Free Essay

Pandora

In: Other Topics

Submitted By ambr
Words 1348
Pages 6
Ang Kahon Ni Pandora

Characters:
Pandora – Julian
Epimetheus- Angela M.
Gods and Goddess
Zeus- Meg
Hermes- Mariel
Hephaestus- Batalla
Ares- Angelica L.
Dionysus- Angel C.
Apollo- Lara
Hera- Jassie
Athena- Juls
Aphrodite- Faye
Artemis- Kyla

Bugs
Poot-Nicole N.
Kahirapan-Emma
Kasakiman-Cheska
Inggit- Gatbonton
Kapayapaan- Christia
Narrator: Allyssa R.

Scene 1
Narrator: Ang buhay ng tao ay isang gulong. Patuloy na umiikot, patuloy na tinatahak ang ibat-ibang uri ng landas. Sa pagtahak na ito, minsan tayo ay nababahiran ng dungis ang ating buhay. Walang perpektong buhay sa mundong ito. ∞LIGHTS ON Ngunit noong unang panahon perpekto ang kanilang buhay. Ang kwentong ito ay magmumulat sa inyong puso’t isipan ng kahalagaahan ng pasunod at pag-asa sa ating buhay.
(NAG-SASAYA ANG MGA LALAKI)
Lalaki1: Napaka-saya ng ating buhay! (tatayo)
Lalaki2: S’ya nga, wala na akong mahihiling pang iba!
Lalaki3: Hindi na natin kailangan humiling pa sa mga Diyos at Diyosa! Hindi na! (tatawa)
Lalaki4: Wala na tayong panahon na sumamba sa kanila dahil hindi na tayo mag kanda mayaw na ubusin ang mga biyaya dito!
(magtatawanan ang lahat)
Lalaki5: Eto pa! (hinihingal) kaya na natin na buhay na wala sila!.
(Magtatawanan at mag-iinuman ang mga kalalakihan) ∞DIM LIGHTS
∞CENTER LIGHTS sa mga Diyos at Diyosa
Athena: Lapastangan ang inasal ng mga mortal! Niyurakan nila ang ating mga pangalan! (galit)
Ares: Ang lalakas ng kanilang mga loob, na mag-sambit ng mga ganong na salita! (galit)
Hera: Kung hindi dahil sa atin, wala sila! Wala silang matatawag na daigdig! Wala silang mga buhay! (galit at nag-mamalaki)
Aphrodite: Masyado kayong mainit. Sa palagay ko kailangan na ninyong mag-palamig. (malamig ang boses)
Hephaestus: Tama si Aphrodite, huminahon kayo.
Athena: Palibhasa’y wala kang alam. Napakitid ng iyong utak Aphrodite! ( galit )
Aphrodite: Dahan-dahan ka sa iyong pag-sasalita.
(Mag-titingin ng masama si Athena at Aphrodite)
Artemis: Parusahan natin sila! Tangalan ng buhay!
(nag-talo-talo ang mga diyos at diyosa)
Zeus: Tumahimik kayong lahat! (pasigaw)
Hera: Durugin at pulbusin natin sila!
Apollo: Ngunit mawawalan ng kulay at musika ang daigdig.
(mag-uusap-usap ang mga diyos at diyosa)
Zeus: Lumikha tayo ng isang babae na magdadala ng kaparusahan sa mga lalaki. (sasangayon ang ibang mga diyos ay diyosa) Hephaestus mag-lilok ka ng isang babae. Nais kong natapos mo ito sa maiksing panahon.
Hephaestus: Masusunod Zeus. Kung gayon ako’y mauuna na para mahumpisahan ang paglililok.
∞LIGHTS OFF

Scene 2

(Nag-lililok si Hephaestus)
Hephaestus: marmol ang aking gagamitin sa pag-likha sa iyo.
(Tapos na mag-lilok) ∞DIM LIGHTS papasok na si Pandora

Zeus:Hephaestus! Tapos na ba ang aking inatas na Gawain sa iyo?
Athena: Nasaan ito? Maaring ba naming masilayan?
Aphrodite: Maganda ba siya? Katulad ko?
Hephaestus: Huminahon kayo. Naririto sya! (tatangalin ang tela sa statue)
(Namangha ang lahat sa ganda ni Pandora)
Artemis: Kahanga-hanga ang iyong nilikha. Napakahusay.
Ares: Walang kasing tulad ang galing ng iyong mga kamay Hephaestus.
Dionysus: kailangan natin mag-diwang! (tatawa)
Zeus: Bago tayo mag-diwang, kailngan muna natin maipadala ang nilikha ni Hephaestus sa daigdig. Bibigyan ko siya ng buhay upang makagalaw at gawin ang kanyang gusto.
Athena: Ipagkakaloob ko sa kanya ang galing sa paghahabi at pag-buburda.
Apollo: Ibibigay ko sa kanya ang kagalingan sa pagtugtog ng Lira.
Aphrodite: Tataglayin niya ang ganda na walang kamatayan, na kama-manghaan ng lahat.
Hera: Kung ganon, pagkakalooban ko siya ng kakayahan na mang-akit.
(Mabubuhay na si pandora)
∞DIM LIGHTS sa diyos at diyosa
Zeus: Ikaw ay pangangalanan PANDORA na nangangahulugan ng “Regalo ng diyos at diyosa” Mag-diwang na kayong lahat. Maliban sayo Hermes!
Hermes: Hala? Ngunit.....
Zeus: Ihahatid mo si Pandora kay Epimetheus. Maliwanag ba? Pandora?
Pandora: Ano po iyon?
Zeus: Ipagkakaloob ko at ipagkakatiwala ko ang susi na ito sayo.
Pandora: Susi? Susi para saan?
Zeus: Susi iyan para sa kahon na yon.Huwag na huwag mong tatangkain na buksan ang kahon.
Pandora: (naguguluhan) Pero bakit po?
Zeus: (Isasabit sa leeg ni Pandora ang susi) tandaan mo ang habilin ko sa iyo. Hermes! Maari mo nang ihatid si Pandora sa daigdig.
Hermes: Mauuna na kami. Pandora? (Iaalok ang kamay nya kay Pandora) tayo na?
(Pandora ibibigay ang kamay kay hermes)
∞LIGHTS OFF

Scene3
(naglalakad si Hermes at si Pandora)
Hermes: Narito na tayo Pandora. Hanggang dito na lang ako. Nakikita mo ba ang lalaking may hawak ng tapayan? Siya si Epimetheus.
Pandora: Maraming salamat Hermes.
Hermes: Mag-iingat ka Pandora.
(aalis na si Hermes)
(mapapatingin si Epimetheus kay Pandora at mabibighani ito sa kanya)
(lalapit si Epimetheus kay Pandora at kakausapin ito)

Epimetheus: Binibini, Ako si Epimetheus, Kung mamarapatin mo sa nais kong malaman ang iyong pangalan? Ngayon lang kita nakita dito. Saan ka nang-galing? (Iaalok ang kamay niya)
Pandora: Galing ako sa malayong pook. Ang ngalan ko ay Pandora.(Ibibigay ang kamay niya at hahalikan ito ni Epimetheus)
∞DIM LIGHTS ♫ sweet song will play
(Habang natugtog ang musika ∞ center lights kina Pandora at Epimetheus.Hahawakan ni Epimetheus si Pandora sa mukha at titingin nito sa mga mata ni Pandora. Maghahawak kamay ang dalawa at uupo kukuha ng sing-sing si Epimetheus at isusuot ito kay pandora at magtititigan ang dalawa) ∞LIGHTS OFF
∞Ikalawang Yugto
Narrator:Nasaksihan ninyo ang unang yugto ng kwento. Nasaksihan ninyo ang pag-likha kay Pandora. Nasaksihan ninyo rin ang asal ng mga mortal at kung paano nakaapekto ito sa mga diyos at diyosa.Sa ikalawang yugto ng kwentong ito masasaksihan ninyo ang pagiging mabuting may-bahay ni Pandora.Sa yugtong rin ito masususbukan ang pagsunod at pananalig ni Pandora.
∞Light On
Scene 5
(Nagtatahi si Pandora habang naka-upo sa Hapag-kainan. Dadating bigla si Epimetheus.
Pandora: mahal ko gising kana pala.Halina’t kumain na tayo.
Epimetheus: Mahal kong asawa. Para kanino yang inyong tinatahi. (nakain)
Pandora: Ito ba? Para sayo nakita ko ang telang ito sa pamilihan. Napaka ganda niya sa mata kaya naisip ko na bagay na bagay sayo ito.
Epimetheus:Napaka-swerte ko sayo mahal ko. (hahalikan si Pandora sa kamay) Aalis na ako mahal ko. Mag-iingat ka.
Pandora: Sige, eto ang iyong tanghalian (iaabot ang basket) ubusin mo. Mag-iingat ka lagi.(aalis na si Epimetheus)
(ipagpapatuloy ni Pandora ang pagtatahi at pag-kain. Hanggang sa may narinig syang mga tining mula sa kahon na ibinigay ni Zeus)

∞Voice over: Pandora ...... Pandora.... Buksan mo itong kahon... Magagalak ka kapag binuksan mo ito..... (Maglalakad si Pandora patungo sa kahon)
∞Voive over: Ayan, ganyan nga Pandora, lumapit ka at buksan ang kahon. (tatawa) Konti lakad pa. Ayan buksan mo na.....
(pag-kabukas ni Pandora sa kahon lalayo sya ng kaunti at lalabas ang mga tutubi)
(matatakot si Pandora)
Poot: ako ang mag-dadala ng poot sa daigdig na ito. (tatawa)
Kahirapan: kahirapan ang nag-aantay sa kanila. Ako ang magbibigay noon.
Kasakiman: magdudulot ako ng pag-aaway dahil sa kasakiman.
Inggit: hatid ko ang inggit sa tao. (papalibutan si Pandora at tatawa. Bubugawin ni Pandora ang mga bubuyog at sasaraduhan ang kahon)
Pandora: Ano ang aking nagawa!(iiyak) Ako ang may kasalanan nito! Pinahamak ko ang lahat!
∞Voive over: Pandora buksan mo ito! Pandora!
(Magugulat si Pandora)
Pandora: Hindi dyan ka lang! Hindi ka pwedeng makalabas!
∞Voice over: Pandora! Pakiusap!.....
(hindi natiis ni Pandora at binuksan ang kahon)
Pag-asa: Ako ang magsisilbing liwanag sa panahon ng kadiliman ako ang pag-asa Pandora. Huwag kang mag-patalo sa mga problema, huwag kang mawala ng pag-asa.
(Pupunasan ang mga luha ni Pandora)
Pandora: Pag-asa?
Pag-asa: Hanngang may pag-asa. Lagi may liwanag ang bukas Pandora.
∞LIGTHS OFF
Scence 6
(naglalakad si Pandora at pag-asa. Makikita nila na may kaaway si Epimetheus at magkakagulo ang lahat.)
Pandora: Epimetheus, mahal ko.
Epimetheus: Pandora. Anong nagyari sayo?
Pandora: Wala ayos na. Na-ayos ko na ang lahat. Hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa.
Narrator: Nasaksihan ninyo ang kwento ni Pandora at kung paano siya naging gannap na tao. Paano niya nakamit ang kaligayahan. Nasaksihan ninyo ang ibat-ibang uri ng pang-yayari at problema sa daigdig. Ngunit isa lang ang masasabi ko ang Pag-asa ang syang liwanag n gating buhay...∞LIGHTS OFF

Similar Documents

Premium Essay

Pandora

...Strengths:Pandora evokes strong desire in all who see her. Pandora's Weaknesses:Deceitful but the gods made her that way; in later, kinder interpretations, her curiosity. Parents: One account has Pandora made by Hephaistos at the request of Zeus and adorned byAthena and Aphrodite. But another story says she was the creation of Prometheus and Epimetheus. Pandora's Spouse: She was given as a gift to Epimetheus. Children: None known; symbolically she is known as the releaser or "mother" of troubles. Associated Sites: Mount Olympus, where she was created. Basic Story: Zeus, upset with the brothers Prometheus and Epimetheus for having successfully brought fire to humankind, making for all those annoying sparkling lights on the ground at night, decides to even things up by introducing disease, death, and sorrow to humankind. In the original tale these things are held in a jar, not a box. He orders Pandora to be created and gives her as a gift to Epimetheus, brother of Prometheus. She is told to never open her jar, but the gods and goddesses have also made her curious. Eventually, she opens the jar, which in some versions was not given to her by Zeus, but was instead kept locked up by Epimetheus, who did not want humankind to suffer. But in either case, the vessel is opened. Pandora realizes what she has done, but cannot slam the lid back on fast enough. The only thing left in the jar is Elpis, or Hope. There are several variants to Pandora's tale, more than the usual for......

Words: 943 - Pages: 4

Free Essay

Caja de Pandora

...La Caja de Pandora Este mito de la caja de pandora comienza con los personajes de Prometeo y Epimeteo. Ellos eran hermanos, y los dioses del Olimpo les encargaron la creación de los animales y del hombre, además debían dotar a sus criaturas con los recursos necesarios para la supervivencia. A Epimeteo le correspondió crear a los animales y a Prometeo, a los hombres. Prometeo realizó su trabajo con gran esmero y amor, construyendo a los hombres semejantes a los dioses, con una mezcla de agua y tierra. El reparto de las cualidades lo hizo Epimeteo, otorgando una porción equitativa de dones a cada uno. A quienes tocaba fuerza, no correspondía rapidez, a los débiles les daba armas, a los pequeños alas y así sucesivamente. Cuando repartió todos los dones, los dotó de pelos y una piel gruesa, para protegerlos de las temperaturas extremas. Hizo que su alimentación fuese variada, unos comían hierbas, mientras que otros devoraban a otros animales. Así, hasta que completó el reparto, pero no se dio cuenta de que había dejado a la especie humana sin facultades. Cuando llegó Prometeo a inspeccionar el trabajo de Epimeteo, vio que todos los animales estaban justamente equipados, menos el hombre. Como Prometeo amaba a los hombres y estos deberían vivir en la tierra sin contar con los recursos necesarios para su supervivencia, les concedió el fuego, para que pudieran sobrevivir y les enseñó a respetar a los dioses. Además, como los hombres fueron hechos a semejanza de......

Words: 726 - Pages: 3

Premium Essay

Pandora

...Business Strategy: Pandora created and provides an easily accessible Internet radio platform personalized to and by individual listeners. Launched in 2000, Pandora Media created a way for individuals to stream their favorite songs without purchasing them. With over 900,000 songs, Pandora takes the likes and dislikes of each individual consumer into account to make customized stations of exactly what they want to hear. Pandora is focused on Mobile Monetization which is a two prong approach. Digital Strategy and Radio Strategy are the two main areas of focus. The Digital strategy is focused on reaching its customers through the online and mobile devices where the Radio Strategy is trying to reach more consumers through the Interactive and Measureable Audio Products. Traditional broadcast radio currently stands at approximately $73 per 1,000 listener hours, where the mobile platform only stood at $20, which shows the most room for improvement. The mobile platform had increased by 50% since last year and is forecasted to continue to climb at a rapid rate. Close to 70% of all active listeners, now come from the mobile platform which shows transition of today’s society. Pandora has over 200 million registered users and more than 76 million active users. Pandora's major source of revenue are through advertisements it serves on its mobile and web platform. Currently Pandora serves less than one minute of audio ads per hour of listening. This guarantees greater consumer......

Words: 916 - Pages: 4

Free Essay

Similarities Promotheus with Adam and Eve

...In Genesis and the Theogony, the parallel stories of Adam and Eve, with Prometheus and Pandora, have both similarities and differences. There are many similarities, but the most important ones, play a significant role in the fact that women are responsible for bringing evil. These two women were also warned not to disobey, but they didn't listen. There are also many differences such as, in the story of Adam and Eve, the woman was a gift and in Pandora and Epimetheus, the woman was a punishment. Another similarity between the two stories was that both men were created with mud/clay. In the story of Adam and Eve, God took some clay from the ground and made the shape of a man. Then, he breathed into the shape and suddenly the man's eyes opened and he began to live. In the story of Pandora and Epimetheus, Prometheus shaped a man out of mud and Athena breathed air into the clay figure. Soon, the man began to move and live. One similarity between both stories is that both women were warned not to do something. In the story of Adam and Eve, Eve was deceived and tricked, by a serpent, into eating the fruit she was told not to eat. In the story of Pandora and Epimetheus, Pandora's curiosity about what was inside the box became to great. So, she opened the box and out flew all manors of evils, sorrows, plagues and misfortune. When she realized what she had done she closed the box immediately, but it was to late for all the evil things had flown out. But there was one good thing......

Words: 355 - Pages: 2

Premium Essay

Literature

...named her Pandora. Zeus sent his new daughter, Pandora, down to earth so that she could marry Epimetheus, who was a gentle but lonely man. Zeus was not being kind. He was getting even. Epimetheus and Prometheus were brothers. Zeus was mad at one of the brothers, Prometheus, for giving people fire without asking Zeus first. Zeus gave Pandora a little box with a big heavy lock on it. He made her promise never to open the box. He gave the key to Pandora’s husband and told him to never open the box. Zeus was sure that Epimetheus' curiosity would get the better of him, and that either Epimetheus or his brother would open the box. Pandora was very curious. She wanted to see what was inside the box, but Epimetheus said no. Better not. "You know your father," Epimetheus sighed, referring to Zeus. "He’s a tricky one."One day, when Epimetheus lay sleeping, Pandora stole the key and opened the box.Out flew every kind of disease and sickness, hate and envy, and all the bad things that people had never experienced before. Pandora slammed the lid closed, but it was too late. All the bad things were already out of the box. They flew away, out into the world.Epimetheus woke up at the sound of her sobbing. “I opened the box and all these ugly things flew out,” she cried. “I tried to catch them, but they all got out.” Pandora opened the box to show him how empty it was. But the box was not quite empty. One tiny bug flew quickly out before Pandora could slam the lid shut again. “Hello,......

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Pandora

...Stories of Pandora and Eve The Greek myth of Pandora and the Hebrew story of Eve both relate the creation of the first woman, but the woman was created for different reasons. The story of Pandora is about the betrayal of a titan, named Prometheus, who stole fire from Zeus and the gods and gave it to man. As a punishment, a woman was created to bring misfortunes to mankind. In the story of Eve, a woman was created by God as a companion for man, but she also brought misfortunes to man. Although both stories are about the creation of the first woman and how their disobedience is the source of despair for mankind, the story of Eve has a more positive view of women. In the Greek myth of Pandora, the creation of the first woman was ordered by Zeus as a gift to punish man for stealing fire. Zeus ordered the other gods to create Pandora. She was given several traits by different gods such as beauty, musical talents, healing, manual dexterity, and gardening. Pandora was lovable, talented and was the ideal female. In addition, Pandora was also given a box and told never to open it. Yet, given the traits of foolishness and curiosity, she opened the box and released the misfortunes that afflict mankind. In the story of Eve, the creation of the first woman was by God, who decided that Adam should not be alone : “It is not good that the man should be alone. I shall make him a helper meet for him” Gen Ch2; 18. Therefore, God caused a deep sleep on Adam and He took one of his ribs......

Words: 595 - Pages: 3

Premium Essay

Pandora

...Market research Pandora has a global distribution, selling its products all over the world, in more than 65 countries and over more than 6 continents. Pandora is very successful among the Europeans and the North and South Americans, due to the fact that 86% of their sales are covered in these countries. At the moment, Pandora’s products are not so well received in the Asian market, but in order to enlarge their profit they should focus on creating a suitable strategy for this market as well. In order to have a precise positioning for Pandora on the market it is necessary to analyse its competition and the demand on the jewellery market. In order to do so, there will be analysed the countries with the most impact on Pandora’s sells: the USA, the United Kingdom, Germany and Australia. 1. US Market Despite the economic crisis, Pandora showed a significant growth in the USA between 2009 and 2010. The reason for this growth is due to the establishment of new shops. According to financial results, Pandora had 81% growth during 2009 and 2010. In general, the jewellery market in the US showed a decline of 11% in 2009 compared to 2008; while the exclusive jewellery presented a setback, the sales for the fashionable ones rose. In this period the online shopping gained popularity because of the lower prices. The most popular online shops were Tiffany’s, Swarovski’s and Keyjewelers’s. The jewellery market in the USA is very fragmented as there exist many major and...

Words: 2148 - Pages: 9

Premium Essay

Pandora

...Reconstruction had a large impact on African Americans. It was a gateway period for African Americans into American society as equals. Many changes were made that helped them gain rights and acceptance, but it wasn’t an easy change. In the early years of reconstruction, black codes restricted African Americans greatly (Document D), but as reconstruction went on, various acts were passed to help African Americans gain passage into every day society (Document A). From 1865-1866, the Southern governments put Black Codes into place. These were laws that targeted blacks as unequals in society to try and regain white supremacy. Blacks couldn’t vote, purchase land, testify in court against a white man, bear arms (Document D), etc. Blacks were also forced to sign heavy-laboring contracts for work. Black Codes also sparked the emergence of the Ku Klux Klan, or KKK, who killed and lynched large numbers of African Americans and their families (Document G). Radical Republicans began to take action to give southern blacks equal rights in society. In 1866, the Civil Rights Act was passed that granted African Americans national citizenship and entitled them to sue and be sued, give evidence, and buy/sell/inherit land (Document H). Two years later in 1868, the 14th Amendment was ratified which made blacks both national citizens and citizens of the states that they resided (Document I). States now could not discriminate against blacks. From 1867-1877, Radical Republicans led Congress to...

Words: 324 - Pages: 2

Premium Essay

Pandora

...Pandora Media, Inc., formerly Savage Beast Technologies Incorporated, is an internet radio service in the United States, Australia and New Zealand. Pandora Media, Inc. is a free personalized radio that plays music and comedy. It has music and comedy alike that all can enjoy. You just have to start with the name of a favorite artist, song, comedian or composer and Pandora will create a custom station that plays those similar tracks for your hearing. There are hundreds of music and comedy genre stations ranging from dance music, to smooth jazz to power workout music. You can listen wherever and whenever you are in the mood for great music. Chief strategist officer Tim Westergren founded the company in 2000 and Pandora went public in 2011. When Mr. Westergren was asked the question what made him go public with Pandora, his response was that the IPO presented itself to them but they didn't have a particular plan. When you have certain level of confidence in your business, and when some liquidity is useful, those are the two principal drivers. Bridge Bank, National Association was the investment banker however, Crosslink Capital Inc., Pandora’s biggest stockholder, will sell an additional 4 million shares, according to the filing. Underwriters include JPMorgan Chase & Co. Morgan Stanley and Wells Fargo & Co. had a 30-day option to purchase an additional 2.1 million shares, potentially increasing Pandora’s proceeds to almost $280 million. Crosslink Capital will remain......

Words: 1039 - Pages: 5

Free Essay

Pandora Case

...Pandora case 1. Pandora started with a website which provides personalized music playlists. Experts rated songs on as many as 500 different musical attributes or “genes”. Each gene corresponds to a music characteristic, such as gender of the lead vocalist, level of distortion on the electric guitar, syncopation, and vocal harmonies, to name just a few. Pandora has two subscription plans. On the free plan the listener will hear advertisments now and then and there is a user limit of 40 hour-per-month listening maximum and twelve total skips every 24-hours. For $36 a year, the subscription‐based plan provides members with unlimited listening hours, higher‐quality audio, a desktop player, and no ads. Pandora later developed a smartphone app, which also can be connected to some cars, which makes it easier for consumers to use Pandora in their cars. 2. The horizontal conflict impacts Pandora the most because their main product, music, can be found in a lot of different ways. Pandora has a lot of competition, for example, Itunes and emusic. The idea of Pandora is to create a personalized radio station. Itunes provides a way of creating your own playlist, which is simmilar to the product of Pandora. 3. Pandora uses a lot of different ways to distribute their music. They have a website, a smartphone app and they have installed systems in several cars for consumers to acces Pandora in their car via Web-connected apps. 4. Pandora will be succesful in the future because a......

Words: 291 - Pages: 2

Free Essay

The Freemium Business Model

...Case study 1 | Pandora | The Freemium Business Model | | Christian Ortiz | E-COMMERCE MODELS AND ITS APPLICATIONS MKT 640GEORGE ACKERMANOCTOBER 2013 | Pandora Pandora Radio started as Savage Beast Technologies and was founded by Will Glaser, Jon Kraft, and Tim Westergren. Later on after nearly failing, the company was renamed Pandora Media and launched Pandora Radio on July 21, 2005 (Arrington, 2005). Pandora is an internet radio service, recommendation service, and the custodian of the Music Genome Project. Pandora works by users entering a song or artist that they like, and the service responds by playing selections that are musically similar. Users provide feedback on approval or disapproval of individual songs, which Pandora takes into account for future selections (Crunch Base, 2013). The Music Genome Project is the backbone of Pandora Internet Radio. The goal of the Music Genome Project is to take music and boil it down to quantifiable data. Every song in the Genome’s library is analyzed by a musicologist, which is usually a musician with a strong backgrounds in music theory. The musicologist then breaks down and rates over 400 attributes of every song, from the “soulfulness” of the vocals to the rhythmic and key changes in a given song. These 400 attributes are combined into larger groups called focus traits, and there are 2,000 focus traits. Some examples of these focus traits are rhythm syncopation, key tonality, vocal harmonies, and displayed......

Words: 1474 - Pages: 6

Premium Essay

Pandora Case

...Pandora case. Pandora tried to use the business model of Gillette when the products differed significantly. I do not know who were the analysts who decided to suggest Hold and Buy signals for the company. And what kind of strategic management team did the company have, but this was extremely wrong. Selling such expensive items like jewelry in a business format as a household item that costs less than 30$ is so wrong in so many cases. The poor inventory management is due to the mentality of such items worn. Usually at that price people buy something that can be combined with other jewelry, thus they would not want to come back and wear the same bracelet with another charm. Thus, the strategy that they used was completely poor executed. As well, jewelry can be brought to a professional and the lock can be changed, in order for the charms to fin. In the case with Gillette, nobody would want to spend more time than required on a razor blade that costs 30$, and there are not many substitutes. The only idea how this could have been fixed, is if the shop would change the pricing, and balance out both the charm and the bracelets. Thus a buyer would have the possibility to buy what he desired at the price in which he would be satisfied. And that’s not for sure that it would help. The company has chosen a really bad business model to look on. And there are not many solutions to fix this...

Words: 258 - Pages: 2

Free Essay

Pandora Case Study

...Pandora and the Freemium Business Model 1. Compare Pandora’s original business model with its current business model. What’s the difference between “free” and “freemium” revenue models? Pandora’s original business plan was to give away 10 hours of free music then after the free time is up then they had to subscribe to the service. The next attempt was to allow 40 hours free time then they had a choice to subscribe to the service or wait till the next month to sign up again. The third time they had affiliates and advertisement to help with the cost that was not able to get from the lack of subscribers. When one subscribed to the premium service they received better service from Pandora. In the “free revenue models” you give a locked version or allow a certain amount of time for the use of a product so that in hopes of getting the person to subscribe to the service, whereas in “freemium revenue models” you allow them to have the basic service for free then offer the premium service for a monthly fee. 2. What is the customer value proposition that Pandora offers? When the customer decides if one should pay for the service that Pandora offers, they see that when they upgrade to premium service they receive fewer usage limits, no advertisements, higher quality streaming music, and a desktop app. 3. Why did MailChimp ultimately succeed with a freemium model but Ning did not? MailChimp succeed because they gave away just the basics to entice the members to subscribe.......

Words: 381 - Pages: 2

Premium Essay

Pandora Freemium Model

...see that most of the originating or base elements stayed the same in each model but some key elements changed. These element changes were major catalysts in leading Pandora through its venture from a company who in late 2005 was faced with major financial issues, to in 2013 the most successful business for subscription to radio service. Pandora coming into the race had a first -mover advantage because they were the first on the music supply scene with an algorithm that puts together a personal radio station based on the consumer’s tastes. This algorithm customized the consumers experience by basing its selections not only on the selected artist but also favorite musician and closely related music by different artists. As part of dealing with the competitive market Pandora’s main business strategy was to differentiate itself from competitors like I-tunes and P2P sites by focusing on the value its customization tools provided to the users. Being able to offer more personalization and accessibility expanded Pandora’s market space. The management team at Pandora took a risk and changed some key elements in their business model which gave the company the ability to expand the consumer base while creating loyal customers willing to pay for premium service. The first major change was in November of 2005 Pandora gone from having a subscription based revenue plan to an advertising revenue plan. The original plan was to offer 10 free hours and then give the option to purchase......

Words: 1102 - Pages: 5

Premium Essay

Pandora Case Analysis

...David Raphael S. Pe ECOMMER K31 Pandora Case Study 1. Compare Pandora's original business model with its current business model. What's the difference between "free" and "freemium" revenue models? Pandora originally started with a subcription type of business model wherein users must pay $36 per month after they have used up their 10 hours of free access. The original model used was the free trial type. What happened was after the free trial of 10 hours was used up, the customers were unwilling to pay for the subscription fee. Now, the new and current model being used by Pandora is the freemium business model. The new model offered users longer time limit in using their features, which could be used again in the next month and so on. They gave the users 3 options after the free time was used up. It was either (a) to pay $0.99 for the month, (b) sign up for a premium service offering unlimited access, and (c) do nothing and wait for the next month to come, which was said previously. The new model turned out to be successful and was able to double the profits for Pandora. The free revenue model offers a free trial of a product/service for a limited time. After the users have used up the free trial period, the company now will charge the user in order for him/her to continue the use of the company’s products/services. The freemium revenue model, in the other hand, offers the user unlimited free access but only to limited features of the company’s......

Words: 636 - Pages: 3