Free Essay

Pakiranje Proizvoda

In: Business and Management

Submitted By martinka
Words 2444
Pages 10
Tema ovog seminarskog rada je pakiranje proizvoda u teoriji i praksi. Vrlo je važno razgraničiti pojmove pakiranja i ambalaže jer se u svakodnevnom životu često događa da se ovi pojmovi izjednačuju odnosno da laici smatraju kako su to sinonimi. Kako bi odmah na početku ovog rada znali što je zaista tema potrebno je definirati oba pojma iz čega slijedi da je pakiranje (dolazi od riječi pakirati): - prema Aniću: (prema njem. pakken) slagati, vezati u svežanj jedan ili više predmeta i omotati papirom ili staviti u ambalažu, radi slanja poštom ili prema Klaiću: (prema njem. pakken) omatati omotom, paketirati, pakovati, praviti paket , dok prema istim izvorima riječ ambalaža označava - prema Klaiću: (franc. emballage) omot; sve ono (papir, drvo, juta, slama, špaga itd.) u što se roba pakuje; prid. ambalažni; a prema Aniću: zaštitni omot u koji se oprema roba radi prijenosa ili prijevoza. Dakle pakiranje je proces, a ambalaža je element procesa pakiranja. Obzirom na to da je tema ovog rada proces pakiranja i čimbenici koji su važni za taj proces ovaj rad sadrži sve važne elemente procesa pakiranja kao i logistički aspekt procesa načina pakiranja u tvrtci Kandit d.o.o. iz Osijeka. Važnost pakiranja je velika upravo zbog zaštite proizvoda i sigurnog transporta do konačnog mjesta prodaje ili korištenja. Ova tema obrađuje se u okviru predmeta poslovna logistika pa je vrlo važno definirati i što je predmet istraživanja logistike pa se stoga navodi da je logistički sustav skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacijske, ekonomske i pravne naravi s ciljem optimizacije tokova materijala, roba, informacija, energije i ljudi na određenom zemljopisnom području radi ostvarenja najvećih ekonomskih efekata. Logistiku možemo promatrati s mikro i makro aspekta pa tako kažemo da mikrologistika kao područje svog djelovanja promatra, proučava ili obuhvaća proizvodnju, nabavu, prodaju i distribuciju.

2. Teoretski dio – pakiranje
Pakiranje je koordiniran sustav pripreme robe za siguran, sigurno, učinkovito i djelotvorno rukovanje, transport, distribuciju, skladištenje, maloprodaju, potrošnja i oporavak, ponovnu uporabu ili odlaganje u kombinaciji s maksimiziranje vrijednosti potrošača, prodaju i time dobit. Iznad je temeljna funkcija zaštita, koja sadrži i očuvanje proizvod, funkcijama pakiranju su mnogostruke i kompleksno i definicija ovdje može biti povezana s triju glavnih kategorije, odnosno logistiku, marketing i okoliš.

2.1. Načela pakiranja i ambalaža
Većina roba treba zaštitu dok se kreću kroz sistem integralne logistike. Pakiranje ne samo da može pomoći spriječiti krađu i oštećenje nego također pomaže promicanju roba i informiranju kupaca. Pakiranje se tiče i proizvodnje, budući da zaposlenici u proizvodnji često pakiraju robu. Veličina ambalaže, oblik i materijal uvelike utječu na učinkovitost rada i proizvodnje. Iako pakiranje nije tako skupo kao prijevoz, 10% troškova integrale logistike se može pripisati pakiranju. Pakiranje ne utječe samo na marketing i proizvodnju nego i na brojne ostale aktivnosti integralne logistike. Veličina,oblik i vrsta pakiranog materijala utječu na vrstu i količinu opreme za rukovanje materijalima kao i na to kako se roba pohranjuje u skladištima. Slično, veličina i oblik ambalaže utječu na prijevoz u ukrcavanju,iskrcavanju i prijevoz proizvoda. Što je lakše rukovati proizvodom,niža je cijena proizvoda. Povezivanje pakiranja sa integralnom logistikom je najočitije u prijevozu. Pakiranje se razlikuje prema načinu prijevoza. Zbog pretjeranog rukovanja,roba prevožena željeznicom treba više zaštite od one prevožene zrakom. Proizvodi koji se prevoze kamionima zahtijevaju manje zaštite od onih koji se voze željeznice jer su obično paletizirani. Vodeni prijevoznici,zbog rasutog tereta,inače trebaju mala pakiranja. Za proizvode osjetljive na vlagu,zahtjevi pakiranja su prilično oštri. Kod proizvoda u međunarodnom prijevozu,zaštita je od najviše važnosti jer se većina vozi vodenim putem. U prekooceanskom prijevozu moraju se koristiti kontejneri otporni na vlagu, a to povećava ukupne troškove i cijenu proizvoda. Otpremnici bi trebali surađivati sa prijevoznicima da bi pronašli načine pakiranja koji će udovoljiti potrebama i prijevoznika i otpremnika.

2.2. Zadaće pakiranja
Da bi pakiranje udovoljilo zahtjevima marketinga i integralne logistike, mora zadovoljavati mnoge zahtjeve. Prvo,pakiranje treba sadržavati robu da bi spriječilo pomicanje. Drugo,ono treba zaštiti robu od oštećenja tokom rukovanja. Treće, pakiranje treba odijeliti proizvode. Ovo se odnosi na smanjenje output-a proizvodnje na veličinu i oblik koji potrošač želi. Spajanje je četvrta funkcija. To omogućava paketima da budu objedinjeni u veće pakete i na kraju paletizirani u cjelini za otpremanje. Objedinjavanje olakšava rukovanje i prijevoz proizvoda. Pakiranje treba biti pogodno, omogućujući kupcima lako korištenje proizvoda. Pakiranje treba također i odašiljati poruke. Odašiljanje poruka omogućava da informacija bude prenesena do potrošača. Zamislite probleme s kojima bi se susreli skladište, distribucijski centar ili prijevoznik kad košarkaške ili nogometne lopte ne bi bile pakirane u pravokutne kutije. U posljednje vrijeme, zahtjevi pakiranja su se promijenili zbog zahtjeva potrošača za ponovnom upotrebom i recikliranjem. Nakon što su uklonjeni originalni proizvodi, mnoga ambalaža služi višestrukim svrhama. Npr. plastične posude ponovo se upotrebljavaju za pohranu drugih roba i prazni sanduci se ponovo upotrebljavaju kao ambalaže. Zbog ekoloških zahtjeva, razvijena je ambalaže koja se može reciklirati. U prošlosti, većina ambalaža se smatrala otpadom,bacala se ili spaljivala se. Nažalost, mnogi od materijala za pakiranje nisu se razgrađivali i tako su prouzročili ekološke probleme. Mnoge ambalaže se sada proizvode za ponovnu upotrebu.

2.3. Jedinice pakiranja
Riječ „ambalaža“ priziva jasnu predodžbu u svijesti potrošača, bilo da je četverokut, pravokutnik, ili krug. U logistici, međutim, pojam ambalaža je jednostavno jedan korak u ukupnom procesu pakiranja, ili kako neki kažu, „temeljni element pakiranja“. Svaka od faza temeljnih elemenata unosi se u sljedeću. Prvi temeljni element je sama ambalaža u kojoj je sadržan proizvod. Npr. Pite se pakiraju u aluminijske ili papirne posude. Posuda zatim postaje ambalaža. Zbog učinkovitosti, pojedinačne pakirane pite se stavljaju u veći karton koji može primiti mnogo pita. Kutija zadovoljava da se pita prenosi u većim količinama bez puno dodatnog posla. Kutije mogu zatim biti paletizirane, tako da su kutije skupljene i složene da čine jednu veću jedinicu. Ovaj se proces označava kao objedinjavanje. Jednom objedinjeni proizvodi se mogu kontejnerizirati. Višestruke palete se utovaruju u čelične kontejnere za dalji prijevoz. Ovo štedi novac i povećava produktivnost. Iako je mnogo prednosti paleta, tri su glavna problema:
1. Nepostojanje standardne veličine palete
2. Skladišni prostor
3. Trošak
Palete dolaze u različitim oblicima i veličinama. Jednom kad je prazna, paleta mora negdje biti pohranjena do ponovnog korištenja. Budući da su te palete prazne trati se korisni prostor. Poduzeća koja koriste kontejnere mogu također imati problema sa kontejnerizacijom. Kao ni palete ni kontejneri nisu standardizirani.

2.4. Provjere pakiranja
Zbog stalnog rukovanja, premještanja i skladištenja proizvoda, ambalaža mora biti pravilno izrađena i treba je testirati na situacije koje se mogu očekivati u rukovanju i otpremanju. Osnovi testovi su: vibriranje, bacanje, vodoravni udar, izloženost temperaturi i vlazi, grubo rukovanje i pritisak . Dodatni testovi se izvode za opasne materijale, uključujući i radio aktivne materijale. Zaštita koju daje ambalaža utječe na nekolika troškovnih centara integralne logistike. Što ambalaža više štiti, manja je vjerojatnost gubitka i oštećenja. Cijene prevoženja i skladištenja će biti niže. Slično, ako je ambalaža jednostavna za rukovanje , istovar i pohranu, troškovi skladištenja i prevoženja će biti niži. Mnogi neovisni laboratoriji i trgovinske organizacije sada provode testiranje ambalaže

2.5. Test pakiranja
Da bi poduzeće znalo kakvu ambalažu koristiti, mora provesti test koji obuhvaća :
• tehničko testiranje (čvrstina, nepropusnost)
• vizualni test (dizajn, estetika)
• test maloprodaje (da li ju oni smatraju privlačnom)
• test kupaca (reakcija kupaca na ponuđeno pakiranje)
Nakon obavljenog testiranja potrebno je odabrati način pakiranja.
Na pakiranje utiču sljedeći faktori :
• kupci
• proizvođač
• konkurenti
• trgovine
• okolina
• zakonski propisi

2.6. Vrste pakiranja
Postoje mnogi načini pakiranja, najčešći su :
• palete
• kontejneri
• kutije
• sanduci
• male i velike posude
Različita pakiranja potrebna su zbog različitog tereta te je nemoguće primjerice paletizirati neki tekući ili rasuti teret . Da bi se teret mogao na pravilan način skladištiti potrebno je omogućiti sklapanje pakiranja u veću jedinicu kao što je npr. paleta ili kontejner. Upravo iz ovog razloga nalazimo primjerice manje jedinice poput kutija, sanduka, ili posuda.

2.6.1. Palete
Postoje mnogi načini pakiranja, najčešći su :
• palete
• kontejneri
• kutije
• sanduci
• male i velike posude
Paleta je drvena podloga izrađena od dasaka određenih normiziranih dimenzija, na koje se tovari roba. Paleta je vrsta pomoćne opreme koja omogućuje formiranje kompaktnog i čvrstog paketa, složenog iz raznih vrsta komadne robe. Treba istaknuti da paleta i paletizacija nisu istoznačnice. Paleta je transportni uređaj - naprava izrađena od različitih materijala, a osnovna joj je zadaća da omogući oblikovanje optimalne jedinice manipuliranja.
Po svojoj tehnološkoj funkciji konstruktivnim značajkama paleta vjerojatno još nije dosegnula optimum, a njenim će se osobitostima sigurno još baviti i konstruktori i tehnolozi.
"Paletizaciju" bi pak trebalo promatrati kao proces primjene paleta u prijevoz robe. Učinci primjene tog procesa su višestruki. Veoma pojednostavljeno rečeno, su prije svega ekonomski i tehnološki, a pritom zaštitni, sigurnosni i ostali.Od trenutka pojave paleta do danas nalazimo razne vrste paleta. Razlike u promatranju mogu nastati s obzirom na:

- oblik palete,
- dimenziju,
- namjenu,
- vrstu materijala od kojeg su izrađene,
- konstrukcijske osobine i dr.
Najčešće su ravne palete i boks-palete raznih vrsta i podvrsta. To je samo dio programa današnjih osamdesetak vrsta najčešćih paleta koje se sreću u praksi.
S obzirom na vrstu materijala, najčešće su:
- drvene,
- metalne i
- plastične palete.

Aluminijske palete za sada se malo primjenjuju. No, valja očekivati promjenu strukture paleta, odnosno materijala od kojeg su izrađene.
U istraživanju učinaka "paletizacije" najčešće se sreću sljedeći pojedinačni učinci:
- smanjenje početno-završnih troškova,
- smanjenje troškova skladištenja,
- smanjenje proizvodnih troškova,
- povećanje mogućnosti primjene pretovarnih strojeva,
- smanjenje oštećenja robe,
- smanjenje vremena prijevoza i dr.,
- smanjenje radne snage i ručnog rada,
- povećanje sigurnosti radnika na radu,
- smanjenje energije i
- smanjenje troškova ambalaže .
Drvene palete napravljene su na standardne veličine , iako postoje različiti standardi ,što može uzrokovati neke probleme s međunarodnom pokretu . Primjerice, dominantne palete u kontinentalnoj Europi su Europalete ( 1.200 milimetara puta 800 milimetara) , dok su dominantne paleta Ujedinjenog Kraljevstva nešto veće ( 1.200 milimetara puta 1.000 milimetara ).

2.6.2. Kontejneri
Kontejneri su transportne posude u obliku sanduka sa sljedećim karakteristikama :
• čvrstoća i otpornost koja jamči višekratnu upotrebu
• konstrukcija koja omogućuje korištenje jednog ili više transportnih sredstava bez posebnog pretovarivanja
• građa koja omogućuje lako punjenje i pražnjenje
• zapremnina od najmanje 1 m3
Vrste kontejnera :
1. prema osobinama
• univerzalni
• posebni
2. prema veličini
• veliki (više od 10 m3)
• srednji (3 - 10 m3)
• mali (manje od 3 m3)
3. prema materijalu izrade
• drveni
• plastični
• metalni
• gumeni
• kombinirani
4. prema načinu izrade
• otvoreni
• zatvoreni
Kontejneri se u praksi najčešće upotrebljavaju za prekooceansku distribuciju i distribuciju željeznicom jer su kao takvi najbolja zaštita teretu zbog svoje otpornosti na vanjske utjecaje.

3. Praktični dio - pakiranje na primjeru Kandit d.o.o
Kandit je poznata konditorska tvrtka sa dugom tradicijom proizvodnje, a iskustvo koje se godinama stjecalo, te odgovornost kojom se svo vrijeme pristupalo poslu – rezultat su današnjeg Kandita koji svoje potrošače redovito obraduje novim proizvodima. U nemilosrdnoj tržišnoj utakmici, konkurentnost Kandita postiže se jedino stalnom brigom o svakom segmentu poslovanja, praćenjem i analizom vlastitog rada te osluškivanjem tržišnih vibracija. Kandit je kroz svoju povijest imao širok asortiman proizvoda koji se je prilagođavao željama i potrebama potrošača, dok su neki postali konstanta i sinonim imena, kvalitete i okusa Kandit, poput bombona Mentol zeleni, Čokolada za kuhanje i Rum pločica. U najnovije vrijeme, lansiranje novih proizvoda ispisuje još jednu uspješnu stranicu Kanditove antologije.

U ovom dijelu seminarskog rada nalaze se logistički podaci vezani uz pakiranje nekoliko najprepoznatljivijih proizvoda tvrtke Kandit d.o.o.. Iz tablica koje slijede možemo iščitati koji su oblici pakiranja najčešći u Kandit-ovom proizvodnom pogonu. Dakle kako slijedi razlikujemo nekoliko različitih oblika pakiranja. Pakiranje se vrši jedinično, u takozvani „Display“ mod, te transportno. Nadalje nakon takvog pakiranja, dolazi do pakiranja u veće jedinice u ovom slučaju u euro-palete. U tablicama je također naznačeno kolika količina proizvoda ide u pakiranje te koliko pakiranja (kutija) ide u euro-paletu. Osim ovih brojčanih podataka također su naznačene i mase ukupnog broja proizvoda koji se pakira na euro-paletu. U tablicama su namjerno istaknuti različiti proizvod jer se svaki od njih različito pakira u originalnu ambalažu pa tako imamo bombone (u vrećicama), čokolade (u folijama), žele nareske (u kutijama) itd. Tablica 1. Rum pločice Tablica 2. Choko Banana

Tablica 3. Kandit žele naresci Tablica 4. Confettino Tablica 5. Kandit čokolade Tablica 6. Kandit čokolade 2
Kandit-ovi proizvodi koji nakon proizvodnje nisu zadovoljili kriterije standarda proizvoda prodaju se u tzv. „lomu“ odnosno u ne originalnim pakiranjima na kilograme po znatno nižim cijenama nego se nalaze na policama maloprodajnih trgovina. Takav način prodaje moguć je samo u njihovim vlastitim prodavaonicama koje imaju isključivo vlastite proizvode u svom asortimanu.

4. Zaključak
Optimalno pakiranje proizvoda je ključni faktor u logistici. Razlog toga je jasan: bez njega, mnogi logistički procesi ne mogu biti izvedeni ili se mogu provesti samo uz velike dodatne troškove. Funkcija ambalaže je ne samo da štiti proizvode već uključuje davanje i informacija o sadržaju, kao što i omogućava i olakšava druge logističke procese - uključujući prijevoz i rukovanje, kao i skladištenje te obradu narudžbi. Pakiranje je vrlo velik dio ukupne funkcije logistike, dok dizajn i korištenje ambalaže imaju implikacije za druge funkcije kao što su proizvodnja , marketing i kontrola kvalitete, kao i za ukupne troškove logistike. Promatramo li ambalažu s obzirom na marketing, ona je prvenstveno usmjerena prema potrošaču, dok je u pogledu logistike ona industrijski usmjerena. Primarna uloga logistike je industrijski izgled proizvoda. Pojedinačni proizvodi ili dijelovi su obično raspoređeni u kartone, torbe, bačve kako bi rukovanje njima bilo što lakše i djelotvornije. Kontejneri za pakiranje pojedinih proizvoda nazivaju se veće ili glavne kutije. Veliki kartoni grupiraju se u veće jedinice, kontejnere ili blokove paleta. Teret u većim blokovima ili kontejnerima je osnovna jedinica za logističke operacije. Težina, obujam i mogućnost štete određuje zahtjeve prijevoza i rukovanje materijalom. Ukoliko dizajn paketa nije konstruiran za učinkovitu logistiku, cjeloviti sustav pati. Veličina glavnog(većeg) kartona ne bi se trebala određivati prema zahtjevima trgovine na malo ili prezentacije proizvoda. Veći kartoni trebali bi biti dovoljno veliki kako bi zadovolji veće ekonomske razmjere, ali dovoljno mali, kako bi se olakšalo korištenje pojedincu bez mehaničke pomoći. Primaran cilj logistike je poslovanje u cilju stvaranja ograničenog asortimana standardiziranih većih kutija. Standardizacija, ujednačavanje većih kutija olakšava prijevoz i rukovanje proizvodima.

Literatura
• Andreas Klose, Simon Görtz (auth.), Prof. Dr. Bernhard Fleischmann, Priv.-Doz. Dr. Andreas Klose (eds.) Distribution Logistics: Advanced Solutions to Practical Problems 2005 (148-150)
• Langevin, Andre; Logistics Systems: Design and Optimization (Gerad 25th Anniversary Series) 2005 (324-335)
• Saghir, M. and Jönson, G., 2001. Packaging Handling Evaluation Methods in the Grocery Retail Industry, Packaging Technology and Science. 14(1): 21-29.
• Segetlija, Z.: “Distribucija, logistika, informatika”, Ekonomski Fakultet Osijek, 2000.g.
• Šamanović, J.: «Prodaja, distribucija, logistika: Teorija i praksa», Ekonomski fakultet Split, 2009. g.
• http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=search 17.11.2013.
• http://www.palletcentral.com/technical/standards-a-specifications 18.11.2013.
• http://www.prometna-zona.com/skladisna_tehnika-001palete.html 18.11.2013.

Similar Documents

Free Essay

Logistika

...L O G I S T I K A |1. |Potrebe uvođenja poslovne |Potreba uvođenja logistike došla je u uvjetima kada ponuda dobara nije mogla podmiriti postojeću potražnju te je zadaća| | |logistike |poduzeća bila iznaći način povećanja obujma proizvodnje i unapređenje proizvodnosti rada. To se postizalo | | | |tehničko-tehnološkim razvojem, automatizacijom i racionalizacijom, no kasnije se javlja problem zasićenosti tržišta. | | | |Time se problem iz proizvodnje prebacuje na prodaju čime raste i značaj prodaje i marketinga | |2. |Svrha logistike i poticaji|Logistikom se biraju funkcijska, organizacijska, osobna, materijalna i druga sredstva za poboljšanje tokova dobara i | | |za uvođenje |vrijednosti u poduzeću čime ona postaje integrirajuća funkcija poduzeća. | | | |Svrha logistike je troškovno povoljnija proizvodnja i distribucija te postizanje konkurentskih prednosti. | | | |Svrha logistike je stalno usavršavanje protoka dobara i informacija kroz poduzeće. | | | |Ciljevi logistike su smanjenje zaliha, skraćivanje vremena protoka dobara i informacija te skraćivanje vremena reakcija| | | |na naloge......

Words: 9013 - Pages: 37

Free Essay

Pristupni Rad Iz Crm-a

...[pic] Pristupni rad iz kolegija „Upravljanje odnosima s kupcima Zagreb, svibanj 2012. Sadržaj 1) Poduzeće 3 2) Identifikacija klijenata 7 3) Razlikovanje klijenata 9 4) Interakcija s klijentima 10 5) Prilagodba klijentima 14 6) Sažetak 17 Popis korištenih izvora i literature 19 Cilj samostalnog rada je da na jednom od tri poduzeća koja ste dobili u DZ 2 (birate po vlastitim preferencijama jedno poduzeće od ta tri ponuđena) prođete kroz četiri navedena koraka (identifikacija, razlikovanje, interakcija, prilagodba). Od vas se očekuje da pokušate detektirati trenutno stanje i što je još važnije da date prijedlog unapređenja. Rad je potrebno dostaviti u elektronskom obliku (e-mailom - mmandic@efzg.hr) do utorka (15.05.2012.) do 12.00 sati. Usmena „obrana“ pristupnog rada održat će se u tri termina (uz napomenu da ćete još preciznije vrijeme dobiti najkasnije sedam dana prije usmene „obrane“ rada); a) 28.05. od 16-20h (1-50), b) 29.05. od 14-18h (51-100), c) 30.05. od 14-18h (101-156) |Poduzeće | |Naziv odabranog poduzeća: | | | |TDR- Tvornica duhana Rovinj | | ...

Words: 3753 - Pages: 16

Free Essay

Guri Dam

...priprema, do točke prijema, gdje se roba upotrebljava. U višestupnjevanom sustavu roba ne ide direktno od točke isporuke do točke prijema nego se bar u jednoj točki roba pregrupira u manje ili veće jedinice količine za isporuku, što zavisi o potrebama primatelja u točki prijema kombinirane logističke sustave u kojima se pojavljuju istodobno elementi jednostupnjevanog i višestupnjevanog sustava Osnovna funkcija logističkih sustava je prostorno – vremenska transformacija dobara. S njenim ispunjenjem vezane su funkcije promjene količina i vrsta dobara te funkcije olakšavanja transformacije dobara. Dakle, ove se funkcije obavljaju u procesima: * transporta, pregrupiranja i skladištenja, gdje su bitni procesi tokova dobara * pakiranje, gdje su bitni procesi pomaganja tokovima dobara * dostavljanja i obrade naloga, gdje su bitni procesi tokova informacija – stoga su procesi tokova informacija također logistički procesi (razmjena informacija između točke isporuke i...

Words: 3311 - Pages: 14

Free Essay

Vanjska (Spoljna) Trgovina I Poslovanje - Skripta - Seminarski, Diplomski, Maturski Radovi

...I. DIO: UVOD U EKONOMIKU I ORGANIZACIJU VT 1. VANJSKA TRGOVINA I VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 1.1. POJAM VANJSKE TRGOVINE I VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA VANJSKA TRGOVINA je gospodarska djelatnost koja obuhvaća razmjenu roba i usluga sa inozemstvom, tj. ukupnu razmjenu materijalnih i nematerijalnih dobara između zemalja. To je ukupnost razmjene jedne zemlje s drugom. U užem smislu vanjska trgovina obuhvaća samo promet robe između gospodarskih subjekata iz različitih zemalja, pa je predmet vanjskotrgovinske razmjene samo ona roba koja prelazi državnu granicu, odnosno carinsku crtu jedne ili više zemalja. U širem smislu vanjska trgovina, uz međunarodnu robnu razmjenu, obuhvaća i razmjena gospodarskih usluga, promet kapitala i ljudi (turizam) i prijenos vijesti (npr. poštanski promet). MEĐUNARODNA TRGOVINA je ukupan opseg razmjene između zemalja cijelog svijeta, odnosno ukupnost razmjene na globalnom tržištu. VT se razvila usporedo s razvojem proizvodnih snaga pojedinih zemalja i porastom životnog standarda – postala je društveno nužna neovisno o društvenom, političkom ili gospodarskom uređenju država. VT uključuje i obavljanje različitih usluga prema nalogu i za račun inozemnih poslovnih partnera: skladišne usluge, bankarske, špediterske, transportne, turističke… POSLOVI VT PROMETA predstavljaju sveukupnost razmjene roba i usluga s inozemstvom. UNUTARNJA TRGOVINA uvjetovala......

Words: 23909 - Pages: 96