Premium Essay

Ocean Manufacturing

In: Other Topics

Submitted By peera
Words 271
Pages 2
Ocean Manufacturing, Inc.
การตัดสินใจรับงานสอบบัญชี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจประเภทของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าการตรวจประเมินที่คาดหวังไว้
2. ระบุขั้นตอนที่ผู้สอบตัดสินใจยอมรับลูกค้าที่คาดหวังไว้
3. ระบุและประเมินปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี
4. เข้าใจกระบวนการในการสร้างและแสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการรับงานสอบบัญชี
บทนำ
บริษัทบัญชีของ Barnes และ Fischer เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งชาติขนาดกลาง ปัจจุบันมีหุ้นส่วนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 6,000 คน ที่จ่ายเงินเดือนให้สำหรับปี1994 ส่วนใหญ่บริษัทจะให้บริการตรวจสอบและบริการด้านภาษี แต่เมื่อเร็วๆนี้ก็ประสบความสำเร็จในการสร้างระบบสารสนเทศ ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับลูกค้าทั้งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและที่รับการตรวจสอบ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ในช่วงกลางเดือนมกราคม 2012 คุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบคนใหม่ในสำนักงานของ Barnes และ Fischer ที่ตั้งอยู่ในตะวันตกเฉียงเหนือแปซิฟิก คุณดำรงตำแหน่ง Senior Audit มาแล้ว 3 ปี จากการที่ได้ร่วมงานกับ Barnes และ Fischer มา 5 ปีแล้ว งานแรกของคุณคือเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี ที่ช่วย Audit Partner ในการตัดสินใจรับงานสอบบัญชี Partnerได้อธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตขนาดกลางเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านเล็กๆ เมื่อเร็วๆนี้Partnerได้พบกับประธานบริษัทที่ห้องประชุมท้องถิ่น ประธานชี้ให้เห็นว่าหลังจากการประชุมบริษัทได้ตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน ประธานอธิบายถึงเหตุผลหลักที่ยุติการสร้างความสัมพันธ์กับบริษัทตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งชาติ เพราะบริษัทวางแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า งบการเงินประจำปีของบริษัท ที่ได้รับการตรวจสอบในแต่ละปีเมื่อ12ปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาเงินกู้และจะได้รับอัตราดอกเบี้ยในสายเครดิตที่มีอยู่ของบริษัท เพราะทุกๆสิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับบริษัทที่จะติดต่อกับผู้สอบบัญชีใหม่ ในการเข้าสู่วิธีการตรวจสอบ

Jane Hunter ดำรงตำแหน่งสูงสุด...

Similar Documents

Premium Essay

Ocean Manufacturing

...Case 1.1 Ocean Manufacturing, Inc.: The New Client Acceptance Decision Ocean Manufacturing, Inc. is recommended as a prospective audit client of Barnes and Fischer, LLP. I believe that Barnes and Fischer should accept the client because of Barnes and Fisher's opportunities in consulting and information technology (IT) development, Ocean Manufacturing, Inc.'s sound management/business model and past successful audits, and primarily, the growth potential of Ocean Manufacturing, Inc. following its planned IPO. Ocean Manufacturing has a favorable market position in the Home Appliance Industry. This is a market that Barnes and Fisher has not focused on and would be an "excellent opportunity for Barnes and Fischer to enter a new market." In addition to entering a new market, Barnes and Fisher would have multiple opportunities for consulting regarding Internal Controls and also in IT Development. Ocean wants advice and guidance for the IPO and troubleshooting its IT system. Barnes and Fisher's local IT Team is "confident they will be able to diagnose Ocean's Control Weaknesses and help Ocean overcome current difficulties." Currently, Ocean Manufacturing Inc. is not Publicly Traded, therefore, its Audit and Internal Controls have been more relaxed but still in accordance with PCAOB. Until the IPO occurs, Barnes and Fischer will be able to offer consulting advice, and according to the PCAOB, will be allowed to engineer the IT Control system after the IPO. The......

Words: 265 - Pages: 2

Premium Essay

Ocean Manufacturing

...Ocean Manufacturing Inc. - The New Client Acceptance Decision What non-financial matters should be considered before accepting Oceans as a client and why? - Most of Barnes and Fischer’s audit clients are in the healthcare services industry and the company has never had a client in the small appliances industry. The engagement presents an excellent opportunity for the company to enter a new market and expand its reputation, especially if Ocean goes public in the future. However, auditors need to examine whether they have the required professional competence to provide the service since the company has no previous experiences in the industry. - Ocean is planning to go public and expand aggressively national markets. There are many hints throughout the case that management is willing to aggressively manipulate its financial statements in order to achieve better results. With the plans of an IPO, the risk of manipulation is even greater. According to SEC, auditors are liable for third party losses if there is false or misleading information in the audited statements in an IPO. Thus, a great deal of attention should be paid on this issue in order to avoid information risk and legal risk. - The auditee’s relationship with its previous auditor seems suspicious. Even though management of Ocean claimed that the dissolution of the relationship was due to lack of understanding of Ocean’s business environment, the company should still be concerned. Ocean was hesitant to permit the......

Words: 632 - Pages: 3

Premium Essay

Ocean Manufacturing

...1. Introduction Ocean Manufacturing Inc. is a home appliances manufacturer with a favorable market position looking to be listed at NASDAQ within the next few years. Apart from requesting an audit, B&F is asked to provide assistance with regard to the upcoming IPO and Ocean’s newly installed IT system. This paper is structured in two different memos. The first one elaborates on the evaluation of Ocean from five critical standpoints and concludes with an opinion on whether to accept the engagement. The latter one points out five critical factors, which have to be taken into account when the audit is accepted. 2. Independence review While establishing the audit team, independence requirements have to be fulfilled. It is crucial that all the individuals assigned to the audit are independent of Ocean. After conferring to the report of disclosed stock investments it turns out that a partner at the Salt Lake City office owns common stock in a venture capital fund which in turn holds shares in Ocean. The partner in question is not part of the audit team and the holding in Ocean represents a marginal share of the total funds’ holdings. Since the partner will not be in touch with the customer Ocean, and the amount of shares the fund has invested in Ocean is negligible, the authors can conclude that there are no independence issues at hand and Ocean could be accepted as a client. 3. Financial comparison When comparing the financial statements the first matter of concern...

Words: 2385 - Pages: 10

Premium Essay

Ocean Manufacturing, Inc.

...Ocean Manufacturing, Inc. The New Client Acceptance Decision Table of Content Step 1: Client Acceptance Decision Process......................................................................... p. 3 Step 2: Knowledge Acquisition of current Conditions: Preliminary Analytical Procedures....................................... p. 4 Step 3: Nonfinancial Matters when Accepting a Client....................................................... p. 5 Step 4: Recommendation whether to Accept or Decline Ocean as an Audit Client.. .......... p. 6 Step 5: Important Risk Areas and Factors ........................................................................... p. 7 Step 1: Client Acceptance Decision Process Barnes and Fisher needs to decide whether it will accept the auditing request of Ocean Manufacturing Inc. or not. In the process of the client acceptance decision five steps are necessary in order to come to a result. The first step of this process is to gain information about client’s company background. Ocean Manufacturing Inc. is a home appliances company, offering products like toasters, blenders, and trash compactors. It is currently considering an Initial Public Offering (IPO) within the next five years in order to increase current capital to be able to continue expansion and growth in the upcoming years. In the last 12 years it has been audited by 3 different auditors and wants Barnes and Fisher to audit its company for the year 2011. Barnes and Fisher, a......

Words: 2179 - Pages: 9

Premium Essay

Ocean Manufacturing Case

...Acct 4080Ocean Manufacturing Case1.1) Obtain and review financial information about the prospective client: annual reports, interim statements, registrations statements, Form 10-k’s, and reports to regulatory agencies.2) Detailed criminal background checks of senior managers.3) Evaluate the public accounting firm’s independence with regard to prospective clients.4) Inquire of the prospective clients’ bankers, legal counsel, underwriters, analysts, or other persons who do business with the entity for information about the entity and its management.5) Consider the need for individuals possessing special skills or knowledge to complete the audit (e.g., IT auditor, valuations specialist, industry specialist)2.   Overall, after calculating a few of Ocean Manufacturing ratios and comparing them with the industry, the company’s figures are not performing up to others in the industry.   ROE = NI/Stockholder Equity (2011,2010)= 8.9% and 7.1%ROA = NI/Assets= 4.5% . 3.8%Both return on equity and assets are lower than industry ratios but are improving.Accounts Rec Turnover—could not calculate without % of credit sales from cash sales.   Profit Margin = Operating income/ Sales(rev) = 5.5%, 6.0%PM are also low compared to the industry average.   3. There are a few non-financial items the company should consider.   a) The VP of finance was charged with a misdemeanor related to illegal gambling.   Raises questions about the tone at the top and the integrity of management.  b) The company is......

Words: 602 - Pages: 3

Premium Essay

Ocean Manufacturing Case Solutions

...Acct 4080 Ocean Manufacturing Case 1. 1) Obtain and review financial information about the prospective client: annual reports, interim statements, registrations statements, Form 10-k’s, and reports to regulatory agencies. 2) Detailed criminal background checks of senior managers. 3) Evaluate the public accounting firm’s independence with regard to prospective clients. 4) Inquire of the prospective clients’ bankers, legal counsel, underwriters, analysts, or other persons who do business with the entity for information about the entity and its management. 5) Consider the need for individuals possessing special skills or knowledge to complete the audit (e.g., IT auditor, valuations specialist, industry specialist) 2. Overall, after calculating a few of Ocean Manufacturing ratios and comparing them with the industry, the company’s figures are not performing up to others in the industry. ROE = NI/Stockholder Equity (2011,2010)= 8.9% and 7.1% ROA = NI/Assets= 4.5% . 3.8% Both return on equity and assets are lower than industry ratios but are improving. Accounts Rec Turnover—could not calculate without % of credit sales from cash sales. Profit Margin = Operating income/ Sales(rev) = 5.5%, 6.0% PM are also low compared to the industry average. 3. There are a few non-financial items the company should consider. a) The VP of finance was charged with a misdemeanor related to illegal gambling. Raises questions about the tone at the top and the......

Words: 493 - Pages: 2

Premium Essay

Ocean Manufacturing, Inc Case

...To: Jane Hunter, Audit Partner From: Date: July 2, 2015 Subject: Audit Engagement Acceptance of Ocean Manufacturing, Inc. I am writing this you this memorandum to inform you of my recommendation as to whether to accept the audit engagement of Ocean Manufacturing, Inc. or decline. The discussion below talks about the use of client acceptance factors significant in arriving at my conclusion. It is my recommendation to not accept Ocean Manufacturing, Inc. (Ocean) as an audit client based on the significant client acceptance factors in conjunction with the analysis of both financial information and nonfinancial matters. Relevant Facts * Ocean Manufacturing, Inc. will be Barnes and Fisher’s first home appliance industry client. * Ocean asked Barnes and Fisher to assist in continuing the development of Ocean’s IT system. * Ocean is having issues maintaining a proper inventory and cost tracking system, receivables billing and aging, payroll tax deduction, payables, and balance sheet account classifications. * Barnes and Fisher is unfamiliar with Ocean’s IT system. * Ocean is requesting the firm’s services after its December 31 fiscal year –end. * Ocean has had some management turn over by both the vice president of operations and controller due to “personal issues.” * Ocean has changed auditing firms three times over the past 12 years. * Ocean audit trails during 2014 were not kept intact due to system failures and errors made by untrained......

Words: 904 - Pages: 4

Premium Essay

Ocean Manufacturing Case 1.1

...1. Five procedures an auditor should perform in determining whether to accept a client. a. The firm’s independence in fact and in appearance. (required) b. Qualifications of the firm to undertake the engagement. c. Management of the reporting entity is honest and not involved in illegal acts. (required) d. The client’s financial reporting system, and internal control system, will provide fairly presented financial statements. e. Communicate with the previous auditor after receiving permission from the client. This can be found in AU315. (required) 2. Ratios Return on Equity 2011 2010 2009 8.94 7.11 6.28 Return on Assets 2011 2010 2009 4.54 3.77 3.39 Assets to Equity 2011 2010 2009 1.97 1.88 1.85 Accounts Receivable Turnover 2011 2010 2009 11.69 13.11 14.02 Average Collection Period 2011 2010 2009 31.23 27.85 26.03 Inventory Turnover 2011 2010 2009 6.08 4.51 3.47 Days in Inventory 2011 2010 2009 59.9 80.88 104.98 Debt Ratio 2011 2010 2009 .49 .47 .46 Debt to Equity Ratio 2011 2010 2009 .97 .88 .85 Times interest earned 2011 2010 2009 4.7 4.24 6.23 Current ratio 2011 2010 2009 1.85 1.91 1.69 Profit margin 2011 2010 2009 5.5 6.0 4.7 Differences to be aware of: 1. Low return on equity in comparison. 2. Low return on assets in comparison. 3. Accounts receivable is high in comparison. 4. Inventory turnover is low in......

Words: 1179 - Pages: 5

Premium Essay

Case 1.1: Ocean Manufacturing, Inc.

...Case 1.1: Ocean Manufacturing, Inc. 1. Identify five procedures an auditor should perform in determining whether to accept a client. Which of these five are required by auditing standards? (check slides) - Obtain and review available financial information - Inquire of third parties about integrity of prospective client and its management - Consider circumstances that require special attention, unusual business or audit risks - Consider the technical competency of potential audit staff and supervision * AS No. 10: Supervision of the Audit Engagement * AU 210 Training and Proficiency of the Independent Auditor - Consider if acceptance would violate regulatory or the Code of Professional Conduct 2. Using Ocean’s financial information, calculate relevant preliminary analytical procedures to obtain a better understanding of the prospective client and to determine how Ocean is doing financially. Compare Ocean’s ratios to the industry rations provided. Identify any major differences and briefly list any concerns that arise from this analysis. Industry Industry 2011 Standards 2010 Standards ROE 8.94% 20.33% 7.11% 26.22% ROA 4.54% 6.62% 3.78% 8.10% Assets to Equity 1.97 3.30 1.88 2.82 A/R Turnover 11.69 7.49 13.11 6...

Words: 1881 - Pages: 8

Premium Essay

Natu Paperral Energy and Resource

...amenities, have humans failed to conserve and nurture nature’s gifts in the name of greed? In this paper, the subject to identify and discuss will be the effects that a growing human population may have on the marine ecosystem’s resources, including loss or harm to population of wild species; discuss one management practice of sustainability and conservation of natural resources in the marine ecosystem. Finally, the paper will identify is the risks and benefits of extracting or using one type of nonrenewable and one type of renewable energy resource from the marine ecosystem. From a distance in space humans look at this planet called Earth. Earth covers the massive blue oceans of life. Planet Earth humans call home consist of numerous types of land and marine species from the deepest part of the ocean to the clear shallow water of sandy beaches that lie within an ecosystem. The marine ecosystem is so complex but at the same time it is not complicated. Humans cannot see creatures with the naked eye but can spot a massive blue whale from a distance; this ecosystem is known as Marine Life. Many different species live in balance within the ecosystem; however, individual species cannot sustain life without the other. Humans have ruined the balance of life within the marine ecosystem, and as a result, the ecosystem may disappear or become extinct. As the human population expands, the consumption demands increase which...

Words: 1838 - Pages: 8

Free Essay

Wind and Waves

...Differences in air pressure are caused by unequal heating of the atmosphere.  Cool air has higher air pressure so it flows underneath the warm, less dense air.  Winds that blow over short distances and are caused by unequal heating of Earth’s surface within a small area. Waves  Waves start in the open ocean  The size of a wave depends on the strength of the wind, the length of time that it blows, and the distance over which it blows  Waves move energy, not water. The water in a wave does not actually move forward, just the energy generated by the wind.  The wind affects the water at the surface more than it does the deep water.  As waves approach the shore, the water becomes shallower.  The bottom of the waves begin to touch the sloping ocean floor.  Friction between the ocean floor and the water causes the waves to  slow down.  As the speed of the wave slows down the shape of the wave begins to change  Near the shore wave length decreases and wave height increases.  When the wave reaches a certain height, the crest of the wave topples.   CURRENT: A current is a large stream of water that flows through the ocean Two types of currents Surface Currents  Driven mainly by the wind  They follow Earth’s major wind patterns which move in a circular pattern  Due to the Coriolis effect, currents in the Northern Hemisphere curve to the right and to the left in the Southern Hemisphere  A surface current warms......

Words: 607 - Pages: 3

Premium Essay

Global Warming

...overall trend toward increased precipitation and evaporation, and more intense weather systems, in the form of violent rainstorms, blizzards and sun-baked, drier soils. The Facts—What Do We Already Know About Changing Global Conditions (Global Warming)? Global temperatures are rising. Observations collected over the last century suggest that the average land surface temperature has risen 0.45-0.6°C (0.8-1.0°F) in the last century. Precipitation has increased by about 1 percent over the world's continents in the last century, with more rain in high latitudes and less rain in many tropical areas. Sea levels have risen approximately 15-20 cm (6-8 inches) worldwide in the last century, due to melting mountain glaciers and ocean expansion from warmer ocean temperatures. The Future—What Predictions Can We Make About...

Words: 591 - Pages: 3

Premium Essay

The Ocean

...The Ocean The ocean makes up around 70% of the Earth’s surface. It is divided into several separate oceans which interconnect bodies of salt water. The major oceans are the Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Artic Ocean. The ocean has many functions. It keeps the Earth’s temperature moderate by absorbing solar radiation. It is then stored as heat energy which is distributed around the globe by the ocean currents. This keeps the land and air warm during the winter and cools it down during the summer. According to MarineBio, temperature and density share an inverse relationship. As temperature increases, the density—spaces between the water molecules—decreases. On the other hand, salinity and density share a positive relationship. As density increases so does the salinity—the amount of salt in the water. Temperature will always change within the depths of the ocean because warm seawater floats and cold seawater sinks. When the temperature, density, or salinity of a layer of ocean changes rapidly, the region is known as a cline. Thermoclines are areas of rapid change in temperature, where most people swim in the ocean and are the most important. Pycnoclines are areas of rapid change in density and haloclines are areas of rapid change in salinity. Living in San Francisco, the ocean is pretty hard to ignore. Around my neighborhood tons of people head out to Ocean Beach on a hot sunny day. Watching the waves go back and forth from the shore to the ocean is......

Words: 624 - Pages: 3

Premium Essay

Causes of Global Warming and Its Present and Future Impacts on South-West Western Australia

...Causes of Global Warming and its present and future impacts on South-West Western Australia Global Warming is an issue at the heart of modern civilisation. The prospect of a rapidly changing global enviroment is enough to cause considerable concern towards life on earth for future generations. Therefore it is important to understand how climate change works, what is causing the climate to change, what effects these changes are having, and how they may continue to affect the global environment. What causes the environments on earth unable to support life? What can be done about these predictions of climates in the future? How will these climate changes affect South-West Western Australia? How does climate change work? Climate change is a natural process that has been functioning on earth for billions of years, it is the regulator of the earth's abililty to support life by the cycles of The Greenhouse Effect. The Greenhouse Effect has made the earth an environment for supporting life through the cycling of energy from the sun via short-wave radiation, which heats the earths surface, then is released into the atmopshere as long-wave radiation. This cycle is made possible by the prescence of Greenhouse gases, which redside in the earths atmopshere, and absorb most of the long-wave radiation given off by the earth, with the remainder being expelled into space. This process cycles the heat from the sun around the earths atmosphere and a climate is the result, without this......

Words: 1429 - Pages: 6

Premium Essay

Global Warming

...rays from the sun are absorbed by water vapor that is naturally in our atmosphere. Water vapor accounts for ?80 percent of natural greenhouse warming. The remaining 20 percent is due to other gasses that are present in very small amounts? (Murck, Skinner and Porter 488). Carbon dioxide is also a big absorber of the sun?s heat rays. Humans can cause a lot of carbon dioxide to be released. Every time we burn fossil fuels, we release more carbon dioxide. Emissions from cars also increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. If there is more carbon dioxide in the atmosphere more rays from the sun are absorbed. This will cause the atmosphere and the earth?s temperature to warm. The warming of the earth will cause the oceans to become warmer. When they heat up, more water is evaporated, causing more carbon dioxide to be released into the atmosphere. Once this process starts, it is extremely hard to control. If the temperature keeps rising, more carbon dioxide will...

Words: 1853 - Pages: 8