Free Essay

Odd Molly, Finance

In: Business and Management

Submitted By olabje
Words 1348
Pages 6
Företagsvärdering

PM 3
FEKH80
HT-11
2011-10-20

Författare:

Inledning
I vår företagsvärdering har vi valt att jämföra följande företag, Odd Molly, Björn Borg, MQ Holding och Kapp Ahl. Företagen är verksamma i branschen sällanköp textil och är noterade på OMX Mid/Small Cap.
Vi inledde analysen med att jämföra Odd Molly med liknande företag i branschen för att se om vi kunde hitta några markanta skillnader som skulle kunna tyda på fel värdering.

Ratio | Odd Molly | Björn Borg | MQ Holding | Kapp Ahl | P/E-tal | 11,84x | 17,19x | 21,96x | 9,89x | EV/Sales | 0,95x | 2,55x | 1,35x | 1,14x | EV/EBITDA | 6,28x | 10,26x | 10,09x | 7,44x | EBITDA/Sales | 15,2% | 24,8% | 13,4% | 15,4% |

Val av företag
Utifrån våra nyckeltal kan vi notera att Odd Molly har ett högre P/E tal än Kapp Ahl men lägre än MQ Holding och Björn borg. MQ Holding har det högsta P/E talet av våra fyra företag. Generellt kan man säga att ju lägre P/E tal desto bättre. I jämförelse med de andra företagen har Odd Molly det lägsta EV/sales och EV/EBITDA. Ett lågt EV/EBITDA skulle kunna vara ett tecken på att företaget är undervärderat. Man brukar anse att ett högre EBITDA/Sales är att föredra då det skulle kunna tyda på att företaget håller sitt resultat på en god nivå. När vi studerar våra EBITDA/sales ser vi att Odd Molly befinner sig under Björn Borg och Kapp Ahl.
Vi har både jämfört dessa företag utifrån senaste kvartalsredovisning samt årsredovisning för år 2010. Den senare har dock visat en mer rättvisande bild av företagets siffror och vi har därför valt att utgå från den. | Range | | Pris (Mkr) | | Ratio | Low | High | Low | High | P/E-tal | 9,89x | 21,96x | 358,02 | 794,95 | EV/Sales | 1,14x | 2,55x | 401,41 | 902,74 | EV/EBITDA | 7,44x | 10,26x | 401,88 | 554,20 |

Vi har valt att granska företaget Odd Molly till vår aktieanalys. Det är ett ungt svenskt modeföretag som grundades 2002. De har sedan starten haft en kraftig tillväxt både i Sverige och utomlands. Året 2010 var ett händelserikt år med ett listbyte från First North till NASDAQ OMX Stockholm. Samma år öppnade de upp butiker i Los Angeles och Köpenhamn. Man lanserade även en egen herrkollektion och öppnade även två outletbutiker.

Analys av Inputsvärden
Försäljningstillväxt
Under början av vår granskningsperiod ökade omsättningstillväxten med över 100 % per år. Det har sin förklaring i att det är ett ungt företag som expanderade som mest de första åren. De två senaste årens tillväxttakt har varit mer rimlig, den har det sista året varit på 8 % och året dessförinnan varit 23 %. Odd Molly har själva ett mål på en omsättningstillväxt på 20 % per år. De anser att de har kunnat hävda sig bra bland sina konkurrenter trots att de är verksamma i en bransch som är utsatt för stark konkurrens. De har haft en snabb organiskt tillväxt och i nuläget bedömer bolaget att de kommer att ha kapacitet att klara av en betydande omsättningsökning. Med ovanstående som utgångspunkt väljer vi att använda oss av en omsättningstillväxt på 20 %.
Avkastningkrav
För att räkna ut ett lämpligt avkastningskrav för Odd Molly, började vi med att beräkna beta-värdet som ska användas i CAPM för uträkning av aktieägarnas avkastningskrav.
Vi jämförde företagets aktieutveckling med OMX under perioden 2008-01-02-2010-01-31. Vi valde att inte ha med 2007 då det var året de noterades, vilket kan medföra att aktien riskerar att inte vara rätt värderad. Då vi endast har tillgång till begränsad historisk aktiekursutveckling för Odd Molly så är vi medvetna om att beta-värdet kan vara något missvisande. Vi räknade fram överavkastningen utifrån den givna perioden och multiplicerade dessa två för att räkna ut kovariansen. Beta-värdet fick vi fram genom att dividera kovariansen med marknadsportföljens varians. Vi har använt oss av riskfri ränta på 3,3 % och riskpremie på 4,5 % (Riskpremien på den svenska aktiemarknaden, mars 2011, PWC) när vi räknar ut avkastningskrav. Vår CAPM beräkning gav en avkastning på 3,8 % på eget kapital, men Odd Molly har de senaste fem åren haft en genomsnittlig avkastning på eget kapital på ca 50%. Därför anser vi att 3,8 % är ett alltför lågt avkastningskrav till aktieägare samtidigt som 50 % är ett väldigt högt krav som kan vara svårt för företaget att leverera framöver. Därför har vi valt en, enligt oss, mer rimlig avkastning på eget kapital på 17 % i vår beräkning av Weighted Average Cost of Capital (WACC). Vi använde oss av en räntekostnad på 7 % för att spegla den åtstramande penningpolitiken. Våra uträkningar resulterade i en WACC på 15 %, vilken vi använde i våra beräkningar.
Rörelsemarginal
Företagets rörelsemarginal har under åren 2006-2010 i genomsnitt varit 16 % medan medianen var 14 %, vilket ger ett snitt på 15 %--> lägger oss därför mitt mellan på 15%. de tv VD om företagets mål för denna tillväxt.. . Under 2008 hade företaget den högsta marginalen på 25 % och år 2010 låg den på 14 %. Företagets mål är att hålla rörelsemarginalen överstigande 12 %. Vi anser utifrån detta att en rimlig rörelsemarginal skulle vara 13 %.
Skatt
Den svenska bolagsskatten är på 26,3 %. Majoriteten av Odd Mollys försäljningsintäkter kommer från Sverige, men de har även flera butiker utomlands. Detta kan komma att påverka skattesatsen. Dock anser vi att denna påverkan är marginell och därför kommer vi använda oss av en skattesats på 25 %.
Investeringar i anläggningstillgångar
För att kunna göra en bedömning av Odd Mollys framtida investeringar i anläggningstillgångar har vi jämfört tidigare års förändring i investeringar i relation till förändring i nettoomsättning. Jämförelsen gav oss en median på 3 % och ett medelvärde på ca 8 %. Företagets investeringar har främst bestått av nya butiker, inventarier och i viss mån IT-system. Vi justerade upp ökningen måttligt till 10 % då Odd Mollys snitt befinner sig på en låg genomsnittlig nivå i förhållande till företagets tillväxtplaner.
Omsättningstillgångar
Vi har valt att särredovisa våra likvida medel under finansiella tillgångar i Rappaport-modellen, då dessa uppgår till ca 56 % av omsättningstillgångarna. Vår beräkning gav en genomsnittlig ökning i omsättningstillgångar med 41 %, vilket vi anser är orimligt högt. Det är framförallt kundfordringarna som har ökat kraftigt. Fortsätter de att öka i samma takt kan detta leda till försämrad likviditet. Ett rimligt antagande är att omsättningstillgångarna ska öka med 20 %, i linje med försäljningstillväxten.
Aktievärdering
Vi har använt oss av årsredovisningar fram till år 2010 som underlag för vår aktievärdering. Vår initiala beräkning av diskonteringsräntan gav oss en WACC strax under 4%, vilken vi anser orimligt låg med hänsyn till den mycket höga genomsnittliga avkastningen på eget kapital. Därför valde vi att justera upp räntan som resulterade i en WACC på 15 %.
Som tidigare nämnt har vi använt oss av data fram till 31/12- 2010 då aktiekursen stod i 74,5kr. I vår Rappaport-analys fick vi fram ett aktievärde på 68,08kr, vilket vi väljer att jämföra med stängningskursen för 24/3-2010 då årsredovisningen offentliggjordes. Kursen stod då i 74kr, vilket indikerar att bolagets aktie då var övervärderad i förhållande till vårt framräknade pris på 68,08kr. Det är värt att påtala att Odd Mollys aktie idag har fallit ändå ned till 35kr (2011-10-13), vilket i viss mån styrker vårt antagande om övervärdering. Den breda nedgången som aktieägarna fått vittna om under året kan inte enbart härledas till negativa och bolagsspecifika händelser utan är troligtvis till större del relaterat till den systematiska risken i det mörka börsklimatet.

Känslighetsanalys

Utifrån vår ’single assumption sensitivity analysis’ så kan vi dra slutsatsen att förändringar i försäljningstillväxten, rörelsemarginalen och WACC är de tre värdedrivare som har störst inverkan på vårt framräknade aktiepris. Hur vi uppskattat dessa till rimliga värden är därmed av största vikt för att ge en så realistisk aktievärdering som möjligt. Som känslighetsanalysen visar på, har en lägre justering av WACC den största inverkan på aktiepriset tillsammans med generella förändringar i rörelsemarginalen. En illustration på hur känslig aktiekursen är för förändringar är vid en nedjustering av WACC på 4% rusar aktiepriset med ungefärligen 50kr, vilket ger en aktiekurs på 119,14kr.…...

Similar Documents

Free Essay

Beating the Odds

...Throughout our lives we all encounter special people. My life was changed forever after meeting a woman very special to me. My best friend, Sara Dengel, was someone that has meant the world to me ever since the summer of 2000. At the time of her passing, Sara was twenty-five years old. Sara, although she lived a short life, she lived a very rewarding life. The impact that Sara had on many people’s lives was immense and immeasurable. Sara Dengel will never be forgotten because she had the innocence of a child, she always beat the odds, and she loved everyone she ever met. Sara Dengel was born into this world on June 2nd 1986. She was born with a genetic condition known as down syndrome. At the time of Sara's birth this condition was relatively unknown, and her future was up in the air. The doctors had no idea what her mental capabilities would be, and no one expected the impact that her initial "deficiencies" would make for many memorable moments for years to come. Unquestionably, Sara was born to a family who cared and loved her. Her mother became a stay at home mother just to care for her on a daily basis. Sara was the older of her two siblings. She Sara was a big protector, who cared for them more than anything. However as time went on, the other children aged both physically and mentally. Due to her condition, Sara always stayed at about the age of five in terms of her mental capacity. While most teenagers had already figured out the......

Words: 523 - Pages: 3

Free Essay

Odds and Intellect

...The Odds of Intellect, Free Will and Conscience We, people, believe that everything is made on purpose. A thing is not built for nothing, rather built for something. To make this more specific, Human Being itself is a worthy representation of what we are talking about. Just like everything else! Human being is made on purpose. Even only within the current situation we are experiencing, yes, we have already concluded that we are made to do something for many things, and rather for anything. But the critical thing to ask here now is how could a human being do a specific task given by its creator? Here is where we put the idea of human being created with intellect, free will, and conscience. There are a lot of things to do by a particular human being, but without these three ideas, a greater probability that the duty will go wrong. A machine is built on purpose that literally does functions. These, what we so called three ideas, have a lot of functions too. But these are like parts of a machine that without the other gear that connects the other, it will totally be irrelevant. However, there is an act of purpose in which you will use your intellect, free will, and conscience. It is so called the Decision Making. With this, we can relate each of these three ideas simultaneously. In relating each other, we can say that conscience is the heart of the machine we are talking about. This is because conscience is the thing that broadly affects decisions. As per logical......

Words: 518 - Pages: 3

Free Essay

Drugs and Drug Policy-Molly Aka 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (Mdma)

...Rinciari Drug Report/ Week 11 Molly AKA 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) Molly, Molly, Molly, I am a huge fan of all types of music and in the last couple of years I feel like I should know Molly on a personal level. Molly seems to be referenced in almost every hip hop song that you hear on the radio and I do find myself singing right along with the lyrics with references to Molly’s. I knew I had to find out what Molly actually was once I heard grade school kids referencing it and I honestly at the time could not explain what Molly was because I myself did not know. The references of Molly and drugs in general have come apart of our music culture…references to Molly can be seen a lot in hip hop with lyrics such as: “MDMA got you feeling like a champion/the city never sleep better slip you an Ambien.” Jay-Z “Empire state of mind; “Something about Mary, she gone off that Molly/Now the whole party is melted like Dali.” Kanye West “Mercy”; “Taken four door Bugatti/I’m the life of the party/let’s get these hoes on the Molly.” Rick Ross “Pop that”; “Now you know I’ on that Molly/told her I’m not trying to polly.”-French Montana “Molly”. It’s clear that the talk about Molly runs rampant through hip hop but it’s not only just there. Miley Cyrus is catching steam behind her coming back on the scene summer song “We Can’t Stop” that references using Molly while partying “So la da da di we like to party/dancing with Molly/doing whatever we want.” ......

Words: 1993 - Pages: 8

Free Essay

All Odds Defied

...All Odds Defied: Empress Wu Zetian DeyShaun Shepherd All Odds Defied: Empress Wu Zetian “If a woman is sufficiently ambitious, determined and gifted - there is practically nothing she cannot do.” (Lawrenson, 2011) In a culture where women are still struggling to defend their traditional roles as child-bearers and home-makers, in addition to being subservient towards men, Empress Wu Zetian had proven herself to be in a league of her own when she succeeded the throne during the Tang Dynasty. She had been and still is the only female who had ruled China - no small feat despite the controversies of how she achieved that status. As it would apply to her, the ends did not justify the means. Empress Wu was born in 624 A.D. during the Tang Dynasty (618 A.D. - 907 A.D.) to an aristocrat family in Wenshui County of the Shangxi province. As a young child, Wu was well educated by her father and was taught to read Chinese classics, write and play music. (Jiang, 2003) Not surprisingly, she was selected for her astuteness and beauty at the age of fourteen to be a concubine to Emperor Taizong. Traditionally, during this era, women from nobility had their foot bound to not only represent their wealthy background and their freedom from manual labor, it was also a symbolism of the women’s chastity as such women with bound foot was largely restricted to the confines of her home. With all its “charms”, bounded foot women were sexually desirable to men. These women were required to take......

Words: 1453 - Pages: 6

Premium Essay

Against All Odds

...K. Weir English 1020 Prof. T. M. November 24, 2009 Still I rise: Against all Odds Maya Angelou is an accomplished African-American author, poet, historian, and civil rights activist in the United States. Growing up in the South, she continues to face greater challenges for both being black and a woman. Most of her literary works, if not all, provide not only messages of oppression, and moments of unhappiness, but have a rich context of triumphs, resilience and hope. Angelou’s poem, “Still I Rise” can be viewed from both cultural and historical perspectives. As a source of inspiration, the poem shows African Americans and women that the human spirit can transcend difficulties. In her poem, “Still I Rise,” Maya Angelou includes sturdy themes of racial oppression, personal value, cultural pride, and fervent optimism To observation of racial oppression as a theme in Angelou’s poem “Still I Rise,” can be view from a historical perspective base on diction used through out the poem. DiYanni states, “The older form of historical criticism, still in use today, insists that a literary work be read with a sense of the time and place of its creation….Understanding the social conditions and the intellectual currents of that time and the world illuminate literary works for later generations of readers” (2166). It is not a secret that racial oppression against African Americans originates from slavery. The residue of racial oppression is not just about physical bondage, but also......

Words: 1363 - Pages: 6

Premium Essay

Mollys Case

...Melissa Mattila ENG 325 Molly’s Case The Stakeholders in this case are Molly, her co-workers, the families of Molly and her co-workers, the pay-roll accountant as the decision maker, as well as the peer managers and the company and its stockholders. As a payroll manager you are forced to keep confidential information regarding all employees in the company. If I were in the shoes of this decision maker I would go to upper management and suggest that someone from higher up the chain of responsibility, such as the CEO, should conduct a meeting so all employees were notified of the economic hardship of the company. People want to know the truth. First rule of public relations is to never lie no matter how bad the news is. I would not tell Molly directly because it would be unfair to other co-workers who did not have access to that kind of information at the same time as Molly. Molly has come to express her concern that she may be making a terrible financial decision if she does not find out for sure if her name is on the laid-off list. If her name is on that list she will be unable to afford her new house that she was about to get a mortgage on. In that same scenario her family will also suffer due to the loss of income and potential new house. Molly’s co-workers also face the same consequences. The peer managers are also stakeholders, if things were to go south with the company they would be forced to take on more responsibility in order to take up slack after...

Words: 772 - Pages: 4

Premium Essay

Finance

...requirements of income. In reality however, differentials of odd lot and brokerage charges turns such liquidations to be quiet expensive. Further, they also make them inadequate substitutes for common dividend payments. In essence, empirical evidence concerning whether dividend policy has an effect of an organizations’ value is mixed. There are some scholars and studies, which have suggested that owing to the tax effects, investors, would need pre-tax returns that are higher on higher dividend payout when compared to low dividend payout stocks. However, there are also other studies, which have established that share prices are not really affected by the dividend policies. Nonetheless, a number of practitioners presume that dividends are significant particularly for their information content. Moreover, they feel it is important because of the equity capital, which is more costly when compared with retained equity. Therefore, when formulating an optimal dividend policy it is important for a firm to consider shareholder preferences alongside the investment opportunities, as well as the relative cost of retained equity against the equity that is externally raised. a) Download the annual report of Imperial Tobacco Group plc., aFTSE 100 company, and assess its capital structure. Use a report format. Your submission should consider: Capital Structure From Imperial Tobacco Group’s annual report site, it is apparent that the company finances its assets in various ways. Among these......

Words: 3045 - Pages: 13

Premium Essay

Are Science and Religion at Odds

...Garrett Evans Online English Essay Final Draft In a world that values knowledge so dearly, and bases judgment off of tangible evidence, Christians often come under fire for having faith in the supernatural. The scientific community and religious people have disagreed for centuries, but steps are being taken towards the integration of the two fields. Science and religion may finally not be at odds anymore. Instead of using science to disprove God, it should be used to grow closer to Him. God gave humanity a curious nature, and it should be used to pursue Him and understand the world He created. We now live in the era of information and science, and we must open our belief systems to these things. Science, by definition, is systematic knowledge of the physical or material world gained through observation and experimentation (Dictionary.com). Religion and science are both ways in which we try to understand the world we live in, “but science is a way of knowing that differs from other ways in its dependence on empirical evidence and testable explanations” (Evolution Resources…). If the scientific method, the process by which these observations are made and evidence is collected, is the foundation for the worldview that to understand the universe, one must look only at the universe. On the other hand, religious people use supernatural entities to explain natural occurrences in this world. From this perspective, complex natural occurrences, such as the stars, point......

Words: 663 - Pages: 3

Free Essay

Molly

...Molly Sadlowski ENGVUI Ms. McLennan 30 March 2016 Close Reading: Life of Pi “I can well imagine an atheists last words: “White, white! L-L-Love! My god!” – and the deathbed leap of faith. Whereas the agnostic, if he stays true to his reasonable self, if he stays beholden to dry, yeastless factuality, might try to explain the warm light bathing by him saying, “Possibly a f-f-failing oxygenation of the b-b-brain,” and to the very end, lack imagination and miss the better story.” (70) Atheist- a person who lacks belief or disbelieves in god Deathbed leap of faith- The narrator is using subtle sarcasm here when he is referring to the atheist only believing in god when he is near death, but beforehand they did not believe in the subject of God Agnostic- a person who claims neither faith nor disbelief in God, believing that nothing is known or can be known of this existence or nature of God. True to his reasonable self- Pi again making reference to the person’s disbelief in God, in a somewhat judgemental tone. Using a cynical-like tone to approach the agnostic for their disbelief in god and therefore missing the more faithful experience of death. Dry, yeastless, factuality- This is being used metaphorically, as yeast is something commonly known for helping bread grow or rise. When Martel describes factuality as “yeastless” I believe he is saying that those who depend on factuality to make concise decisions (in this case about God) are weak, and unable to grow. In......

Words: 411 - Pages: 2

Premium Essay

Jerry and Molly and Sam

...Student Professor English date Jerry and Molly and Sam Growing up is a mandatory part of life and can be very overwhelming. There are situations and circumstances that can shape someone’s future and impact their life. These events can either be positive or negative. One event that has a negative impact on a person’s life is alcoholism. It changes the very essence of the family. The short story “Jerry and Molly and Sam” is about the main character Al and his family. The story reads as if the world is crashing down on Al with his personal and uncontrollable problems (Harrison 15). He is a severely depressed alcoholic (16). When his life starts spiraling out of control due to a turn of events, he puts blame on everyone else, expect himself. Alcoholism and depression do not mix and can ultimately break up a family. Al came very, very close to losing his. Alcoholism and depression doesn’t only effect Al, but his whole family as well. When Al was in fear of being laid off by his job, worried about financial issues, having an affair with a lonely woman, and issues with the new family pet, he turns to excessive drinking (18). During all of these events he never made himself accountable for these problems. So, he used the family dog, Suzy, as a scapegoat. He is doing this to Suzy only because he needed someone to blame and to take his frustration out on. Suzy was the easiest target because she was defenseless. Al is displacing his anger and resentment from his seemingly......

Words: 773 - Pages: 4

Free Essay

Probability vs. Odds

...Probability and odds are two basic statistic terms to describe the likeliness that an event will occur. In everyday conversation “probability” and “odds” are used interchangeably. If something has a high probability it always also has a high odds of happening. In reality, the Probability of something happening and the odds of something happening are two completely different ways of describing the chances. Simple probability of event A occurring is mathematically defined as: Odds are the ratio of favorable outcomes to unfavorable outcomes: The best way to illustrate this is with the classic marbles-in-a-bag example. The graphic below depicts all the marbles in an opaque bag that one marble will be pulled out of. There are 6 blue, 3 red, 2 yellow, and 1 green for a total of 12 marbles in the bag. The probability of pulling a red marble would be calculated by taking the total number of red marbles and dividing it by the total number of marbles. Probability is defined as the fraction of desired outcomes in the context of every possible outcome with a value between 0 and 1, where 0 would be an impossible event and 1 would represent an inevitable event. Example: A coin has 50% chance to land on heads when flipped Example: A coin has 1:1 chance to land on heads when flipped Odds can have any value from zero to infinity and they represent a ratio of desired outcomes versus the field. Odds are a ratio, and can be given in two different ways: ‘odds in favor’ and......

Words: 287 - Pages: 2

Free Essay

Molly

...Alec and Molly Loran G Glasco Jr Problem Solving and Theory April 3rd, 2016 Mr Ryan Cornell Alec and Molly As an adult who has been out of high school for a number of years, going back to college presents a number of challenges for me. I am a single dad with a son who has autism. Alec is high functioning, but he still has special needs. I suffered a brain injury a number of years ago which adds its own set of challenges to completing my college career. In spite of these challenges, I refuse to give up. I am doing everything in my power to work towards completing my college degree. One solution I came up with to help my son is to get a dog. The Basenji is considered to be one of man’s oldest dog breeds. There happens to be something else very special about them. Basenjis are very smart and if there is a way to escape, they will find it and go exploring all on their own. The Basenji has been compared to an Autistic Child or adult by their manners because they also have the curiosity of a cat and someone with Autism. The best part is they do not smell at all; they are considered to be hypoallergenic because they do not smell unless you consider smelling like a Frito a smell. Yes, I said a Frito because they do smell like one. The Basenji does not bark, so they are considered to be a bark-less dog and the only bark-less dog breeds in the world. With a history going back to 3500 BC, if you have looked at the hieroglyphics of the pyramids, you will see them in those......

Words: 1588 - Pages: 7

Premium Essay

Finance

...LYCEUM-NORTHHWESTERN UNIVERSITY Dagupan City GRADUATE SCHOOL CAUSES AND SYMPTOMS OF SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME A Term Paper(Reaction Paper) Submitted In partial Fulfillment of the Requirements of business finance In the M.B.A Program Prepared by Yao yu long March,2012 LYCEUM-NORTHHWESTERN UNIVERSITY Dagupan City GRADUATE SCHOOL 1ST Semester AY 2012 Subject: business finance Topic/Title: A Reaction Paper ENTREPRENEUSHIP Facilitator: Professor: DR.MARIETTA B.SORIO Introduction An entrepreneur is some how who has a different set of ideas and new way of doing a business. Entrepreneurs have the risk taking ability which makes them invade the unconquered territories. It requires huge amount of courage and determination to pursue with their goals. They had a tough stand in tackling against the odds. We hear lots of success stories in the entrepreneurial segment, but the struggles that each one faced never came to the limelight. I read an article about the new age entrepreneurs from a popular magazine. It was quite amazing to see the statistics provided in it. Hence, i am sharing the data with you. On the lssue No.1- Not......

Words: 1171 - Pages: 5

Free Essay

Molly Pitcher

...MOLLY PITCHER I am a composite person so I have no definite birth or death date recorded in history. In addition, I never roamed the cobblestone paths or the dirt roads of a town that I claimed as my home. I am a “woman” who represents the actions of the heroic women who served America in the Revolutionary War. Legend places me fighting the British at the Battle of Monmouth in June of 1778. One of the main stories about me was that I carried water to the soldiers during battle. The men used the water for refreshment as well as for the cannons. I would bring buckets full of water to dump on the cannon barrel to keep it cool and functioning. I had to dodge the bullets, cannon fire, and warfare while performing my duties. Although my name, Molly Pitcher, cannot be identified through historical documentation, many of my stories have been traced back to their true owners. One of the main women responsible for my legacy is Mary Ludwig Hays. Mary Hays’ story is an accurate match to one of my historic tales. She would bring water to the men during war at the same battle that I was said to be in. There is a spring in New Jersey named after me, Molly Pitcher, although it was Mary who really discovered this spring and put it to use during battle. Another of my legends states that I fired a cannon without permission because it was unmanned. Mary Hays was known to have taken over a cannon after her husband was injured severely. Even though a general tried to call her off, she......

Words: 357 - Pages: 2

Premium Essay

Market Researcher Molly

...8/20/12 To: Lead Economist Laura From: Jeremy Brooks Project Market Researcher Molly According to the information that I have been provided I have created the following payoff matrix to show the best possible business strategy for your client Fuse Soda Company regarding the question of hiring a celebrity spokesperson. | Frantic Soda Company hires celebrity spokesperson | Frantic Soda Company does not hire a celebrity spokesperson | Fuse Soda Company hires a celebrity spokesperson | 0% gain in market shares for either Fuse or Frantic Soda companies10% increase in profit for both Fuse & Frantic Soda companies | 15% increase in market shares & profit for Fuse Soda Company20% decrease in market shares & profit for Frantic Soda Company | Fuse Soda Company does not hire a celebrity spokesperson | 15% increase in market shares & profit for Frantic Soda Company20% decrease in market shares & profit for Fuse Soda Company | 0% change in market shares or profit for either Fuse & Frantic Soda companies | According to Molly’s predictions Frantic Soda Co. will hire a celebrity spokesman regardless of whether Fuse Soda Co. hires one or not. Assuming that Frantic Soda Co. does hire some one and Fuse Soda Co. does not this will result in a 20% decrease in market shares and profit revenue for your client. It is in my highest opinion that your client Fuse Soda Co. proceed in hiring a celebrity spokesperson and reap the benefits of higher profit.......

Words: 282 - Pages: 2