Free Essay

Over Het Woord Ik

In: Philosophy and Psychology

Submitted By Whyme
Words 1595
Pages 7
Het unieke Ik
Taalfilosofie
Tom Stoot
3608204
21-03-2011

Al vanaf het begin van de wijsbegeerte hebben mensen zich afgevraagd wat mensen eigenlijk zijn. En wat ze zelf eigenlijk zijn. Ook op taalfilosofisch gebied zijn er hier veel vragen te stellen. Een van die vragen is, of het woord 'ik' een logische eigennaam is, of een uniek bepalende beschrijving. In dit essay zal ik eerst de betekenistheorieën van Frege en Russel uitleggen en die toepassen op het woord 'ik' om te zien hoe ver je daar mee kunt komen. Daarna zal ik mijn eigen theorie over het woord 'ik' uitleggen.

Één manier om de vraag over het woord 'ik' op te lossen is met behulp van de betekenistheorie van Frege. Deze stelt dat tekens (bijvoorbeeld namen) niet direct verwijzen naar objecten in de werkelijkheid, die Frege de Bedeutung noemt, maar dat deze verwijzen naar een Sinn. Deze verwijst dan weer naar de objecten in de werkelijkheid, als deze er al zijn. Als we het hebben over roze olifantjes, dan verwijzen we daarmee wel naar een bepaalde beschrijving. Toch bestaan roze olifantjes niet in de werkelijkheid; de Sinn van roze olifantjes verwijst verder nergens naar. Op bijna dezelfde manier werkt het bij beschrijvende of stellende zinnen. De Sinn van een zin is de gedachte die wordt uitgedragen door de uitgesproken zin. De Bedeutung is dan de waarheidswaarde. Ofwel of het overeenkomt met de werkelijkheid. De Sinn kan ook per persoon verschillen, bijvoorbeeld als twee mensen het over dezelfde persoon hebben. Alleen kennen zij ieder een andere naam van hem. Persoon A noemt hem Scott, en persoon B noemt hem Jan. De Sinn is dan verschillend, toch hebben ze uiteindelijk dezelfde Bedeutung: dezelfde persoon.[1]

Bij het woord 'ik' echter, ontstaat er hier een probleem. De Sinn van het woord 'ik' als ik het uitspreek is nog simpel. Ik bedoel er mezelf mee, om het even heel cru te stellen. En als jij het woord 'ik' uitspreekt, bedoel je er ook jezelf mee. Maar, wat is de Bedeutung? Er zijn dan twee opties, ofwel het woord heeft een Bedeutung, een object in de werkelijkheid, of het heeft er geen, als het object niet blijkt te bestaan. Een voorbeeld van die laatste is als je het hebt over eenhoorns. Het woord eenhoorn heeft wel een Sinn, een bepaalde omschrijving, maar daar is verder geen object in de werkelijkheid aan gekoppeld, eenhoorns bestaan immers niet. Ik en jij zijn niet hetzelfde, dus het kan niet dezelfde Bedeutung hebben, een Bedeutung is immers maar één object. Ik en jij bestaan ook in de werkelijkheid, dus het kan niet zo zijn dat er dan geen Bedeutung is, dat zou tegenstrijdig zijn met de theorie. De theorie van Frege is dus niet toereikend om dit probleem op te lossen.

Een andere manier is de theorie van Russel. Deze heeft onder andere als stelling dat zinnen alleen een betekenis hebben als de proposities die de zinnen bevatten allemaal waar zijn. Zijn de proposities onwaar, dan verwijzen ze nergens naar, en hebben ze dus geen betekenis. Hierdoor is de zin betekenisloos. Dit demonstreert hij met de zin 'het verschil tussen A en B'. Als nu deze zin waar is, dan is er dus een entiteit x, die 'het verschil tussen A en B' is. Maar is de zin onwaar, A en B zijn dan dus identiek. Dan is er geen entiteit x die 'het verschil tussen A en B' is. Verder legt hij nog het verschil uit tussen acquintance en knowledge. Met acquintance hebben we alleen een idee wat het betekend door verwijzende zinnen. In tegenstelling tot knowledge, waarbij we de dingen waar we over praten ook echt kennen en hebben waargenomen. Een voorbeeld van de eerste is bijvoorbeeld een persoon die wordt omschreven door iemand anders. We zijn wel bekend met hem, maar we hebben geen kennis over hem, over zijn bestaan in de werkelijkheid. Dit in tegenstelling bijvoorbeeld de knowledge die ik heb over het horloge dat ik hier langs me zie liggen.[2]

Als dit wordt toegepast op het woord 'ik' zou je kunnen stellen dat als ik het woord 'ik' gebruik, dat ik dat dan gebruik voor een object waar ik knowledge van heb, het gaat over mezelf namelijk. Als een ander het woord 'ik' gebruikt en daarmee zichzelf bedoeld, dan heb ik slechts acquintance van waar hij of zij naar verwijst. Maar op die manier verwijst één woord naar twee objecten, en twee objecten waarvan ik er slechts één echt ken, en van de ander alleen een vaag idee heb. Als je hier langer over nadenkt, dan blijkt dat we toch wel iets speciaals bedoelen met het woord 'ik'. Duidelijk bedoelen we hier niet ons lichaam mee, maar iets anders. Om dit duidelijk te maken kun je de zin “ik heb pijn.” gebruiken: je bedoelt hier niet mee dat je lichaam pijn heeft, maar dat jij iets ervaart, namelijk pijn. En datgene wat dat ervaart, dat is waarnaar 'ik' verwijst.

Het hoofdpunt van Russels theorie is echter dat eigennamen eigenlijk verkapte unieke bepalende beschrijvingen zijn. Deze unieke bepalende beschrijvingen zijn zo opgebouwd dat ze slechts naar één object verwijzen. Een unieke bepalende beschrijving is dus een beschrijving van één enkel object.

Dit helpt ons bij het woord 'ik' echter niet verder. Als we deze als logische eigennaam beschouwen (en dus als unieke bepalende beschrijving) stuiten we weer op het probleem dat iedereen iets anders bedoelt als hij het woord 'ik' uitspreekt, van het 'unieke' blijft dus niets over.

Om een iets objectiever standpunt te vinden is hier de definitie van Van Dale van het woord 'ik':[3]
1ik: onderwerpsvorm vh pers vnw ev vd 1e persoon: ik ben
2 ik: het; o -ken ego

De eerste definitie is niet spannend, de tweede echter geeft al een idee van wat we zoeken. Zoek je nu het woord 'ego' op, dan vind je:[4] ego: het; o -’s (psych) zelfbewustzijn, zelfgevoel

Blijkbaar verwijzen we met het woord 'ik' naar ons zelfbewustzijn.
Zouden we nu zeggen dat het 'ik' een unieke bepalende beschrijving is, dan zou dit kunnen betekenen dat iedereen hetzelfde zelfbewustzijn heeft. Simpel gezegd, dat er een soort collectieve geest bestaat waarnaar we verwijzen als we het hebben over 'ik'. Ook als we 'ik' zien als een logische eigennaam blijft dit probleem bestaan. Er is een verwijzing naar één enkel object, waar we als mensen veronderstellen dat er toch een verschil is tussen jou en mij. Maar deze denkwijze gaat meer richting een filosofie van de Geest, in plaats van een Taalfilosofie.

Een andere manier om naar taal te kijken lijkt vereist om het probleem met woorden als 'ik' op te lossen. Een mogelijke oplossing waar ik voorstander van ben, is dat puur alleen een taal niet voldoende is om te kunnen communiceren. Als je als verwijzing van het woord 'ik' de propositie “Diegene die dit uitspreekt.” neemt ontstaat er een probleem als je alleen een taal hebt, als je alleen deze zin hebt, dan kom je net zover als bijvoorbeeld iemand zegt “Die muur daar is blauw.”, maar je hebt geen idee waar 'die muur' naar verwijst. Er moet naast deze uitgesproken woorden ook nog een andere aanwijzing worden gegeven, bijvoorbeeld dat je ook daadwerkelijk naar die muur wijst die je bedoeld. Op eenzelfde manier werkt het volgens mij met het woord 'ik'; er moet in de realiteit iemand zijn die dat woord uitspreekt, anders dan snappen we niet wie er wordt aangeduid.
Zo als er voor woorden als 'die' en 'dat' een handeling van aanwijzen moet plaatsvinden om te begrijpen waar het over gaat, zo moet dat bij 'ik' ook. Alleen is bij het woord 'ik' het uitspreken ervan al genoeg om als aanwijzen te gelden.

Op deze manier worden zowel de bezwaren van de theorie van Russel en Frege ontweken. Het is simpelweg een onmogelijke opgave om een perfecte logische taal te ontwikkelen met woorden zoals 'ik' erin. Deze woorden hebben een context buiten de gesproken taal nodig om gebruikt te kunnen worden.

Op de vraag wat het woord 'ik' nou is, een logische eigennaam of een unieke bepalende beschrijving , is mijn antwoord dat het geen van beide is. Beide veronderstellen dat het woord uiteindelijk verwijst naar één enkel object in de werkelijkheid. En het woord 'ik' doet dat niet.

Het woord 'ik' zou eerder in een nieuwe categorie vallen, een categorie van woorden met slechts een tijdelijke bepaling die nog een extra verwijzing nodig hebben buiten de gesproken taal om. Het woord verwijst slechts tijdelijk naar een bepaald persoon, op het moment dat het wordt uitgesproken, en daarna niet meer. Daarna is het weer een vrij woord, te gebruiken door iedereen om er zichzelf mee aan te duiden.
In dit essay heb ik proberen uit te leggen waarom zowel de theorie van Frege als die van Russel niet toereikend zijn voor het woord 'ik'. Beiden hebben een veel te starre bepaling voor de namen die in een taal aanwezig zijn. Daarna heb ik uitgelegd waarom het woord zowel geen unieke bepalende beschrijving als een logische eigennaam is maar in een totaal andere categorie valt. Een categorie waarin de taal alleen niet voldoende is om te kunnen begrijpen waar een woord naar verwijst.

-----------------------
[1] A.P. Martinich, The Philosophy of Language (5th edition). Hfdst 1.1 G. Frege, The Tought: A logical Inquiry
[2] A.P. Martinich, The Philosophy of Language (5th edition). Hfdst 3.15 B. Russel On Denoting
[3] http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=ik

[4] http://www.vandale.nl/vandale/zoekService.do?selectedDictionary=nn&selectedDictionaryName=Nederlands&searchQuery=ego

Similar Documents

Free Essay

Know God

...De kerk: waarom? Als we het over het belang van de kerk hebben dan kunnen we dat het beste met het beeld vergelijken van de gnoes: De gnoes maken jaarlijks een trektocht van 800 km door de savannen van Afrika. Zo’n kudde kan wel 40 km lang zijn. De gnoes zijn alleen veilig voor de roofdieren als ze hecht aaneengesloten blijven in de kudde. Als er één buiten de kudde terecht komt wordt hij door roofdieren omsingeld en verscheurd. Conclusie: wil je als gelovige veilig je eindbestemming bereiken dan heb je Gods ‘kudde’ d.i. de kerk nodig. Anders kom je om en val je ten prooi aan de boze machten.. Nog een ander beeld: geloven zonder kerk is denken dat je te voet de Sahara woestijn kunt oversteken zonder water mee te nemen. Je kunt het wel proberen maar je redt het niet. Wat zegt de Bijbel over de kerk? De kerk is in de Bijbel de plaats die God heeft uitgekozen waar zijn volk samenkomt om Zijn naam aan te roepen. Dat vinden we al in het eerste begin van de Bijbel. In Gen. 4:26 lezen we :”Toen begon men de naam van de HEER aan te roepen’. Dat was al de eerste kerkdienst. Jezus zet die lijn in het NT voort . In Mat. 16:18 zegt Jezus tegen Petrus: ‘Jij bent de rots waarop ik mijn kerk (ecclesia) zal bouwen’. De kerk is dus het eigendom van de Here Jezus. De kerk vertegenwoordigt het rijk van Jezus op aarde. De kerk krijgt de sleutels van het koninkrijk van God in handen. De kerk krijgt dus een hele hoge status. Jezus noemt zichzelf het ‘hoofd’ van de gemeente en de......

Words: 1708 - Pages: 7

Free Essay

Wetenschappelijk Onderzoek & Publicaties

...2.3 Paper over kenmerken van wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke publicaties Inleiding 1) In dit paper wordt de vraag “Wat zijn de kenmerken van een wetenschappelijk onderzoeksproces en hoe komen die in wetenschappelijke teksten tot uitdrukking?” beantwoord en dat is tevens het onderwerp. Aan de hand van de kennis die ik de afgelopen weken geleerd heb bij de vakken Academische Vaardigheden, Onderzoek- en interventiemethodologie en Inleiding in de Bedrijfskunde ga ik deze vraag proberen te beantwoorden. Ook gebruik ik informatie uit wetenschappelijke teksten over stress uit de literatuurbundel die we al eerder behandelden. In het paper behandel ik eerst het wetenschappelijk onderzoeksproces en vertel ik vervolgens hoe dit verwerkt wordt in een wetenschappelijke tekst, door de kenmerken hiervan te noemen. In de laatste alinea sluit ik af met de conclusie. Het wetenschappelijke onderzoeksproces 2) In een wetenschappelijke publicatie worden nieuwe, vaak verbeterde, theorieen gepresenteerd. Aan de hand van empirisch onderzoek en de daaruit voortkomende bevindingen en bewijzen worden de fouten van voorgaande theorie blootgelegd en verbeterd. In een wetenschappelijke publicatie wordt verteld waarom de nieuwe theorie beter is en hoe dit bevonden werd. Het doel is altijd kennisverwerving. Door onderzoek te doen ontstaat er nieuwe kennis over een bepaald onderwerp of verschijnsel, waardoor we hierin betere inzichten krijgen. Deze nieuwe kennis kan ook praktisch......

Words: 1177 - Pages: 5

Free Essay

Hoe Russisch Is Russisch?

... Een onderzoek naar de Engelse leenwoorden in de Russische taal Bachelorproef aangeboden door Lieze HARDY tot het behalen van de graad van Bachelor in de toegepaste taalkunde Promotor: Martine VAN GOUBERGEN Academiejaar 2012 – 2013 Voorwoord Voor een studente van de opleiding Bachelor in de Toegepaste Taalkunde is deze bachelorproef een hoogtepunt en een mooi sluitstuk van deze driejarige bacheloropleiding. In dit onderzoek kon ik zowel mijn interesse voor Engels als voor Russisch uitdrukken. Het heeft veel tijd en energie in beslag genomen, maar ik denk dat ik er best fier op kan zijn. Graag zou ik enkele personen willen bedanken, aangezien zij bijgedragen hebben aan de realisatie van deze bachelorproef. Eerst en vooral zou ik mijn promotor Martine Van Goubergen willen bedanken. Ik wil haar bedanken voor alle hulp die ik tijdens het schrijfproces van haar heb gekregen. Zonder haar begeleiding en bijsturing had ik dit nooit kunnen schrijven. Vervolgens wil ik mijn medestudente, Eveline Bosmans, bedanken. Zonder haar hulp en zonder haar adviezen was het nooit gelukt. Ook al schreven we elk een aparte bachelorproef, toch kunnen we hier spreken van hechte samenwerking. Ten slotte wil ik mijn ouders en mijn vriend bedanken voor alle steun en begrip tijdens het schrijfproces. Zij, die in uitzichtloze en inspiratieloze tijden tips en steun gaven, zorgden ervoor dat ik terug inspiratie kreeg om verder te schrijven. Lieze Hardy Genk, 17 mei 2013 2 Lieze......

Words: 12436 - Pages: 50

Free Essay

Drugs in Hedendaagse Media

...Persyn Toon Het gecreëerde beeld van drugs in Belgische geschreven print- en webmedia. 1 Voorwoord Drugs; een struikelblok voor vele vrije gedachten. Het enigste waar we in dit land nog meer verdeeld over zijn is onze toekomstige federale regeringsvorming. Net daarom is dit zo een interessant onderwerp om over uit te weiden. Als fervent club- en festivalganger kom ik veel in aanraking met verschillende soorten drugs. Zowel mensen die moeten worden afgevoerd als vriendengroepen die zich te pletter amuseren kom ik maandelijks tegen. Mijn persoonlijk beeld van drugs is via deze manier zeer tegenstrijdig geworden, maar hoe ziet het beeld eruit dat gevormd wordt door de artikels die verschijnen op de verscheidene geschreven media: kranten, tijdschriften, zowel op het web als geprint. Worden er overhaaste conclusies getrokken? Zit er bij sommige artikels een slechte connotatie achter het woordgebruik? Of blijft alles zeer objectief? Via deze paper en aan de hand van vele verzamelde en geanalyseerde artikels zal ik een genuanceerde samenvatting maken van het beeld dat de laatste vier maanden gevormd is rond drugs in de media. - Toon Persyn 2 Geraadpleegde bronnen Gedurende vier maanden heb ik de kranten nauwlettend in het oog gehouden op zoek naar artikels die iets te maken hebben met drugs. In de printsector heb ik elke dag de Metro doorlezen, vanzelfsprekend me dunkt, omdat deze krant gratis is en ook de meest gelezen van het land. Op het internet heb ik de......

Words: 1251 - Pages: 6

Free Essay

Stijn Streuvels En Ausonius' Mosella

...Ausonius’ Mosella Lezing voor het Stijn Streuvelsgenootschap bij de voorstelling van het 19de jaarboek ‘Stijn Streuvels als vertaler’ Kulak, maandag 26 mei 2014 om 19.30u. ------------------------------------------------- Dames en heren, het onderwerp van mijn lezing diende zich voor de eerste keer aan toen ik in 1992 grasduinde in het pas verschenen repertorium van Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands, een bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs. In het register van vertalers botste ik op de naam van Stijn Streuvels. Streuvels vertaler van Griekse of Latijnse teksten? Bleek dat Streuvels in het tweede deel van zijn Genoveva van Brabant, verschenen in 1920, een reeks fragmenten uit de Mosella van de vierde-eeuwse Latijnse dichter Ausonius had vertaald. Dat was eigenlijk ook al te vinden in het repertorium van Geerebaert, de bekende pater Geerebaert, met wiens grammatica’s en tekstboekjes veel humaniorastudenten in de vorige eeuw de oude talen studeerden. Zijn lijst van Nederlandse vertalingen verscheen in 1924, vier jaar na het tweede luik van Streuvels’ Genoveva, en vermeldt de vijf fragmenten uit Ausonius’ Moezelgedicht. De Rynck en Welkenhuysen geven als aanvulling tussen haakjes: ‘uit het Duits vertaald’. De roman had ik toen nog niet gelezen. En wellicht was en ben ik niet de enige, ondanks mijn grote belangstelling voor Streuvels. Het werk was niet eens opgenomen in het tweede deel van Volledig......

Words: 6024 - Pages: 25

Free Essay

Boekverslag

...bladzijdes: 141 Ik had het boek uit in de vakantie op 5 mei 2011 2) De belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal zijn: 1. Lars komt op het idee om in het verlaten dorpje Los Baños de Calderón, samen met zijn vrienden, een nepfilm te maken. 2. De burgermeester vertelt de verhalen over zijn dorp en hoe het was. Ook probeert hij Lars te verlijden om de film in zijn dorpje te maken. (de burgermeester weet niet dat de film nep is) 3. Het dorp komt tot leven dankzij de film. De inwoners geloven weer in de handel en het werk waarmee ze hun brood kunnen verdienen. De toeristen beginnen weer het dorp te bezoeken, zo ook het zwavelbad waar het dorp om bekend staat. 4. Het uit niets verdwijnen van Lars en zijn filmploeg. Ze hebben niks van zich laten horen en zelf na een half jaar is de rekening van het hotel, waar ze verbleven, nog steeds niet betaalt. 3a) De titel Take 7 is gekozen door de auteur omdat er in het verhaal een (nep)film wordt gemaakt en in films gaan de scènes soms niet goed en moeten ze over gedaan worden. In dit verhaal komt er zo’n filmbordje in voor dat er een scene 7 keer is overgedaan. Vandaar Take 7. b) Ik vind deze titel niet zo heel goed gekozen omdat je niet gelijk het beeld van het verhaal voor je hebt. Je weet bijvoorbeeld niet dat je met een nepfilm te maken hebt als je de titel leest maar je weet dat het over filmen gaat. Er hat bijvoorbeeld ook gekozen kunne worden voor de titel take 2 omdat je dan een beter beeld krijgt over dat de......

Words: 1469 - Pages: 6

Free Essay

Bronnenlijst Essay

...bronnen waar het vandaan komt is partijen uit de tweede kamer. iii. Beoordeel (beargumenteerd!) de kwaliteit van het onderzoek. a. Auteur, instituut → auteur niet gegeven, maar uitspraken van politici dus het zijn meningen van mensen. b. Datum van publicatie → 11 november 2011, dus recent genoeg. c. Aanleiding voor het onderzoek → aanleiding is het afschaffen van de studenten ovkaart. d. Doelstelling van het onderzoek → het laten zien van meningen van mensen uit de tweede kamer. e. Probleemstelling, deelvragen → de probleemstelling is geformuleerd in een mening van een SP-kamerlid. f. Dataverzamelingsmethode → geschikt. - bij kwalitatief onderzoek: o interbeoordelaarbetrouwbaarheid o voldoende dekking steekproef de steekproef heeft een redelijke dekking, er zijn in totaal 5 individuen aan het woord geweest, wel is het zo dat ze het allemaal eens zijn. g. Conclusies → gerechtvaardigd? De Bron is geschikt om op te nemen als secundaire literatuur. Het is daarnaast handig om te weten dat er een aantal partijen zijn in de tweede kamer die dus een coalitie vormen tegen dit idee. http://www.bnr.nl/nieuws/traffic/726270-1302/afschaffen-studenten-ov-geeft-problemen i. Vermeld de complete titelbeschrijving van de publicatie volgens APA (optie in Word). ii. Via www.google.nl met de zoektermen, afschaffen, studenten, ov. iii. Beoordeel (beargumenteerd!) de kwaliteit van het onderzoek. a. Auteur, instituut → BNR webredactie is de auteur, dit vind ik een......

Words: 661 - Pages: 3

Free Essay

Logo Presentation

...Wat je logo zegt over je bedrijf Als je goed kijkt naar wat een logo is zou je kunnen zeggen dat het een woord, zin of afbeelding is, dat gebruikt wordt als een voortdurende symbool voor je bedrijf, organisatie of merk. Je kan die definitie een stap verder brengen. Ik geloof namelijk dat je logo het eerste contact is tussen u en uw publiek. Het identificeert jouw product of diensten aan uw klant en onderscheidt u zich van uw concurrentie. Je logo is zeer belangrijk in het helpen een herkenbaar bedrijf te creëren en te handhaven. Waarom is een logo belangrijk? Reclame en bedrijfslogo’s zijn overal. Klanten worden bestookt met logo’s de hele dag door – zij het  de gouden M langs de weg of de groene soepbeker op hun bureau. Of wat je dacht je van al die logo’s op producten die je dagelijks gebruikt: telefoon, tv, laptop, etc. Waarom zijn logo’s zo belangrijk? Omdat je direct een link legt tussen de naam van een product en zijn functie. En je legde direct een link tussen het afgebeelde logo en de bedrijfsnaam,nietwaar? Het is de onmiddellijke erkenning dat een logo zo belangrijk maakt voor het succes van uw bedrijf. Een effectieve logo kan een klein bedrijf laten lijken  als een groter bedrijf dan het daadwerkelijk is en kan een stukje loyaliteit opbouwen bij klanten. Neem een uniek logo Uniek zijn. Copycat logo’s zijn gedoemd om te mislukken, omdat ze uw klant de mogelijkheid geven om uw bedrijf te verwarren met het bedrijf van iemand anders. Een uniek logo heeft ook......

Words: 1279 - Pages: 6

Free Essay

Untitled

...wat is marketing? Een definitie van marketing: het optimaal en doelgericht afstemmen van de bedrijfsactiviteiten op een gesignaleerde marktbehoefte, met winstmaximalisatie als eindstreven. N.B. Marketing is een continu proces, één van de afdelingen binnen een bedrijf en onmisbaar in de huidige markt en maatschappij. Bedrijfsactiviteiten → focus en afstemming → gesignaleerde marktbehoefte. De term online marketing online marketing is het toepassen van marketing met internet als hulpmiddel. Online marketing wordt ook wel internet marketing genoemd. Elementen van online marketing online adverteren aan hoge positie door te betalen per klik email marketing aansprekende nieuwsbrieven met een link social media activiteiten gebruik van bijv. Facebook, eventueel met link zoekmachine marketing optimaliseren van de webpagina's zoekmachineoptimalisatie- is de basis en vormt de strategie! Optimalisatie van de website is noodzakelijk te realiseren door 'zoekmachineoptimalisatie-' in het engels: Search engine optimization (SEO) Samengevat bij het volgen van online marketing ontdek je waarom en hoe een website wordt afgestemd op je doelgroepen, nl: belangrijk voor de vindbaarheid via de zoekmachines (zoekmachines kijken naar de gebruiksvriendelijkheid en correctieheid , dit beïnvloedt de positie) belangrijk voor de aantrekkingskracht naar de klant ( het gaat erom dat een klant 'klikt' en blijft 'plakken'......

Words: 1011 - Pages: 5

Free Essay

Language Etiquette

... Sociolinguistiek ‘Spreken mannen en vrouwen dezelfde taal?’ ‘taaletiquette’ als factor in het ontstaan van misverstanden bij man/vrouw communicatie Prof. Dr. Wim Vandenbussche 2012-2013 1.Inleiding Mannen en vrouwen hebben verschillende spreekstijlen. Dit verschil leidt al eens tot problemen bij man/vrouw communicatie. Dit paper heeft tot doel het verschil in spreekstijl tussen mannen en vrouwen als factor in misverstanden bij man/vrouw communicatie te bestuderen. Net zoals er tussen bepaalde sociale klassen taalverschillen kunnen optreden, kan dit ook het geval zijn bij communicatie tussen mannen en vrouwen. In dit opzicht kunnen mannen en vrouwen als twee verschillende sociale klassen gezien worden. Eerst zullen de verschillen tussen man/vrouw spreekstijlen en de oorzaken ervan besproken worden. Vervolgens zal nagegaan worden in welke mate dit fenomeen bijdraagt aan misverstanden bij man/vrouw communicatie. 2.Achtergrond 2.1Historisch overzicht Het opmerken van taalverschillen tussen mannen en vrouwen dateert niet van gisteren. Hoewel degelijk onderzoek op dit gebied pas van de grond kwam na het ontstaan van de sociolinguistiek als discipline (jaren 1960), kan men al in de jaren 1920 al literatuur vinden over taalverschillen tussen man en vrouw. Het moet wel gezegd worden deze literatuur meestal beperkt bleef tot ongefundeerde observaties die meer een......

Words: 2688 - Pages: 11

Free Essay

Nederlands Laagland Literatuur Module 1 Samenvatting

...Vertelperspectieven: -ik vertelsituatie: je ziet de gebeurtenissen door de ogen van 1 persoon (meestal de hoofdpersoon), je komt de gedachten en de gevoelens te weten. - alwetende vertelsituatie: is de verteller, iemand die alles weet van alle personen. - personale vertelsituatie: zie je de gebeurtenissen door de ogen van één personage. Het verhaal is niet in de ikvorm, maar in de hij- of zijvorm. - meervoudig perspectief: zie je de gebeurtenissen afwisselend door de ogen van verschuilende personages. Thematiek: -Verschillende interpretaties: interpreteren betekend uitleggen of verklaren, Je leidt dan uit allerlei verhaalgegevens af wat de betekenis is. Niet iedere lezer vindt hetzelfde belangrijk, dus vandaar de verschillende verklaringen. -Verhaal- en betekenislaag: verhalen hebben verschillende lagen; de gebeurtenissen, de structuur, de personages bevinden zich in de verhaallaag. Daaronder zit een betekenislaag/thematische laag; de betekenislaag vertelt je wat er eigenlijk met het verhaal bedoeld wordt. Open plekken en spanning: -Open plekken: alles is niet direct duidelijk, er zijn plekken in het verhaal die vragen oproepen, dat zijn open plekken; het nog niet ingevulde stukjes van het verhaal, en als lezer wil je daar antwoorden op. -spanning: als een verhaal een open plek bevat, ontstaat bij de lezer een vraag, die hij graag beantwoord wil hebben, maar al hij niet gelijk een antwoord krijgt, dan is het gevolg spanning, hoe langer het duurt voordat hij......

Words: 478 - Pages: 2

Free Essay

Ubicomp

...Ubicomp Dat is geen Punt(en) Ubicomp heeft een groot raakvlak. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt Ubicomp ontdekken in het dagelijks dingen. En het verwerken ervan is ook niet meer zo moeilijk als het vooreen was. Sensoren en ander registratie apparatuur worden steeds goedkoper en kleiner waardoor je ze overal in kunt verwerken. Dit kan het leven een stuk makkelijker en leuker maken. De laatste tijd komt het woord gamification steeds vaker naar voren als je het over u Ubicomp hebt. Het technologie-onderzoeksbureau Garter heeft gamification in de lijst met hypes gezet. Hierdoor word het steeds vaker toegepast. Maar hoe werkt deze gamification nou eigenlijk. Is het een makkelijk truc om mensen te vermaken door de punten en achievements te geven of zit er een complexe gedrachtsverandering op basis van diepere menselijke psychologie. (1) Een van de meest evectieve systemen zijn de systemen die overeenkomen met de score& puntenengines uit de gamewereld. Deze systemen zijn gespecialiseerd in het meten van de gebruikers acties en geven hier geprogrammeerde feedback op. Maar wat hier wel een nadeel van is is dat het succes van de gebruikerservaring bij het design van de game. Je moet erg letten op hoe je de punten gaat geven aan de gebruiker. Hier zit natuurlijk ook wel een Mogelijkheid. Je kunt de voorkant van het spel keer op keer veranderen waardoor je een andere look en feel krijgt. Hierdoor kan je het zelfde spel aan meerdere doelgroepen aanpassen.(2) In marketing word......

Words: 712 - Pages: 3

Free Essay

Boekverslag Multatuli

...|x|| Optimistisch|| x| | Goed geschreven| || x| · Dit werk heeft mij aan het denken gezet. nee/ ja over. Alle aspecten van het leven, omdat het een combinatie is van: religie, vriendschap, historie · Dit werk spreekt mij wel/niet aan, omdat het een goed verhaal is met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen en prachtige dialogen. Zes aandachtspunten 1 Aandachtspunt: Structuur Reden van mijn keuze: Het boek heeft een opvallende structuur. Het boek begint met een proloog en eindigt met een epiloog. Het boek is volledig chronologisch verteld met uitzondering van de intermezzo's van de engelen en hun chef. De titel's van het hoodstukken vallen ook op, na het hoofdstuk snap je de titel en de titel dan vaak in een woord de strekking van het hoofdstuk weer. Het opvallende aspect zit hem in de stukjes die worden verteld door de engelen.Hierin wordt al aagegevn waar het verhaal op uit draait.Zo komt bijvoorbeeld in het proloog al aan bod dat ze een nieuwe messias willen creeren.Zoals ook wordt aangegeven op bladzijde 9 "Dat wij in ons Oneindige Licht een Vonk hebben voor elke mogelijke combinatie van een zaadcel en een eicel" 2 Aandachtspunt: De titel; Ontdekkinge van de hemel Reden van mijn keuze: Ik wil het hier over hebben, omdat het zowel letterlijk als figuurlijk in het boek voor. Ten eerste is Max sterrekundige die het heelal bestudeerd. Max staat uiteindelijk op het punt om de hemel te ontdekken, letterlijke verwijzing naar de titel. Dit......

Words: 3511 - Pages: 15

Free Essay

Free

...Richtlijnen meesterstuk Master SEN 1. Richtlijnen over kopieren uit eigen eerder werk 2 2. Richtlijnen over samenwerken aan het meesterstuk 2 3. Richtlijnen over de begeleiding van het meesterstuk 2 4. Richtlijnen over omvang van het meesterstuk 2 5. Richtlijnen over de indeling van het meesterstuk 3 Titelblad 3 Samenvatting 3 Een erkentelijkheidspagina 3 Inhoudsopgave 3 Hoofdstuk 1: Introductie 3 Hoofdstuk 2: situering 3 Hoofdstuk 3: het onderzoek 4 Hoofdstuk 4: datapresentatie 4 Hoofdstuk 5: Analyse 4 Hoofdstuk 6: reflectie, aanbevelingen, toekomst 5 Literatuurlijst 5 Bijlagen 5 6. Ethische aspecten van onderzoek 5 8. Richtlijnen literatuurverwijzing 8 9. Richtlijnen over opgave geraadpleegde literatuur 8 10. Achtergrondinformatie over methodologie, methoden en technieken 11 Methodologie: positivistisch en interpretatief onderzoek. 12 Kwantitatief onderzoek 13 Voor- en nadelen kwantitatief onderzoek 14 Kwalitatief onderzoek 15 Diepte-interviews 15 Groepsdiscussies 16 11. Naslag: een aantal nuttige websites.........................................................................................17 J. Bergkamp MA Ed, samenstelling en......

Words: 6814 - Pages: 28

Free Essay

Affiches Uit Woi

...Semestertaak Keuzemodule De Eerste Wereldoorlog Sarah Huygens Vives 2013-2014 1 Inhoud Opdracht 1: affiches analyseren ................................................................................................ 4 Nr. 1: AFF000341 .................................................................................................................... 5 Nr. 2: AFF000342 .................................................................................................................... 7 Nr. 3: AFF000343 .................................................................................................................... 9 Nr. 4: AFF000344 .................................................................................................................. 10 Nr. 5: AFF000345 .................................................................................................................. 12 Nr. 6: AFF000346 .................................................................................................................. 14 Nr. 7: AFF000347 .................................................................................................................. 16 Nr. 8: AFF000348 .................................................................................................................. 17 Nr. 9: AFF000349 .................................................................................................................. 19 Nr. 10: AFF000350 .......................................

Words: 13694 - Pages: 55