Free Essay

Organisations World

In: Business and Management

Submitted By hellojsan
Words 1318
Pages 6
Kap 5 organisationers omvärld
I detta kursavsnitt ska vi vidga blicken något och studera hur organisationer samspelar med och är beroende av sin omvärld. Det är i första hand just samspelet och förhållandet mellan organisationer och omvärlden vi ska ta upp här. Hur organisationers omvärld ser ut är allt för olikt mellan olika organisationer, branscher med mera för att beskriva utförligt. Men just genom att förstå hur organisationer påverkas av sin omvärld så öppnas också ögonen för vad i omvärlden som det kan vara bra att hålla koll på. Detta avsnitt är centralt eftersom det ger många viktiga förklaringar till varför organisationer ser ut som de gör, varför vissa klarar sig bra och andra inte och så vidare. Det ligger också till grund för exempelvis diskussionen kring företags strategier, som vi ska ta upp i nästa avsnitt. [pic]

Utgångspunkten i diskussionen om hur organisationer påverkas av sin omvärld är något som brukar kallas systemteori och som du återfinner i vår tidslinje ovan. Systemteori är en mer allmän teori för att förklara biologiska och fysiska skeenden och som från dessa områden också började inspirera forskare inom samhällsvetenskap. Inom organisationsteorin började systemvetenskapligt färgade teorier dyka upp under femtio- och sextiotalet. Sedan dess har ett systemsynsätt påverkat väldigt mycket av organisationsteorin, även om man kanske inte uttryckligen använder begreppet system.

[pic]
Systemteori blev populärt på 1950- och 1960-talen för att förklara hur världen fungerade. Inspirationen kom främst från naturvetenskapen, men fördes också över till olika samhällsvetenskaper, så också organisationsteorin. Enkelt definierat är ett system ett objekt som består av delar och där delarna har en ömsesidig påverkan på varandra. Runt systemet talar man också om en omgivning. Denna omgivning kan också ofta beskrivas som ett system på en högre abstraktionsnivå, det vill säga att system ingår som delar i andra system. Ett exempel på detta är när vi beskriver naturen som ett ekosystem som innehåller enheter (djur och växter) som också kan beskrivas som system. Inflytandet inom organisationsteorin kom främst i och med att man menade att flera av ämnets klassiska teorier (de som framfördes av till exempel Taylor, Fayol och Weber) tycktes betrakta organisationer som slutna system, utan speciellt mycket utbyte med omvärlden. Åtminstone intresserade sig dessa klassiker inte för detta utbyte. I och med systemteorin så öppnade man upp för ett intresse för just detta utbyte mellan organisationer och sin omgivning vilket ledde till mängder av nya teorier och synsätt.
[pic]
Intresset för systemperspektivet och ett antal empiriska studier ledde på 1960-talet fram till något som i boken kallas för Kontextperspektivet, eller med den engelska termen contingency theory. Grunden för denna teori eller perspektiv var alltså flera studier, som vi ska titta närmare på snart. Men i grunden kan detta perspektiv beskrivas enligt ovan. Det finns inte ett enda ”bästa sätt” att organisera (eller för den delen leda) på. Hur mycket vi än forskar så kan vi inte komma fram till ett sådant sätt som passar i alla sammanhang. Det var ju just det som exempelvis Taylor strävade efter. Utan det beror på situationen vilket sätt som är bäst.
Contingency betyder just situation eller omständighet och tanken är snarare att organisationer, om de betraktas som öppna system som är beroende av sin omvärld, måste anpassa sig till olika situationsfaktorer. Ett tydligt sådant exempel är att organisationer måste anpassa sig till hur omvärlden ser ut. Organisationens resultat, dvs hur bra organisationen kommer att klara sig, beror då på hur väl man lyckats anpassa sig till olika situationsfaktorer. Eller med andra ord hur väl man lyckats matcha interna och externa faktorer. Interna faktorer skulle till exempel kunna vara produktutbud medan externa faktorer skulle kunna vara marknadens efterfrågan. Det är tydligt att denna matchning är avgörande för ett företags verksamhet!
[pic]
Tre empiriska undersökningar utförda på 1960-talet anses vara de som främst låg till grund för kontextperspektivet (contingency-teorin). Att de är empiriska innebär att de utfördes ute på fältet då man studerade verksamma företag och hur de såg ut. Även om dessa studier långt ifrån var och är de enda som har detta perspektiv så är det viktigt att ni känner till dessa och översiktligt vad de handlade om. Ni kan läsa om dessa i båda våra böcker, där de beskrivs på ett bra sätt. Det de har gemensamt är att de studerade relationen mellan organisationers struktur och olika situationsfaktorer och kunde visa på behovet av att anpassa strukturen efter dessa situationsfaktorer.
Burns och Stalker studerade relationen mellan struktur och omgivningens dynamik och osäkerhet, Woodward studerade relationen mellan organisationsstruktur och vilken teknologi som företagen främst använde medan Lawrence och Lorsch studerade relationen mellan struktur och omgivningens komplexitet.
[pic]
För att praktiskt kunna hantera omvärlden och för att kunna förstå den så måste man kunna beskriva den på ett bra sätt. I kurslitteraturen (Bakka mfl kap 3) så presenteras olika variabler som kan användas för att beskriva en organisations omvärld. Att de är variabler innebär alltså att de inte är antingen eller, utan att omvärlden har en dragning åt ett eller andra hållet. Det är också viktigt att hålla i minnet att en organisations omvärld inte behöver se ut som en annan organisations omvärld. De kan skilja sig åt ganska radikalt beroende på bransch, land och så vidare. De fyra omvärldsvariablerna som presenteras ser du ovan.
[pic]
För att klassificera och beskriva olika organisationers struktur kan olika organisationstyper användas. Dessa beskrivs också i Bakka mfl kap 3. Den enkla strukturen är det typiska småföretaget. Maskinbyråkratin är lik den mekanistiska struktur som Burns och Stalker presenterade och har också flera likheter med byråkratin så som Weber beskrev den. Professionsbyråkratin är också en byråkrati, men är mer decentraliserad och där styrning sker mycket genom medlemmarnas kunskaper och professionella normer. Sjukhus är bra exempel på professionsbyråkratier. Ad hockratier är väldigt flexibla (organiska) organisationer som anpassas efter uppgiften, till exempel projektorganisationer som exempelvis reklambyråer.
Divisionsstrukturer slutligen är ofta stora organisationer som är uppdelade efter verksamhetsområden och där dessa områden sköter sig mer eller mindre som ett eget företag inom ramen för en koncern. Dessa divisioner kan ofta i sig likna maskinbyråkratier. Dessa organisationstyper fungerar ofta bäst i olika omvärldsförhållanden. Det går därför att koppla dessa till de variabler vi såg i den tidigare bilden. Den enkla strukturen passar bäst i en enkel och dynamisk omvärld. Maskinbyråkratin fungerar bra i en enkel och stabil omvärld. Professionsbyråkratin fungerar bra i en stabil men komplex omvärld. Ad hockratin är lämplig i en dynamisk och komplex omvärld medan divisionsstrukturen är lämplig i en heterogen omvärld där olika delar av organisationen kan se ut på olika sätt för att vara maximalt anpassad.
[pic]
För att kunna anpassa organisationen till omvärlden behöver man självklart veta någorlunda hur omvärlden ser ut, hur den är beskaffad när det gäller våra fyra omvärldsvariabler, vilka trender som är på gång, vilka konkurrenter som finns osv. Det är därför organisationer ofta ägnar sig åt olika former av omgivningsanalys. Det finns flera typer av omgivningsanalys och metoder att använda sig av. Ofta görs en så kallad SWOT-analys, som är en slags nulägesanalys där man försöker beskriva sin organisations Styrkor (Strengths) och Svagheter (Weaknessees) för att sedan jämföra dem med Möjligheter (Opportunities) och Hot (Threats) som omgivningen för med sig för organisationen. Kanske kan vi utnyttja någon av våra styrkor för att hantera hot och möjligheter? Kanske innebär omgivningen ett hot mot oss relaterat till någon av våra svagheter? Denna typ av analys är ofta viktiga utgångspunkter vid olika beslutssituationer.
Andra typer av omgivningsanalys är konkurrentanalyser (kallas ofta competitor intelligence på engelska) där man försöker kartlägga vilka konkurrenter man har och hur de kan tänkas agera i framtiden. Marknadsundersökningar används också ofta för att skapa sig en bild av hur omgivningen, i det fallet, marknaden ser ut.
Detta Kursmoment har tagit sin avstamp i Systemteorin och kontextperspektivet (Contingency-teorin). Dessa resonemang har sedan dess påverkat stora delar av den organisationsteori som kommit därefter. I nästa avsnitt ska vi till exempel titta närmare på strategiteori som direkt bygger på mycket av kontextperspektivets budskap.

Similar Documents

Premium Essay

World Trade Organisation

...1. Introduction The World Trade Organisation (WTO) was formally made in January of 1995, and essentially supplanted the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which had been in power subsequent to 1948, a couple of years after the Second World War (Study.com, 2015). The WTO is a multilateral establishment charged with directing rules for exchange among 145 official member countries. The United States and different members partaking in the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986-1994) required the arrangement of the WTO to encapsulate the new trade disciplines received amid those transactions (Wto.org,. 2015). This essay will firstly evaluate the roles of the WTO and then the challenges the World Trade Organisation face in the world economy and these how challenges are addressed. 2. The Role of the WTO in the Global Economy The World Trade Organisation exists to encourage the implementation, administration and operation, and additionally to facilitate the goals of the WTO agreements (Ruttley, P., Macvay, I. & George, C., 1998). Beyond this general purpose, the WTO has four particular functions. Firstly, to provide a meeting for arrangements among its members concerning their multilateral trade cognations in matters dealt with the accedences in the Annexes of the Marrakech Agreement for both current matters and any future understandings. The WTO may withal provide a forum for further negotiations among its members concerning their......

Words: 915 - Pages: 4

Premium Essay

The World Trade Organisation

...THE WORLD TRADE ORGANISATION The World Trade Organization (WTO) was established and incorporated in January 1st 1995 at the amendment of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT) in 1994 with the aim of regulating international trade. The creation of this organization clearly underscored the acceptance and commitment of trade liberalization by most of the international communities. Upon signing and ratifying the WTO Agreement, each member state of the WTO committed itself through a series of agreements to ultimately liberalize its trade in goods, services and trade-related aspects of intellectual property rights. Each member state signed the WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes as well as the Agreement relating to the Trade Policy Review Mechanism (TPRM).  This action required member states to periodically subject their national trade and economic policies for examination to ensure that their respective mandates are in keeping with the WTO’s commitments. (Strategic Plan of the Foreign Trade Division 2002). The expansion of trade has often played a significant role in the growth of the global economy since World War II, but it was not until the commencement of trade negotiations in the Uruguay Round in 1986, that multilateral trade deals tended to be limited to that of industrial countries.  While developing countries benefited significantly from the growth in global trade, they were rarely active participants in the......

Words: 1376 - Pages: 6

Premium Essay

World Trade Organisation

... RAYNAH FERNANDES 13 SRUSHTI GANGAN 14 NEHA GAONKAR 15 INDEX 1. WORLD TRADE ORGANISATION  GATT  Principles of WTO  Objectives & Function 2. INDIA & WTO 3. INDIAN ECONOMY 4. INDIAN AGRICULTURE  Agricultural Trade  Agricultural Support Policies  Importance Of Indian Agriculture 5. AGREEMENT ON AGRICULTURE  The Three Boxes: Green, Amber and Blue  Trend In Pattern Of Consumption  Implication Of Agreement : Short Term and Long Term 6. WTO & INDIAN AGRICULTURE  India’s Commitment  India’s Agricultural Trade Under WTO Regime 7. A STUDY & ITS FINDINGS 8. SUGGESTIONS 9. BIBLIOGRPHY ACKNOWLEGEMENT We would like to acknowledge and express our sincerest gratitude for the efforts and timely guidance of our professor Mrs. Neelam Shetty of Managerial Economics for providing us the opportunity to study the impact of WTO agreements on the Indian economy especially focused on the agricultural sector. We would also like to thanks and express our gratitude towards professor Mr. Agnelo Menezes of economics from the Bachelors of Arts faculty and his student from XRCVC Master Prashant Lindayat. Each and every team member gave in his best to make sure that this report has all the necessary inputs and is completed on time. We definitely had a knowledgeful and enriching experience. WORLD TRADE ORGANISATION The WTO provides a forum for negotiating agreements aimed at reducing obstacles to international trade......

Words: 12777 - Pages: 52

Premium Essay

The World Trade Organisation

...Economic Policy Seminar Short Report     The  World   Trade   Organization  (WTO)  is  an  organization  that  intends  to   supervise   and   liberalize   international   trade.   Essentially,   the   WTO   is   a   place   where  member  governments  go,  to  try  to  sort  out  the  trade  problems  they  face   with  each  other.   At  its  center  are  the  WTO  agreements,  negotiated  and  signed  by   the   majority   of   the   worlds   trading   nations.   These   documents   provide   the   legal   ground-­‐rules  for  international  commerce.  This  traduces  essentially  in  contracts,   binding  governments  to  keep  their  trade  policies  within  agreed  limits.     Currently,   the   organization   faces   an   impasse   attempting   to   complete   the   negotiations   of   the   Doha   Round,   which   was   launched   in   2001   with   an   explicit   focus   on   addressing   the   needs   of   developing   countries.   The   reasons   for   this   impasse  can  be  explain  by  the  awareness  of  the  implications  of  the  commitments   that  countries ......

Words: 537 - Pages: 3

Premium Essay

World Trade Organisation

...The world trade organization is an organization can be looked at in a number of ways; firstly the WTO is an organization for trade opening; a forum where governments discuss trade agreements; and as platform for solving trade disputes. Further on, the WTO functions as a system of trade rules and as a place where member states sort out their trade issues among themselves. This organization was founded out of negotiations and its modus operandi is that of negotiation. Today, most of WTO’s current operations stem from the Uruguay Round as well as other negotiations under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). It is currently hosting the new negotiations that were birthed from the “Doha Development Agenda” of 2001 (Wto.org,. 2014). Where states have been confronted with trade barriers and want them lowered, deliberations at the WTO have facilitated opening of markets for trade. In conjunction, the WTO is not only about opening of new markets, it also supports maintenance of trade barriers- for instance where consumer rights are threatened or to prevent harm to the consumers. At the core of WTO are the agreements that have been negotiated and sealed by the majority of the world’s trading states. These agreements present the legal guidelines for international trade. They are in essence contracts that bind governments to maintain their trading rules within the set limits (Wto.org,. 2014).. While they are signed and negotiated by states, the aim remains to help the......

Words: 3037 - Pages: 13

Premium Essay

World Trade Organisation

...WTO members operate a non-discriminatory trading system that spells out their rights and their obligations. Each country receives guarantees that its exports will be treated fairly and consistently in other countries’ markets. Each promises to do the same for imports into its own market. The system also gives developing countries some flexibility in implementing their commitments. GATT is now the WTO’s principal rule-book for trade in goods. The Uruguay Round also created new rules for dealing with trade in services, relevant aspects of intellectual property, dispute settlement, and trade policy reviews. The complete set runs to some 30,000 pages consisting of about 30 agreements and separate commitments (called schedules) made by individual members in specific areas such as lower customs duty rates and services market-opening. Non-discrimination A country should not discriminate between its trading partners and it should not discriminate between its own and foreign products, services or nationals. More open Lowering trade barriers is one of the most obvious ways of encouraging trade; these barriers include customs duties (or tariffs) and measures such as import bans or quotas that restrict quantities selectively. Predictable and transparent Foreign companies, investors and governments should be confident that trade barriers should not be raised. With stability and predictability, investment is encouraged, jobs are created and consumers can fully enjoy the......

Words: 455 - Pages: 2

Premium Essay

The World Trade Organisation (Wto)

...Cases in the Global Business Environment The World Trade Organisation (WTO) It has been suggested that “of all major economic institutions, the WTO has the worst reputation”. Outline the role of the WTO, and explain why it has proved difficult to reach agreement in recent WTO meetings in Doha, Geneva and Hong Kong. The World Trade Organisation (WTO) The WTO was founded in 1995 after the 8 year Uruguay round of talks, and it succeeded the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) created in 1947. Most of the WTO's current work comes from the Uruguay Round of negotiations (1986-1994). Headquartered in Geneva, Switzerland, the WTO has 151 members (as at 27th July 2007), accounting for over 97% of world trade. The organisation is governed by a Ministerial Conference, which meets every two years, a General Council which implements the conference's policy decisions and a director-general appointed by the Ministerial Conference. The World Trade Organization deals with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business. These agreements are the legal ground-rules for international commerce Global trade deals are negotiated at the Ministerial Conference meetings, which are known as trade rounds and are aimed at reducing barriers for trade. One of......

Words: 2636 - Pages: 11

Premium Essay

World Trade Organisation -Assignment

...world trade organisation | SHIRISH SAWANT 321618 | world trade organisation | SHIRISH SAWANT 321618 | WORLD TRADE ORGANIZATION: INTRODUCTION: * WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) is an organization which was established with the motive of negotiations between the countries regarding trade problems. * WORLD TRADE ORGANIZTION was established on 1st January 1995 after the failed attempt made in 1948 to make INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION. * It is considered as the biggest reform of international trade. * From 1948, GENERAL AGREEMENT OF TARIFF AND TRADE (GATT) WTO has taken the rules for its system. * GENERAL AGREEMENT led to establishment of an unofficial international organization also known as GATT. * GATT changed through many rounds of negotiations, but the biggest round was Uruguay Round which almost lasted eight years from 1986-1994. * Which led to the formation of WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). * When GATT is concerned it only used to look after the trade in goods, but WTO looks after trade in services and in traded invention, creations and designs. * WTO is located in GENEVA, SWITZERLAND. * The membership of WTO is 160 countries till 26th June 2014. * The secretarial staff of WTO is 640. * The current Director- General of WTO is Roberto Azevedo. * When it comes to India, India is the member of WTO from 1st January 1995, and member of the GATT since 8th July 1948. FUNCTIONS OF WTO: ...

Words: 1411 - Pages: 6

Premium Essay

The World Trade Organisation Has the Worst Reputation”.

...Preparing For Structural Reform in the WTO Thomas Cottier World Trade Institute, Berne September 26, 2006 I. Structure-Substance Pairing Negotiations at the WTO are mainly driven by domestic constituencies and governments. They define outcomes. The structure of the organisation is instrumental to this goal, and does not in itself decide on outcomes. Nevertheless, the structure and operation of the WTO is not without impact. The ways by which decisions are prepared and made do affect outcomes and results. This is common to all law, domestic and international law. Process and substance are inextricably intertwined. We call this substance-structure pairing. Effective global governance requires open attitudes towards multilateralism, shared perceptions on objectives, but also clear structures on all layers of government, local, national, regional and global. It is equally true for the WTO. While international trade regulation is almost exclusively treaty-based, the process in the WTO often deviates from written rules and is mainly shaped by custom and diplomatic practices developed under GATT 1947. Except for dispute settlement, it is not clearly framed in institutional terms. Difficulties to achieve agreement and to make progress among the currently 149 Members of the WTO are partly due to these practices. Except for the General Council and the Ministerial Conference, no body is mandated and authorised to address procedural issues in a comprehensive manner, coming forward......

Words: 2596 - Pages: 11

Free Essay

Memoire

...M´moire de stage de recherche e Vision et Audition Etude des processus cognitifs de reconnaissance et de diff´renciation e dans les domaines visuel et sonore Nicolas Esposito nik@niksnews.com www.niksnews.com ` Universit´ de Technologie de Compiegne e — Printemps 1998 Parce que chacune des douze notes a une position, un titre, une fonction propre, l’œuvre que nous entendons est plus qu’une simple masse sonore : elle d´veloppe devant nous une action. e (Milan Kundera, [13], p. 272) Ce m´moire a ´t´ r´alis´ a l’UTC1 dans le cadre du mineur PHITECO2 e ee e e` pour l’obtention de l’unit´ de valeur SC023 suite au s´minaire JIOSC 974 . e e Il est aussi disponible en version ´lectronique ` l’adresse suivante : e a www.niksnews.com/sc02/ Je tiens a remercier cordialement Bruno BACHIMONT, Charles LENAY, ` Fran¸ois SEBBAH et V´ronique HAVELANGE pour leurs pr´cieux enseignements. c e e ´ Je remercie ´galement Renaud SIRDEY, Andr´ GOASDOUE et Nicolas SALZMANN e e pour l’aide qu’ils m’ont apport´e, et toutes les personnes qui ont eu la e gentillesse de r´pondre ` mon enquˆte. e a e 1 Universit´ de Technologique de Compi`gne e e PHIlosophie, TEchnologie, COgnition 3 Stage de recherche 4 Journ´es Interdisciplinaires d’Orsay sur les Sciences Cognitives e 2 R´sum´ e e Le monde visuel et le monde sonore peuvent chacun ˆtre ´tudi´s en tant e e e que signal avec les mˆmes outils math´matiques5 (s´ries de......

Words: 10286 - Pages: 42

Free Essay

Tom Tykwer

...Was hat Ihnen am Werk /an den Werken des von Ihnen gewählten Dramatikers / Dichters besonders gut gefallen? Aus welchen Gründen? Ich habe viele Filme gesehen, die von Tom Tykwer inszeniert wurden. Sie sind nicht die Art Filme, die ich normalerweise mag, aber sie gefallen mir. Sie haben sehr interessante Charaktere und Tykwer nutzt viele Techniken. Mein Lieblingsfilm ist „der Krieger und die Kaiserin“ und der seltsamste Film, den ich gesehen habe, ist „die tödliche Maria“. Normalerweise mag ich Filme, die dem typischen Erfolgskonzept eines Hollywoodfilms folgen. Ich würde sagen, dass Tom Tykwer Filme nicht zu dieser Kategorie gehören. Stattdessen haben sie sehr interessante Geschichten und komplizierte Charaktere, aber sie haben meisten glückliches Ende, aber die Reise dahin ist bizarr und schwierig. Ich war überrascht, wie viel ich sie genossen habe. Die Charaktere, die er geschaffen hat, sind Leute, die am Rande der Gesellschaft leben. In „der Krieger und die Kaiserin“ ist die Heldin Sissi. Sie wird in einem psychiatrischen Austalt geboren. Ihre Mutter war eine Krankenschwester und ihr Vater ist ein Insasse. Sie ist in dem Irrenhaus aufgewachsen. Deshalb ist es alles, das sie kennt. Sie wird auch eine Krankenschwester und wir sehen Sissi, wie sie weit über ihre Pflichten hinausgeht, als sie einen Insasse sexuell begriedigt. Maria in „die tödliche Maria“ hat eine ebenso merkwürdige Kindheit. Ihre Mutter ist gestorben, als Maria geboren wurde. Ihr Vater hat einen......

Words: 571 - Pages: 3

Free Essay

French Essay

...BONJOUR TRISTESSE – Une Version Le roman ‘Bonjour Tristesse’, écrit par Françoise Sagan quand elle était elle-même adolescente, a lieu pendant les années cinquante. L’action de l’histoire se déroule dans le sud de la France à la côte méditerrannéenne, en été, quand il fait vraiment chaud tous les jours. En fait la chaleur joue un rôle important dans l’histoire, d’une part érotique quand les personnages s’abandonnent aux plaisirs de l’amour, et d’autre part pour peut-être expliquer la lassitude qui sert d’excuse pour des pensées déraisonnables et des actions égoïstes. En général il s’agit de cinq personnages. Cécile, la narratrice, a dix-sept ans. Elle est fille unique de son père, qui s’appelle Raymond et qui est veuf. Cécile a passé sa jeunesse dans un couvent et à l’âge de quinze ans elle est allée à Paris avec son père afin de goûter la vie, puisque Raymond aime vivre, a plusieurs maîtresses et, en fin de compte, est libertin et homme de femmes. On va passer des grandes vacances près de Cannes dans une villa, que son père avait louée pour quelques mois, avec une de ses maîtresses, qui s’appelle Elsa. Mais cette situation idéale et insouciante est bouleversée quand une ancienne amie de son père, qui s’appelle Anne, arrive. Anne est une femme de classe, une dame plus âgée, respectable et intelligente. Sa confiance et froideur déconcertante attire la jeune Cécile qui, comme adolescent typique, est toujours à la recherche d’un sens d’identité et de comprendre......

Words: 565 - Pages: 3

Free Essay

Identité Québécoise Et Accommodements Raisonnables

...Mémoire à la Commission Bouchard-Taylor Guy Durand septembre 2007 Identité québécoise et accommodements raisonnables RÉSUMÉ (2 pages) L'histoire, la culture et l'identité du Québec sont marquées, non seulement par la langue française, mais aussi par la tradition et la culture chrétiennes. Le respect et la promotion de cette identité remet en cause la pratique actuelle des "accommodements raisonnables". Cette thèse repose sur l'analyse de trois notions: la laïcité, l'intégration citoyenne et les droits de la personne. I - La culture et l'identité du Québec La notion de culture et d'identité Au sens social, par opposition à la culture personnelle (humaniste ou/et scientifique), la culture est cet ensemble de valeurs, de normes, de symboles, d'institutions et d'artéfacts qui caractérisent un groupe ou un peuple. Elle comprend donc de multiples aspects qu'il est opportun de détailler: langue, institutions, valeurs, paysage architectural, paysage artistique, toponymie, rythme du temps. La culture chrétienne Au Québec, cette culture et cette identité ont été forgées et restent largement marquées par la tradition judéo-chrétienne. Le fait est indéniable, en dépit des critiques que l'on peut faire à l'Église catholique. Les valeurs chrétiennes (ou les valeurs développées par le christianisme) sont devenues les valeurs communes dont on a oublié l'origine. C'est dire que tous les aspects de la culture, signalés précédemment, en portent la marque. L'ouverture au monde......

Words: 9535 - Pages: 39

Free Essay

Call - How to Handle It

...Erläuterungen zum Perspektivenschema der kritisch-konstruktiven Didaktik nach Wolfgang Klafki 1. Aspekte der Planung und Gestaltung von Unterricht 1. Voraussetzungen eines Konzepts von Unterricht Als allgemeine Voraussetzungen eines Unterrichtskonzepts gelten hierbei ( Klafki 1987 ) ➢ Die generelle Zielbestimmung des Unterrichts ist, Hilfe zu geben bei der Ent-wicklung von Selbstbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Hierzu zählen auch die rationale Diskursfähigkeit ( = Fähigkeit zur Begründung und Reflexion ) sowie die entwickelte Rationalität und die Handlungsfähigkeit. ➢ Der Zusammenhang von Lehren und Lernen wird als Interaktionsprozess verstanden, in dem Lernende mit Unterstützung von Lehrenden zunehmend selbstständig werden in der Aneignung und Verarbeitung von Kenntnissen und hierbei auch die Fähigkeit zu weiterem Lernen gewinnen. ➢ Unterrichtliches Lernen muss in seinem Kern entdeckendes, sinnhaftes und ver- stehendes Lernen sein, dem die reproduktive Übernahme und das Üben sowie Trainieren nachgeordnet sind. ➢ Lehren muss als Vollzug für den Lernenden und mit ihm gerechtfertigt und geplant werden, d.h. Mitplanung und Mitgestaltung des Unterrichts durch Schüler ( offener und schülerorientierter Unterricht ). ➢ Unterricht ist ein sozialer Prozess, in den Biografien von Lehrern und Schülern einfließen. Soziales Lernen steht im Mittelpunkt und sollte funktional und......

Words: 731 - Pages: 3

Free Essay

L'Oréal Case

...1. Was sind die Herausforderungen des Managements von L’Oréal? L’Oréal wurde 1907 gegründet und ist eine der größten Kosmetik- und Beauty-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen verkauft mehr als 500 unterschiedliche Marken. Außerdem hat das Unternehmen fünf Forschungs-und Entwicklungszentren, welche von Frankreich bis über die USA, Japan und China verbreitet sind. Eine Herausforderung dabei an die Managementabteilung ist es, diese fünf Zentren miteinander zu verknüpfen. Alle sollten auf einer gemeinsamen Plattform fungieren und Zugriff auf die aktuellsten Informationen haben. Das ist eine schwierige Aufgabe für das Managementteam, denn die Informationen die sie bekommen sollen zudem in wertvolle Daten übersetzt werden. Das Intranet für diesen Bereich muss tausende von Forschern in den oben genannten Gebieten unterstützen. Das Intranet ist erforderlich um professionelle Anwendungen sowie Datenbanken zu Themen wie Biologie, Patente, Haarfarbe und Laborsicherheit zu schützen. In einem so großen Netzwerk, fällt es den Teams schwer, miteinander zu kommunizieren. Es besteht die Möglichkeit, dass Teammitglieder das Interesse an gewerblichen Tätigkeiten verlieren, weil eben viel Energie und Aufwand in die Kommunikation investiert wird. Um diese Hürde zu überwinden und diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, entschied sich L’Oréal den Share Point Portal Server zu verwenden. Weitere Herausforderungen für die Managementabteilung: • Eine globale......

Words: 520 - Pages: 3