáëâ= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= êÉéÉíáíáîÉ= éÜóëáÅ~ä=
~ÅíáîáíáÉëI=ã~åì~ä=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=éççê=éçëíìêÉ=áåÅäìÇáåÖW=Éäáãáå~íáçåI=~ìíçã~íáçåI=~äíÉêå~íáîÉ=
ïçêâ= ãÉíÜçÇëLàçÄ= ÇÉëáÖåI= ÉêÖçåçãáÅ= ÇÉëáÖå= çÑ= íççäëLÉèìáéãÉåíLïçêâëí~íáçåë= ~åÇ= ïçêâéä~ÅÉëI=àçÄ=êçí~íáçåI=ïçêâ=êçìíáåÉI=ÉóÉ=~åÇ=ÉóÉëáÖÜí=íÉëíáåÖI=íê~áåáåÖ=~åÇ=áåÑçêã~íáçåI= ÉÑÑáÅáÉåí=ãçîÉãÉåí=éêáåÅáéäÉëI=éÉêëçå~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçåëK=
=

«=kb_lpe=OMNN=

RV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= rh=oçó~ä=`çääÉÖÉ=çÑ=dÉåÉê~ä=mê~ÅíáíáçåÉêëI=kep=bñÉÅìíáîÉ=EOMMOF=qÜÉ=_~Åâ=_ççâ=EpÉÅçåÇ= ÉÇáíáçåFK=qÜÉ=pí~íáçåÉêó=lÑÑáÅÉ== jÅâÉçïåI=`K=C=qïáëëI=jK=EOMMQF=tçêâéä~ÅÉ=ÉêÖçåçãáÅëW=~=éê~ÅíáÅ~ä=ÖìáÇÉ=EpÉÅçåÇ=ÉÇáíáçåF= táÖëíçåW=fåëíáíìíáçå=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=iíÇK= rh=epb=j^`=íççäW=ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLãëÇLã~ÅL= ^ëëÉëëãÉåí=çÑ=oÉéÉíáíáîÉ=q~ëâë=çÑ=íÜÉ=ìééÉê=äáãÄë=EíÜÉ=^oq=íççäFK==dìáÇ~åÅÉ=Ñçê=ÜÉ~äíÜ=~åÇ= ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêëI=Åçåëìäí~åíëI=ÉêÖçåçãáëíë=~åÇ=ä~êÖÉ=çêÖ~åáë~íáçåëK==rh=epb=fkad=QPUW= ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLéìÄåëLáåÇÖQPUKéÇÑ=~åÇ=
ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLãëÇLìäÇL~êíLáåÇÉñKÜíã=
kflpe=j~åì~ä=j~íÉêá~ä=e~åÇäáåÖ=EjjeF=`ÜÉÅâäáëíW=ÜííéWLLïïïKÇáêKÅ~KÖçîLÇçëÜLÉíççäëLMUJ
MMQLíççäOKéÇÑ=
o~éáÇ=rééÉê=iáãÄ=^ëëÉëëãÉåí=Eori^FW=ÜííéWLLïïïKêìä~KÅçKìâ=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=Q=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

SM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f_NMW=tçêâ=ÉåîáêçåãÉåí=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë=
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_NMKN= bñéä~áå= íÜÉ= åÉÉÇ= ÑçêI= ~åÇ= Ñ~Åíçêë= áåîçäîÉÇ= áåI= íÜÉ= éêçîáëáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ=
=
íÜÉêã~ä=ÅçãÑçêí=áå=íÜÉ=ïçêâ=ÉåîáêçåãÉåí= f_NMKO= bñéä~áå= íÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= ~ÇÉèì~íÉ= ~åÇ= ~ééêçéêá~íÉ= äáÖÜíáåÖ= áå= íÜÉ= ïçêâéä~ÅÉI= ìåáíë= çÑ= ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ=äáÖÜí=~åÇ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=äáÖÜíáåÖ=äÉîÉäë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ= f_NMKP= bñéä~áå= íÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= ïÉäÑ~êÉ= Ñ~ÅáäáíáÉë= ~åÇ= ~êê~åÖÉãÉåíë= áå= ÑáñÉÇ= ~åÇ= íÉãéçê~êó= ïçêâéä~ÅÉë= f_NMKQ==bñéä~áå=íÜÉ=éêçîáëáçå=Ñçê=Ñáêëí=~áÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉK==

`çåíÉåí= f_NMKN= qÜÉ=åÉÉÇ=ÑçêI=~åÇ=Ñ~Åíçêë=áåîçäîÉÇ=áåI=íÜÉ=éêçîáëáçå=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=íÜÉêã~ä=
ÅçãÑçêí=áå=íÜÉ=ïçêâ=ÉåîáêçåãÉåí=


qÜÉ= ãÉ~åáåÖ= çÑ= íÜÉêã~ä= ÅçãÑçêí= ~åÇ= íÜÉ= åÉÉÇ= íç= éêçîáÇÉ= ~= êÉ~ëçå~ÄäÉ= ïçêâáåÖ= íÉãéÉê~íìêÉI=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉ= •

qÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=ïçêâáåÖ=áå=ÜáÖÜ=~åÇ=äçï=íÉãéÉê~íìêÉë=~åÇ=ÜìãáÇáíó=qóéáÅ~ä=ïçêâ=ëáíì~íáçåë=äáâÉäó=íç=äÉ~Ç=íç=íÜÉêã~ä=ÇáëÅçãÑçêí=qÜÉ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= é~ê~ãÉíÉêë= ~ÑÑÉÅíáåÖ= íÜÉêã~ä= ÅçãÑçêí= E~áê= íÉãéÉê~íìêÉI= ê~Çá~åí= íÉãéÉê~íìêÉI= êÉä~íáîÉ= ÜìãáÇáíóI= ~áê= îÉäçÅáíóF= ~åÇ=Üçï= íç= ãÉ~ëìêÉ= íÜÉã= EíÜÉêãçãÉíÉêëX= Çêó=
ÄìäÄI=ïÉí=ÄìäÄI=ÖäçÄÉI=â~í~I=~åÉãçãÉíÉêëI=éëóÅÜêçãÉíÉêëI=áåíÉÖê~íÉÇ=ÉäÉÅíêçåáÅ=áåëíêìãÉåíë=
áåÅäìÇáåÖ=ÜÉ~í=ëíêÉëë=ãçåáíçêëF=líÜÉê=é~ê~ãÉíÉêë=~ÑÑÉÅíáåÖ=íÜÉêã~ä=ÅçãÑçêíW=ãÉí~ÄçäáÅ=ê~íÉI=ÅäçíÜáåÖI=ëïÉ~í=ê~íÉI=Çìê~íáçå= çÑ=ÉñéçëìêÉ= •

eÉ~í=Ä~ä~åÅÉ=Éèì~íáçå=jZ=h±`±o±b=jÉ~ëìêáåÖ= íÜÉêã~ä= ÅçãÑçêí= ìëáåÖ= éêÉÇáÅíÉÇ= ãÉ~å= îçíÉ= EmjsF= ~åÇ= éÉêÅÉåí~ÖÉ= éÉçéäÉ=
Çáëë~íáëÑáÉÇ=EmmaF=áåÇÉñ=~åÇ=ìëÉ=çÑ=fpl=TTPM=~åÇ=fpl=NMRRN=ëí~åÇ~êÇë=qÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=ÜÉ~í=ëíêÉëëI=êçäÉ=çÑ=ÜÉ~í=áåÇáÅÉëI=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=ÉãéáêáÅ~äI=ÇáêÉÅí=~åÇ= ê~íáçå~ä=áåÇáÅÉëW=EÉÖ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=EbqFI=ÅçêêÉÅíÉÇ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=E`bqFI=ÜÉ~í= ëíêÉëë=áåÇÉñ=EepfFI=éêÉÇáÅíÉÇ=QJÜçìê=ëïÉ~í=ê~íÉ=EmQpoFI=ïáåÇ=ÅÜáää=áåÇÉñ=Et`fFF=rëÉ= çÑ= íÜÉ= ÜÉ~í= ëíêÉëë= áåÇÉñ= t_dq= E= ~ë= éÉê= bk= OTOQPFI= Éèì~íáçå= ìëÉÇ= íç= Å~äÅìä~íÉ= ìåáíëI= ãÉí~ÄçäáÅ= ê~íÉ= Åä~ëëI= Åçãé~êáëçå= íç= êÉÑÉêÉåÅÉ= î~äìÉëI= ÅçåÅäìëáçåë= çå= ÜÉ~í= ëíêÉëë= êáëâI=
~ÅÅäáã~íáë~íáçå=

«=kb_lpe=OMNN=

SN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


mê~ÅíáÅ~ä= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= ãáåáãáëÉ= íÜÉ= êáëâë= ïÜÉå= ïçêâáåÖ= áå= ÉñíêÉãÉ= íÜÉêã~ä=
ÉåîáêçåãÉåíW===
-

Åçåíêçä=ÜÉ~í=ëçìêÅÉ=
Åçåíêçä=çíÜÉê=ÉåîáêçåãÉåí~ä=é~ê~ãÉíÉêë=
ëÉé~ê~íáçå= ïçêâéä~ÅÉ=ÇÉëáÖå= àçÄ=ÇÉëáÖå==
ÅäçíÜáåÖLmmb=
ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ= íê~áåáåÖK= f_NMKO= ^ÇÉèì~íÉ=~åÇ=~ééêçéêá~íÉ=äáÖÜíáåÖ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉI=ìåáíë=çÑ=ãÉ~ëìêÉãÉåí=çÑ= äáÖÜí=~åÇ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=äáÖÜíáåÖ=äÉîÉäë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ= •

qÜÉ=åÉÅÉëëáíó=Ñçê=äáÖÜíáåÖ=áå=ïçêâéä~ÅÉë=^ÇÉèì~íÉ=~åÇ=~ééêçéêá~íÉ=äáÖÜíáåÖ=~åÇ=äÉîÉäë=Ñçê=íÜÉ=ïçêâX=å~íìê~ä=~åÇ=~êíáÑáÅá~ä=äáÖÜíáåÖ=qÜÉ= áãé~Åí= çÑ= äáÖÜíáåÖ= äÉîÉäë= çå= ë~ÑÉíó= áëëìÉë= Ó= áåÅçêêÉÅí= éÉêÅÉéíáçåI= Ñ~áäìêÉ= íç= ëÉÉ= ÅäÉ~êäóI= ëíêçÄçëÅçéáÅ=ÉÑÑÉÅíëI=Åçäçìê=~ëëÉëëãÉåíI=ÉÑÑÉÅí=çå=~ííáíìÇÉë= •

bÑÑÉÅíë= çÑ= ÄêáÖÜíåÉëë= Åçåíê~ëí= Ó= Çáë~ÄäáåÖ= ~åÇ= ÇáëÅçãÑçêí= Öä~êÉI= íáëëìÉ= Ç~ã~ÖÉ= Ñêçã= äáÖÜí=
ÉñéçëìêÉI=îáëì~ä=Ñ~íáÖìÉ=fåëíêìãÉåí~íáçåI= ìåáíë= ~åÇ= ãÉ~ëìêÉãÉåí= çÑ= äáÖÜíI= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= äáÖÜíáåÖ= äÉîÉäë= ~åÇ= ëí~åÇ~êÇëX=ÇáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ãáåáãìã=äáÖÜíáåÖ=äÉîÉäë=êÉèìáêÉÇ=Ñçê=ë~ÑÉíó=~åÇ=ÜáÖÜÉê=äÉîÉäë= çÑíÉå=áãéäÉãÉåíÉÇ=í~âáåÖ=~ÅÅçìåí=çÑ=ÉKÖK=~ãÉåáíóI=éêçÇìÅíáîáíóI=ÅçëíJÉÑÑÉÅíáîÉåÉëëK=

f_NMKP= tÉäÑ~êÉ=Ñ~ÅáäáíáÉë=~åÇ=~êê~åÖÉãÉåíë=áå=ÑáñÉÇ=~åÇ=íÉãéçê~êó=ïçêâéä~ÅÉë=


mêçîáëáçå=çÑ=íçáäÉíI=ï~ëÜáåÖ=~åÇ=ÅÜ~åÖáåÖ=Ñ~ÅáäáíáÉë=píçê~ÖÉ=çÑ=ÅäçíÜáåÖ=c~ÅáäáíáÉë=Ñçê=É~íáåÖI=êÉëí=êççãë=c~ÅáäáíáÉë= Ñçê= éêÉÖå~åí= ïçãÉå= ~åÇ= åìêëáåÖ= ãçíÜÉêëI= íçÖÉíÜÉê= ïáíÜ= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä=
~êê~åÖÉãÉåíë=mêçîáëáçå=çÑ=Ñ~ÅáäáíáÉë=Ñçê=ëãçâÉêë=qÜÉ=åÉÉÇ=íç=í~âÉ=~ÅÅçìåí=çÑ=éÉçéäÉ=ïáíÜ=Çáë~ÄáäáíáÉëK=

f_NMKQ= mêçîáëáçå=Ñçê=Ñáêëí=~áÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=


qÜÉ= Ä~ëáë= çÑ= éêçîáëáçå= EÉÖI= åìãÄÉêë= çÑ= ïçêâÉêëI= ïçêâéä~ÅÉ= êáëâëI= éêçñáãáíó= çÑ= ÉãÉêÖÉåÅó= ëÉêîáÅÉëFK= •

qóéáÅ~ä=~êê~åÖÉãÉåíë=ÉÖI=éÉçéäÉI=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=íê~áåáåÖK=

=

=
=
=

«=kb_lpe=OMNN=

SO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=tÉäÑ~êÉ=c~ÅáäáíáÉë=oÉÅçããÉåÇ~íáçåI=oNMO=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVRS= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=^ãÄáÉåí=c~Åíçêë=áå=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI=filI= dÉåÉî~I=OMMNK=fp_k=VOONNNSOUu==`Ü~éíÉê=UW=qÜÉêã~ä= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=`çåîÉåíáçåI=`NSNI=fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVURlÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=~í=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=aê=s= cçê~ëíáÉêáI=fil= = oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=R=Üçìêë =

«=kb_lpe=OMNN=

SP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

= bäÉãÉåí=f_NNW=j~å~ÖáåÖ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ= = iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f_NNKN= lìíäáåÉ=íÜÉ=å~íìêÉ=çÑ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ= f_NNKO= lìíäáåÉ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= ~åÇ= ÄÉåÉÑáíë= çÑ= îçÅ~íáçå~ä= êÉÜ~Äáäáí~íáçå= áåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= êçäÉ= çÑ=
=
çìíëáÇÉ=ëìééçêí=~ÖÉåÅáÉë= f_NNKP= lìíäáåÉ= íÜÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= EáåÅäìÇáåÖ= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= ~åÇ= äÉÖ~ä=
=
~ëéÉÅíëFK=

`çåíÉåí=
_NNKN= k~íìêÉ=çÑ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ==


`~íÉÖçêáÉë= çÑ= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= Ü~ò~êÇ= Ó= ÅÜÉãáÅ~äI= éÜóëáÅ~äI= ÄáçäçÖáÅ~äI= éëóÅÜçJëçÅá~äI=
ÉêÖçåçãáÅ=fåíÉêå~ä=~åÇ=ÉñíÉêå~ä=ëçìêÅÉë=çÑ=áåÑçêã~íáçå=çå=çÅÅìé~íáçå~ä=áääJÜÉ~äíÜ=qÜÉ=äáåâë=ÄÉíïÉÉå=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ÖÉåÉê~äLéìÄäáÅ=ÜÉ~äíÜ=EáåÅäìÇáåÖ=~êê~åÖÉãÉåíë=íç=
ÇÉ~ä=ïáíÜ=ÉéáÇÉãáÅëFK===

_NNKO= mêáåÅáéäÉë=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=îçÅ~íáçå~ä=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=êçäÉ==çÑ=çìíëáÇÉ= ëìééçêí=~ÖÉåÅáÉë= •

jÉ~åáåÖ=çÑ=îçÅ~íáçå~ä=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=_ÉåÉÑáíë=çÑ=îçÅ~íáçå~ä=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=ïáíÜáå=íÜÉ=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=ïçêâÉê=~åÇ=íÜÉ=ÉãéäçóÉê=qÜÉ= Ä~ëáÅ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= íÜÉ= ÄáçJéëóÅÜçëçÅá~ä= ãçÇÉä= ~åÇ= Üçï= áí= êÉä~íÉë= íç= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= çÑ= áåÇáîáÇì~äëK= _NNKP= j~å~ÖáåÖ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=


qÜÉ=ÅçåÅÉéí=çÑ=ãçåáíçêáåÖ=ÜÉ~äíÜ=qÜÉ= ãÉ~åáåÖ= çÑ= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= EïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= ÇÉÑáåáíáçå= ìëÉÇ= Äó= íÜÉ= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåF= •

qÜÉ=êçäÉI=ÑìåÅíáçå=~åÇ=ÄÉåÉÑáíë=çÑ=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=ëÉêîáÅÉë=qÜÉ= ã~âÉJìé= ~åÇ= ÑìåÅíáçåë= çÑ= ~= íóéáÅ~ä= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= ëÉêîáÅÉW= çÅÅìé~íáçå~ä= ÜÉ~äíÜ= éÜóëáÅá~åI=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=åìêëÉI=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=íÉÅÜåáÅá~å= =
=

«=kb_lpe=OMNN=

SQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


qóéáÅ~ä=ëÉêîáÅÉë=çÑÑÉêÉÇ=Äó=~å=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=ëÉêîáÅÉW==
-

ÜÉ~äíÜ= éêçãçíáçåI= ÉÖI= ~ÇîáÅÉ= çå= ïçêâ= êÉä~íÉÇ= ÜÉ~äíÜI= äáÑÉëíóäÉ= EÇáÉíI= ÉñÉêÅáëÉI= ëãçâáåÖ=
ÉíÅF=
ÜÉ~äíÜ= ~ëëÉëëãÉåíI= ÉÖI= ÑáíåÉëë= Ñçê= ïçêâI= éêÉJéä~ÅÉãÉåíLÉãéäçóãÉåíI= êÉíìêå= íç= ïçêâI= àçÄJêÉä~íÉÇ=ãÉÇáÅ~ä=ëÅêÉÉåáåÖI=éêÉÖå~åí=ïçêâÉêë= ~ÇîáÅÉ= íç= ã~å~ÖÉãÉåíI= ÉÖI= áåéìí= íç= êáëâ= ~ëëÉëëãÉåíëI= åçJëãçâáåÖ= éçäáÅóI= ~ÄëÉåÅÉ= ã~å~ÖÉãÉåí=ÉíÅ= íêÉ~íãÉåí=ëÉêîáÅÉëI=ÉÖI=Ñáêëí=~áÇI=ÅçìåëÉääáåÖI=éÜóëáçíÜÉê~éóI=çíÜÉê=êÉÜ~Äáäáí~íáçå=ëÉêîáÅÉë= ãÉÇáÅ~ä=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ= •

lÅÅìé~íáçå~ä=ÅçãéÉíÉåÅÉ=ïáíÜáå=çÅÅìé~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=aáëíáåÅíáçå=ÄÉíïÉÉå=ÖÉåÉê~ä=ÜÉ~äíÜ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=ÜÉ~äíÜ=ëìêîÉáää~åÅÉ=iá~áëçå= ïáíÜ= çíÜÉê= ÇáëÅáéäáåÉë= áå= íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= ÑáíåÉëë= Ñçê= ïçêâ= ïáíÜ= ëéÉÅáÑáÅ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íçX= ÉñáëíáåÖ= ÜÉ~äíÜ= éêçÄäÉãëI= ÇáëÅêáãáå~íáçåI= áåÑäìÉåÅÉ= çÑ= ÇêìÖë= ~åÇ=
~äÅçÜçäI=áåÅäìÇáåÖ=íÉëíáåÖ=çå=íÜÉ=ÖêçìåÇë=çÑ=ÜÉ~äíÜ=Eçê=Çáë~ÄáäáíóF=qÜÉ= åÉÉÇ= íç= âÉÉé= ÜÉ~äíÜ= êÉÅçêÇë= ~åÇ= ãÉÇáÅ~ä= êÉÅçêÇë= áåÅäìÇáåÖ= áëëìÉë= çÑ= ÅçåÑáÇÉåíá~äáíóI= ëÜ~êáåÖ=çÑ=áåÑçêã~íáçå=ïáíÜ=íÜÉ=áåÇáîáÇì~ä=~åÇ=çíÜÉêë== •

qÜÉ=ÅçääÉÅíáçå=~åÇ=ìëÉ=çÑ=ëáÅâåÉëë=~ÄëÉåÅÉ=~åÇ=áääJÜÉ~äíÜ=Ç~í~=íç=ÇÉîÉäçé=çÅÅìé~íáçå~ä=éçäáÅó=
~åÇ=í~êÖÉíëLëíê~íÉÖóK=

=
=
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê= `çåÑÉêÉåÅÉI= mêçîáëáçå~ä= oÉÅçêÇ= OM^I= `çåîÉåíáçå= `çåÅÉêåáåÖ= íÜÉ=
= mêçãçíáçå~ä= cê~ãÉïçêâ= Ñçê= lÅÅìé~íáçå~ä= p~ÑÉíó= ~åÇ= eÉ~äíÜI= fåíÉêå~íáçå~ä= i~Äçìê=
= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=OMMS==^êíáÅäÉ=QW=fåíÉêå~íáçå~ä=ëóëíÉã==
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=`çåîÉåíáçåI=`NSNI=
= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUR=
= lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=pÉêîáÅÉë=~í=íÜÉ=tçêâéä~ÅÉI=aê=s=cçê~ëíáÉêáI=fil=
=
= `Ü~êíÉêÉÇ=fåëíáíìíÉ=çÑ=mÉêëçååÉä=~åÇ=aÉîÉäçéãÉåíW=^ÄëÉåÅÉ=dìáÇ~åÅÉW=
ÜííéWLLïïïKÅáéÇKÅçKìâLÜêJêÉëçìêÅÉëL~JòLÇÉÑ~ìäíK~ëéñ=
=
= `Ü~êíÉêÉÇ=fåëíáíìíÉ=çÑ=mÉêëçååÉä=~åÇ=aÉîÉäçéãÉåíW=^ÄëÉåÅÉ=ã~å~ÖÉãÉåí=qççäë=NJQW=
= ÜííéWLLïïïKÅáéÇKÅçKìâLÜêJêÉëçìêÅÉëL~JòLÇÉÑ~ìäíK~ëéñ=
= fåëíáíìíáçå=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜW==^=eÉ~äíÜó=oÉíìêå=J=^=dççÇ=mê~ÅíáÅÉ=dìáÇÉ=
= íç=oÉÜ~Äáäáí~íáåÖ=mÉçéäÉ=~í=tçêâ==
= qÜÉ=dìáÇÉë=kÉïëäÉííÉêK==`ÜáÅ~ÖçI=^ãÉêáÅ~å=jÉÇáÅ~ä=^ëëçÅá~íáçåI=OMMUX=j~óLgìåÉW=NJNP=
=
=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=U=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

SR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

QKP= råáí=f`W= fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí
=
==
=
ë~ÑÉíó= lîÉê~ää=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉ= = lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ìåáíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ïáää=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜÉáê=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ= Ççã~áå=âåçïäÉÇÖÉ=ÅçîÉêÉÇ=íÜêçìÖÜW=
=
NK= qÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=âåçïäÉÇÖÉ=íç=Ñ~ãáäá~ê=~åÇ=ìåÑ~ãáäá~ê=ëáíì~íáçåëX=~åÇ= =
OK=
qÜÉ= ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=ÑçêãëK= = få=~ÇÇáíáçå=É~ÅÜ=ÉäÉãÉåí=Ü~ë=ëéÉÅáÑáÅ=äÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉëK= bäÉãÉåí=f`NW= dÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=áëëìÉë=
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`NKN= bñéä~áå=íÜÉ=åÉÉÇ=ÑçêI=~åÇ=Ñ~Åíçêë=áåîçäîÉÇ=áåI=íÜÉ=éêçîáëáçå=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=~=ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= ÉåîáêçåãÉåíI= ïáíÜ= ëéÉÅáÑáÅ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= ~ÅÅÉëë= ~åÇ= ÉÖêÉëëI= éÉÇÉëíêá~åëI= ~åÇ= ëäáéëI=íêáéë=~åÇ=Ñ~ääë= f`NKO== bñéä~áå=Üçï=ë~ÑÉíó=ëáÖåë=~êÉ=ìëÉÇ=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ= f`NKP= bñéä~áå= íÜÉ= ~ëëÉëëãÉåí= çÑ= êáëâ= ~åÇ= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= éê~ÅíáÅÉë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ïçêâ= áå=
ÅçåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉë=
f`NKQ= lìíäáåÉ=íÜÉ=ã~áå=áëëìÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ã~áåí~áåáåÖ=ëíêìÅíìê~ä=ë~ÑÉíó=çÑ=ïçêâéä~ÅÉë= f`NKR= bñéä~áå=íÜÉ=Ü~ò~êÇëI=êáëâëI=~åÇ=Åçåíêçäë=ïÜÉå=ïçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜíë= f`NKS= bñéä~áå=íÜÉ=Ü~ò~êÇëI=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçäë=Ñçê=äçåÉ=ïçêâáåÖK=

`çåíÉåí= f`NKN= p~ÑÉ=ïçêâáåÖ=ÉåîáêçåãÉåí==


mê~ÅíáÅ~ä= ÅçåëáÇÉê~íáçåë= áå= íÜÉ= éêçîáëáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= ë~ÑÉ= éä~ÅÉë= çÑ= ïçêâ= ~åÇ= ë~ÑÉ= ãÉ~åë=çÑ=~ÅÅÉëë=~åÇ=ÉÖêÉëë= •

qÜÉ=ÇÉëáÖå=çÑ=ëìêÑ~ÅÉë=íç=êÉÇìÅÉ=ëäáééáåÖ==

=
=

«=kb_lpe=OMNN=

SS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=


tÉí=`çÉÑÑáÅáÉåí=çÑ=cêáÅíáçå=E`çcFI=ëäáé=êÉëáëí~åí=íÉëíáåÖ=çÑ=ÑççíïÉ~ê=~åÇ=ëìêÑ~ÅÉëW=
-

ÇáÑÑÉêÉåí=`çc=ÄÉíïÉÉå=çåÉ=ëìêÑ~ÅÉ=~åÇ=~åçíÜÉê===

-

ÉÑÑÉÅíë=çÑ=Åçåí~ãáå~íáçå=çå=ëìêÑ~ÅÉë=áå=íÉêãë=çÑ=`çc=

-

ãÉíÜçÇë=Ñçê=ÅäÉ~åáåÖ=Ñäççêë=~åÇ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÑççíïÉ~ê=íç=ïÉ~ê=ïÜáäëí=ÅäÉ~åáåÖ=

-

áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÖççÇ=ÜçìëÉâÉÉéáåÖK=

f`NKO= p~ÑÉíó=ëáÖåë==


`çããçå=ë~ÑÉíó=ëáÖåë=~åÇ=íÜÉáê=Å~íÉÖçêáë~íáçå=rëÉI=äçÅ~íáçå=~åÇ=Åçãéäá~åÅÉ=áëëìÉëK=

f`NKP= `çåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉë==


`çåÇáíáçåë=íÜ~í=ÅçåëíáíìíÉ=~=ÅçåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉ==bñ~ãéäÉë=çÑ=ïÜÉêÉ=ÅçåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉ=Éåíêó=ã~ó=çÅÅìê=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉW==ÉÖ==éáíë=áå=Ö~ê~ÖÉëI= îÉÜáÅäÉ=éêçÇìÅíáçå=íê~ÅâëI=íêìåâáåÖ=ÇìÅíëI=ï~íÉêÅçìêëÉë= •

c~Åíçêë= íç= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= ïÜÉå= ~ëëÉëëáåÖ= êáëâW= åÉÉÇ= Ñçê= ë~ÑÉ= ~ÅÅÉëëX= éêçîáëáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= ë~ÑÉ= ~íãçëéÜÉêÉëX= íÜÉ= í~ëâI= ã~íÉêá~äë= ~åÇ= ÉèìáéãÉåíX= éÉêëçåë= ~í= êáëâX= êÉäá~Äáäáíó=çÑ=ë~ÑÉÖì~êÇë= •

c~Åíçêë= íç= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= áå= ÇÉëáÖåáåÖ= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= éê~ÅíáÅÉëW= = çéÉê~íáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= ~åÇ=
ÉãÉêÖÉåÅó=~êê~åÖÉãÉåíëX=~åÇ=íê~áåáåÖ=Ñçê=ïçêâ=áå=ÅçåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉë=cä~ãã~ÄäÉ=~íãçëéÜÉêÉëX=Üçï=íÜÉó=~êáëÉ=~åÇ=ïÜÉêÉ=íÜÉó=~êÉ=ÑçìåÇK==`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=
ÉåíÉêáåÖ=Ñä~ãã~ÄäÉ=~íãçëéÜÉêÉëI=áåÅäìÇáåÖ=éìêÖáåÖ=íç=âÉÉé=Ñä~ãã~ÄäÉ=~íãçëéÜÉêÉë=ÄÉäçï=
içïÉê=bñéäçëáçå=iáãáíë=EibiFK=

f`NKQ= =píêìÅíìê~ä=ë~ÑÉíó=çÑ=ïçêâéä~ÅÉë==


`~ìëÉë=çÑ=Ç~ã~ÖÉ=íç=íÜÉ=ëíêìÅíìêÉ=çÑ=ÄìáäÇáåÖëW==~ÇîÉêëÉ=ïÉ~íÜÉê=ÅçåÇáíáçåëX=çîÉêäç~ÇáåÖ=çÑ= ëíêìÅíìêÉëX= Üçí= ~åÇ= ÅçêêçëáîÉ= ~íãçëéÜÉêÉëX= îáÄê~íáçåX= ~äíÉê~íáçå= íç= ëíêìÅíìê~ä= ãÉãÄÉêëX= ëìÄëáÇÉåÅÉX=ÇÉíÉêáçê~íáçå=çÑ=ÄìáäÇáåÖ=ã~íÉêá~äëX=ÉñÅ~î~íáçåëX=~åÇ=ìå~ìíÜçêáëÉÇ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë= íç=ÄìáäÇáåÖë=c~áäìêÉ= ãçÇÉëW= éçëëáÄäÉ= Å~ìëÉë= çÑ= ëíêìÅíìê~ä= Ñ~áäìêÉë= ëìÅÜ= ~ë= éççê= ÇÉëáÖåI= ëìÄëí~åÇ~êÇ=
ÅçåëíêìÅíáçåI=ÅìííáåÖ=êççÑ=ÄÉ~ãëX=éìåÅíìêáåÖ=ÜçäÉë=íÜêçìÖÜ=ÑäççêëX=êÉãçî~ä=çÑ=áåíÉêå~ä=ï~ääë=
ÉíÅ=Å~å=äÉ~Ç=íç=Åçää~éëÉK=
=

f`NKR= =tçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜí=


qÜÉ= ã~áå= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= êáëâëI= ~äíÉêå~íáîÉëI= éêÉÅ~ìíáçåë= ~åÇ= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= Ñçê= ïçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜí=áå=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉë=áåÅäìÇáåÖ=êÉëÅìÉ=ãÉ~ëìêÉë= •

eáÉê~êÅÜó=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉëW=
-

~îçáÇ=ïçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜí= ìëÉ=~å=ÉñáëíáåÖ=ë~ÑÉ=éä~ÅÉ=çÑ=ïçêâ= éêçîáÇÉ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=íç=éêÉîÉåí=Ñ~ääë=EáåÅäìÇáåÖ=jbtmpF= ãáíáÖ~íÉ=Çáëí~åÅÉ=~åÇ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ=~=Ñ~ää= «=kb_lpe=OMNN=

ST

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

áåëíêìÅíáçå=~åÇ=íê~áåáåÖ=~åÇLçê=çíÜÉê=ãÉ~åëK=

= f`NKS= içåÉ=ïçêâáåÖ=


qÜÉ=ã~áå=Ü~ò~êÇë=~åÇ=êáëâëI=~äíÉêå~íáîÉëI=éêÉÅ~ìíáçåë=~åÇ=ë~ÑÉ=ïçêâáåÖ=éêçÅÉÇìêÉë=Ñçê=äçåÉ= ïçêâáåÖ= •

m~êíáÅìä~ê= éêçÄäÉãë= Ñ~ÅáåÖ= äçåÉ= ïçêâÉêëW= ãÉÇáÅ~ä= ÅçåÇáíáçåëI= íê~áåáåÖI= ëìéÉêîáëáçåI=
ÉãÉêÖÉåÅó= éêçÅÉÇìêÉëI= äáÑíáåÖ= çÄàÉÅíë= íÜ~í= ~êÉ= íçç= ÜÉ~îó= Ñçê= çåÉ= éÉêëçåI= ãçêÉ= íÜ~å= çåÉ= éÉêëçå=åÉÉÇÉÇ=íç=çéÉê~íÉ=ÉëëÉåíá~ä=Åçåíêçäë=çê=íê~åëéçêíK= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
`çåÑáåÉÇ=pé~ÅÉë=oÉÖìä~íáçåë=NVVTK==^ééêçîÉÇ=ÅçÇÉ=çÑ=éê~ÅíáÅÉI=êÉÖìä~íáçåë=~åÇ=ÖìáÇ~åÅÉK==epb=
_ççâë==iNMN==fp_k=VTUMTNTSSOPPP= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçå=båÅóÅäçé~ÉÇá~=çÑ=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíóI=ÅÜ~éíÉê=RU= Ó=ÚÅçåÑáåÉÇ=ëé~ÅÉëÛW=
=ÜííéWLLïïïKáäçKçêÖLäÉÖ~ÅóLÉåÖäáëÜLéêçíÉÅíáçåLë~ÑÉïçêâLÉåÅóÅäçé~ÉÇá~LáåÇÉñKÜíã=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=T=Üçìêë «=kb_lpe=OMNN=

SU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`OW= mêáåÅáéäÉë=çÑ=ÑáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`OKN= lìíäáåÉ= íÜÉ= éêçéÉêíáÉë= çÑ= Ñä~ãã~ÄäÉ= ~åÇ= ÉñéäçëáîÉ= ã~íÉêá~äë= ~åÇ= íÜÉ= ãÉÅÜ~åáëãë= Äó= ïÜáÅÜ=íÜÉó=áÖåáíÉ= f`OKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=ÄÉÜ~îáçìê=çÑ=ëíêìÅíìê~ä=ã~íÉêá~äëI=ÄìáäÇáåÖë=~åÇ=ÄìáäÇáåÖ=ÅçåíÉåíë=áå=~=ÑáêÉ= f`OKP= lìíäáåÉ=íÜÉ=ã~áå=éêáåÅáéäÉë=~åÇ=éê~ÅíáÅÉë=çÑ=ÑáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå=éêÉîÉåíáçå=~åÇ=éêçíÉÅíáçå= f`OKQ= lìíäáåÉ=íÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=çÑ=íóéáÅ~ä=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=~åÇ=ëóëíÉãë=Ñ~áäìêÉë=íç=ã~àçê==~ÅÅáÇÉåíëK=

`çåíÉåí= f`OKN= mêçéÉêíáÉë=çÑ=Ñä~ãã~ÄäÉ=~åÇ=ÉñéäçëáîÉ=ã~íÉêá~äë=~åÇ=íÜÉ=ãÉÅÜ~åáëãë=Äó=ïÜáÅÜ= íÜÉó=áÖåáíÉ== •

mêçéÉêíáÉë=çÑ=ëçäáÇëI=äáèìáÇë=~åÇ=Ö~ëÉë=jÉ~åáåÖ= çÑW= Ñä~ëÜ= éçáåíI= ÑáêÉ= éçáåíI= ~ìíçJáÖåáíáçå= íÉãéÉê~íìêÉI= î~éçìê= ÇÉåëáíóI= êÉä~íáîÉ=
ÇÉåëáíóI= äáãáíë= çÑ= Ñä~ãã~ÄáäáíóI= ÅêáíáÅ~ä= íÉãéÉê~íìêÉI= ã~ñáãìã= Éñéäçëáçå= éêÉëëìêÉI= ~åÇ= ê~íÉ= çÑ= éêÉëëìêÉ= êáëÉX= ïáíÜ= Éñ~ãéäÉë= çÑ= íÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= íÜÉëÉ= éêçéÉêíáÉë= áå= êÉä~íáçå= íç= íÜÉ= áåáíá~íáçå=~åÇ=éêçé~Ö~íáçå=çÑ=ÑáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå= •

qÜÉ=ÑáêÉ=íêá~åÖäÉ=fÖåáíáçå= ëçìêÅÉë= EÉÖ= å~âÉÇ= Ñä~ãÉI= Üçí= ëìêÑ~ÅÉëI= ~êÅáåÖI= ëé~êâáåÖI= ëãçâáåÖI= ÉäÉÅíêçëí~íáÅ=
ÇáëÅÜ~êÖÉF=jÉÅÜ~åáëãë=çÑ=ÉñéäçëáçåëI=ãÉÅÜ~åáëãë=çÑ=ÑáêÉJëéêÉ~Ç=áåÅäìÇáåÖW=
-

Üçï=~å=ÉñéäçëáçåLÑáêÉ=çÅÅìêë= íÜÉ=ëí~ÖÉë=çÑ=ÅçãÄìëíáçåW=áåÇìÅíáçåI=áÖåáíáçåI=ÖêçïíÜI=ëíÉ~Çó=ëí~íÉ=~åÇ=ÇÉÅ~ó= ãÉÅÜ~åáëãë= çÑ= ìåÅçåíêçääÉÇ= î~éçìê= ÅäçìÇ= ÉñéäçëáçåëI= ÅçåÑáåÉÇ= î~éçìê= ÅäçìÇ=
Éñéäçëáçåë=~åÇ=ÄçáäáåÖ=äáèìáÇ=Éñé~åÇáåÖ=î~éçìê=Éñéäçëáçåë=qÜÉ=ÉÑÑÉÅíë=çÑ=~íçãáë~íáçåLé~êíáÅäÉ=ëáòÉ=~åÇ=çñóÖÉå=ÅçåíÉåí=çå=íÜÉ=äáâÉäáÜççÇ=~åÇ=ëÉîÉêáíó=çÑ=
ÑáêÉLÉñéäçëáçå=eçï=Ñ~áäìêÉ=çÑ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=ÅçìéäÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=éÜóëáÅçJÅÜÉãáÅ~ä=éêçéÉêíáÉë=çÑ=Ñä~ãã~ÄäÉ= ã~íÉêá~äë=Å~å=ÄêáåÖ=~Äçìí=~å=Éñéäçëáçå= •

lñáÇáë~íáçå=`çåÑáåÉÇ= î~éçìê= ÅäçìÇ= ÉñéäçëáçåëI= ìåÅçåÑáåÉÇ= î~éçìê= ÅäçìÇ= ÉñéäçëáçåëI= ÄçáäáåÖ= äáèìáÇ=
Éñé~åÇáåÖ=î~éçìê=ÉñéäçëáçåëK==bñ~ãéäÉë=çÑ=~Åíì~ä=áåÅáÇÉåíëI=Å~ìëÉë=~åÇ=ÉÑÑÉÅíëW==
-

ìåÅçåÑáåÉÇ=î~éçìê=ÅäçìÇ=Éñéäçëáçå=EÉÖI==_ìåÅÉÑáÉäÇI=OMMRX=cäáñÄçêçìÖÜI=NVTQF=
ÄçáäáåÖ=äáèìáÇ=Éñé~åÇáåÖ=î~éçìê=Éñéäçëáçå=E_ibsbF=EÉÖI==jÉñáÅç=`áíóI=NVUQF=
ÅçåÑáåÉÇ=î~éçìê=ÅäçìÇ=Éñéäçëáçå=EÉÖI==eáÅâëçå=~åÇ=tÉäÅÜI=NVVOF=

«=kb_lpe=OMNN=

SV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


`çåíêçä=çÑ=î~éçìê=éÜ~ëÉ=ÉñéäçëáçåëX=ëíêìÅíìê~ä=éêçíÉÅíáçåI=éä~åí=ÇÉëáÖå=~åÇ=éêçÅÉëë=ÅçåíêçäI= ëÉÖêÉÖ~íáçå=~åÇ=ëíçê~ÖÉ=çÑ=ã~íÉêá~äëI=Ü~ò~êÇçìë=~êÉ~=òçåáåÖI=áåÉêíáåÖI=Éñéäçëáçå=êÉäáÉÑ= •

`çåíêçä=çÑ=~ãçìåí=çÑ=ã~íÉêá~äI=éêÉîÉåíáçå=çÑ=êÉäÉ~ëÉI=Åçåíêçä=çÑ=áÖåáíáçå=ëçìêÅÉëI=ëÉåëáåÖ=çÑ= î~éçìê=ÄÉíïÉÉå=içïÉê=bñéçëìêÉ=iáãáí=EibiF=~åÇ=rééÉê=bñéçëìêÉ=iáãáí=ErbiF== •

aìëí=ÉñéäçëáçåëW=
-Éñ~ãéäÉë=çÑ=áåÇìëíêáÉëLéä~åí=ïáíÜ=éçíÉåíá~ä=Çìëí=Éñéäçëáçå=Ü~ò~êÇë=EÉÖI=ÑççÇ=áåÇìëíêóI= ibsF= ãÉÅÜ~åáëãë=çÑ=Çìëí=Éñéäçëáçåë=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ëçäáÇ=é~êíáÅäÉ= ëáòÉI=ÇáëéÉêë~äI=ÉñéäçëáîÉ=ÅçåÅÉåíê~íáçåëI=áÖåáíáçåI=ÉåÉêÖóI=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=ÜìãáÇáíó== éêáã~êó=~åÇ=ëÉÅçåÇ~êó=Éñéäçëáçå=

bñ~ãéäÉë=çÑ=~Åíì~ä=áåÅáÇÉåíëI=Å~ìëÉë=~åÇ=ÉÑÑÉÅíë=EÉKÖK=dÉåÉê~ä=cççÇëI=_~åÄìêóINVUNX=fãéÉêá~ä= pìÖ~êI=dÉçêÖá~=rp^I=OMMUF=~åÇ=íÜÉ=éêçÅÉëëÉë=áåîçäîÉÇK== f`OKO= _ÉÜ~îáçìê=çÑ=ëíêìÅíìê~ä=ã~íÉêá~äëI=ÄìáäÇáåÖë=~åÇ=ÄìáäÇáåÖ=ÅçåíÉåíë=áå=~==

ÑáêÉ=qÜÉ= ÄÉÜ~îáçìê= çÑ= ÄìáäÇáåÖ= ëíêìÅíìêÉë= ~åÇ= ã~íÉêá~äë= áå= ÑáêÉW= = ÑáêÉ= éêçéÉêíáÉë= çÑ= Åçããçå=
ÄìáäÇáåÖ=ã~íÉêá~äë=~åÇ=ëíêìÅíìê~ä=ÉäÉãÉåíë=EÉÖI=ëíÉÉäI=ÅçåÅêÉíÉI=ïççÇFX=äÉîÉä=çÑ=ÑáêÉ=êÉëáëí~åÅÉ=qÜÉ=ÄÉÜ~îáçìê=çÑ=Åçããçå=ÄìáäÇáåÖ=ÅçåíÉåíë=áå=ÑáêÉ=EÉÖI==é~éÉêJÄ~ëÉÇI=Ñ~ÄêáÅëI=éä~ëíáÅëF=bñ~ãéäÉë= çÑ= ~Åíì~ä= áåÅáÇÉåíëW= = ÑìÉäë= áåîçäîÉÇ= áå= íÜÉ= `Ü~ååÉä=qìååÉä= ÑáêÉI=OMMUX= _ìåÅÉÑáÉäÇI=
OMMRX=táåÇëçê=qçïÉê=ÑáêÉ=Ej~ÇêáÇFI=OMMRX=pìããáí=qìååÉä=ÑáêÉI=NVUQI= qÜÉ=h~ÇÉê=qçó=c~Åíçêó= cáêÉ=NVVPK= f`OKP= cáêÉ=~åÇ=Éñéäçëáçå=éêÉîÉåíáçå=~åÇ=éêçíÉÅíáçå=


píêìÅíìê~ä=éêçíÉÅíáçå=EÉÖI=çéÉåáåÖë=~åÇ=îçáÇëI=Åçãé~êíãÉåí~íáçåF=hÉó=ÑÉ~íìêÉë=çÑ=éä~åí=ÇÉëáÖå=~åÇ=éêçÅÉëë=Åçåíêçä=pÉÖêÉÖ~íáçå=~åÇ=ëíçê~ÖÉ=çÑ=Ñä~ãã~ÄäÉI=ÅçãÄìëíáÄäÉ=~åÇ=áåÅçãé~íáÄäÉ=ã~íÉêá~äë=e~ò~êÇçìë=~êÉ~=òçåáåÖI=ÉñÅäìëáçå=çÑ=áÖåáíáçå=ëçìêÅÉë=fåÉêíáåÖ=jÉíÜçÇë= çÑ= Éñéäçëáçå= êÉäáÉÑW= = îÉåíáåÖI= Éñéäçëáçå= é~åÉäëI= ÄìêëíáåÖ= ÇáëÅëI= ëìééêÉëëáçå= EÉÖI== áåÉêíáåÖFK= f`OKQ== j~àçê=~ÅÅáÇÉåíë= qÜÉ=ÅçåíêáÄìíáçå=çÑ=íóéáÅ~ä=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=~åÇ=ëóëíÉãë=Ñ~áäìêÉë=íç=ã~àçê=~ÅÅáÇÉåíëI=ÉÖI==máéÉê=^äéÜ~I= pÉîÉëçI=`ÜÉêåçÄóäI=qÜêÉÉJjáäÉ=fëä~åÇI=_Üçé~äI=fãéÉêá~ä=pìÖ~ê=`çãé~åóI=mçêí=tÉåíïçêíÜI= dÉçêÖá~I=OMMU=ÉíÅK= «=kb_lpe=OMNN=

TM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ==pÉÅíáçå=SW=léÉê~íáçå~ä=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉëX==pÉÅíáçå=TW=aÉëáÖå=~åÇ= áåëí~ää~íáçå= fil=båÅóÅäçé~ÉÇá~=`Ü~éíÉê=PV=`~ëÉ=ëíìÇó=Eh~ÇÉê=qçó=c~Åíçêó=ÑáêÉF==
`ÜÉãáÅ~ä=p~ÑÉíó=_ç~êÇ=^ãÉêáÅ~=fåîÉëíáÖ~íáçå=oÉéçêíëW=ÜííéWLLïïïKÅëÄKÖçîLáåîÉëíáÖ~íáçåë=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=S=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

TN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`PW= tçêâéä~ÅÉ=ÑáêÉ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`PKN= bñéä~áå=íÜÉ=éêçÅÉëëÉë=áåîçäîÉÇ=áå=íÜÉ=áÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=Ü~ò~êÇë=~åÇ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=
Ñêçã=ÑáêÉ=
f`PKO= aÉëÅêáÄÉ=Åçããçå=ÑáêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=~ä~êã=ëóëíÉãë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë= f`PKP= lìíäáåÉ= íÜÉ= Ñ~Åíçêë= íç= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= ïÜÉå= ëÉäÉÅíáåÖ= ÑáñÉÇ= ~åÇ= éçêí~ÄäÉ= ÑáêÉJÑáÖÜíáåÖ=
ÉèìáéãÉåí=Ñçê=íÜÉ=î~êáçìë=íóéÉë=çÑ=ÑáêÉ=
f`PKQ= lìíäáåÉ= íÜÉ= Ñ~Åíçêë= íç= ÄÉ= ÅçåëáÇÉêÉÇ= áå= íÜÉ= éêçîáëáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= ãÉ~åë= çÑ=
ÉëÅ~éÉ=
f`PKR= bñéä~áå= íÜÉ= éìêéçëÉ= çÑI= ~åÇ= ÉëëÉåíá~ä= êÉèìáêÉãÉåíë= ÑçêI= ÉãÉêÖÉåÅó= Éî~Åì~íáçå=
=
éêçÅÉÇìêÉëK=

`çåíÉåí= f`PKN= fÇÉåíáÑáÅ~íáçå=çÑ=Ü~ò~êÇë=~åÇ=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=Ñêçã=ÑáêÉ==


cáêÉ=Ü~ò~êÇë=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=cáîÉ=ëíÉéë=íç=ÑáêÉ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåíW==
-

áÇÉåíáÑó=ÑáêÉ=Ü~ò~êÇëX=Üçï=ÅçìäÇ=~=ÑáêÉ=ëí~êíI=ïÜ~í=ÅçìäÇ=Äìêå=EÉÖI==Åçããçå=Ñä~ãã~ÄäÉ= ëçäáÇëI=äáèìáÇë=~åÇ=Ö~ëÉëF= áÇÉåíáÑó=éÉçéäÉ=~í=êáëâX=áåÅäìÇáåÖ=íÜçëÉ=ÉëéÉÅá~ääó=~í=êáëâ=
Éî~äì~íÉI= êÉãçîÉI= êÉÇìÅÉ= EÉÖI= = Åçåíêçä= çÑ= áÖåáíáçåI= ÑìÉä= ~åÇ= çñóÖÉå= ëçìêÅÉëFI= ~åÇ= éêçíÉÅí=Ñêçã=êáëâ= êÉÅçêÇI=éä~åI=áåÑçêãI=áåëíêìÅí=~åÇ=íê~áå= êÉîáÉïK= f`PKO= cáêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=~ä~êã=ëóëíÉãë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉë=


`çããçå=ÑáêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=~ä~êã=ëóëíÉãë=~åÇ=éêçÅÉÇìêÉëW=
-

Ñ~Åíçêë=áå=ÇÉëáÖå=~åÇ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ÑáêÉ=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=~ä~êã=ëóëíÉãë= éêáåÅáé~ä=ÅçãéçåÉåíë=çÑ=~ä~êã=ëóëíÉãëX=ÇÉíÉÅíáçå=~åÇ=ëáÖå~ääáåÖ= ã~åì~ä=~åÇ=~ìíçã~íáÅ=ëóëíÉãëK=

«=kb_lpe=OMNN=

TO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`PKP= cáñÉÇ=~åÇ=éçêí~ÄäÉ=ÑáêÉJÑáÖÜíáåÖ=ÉèìáéãÉåí=


c~Åíçêë=áå=ÇÉëáÖå=~åÇ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ÑáñÉÇ=ÑáêÉJÑáÖÜíáåÖ=ëóëíÉãë=~åÇ=ÉèìáéãÉåíW=
-

Åä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=ÑáêÉë= éçêí~ÄäÉ=ÑáêÉ=ÑáÖÜíáåÖ=ÉèìáéãÉåí= ÉñíáåÖìáëÜáåÖ=ãÉÇá~=~åÇ=ãçÇÉ=çÑ=~Åíáçå= ëáíáåÖI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=íê~áåáåÖ=êÉèìáêÉãÉåíë= ÉåîáêçåãÉåíI=áåÅäìÇáåÖ=ÑáêÉ=ï~íÉê=êìåçÑÑK=

f`PKQ= jÉ~åë=çÑ=ÉëÅ~éÉ=


c~Åíçêë=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=áå=íÜÉ=éêçîáëáçå=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=~=ãÉ~åë=çÑ=ÉëÅ~éÉ=dÉåÉê~ä= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê= íê~îÉä= Çáëí~åÅÉëI= ëí~áêëI= é~ëë~ÖÉï~óë= ~åÇ= ÇççêëI= ÉãÉêÖÉåÅó= äáÖÜíáåÖI=Éñáí=~åÇ=ÇáêÉÅíáçå~ä=ëáÖåëK== f`PKR= bãÉêÖÉåÅó=Éî~Åì~íáçå=éêçÅÉÇìêÉë=


mìêéçëÉë= çÑ= ~åÇ= ÉëëÉåíá~ä= êÉèìáêÉãÉåíë= ÑçêI= Éî~Åì~íáçå= éêçÅÉÇìêÉë= ~åÇ= ÇêáääëI= ~ä~êã=
Éî~Åì~íáçå=~åÇ=êçää=Å~ää=mêçîáëáçå=çÑ=cáêÉ=j~êëÜ~ääë=~åÇ=íÜÉáê=êçäÉ=mÉêëçå~ä=bãÉêÖÉåÅó=bî~Åì~íáçå=mä~åë=EmbbmëFK=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
«=kb_lpe=OMNN=

TP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=
=

qìíçê=oÉÑÉêÉåÅÉë== rh=aÉé~êíãÉåí=Ñçê=`çããìåáíáÉë=~åÇ=içÅ~ä=dçîÉêåãÉåí=éê~ÅíáÅ~ä=ÑáêÉ=ë~ÑÉíó=ÖìáÇ~åÅÉI=ïÜáÅÜ= = Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=~íW==ÜííéWLLïïïKÅçããìåáíáÉëKÖçîKìâ==
= cáêÉ=p~ÑÉíó=dìáÇ~åÅÉ=ÄççâäÉí=Ú^êÉ=óçì=~ï~êÉ=çÑ=óçìê=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë\Û=J=pÅçííáëÜ=bñÉÅìíáîÉ=
= Ep~ÑÉê=pÅçíä~åÇF=Ççïåäç~Ç~ÄäÉ=éìÄäáÅ~íáçå=J=
=

ÜííéWLLïïïKÑáêÉä~ïëÅçíä~åÇKçêÖLÑáäÉëLpìãã~êó|dìáÇÉ|cìääKéÇÑ= pÅçííáëÜ=dçîÉêåãÉåíÛë=mçäáÅÉ=~åÇ=`çããìåáíó=p~ÑÉíó=aáêÉÅíçê~íÉ=ëÉÅíçê=ëéÉÅáÑáÅ=ÖìáÇ~åÅÉI= = ïÜáÅÜ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=~í=ÜííéWLLïïïKáåÑçëÅçíä~åÇKÅçãLÑáêÉä~ï=
= m^p=TVWOMMTI== cáêÉ=oáëâ=^ëëÉëëãÉåíK=dìáÇ~åÅÉ=~åÇ=~=oÉÅçããÉåÇÉÇ=jÉíÜçÇçäçÖóI=_êáíáëÜ=
=

pí~åÇ~êÇë=fåëíáíìíÉ=E_pfF==

^qbu=dìáÇÉäáåÉëW=PêÇ=bÇáíáçåI=gìåÉ=OMMV=EìéÇ~íÉÇ=j~ó=OMNNF=

= ÜííéWLLÉÅKÉìêçé~KÉìLÉåíÉêéêáëÉLëÉÅíçêëLãÉÅÜ~åáÅ~äLÑáäÉëL~íÉñLÖìáÇÉL~íÉñÖìáÇÉäáåÉë|àìåÉOMMV|É
= åKéÇÑ=
= `cm^Jb=dìáÇÉäáåÉ=kç=NWOMMO=Ó=fåíÉêå~ä=ÑáêÉ=éêçíÉÅíáçå=Åçåíêçä=ÜííéWLLïïïKÅÑé~J
ÉKçêÖLÑáäÉëLmacLdìáÇÉäáåÉëLo~íáÑáÉÇBOMdìáÇÉäáåÉëLdìáÇÉäáåÉ|kç|N|OMMOKéÇÑ=

= `cm^Jb=dìáÇÉäáåÉ=kç=OPWOMNM=c=Ó=pÉÅìêáåÖ=íÜÉ=çéÉê~íáçå~ä=êÉ~ÇáåÉëë=çÑ=ÑáêÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉãë=
= ÜííéWLLïïïKÅÑé~J
=

ÉKçêÖLÑáäÉëLmacLdìáÇÉäáåÉëLo~íáÑáÉÇBOMdìáÇÉäáåÉëL`cm^|b|dìáÇÉäáåÉ|kç|OP|OMNM|cKéÇÑ=
`cm^Jb=dìáÇÉäáåÉ=kç=NPWOMMS=Ó=cáêÉ=éêçíÉÅíáçå=ÇçÅìãÉåí~íáçå=ÜííéWLLïïïKÅÑé~J

= ÉKçêÖLÑáäÉëLmacLdìáÇÉäáåÉëLo~íáÑáÉÇBOMdìáÇÉäáåÉëLdìáÇÉäáåÉ|kç|NP|OMMSKéÇÑ=
= `cm^Jb=dìáÇÉäáåÉ=kç=RWOMMP=Ó=dìáÇ~åÅÉ=ëáÖåëI=ÉãÉêÖÉåÅó=äáÖÜíáåÖ=~åÇ=ÖÉåÉê~ä=äáÖÜíáåÖ=
= ÜííéWLLïïïKÅÑé~JÉKçêÖLÑáäÉëLmacLdìáÇÉäáåÉëLo~íáÑáÉÇBOMdìáÇÉäáåÉëLdìáÇÉäáåÉ|kç|R|OMMPKéÇÑ=
= f``=fåíÉêå~íáçå~ä=cáêÉ=`çÇÉ=Ó=fp_k=VTU=NSMV=UPMQ=SR=
=
kcm^=NW=cáêÉ=`çÇÉ=Ó=OMNO=bÇáíáçå=
=
=
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=S=Üçìêë=

«=kb_lpe=OMNN=

TQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`QW= píçê~ÖÉI= Ü~åÇäáåÖ= ~åÇ=
Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉë=

éêçÅÉëëáåÖ=

çÑ=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`QKN= lìíäáåÉ=íÜÉ=ã~áå=éÜóëáÅ~ä=~åÇ=ÅÜÉãáÅ~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=áåÇìëíêá~ä=ÅÜÉãáÅ~ä=éêçÅÉëëÉë= f`QKO= lìíäáåÉ= íÜÉ= ã~áå= éêáåÅáéäÉë= çÑ= íÜÉ= ë~ÑÉ= ëíçê~ÖÉI= Ü~åÇäáåÖ= ~åÇ= íê~åëéçêí= çÑ= Ç~åÖÉêçìë= ëìÄëí~åÅÉë= f`QKP= lìíäáåÉ=íÜÉ=ã~áå=éêáåÅáéäÉë=çÑ=íÜÉ=ÇÉëáÖå=~åÇ=ìëÉ=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëóëíÉãë=~åÇ=ÉèìáéãÉåí=áå=
~ÇîÉêëÉ=çê=Ü~ò~êÇçìë=ÉåîáêçåãÉåíë=
f`QKQ= bñéä~áå= íÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= ÉãÉêÖÉåÅó= éä~ååáåÖ= ~åÇ= íÜÉ= íóéáÅ~ä= çêÖ~åáë~íáçå~ä= ~êê~åÖÉãÉåíë= åÉÉÇÉÇ=Ñçê=ÉãÉêÖÉåÅáÉëK= `çåíÉåí= f`QKN= fåÇìëíêá~ä=ÅÜÉãáÅ~ä=éêçÅÉëëÉë=


bÑÑÉÅíë=çÑ=íÉãéÉê~íìêÉI=éêÉëëìêÉ=~åÇ=Å~í~äóëíë=çå=ê~íÉë=çÑ=ÅÜÉãáÅ~ä=êÉ~Åíáçåë=eÉ~í=çÑ=êÉ~Åíáçå=áå=íÉêãë=çÑ=ÉåÇçíÜÉêãáÅI=ÉñçíÜÉêãáÅ=~åÇ=êìå~ï~ó=êÉ~Åíáçåë=bñ~ãéäÉë=çÑ=ÉåÇçíÜÉêãáÅ=êÉ~Åíáçå=EÉÖI=éÜçíçëóåíÜÉëáëX=êÉ~ÅíáåÖ=ÉíÜ~åçáÅ=~ÅáÇ=ïáíÜ=ëçÇáìã=
Å~êÄçå~íÉF= Éñ~ãéäÉ= çÑ= ÉñçíÜÉêãáÅ= êÉ~Åíáçå= EÉÖI= ÄìêåáåÖ= çÑ= éêçé~åÉ= áå= çñóÖÉåI= éçäóãÉêáë~íáçåFX=Éñ~ãéäÉ=çÑ=êìå~ï~ó=êÉ~Åíáçå=EÉÖI==_Üçé~äI=NVUQF= •

jÉíÜçÇë=çÑ=Åçåíêçä=çÑ=íÉãéÉê~íìêÉ=~åÇ=éêÉëëìêÉK=

f`QKO= píçê~ÖÉI=Ü~åÇäáåÖ=~åÇ=íê~åëéçêí=çÑ=Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉë==


a~åÖÉêçìë= ëìÄëí~åÅÉë= ~åÇ= Ü~ò~êÇçìë= ëìÄëí~åÅÉë= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ= íç= íÜÉ= ÇÉÑáåáíáçåë=
Åçåí~áåÉÇ= áå= ~ééêçéêá~íÉ= äÉÖáëä~íáçå= EÉÖI= däçÄ~ääó= e~êãçåáòÉÇ= póëíÉã= çÑ= `ä~ëëáÑáÅ~íáçå= ~åÇ= i~ÄÉääáåÖ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äëF= •

e~ò~êÇë=éêÉëÉåíÉÇ=~åÇ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=êáëâ=píçê~ÖÉ= ãÉíÜçÇë= ~åÇ= èì~åíáíáÉë= J= ÄìäâI= áåíÉêãÉÇá~íÉI= Çêìã= ëíçê~ÖÉI= ëéÉÅáÑáÅ= äçÅ~íáçåëK= píçê~ÖÉ=çÑ=áåÅçãé~íáÄäÉ=ã~íÉêá~äë=~åÇ=íÜÉáê=ëÉÖêÉÖ~íáçå=êÉèìáêÉãÉåíë=~åÇ=~ÅÅÉëë= •

iÉ~â~ÖÉ=~åÇ=ëéáää~ÖÉ=Åçåí~áåãÉåí=Ó=ÄìåÇáåÖI=ÑáääáåÖ=~åÇ=íê~åëÑÉê=~åÇ=éêçÄäÉãë=ÉåÅçìåíÉêÉÇ=
ÇìêáåÖ=ÑáääáåÖ=~åÇ=íê~åëÑÉê=ïáíÜ=Éñ~ãéäÉë=EqÉñ~ë=`áíó=oÉÑáåÉêóI=OMMRI=_ìåÅÉÑáÉäÇI=OMMRF=

«=kb_lpe=OMNN=

TR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=


píçê~ÖÉ=~åÇ=Ü~åÇäáåÖ=çÑ=Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉëW=
=Ñäçï=íÜêçìÖÜ=éáéÉäáåÉë= éêáåÅáéäÉë=áå=ÑáääáåÖ=~åÇ=ÉãéíóáåÖ=Åçåí~áåÉêë= éêáåÅáéäÉë=áå=ÇáëéÉåëáåÖI=ëéê~óáåÖ=~åÇ=Çáëéçë~ä=çÑ=Ñä~ãã~ÄäÉ=äáèìáÇë=
Ç~åÖÉêë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó=áå=Ü~ò~êÇçìë=~êÉ~ë=

qê~åëéçêí=çÑ=Ç~åÖÉêçìë=ëìÄëí~åÅÉëW==
-

âÉó=ë~ÑÉíó=éêáåÅáéäÉë=áå=äç~ÇáåÖ=~åÇ=ìåäç~ÇáåÖ=çÑ=í~åâÉêë=~åÇ=í~åâ=Åçåí~áåÉêë= ä~ÄÉääáåÖ=çÑ=îÉÜáÅäÉë=~åÇ=é~Åâ~ÖáåÖ=çÑ=ëìÄëí~åÅÉë= ÇêáîÉê=íê~áåáåÖK=

f`QKP= e~ò~êÇçìë=ÉåîáêçåãÉåíë=


mêáåÅáéäÉë=çÑW=êÉëáëí~åÅÉ=íç=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=Ç~ã~ÖÉI=éêçíÉÅíáçå=~Ö~áåëí=ëçäáÇ=ÄçÇáÉëI=çÄàÉÅíë=~åÇ=
ÇìëíëI=éêçíÉÅíáçå=~Ö~áåëí=äáèìáÇë=~åÇ=Ö~ëÉë=tÉí= ÉåîáêçåãÉåíë= Ó= áåÅäìÇáåÖ= Åçêêçëáçå= ~åÇ= ÇÉÖê~Ç~íáçå= çÑ= áåëí~ää~íáçå= ~åÇ= Ç~ã~ÖÉ= íç=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëóëíÉãë=mêáåÅáéäÉë=çÑ=ëÉäÉÅíáçå=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉèìáéãÉåí=Ñçê=ìëÉ=áå=Ñä~ãã~ÄäÉ=~íãçëéÜÉêÉë=`ä~ëëáÑáÅ~íáçå=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=~êÉ~ëI=òçåáåÖ=rëÉ=çÑ=éÉêãáíëJíçJïçêâ=mêáåÅáéäÉë=çÑ=éêÉëëìêáë~íáçå=~åÇ=éìêÖáåÖ=fåíêáåëáÅ~ääó=ë~ÑÉ=ÉèìáéãÉåíI=Ñä~ãÉéêççÑ=ÉèìáéãÉåíI=íóéÉ=ÚkÛ=ÉèìáéãÉåíI=íóéÉ=ÚÉÛ=ÉèìáéãÉåíK=

= f`QKQ= bãÉêÖÉåÅó=éä~ååáåÖ=


qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=ÉãÉêÖÉåÅó=éêÉé~êÉÇåÉëë=ïáíÜáå=~å=çêÖ~åáë~íáçåX=ÉÖI=éÉêëçå~ä=áåàìêóI=ÉñéäçëáîÉ=
ÇÉîáÅÉI=ÑáêÉI=äçëë=çÑ=Åçåí~áåãÉåí=ÉíÅ=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=fil=`çåîÉåíáçå=`NTQ=mêÉîÉåíáçå=çÑ=
j~àçê= fåÇìëíêá~ä= ^ÅÅáÇÉåíë= ENVVPF= ~åÇ= íÜÉ= fil= `çÇÉ= çå= íÜÉ= mêÉîÉåíáçå= çÑ= j~àçê= fåÇìëíêá~ä=
^ÅÅáÇÉåíë= ENVVNFK`çåëÉèìÉåÅÉ= ãáåáãáë~íáçå= îá~= ÉãÉêÖÉåÅó= éêçÅÉÇìêÉëX= ÉÖI= ÑáêëíJ
~áÇLãÉÇáÅ~äI=ÑáêÉ=Éî~Åì~íáçåI=ëéáää=Åçåí~áåãÉåí=qÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= íÜÉ= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ= ÉãÉêÖÉåÅó= éä~åë= áå= çêÇÉê= íç= êÉÇìÅÉ= íÜÉ= áãé~Åí= çå= íÜÉ= çêÖ~åáë~íáçåI=áåÅäìÇáåÖ=éçëíJáåÅáÇÉåí=êÉÅçîÉêó== •

qÜÉ= êçäÉ= çÑ= ÉñíÉêå~ä= ÉãÉêÖÉåÅó= ëÉêîáÅÉë= ~åÇ= äçÅ~ä= ~ìíÜçêáíáÉë= áå= ÉãÉêÖÉåÅó= éä~ååáåÖ= ~åÇ=
Åçåíêçä=qÜÉ=åÉÉÇ=íç=ÇÉîÉäçé=~åÇ=éêÉé~êÉ=~å=ÉãÉêÖÉåÅó=éä~åI=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=ÅçåíÉåí=çÑ=ÄçíÜ=çåJëáíÉ=
~åÇ=çÑÑJëáíÉ=éä~åë=Ñçê=ã~àçê=ÉãÉêÖÉåÅó=ëÅÉå~êáçë=áå=çêÇÉê=íç=ãÉÉí=êÉÖìä~íçêó=êÉèìáêÉãÉåíë=qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=çåÖçáåÖ=ãçåáíçêáåÖ=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ÉãÉêÖÉåÅó=éä~åëK=

=
=
=
=

«=kb_lpe=OMNN=

TS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= råáíÉÇ=k~íáçåëI=oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=çå=íÜÉ=qê~åëéçêí=çÑ=a~åÖÉêçìë=dççÇëW=jçÇÉä=oÉÖìä~íáçåëI= íÜ
NQ =ÉÇáíáçåI=rk=mìÄäáÅ~íáçåëI=OMMRK=fp_kW=VONNPVNMST= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=rëÉ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äë=~í=tçêâI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=NVVPK=fp_kW=VOONMUMMSQ= däçÄ~ääó=e~êãçåáòÉÇ=póëíÉã=çÑ=`ä~ëëáÑáÅ~íáçå=~åÇ=i~ÄÉääáåÖ=çÑ=`ÜÉãáÅ~äëI==qÜáêÇ=êÉîáëÉÇ=ÉÇáíáçåI= OMMVK==^î~áä~ÄäÉ=ÑêçãW==ÜííéWLLïïïKìåÉÅÉKçêÖLíê~åëLÇ~åÖÉêLéìÄäáLÖÜëLÖÜë|êÉîMPLMPÑáäÉë|ÉKÜíãä= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=mêÉîÉåíáçå=çÑ=j~àçê=fåÇìëíêá~ä=^ÅÅáÇÉåíë=`çåîÉåíáçåI=`NTQI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVP= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=mêÉîÉåíáçå=çÑ=j~àçê=fåÇìëíêá~ä=^ÅÅáÇÉåíëI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= filI=dÉåÉî~I=NVVNK=fp_k=VOONMTNMNQ=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=T=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

TT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`RW= tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EÖÉåÉê~äF=
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`RKN== lìíäáåÉ= íÜÉ= ÅêáíÉêáçå= Ñçê= íÜÉ= ëÉäÉÅíáçå= çÑ= ëìáí~ÄäÉ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= Ñçê= é~êíáÅìä~ê= í~ëâë=
~åÇ=éêçÅÉëëÉë=íç=Éäáãáå~íÉ=çê=êÉÇìÅÉ=êáëâë=
f`RKO== bñéä~áå= Üçï= êáëâë= íç= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ~êáëáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= ~êÉ=
ÅçåíêçääÉÇ==
f`RKP== bñéä~áå= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= éêçÅÉÇìêÉë= Ñçê= íÜÉ= ã~áåíÉå~åÅÉI= áåëéÉÅíáçå= ~åÇ= íÉëíáåÖ= çÑ=
= çêâ=ÉèìáéãÉåí=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=íÜÉ=êáëâë=éçëÉÇ= ï f`RKQ== bñéä~áå=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=ÅçãéÉíÉåÅÉI=íê~áåáåÖI=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ëìéÉêîáëáçå=áå=íÜÉ=Åçåíêçä=çÑ= êáëâë=~êáëáåÖ=Ñêçã=íÜÉ=áåëí~ää~íáçåI=çéÉê~íáçåI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ìëÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåíK= `çåíÉåí= f`RKN== pÉäÉÅíáçå=çÑ=ëìáí~ÄäÉ=ÉèìáéãÉåí=


pìáí~Äáäáíó=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=Ñçê=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=í~ëâI=éêçÅÉëë=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåí=pìáí~Äáäáíó=çÑ=íÜÉ=ÇÉëáÖåI=ÅçåëíêìÅíáçå=~åÇ=~Ç~éí~íáçå=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=pìáí~Äáäáíó=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=Ñçê=áíë=áåíÉåÇÉÇ=äçÅ~íáçå=çÑ=ìëÉ=qÜÉ= ãÉ~åë= Äó= ïÜáÅÜ= ~ää= Ñçêãë= çÑ= ÉåÉêÖó= ìëÉÇ= çê= éêçÇìÅÉÇ= ~åÇ= ~ää= ëìÄëí~åÅÉë= ìëÉÇ= çê= éêçÇìÅÉÇ=Å~å=ÄÉ=ëìééäáÉÇ=~åÇLçê=êÉãçîÉÇ=áå=~=ë~ÑÉ=ã~ååÉê= •

bêÖçåçãáÅI=~åíÜêçéçãÉíêáÅ=~åÇ=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=ÅçåëáÇÉê~íáçåë=áå=ìëÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí= áåÅäìÇáåÖW==íÜÉ=ä~óçìí=~åÇ=çéÉê~íáçå=çÑ=Åçåíêçäë=~åÇ=ÉãÉêÖÉåÅó=ÅçåíêçäëX=~åÇ=êÉÇìÅáåÖ=íÜÉ= åÉÉÇ=Ñçê=~ÅÅÉëë=E~ìíçã~íáçåI=êÉãçíÉ=ëóëíÉãëF=qÜÉ=áãéçêí~åÅÉ=çÑ=ëáòÉ=çÑ=çéÉåáåÖëX=ÜÉáÖÜí=çÑ=Ä~êêáÉêëX=~åÇ=Çáëí~åÅÉ=Ñêçã=Ç~åÖÉêK=

f`RKO= oáëâ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ=ìëÉ==


qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=ÅçåÇìÅíáåÖ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåíë=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=qÜÉ= êáëâë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= ~êáëáåÖ= Ñêçã= áíë= áåáíá~ä= áåíÉÖêáíóI= íÜÉ= äçÅ~íáçå=ïÜÉêÉ=áí=ïáää=ÄÉ=ìëÉÇI=~åÇ=íÜÉ=éìêéçëÉ=Ñçê=ïÜáÅÜ=áí=ïáää=ÄÉ=ìëÉÇ= •

qÜÉ=êáëâë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=~êáëáåÖ=Ñêçã=áíëW=áåÅçêêÉÅí=áåëí~ää~íáçå=çê= êÉJáåëí~ää~íáçåX= ÇÉíÉêáçê~íáçåX= çêI= çÑ= ÉñÅÉéíáçå~ä= ÅáêÅìãëí~åÅÉë= ïÜáÅÜ= ÅçìäÇ= ~ÑÑÉÅí= íÜÉ= ë~ÑÉ= çéÉê~íáçå=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí= •

qÜÉ= êáëâ= Åçåíêçä= ÜáÉê~êÅÜó= êÉä~íáåÖ= íç= ïçêâ= ÉèìáéãÉåíW= = Éäáãáå~íáåÖ= íÜÉ= êáëâëX= í~âáåÖ=
DÜ~êÇï~êÉD= EéÜóëáÅ~äF= ãÉ~ëìêÉë= EëìÅÜ= ~ë= íÜÉ= éêçîáëáçå= çÑ= Öì~êÇëFX= í~âáåÖ= ~ééêçéêá~íÉ=
DëçÑíï~êÉ= D= ãÉ~ëìêÉë= EëìÅÜ= ~ë= ÑçääçïáåÖ= ë~ÑÉ= ëóëíÉãë= çÑ= ïçêâ= ~åÇ= íÜÉ= éêçîáëáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçåI=áåëíêìÅíáçå=~åÇ=íê~áåáåÖFK= «=kb_lpe=OMNN=

TU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`RKP= j~áåíÉå~åÅÉI=áåëéÉÅíáçå=~åÇ=íÉëíáåÖ=


qÜÉ=Ü~ò~êÇë=~åÇ=éêÉÅ~ìíáçåë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=qÜÉ= íÜêÉÉ= ã~áåíÉå~åÅÉ= ã~å~ÖÉãÉåí= ëíê~íÉÖáÉë= çÑW= = éä~ååÉÇ= éêÉîÉåíáîÉX= ÅçåÇáíáçå= Ä~ëÉÇX=
~åÇ=ÄêÉ~âÇçïå=c~Åíçêë=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=áå=ÇÉîÉäçéáåÖ=~=éä~ååÉÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=éêçÖê~ããÉ=Ñçê=ë~ÑÉíóJÅêáíáÅ~ä=
ÅçãéçåÉåíë=qÜÉ=åÉÉÇ=Ñçê=íÜÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåíI=áåÅäìÇáåÖ=ÜáêÉÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=qÜÉ=Ñ~Åíçêë=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=áå=ÇÉíÉêãáåáåÖ=áåëéÉÅíáçå=êÉÖáãÉë=Ü~îáåÖ=êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=íóéÉ=çÑ=
ÉèìáéãÉåíX=ïÜÉêÉ=áí=áë=ìëÉÇX=~åÇ=Üçï=áí=áë=ìëÉÇ=qÜÉ= åÉÉÇ= Ñçê= ÑìåÅíáçå~ä= íÉëíáåÖ= çÑ= ë~ÑÉíóJêÉä~íÉÇ= é~êíëI= áåÅäìÇáåÖ= áåíÉêäçÅâëI= éêçíÉÅíáçå=
ÇÉîáÅÉëI=Åçåíêçäë=~åÇ=ÉãÉêÖÉåÅó=ÅçåíêçäëK=

f`RKQ= `çãéÉíÉåÅÉI=íê~áåáåÖI=áåÑçêã~íáçå=~åÇ=ëìéÉêîáëáçå=


qÜÉ=ÇáÑÑÉêÉåÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íê~áåáåÖ=~åÇ=ÅçãéÉíÉåÅÉ=`áêÅìãëí~åÅÉë=ïÜÉå=íê~áåáåÖ=áë=äáâÉäó=íç=ÄÉ=êÉèìáêÉÇ=áåÅäìÇáåÖW==áåÇìÅíáçåX=ÅÜ~åÖÉë=áå=ïçêâ=
~ÅíáîáíáÉëX=áåíêçÇìÅíáçå=çÑ=åÉï=íÉÅÜåçäçÖó=çê=åÉï=ÉèìáéãÉåíX=ÅÜ~åÖÉë=áå=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâX=
êÉÑêÉëÜÉê=íê~áåáåÖ=ÇìÉ=íç=ÇÉÅäáåáåÖ=ëâáääë=dêçìéë=çÑ=éÉçéäÉ=Ü~îáåÖ=ëéÉÅáÑáÅ=íê~áåáåÖ=åÉÉÇë=áåÅäìÇáåÖ=ëìéÉêîáëçêëI=óçìåÖ=~åÇ=îìäåÉê~ÄäÉ= éÉêëçåë= •

qÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=ÄÉíïÉÉå=ÅçãéÉíÉåÅÉ=~åÇ=ëìéÉêîáëáçå=EÉñíÉêå~ä=~åÇ=ëÉäÑJëìéÉêîáëáçåF=qÜÉ= ÅáêÅìãëí~åÅÉë= ïÜÉêÉ= íÜÉêÉ= ~êÉ= ëéÉÅáÑáÅ= íê~áåáåÖ= åÉÉÇë= Ñçê= ÅÉêí~áå= Ü~ò~êÇçìë= íóéÉë= çÑ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= EáåÅäìÇáåÖ= ÅÜ~áåë~ïëI= ïççÇïçêâáåÖ= ã~ÅÜáåÉëI= éçïÉê= éêÉëëÉëI= ~Äê~ëáîÉ= ïÜÉÉäëI=ÉíÅFK= =
=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=dì~êÇáåÖ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=`çåîÉåíáçåI=`NNVI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVSP= k_=fil=aê~Ñí=ÅçÇÉ=çÑ=éê~ÅíáÅÉ=çå=ë~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó==J=aê~Ñí=jÉÉíáåÖ=çÑ=bñéÉêíë=çå= íÜÉ=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉ=çå=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=EdÉåÉî~I=OV=kçîÉãÄÉêÓT=aÉÅÉãÄÉê=
OMNNF==ÜííéWLLïïïKáäçKçêÖLïÅãëéRLÖêçìéëLéìÄäáÅLJJJÉÇ|éêçíÉÅíLJJJéêçíê~îLJJJ
ë~ÑÉïçêâLÇçÅìãÉåíëLåçêã~íáîÉáåëíêìãÉåíLïÅãë|NSQSRPKéÇ=
=

= oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=V=Üçìêë «=kb_lpe=OMNN=

TV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`SW= tçêâ=ÉèìáéãÉåí=Eïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêóF==
=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
= f`SKN== aÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ë~ÑÉíó=áåíÉÖê~íáçå=~åÇ=íÜÉ=ÅçåëáÇÉê~íáçåë=êÉèìáêÉÇ=áå=~=ÖÉåÉê~ä= ïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêó=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí= f`SKO== aÉëÅêáÄÉI= ïáíÜ= Éñ~ãéäÉëI= íÜÉ= éêáåÅáé~ä= ÖÉåÉêáÅ= ãÉÅÜ~åáÅ~ä= ~åÇ= åçåJãÉÅÜ~åáÅ~ä=
= ~ò~êÇë=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêó=
Ü
f`SKP== aÉëÅêáÄÉ=éêçíÉÅíáîÉ=ÇÉîáÅÉë=ÑçìåÇ=çå=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêó= f`SKQ== bñéä~áå=íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=Åçåíêçä=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ= ã~ÅÜáåÉêó= f`SKR== aÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= ï~êåáåÖë= çå= ÖÉåÉê~ä= ïçêâéä~ÅÉ=
= ~ÅÜáåÉêó= ã f`SKS== bñéä~áå=íÜÉ=âÉó=ë~ÑÉíó=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉ=ã~ÅÜáåÉêó=Åçåíêçä=ëóëíÉãë= f`SKT= bñéä~áå= íÜÉ= ~å~äóëáëI= ~ëëÉëëãÉåí= ~åÇ= áãéêçîÉãÉåí= çÑ= ëóëíÉã= Ñ~áäìêÉë= ~åÇ= ëóëíÉã=
= Éäá~Äáäáíó=ïáíÜ=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=Å~äÅìä~íáçåëK= ê `çåíÉåí= f`SKN== p~ÑÉíó=áåíÉÖê~íáçå=~åÇ=ã~ÅÜáåÉêó=êáëâ=~ëëÉëëãÉåí=


oçäÉ=~åÇ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=ëí~åÇ~êÇë=êÉä~íáåÖ=íç=ã~ÅÜáåÉêó=`NNV= dì~êÇáåÖ= çÑ= j~ÅÜáåÉêó= `çåîÉåíáçå= ~åÇ= fåíÉêå~íáçå~ä= pí~åÇ~êÇë= = bk= fpl= NONMM= ~åÇ= fplLqo=NQNON= •

qÜÉ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ë~ÑÉíó=áåíÉÖê~íáçåW=
-

ã~ÅÜáåÉêó=ãìëí=ÄÉ=ÇÉëáÖåÉÇ=~åÇ=ÅçåëíêìÅíÉÇ=íç=ÄÉ=Ñáí=Ñçê=éìêéçëÉ=~åÇ=íç=Éäáãáå~íÉ=çê= êÉÇìÅÉ=êáëâë=íÜêçìÖÜçìí=íÜÉ=äáÑÉíáãÉ=çÑ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉêó=áåÅäìÇáåÖ=íÜÉ=éÜ~ëÉë=çÑ=íê~åëéçêíI= ~ëëÉãÄäóI=Çáëã~åíäáåÖI=Çáë~ÄäáåÖ=~åÇ=ëÅê~ééáåÖ=

-

íÜÉ=éêáåÅáéäÉë=íç=ÄÉ=~ééäáÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=Éäáãáå~íÉ=çê=êÉÇìÅÉ=êáëâë=~ë=Ñ~ê=~ë=éçëëáÄäÉX=í~âÉ= åÉÅÉëë~êó= éêçíÉÅíáîÉ= ãÉ~ëìêÉë= ïÜÉêÉ= êáëâ= Å~ååçí= Éäáãáå~íÉÇX= ~åÇ= áåÑçêã= ìëÉêë= çÑ= ~åó= êÉëáÇì~ä=êáëâë= -

ïÜÉå= ÇÉëáÖåáåÖ= ~åÇ= ÅçåëíêìÅíáåÖ= ã~ÅÜáåÉêó= ~åÇ= ïÜÉå= Çê~ÑíáåÖ= íÜÉ= áåëíêìÅíáçåëW= ìëÉ=
~åÇ=ÑçêÉëÉÉ~ÄäÉ=ãáëìëÉ=ãìëí=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=

-

í~âÉ= ~ÅÅçìåí= çÑ= çéÉê~íçê= Åçåëíê~áåíë= ÇìÉ= íç= åÉÅÉëë~êó= çê= ÑçêÉëÉÉ~ÄäÉ= ìëÉ= çÑ= éÉêëçå~ä= éêçíÉÅíáîÉ=ÉèìáéãÉåí= «=kb_lpe=OMNN=

UM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
-

ã~ÅÜáåÉêó= ãìëí= ÄÉ= ëìééäáÉÇ= ïáíÜ= ~ää= íÜÉ= ÉëëÉåíá~äë= íç= Éå~ÄäÉ= áí= íç= ÄÉ= ~ÇàìëíÉÇI= ã~áåí~áåÉÇ=~åÇ=ìëÉÇ=ë~ÑÉäó= •

qÜÉ=Ñ~Åíçêë=íç=ÄÉ=ÅçåëáÇÉêÉÇ=ïÜÉå=~ëëÉëëáåÖ=êáëâW=éÉêëçåë=~í=êáëâI=ëÉîÉêáíó=çÑ=éçëëáÄäÉ=áåàìêóI= éêçÄ~Äáäáíó= çÑ= áåàìêóI= åÉÉÇ= Ñçê= ~ÅÅÉëëI= Çìê~íáçå= çÑ= ÉñéçëìêÉI= êÉäá~Äáäáíó= çÑ= ë~ÑÉÖì~êÇëI= çéÉê~íáåÖ=éêçÅÉÇìêÉë=~åÇ=éÉêëçååÉä= •

mìêéçëÉ=çÑ=`b=ã~êâáåÖ=~åÇ=íÜÉ=êÉäÉî~åÅÉ=çÑ=íÜÉ=`b=ã~êâX=ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=áåíÉÖê~íáçå=çÑ=ïçêâ=
ÉèìáéãÉåí=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=`çåÑçêãáíó= ~ëëÉëëãÉåíëI= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= Ü~êãçåáëÉÇ= ëí~åÇ~êÇëI= íÜÉ= íÉÅÜåáÅ~ä= ÑáäÉ= ~åÇ= íÜÉ=
ÇÉÅä~ê~íáçå=çÑ=ÅçåÑçêãáíóK=

f`SKO== dÉåÉêáÅ=Ü~ò~êÇë=


`çããçå=ã~ÅÜáåÉêó=Ü~ò~êÇë=áå=~=ê~åÖÉ=çÑ=ÖÉåÉê~ä=ïçêâéä~ÅÉëW==Çêáääë=Eê~Çá~ä=~êãI=éÉÇÉëí~äFI=
ÅáêÅìä~ê= ë~ïëI= ÖìáääçíáåÉëI= é~éÉê= ëÜêÉÇÇÉêëI= éÜçíçÅçéáÉêëI= ÇáëÅ= ë~åÇÉêëI= ~Äê~ëáîÉ= ïÜÉÉäëI= ä~íÜÉëI=~ìíçã~íáÅ=Çççêë=~åÇ=Ö~íÉëI=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=~åÇ=ÜóÇê~ìäáÅ=éêÉëëÉëI=éçêí~ÄäÉ=éçïÉê=íççäëI= `k`=ã~ÅÜáåÉëI=êçÄçíáÅë=qÜÉ=íóéÉë=çÑ=ÖÉåÉêáÅ=ã~ÅÜáåÉêó=Ü~ò~êÇëW=
-

ãÉÅÜ~åáÅ~ä= Ü~ò~êÇëW= ÅêìëÜáåÖI= ëÜÉ~êáåÖI= ÅìííáåÖLëÉîÉêáåÖI= Éåí~åÖäÉãÉåíI= Çê~ïáåÖJ áåLíê~ééáåÖI= áãé~ÅíI= ëí~ÄÄáåÖLéìåÅíìêÉLÉàÉÅíáçåI= ÑêáÅíáçåL~Äê~ëáçåI= ÜáÖÜ= éêÉëëìêÉ= ÑäìáÇ= áåàÉÅíáçå= -

åçåJãÉÅÜ~åáÅ~ä= Ü~ò~êÇëW= åçáëÉI= îáÄê~íáçåI= ÉäÉÅíêáÅáíóI= ÜáÖÜLäçï= íÉãéÉê~íìêÉI= ê~Çá~íáçåI=
Ü~ò~êÇçìë=ëìÄëí~åÅÉë=qÜÉ=íóéáÅ~ä=Å~ìëÉë=çÑ=Ñ~áäìêÉëI=ïáíÜ=Éñ~ãéäÉë=Ó=ÉñÅÉëëáîÉ=ëíêÉëëI=~Äåçêã~ä=ÉñíÉêå~ä=äç~ÇáåÖI= ãÉí~ä= Ñ~íáÖìÉI= ÇìÅíáäÉ= Ñ~áäìêÉI= ÄêáííäÉ= Ñê~ÅíìêÉI= ÄìÅâäáåÖ= ~åÇ= ÅçêêçëáîÉ= Ñ~áäìêÉ= E_êÉåí= `êçëëI=
NVSQX= j~êâÜ~ã= `çääáÉêóI= NVTPX= iáííäÉÄêççâ= aI= NVTUX= o~ãëÖ~íÉ= t~äâï~ó= `çää~éëÉI= NVVQFI=
^äÉñ~åÇÉê= iK= háÉää~åÇ= EãÉí~ä= Ñ~íáÖìÉFI= pïáããáåÖ= éççä= êççÑ= Åçää~éëÉI= rëíÉêI= pïáíòÉêä~åÇI=
NVURI=ëíêÉëë=Åçêêçëáçå=Åê~ÅâáåÖ=qÜÉ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= çéÉê~íáçåI= ~Çî~åí~ÖÉëI= Çáë~Çî~åí~ÖÉë= ~åÇ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= åçåJÇÉëíêìÅíáîÉ= íÉëíáåÖ=íÉÅÜåáèìÉëI=ëéÉÅáÑáÅ~ääó=ÇóÉ=éÉåÉíê~åíI=~ÅçìëíáÅI=ìäíê~ëçåáÅI=ê~ÇáçÖê~éÜó=EÖ~ãã~=~åÇ= ñJê~óFI=ÉÇÇó=ÅìêêÉåíI=ã~ÖåÉíáÅ=é~êíáÅäÉK=

f`SKP== mêçíÉÅíáîÉ=ÇÉîáÅÉë=


qÜÉ=ã~áå=íóéÉë=çÑ=ë~ÑÉÖì~êÇáåÖ=ÇÉîáÅÉëW=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëI=âÉó=ÑÉ~íìêÉëI=äáãáí~íáçåë=~åÇ=íóéáÅ~ä=
~ééäáÅ~íáçåë=çÑ=ÑáñÉÇ=ÉåÅäçëÉÇ=Öì~êÇëI=ÑáñÉÇ=Çáëí~åÅÉ=Öì~êÇëI=áåíÉêäçÅâÉÇ=Öì~êÇëI=~ìíçã~íáÅ=
Öì~êÇëI= íêáé= ÇÉîáÅÉëI= ~Çàìëí~ÄäÉLëÉäÑJ~ÇàìëíáåÖ= Öì~êÇëI= íïçJÜ~åÇ= ÅçåíêçäëI= ãÉÅÜ~åáÅ~ä= êÉëíê~áåíëI=àáÖë=~åÇ=éìëÜJëíáÅâëK= f`SKQ== j~áåíÉå~åÅÉ=


qÜÉ= ãÉ~åë= Äó= ïÜáÅÜ= ã~ÅÜáåÉêó= áë= ë~ÑÉäó= ëÉíI= ÅäÉ~åÉÇ= ~åÇ= ã~áåí~áåÉÇ= áåÅäìÇáåÖW= = ë~ÑÉ= ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâX=éÉêãáíëX=áëçä~íáçåX=éêçÅÉÇìêÉë=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=ìåÖì~êÇÉÇ=ã~ÅÜáåÉêó= •

qÜÉ=ãÉ~åë=Äó=ïÜáÅÜ=ã~ÅÜáåÉë=~êÉ=áëçä~íÉÇ=Ñêçã=~ää=ÉåÉêÖó=ëçìêÅÉëK=
=
=
=

«=kb_lpe=OMNN=

UN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`SKR== fåÑçêã~íáçå=~åÇ=ï~êåáåÖë=


qÜÉ= ëÅçéÉ= çÑ= áåÑçêã~íáçå= Ñçê= íÜÉ= ë~ÑÉ= ìëÉ= ~åÇ= çéÉê~íáçå= çÑ= ã~ÅÜáåÉêóI= ëéÉÅáÑáÅ~ääóW= íÜÉ=
ÅçåÇáíáçåë= ìåÇÉê= ïÜáÅÜ= íÜÉ= ã~ÅÜáåÉêó= ã~ó= ÄÉ= ìëÉÇX= ÑçêÉëÉÉ~ÄäÉ= ~Äåçêã~ä= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=~Åíáçå=íç=ÄÉ=í~âÉåX=~åÇ=~åó=ÅçåÅäìëáçåë=íç=ÄÉ=Çê~ïå=Ñêçã=ÉñéÉêáÉåÅÉ=áå=ìë~ÖÉ= •

qÜÉ= ãÉ~åë= Äó= ïÜáÅÜ= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= áåëíêìÅíáçåë= êÉÖ~êÇáåÖ= íÜÉ= çéÉê~íáçå= ~åÇ= ìëÉ= çÑ= ã~ÅÜáåÉêó=ãìëí=ÄÉ=ìåÇÉêëí~åÇ~ÄäÉ=íç=íÜçëÉ=ÅçåÅÉêåÉÇK= f`SKS== j~ÅÜáåÉêó=Åçåíêçä=ëóëíÉãë=


qÜÉ=âÉó=ë~ÑÉíó=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅë=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó=Åçåíêçä=ëóëíÉãë=íç=áåÅäìÇÉW=
-

ã~âáåÖ=~ääçï~åÅÉ=Ñçê=íÜÉ=Ñ~áäìêÉëI=Ñ~ìäíë=~åÇ=Åçåëíê~áåíë=íç=ÄÉ=ÉñéÉÅíÉÇ=áå=íÜÉ=éä~ååÉÇ=
ÅáêÅìãëí~åÅÉë= çÑ= ìëÉX= ÇçÉë= åçí= ÅêÉ~íÉ= ~åó= áåÅêÉ~ëÉÇ= êáëâ= íç= ÜÉ~äíÜ= çê= ë~ÑÉíóX= Ñ~ìäíë= çê=
Ç~ã~ÖÉ=íç=íÜÉ=Åçåíêçä=ëóëíÉã=çê=íÜÉ=äçëë=çÑ=ÉåÉêÖó=ëìééäó=ãìëí=åçí=êÉëìäí=áå=~ÇÇáíáçå~ä=
êáëâ=íç=ÜÉ~äíÜ=çê=ë~ÑÉíóX=ÇçÉë=åçí=áãéÉÇÉ=íÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=~åó=ëíçéLÉåÉêÖó=ëíçé=Åçåíêçäë=

-

Åçåíêçäë= Ñçê= ëí~êíáåÖ= çê= ã~âáåÖ= ~= ëáÖåáÑáÅ~åí= ÅÜ~åÖÉ= áå= çéÉê~íáåÖ= ÅçåÇáíáçåë= áåÅäìÇáåÖ=
~åó=ÅÜ~åÖÉ=áå=ëéÉÉÇI=éêÉëëìêÉ=çê=çíÜÉê=çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçå=

-

ëíçé=Åçåíêçäë=êÉ~Çáäó=~ÅÅÉëëáÄäÉ=~åÇ=äÉ~Çë=íç=~=ë~ÑÉ=ÅçåÇáíáçå=

-

ÉãÉêÖÉåÅó=ëíçé=Åçåíêçäë=éêçîáÇÉÇ=~åÇ=íç=ÄÉ=êÉ~Çáäó=~ÅÅÉëëáÄäÉ=

-

éçëáíáçå=~åÇ=ã~êâáåÖ=çÑ=Åçåíêçäë=íç=ÄÉ=îáëáÄäÉ=~åÇ=áÇÉåíáÑá~ÄäÉ=

-

ÅçåëáÇÉê~íáçå=çÑ=ÉêÖçåçãáÅ=éêáåÅáéäÉëK=

f`SKT= póëíÉãë=Ñ~áäìêÉë=~åÇ=ëóëíÉã=êÉäá~Äáäáíó=


jÉ~åáåÖ=çÑ=íÜÉ=íÉêã=ÚëóëíÉãÛ=mêáåÅáéäÉë=çÑ=ëóëíÉã=Ñ~áäìêÉ=~å~äóëáë=Ó=ÜçäáëíáÅ=~åÇ=êÉÇìÅíáçåáëí=~ééêç~ÅÜÉë=~åÇ=~ééäáÅ~íáçå=íç=
~Åíì~ä=Éñ~ãéäÉë=rëÉ=çÑ=Å~äÅìä~íáçå=áå=íÜÉ=~ëëÉëëãÉåí=çÑ=ëóëíÉã=êÉäá~ÄáäáíóW=é~ê~ääÉäI=ëÉêáÉë=~åÇ=ãáñÉÇ=ëóëíÉãëI=
Åçããçå=ãçÇÉ=Ñ~áäìêÉëI=éêáåÅáéäÉë=çÑ=Üìã~å=êÉäá~Äáäáíó=~å~äóëáë=jÉíÜçÇë= Ñçê= áãéêçîáåÖ= ëóëíÉã= êÉäá~ÄáäáíóW= ìëÉ= çÑ= êÉäá~ÄäÉ= ÅçãéçåÉåíëI= èì~äáíó= ~ëëìê~åÅÉI= é~ê~ääÉä= êÉÇìåÇ~åÅóX= ëí~åÇÄó= ëóëíÉãëI= ãáåáãáëáåÖ= Ñ~áäìêÉë= íç= Ç~åÖÉêX= éä~ååÉÇ= éêÉîÉåíáîÉ= ã~áåíÉå~åÅÉX=ãáåáãáëáåÖ=Üìã~å=ÉêêçêK= «=kb_lpe=OMNN=

UO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=dì~êÇáåÖ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=`çåîÉåíáçåI=`NNVI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVSP= k_=fil=aê~Ñí=ÅçÇÉ=çÑ=éê~ÅíáÅÉ=çå=ë~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó==J=aê~Ñí=jÉÉíáåÖ=çÑ=bñéÉêíë=çå= íÜÉ=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉ=çå=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=EdÉåÉî~I=OV=kçîÉãÄÉêÓT=aÉÅÉãÄÉê= OMNNF==ÜííéWLLïïïKáäçKçêÖLïÅãëéRLÖêçìéëLéìÄäáÅLJJJÉÇ|éêçíÉÅíLJJJéêçíê~îLJJJ ë~ÑÉïçêâLÇçÅìãÉåíëLåçêã~íáîÉáåëíêìãÉåíLïÅãë|NSQSRPKéÇÑ= qê~åëéçëÉÇ=e~êãçåáòÉÇ=pí~åÇ~êÇë=_êáíáëÜLbìêçéÉ~åLfåíÉêå~íáçå~ä= bk=fpl=NONMMJWOMNM=p~ÑÉíó=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó=JJ=dÉåÉê~ä=éêáåÅáéäÉë=Ñçê=ÇÉëáÖå=JJ=oáëâ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ= êáëâ=êÉÇìÅíáçå= fplLqo=NQNONJOWOMMT=p~ÑÉíó=çÑ=ã~ÅÜáåÉêóK=oáëâ=~ëëÉëëãÉåíK=mê~ÅíáÅ~ä=ÖìáÇ~åÅÉ=~åÇ=Éñ~ãéäÉë=çÑ= ãÉíÜçÇë=Eëççå=íç=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=fplLqo=NQNONJOWOMNMF=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=NN=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

UP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`TW= tçêâ=ÉèìáéãÉåí=EãçÄáäÉI=äáÑíáåÖ=~åÇ=~ÅÅÉëëF= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= =

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`TKN== aÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ã~áå= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= Åçããçåäó=
ÉåÅçìåíÉêÉÇ=ãçÄáäÉ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí=
f`TKO== aÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ã~áå= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= Åçããçåäó=
ÉåÅçìåíÉêÉÇ=äáÑíáåÖ=ÉèìáéãÉåí=
f`TKP== aÉëÅêáÄÉ= íÜÉ= ã~áå= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= Åçããçåäó=
ÉåÅçìåíÉêÉÇ=~ÅÅÉëë=ÉèìáéãÉåí=~åÇ=ÉèìáéãÉåí=Ñçê=ïçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜíK=

`çåíÉåí= f`TKN== jçÄáäÉ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåíW=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë= e~ò~êÇë== •

qÜÉ= ~ééäáÅ~íáçåë= çÑ= ÇáÑÑÉêÉåí= íóéÉë= çÑ= ãçÄáäÉ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= EëÉäÑJéêçéÉääÉÇI= íçïÉÇI=
~íí~ÅÜÉÇI= éÉÇÉëíêá~åJÅçåíêçääÉÇ= ~åÇ= êÉãçíÉäóJÅçåíêçääÉÇF= J= íç= áåÅäìÇÉ= äáÑí= íêìÅâë=
EÅçìåíÉêÄ~ä~åÅÉI= êÉ~ÅÜI= êçìÖÜ= íÉêê~áåI= íÉäÉëÅçéáÅ= ã~íÉêá~äë= Ü~åÇäÉêëI= ëáÇÉ= äç~ÇáåÖ= íêìÅâëI= éÉÇÉëíêá~å=ÅçåíêçääÉÇ=íêìÅâëFI=~ÖêáÅìäíìê~ä=íê~Åíçêë=~åÇ=ïçêâë=îÉÜáÅäÉë= •

qÜÉ= Ü~ò~êÇë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ãçÄáäÉ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= EêçääçîÉêI= çîÉêíìêåáåÖI= ëìáí~Äáäáíó= Ñçê=
Å~êêóáåÖ= é~ëëÉåÖÉêëI= ìå~ìíÜçêáëÉÇ= ëí~êíJìéI= ë~ÑÉ= çéÉê~íáåÖ= ëí~íáçåLéä~íÑçêãI= çîÉêêìå= çÑ= ëéÉÉÇI= Åçåí~Åí= ïáíÜ= ïÜÉÉäë= ~åÇ= íê~ÅâëI= Ñ~ääë= çÑ= çÄàÉÅíëI= ãçîáåÖ= é~êíëLÇêáîÉ= ëÜ~ÑíëLéçïÉê= í~âÉJçÑÑëI=çîÉêJÜÉ~íáåÖF= •

qÜÉ= Ü~ò~êÇë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ÉåÉêÖáëáåÖ= EÉäÉÅíêáÅ~äI= imdI= ÇáÉëÉäF= çÑ= ãçÄáäÉ= ïçêâ=
ÉèìáéãÉåí=
=

`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=


qÜÉ= Åçåíêçä= ãÉ~ëìêÉë= íç= ÄÉ= ìëÉÇ= áå= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= ãçÄáäÉ= ïçêâ= ÉèìáéãÉåí= EëÉäÑJéêçéÉääÉÇI= íçïÉÇI= ~íí~ÅÜÉÇI= éÉÇÉëíêá~åJÅçåíêçääÉÇ= ~åÇ= êÉãçíÉäóJÅçåíêçääÉÇFI= áåÅäìÇáåÖ= ë~ÑÉ= ä~óçìí= çÑ=
~êÉ~ë=ïÜÉêÉ=ãçÄáäÉ=ÉèìáéãÉåí=áë=ìëÉÇ=~åÇ=íÜÉ=éêçíÉÅíáçå=çÑ=éÉÇÉëíêá~åë=qÜÉ= ìëÉ= çÑ= äáÑí= íêìÅâë= íç= ãçîÉ= éÉçéäÉ= Ó= ÅçåÇáíáçåë= ~åÇ= ÉèìáéãÉåí= åÉÅÉëë~êóI= çíÜÉê=
~íí~ÅÜãÉåíë=ìëÉÇ=çå=äáÑí=íêìÅâë=qÜÉ= áãéçêí~åÅÉ= çÑ= êçääJçîÉê= éêçíÉÅíáçåI= Ñ~ääáåÖ= çÄàÉÅíë= éêçíÉÅíáçåI= ëéÉÉÇ= Åçåíêçä= ëóëíÉãë=
EëíçééáåÖ= ~åÇ= ÉãÉêÖÉåÅó= Äê~âáåÖFI= Öì~êÇëI= Ä~êêáÉêë= ~åÇ= êÉëíê~áåáåÖ= ëóëíÉãëI= ãÉ~åë= çÑ= ÑáêÉ=
ÑáÖÜíáåÖI=îáëáçå=~áÇë=Eéä~åÉI=~åÖäÉÇ=~åÇ=ÅìêîÉÇ=ãáêêçêëI=cêÉëåÉä=äÉåëÉëI=ê~Ç~êI=``qsF=qÜÉ= êÉèìáêÉãÉåíë= Ñçê= íÜÉ= íê~áåáåÖ= çÑ= äáÑí= íêìÅâ= çéÉê~íçêë= EÄ~ëáÅI= ëéÉÅáÑáÅ= àçÄ= íê~áåáåÖ= ~åÇ=
Ñ~ãáäá~êáë~íáçåFK=

f`TKO== iáÑíáåÖ=ÉèìáéãÉåíW=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=
«=kb_lpe=OMNN=

UQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
e~ò~êÇë=


qÜÉ= ~ééäáÅ~íáçåë= ~åÇ= ÇáÑÑÉêÉåí= íóéÉë= çÑ= äáÑíáåÖ= ÉèìáéãÉåí= áåÅäìÇáåÖ= Åê~åÉë= EãçÄáäÉ= Åê~åÉëI= íçïÉê=Åê~åÉëI=çîÉêÜÉ~Ç=Åê~åÉëF=~åÇ=Üçáëíë= •

qÜÉ=Ü~ò~êÇë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=Åê~åÉë=~åÇ=äáÑíáåÖ=çéÉê~íáçåë=qÜÉ=ã~áå=Ü~ò~êÇë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=ìëÉ=çÑW=Üçáëíë=EÖáå=ïÜÉÉäI=ÅçåëíêìÅíáçå=ëáíÉ=éä~íÑçêã=
ÜçáëíF=~åÇ=äáÑíë=Eé~ëëÉåÖÉê=~åÇ=ÖççÇëI=îÉÜáÅäÉ=áåëéÉÅíáçåF==

`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=


qÜÉ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=íÜÉ=ìëÉ=çÑW=Åê~åÉë=EëÉäÉÅíáçåI=ëáíáåÖI=~åÇ=ëí~Äáäáíó=çÑ=Åê~åÉëFX=Üçáëíë=
~åÇ=äáÑíëX=áåíÉÖêáíó=çÑ=äáÑíáåÖ=ÉèìáéãÉåíX=ÅçãéÉíÉåÅÉ=çÑ=éÉêëçååÉäX=ã~áåíÉå~åÅÉI=áåëéÉÅíáçåX=
~åÇ=ëí~íìíçêó=Éñ~ãáå~íáçåëK=

f`TKP== ^ÅÅÉëë=~åÇ=ïçêâ=~í=ÜÉáÖÜí=ÉèìáéãÉåíW=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=

e~ò~êÇëW=


qÜÉ=~ééäáÅ~íáçåë=~åÇ=ÇáÑÑÉêÉåí=íóéÉë=çÑ=~ÅÅÉëë=~åÇ=ïçêâ=~í=ÜÉáÖÜí=ÉèìáéãÉåí=áåÅäìÇáåÖ=ëÉäÑJ éêçéÉääÉÇI= íê~áäÉê= ~åÇ= íêìÅâJãçìåíÉÇ= ÜóÇê~ìäáÅ= äáÑíë= EjbtmëFI= ÄççãëI= ëÅáëëçê= äáÑíëI= äç~ÇÉêë=
~åÇ=ãçÄáäÉ=ïçêâ=éä~íÑçêãë=qÜÉ=Ü~ò~êÇë=~êáëáåÖ=Ñêçã=ä~Åâ=çÑ=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=ëíêÉåÖíÜ=çÑ=íÜÉ=Å~êêáÉê=çê=ä~Åâ=çÑ=äç~ÇáåÖ=Åçåíêçä=
~åÇ= Åçåíêçä= ÇÉîáÅÉëX= Ü~ò~êÇë= íç= éÉêëçåë= çå= çê= áå= íÜÉ= Å~êêáÉê= EãçîÉãÉåíë= çÑ= íÜÉ= Å~êêáÉêI= éÉêëçåë= Ñ~ääáåÖ= Ñêçã= íÜÉ= Å~êêáÉêI= çÄàÉÅíë= Ñ~ääáåÖ= çå= íÜÉ= Å~êêáÉêFX= ÉñÅÉÉÇáåÖ= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ= äç~ÇLéÉêëçåë=éÉêãáííÉÇ= `çåíêçä=ãÉ~ëìêÉëW=


qÜÉ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=ìëÉ=çÑ=~ÅÅÉëë=~åÇ=ïçêâ=~í=ÜÉáÖÜí=ÉèìáéãÉåíW=ëé~ÅÉ=~åÇ=ëíêÉåÖíÜ=
ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=íç=íÜÉ=ã~ñáãìã=åìãÄÉê=çÑ=éÉêëçåë=~åÇ=ã~ñáãìã=ïçêâáåÖ=äç~ÇX=ÑáííÉÇ=ïáíÜ=
~= ëìëéÉåëáçå= çê= ëìééçêíáåÖ= ëóëíÉãX= ÅçåíêçääÉÇ= Äó= éÉêëçåë= áå= íÜÉ= Å~êêáÉêX= ÉãÉêÖÉåÅó= ëíçé=
ÇÉîáÅÉëX=ÜçäÇJíçJêìå=ÅçåíêçäëX=éêÉîÉåíáçå=çÑ=íáäíáåÖ=áÑ=íÜÉêÉ=áë=~=êáëâ=çÑ=íÜÉ=çÅÅìé~åíë=Ñ~ääáåÖX=
íê~éÇççêë= çéÉå= áå= ~= ÇáêÉÅíáçå= íÜ~í= Éäáãáå~íÉë= ~åó= êáëâ= çÑ= Ñ~ääáåÖX= éêçíÉÅíáîÉ= êççÑ= áÑ= êáëâ= çÑ=
Ñ~ääáåÖ=çÄàÉÅíë=ÉåÇ~åÖÉê=éÉêëçåëI=ã~êâÉÇ=ïáíÜ=ã~ñáãìã=åìãÄÉê=çÑ=éÉêëçåë=~åÇ=ã~ñáãìã=
ïçêâáåÖ=äç~ÇK=
=

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=dì~êÇáåÖ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=`çåîÉåíáçåI=`NNVI=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVSP= k_=fil=aê~Ñí=ÅçÇÉ=çÑ=éê~ÅíáÅÉ=çå=ë~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó==J=aê~Ñí=jÉÉíáåÖ=çÑ=bñéÉêíë=çå= íÜÉ=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉ=çå=p~ÑÉíó=áå=íÜÉ=ìëÉ=çÑ=j~ÅÜáåÉêó=EdÉåÉî~I=OV=kçîÉãÄÉêÓT=aÉÅÉãÄÉê=
OMNNF==ÜííéWLLïïïKáäçKçêÖLïÅãëéRLÖêçìéëLéìÄäáÅLJJJÉÇ|éêçíÉÅíLJJJéêçíê~îLJJJ
ë~ÑÉïçêâLÇçÅìãÉåíëLåçêã~íáîÉáåëíêìãÉåíLïÅãë|NSQSRPKéÇÑ= qê~åëéçëÉÇ=e~êãçåáòÉÇ=pí~åÇ~êÇë=_êáíáëÜLbìêçéÉ~åLfåíÉêå~íáçå~ä= bk=fpl=NONMMJWOMNM=p~ÑÉíó=çÑ=ã~ÅÜáåÉêó=JJ=dÉåÉê~ä=éêáåÅáéäÉë=Ñçê=ÇÉëáÖå=JJ=oáëâ=~ëëÉëëãÉåí=~åÇ= êáëâ=êÉÇìÅíáçå= fplLqo=NQNONJOWOMMT=p~ÑÉíó=çÑ=ã~ÅÜáåÉêóK=oáëâ=~ëëÉëëãÉåíK=mê~ÅíáÅ~ä=ÖìáÇ~åÅÉ=~åÇ=Éñ~ãéäÉë=çÑ= ãÉíÜçÇë=Eëççå=íç=ÄÉ=êÉéä~ÅÉÇ=Äó=fplLqo=NQNONJOWOMNMF= = oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=S=Üçìêë «=kb_lpe=OMNN=

UR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`UW= bäÉÅíêáÅ~ä=ë~ÑÉíó==
=

iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`UKN= lìíäáåÉ=íÜÉ=Ä~ëáÅ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó== f`UKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=Ç~åÖÉêë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó== f`UKP= lìíäáåÉ= íÜÉ= áëëìÉë= êÉäÉî~åí= íç= íÜÉ= áåëí~ää~íáçåI= ìëÉI= áåëéÉÅíáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëóëíÉãë==
f`UKQ= lìíäáåÉ=íÜÉ=ã~áå=éêáåÅáéäÉë=Ñçê=ë~ÑÉ=ïçêâáåÖ=áå=íÜÉ=îáÅáåáíó=çÑ=ÜáÖÜ=îçäí~ÖÉ=ëóëíÉãë= f`UKR= lìíäáåÉ= íÜÉ= ã~áå= Ü~ò~êÇëI= êáëâë= ~åÇ= Åçåíêçäë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= íÜÉ= ìëÉ= çÑ= éçêí~ÄäÉ=
=
ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉèìáéãÉåíK=

`çåíÉåí= f`UKN= _~ëáÅ=éêáåÅáéäÉë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó==


aáÑÑÉêÉåÅÉë=ÄÉíïÉÉå=içï=~åÇ=eáÖÜ=sçäí~ÖÉ=mçíÉåíá~ä=ÇáÑÑÉêÉåÅÉI=ÅìêêÉåíI=êÉëáëí~åÅÉI=áãéÉÇ~åÅÉI=lÜãÛë=ä~ï=_~ëáÅ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÅáêÅìáíêó=b~êíÜáåÖ=éêáåÅáéäÉë=páÖåáÑáÅ~åÅÉ=çÑ=ÇáêÉÅí=~åÇ=~äíÉêå~íáåÖ=ÅìêêÉåíëK=

f`UKO= a~åÖÉêë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅáíó=


bÑÑÉÅíë=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ=ëÜçÅâ=çå=íÜÉ=ÄçÇóW=é~áåI=ÄìêåëI=ãìëÅìä~ê=Åçåíê~ÅíáçåI=êÉëéáê~íçêó=Ñ~áäìêÉI=
ÜÉ~êí=ÑáÄêáää~íáçåI=Å~êÇá~Å=~êêÉëí=c~Åíçêë= áåÑäìÉåÅáåÖ= íÜÉ= ëÉîÉêáíó= çÑ= íÜÉ= ÉÑÑÉÅíë= çÑ= ÉäÉÅíêáÅ= ëÜçÅâ= çå= íÜÉ= ÄçÇóW= îçäí~ÖÉI=
ÑêÉèìÉåÅóI=Çìê~íáçåI=áãéÉÇ~åÅÉL=êÉëáëí~åÅÉI=ÅìêêÉåí=é~íÜI=ÇáêÉÅí=~åÇ=áåÇáêÉÅí=ëÜçÅâ=`çããçå= Å~ìëÉë= çÑ= ÑáêÉëW= çîÉêäç~ÇáåÖ= çÑ= ÅçåÇìÅíçêëW= = çîÉêÜÉ~íáåÖI= áÖåáíáçå= çÑ= Ñä~ãã~ÄäÉ= î~éçìêI=áÖåáíáçå=çÑ=ÅçãÄìëíáÄäÉ=ã~íÉêá~äI=ÄêÉ~âÇçïå=çÑ=áåëìä~íáçå= •

bäÉÅíêáÅ=~êÅëW=ãçäíÉå=ãÉí~ä=ëéä~ëÜ=~åÇ=ê~Çá~íáçå=`áêÅìãëí~åÅÉë=ÖáîáåÖ=êáëÉ=íç=íÜÉ=ÖÉåÉê~íáçå=çÑ=ëí~íáÅ=ÉäÉÅíêáÅáíó=e~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë=Ñçê=ëí~íáÅ=ÉäÉÅíêáÅáíóK=

«=kb_lpe=OMNN=

US

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`UKP= fåëí~ää~íáçåI=ìëÉ=~åÇ=áåëéÉÅíáçå=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ëóëíÉãë=


fãéçêí~åÅÉ=çÑW==- ëíêÉåÖíÜ=~åÇ=Å~é~Äáäáíó=çÑ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉèìáéãÉåí=
- áåëìä~íáçåI=éêçíÉÅíáçå=~åÇ=éä~ÅáåÖ=çÑ=ÅçåÇìÅíçêë=
- êÉÇìÅáåÖ=íÜÉ=êáëâ=çÑ=ëÜçÅâ=
- ÉñÅÉëë=ÅìêêÉåí=éêçíÉÅíáçå=
- ÅìííáåÖ=çÑÑ=ëìééäó=~åÇ=áëçä~íáçå=
- ïçêâáåÖ=ëé~ÅÉI=~ÅÅÉëë=~åÇ=äáÖÜíáåÖ=
`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉëW=
ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=ëìáí~Äáäáíó=çÑ=ÉèìáéãÉåí= éêçíÉÅíáîÉ= ëóëíÉãëW= ÑìëÉëI= êÉÇìÅÉÇ= îçäí~ÖÉ= ëóëíÉãëI= áëçä~íáçåI= êÉëáÇì~ä= ÅìêêÉåí= ÇÉîáÅÉëI=
ÇçìÄäÉ=áåëìä~íáçåI=É~êíÜ=ÑêÉÉ=òçåÉë=
fåëéÉÅíáçå= ~åÇ= ã~áåíÉå~åÅÉ= ëíê~íÉÖóW= ìëÉê= ÅÜÉÅâëI= Ñçêã~ä= îáëì~ä= áåëéÉÅíáçåëI= ÅçãÄáåÉÇ= áåëéÉÅíáçå=~åÇ=íÉëíëI=êÉÅçêÇë=çÑ=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=íÉëíëI=ÑêÉèìÉåÅó=çÑ=áåëéÉÅíáçå=~åÇ=íÉëíáåÖI= ÅçãéÉíÉåí=éÉêëçåë=

-fãéçêí~åÅÉ=çÑ=ëÅÜÉãÉë=çÑ=ã~áåíÉå~åÅÉI=ëÅÜÉÇìäÉëI=éä~åë=~åÇ=êÉÅçêÇë=p~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâ=çå=áåëí~ää~íáçåë=ã~ÇÉ=ÇÉ~Ç=p~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâ=~åÇ=ÅêáíÉêá~=çÑ=~ÅÅÉéí~Äáäáíó=Ñçê=äáîÉ=ïçêâáåÖ=rëÉ=çÑ=éÉêãáíëJíçJïçêâ=jÉ~åáåÖ=çÑ=ÚÅçãéÉíÉåí=éÉêëçåÛK==

f`UKQ= p~ÑÉ=ïçêâáåÖ=áå=íÜÉ=îáÅáåáíó=çÑ=ÜáÖÜ=îçäí~ÖÉ=ëóëíÉãë=


`çããçå=ÜáÖÜ=îçäí~ÖÉ=ëóëíÉãë=~åÇ=éêÉîÉåíáçå=çÑ=Ç~åÖÉê=`çãéÉíÉåí=~åÇ=~ìíÜçêáëÉÇ=éÉêëçåë=êçäÉ=êÉä~íÉÇ=íç=ëóëíÉã=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=p~ÑÉ=ëóëíÉãë=çÑ=ïçêâI=éÉêãáíJíçJïçêâ=éêçÅÉÇìêÉë=p~ÑÉ=ïçêâáåÖ=åÉ~ê=çîÉêÜÉ~Ç=éçïÉê=äáåÉëI=ìåÇÉêÖêçìåÇ=Å~ÄäÉë=Ó=Ü~ò~êÇë=~åÇ=éêÉÅ~ìíáçåë=eáÖÜ=îçäí~ÖÉ=ÖäçîÉ=ïçêâáåÖ=~åÇ=äáîÉ=äáåÉ=çîÉêÜÉ~Ç=ïçêâáåÖK=

f`UKR= mçêí~ÄäÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉèìáéãÉåí=


`çåÇáíáçåë= ~åÇ= éê~ÅíáÅÉë= äáâÉäó= íç= äÉ~Ç= íç= ~ÅÅáÇÉåíëI= áåÅäìÇáåÖ= ìåëìáí~ÄäÉ= ÉèìáéãÉåíI= áå~ÇÉèì~íÉ=ã~áåíÉå~åÅÉI=ìëÉ=çÑ=ÇÉÑÉÅíáîÉ=~éé~ê~íìë= •

bäÉÅíêáÅ~ä= êáëâë= Ñêçã= áãéçêí~åí= éçêí~ÄäÉ= ~ééäá~åÅÉëI= ÉÖI= éçêí~ÄäÉ= ÖÉåÉê~íçêëI= ~êÅLãáÖLíáÖ= ïÉäÇáåÖ= •

`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉëI=áåÅäìÇáåÖ=éçêí~ÄäÉ=~ééäá~åÅÉ=áåëéÉÅíáçå=~åÇ=íÉëíáåÖ=^ëéÉÅíë=çÑ=ëìééäóI=ÉÖI=ÜÉáÖÜí=çÑ=Å~ÄäÉëK=

=
=
=
=
«=kb_lpe=OMNN=

UT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
_p=TSTNWOMMU=oÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=bäÉÅíêáÅ~ä=fåëí~ää~íáçåëK=fbb=táêáåÖ=oÉÖìä~íáçåëK=pÉîÉåíÉÉåíÜ=
ÉÇáíáçå= bäÉÅíêáÅáíó=~í=ïçêâW=p~ÑÉ=ïçêâáåÖ=éê~ÅíáÅÉë==epdURI=epb=_ççâë=fp_k=VTUMTNTSONSQQ= j~áåí~áåáåÖ=éçêí~ÄäÉ=~åÇ=íê~åëéçêí~ÄäÉ=ÉäÉÅíêáÅ~ä=ÉèìáéãÉåíI=epdNMTI=epb=_ççâë=fp_kW=
VTUMTNTSOUMRS==
^îçáÇ~åÅÉ=çÑ=Ç~åÖÉê=Ñêçã=çîÉêÜÉ~Ç=ÉäÉÅíêáÅ=éçïÉêäáåÉëI=dpSI=epb=_ççâë=fp_kW=
VTUMTNTSNPQUV==

=
===oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=T=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

UU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`VW= `çåëíêìÅíáçå=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë=
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=
=

lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`VKN== aÉëÅêáÄÉ=íÜÉ=ëÅçéÉ=~åÇ=å~íìêÉ=çÑ=ÅçåëíêìÅíáçå=~ÅíáîáíáÉë= f`VKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=éêáåÅáéäÉ=ÇìíáÉë=~åÇ=ëéÉÅáÑáÅ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=Ñçê=íÜÉ=ÉÑÑÉÅíáîÉ=ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=çå=ÅçåëíêìÅíáçå=ëáíÉë= f`VKP== bñéä~áå= íÜÉ= Ü~ò~êÇë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ïçêâáåÖ= ~í= ÜÉáÖÜíë= Ñêçã= ÑáñÉÇ= ïçêâ= çê= íÉãéçê~êó= éä~íÑçêãë=~åÇ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=éêÉÅ~ìíáçåë=~åÇ=ë~ÑÉ=ïçêâáåÖ=éê~ÅíáÅÉë= f`VKQ== bñéä~áå=íÜÉ=Ü~ò~êÇëI=éêÉÅ~ìíáçåë=~åÇ=ë~ÑÉ=ïçêâáåÖ=éê~ÅíáÅÉë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ÇÉãçäáíáçå= ïçêâ= f`VKR= bñéä~áå=íÜÉ=Ü~ò~êÇë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ÉñÅ~î~íáçå=ïçêâ=~åÇ=íÜÉ=åÉÅÉëë~êó=éêÉÅ~ìíáçåë=~åÇ= ë~ÑÉ=ïçêâáåÖ=éê~ÅíáÅÉëK= `çåíÉåí= f`VKN= pÅçéÉ=~åÇ=å~íìêÉ=çÑ=ÅçåëíêìÅíáçå=~ÅíáîáíáÉë=


qóéÉë= çÑ= ïçêâW= ÄìáäÇáåÖ= ïçêâëI= êÉåçî~íáçåX= ~äíÉê~íáçåX= ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= ÉñáëíáåÖ= éêÉãáëÉë=
EçÅÅìéáÉÇ= çê= ìåçÅÅìéáÉÇFX= Åáîáä= ÉåÖáåÉÉêáåÖX= ïçêâë= çÑ= ÉåÖáåÉÉêáåÖ= ÅçåëíêìÅíáçåX= ~åÇ=
ÇÉãçäáíáçå=o~åÖÉ= çÑ= ~ÅíáîáíáÉëI= áåÅäìÇáåÖW= ëáíÉ= ÅäÉ~ê~åÅÉX= ÇÉãçäáíáçåX= Çáëã~åíäáåÖX= ÉñÅ~î~íáçåX= äç~ÇáåÖI= ìåäç~ÇáåÖ= ~åÇ= ëíçê~ÖÉ= çÑ= ã~íÉêá~äëX= ëáíÉ= ãçîÉãÉåíëX= Ñ~ÄêáÅ~íáçåX= ÇÉÅçê~íáçåX= ÅäÉ~åáåÖX= áåëí~ää~íáçåI=êÉãçî~ä=~åÇ=ã~áåíÉå~åÅÉ=çÑ=ëÉêîáÅÉë=EÉäÉÅíêáÅáíóI=ï~íÉêI=Ö~ëFX=ä~åÇëÅ~éáåÖ= •

m~êíáÅìä~ê=ÅçåëíêìÅíáçå=áëëìÉë=êÉä~íáåÖ=íç=íÜÉW=íê~åëáíçêó=å~íìêÉ=çÑ=ïçêâÉêëX=íÉãéçê~êó=å~íìêÉ= çÑ= ÅçåëíêìÅíáçå= ~ÅíáîáíáÉë= ~åÇ= íÜÉ= Åçåëí~åíäó= ÅÜ~åÖáåÖ= ïçêâéä~ÅÉX= íáãÉ= éêÉëëìêÉë= Ñêçã=
ÅäáÉåíëX= ïÉ~íÜÉê= ÅçåÇáíáçåëX= äÉîÉäë= çÑ= åìãÉê~Åó= ~åÇ= äáíÉê~Åó= çÑ= ïçêâÉêëX= äçÅ~ä= çê= ÑçêÉáÖå= ä~åÖì~ÖÉ=ïçêâÉêëK= f`VKO=

j~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=çå=ÅçåëíêìÅíáçå=ëáíÉë=oÉëéÉÅíáîÉ=êçäÉë=~åÇ=êÉëéçåëáÄáäáíáÉë=çÑ=ÅäáÉåíëI=ÇÉëáÖåÉêëI=ÅçJçêÇáå~íçêI=éêáåÅáé~ä=Åçåíê~Åíçêë=
~åÇ=Åçåíê~Åíçêë=mä~ååáåÖI=ÅçJçêÇáå~íáçå=~åÇ=åçíáÑáÅ~íáçå=eÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éä~åX=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ÑáäÉ=oÉäÉî~åÅÉ=çÑ=ëáíÉ=ä~óçìíX=~ÅÅÉëë=~åÇ=ÉÖêÉëëX=éêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅ=rëÉ=çÑ=ãÉíÜçÇ=ëí~íÉãÉåíë=~åÇ=éÉêãáíëJíçJïçêâK=

«=kb_lpe=OMNN=

UV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`VKP== tçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜí=Ñêçã=ÑáñÉÇ=çê=íÉãéçê~êó=éä~íÑçêãë=


qÜÉ=Ü~ò~êÇë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ïçêâáåÖ=~í=ÜÉáÖÜíë=qÜÉ=ë~ÑÉ=ìëÉ=çÑ=íÉãéçê~êó=EáããçÄáäÉF=~ÅÅÉëë=ÉèìáéãÉåí=áåÅäìÇáåÖ=ä~ÇÇÉêëI=íêÉëíäÉëI=ëÅ~ÑÑçäÇë=
Ó=ëáãéäÉ=áåÇÉéÉåÇÉåí=~åÇ=íçïÉê=ëÅ~ÑÑçäÇë=qÜÉ=ÉêÉÅíáçåI=ìëÉ=~åÇ=Çáëã~åíäáåÖ=çÑ=ëÅ~ÑÑçäÇë=~åÇ=Ñ~äëÉïçêâ=qÜÉ=Ü~ò~êÇë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=Ñ~ääáåÖ=ã~íÉêá~äë=~åÇ=~ééêçéêá~íÉ=éêÉÅ~ìíáçå~êó=ãÉ~ëìêÉë=p~ÑÉ=ãÉíÜçÇë=Ñçê=êççÑ=ïçêâ=J=éêÉÅ~ìíáçåë=ÇìêáåÖ=ïçêâ=çå=Ñê~ÖáäÉ=êççÑëI=ÉÇÖÉ=éêçíÉÅíáçå=Ñçê=
Ñä~í=~åÇ=ëäçéáåÖ=êççÑë=qÜÉ= ãÉ~åë= çÑ= íÉãéçê~êó= ~ÅÅÉëë= íóéÉë= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ÑÉ~íìêÉë= çÑ= Åê~ÇäÉëI= Äç~íëï~áåëÛ= ÅÜ~áêëI= êçéÉ=~ÅÅÉëë=~åÇ=éçëáíáçåáåÖ=ëóëíÉãë= •

qÜÉ= ìëÉI= ~ééäáÅ~íáçåI= ëÉäÉÅíáçå= ~åÇ= éêÉÅ~ìíáçåë= áå= ìëÉ= çÑ= éÉêëçå~ä= ~åÇ= ÅçääÉÅíáîÉ= Ñ~ää= ~êêÉëí=
ÇÉîáÅÉë=Eë~ÑÉíó=åÉíëI=~áêÄ~ÖëI=ÄÉäíë=~åÇ=Ü~êåÉëëÉëFK=

f`VKQ== aÉãçäáíáçå=ïçêâ=


qÜÉ= ã~áå= íÉÅÜåáèìÉë= áå= ÇÉãçäáíáçå= çÑ= ÄìáäÇáåÖë= ~åÇ= íÜÉ= ~ëëçÅá~íÉÇ= Ü~ò~êÇë= ~åÇ= ë~ÑÉ= ïçêâáåÖ=éê~ÅíáÅÉë=ïáíÜ=êÉÑÉêÉåÅÉ=íçW= -

Ñ~ääáåÖ=ã~íÉêá~äëX=éêÉã~íìêÉ=Åçää~éëÉ=çÑ=ÄìáäÇáåÖëI=ã~íÉêá~äë=çÑ=ÅçåëíêìÅíáçå= éä~ååáåÖI= ëíêìÅíìê~ä= ëìêîÉóë= ~åÇ= ëìêîÉóë= Ñçê= Ü~ò~êÇçìë= ëìÄëí~åÅÉëI= éêçîáëáçå= çÑ= ïçêâáåÖ=éä~ÅÉë=~åÇ=ãÉ~åë=çÑ=~ÅÅÉëëLÉÖêÉëëI=ìëÉ=çÑ=ãÉíÜçÇ=ëí~íÉãÉåíë=~åÇ=éÉêãáíëJíçJ ïçêâI=ëÉÅìêáíó=çÑ=ëáíÉ=ÄçìåÇ~êáÉë=~åÇ=éêçíÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=éìÄäáÅK=

f`VKR== bñÅ~î~íáçåë=


e~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ÉñÅ~î~íáçå=ïçêâW=Åçää~éëÉX=~ÅÅÉëëX=Ñ~ääë=çÑ=éÉêëçåëI=çÄàÉÅíë=~åÇ=îÉÜáÅäÉëX=ìëÉ=çÑ=íê~åëéçêíX=ÑäççÇáåÖ=
ÄìêáÉÇ=ëÉêîáÅÉëW=íóéÉë=~åÇ=ÅçåëÉèìÉåÅÉë=çÑ=Ç~ã~ÖÉ=
åÉÉÇ=Ñçê=íÉãéçê~êó=ëÜçêáåÖ=EÇê~Ö=ÄçñÉëI=éáäáåÖF= ãÉíÜçÇë=Ñçê=ÅÜÉÅâáåÖ=Ñçê=ÄìêáÉÇ=ëÉêîáÅÉë=~åÇ=íÜÉ=éêÉÅ~ìíáçåë=íç=ÄÉ=çÄëÉêîÉÇ= ìëÉ=çÑ=PSMM=ÉñÅ~î~íçêë=
=
qÜÉ=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=áåëéÉÅíáçåë=~åÇ=Éñ~ãáå~íáçåë=çÑ=ÉñÅ~î~íáçåëK=
-

qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=pí~åÇ~êÇëI=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=`çåëíêìÅíáçåI=oNTR=fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê= lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVUU= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lÑÑáÅÉI=p~ÑÉíó=~åÇ=eÉ~äíÜ=áå=`çåëíêìÅíáçåI=~å=fil=`çÇÉ=çÑ=mê~ÅíáÅÉI= fåíÉêå~íáçå~ä=i~Äçìê=lêÖ~åáë~íáçåI=dÉåÉî~I=NVVOK=fp_kW=VOONMTNMQV=

oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=T=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

VM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`NMW=tçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=~åÇ=ÇêáîáåÖ=Ñçê=ïçêâ= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= = lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ= ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`NMKN= bñéä~áå=íÜÉ=Ü~ò~êÇëI=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=ë~ÑÉ=ïçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí== éÉê~íáçåë= ç f`NMKO= lìíäáåÉ=íÜÉ=Ñ~Åíçêë=~ëëçÅá~íÉÇ=ïáíÜ=ÇêáîáåÖ=~í=ïçêâ=íÜ~í=áåÅêÉ~ëÉ=íÜÉ=êáëâ=çÑ=~å=áåÅáÇÉåí=
~åÇ=íÜÉ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=íç=êÉÇìÅÉ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=ÇêáîáåÖ=êáëâëK=

`çåíÉåí= f`NMKN= e~ò~êÇëI=êáëâë=~åÇ=Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=ë~ÑÉ=ïçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=çéÉê~íáçåë=


qóéáÅ~ä= Ü~ò~êÇë= äÉ~ÇáåÖ= íç= äçëë= çÑ= ÅçåíêçäX= çîÉêíìêåáåÖ= çÑ= îÉÜáÅäÉëX= Åçääáëáçåë= ïáíÜ= çíÜÉê= îÉÜáÅäÉëI=éÉÇÉëíêá~åë=~åÇ=ÑáñÉÇ=çÄàÉÅíë= •

kçåJãçîÉãÉåí= êÉä~íÉÇ= Ü~ò~êÇëI= áÉI= äç~ÇáåÖI= ìåäç~ÇáåÖ= ~åÇ= ëÉÅìêáåÖ= äç~ÇëX= ëÜÉÉíáåÖX=
ÅçìéäáåÖX==îÉÜáÅäÉ=ã~áåíÉå~åÅÉ=ïçêâ=`çåÇáíáçåë=~åÇ=ÉåîáêçåãÉåíë=áå=ïÜáÅÜ=É~ÅÜ=Ü~ò~êÇ=ã~ó=~êáëÉ=`çåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=Ñçê=ë~ÑÉ=ïçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=çéÉê~íáçåëW=
-

ëìáí~Äáäáíó= ~åÇ= ëìÑÑáÅáÉåÅó= çÑ= íê~ÑÑáÅ= êçìíÉëX= ã~å~ÖÉãÉåí= çÑ= îÉÜáÅäÉ= ãçîÉãÉåíëX=
ÉåîáêçåãÉåí~ä=ÅçåëáÇÉê~íáçåë=EîáëáÄáäáíóI=Öê~ÇáÉåíëI=ÅÜ~åÖÉë=çÑ=äÉîÉäI=ëìêÑ~ÅÉ=ÅçåÇáíáçåëFX=
ã~áåíÉå~åÅÉ= çÑ= îÉÜáÅäÉëX= ÇêáîÉê= éêçíÉÅíáçå= ~åÇ= êÉëíê~áåí= ëóëíÉãëX= ëÉÖêÉÖ~íáåÖ= çÑ= éÉÇÉëíêá~åë=~åÇ=îÉÜáÅäÉë=~åÇ=ãÉ~ëìêÉë=íç=ÄÉ=í~âÉå=ïÜÉå=ëÉÖêÉÖ~íáçå=áë=åçí=éê~ÅíáÅ~ÄäÉX= éêçíÉÅíáîÉ= ãÉ~ëìêÉë= Ñçê= éÉçéäÉ= ~åÇ= ëíêìÅíìêÉë= EÄ~êêáÉêëI= ã~êâáåÖ= ëáÖåëI= ï~êåáåÖë= çÑ= îÉÜáÅäÉ= ~ééêç~ÅÜ= ~åÇ= êÉîÉêëáåÖFX= ëáíÉ= êìäÉëX= ëÉäÉÅíáçå= ~åÇ= íê~áåáåÖ= çÑ= ÇêáîÉêëX= ã~å~ÖÉãÉåí=ëóëíÉãë=Ñçê=~ëëìêáåÖ=ÇêáîÉê=ÅçãéÉíÉåÅÉ=áåÅäìÇáåÖ=äçÅ~ä=ÅçÇÉë=çÑ=éê~ÅíáÅÉK= f`NMKO= aêáîáåÖ=~í=ïçêâ=


bñíÉåí=çÑ=ïçêâ=êÉä~íÉÇ=êç~Ç=áåàìêáÉë=~åÇ=Ñ~í~äáíáÉë=c~Åíçêë= ~ëëçÅá~íÉÇ= ïáíÜ= ÇêáîáåÖ= ~í= ïçêâ= íÜ~í= áåÅêÉ~ëÉ= íÜÉ= êáëâ= çÑ= ÄÉáåÖ= áåîçäîÉÇ= áå= ~= êç~Ç= íê~ÑÑáÅ= áåÅáÇÉåí= EÇáëí~åÅÉI= ÇêáîáåÖ= ÜçìêëI= ïçêâ= ëÅÜÉÇìäÉëI= ëíêÉëë= ÇìÉ= íç= íê~ÑÑáÅ= ~åÇ= ïÉ~íÜÉê=
ÅçåÇáíáçåë=ÉíÅF=j~å~ÖáåÖ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=êç~Ç=êáëâW=
-éçäáÅó=ÅçîÉêë=ïçêâJêÉä~íÉÇ=êç~Ç=êáëâ= ëóëíÉãë=íç=ã~å~ÖÉ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=êç~Ç=êáëâ== ëÉäÉÅíáçå=~åÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=ÑäÉÉí= ãçåáíçêáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ= íç= ÉåëìêÉ= éçäáÅó= áë= ÉÑÑÉÅíáîÉ= ÉÖ= = ÅçääÉÅíáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçåI= êÉéçêíáåÖ=çÑ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=êç~Ç=áåÅáÇÉåíë=Äó=ïçêâÉêë= çêÖ~åáë~íáçå=~åÇ=ëíêìÅíìêÉK=

oáëâ=~ëëÉëëãÉåí=

«=kb_lpe=OMNN=

VN

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=


bî~äì~íáåÖ=íÜÉ=êáëâëW=
-

íÜÉ=ÇêáîÉê=EÅçãéÉíÉåÅóI=ÑáíåÉëë=~åÇ=ÜÉ~äíÜI=íê~áåáåÖF= íÜÉ= îÉÜáÅäÉ= Eëìáí~ÄáäáíóI= ÅçåÇáíáçåI= ë~ÑÉíó= ÉèìáéãÉåíI= ë~ÑÉíó= ÅêáíáÅ~ä= áåÑçêã~íáçåI=
ÉêÖçåçãáÅ=ÅçåëáÇÉê~íáçåëF=
íÜÉ=àçìêåÉó=EêçìíÉëI=ëÅÜÉÇìäáåÖI=ëìÑÑáÅáÉåí=íáãÉI=ïÉ~íÜÉê=ÅçåÇáíáçåëFK=
Åçåíêçä=ãÉ~ëìêÉë=íç=êÉÇìÅÉ=ïçêâ=êÉä~íÉÇ=ÇêáîáåÖ=êáëâë==
ÉÖI= ÅÜÉÅâáåÖ= ÇêáîÉêëÛ= äáÅÉåÅÉë= ~åÇ= ÇçÅìãÉåí~íáçåX= ÇêáîÉê= íê~áåáåÖX= îÉÜáÅäÉ= ÅÜÉÅâëX= àçìêåÉó=éä~ååáåÖK= =
= qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë=
=
tçêâéä~ÅÉ=íê~åëéçêí=ë~ÑÉíó=Ó=^å=ÉãéäçóÉêëÛ=ÖìáÇÉ=EepdNPSF=epb=_ççâëI=p_k=MJ
TNTSSTRQJT=
= aêáîáåÖ=~í=ïçêâI=j~å~ÖáåÖ=ïçêâJêÉä~íÉÇ=êç~Ç=ë~ÑÉíóI=epb=fkadPUO= =
=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=Q=Üçìêë

«=kb_lpe=OMNN=

VO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

bäÉãÉåí=f`NNW=mêÉëëìêÉ=ëóëíÉã=Ü~ò~êÇë=~åÇ=Åçåíêçäë==
=
iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë=

= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ= ÅçåíÉåí= íÜêçìÖÜ= íÜÉ= ~ééäáÅ~íáçå= çÑ= âåçïäÉÇÖÉ= íç= Ñ~ãáäá~ê= ~åÇ= ìåÑ~ãáäá~ê= ëáíì~íáçåë= ~åÇ= íÜÉ=
ÅêáíáÅ~ä= ~å~äóëáë= ~åÇ= Éî~äì~íáçå= çÑ= áåÑçêã~íáçå= éêÉëÉåíÉÇ= áå= ÄçíÜ= èì~åíáí~íáîÉ= ~åÇ= èì~äáí~íáîÉ=
ÑçêãëK==få=é~êíáÅìä~ê=íÜÉó=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW=
f`NNKN= lìíäáåÉ= íÜÉ= éêáåÅáéäÉë= çÑ= çéÉê~íáçå= çÑ= äáèìÉÑáÉÇ= Ö~ë= ëíçê~ÖÉX= êÉÑêáÖÉê~íáçå= ëóëíÉãëX= ~åÇ
=
ÜÉ~íáåÖ=ëóëíÉãë= f`NNKO==lìíäáåÉ=íÜÉ=âÉó=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=ë~ÑÉíó=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=ÚëáãéäÉÛ=ìåÑáêÉÇ=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë= f`NNKP==lìíäáåÉ=íÜÉ=âÉó=ÑÉ~íìêÉë=~åÇ=ë~ÑÉíó=êÉèìáêÉãÉåíë=Ñçê=éêçÅÉëë=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë= f`NNKQ==lìíäáåÉI= íÜÉ= äáâÉäó= Å~ìëÉë= çÑ= íÜÉ= Ñ~áäìêÉ= çÑ= éêÉëëìêÉ= ëóëíÉãëI= ~åÇ= íÜÉ= íÉëíáåÖ= ~åÇ
=
éêÉîÉåíáçå=ëíê~íÉÖáÉë=íÜ~í=Å~å=ÄÉ=ìëÉÇK=

`çåíÉåí== f`NNKN==mêáåÅáéäÉë= •

jÉ~åáåÖ=çÑ=éêÉëëìêÉI=éçëáíáîÉ=éêÉëëìêÉ=~åÇ=åÉÖ~íáîÉ=éêÉëëìêÉ=qÜÉ=Ü~ò~êÇë=çÑ=ëíÉ~ãX=íÜÉ=ãÉÅÜ~åáëã=çÑ=~=ëíÉ~ã=Éñéäçëáçå=EÉÖ==`çêìë=_ä~ëí=cìêå~ÅÉI=OMMNF=mêçéÉêíáÉë=çÑ=äáèìáÇ=éÉíêçäÉìã=Ö~ëX=~Çî~åí~ÖÉë=~åÇ=Çáë~Çî~åí~ÖÉë=çÑ=ëíçê~ÖÉ=áå=ëéÜÉêÉë=îëK= íçêéÉÇçÉë= •

qÜÉ=çéÉê~íáçå=çÑ=Ä~ëáÅ=ëíÉ~ã=ÜÉ~íáåÖ=ëóëíÉã=qÜÉ= äáèìÉÑ~Åíáçå= çÑ= Ö~ëÉë= Ñçê= Äìäâ= ëíçê~ÖÉ= ìåÇÉê= éêÉëëìêÉLêÉÑêáÖÉê~íáçåX= íÜÉ= çéÉê~íáçå= çÑ= ~=
ÅäçëÉÇ=ÅáêÅìáí=êÉÑêáÖÉê~íáçå=ÅóÅäÉK=

f`NNKO==páãéäÉ=ìåÑáêÉÇ=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë=


jÉ~åáåÖ=çÑ=?îÉëëÉä?X=ìåÑáêÉÇX=ÅçåíÉåíëX=ëÜ~éÉI=ÅçåëíêìÅíáçå=~åÇ=ã~íÉêá~äëX=Ö~ìÖÉ=éêÉëëìêÉX= çéÉê~íáåÖ=ÅçåÇáíáçåëX=íê~åëéçêí~ÄäÉ=Ö~ë=Åçåí~áåÉêë= •

qÜÉ= ÉëëÉåíá~ä= ë~ÑÉíó= êÉèìáêÉãÉåíëX= éêÉëëìêáëÉÇ= ÅçãéçåÉåíëX= ëíÉÉä= ~åÇ= ~äìãáåáìã= îÉëëÉäëX= åçåJéêÉëëìêáëÉÇ=ÅçãéçåÉåíë= •

qóéÉë= çÑ= áåëéÉÅíáçåI= ÑêÉèìÉåÅáÉë= ~åÇ= ëí~íìíçêó= Ä~ëáë= Ñçê= Éñ~ãáå~íáçå= çÑ= ëáãéäÉ= éêÉëëìêÉ= ëóëíÉãëK= =

«=kb_lpe=OMNN=

VP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
f`NNKP= ==mêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë=


jÉ~åáåÖ=çÑ=ÚêÉäÉî~åí=ÑäìáÇëÛI=íÜÉ=ëÅçéÉ=çÑ=ïÜ~í=ÅçåëíáíìíÉë=~=ÚéêÉëëìêÉ=ëóëíÉãÛX=ëíÉ~ã=~í=~åó= éêÉëëìêÉ= •

qÜÉ= âÉó= ÅçãéçåÉåíë= ~åÇ= ë~ÑÉíó= ÑÉ~íìêÉë= çÑ= éêÉëëìêÉ= ëóëíÉãëX= íÉãéÉê~íìêÉI= éêÉëëìêÉI= äÉîÉä= áåÇáÅ~íçêëX= éêÉëëìêÉ= êÉäáÉÑ= î~äîÉëX= ÑìÉä= ÅìíJçÑÑX= ÄìêëíáåÖ= ÇáëÅëX= äÉîÉä= êÉéäÉåáëÜãÉåíX= ï~íÉê= íêÉ~íãÉåíK= = f`NNKQ== c~áäìêÉ=çÑ=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë=


qÜÉ=Ü~ò~êÇë=çÑ=çîÉê=éêÉëëìêÉ=~åÇ=çîÉê=íÉãéÉê~íìêÉ=áå=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãë=qÜÉ=ãÉÅÜ~åáëãë=çÑ=ãÉÅÜ~åáÅ~ä=Ñ~áäìêÉ=íÜ~í=äÉ~Ç=íç=~=äçëë=çÑ=Åçåí~áåãÉåíW==ÉñÅÉëëáîÉ=ëíêÉëëX=
~Äåçêã~ä= ÉñíÉêå~ä= äç~ÇáåÖX= çîÉêéêÉëëìêÉX= çîÉêÜÉ~íáåÖX= ãÉÅÜ~åáÅ~ä= Ñ~íáÖìÉ= ~åÇ= ëÜçÅâX= íÜÉêã~ä= Ñ~íáÖìÉ= ~åÇ= ëÜçÅâX= ÄêáííäÉ= Ñê~ÅíìêÉX= ÅêÉÉéX= ÜóÇêçÖÉå= ~íí~ÅâX= ÅçêêçëáîÉ= Ñ~áäìêÉ= ïáíÜ= êÉÑÉêÉåÅÉ=íç=Å~ëÉ=ëíìÇáÉëX=Éñ~ãéäÉë=çÑ=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉã=Ñ~áäìêÉë= •

mêÉîÉåíáçå= ëíê~íÉÖóW= ÇÉëáÖå= ~åÇ= ÅçåëíêìÅíáçåI= êÉé~áê= ~åÇ= ãçÇáÑáÅ~íáçåI= áåÑçêã~íáçå= ~åÇ= ã~êâáåÖI= ë~ÑÉ= çéÉê~íáåÖ= äáãáíëI= ïêáííÉå= ëÅÜÉãÉ= çÑ= Éñ~ãáå~íáçåI= ã~áåíÉå~åÅÉ= ~åÇ= êÉÅçêÇ= âÉÉéáåÖI=ÅçãéÉíÉåí=éÉêëçåëK=== qìíçê=êÉÑÉêÉåÅÉë= p~ÑÉíó=çÑ=éêÉëëìêÉ=ëóëíÉãëI=iNOO=epb=_ççâëI===fp_kW=VTUMTNTSNTSTU== têáííÉå=ëÅÜÉãÉë=çÑ=Éñ~ãáå~íáçåI=fkadNTUI=epbI=
ÜííéWLLïïïKÜëÉKÖçîKìâLéìÄåëLáåÇÖNTUKéÇÑ=
oÉÅçããÉåÇÉÇ=íìáíáçå=íáãÉ=åçí=äÉëë=íÜ~å=R=Üçìêë=

«=kb_lpe=OMNN=

VQ

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

QKO= råáí=faW= ^ééäáÅ~íáçå=çÑ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÜÉ~äíÜ=~åÇ==
==
= ë~ÑÉíó=íÜÉçêó=~åÇ=éê~ÅíáÅÉ= iÉ~êåáåÖ=çìíÅçãÉë= lå=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=íÜáë=ÉäÉãÉåíI=Å~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÄäÉ=íçW= •

aÉãçåëíê~íÉ= íÜÉ= ~Äáäáíó= íç= ~ééäó= íÜÉ= âåçïäÉÇÖÉ= ~åÇ= ìåÇÉêëí~åÇáåÖ= Ö~áåÉÇ= Ñêçã= íÜÉáê= ëíìÇáÉë=çÑ=ÉäÉãÉåíë=çÑ=råáíë=f^I=f_=~åÇ=f`=áå=~=éê~ÅíáÅ~ä=ÉåîáêçåãÉåí= •

`~êêó= çìí= ~= ÇÉí~áäÉÇ= êÉîáÉï= çÑ= íÜÉ= ÜÉ~äíÜ= ~åÇ= ë~ÑÉíó= éÉêÑçêã~åÅÉ= çÑ= ~= ïçêâéä~ÅÉ= çê= çêÖ~åáë~íáçå= •

`êáíáÅ~ääó=~å~äóëÉ=~åÇ=Éî~äì~íÉ=áåÑçêã~íáçå=Ö~íÜÉêÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=êÉîáÉï=mêçÇìÅÉ=~=àìëíáÑáÉÇ=~Åíáçå=éä~å=íç=áãéêçîÉ=éÉêÑçêã~åÅÉK=

`çåíÉåí= qÜáë=ìåáí=Åçåí~áåë=åç=~ÇÇáíáçå~ä=ëóää~Äìë=ÅçåíÉåíK==eçïÉîÉêI=ÅçãéäÉíáçå=çÑ=ëíìÇó=Ñçê=ìåáíë=f^I=f_=~åÇ= f`=áë=êÉÅçããÉåÇÉÇ=áå=çêÇÉê=íç=ìåÇÉêí~âÉ=íÜÉ=råáí=fa=~ëëáÖåãÉåíK==`~åÇáÇ~íÉë=ëÜçìäÇ=êÉÑÉê=íç=íÜÉ= ëÉé~ê~íÉ=råáí=fa=dìáÇ~åÅÉ=ïÜáÅÜ=áë=~î~áä~ÄäÉ=íç=Ççïåäç~Ç=Ñêçã=íÜÉ=píìÇÉåíë=ëÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=ïÉÄëáíÉI= çê=Ñêçã=íÜÉáê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêK=
=

QKOKN==

mìêéçëÉ=~åÇ=~áã==

qÜÉ=~áã=çÑ=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=áë=íç=éêçÇìÅÉ=~å=çîÉê~ää=êÉîáÉï=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=ã~å~ÖÉãÉåí= ëóëíÉã=çÑ=~å=çêÖ~åáë~íáçå=~åÇ=áåÇáÅ~íÉI=ìëáåÖ=êáëâ=~ëëÉëëãÉåíI=íÜÉ=éêáçêáíáÉë=Ñçê=íÜÉ=çêÖ~åáë~íáçå=Ñçê= íÜÉ=ÑìíìêÉK=
=
qÜÉ=ÑçÅìë=çÑ=íÜÉ=råáí=fa=~ëëáÖåãÉåí=ëÜçìäÇ=ÄÉ=íÜÉ=~ééäáÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=âåçïäÉÇÖÉ=~åÇ=ìåÇÉêëí~åÇáåÖ=
ÇÉîÉäçéÉÇ= áå= råáíë= f^I= f_= ~åÇ= f`= íç= ~= êÉ~ä= ïçêâéä~ÅÉ= ëáíì~íáçåK= fí= éêçîáÇÉë= çééçêíìåáíáÉë= Ñçê= íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉ= íç= Å~êêó= çìí= êÉëÉ~êÅÜ= ~ééêçéêá~íÉ= íç= ~= èì~äáÑáÅ~íáçå= íÜ~í= áë= Åçãé~ê~ÄäÉ= íç= ÇÉÖêÉÉJäÉîÉäK==
`~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=êÉèìáêÉÇ=íç=ÇÉãçåëíê~íÉ=íÜÉ=~Äáäáíó=íç=Å~êêó=çìí=~=ê~åÖÉ=çÑ=~ÅíáîáíáÉë=íÜ~í=ïçìäÇ=ÄÉ=
ÉñéÉÅíÉÇ=çÑ=~=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=éê~ÅíáíáçåÉêK=
=
qÜÉ= êÉéçêí= ëÜçìäÇ= ÄÉ= çêÖ~åáëÉÇ= áå= ëÉÅíáçåë= ïÜáÅÜ= ã~íÅÜ= íÜçëÉ= ëÉí= çìí= áå= íÜÉ= ~ëëáÖåãÉåí= ã~êâ= ëÅÜÉãÉK==qÜÉ=ëÉÅíáçåë=~êÉW= =
• bñÉÅìíáîÉ=pìãã~êó=
• fåíêçÇìÅíáçå=
• oÉîáÉï=çÑ=íÜÉ=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=j~å~ÖÉãÉåí=póëíÉã=
• e~ò~êÇ=fÇÉåíáÑáÅ~íáçå=
• oáëâ=^ëëÉëëãÉåí=
• `çåÅäìëáçåë=
• oÉÅçããÉåÇ~íáçåë=
• ^Åíáçå=mä~å=
• oÉÑÉêÉåÅÉë=L=_áÄäáçÖê~éÜó=
• ^ééÉåÇáÅÉëK=
=
«=kb_lpe=OMNN=

VR

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

QKOKO==

j~êâáåÖ=

qÜÉ=råáí=fa=~ëëáÖåãÉåí=áë=ã~êâÉÇ=Äó=~ééêçéêá~íÉäó=èì~äáÑáÉÇ=bñ~ãáåÉêë=~ééçáåíÉÇ=Äó=kb_lpeK==
`~åÇáÇ~íÉë=ãìëí=~ÅÜáÉîÉ=íÜÉ=é~ëë=ëí~åÇ~êÇ=ERMBF=áå=råáí=fa=áå=çêÇÉê=íç=ë~íáëÑó=íÜÉ=ÅêáíÉêá~=Ñçê=
íÜÉ=èì~äáÑáÅ~íáçåK=

QKOKP==

^ëëÉëëãÉåí=äçÅ~íáçå=

qÜÉ= råáí= fa= ~ëëáÖåãÉåí= ãìëí= ÄÉ= Å~êêáÉÇ= çìí= áå= íÜÉ= Å~åÇáÇ~íÉÛë= çïå= ïçêâéä~ÅÉK= = tÜÉêÉ= íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉ=ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=~ÅÅÉëë=íç=~=ëìáí~ÄäÉ=ïçêâéä~ÅÉI=íÜÉ=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê=ëÜçìäÇ=
ÄÉ=ÅçåëìäíÉÇ=íç=ÜÉäé=áå=ã~âáåÖ=~êê~åÖÉãÉåíë=Ñçê=íÜÉ=Å~åÇáÇ~íÉ=íç=Å~êêó=çìí=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=~í= ëìáí~ÄäÉ=éêÉãáëÉëK=== =
`~åÇáÇ~íÉë= Çç= åçí= êÉèìáêÉ= ëìéÉêîáëáçå= ïÜÉå= Å~êêóáåÖ= çìí= íÜÉ= éê~ÅíáÅ~ä= ~ééäáÅ~íáçåI= Äìí= íÜÉ=
Å~åÇáÇ~íÉ=ãìëí=ëáÖå=~=ÇÉÅä~ê~íáçå=íÜ~í=råáí=fa=áë=íÜÉáê=çïå=ïçêâK=
=
`~åÇáÇ~íÉë=~åÇ=ÉãéäçóÉêë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ï~êÉ=íÜ~í=íÜÉ=ëí~íìë=çÑ=íÜÉ=êÉéçêí=ìåÇÉêí~âÉå=íç=ÑìäÑáä=íÜÉ=
êÉèìáêÉãÉåíë= çÑ= råáí= fa= áë= Ñçê= ÉÇìÅ~íáçå~ä= éìêéçëÉë= çåäóK= = fí= ÇçÉë= åçí= ÅçåëíáíìíÉ= ~å=
~ëëÉëëãÉåí=Ñçê=íÜÉ=éìêéçëÉë=çÑ=~åó=äÉÖáëä~íáçå=çê=êÉÖìä~íáçåëK=

QKOKQ==

pìÄãáëëáçå=çÑ=ÅçãéäÉíÉÇ=ïçêâ==

^ëëáÖåãÉåí= êÉéçêíë= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëìÄãáííÉÇ= ÄÉÑçêÉ= íÜÉ= ëÉí= ëìÄãáëëáçå= Ç~íÉ= áå= ÉáíÜÉê= j~êÅÜ= çê= pÉéíÉãÄÉêK== =

qÜÉ= ~Åíì~ä= Ç~íÉë= ïáää= ÄÉ= éìÄäáëÜÉÇ= Äó= kb_lpe= ~ååì~ääóK= = `~åÇáÇ~íÉë= áåíÉåÇáåÖ= íç= ëìÄãáí= ~å=
~ëëáÖåãÉåí=ãìëí=êÉÖáëíÉê=íÜêçìÖÜ=íÜÉáê=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=ÅçìêëÉ=éêçîáÇÉê=ìëáåÖ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=Ñçêã=~åÇ=
é~óáåÖ=íÜÉ=~ééêçéêá~íÉ=ÑÉÉK=lå=êÉÖáëíê~íáçå=Å~åÇáÇ~íÉë=ïáää=êÉÅÉáîÉ=~=ëìÄãáëëáçå=Ñçêã=ïÜáÅÜ=ãìëí=
~ÅÅçãé~åó=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåí=êÉéçêíK=
=
^ëëáÖåãÉåíë= ãìëí= ÄÉ= ëìÄãáííÉÇ= ÇáêÉÅíäó= íç= kb_lpeK= = qÜÉó= ëÜçìäÇ= ÄÉ= ëÉåí= Äó= oçó~ä= j~áä= péÉÅá~ä= aÉäáîÉêó=çê=~=ÅçìêáÉê=ëÉêîáÅÉ=íÜ~í=éêçîáÇÉë=~=íê~ÅâJÄ~Åâ=Ñ~Åáäáíó=EíÜáë=áë=~=åÉñí=Ç~ó=Öì~ê~åíÉÉÇ=ÇÉäáîÉêó= ëÉêîáÅÉFK==c~áäìêÉ=íç=ìëÉ=ëìÅÜ=~=ëÉêîáÅÉ=ÅäçëÉ=íç=íÜÉ=ÅäçëáåÖ=Ç~íÉ=ã~ó=êÉëìäí=áå=~êêáî~ä=~ÑíÉê=íÜÉ=ÅäçëáåÖ=
Ç~íÉ=~åÇ=êÉàÉÅíáçå=çÑ=íÜÉ=~ëëáÖåãÉåíK=
=

`~åÇáÇ~íÉë=~êÉ=ëíêçåÖäó=~ÇîáëÉÇ=íç=âÉÉé=~=Åçéó=çÑ=íÜÉáê=~ëëáÖåãÉåí=êÉéçêíK=
=

kç= êÉÑìåÇ= çÑ= ÑÉÉë= ïáää= ÄÉ= ã~ÇÉ= áå= Å~ëÉë= ïÜÉêÉ= ~ëëáÖåãÉåíë= ~êÉ= êÉàÉÅíÉÇ= çê= ïÜÉêÉ= Å~åÇáÇ~íÉë= êÉÖáëíÉê=Äìí=Ñ~áä=íç=ëìÄãáíK= QKOKR==

cìêíÜÉê=áåÑçêã~íáçå=

cìêíÜÉê=ÇÉí~áäÉÇ=áåÑçêã~íáçå=êÉÖ~êÇáåÖ=råáí=fa=áåÅäìÇáåÖ=Ñçêãë=~åÇ=ã~êâ=ëÅÜÉãÉë=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ= áå=~=ëÉé~ê~íÉ=ÖìáÇ~åÅÉ=ÇçÅìãÉåí=Ñçê=Å~åÇáÇ~íÉë=~åÇ=~ÅÅêÉÇáíÉÇ=KÅçìêëÉ=éêçîáÇÉêë=~î~áä~ÄäÉ=Ñêçã= íÜÉ=kb_lpe=ïÉÄëáíÉ=EïïïKåÉÄçëÜKçêÖKìâFW=“råáí=fa=^ëëáÖåãÉåí=ÖìáÇ~åÅÉ=~åÇ=áåÑçêã~íáçå=Ñçê=
Å~åÇáÇ~íÉëÛÛ=
=

=
=

«=kb_lpe=OMNN=

VS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
=

RK=

p~ãéäÉ=Éñ~ãáå~íáçå=èìÉëíáçå=é~éÉêë=

RKN= råáí=f^W=fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=ÜÉ~äíÜ=~åÇ=ë~ÑÉíó=
=
THE NATIONAL EXAMINATION BOARD IN
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Unit IA: INTERNATIONAL MANAGEMENT OF HEALTH AND
SAFETY
[DATE]
3 hours, 0930 to 1230
10 minutes reading time is allowed before the start of this examination. You may not write anything during this period.

Answer both Section A and Section B

SECTION A
This section contains six questions. Answer ALL SIX questions.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 15 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

1

(a)

(b)

2

Giving reasons in EACH case, identify FIVE persons` who could be interviewed to provide information for an investigation into a workplace accident.

(5)

Outline the issues to consider when preparing the accident investigation interviews for workers from within the organisation.

(5)

Outline ways in which a health and safety practitioner could evaluate and develop their own competence.

«=kb_lpe=OMNN=

VT

(10)

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
3

Outline, with appropriate examples, the key features of the following risk management concepts:
(a)

(2)

(b)

risk reduction;

(2)

(c)

risk transfer;

(3)

(d)

4

risk avoidance;

risk retention.

(3)

(a)

Outline the site operator requirements for emergency planning and procedures within the International Labour Organisation
Convention C174 ‘Prevention of Major Industrial Accidents’ 1993.

(6)

(b)

As part of the on-site emergency planning process, a large manufacturing site intends to provide information to the external emergency services.
Outline the types of information that the site should consider providing to the ambulance service.

5

(4)

Outline, with examples, the benefits and limitations of:
(a)

(5)

(b)

goal setting legislation.

(5)

(a)

Give the meaning of the term ‘motivation’.

(2)

(b)

6

prescriptive legislation;

Outline, with an example in EACH case, how workers can be motivated to behave in a positive way.

(8)

«=kb_lpe=OMNN=

VU

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

SECTION B
This section contains five questions. Answer THREE questions only.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 30 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

7

(a)

(b)

Outline the principles, application and limitations of Event Tree
Analysis as a risk assessment technique.
A mainframe computer suite has a protective system to limit the effects of fire. The system comprises a smoke detector connected by a power supply to a mechanism for releasing extinguishing gas.
It has been estimated that a fire will occur once every 5 years
(f=0.2/year). Reliability data for the system components are as follows: Component
Detector
Power supply
Extinguishing gas release mechanism
(i)

(ii)

8

(a)

(6)

Reliability
0.90
0.99
0.95

Construct an event tree for the above scenario to calculate the frequency of an uncontrolled fire in the computer suite.

(10)

Suggest ways in which the reliability of the system could be improved.

(4)

Explain the objectives of:
(i)
(ii)

active health and safety monitoring; reactive health and safety monitoring.

(5)
(5)

(b)

Outline FIVE active health and safety monitoring methods.

(5)

(c)

Outline FIVE reactive health and safety monitoring methods.

(5)

«=kb_lpe=OMNN=

VV

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
9

(a)

In relation to the improvement of health and safety within companies, describe what is meant by:
(i)

(2)

(ii)

adverse publicity orders;

(2)

(iii)
(b)

corporate probation;

punitive damages.

(3)
(7)

(c)

Outline how legislation may improve health and safety.

(6)

(a)

Outline the meaning of ‘skill based’, ‘rule based’ AND ‘knowledge based’ behaviour.

(6)

With reference to practical examples or actual incidents, explain how EACH of these types of operating behaviour can cause human error AND, in EACH case, explain how human error can be prevented.

(14)

(a)

Give the meaning of the term ‘health and safety culture’.

(2)

(b)

10

Outline how the International Labour Organisation can influence health and safety standards in different countries.

Outline the role of an organisation in the development of a positive health and safety culture.

(12)

Identify ways of measuring the effectiveness of a health and safety culture.

(6)

(b)

11

(c)

«=kb_lpe=OMNN=

NMM

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

RKO= råáí=f_W=
=====

fåíÉêå~íáçå~ä=ã~å~ÖÉãÉåí=çÑ=Ü~ò~êÇçìë=
~ÖÉåíë=áå=íÜÉ=ïçêâéä~ÅÉ=

THE INTERNATIONAL EXAMINATION BOARD IN
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
UNIT IB: INTERNATIONAL MANAGEMENT OF WORKPLACE
HAZARDS
[DATE]
3 hours, 0930 to 1230
10 minutes reading time is allowed before the start of this examination. You may not write anything during this period.

Answer both Section A and Section B

SECTION A
This section contains six questions. Answer ALL SIX questions.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 15 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

1

Workers in a chemical plant are provided with gloves to protect against the possible effects of the chemicals. In recent months, there has been an increase in the number of hand and lower arm skin complaints amongst these workers.
Outline possible reasons for this increase in skin complaints.

2

(a)

(b)

Identify the way in which lasers are classified according to their hazard.

(10)

(2)

Low power lasers are widely used to read bar-code labelled products at checkouts in retail premises.
Outline:
(ii)
(ii)

«=kb_lpe=OMNN=

the design features; the procedural controls
NMN

(4)
(4)

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
that should be in place for the safe operation and maintenance of the equipment.
3

(a)

Outline the following toxicological terms:
(i)

(2)

(ii)
(b)

LD 50;
LC 50.

(2)

(i)

Outline the toxicity test known as the fixed dose procedure. (4)

Outline the possible reasons why the fixed dose procedure has replaced previous methods that estimated
LD 50.

(2)

(ii)

4

Workers on a food production line have to pick up rectangles of pasta from a delivery conveyor and place them into trays on a separate conveyor. This involves 8 hour shifts and is carried out standing in front of the conveyors.
Following complaints from a number of workers about pains in their arms and shoulders, you have been asked to carry out an ergonomic assessment for this operation.
(a)

(b)

5

(a)

(b)

(c)

Outline the ergonomic risk factors to be taken into account when making such an assessment AND outline how these may be contributing to the problems experienced by the workers in this situation. (5)

Total automation of the process is not possible. Outline other control measures that could be taken to reduce the ill-health effects being experienced by the workers.

(5)

Outline why it is important to measure transport (duct) velocity when assessing the efficiency of a local exhaust ventilation (LEV) system. (2)

Outline the methods that can be used to measure transport velocity in an LEV system.

(5)

Identify other measurements that can be used to determine if the
LEV system is working as designed.

(3)

«=kb_lpe=OMNN=

NMO

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
6

(a)

(b)

Outline the health effects associated with the Human immunodeficiency virus (HIV).

(3)

Outline control measures to protect against occupational exposure to the virus.

(7)

SECTION B
This section contains five questions. Answer THREE questions only.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 30 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

7

A small motor vehicle repair workshop uses paints known to contain isocyanates.
(a)

Outline the health effects from exposure to isocyanates.

(3)

(b)

Outline the factors to consider when assessing the risks arising from using these paints.

(7)

Outline the practical measures to control exposure to the isocyanates when spray painting the vehicles in the workshop.

(10)

(c)

8

(20)

(a)

Explain the meaning of the term ‘toxicity’.

(2)

(b)

9

You are a health and safety advisor to a bus operating company. You have been asked to prepare a company policy on drug misuse. Outline key points the policy should include.

Describe the physical characteristics of asbestos and give TWO occupational examples where it is likely to be encountered.

(4)

Outline the diseases caused by exposure to asbestos AND their signs and symptoms.

(7)

(c)

(d)

Outline the equipment and method that should be used to determine the level of asbestos fibres in the air in the workplace.

«=kb_lpe=OMNN=

NMP

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

10

A distribution company employs 300 workers as drivers, warehouse operatives and office staff, processing telephone and internet orders.
(a)

Identify the possible functions of this company’s occupational health department: (i)

(4)

(ii)
(b)

when recruiting new workers; when a worker returns to work after ill-health.

(5)

Outline other ways in which the occupational health department can assist the management team to improve health and safety within this organisation. (11)

(You do not need to consider those functions you have already addressed in part a).

11

A motorcycle courier is exposed to high levels of noise and vibration as he rides his motorcycle. The vibration originates in the engine and wheels and is transmitted to the rider through the vehicle seat, handlebars and foot pegs. The high noise level arises mainly from wind turbulence around the rider’s crash helmet.
(a)

(b)

Outline the ill-health symptoms related to noise and vibration that the rider is likely to experience from prolonged and repeated riding.

(4)

Outline how you might assess:
(i)

(4)

(ii)
(c)

the noise level experienced by the rider; the level of vibration experienced by the rider.

(4)

Outline the range of practical measures that can be taken to reduce the risk of ill-health effects to the driver.

«=kb_lpe=OMNN=

NMQ

(8)

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

RKP= råáí=f`W=
=====

fåíÉêå~íáçå~ä=ïçêâéä~ÅÉ=~åÇ=ïçêâ=ÉèìáéãÉåí= ë~ÑÉíó= THE NATIONAL EXAMINATION BOARD IN
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

NEBOSH INTERNATIONAL DIPLOMA IN
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
UNIT IC: INTERNATIONAL WORKPLACE AND WORK
EQUIPMENT SAFETY
[DATE]
3 hours, 0930 to 1230
10 minutes reading time is allowed before the start of this examination. You may not write anything during this period.

Answer both Section A and Section B

SECTION A
This section contains six questions. Answer ALL SIX questions.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 15 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

1

A sewage drain has collapsed and it is necessary to inspect the damage prior to its repair. The inspection requires entry into a confined space 10 metres deep.
Outline the possible risks to those entering the sewer.

2

Outline what should be considered when preparing a scheme for the systematic examination, testing and maintenance of portable electrical appliances. (10)

3

(10)

Members of the public have been injured when collecting baggage from a baggage conveyor at an airport.
(a)

Identify typical mechanical hazards when the conveyor is in use.

«=kb_lpe=OMNN=

NMR

(4)

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=
(b)

4

(a)

(b)

Outline the control measures that should be in place to reduce the risk of injury from the mechanical hazards.

(4)

Outline the purpose of non-destructive testing (NDT) on items of plant.

(2)

Outline the principles, benefits and limitations of the following
NDT techniques:
(i) dye penetrant;
(ii) radiography.

5

(4)
(4)

A motor vehicle repair workshop has installed a new electrically powered, compressed air system.
Outline the factors to be considered in developing a suitable planned preventative maintenance programme.

6

(10)

A diesel engine is being used to power a machine in a potentially flammable atmosphere.
(a)

Identify the sources of ignition from the diesel engine.

(4)

(b)

Outline the protection that should be applied to the engine to minimise the risk of an explosion.

(6)

SECTION B
This section contains five questions. Answer THREE questions only.
All questions carry equal marks.
The maximum marks for each question, or part of a question, are shown in brackets.
You are advised to spend about 30 minutes on each question.
Start each answer on a new page.

7

For a large supermarket with restaurant facilities:
(a)

(b)

outline the automatic fire protection systems that should be in place;

(6)

outline the factors to be considered when developing a safe means of escape for the supermarket.

(14)

«=kb_lpe=OMNN=

NMS

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

8

An external lift on a construction site has an interlocked guard to prevent the lift operating when the gate is open. With reference to the diagram:
(a)

(b)

(c)

(d)

9

identify the two types of switch shown (Switch A AND
Switch B);

(2)

identify the functional components associated with BOTH switches; (4)

outline the normal sequence of operation for the electricallyoperated, cam-activated switch assembly when the gate opens and closes;

(6)

outline ways in which electrically-operated, cam-activated switches may fail to operate as intended.

(8)

A small company manufactures products using electro-chemical processes. The company has poor general standards of health and safety, made worse by the presence of conductive and corrosive fluids and humid, corrosive atmospheres.
(a)

(b)

Describe the types of fault that may be found under such conditions in a fixed electrical system.

(10)

Outline the technical information a competent electrician would require before conducting an inspection of a fixed electrical system. (10)

«=kb_lpe=OMNN=

NMT

kb_lpe=fåíÉêå~íáçå~ä=aáéäçã~=áå=lÅÅìé~íáçå~ä=eÉ~äíÜ=~åÇ=p~ÑÉíó=
=E^ìÖìëí=OMNN=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåF=

10

The International Labour Organisation’s Standard R175 and its associated Code of Practice sets out general principles for ‘Safety and
Health in Construction’.
Minor repairs need to be carried out to the sloping roof of a large twostorey property. A scaffold is to be erected in order to gain access to the work area.
Using the guidance in R175, outline the precautions necessary for carrying out the repairs.

11

(20)

Outline the factors to consider with respect to the design, construction and use of a storeroom that is to be used for the storage of bulk stocks of palletised containers

(20)

«=kb_lpe=OMNN=

NMU

The National Examination
Board in Occupational
Safety and Health
Dominus Way
Meridian Business Park
Leicester LE19 1QW telephone +44 (0)116 2634700 fax +44 (0)116 2824000 email info@nebosh.org.uk www.nebosh.org.uk

Similar Documents

Free Essay

Occupational Health and Safety

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory JoinSearchBrowseSaved Papers Home Page » Business and Management Occupational Health and Safety In: Business and Management Occupational Health and Safety Questions 1. (15 marks) The TLV for carbon monoxide is 35ppm. Define the terms TLV and ppm and calculate them for the following example: Answer: TVL = Term for airborne concentration of a substance, below which all workers are believed to be protected while exposed to it day after day for 8-hour periods. PPM = Concentration by volume of one part of a gas, or by weight of a liquid or solid, per million parts of air or liquid. A mechanic in an automotive repair shop is exposed to the following carbon monoxide levels over an 8 hour shift. 1. 2 hours @ 34 ppm 2. 5 hours @ 40 ppm 3. 1 hour @ 20 ppm Is the worker over-exposed during the duration of the work-shift? Answer: Yes the worker is over-exposed during the duration of their 8 hour shift. What is the primary concept of hazard recognition and the hierarchy of hazard control? Answer: The primary goal of hazard recognition is “to reduce incidents, accidents, injuries and property damage.” The primary concept of the hierarchy of hazard control is “source-path-human intervention. Of which elimination is an option if a task it too dangerous.” The specific hierarchy outlined on slide 13 of the Instructor notes for week 7 is as...

Words: 357 - Pages: 2

Free Essay

Occupational Health and Safety

...Case 1: 1. With the advent of the internet, registering with WSIB has gotten easier over time as we now can through just four simple steps complete the registration process on the WSIB official website (www.wsib.on.ca). First Step This is the getting started step, here we are welcomed to the registration site, information regarding whether we are eligible to apply is available in this step, also the list of information we need to complete the registration process is given. After reading all the information given, we click on the check box that confirms our authorization to submit this registration on behalf of the employer, and acknowledges that we are submitting accurate information. Second Step This step involves confirming that there are other employees in the organization. Here you tick the check box that confirms that there are other employees other than yourself. After ticking the yes check box, you enter the number of employees you have which is 320 and you click on the no check box for the question on if you are a non-Ontario employer who employs workers who work in Ontario for 11 days or more within a calendar year. After that, you then click the next button. Here, you click the sole proprietorship for business type, and click next. Then you enter the date you first employed for this duty, the description of what the corporation does, and then you enter the estimated insurable earnings annually. Third Step This step involves providing information about the...

Words: 3517 - Pages: 15

Premium Essay

Occupational Health and Safety

...Task 1: Occupational Health and Safety Laws and Institutional Framework The Occupational Health and Safety Act are to ensure the safety and health of the workers by setting and enforcing standards, to minimize death, injury and ill-health from all workplaces. Occupational Health and Safety Act provides Trainings, educations, and encourage continual improvement in workplaces. There are few frameworks to improve Occupational Health and Safety standards announced in March 2005. The principles of the new framework are to reduce risk by requiring all stakeholders to eliminate or minimize the risks they created in workplace, Instilling greater ownership of Occupational Health and Safety standards, thus, the focus will be then be shifted from complying with prescriptive requirements to make employers suited to their particular situations in order to achieve desired safety outcomes and lastly, preventing accidents through higher penalties for poor safety and health management Duties of employers Every employer's duty is to take necessary measures to ensure the safety and health of his employees and people who may be affected by his instructions even though they are not his employees in the workplace. The measures necessary to ensure the safety and health of persons at work include, providing and maintaining a safe environment, without risk to health, ensuring adequate safety measures are taken in respect of any machinery, equipment, plant, article or process used by his......

Words: 548 - Pages: 3

Premium Essay

Occupational Health and Safety

...Introduction The Occupational Safety and Health Act state that “it shall be the duty of every employer to ensure, so far as reasonably practicable, the safety, health and welfare at work of all his employees “; because hazards exist in every workplace in many different forms (example sharp edges, falling objects chemicals etc) the processes for safe guarding employees should be carefully constructed. Hazards can be defined as any source of potential damage, adverse health effects on something or someone under certain conditions at work. Hazards can be broking down to four major types:- • Biological- bacteria, viruses, insects etc • Chemical –depends on the physical, chemicals • Physical-radiation, magnetic etc • Psychosocial-stress, violence etc. Controlling a hazard at its source is the most effective way of protecting employees; depending on the hazards or the work environment it is recommended that the use of engineering controls (this control eliminate or reduce exposure to chemical or physical hazard through the use or substitution of engineered machinery or equipment) or work practice controls (controls that reduce the likelihood of exposure by altering the manner in which a task is performed) should be implemented to manage or eliminate hazards to the greatest extent possible. When engineering, work practice and administrative controls are not providing sufficient protection; the employer must provide Personal Protective Equipment (PPE) to his / her......

Words: 257 - Pages: 2

Premium Essay

Occupational Health and Safety

...Questions 1. (15 marks) The TLV for carbon monoxide is 35ppm. Define the terms TLV and ppm and calculate them for the following example: Answer: TVL = Term for airborne concentration of a substance, below which all workers are believed to be protected while exposed to it day after day for 8-hour periods. PPM = Concentration by volume of one part of a gas, or by weight of a liquid or solid, per million parts of air or liquid. A mechanic in an automotive repair shop is exposed to the following carbon monoxide levels over an 8 hour shift. 1. 2 hours @ 34 ppm 2. 5 hours @ 40 ppm 3. 1 hour @ 20 ppm Is the worker over-exposed during the duration of the work-shift? Answer: Yes the worker is over-exposed during the duration of their 8 hour shift. What is the primary concept of hazard recognition and the hierarchy of hazard control? Answer: The primary goal of hazard recognition is “to reduce incidents, accidents, injuries and property damage.” The primary concept of the hierarchy of hazard control is “source-path-human intervention. Of which elimination is an option if a task it too dangerous.” The specific hierarchy outlined on slide 13 of the Instructor notes for week 7 is as follows: 1. Engineering Controls 2. Administrative Controls 3. Personal Protective Equipment Going through this list – explain how they might be applied to this example to provide potential solutions. Answer: 1. Engineering Controls: - Develop process to......

Words: 746 - Pages: 3

Free Essay

Occupational Safety and Health

...Accident Investigation and Reporting 1 Definitions Accident Any unplanned or unintentional events that result in harm or loss to personnel, property, production or nearly anything that has some inherent value Incident An event that could happened under different conditions: Accident Near miss 2 1 3 Impact of Accident Increase of organization’s operational costs Higher production costs Decreased efficiency Long term effects of decreased employee morale and unfavorable public opinion 4 2 Purpose of Accident Investigations Identify what had happened Prevent occurrence of similar accidents in future Uncover existing of new hazards Devise adequate control measures Lessons learned Future designs Awareness of the problem Other regulatory preventive mechanisms 5 Reasons to Conduct Investigation Immediately Produce accurate information – longer time span fade the memories Collect any evidence before it is removed, change or destroyed Before witnesses begin to change their stories Shows of management’s commitment to prevent future accidents 6 3 Accident Investigation Investigation guided words: 1H’s and 5 W’s How, Who, What, When, Where,Why Accident investigation frequently identify the following underlying causes: Failure of employer to provide an adequate safe system of work Failure of employer to provide adequate information, instruction, training or supervision Failure of employer to provide adequate personal protective......

Words: 1734 - Pages: 7

Premium Essay

Occupational Health and Safety

...As defined by the World Health Organization (WHO) "occupational health deals with all aspects of health and safety in the workplace and has a strong focus on primary prevention of hazards."[4] Health has been defined as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity."[5] Occupational health is a multidisciplinary field of healthcare concerned with enabling an individual to undertake their occupation, in the way that causes least harm to their health. Health has been defined as It contrasts, for example, with the promotion of health and safety at work, which is concerned with preventing harm from any incidental hazards, arising in the workplace. Since 1950, the International Labour Organization (ILO) and the World Health Organization (WHO) have shared a common definition of occupational health. It was adopted by the Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health at its first session in 1950 and revised at its twelfth session in 1995. The definition reads: "The main focus in occupational health is on three different objectives: (i) the maintenance and promotion of workers’ health and working capacity; (ii) the improvement of working environment and work to become conducive to safety and health and (iii) development of work organizations and working cultures in a direction which supports health and safety at work and in doing so also promotes a positive social climate and smooth operation and may enhance......

Words: 463 - Pages: 2

Free Essay

Management of Occupational Health & Safety

...Executive Summary Unsafe work or operation of equipment that may cause an undue risk or hazard to an employee before, during and after an employee’s shift should be refused at all times (Worksafe BC, n.d.). This is the approach that an organization should adopt to ensure the safety of employees as well as the protection from liability. At PBJK Burgers there is an absence of a work refusal policy and procedure, essentially making the company not in compliance with the Occupational Health and Safety Regulation of BC,(“OHSR”). As a result of this from a human resource professional perspective the following key issues were identified that PBJK Burgers needs to ensure: • Supervisors are equipped with the knowledge and skills to deal with unsafe work refusals. • Employees are trained on identifying unsafe hazards. • PBJK Burgers must have a work environment culture that cultivates support regarding refusals. With this in mind the reference manual aims to ensure the above is achieved and answered. Through research with Worksafe BC and a risk assessment it was identified that the following were common hazards at PBJK Burgers: slips, trips, falls, burns musculoskeletal Injuries, improper lifting/use of equipment and cleaning agents. This creates a medium to low risk, but without a policy or procedure leaves the company susceptible to loss. The loss could include negative impacts such as, brand damage, penalties, low employee morale, low productivity, higher injury rates and......

Words: 7969 - Pages: 32

Premium Essay

Occupational Health and Safety

...Occupational Health and Safety in the Workplace Occupational safety and health (OSH) also commonly referred to as occupational health and safety (OHS) or workplace health and safety (WHS) is an area concerned with the safety, health and welfare of people engaged in work or employment. The goals of occupational safety and health programs include fostering a safe and healthy work environment. OSH may also protect co-workers, family members, employers, customers, and many others who might be affected by the workplace environment. Human resources are one of the most important features of many businesses. A business’ success relies heavily on the effectiveness to which this resource is managed. Policies and practices used by the firm, set out the standards to which they seek to aspire. They are designed to govern the operation of the business; especially in today’s economy where there is such a rise in service industries. This paper seek to highlight the importance of Workplace Health and safety to the business, to develop an understanding of how its effective management can affect the performance of a business, outline how this can be effectively carried out with the interest of the company in mind. It is often said that, “the health of a nation is the wealth of a nation”, the same concept applies to business. The health and safety of a company’s human resource is an enormous contributor to the success of that business. Human resources account for a large proportion of many......

Words: 2376 - Pages: 10

Premium Essay

The Importance of Occupational Safety Health Administration

...The Importance of Occupational Safety Health Administration Mindy Merceri CS102-Academic skills January 28, 2013 What is OSHA, what is its mission and how does it protect you? OSHA stands for Occupational Safety and Health Administration. The Mission of OSHA is “to assure safe and healthful working conditions for working men and women by setting and enforcing standards and by providing training, outreach, education and assistance ” (OSHA). This agency administered the OSHA Act of 1970 which comprises of standards or rules for workers and employers and penalties for those who do not follow the established guidelines. This Act sets many standards across a multitude of industries; more importantly there are sets of established designed specifically for the medical field. The guidelines cover standard precautions, personal protective equipment (PPE) and handling contaminated waste to name a few. The standard precautions are “a set of procedures recognized by the CDC to reduce the chance of transmitting infectious microorganisms in any health care setting” (Goucher, 193). The universal rule of these procedures is to assume everybody has some kind of microorganism. There are a multitude of safeguards in place to keep medical employees and patients from coming into contact from blood or other bodily fluids. Some of these precautions include the following: Proper hand washing and use of alcohol based hand rubs. Proper hand washing with soap and water should be......

Words: 737 - Pages: 3

Free Essay

Occupational Health & Safety

...REASONING FOR CHOICE Occupational Health and Safety is a requirement between employers and employees, the public and witnesses that could be affected by poor work habits and the equipment. It is the employer’s obligation to provide a safe working environment and safety equipment for the staff. The reasoning behind the chose to implement Occupational Health and Safety (OHS) is due to the fact that employees are aware but not in great depth. Promoting OHS is not only an advantage for the employees but also the management staff. The aim of legislations and obligations are to minimise the chance of an injury. As the employer there are certain obligations that are enforced to minimise the chance of an injury occurring. (Work Safe Victoria) mentions that in Victoria, workplace health and safety is governed by a system of laws, regulations and compliance codes which set out the responsibilities of employers and workers to ensure that safety is maintained at work. All the employees and management staff implement the OHS through The Act which sets out the key principles, duties and rights in relation to occupational health and safety. The main focus was by educating how to prevent injuries from arising in a workplace environment. Musculoskeletal disorders accounted for 33% of all workplace injuries and illnesses in 2011; sprains, strains and tears accounted for 38% of injuries (Gupta, 2013). Typically, injuries resulted from repetitive motion. Risk management is a four......

Words: 647 - Pages: 3

Premium Essay

The Aims and Benefits of Occupational Health and Safety Management

...The aims and benefits of Occupational Health and Safety Management As known to all, there are always such-and-such potential hazards in people's work activities or work environment, which may cause property damage, be harmful to environment, affect human’s health and even cause injury or accident. People call the possibility of one or some danger causing incidents and its possible consequence as risk. The object of contemporary occupational health and safety management is the occupational safety and health risks. These hazards may be chemical, physical, biological, related to human work efficiency and others, the factors of which include personal factor, equipment factor, environmental factor and organizational and management factor. Occupational health and safety is a series of measures and the corresponding activities adloyee’s income, prevent employee from injury and create less stress from employee, thus employee may obtain more physical and psychological satisfaction. Occupational health and safety management includes accident investigation and recording, work system designing, examination of workplace, training, complete incentives, supervision and employee aids plan. What is a hazard? The Occupational Health and Safety Regulation 2001 defines a hazard as ‘anything (including work practices or procedures) that has the potential to harm the health or safety of a person’. Hazards can be grouped into five broad areas: o physical eg. noise, radiation,......

Words: 2260 - Pages: 10

Premium Essay

Timeline of the History of Australian Occupational Health and Safety Laws

...Timeline of the History of Australian Occupational Health and Safety Laws 1. The early history of Occupational Health and Safety Laws and significant historical events that helped to shape current laws 1833 The first HM Factory Inspectorate was formed in the UK. The major goal of the Inspectorate was to inspect factories and workshops to prevent injuries of child textile workers (Factories and Workshops: Annual Report of the Chief Inspector of Factories and Workshops, 1842, p. 9). 1837 Priestly vs. Fowler case in the UK was used to establish occupational health and safety as part of common law. In this case, a butcher’s assistant sued his employer after he fell from the overloaded cart and was injured (Bohle & Quinlan, 2000, p. 319). 1840 A Royal Commission in the UK published the findings on the state of working conditions in the mining industry, documenting the appallingly dangerous conditions for workers and high rate of accidents (including fatal ones) in mines. This case led to the public outrage and the adoption of the Mines Act of 1842. The Mines Act led to the establishment of an Inspectorate for mines and collieries to improve safety environment and prosecutions. Under this act, inspectors had the right to enter and inspect premises at their discretion by 1850 (Lavalette, 1999, p. 101). 1880 One of the first voluntary standardizing bodies, American Society of Mechanical Engineers (ASME) was established . Actually, the creation of ASME was connected......

Words: 1765 - Pages: 8

Premium Essay

An Academic Report Into Industrial Law and Business Occupational Health and Safety

...Business Occupational Health and Safety Work Health and Safety Act 2011 QLD No. 18 Model Work Health and Safety Act TABLE OF CONTENTS 1.0 Introduction 3 2.0 History and Purpose of OH&S Legislation 4 3.0 Scope of WHS Act 5 4.0 Key Provisions in a Business Context 6 5.0 Primary Duty of Care 7 6.0 Application of OHS 9 7.0 Regulation Change, a Harmonious Approach? 11 8.0 References 13 8.0 Resources 13 1.0 Introduction According to recently published data uncovered within the ABS WRIS (Australian Bureau of Statistics, Work-Related Injuries Survey published 2011), in 2009 it was estimated that 640,700 Australian workers experienced a work-related incident. While a total of 337 people died in Australia from work-related traumatic injury (safeworkaustralia.gov.au). Economic losses from work-related disease, injuries and deaths impose a heavy burden on the Australian economy, with estimated costs totalling in excess of $60.6 billion per annum. Figure 1: Total work-related injury and illness cost for 2009 (www.safeworkaustralia.gov.au) It is within these alarming figures we derive the impetus to further examine current Workplace Heath and Safety regulations and the associated Industrial legislation on both State and Federal levels. This report will predominately focus on the newly established Queensland Work Health and Safety Act 2011 in conjunction with the National Model Work Health and Safety......

Words: 2355 - Pages: 10

Premium Essay

The Impact of Occupational Health and Safety Issues on Human Resource Management in Contemporary Organizations

...With the development and globalization of world economy, the competition between organizations is becoming fiercer and more and more industrial pollution and production hazards are constantly threatening the health and safety of organization and its employees. Therefore, it is very important to fully recognize occupational health and safety management for organization increasing its productivity and enhancing its competitiveness. The essence of organization’s competition is the competition of "talent" and human is the core and most important one in various production factors. Retaining "talent" is the most key question in Human resource management, which is responsible for the balance of goals and needs between organizations and employees and take charge of nearly all decisions that are related to people. In this essay it will be detailed the discussion on the impact of some current occupational health and safety issues, such as job stress, on human resource management. 2. The functions and goal of Human Resource Management Human resources management refers to a series of human resources policies and relevant management activities implemented in the guidance of economics and human-centered thought to meet with organization’s needs for current and future development and ensure the achievement of organization’s goals and the maximization of employees’ development through the effective utilization of relevant human resources inside and outside of the organization by......

Words: 268 - Pages: 2