Free Essay

Ola's Schoolproject Marketing

In: Other Topics

Submitted By gerritbouma
Words 2458
Pages 10
Inhoudsopgave 1. Innovatieve verpakking en waarom? 2 2. Toegevoegde waarde voor product en consument 3 2.1 De toegevoegde waarde voor het product 3 2.2 De waarde voor de consument 3 3. Is het financieel haalbaar voor Unilever? 4 4. Hoe beïnvloedt deze innovatie de waardeketen 5 5. Hoe zal het nieuwe product worden gecommuniceerd? 6 6. Hoe voldoet Unilever met deze innovatie aan de regelgeving omtrent verpakkingen en productaansprakelijkheid? 7 7. Zijn er redenen waarom dit idee toch minder aantrekkelijk zou kunnen zijn? 8 7.1 Economische groei 8 7.2 Consumentenvertrouwen 8 8. Bijlagen 9

1. Innovatieve verpakking en waarom?

De huidige verpakking van Wall’s (OLA Engeland) voldoet niet meer aan de eisen die de maatschappij hedendaags aan een professioneel bedrijf stelt. Multinationals, zoals Unilever, moeten het voortouw nemen als het gaat om duurzaam ondernemen. Vandaar dat wij een nieuwe verpakking hebben ontworpen. Deze nieuwe verpakking zal grote voordelen met zich meebrengen, zowel voor het bedrijf als voor het milieu. De innovatieve verpakking zal ik hieronder verder beschrijven.
In ons concept gaan wij alleen het materiaalgebruik van de verpakking veranderen. De vormgeving en inhoud blijven ongewijzigd. Wij maken onderscheid tussen de winkelverpakking en de logistieke verpakking. De winkelverpakking zal vervaardigd worden uit materiaal dat gebaseerd is op plantaardige stoffen in plaats van aardolie. De kwaliteit van dit plastic is even goed als het reguliere plastic. Deze verpakking kan de consument in de GFT-container kwijt, zodat deze in compost of dergelijke kan worden verwerkt. Dit wordt ook wel biologisch afbreekbaar genoemd. Het inkt waarmee de winkelverpakking bedrukt zal worden, zal ook biologisch afbreekbaar zijn. Het inkt wordt gemaakt van oliën die zijn geproduceerd uit vergaand geraffineerde minerale oliën, oftewel plantaardig gebaseerde vetzure esters (gewonnen uit koolzaad of soja).
Onder de logistieke verpakking verstaan wij de buitenverpakking. In deze verpakking worden de kant en klare diepvries producten in een bepaalde hoeveelheid verpakt. De essentie van deze verpakking is dat deze het product langer en beter koel houdt. RPFI uit Tilburg ontwikkelde een innovatieve plastic voor diepvriesproducten, welke goed te recyclen is en bovendien beter isoleert. De film bestaat uit drie olielagen, die zo zijn geconstrueerd dat luchtribben ontstaan die voorzien zijn van isolerende lucht. Dit verhoogt de isolerende werking. Deze materiaalsoort wordt al geproduceerd als “Coolbag”. Deze “Coolbags” zijn door TNO uitgebreid getest en daaruit is gebleken dat het niet alleen beter isoleert dan de normale dubbelwandige zakken, maar ook goedkoper te produceren is.
Wij kiezen voor deze verpakkingsmiddelen, omdat het past bij het imago dat Unilever naar buiten wil brengen. Het sluit nauw aan op de missie van Unilever (We hebben altijd geloofd in de kracht van onze merken om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren en in doen wat goed is. Naarmate onze onderneming groeit, groeien ook onze verantwoordelijkheden. We realiseren ons dat mondiale uitdagingen als klimaatverandering kwesties zijn die ons allen aangaan. Rekening houden met de bredere impact van onze acties is verankerd in onze waarden; het is een fundamenteel onderdeel van wie we zijn.) en het is een mooie aansluiting op de meest actuele doelstelling van Unilever, genaamd “Unilever Sustainable Living Plan”. Via dit plan wil Unilever de nadelige gevolgen van haar productie aan het milieu vóór 2020 halveren.

2. Toegevoegde waarde voor product en consument

2.1 De toegevoegde waarde voor het product

Duurzame verpakken heeft een aantal toegevoegde waarden op verschillende aspecten voor het product.
Op het gebied van transport, minder materiaal betekent ook een lichter product. Tijdens het transporteren is gewicht een belangrijk aspect. Minder materiaal zal dus zorgen voor energiebesparing in het transport door gewichtsreductie en dat zal dergelijk invloed hebben op de verkoop prijs van Ola producten.
Wanneer een product opgebouwd wordt uit minder materiaal, is het aannemelijk dat het sneller door het productieproces heen kan. Dezelfde hoeveelheid werk kan dan in minder tijdslimiet uitgevoerd worden. Dit werkt weer door in de andere processen in het voordeel van de product productie.
Duurzame verpakking zal ook ervoor zorgen dat het product en het merk een schoner imago uitstraalt op de markt. Een duurzaam verpakt product geeft vaker aan dat ook inhoudelijk milieu bewust verwerkt is. Omdat consumenten beslissingen maken op basis van hun percepties is dit punt zeker van toegevoegde waarde voor het product.

2.2 De waarde voor de consument

Een product verkoopt pas goed als het voor een bepaalde groep consumenten toegevoegde waarde biedt. Veel consumenten weten wel dat duurzaamheid waarde heeft, maar het maakt producten daarom nog niet aantrekkelijker. Redenen kunnen zijn dat duurzaamheid voornamelijk voordelen biedt op de lange termijn (klimaataspecten en energievraag).
Daarnaast kan duurzame verpakking zorgen voor een gunstiger aankoop prijs voor de consument, onder andere vanwege de voordelen dat het met zich mee brengt voor bedrijven op gebied van productkosten besparing.
Consumenten zijn vaak ook extra tevreden over hun aankoop, wanneer zij door het aanschaffen van een product bijdrage leveren aan een beter milieu.

3. Is het financieel haalbaar voor Unilever?

In dit hoofdstuk gaan we kijken of Unilever voldoende middelen vrij kan maken om een grote investering in de verpakkingen te financieren. Hiervoor hebben we het nettowerkkapitaal, current ratio, quick ratio en vele andere ratio’s uitgerekend(zie bijlage 1). Uit deze ratio’s van het werkkapitaal en liquiditeit blijkt dat Unilever zijn financiële positie matig te noemen is. Een positief punt om te vermelden is dat Unilever zijn financiële positie wel verbeterd is in de laatste drie jaar. De economische crisis heeft ervoor gezorgd dat Unilever er in 2008 flink op achteruit is gegaan. Er is echter een verbetering te zien in de laatste drie jaar.
Als we kijken naar de solvabiliteit dan zien we ditzelfde patroon terug. Onze concurrent Nestlé doet het echter beter in financieel opzicht. We zullen er dus voor moeten zorgen dat we op het niveau van Nestlé komen, om onze onderneming financieel slagvaardig te maken.
De rentabiliteit van onze onderneming is matig. Onze rentabiliteit op het totale vermogen was in 2010 16%, tegenover 19% in 2008. We moeten ons dus afvragen of het verstandig is om veel te investeren in nieuwe verpakkingen, aangezien onze rentabiliteit hiermee achteruit zal gaan. Concurrent Nestlé daarentegen weet een rentabiliteit op het totale vermogen te behalen van 35%. Dit betekent dat onze concurrent over het algemeen grotere winsten behaalt dan Unilever. Zij weten dus hun onderneming sneller te verbeteren in financieel opzicht.
Verder zien we dat de afdeling ijs maar een klein deel van de omzet van onze onderneming in beslag neemt (zie bijlage 2). We moeten ons dus afvragen of de investering in een nieuwe verpakking van onze ijsjes opweegt tegen de daarvan verwachte omzetgroei. Aangezien de financiële situatie van onze onderneming matig is, zullen we een afweging moeten maken. Het kan bijvoorbeeld gunstiger zijn om een nieuwe verpakking te kiezen voor een product dat een groter deel van de omzet in beslag neemt.
Ons advies uit financieel oogpunt is dan ook om eerst te kijken naar andere producten. En wanneer men besluit om te investeren in een nieuwe verpakking voor ijsjes, deze investering klein te houden. We kunnen het namelijk niet veroorloven om onze financiële positie verder te verslechteren ten opzichte van onze concurrenten.

4. Hoe beïnvloedt deze innovatie de waardeketen

De nieuwe verpakkingen zorgen ervoor dat het product langer en beter koel blijft. Hier wordt dus ook rekening mee gehouden bij het opslaan van de producten, en omdat de verpakkingen recyclebaar zijn, is het meteen milieu bewuster. Ook het materiaal voor de winkelproducten is anders, het is volledig oplosbaar en kan bij het GFT afval worden verwerkt, in plaats van dat het wordt gebruikt door aardolie, ook hier worden andere processen gemaakt dan voorheen, omdat het niet meer door verschillende schadelijke stoffen wordt samengesteld. Dit alles heeft ook veel invloed op de ondersteunende partijen , zoals het verwervingsproces en op de technologie ontwikkeling.
Ook op de primaire processen zoals operaties, zullen veranderingen plaatsvinden door de nieuwe duurzame verpakkingsmaterialen.

5. Hoe zal het nieuwe product worden gecommuniceerd?

Om tot een effectieve communicatie-uiting te komen, zullen er eerst een aantal stappen genomen moeten worden. Volgens Kotler zullen we eerst de communicatiedoelgroep moeten bepalen. Vervolgens bepalen we de communicatiedoelstelling, anders gezegd de reactie die we teweeg willen brengen. Pas na deze stappen kan de boodschap ontworpen worden. Als we eenmaal de boodschap ontworpen hebben kunnen we kiezen via welk medium we deze boodschap gaan verspreiden.
Wall’s wil een hele grote doelgroep bereiken. Deze doelgroep loopt demografisch erg uiteen. Toch probeert Wall’s deze verschillende doelgroepen te bereiken met verschillende soorten ijsjes. Deze soorten ijs hebben dan ook verschillende merknamen. Welke doelgroep er aangesproken moet worden met de boodschap verschilt dus per merknaam, waardoor deze niet precies voor alleen de merknaam Wall’s te definiëren valt.
De communicatiedoelstelling dient in deze tijd gericht te zijn op de duurzaamheid. Wanneer we een nieuwe verpakking maken, dient deze duurzaam te zijn. Consumenten worden steeds bewuster op dit vlak, dus creëert voor deze consumenten een duurzame verpakking ook extra toegevoegde waarde.
Onze boodschap dient dus ook gericht te zijn op de duurzaamheid. Dit zal duidelijk over moeten komen bij de potentiële klant. Ook willen we een andere boodschap uitdragen. Uit een onderzoek van the Coca-Cola Company is gebleken dat de familie, partner en vrienden van een persoon voornamelijk bepalen hoe gelukkig een persoon is. Wij willen het ijsje dan ook een familiaal karakter meegeven.
Ons advies is om een medium te kiezen met een groot bereik, maar waarvan de kosten binnen de perken blijven. Tv-reclames in het Verenigd Koninkrijk zijn duur. Advertenties in gratis kranten, zoals de metro zijn daarentegen een stuk goedkoper en hebben vrijwel hetzelfde bereik. Ook kan er eventueel gebruik gemaakt worden van billboards langs snelwegen. Deze zijn ongeveer net zo duur als de advertenties. Wij zijn echter van mening dat de advertenties een groter bereik opleveren.

6. Hoe voldoet Unilever met deze innovatie aan de regelgeving omtrent verpakkingen en productaansprakelijkheid?

Het ontwerp van de herbruikbare verpakking zal aan een aantal eisen moeten voldoen. De essentiële eisen die zijn beschreven in bijlage 2 van richtlijn 94/62/EG zijn: * Beperking van het gewicht en de volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven; * beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten; * ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Ook dienen de lidstaten informatiesystemen te ontwikkelen voor verpakkingen en verpakkingsafval, zodat op de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van de deze richtlijn kan worden toegezien. De gegevens waarover zij beschikken moeten aan de Commissie worden overhandigd.

Met onze nieuwe herbruikbare verpakking helpen we dus om de doelstelling van deze richtlijn te behalen.

Op het gebied van productaansprakelijkheid is Unilever te allen tijde aansprakelijk als het zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op een product aanbrengt. Dit is allemaal vastgelegd in richtlijn 85/374/EG. Wel adviseren we om deze risico’s te beperken.

Unilever kan deze risico’s op meerdere manieren beperken. Allereerst kan zij zich verzekeren tegen eventuele claims. Dit vormt een vaste kostenpost, maar eventuele claims komen voor rekeningen van de verzekering. Daarnaast kan het zijn kwaliteit beter bewaken. De traceerbaarheid van producten kan hier bijvoorbeeld aan bijdragen. Serviceverbetering is een derder manier om deze risico’s te beperken. Wanneer er adequaat wordt gereageerd op bepaalde klachten en men hier snel op reageerd, kan men producten snel terugroepen voordat ze schade bij consumenten aanbrengen. Dit is vooral belangrijk bij productiefouten die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dit noemt men een zogenoemde ‘recall’. Juridisch beperken of uitsluiten van risico’s is onmogelijk.

7. Zijn er redenen waarom dit idee toch minder aantrekkelijk zou kunnen zijn?

Ondanks dat de geïnnoveerde verpakking voor Wall’s in het Verenigd Koninkrijk op de aspecten marketing, financiën, bedrijfskundig en juridisch haalbaar kunnen zijn, is het niet aantrekkelijk en verstandig om de nieuwe verpakking te introduceren in het Verenigd Koninkrijk, als dit niet op (macro)economische aspecten haalbaar is. De aspecten economische groei en consumentenvertrouwen spelen een grote rol in de algemene economie van het Verenigd Koninkrijk.
De macroeconomische situatie kan op de volgende aspecten worden bekeken: 8.1 Economische groei

Ten op zichte van 2011 is er voor 2012 een economische groei verwacht van 1,7%. Dit betekent niet per se dat het beter gaat met de economie van het Verenigd Koninkrijk, want de overheid speelt een grote rol in de economie. De blijvende bezuinigingen en belastingen van de overheid hebben een negatieve invloed op de economische groei van het Verenigd Koninkrijk, omdat geen economische groei stimuleert, maar belemmert. Door te bezuinigen en verhoogde belastingpercentages toe te passen, hoopt de overheid het begrotingstekort te comprimeren. Dit is een reden om niet te investeren in de geïnnoveerde verpakking van Wall’s. 8.2 Consumentenvertrouwen

De overheid blijft bezuinigen en de belastingen worden verhoogd. Het gevolg van deze maatregelen is dat bedrijven in de problemen komen, omdat het steeds moeilijker wordt om continuïteit na te streven. Een gevolg voor bedrijven is dat ze worden gedwongen om te reorganiseren, hierdoor zullen er meer mensen werkloos worden. Al deze maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven geven de consumenten een direct signaal af dat de economie van het Verenigd Koninkrijk aan het stagneren is. Dit zorgt voor een verlaging van het consumentenvertrouwen, omdat risicodragende acties, zoals beleggen en investeren steeds risicovoller worden.
Ondanks dat de economische groei en consumentenvertrouwen van het Verenigd Koninkrijk er niet stralend uitzien, kan het toch een succesvolle investering zijn om de geïnnoveerde verpakking van Unilever toe te passen op hun (ijs)productlijn. Richt men zich op de harde cijfers dan zal het niet aantrekkelijk zijn op macroeconomisch gebied om te investeren in de geïnnoveerde verpakking, omdat de economie van het Verenigd Koninkrijk (nog) niet voldoende tekenen van dynamiek weergeven.

8. Bijlagen

Bijlage 1

Bijlage 2

--------------------------------------------
[ 1 ]. (2011) Natura Packaging. Binnengehaald 14 maart 2012 van: http://www.bcpn.nl/leden/natura-packaging/
[ 2 ]. (2011) De duurzaamheid van drukwerk en inkt. Binnengehaald op 14 maart 2012 van: http://www.groeneofferte.nl/kennisbank/de-duurzaamheid-van-drukwerk-en-inkt
[ 3 ]. (onbekend) Isolerende draagtas. Binnengehaald op 14 maart 2012 van: http://www.innoveermetpolymeer.nl/popup_voorbeeld.asp?tool=59 [ 4 ]. (2012) Onze visie. Binnengehaald op 14 maart 2012 van: http://www.unilever.nl/overons/onzevisie/
[ 5 ]. Philip Kotler (2009). Principes van marketing, (pp. 627-659). Amsterdam: Pearson Education Benelux.
[ 6 ]. (2010). Coca-Cola study measures global happiness study reveals human contact brings most happiness in an increasingly digital world. Binnengehaald 4 februari 2012 van http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/happiness_barometer.pdf [ 7 ]. Verpakking en verpakkingsafval. Geraadpleegd op 16 februari 2012, http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_nl.htm
[ 8 ]. Geraadpleegd op 16 februari 2012, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31985L0374:NL:HTML
[ 9 ]. 17 oktober 2011. British Chambers of Commere . Binnengehaald op 19 februari 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Chambers_of_Commerce

Similar Documents