Free Essay

Opgave 13 E Og 13 F I Engelsk Grammatik

In: English and Literature

Submitted By kp1234
Words 257
Pages 2
13.E: i nedenstående sætninger er en præposition fremhævet. Afgør for hver af præpositionsforbindelserne, om styrelsen består af en udsagnssætning (at-sætning) eller en infinitivkonstruktion.
1. Danmark har nu en chance for at blive en af Europas stærke økonomier (infinitivkonstruktion)
2. Der er en chance for, at Danmark bliver en af Europas stærke økonomier (udsagnssætning)
3. Vi bestræber os på at fastholde den lave arbejdsløshed. (infinitivkonstruktion)
4. Jeg vil være helt sikker på, at min chef ikke får det af vide (udsagnssætning)
5. De er bare ude på, at jorde eksaminanderne. (infinitivkonstruktion)
6. Han peger på at erfaringerne fra projektets første runde har været gode (udsagnssætning) 7. Man må bare koncentrere sig om at prøve at få tingene til at fungere. (infinitivkonstruktion)
8. Tror du på, at der nogenlunde bliver fuld beskæftigelse (udsagnssætning)
9. Jeg er interesseret i at få så høj kvalitet for pengene som muligt. (infinitivkonstruktion)
10. Jeg er interesseret i at kvaliteten bliver så høj som muligt (udsagnssætning)

13.F: Oversæt sætningerne:
1. Now Denmark has a chance at becoming one of Europe's strongest economies.
2. There is a chance that Denmark gets one of Europe's strongest economies.
3. We strive us at maintain the low unemployment.
4. I want to be absolutely sure, that my boss isn't told.
6. He points out that the experiences from the projects first round have been good.
7. You just have to concentrate at trying to get things work.
8. Do you think that there reasonably gets full occupation.
10. I am interested at getting so high quality for the moneys as possible.

Similar Documents

Free Essay

Noter 1.G

...de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig huset, og så ringer døren på. Så man ved ikke hvor kvinden går hen, man ved ikke om hun forlader manden fuldstændig, eller hun tager hen til naboen for at hente en stol, som der mangler ved spisebordet, fordi de for 14 gæster på besøg. Vores opgave: Mie og jeg Vi skal udfylde de tomme pladser i en lille del,...

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Det Store L

...tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning Klasserumsforskning Litteraturpædagogisk forskning Eksperimentel litteraturforskning Pedagogiska gruppen i......

Words: 201508 - Pages: 807