Free Essay

Paper 1

In: Business and Management

Submitted By ko4wal
Words 6965
Pages 28
Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach
This publication is subject to copyright and is the property of the EU SME Centre, a project funded by European Union. The English original of the publication has been translated by the China Poland Economic Cooperation Centre, Economic Promotion Department of Information and Foreign Investment and the translation is the sole responsibility of the above organisation. W Chińskiej Republice Ludowej (dalej „Chiny”) istnieje około 15 rodzajów podatków, jakim podlegać mogą podmioty zagraniczne. Podatki te obejmują: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek vat, podatek od działalności gospodarczej, podatek konsumpcyjny, miejski podatek od budowy, opłatę celną, opłatę skarbową, podatek od nieruchomości, podatek od pojazdów i łodzi, miejski podatek od użytkowania gruntów, podatek od umów prawnych, podatek vat od gruntów, podatek od surowców oraz podatek od zakupu pojazdu. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie podstawowych zasad i wytycznych dotyczących odpowiedzialności za podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach, jak również opis najważniejszych elementów chińskiego systemu podatku vat i podatku od działalności gospodarczej. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z ulg podatkowych, takich jak obniżone stawki dla małych przedsiębiorstw, czy przedsiębiorstw typu low-profit. Dodatkowe zachęty oferowane są przedsiębiorstwom z branży high-tech lub przedsiębiorstwom ustanowionym w rejonach zachodnich. Wykaz takich zachęt znajduje się w części 6. Opodatkowanie jest narzędziem, które organy państwowe często zmieniają celem wdrażania inicjatyw ekonomicznych i społecznych w szybko ewoluującej gospodarce. W związku z tym, polityki dotyczące zachęt podatkowych, stawki podatku oraz metody obliczania podatku mogą zmienić się niemalże bez ostrzeżenia. Stawki podatku mogą ponadto różnić się w zależności od zakresu, branż, czy jurysdykcji, w jakiej spółka działa. Niniejszy dokument ma służyć jedynie jako punkt wyjścia do tematyki systemu podatku dochodowego od osób prawnych w Chinach.

1. Ramy prawne

1.1. Źródła prawne podatku dochodowego od osób prawnych Obowiązujące przepisy chińskie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych obejmują „Prawo Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych”, „Szczegółowe zasady wprowadzenia prawa Chińskiej Republiki Ludowej dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych” obowiązujące od 1 stycznia 2008 r. oraz inne powiązane okólniki wydawane przez Ministerstwo Finansów i Państwową Administrację Skarbową. Państwowa Administracja Skarbowa prowadzi stronę internetową w języku angielskim, która zawiera wiadomości, statystyki, umowy dotyczące opodatkowania oraz tłumaczenia chińskich przepisów podatkowych (nie 1
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

gwarantuje się jednak kompleksowości ani aktualności tych informacji i należy je zweryfikować we własnym zakresie). 1.2. Płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych Zgodnie z chińskim prawem dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych, wszelkie przedsiębiorstwa lub organizacje, które uzyskały dochód w Chinach, inne niż przedsiębiorstwa będące w pełni własnością kapitału prywatnego lub przedsiębiorstwa partnerskie, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych dzielą się na dwie osobne grupy: przedsiębiorstwa krajowe i przedsiębiorstwa zagraniczne. Przedsiębiorstwo krajowe jest definiowane jako przedsiębiorstwo, które: a) zostało prawomocnie ustanowione w Chinach; lub b) przedsiębiorstwo, które zostało ustanowione zgodnie z przepisami jurysdykcji zagranicznej, lecz którego faktyczna instytucja zarządzająca znajduje się w Chinach. W tym przypadku, faktyczna „instytucja zarządzająca” odnosi się do instytucji odpowiedzialnej w sposób zasadniczy i całościowy za zarządzanie i kontrolę nad produkcją, operacjami, personelem, finansami oraz aktywami przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zagraniczne jest definiowane jako przedsiębiorstwo, które: a) zostało prawomocnie ustanowione zgodnie z przepisami jurysdykcji zagranicznej i posiada swój faktyczny zarząd poza Chinami, lecz posiada swoje instytucje lub zarząd założony w Chinach, lub b) przedsiębiorstwa, które posiadają dochód pochodzący z Chin bez zakładania jakiejkolwiek formalnej chińskiej instytucji lub placówki. 1.3. Dochód podlegający podatkowi dochodowemu od osób prawnych Przedsiębiorstwa krajowe podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych dla swoich dochodów uzyskanych globalnie. Przedsiębiorstwa zagraniczne podlegają natomiast jedynie podatkowi dochodowemu od osób prawnych dla dochodu pochodzącego z Chin oraz dochodu pochodzącego spoza Chin, lecz związanego z instytucjami lub placówkami w Chinach. Na przykład przedsiębiorstwo chińskie będące w całości własnością kapitału zagranicznego kwalifikuje się jako przedsiębiorstwo krajowe. Wszelki dochód, w tym dochód zagraniczny, podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych w Chinach. Rodzaje dochodów pochodzących z Chin obejmują między innymi: a) dochód ze sprzedaży dla transakcji zrealizowanych w Chinach; b) dochód z usług wyświadczonych w Chinach; c) dochód z cesji nieruchomości zlokalizowanych w Chinach; d) dochód z cesji ruchomości, w sytuacji gdy cedent był zlokalizowany w Chinach; e) dochód z dywidend uzyskany z przedsiębiorstw zlokalizowanych w Chinach, oraz f) dochód z odsetek, dochód z wynajmu lub dochód z tantiem uzyskany z przedsiębiorstw zlokalizowanych w Chinach lub osób zamieszkałych w Chinach. 1.4. Obowiązujące stawki podatku dochodowego od osób prawnych Standardowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 25%. Stawka ta dotyczy przedsiębiorstw krajowych oraz zagranicznych, które założyły instytucje lub placówki w Chinach i posiadają dochód związany z takimi instytucjami lub placówkami. Państwo zapewnia obniżone stawki określonym firmom działającym w branżach lub jurysdykcjach, które rząd pragnie pobudzić (szczegółowe informacje znajdują się w części 6).

2
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

2. Podatek dochodowy od osób prawnych dla przedsiębiorstw krajowych Przedsiębiorstwa krajowe płacą podatek dochodowy od osób prawnych dla ich dochodu uzyskanego globalnie. Zasadniczy wzór do obliczania podatku dochodowego od osób prawnych dla przedsiębiorstwa krajowego przedstawia się następująco: Należy podatek dochodowy od osób prawnych = dochód podlegający opodatkowaniu x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych gdzie: dochód podlegający opodatkowaniu = dochód brutto – dochód niepodlegający opodatkowaniu – dochód zwolniony z opodatkowania – odliczenia – dopuszczalne straty przeniesione z poprzednich lat Jeśli przedsiębiorstwo krajowe nie jest w stanie przekazać kompletnej i dokładnej dokumentacji dotyczącej dochodu, kosztów oraz wydatków wymaganej w celu obliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, chiński organ skarbowy ma prawo oszacować taki dochód. 2.1. Dochód brutto Dochód brutto obejmuje wszelki dochód uzyskany globalnie w okresie podatkowym. Obejmuje to między inny dochód ze sprzedaży, dochód z usług, dochód z cesji aktywów, dochód w dywidend, dochód z odsetek, dochód z najmu, dochód z tantiem, dochód z darowizny oraz inny dochód pieniężny i niepieniężny. Dla dochodu niepieniężnego, wartość rynkowa otrzymanego świadczenia w ramach transakcji podlega opodatkowaniu. Jest to ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę przy realizacji większych transakcji, które nie są rozliczane gotówką, ponieważ stwarza to możliwość niedoborów płynności związanych z odpowiedzialnością podatkową. Dochód ze sprzedaży jest ujmowany i opodatkowany na zasadzie memoriałowej w oparciu o chińskie Powszechnie Uznawane Zasady Rachunkowości, które w wielu aspektach są zbliżone do Międzynarodowych Powszechnie Uznawanych Zasad Rachunkowości. Dochód z dywidend i związane podatki są ujmowane i należne z datą ogłoszenia dywidendy inwestora. Dochód od odsetek, najmu i tantiem podlega opodatkowaniu z datą, gdy staje się należny na podstawie danej umowy. Dla towarów sprzedanych na raty, dochód podobnie podlega opodatkowaniu z datą, gdy płatność staje się należna na podstawie danej umowy. 2.2. Dochód niepodlegający opodatkowaniu Dochód niepodlegający opodatkowaniu jest mniej powszechny w przypadku struktur firmowych wykorzystywanych przez europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa wchodzące na rynek chiński lub prowadzące działalność w Chinach. Przykłady dochodu niepodlegającego opodatkowaniu obejmują fundusze uzyskane przez przedsiębiorstwo, które mają być przeznaczone na szczególne cele, wskazane przez Ministerstwo Finansów i Państwową Administrację Skarbową i zatwierdzone przez Radę Państwa. 2.3. Dochód zwolniony z opodatkowania Zasadniczo wyróżnia się trzy rodzaje dochodu zwolnionego z opodatkowania: odsetki od długu państwowego, dochód organizacji non-profit oraz dochód z dywidend z przedsiębiorstw krajowych. Podobnie jak w przypadku wielu innych państw, Chiny nie opodatkowują odsetek od długu 3
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

państwowego. Uprawnione organizacje non-profit są również na ogól zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodu z działalności non-profit. Organizacje non-profit podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych dla dochodu z działalności realizowanej dla zysku. Co najistotniejsze dla małych i średnich przedsiębiorstw, Chiny nie opodatkowują dywidend uzyskiwanych z bezpośrednich inwestycji w inne przedsiębiorstwa krajowe. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać struktury spółki matki/spółki zależnej. 2.4. Odliczenia Faktyczne i uzasadnione koszty związane z działalnością generującą dochód są odliczane od dochodu podlegającemu opodatkowaniu (z zastrzeżeniem ograniczeń podanych w tabeli poniżej). Uzasadnione koszty obejmują koszty, wydatki, podatki, straty oraz inne wydatki ponoszone faktycznie w drodze generowania dochodu. Wszelkie odliczenia winny być zgodne z przepisami podatkowymi i wynikać z ważnej dokumentacji uzasadniającej. Zgodnie z metodą memoriałową, wydatki przedsiębiorstwa należy podzielić na wydatki kosztowe i wydatki kapitałowe. Wydatki kosztowe należy odliczyć w okresie, gdy zostały poniesione. Wydatki kapitałowe należy kapitalizować i amortyzować przez okres użytkowania. Szczegółowe wytyczne w zakresie amortyzacji aktywów znajdują się w części 3.5. Powszechne wydatki obejmują: wydatki na marketing i sprzedaż, koszty finansowe, darowizny charytatywne oraz inne koszty administracyjne. Niektóre straty mogą być odliczone, pod warunkiem że przekazana zostanie odpowiednia dokumentacja dla organu podatkowego. Obejmują one: straty wskutek zniszczenia lub zezłomowania środków trwałych i zapasów, straty wskutek cesji majątku, wydatki w związku ze złymi długami, lub straty (netto) wskutek katastrof naturalnych. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzają następujące ograniczenia w zakresie maksymalnych kwot odliczeń dla określonych rodzajów wydatków:
Rodzaj wydatków Wydatki z tytułu odsetek Ograniczenie • Wydatki z tytułu odsetek związane z pożyczkami przedsiębiorstw finansowych lub zatwierdzonych obligacji podlegają odliczeniu. • Wydatki z tytułu odsetek związane z pożyczkami przedsiębiorstw niefinansowych podlegają odliczeniu do kwoty równej odsetkom, jakie naliczone byłyby przez przedsiębiorstwo finansowe na takich samych warunkach. • Część wydatków z tytułu odsetek związanych z długiem jednostki powiązanej, która przekracza przewidziany stosunek strony powiązanej zadłużenia do kapitału własnego nie podlega odliczeniu (stosunek zadłużenia strony powiązanej do kapitału własnego dla przedsiębiorstw niefinansowych wynosi 2:1). • Wydatki w związku z Internetem związane z pożyczką zaciągniętą na zakup lub budowę środków trwałych, wartości niematerialne i prawne, zapasy długoterminowe (ponad 12 miesięcy), jakie powstają w okresie zakupu lub budowy związanych aktywów, podlegają kapitalizacji do związanego kosztu aktywów. • Odliczeniu podlega tylko 60% łącznych kosztów reprezentacyjnych, pod warunkiem że nie przekraczają one 0,5% rocznych przychodów. • Faktycznie poniesione wydatki na promocję/reklamę podlegają odliczeniu do kwoty równej 15% rocznego przychodu; kwota wyższa może być przeniesiona na przyszłe okresy.

Koszty reprezentacyjne

Promocja/Reklama

4
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Wynagrodzenia, ubezpieczenie społeczne, fundusze socjalne, związki zawodowe i opłaty z tytułu edukacji

• wytwórcy napojów bezalkoholowych, kosmetyków oraz środków farmaceutycznych mogą odliczyć kwotę do 30% rocznego przychodu. • Wydatki na promocję/reklamę ponoszone przez przedsiębiorstwa tytoniowe nie podlegają odliczeniu. • Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz mieszkaniowy płacone za pracowników zgodnie z Radą Państwa lub organami samorządów miejskich podlegają odliczeniu od podatku. • Składki na dodatkowy lub uzupełniający plan emerytalny lub ubezpieczenie medyczne podlegają odliczeniu do kwoty nieprzekraczającej 5% łącznych kosztów na wynagrodzenia. • Faktycznie poniesione wydatki socjalne na pracowników podlegają odliczeniu do kwoty równej 14% łącznych kosztów wynagrodzeń. • Składki na związki zawodowe wpłacone prawomocnie ustanowionemu związkowi zawodowemu przedsiębiorstwa podlegają odliczeniu do kwoty równej 2% łącznych kosztów wynagrodzeń. • Faktycznie zapłacone opłaty edukacyjne podlegają odliczeniu do kwoty równej 2,5% łącznych kosztów wynagrodzeń. • Opłaty na szkolenia związane z oprogramowaniem przedsiębiorstw produkcyjnych, jeśli mogą być odróżnione od innych opłat na edukację, podlegają pełnemu odliczeniu. • Wydatki związane z wynajmem poniesione na środki trwałe w ramach leasingu operacyjnego (własność, ryzyko i zwrot środków trwałych nieprzekazanych najemcy) podlegają równomiernemu odliczeniu w okresie leasingu. • Wydatki związane z wynajmem poniesione na środki trwałe w ramach leasingu finansowego podlegają kapitalizacji do wartości środków trwałych i amortyzacji przez okres życia środków trwałych. • Odliczeniu podlegają wyłącznie darowizny na rzecz organizacji ujętych w wykazie upoważnionych organizacji charytatywnych. • Darowizny do 12% rocznych zysków podlegają odliczeniu.

Wydatki związane z wynajmem

Darowizny

2.5. Amortyzacja Koszt amortyzacji środków trwałych może podlegać odliczeniu podczas obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu. Chiński kodeks skarbowy zasadniczo przewiduje liniową metodę amortyzacji. Środki trwałe mogą być amortyzowane od miesiąca następującego po miesiącu ich wprowadzenia do użytku. Środki trwałe nie mogą być amortyzowane, jeśli nie są w użyciu (z wyjątkiem budynków) lub nie są wykorzystywane do celów prowadzenia działalności. Amortyzacja środka stałego musi opierać się na koszcie historycznym. Przedsiębiorstwo może ustalić pozostałą wartość i okres amortyzacji środków trwałych. Okres amortyzacji nie może być jednak mniejszy niż poniższe okresy minimalne, określone przez przepisy i regulacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych:
Typ środka Budynek Samolot, łodzie, pojazdy transportu kolejowego Maszyny, sprzęt maszynowy Urządzenia, narzędzia, meble związane z działalnością © 2012 EU SME Centre Minimalny okres amortyzacji 20 lat 10 lat 10 lat 5 lat

5

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Pozostałe środki transportu Sprzęt elektroniczny

4 lata 3 lata

Koszt amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych obliczany jest przy użyciu metody liniowej i podlega odliczeniu od podatku. Okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych nie może wynosić mniej niż 10 lat, z wyjątkiem gdy powiązane przepisy lub umowy określają okres użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne należy w takim przypadku amortyzować w przepisanym okresie użyteczności. Wydatki poniesione na nabywanie wartości firmy podlegają odliczeniu po całkowitym zbyciu lub likwidacji przedsiębiorstwa. Amortyzacja długoterminowych rozliczeń międzyokresowych podlega odliczeniu zgodnie z poniższą tabelą:
Typ długoterminowych rozliczeń międzyokresowych Wydatki poniesione na przeróbkę w pełni zamortyzowanych środków trwałych Wydatki poniesione na remont kapitalny środków trwałych Wydatki poniesione na przeróbkę środków trwałych wynajętych od strony trzeciej Pozostałe wydatki, jakie należy traktować jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (np. opłata wstępna z tytułu ustanowienia przedsiębiorstwa) Okres amortyzacji szacunkowy pozostały okres użyteczności szacunkowy pozostały okres użyteczności pozostały okres najmu minimum 3 lata

2.6. Dopuszczalna strata przeniesiona z poprzednich lat Chińskie przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych stanowią, że straty operacyjne mogą być przeniesione celem skompensowania przyszłego dochodu podlegającego opodatkowaniu. Straty mogą być przeniesione na maksymalnie 5 lat. Straty nie mogą być wykorzystane do skompensowania lub uzyskania zwrotu podatków zapłaconych od dochodu w poprzednich latach. 2.7. Kwoty niepodlegające odliczeniu Poniższe wydatki nie podlegają odliczeniu przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu przedsiębiorstwa krajowego: 1. Dywidendy, podziały zysku oraz inne zwroty z inwestycji kapitałowych wypłacone inwestorom; 2. podatek dochodowy od osób prawnych; 3. odsetki za zwłokę w płatności niedopłaty podatku; 4. Grzywny, kary i straty wynikające z konfiskaty majątku; 5. Wydatki na sponsoring poniesione przez przedsiębiorstwo, niezwiązane z produkcją i operacjami biznesowymi oraz nie będące wydatkami na reklamę; 6. Rezerwy na utraty wartości aktywów, rezerwy na ryzyka itp. które nie są zgodne z przepisami określonymi przez wydziały Rady Państwa odpowiedzialne za finanse i podatki; 7. Opłaty z tytułu zarządzania płacone między przedsiębiorstwami; 8. Inne wydatki, które nie są istotne dla uzyskiwania dochodu.

6
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

3. Podatek dochodowy od osób prawnych dla przedsiębiorstw zagranicznych („podatek potrącony”) Przedsiębiorstwa krajowe są odpowiedzialne za potrącanie podatku dochodowego od osób prawnych od płatności na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego. Przedsiębiorstwo krajowe, jako płatnik podatku, odprowadza w takiej sytuacji potraconą kwotę do swojego biura podatkowego w imieniu przedsiębiorstwa zagranicznego. Przedsiębiorstwo krajowe (płatnik podatku) jest zobowiązane zgłosić w ciągu 30 dni do biura podatkowego transakcje ze spółkami zagranicznymi poprzez przekazanie formularza rejestracyjnego oraz kopii umowy. 3.1. Dochód pasywny przedsiębiorstwa zagranicznego Dochód pasywny najczęściej występuje w formie dochodu z dywidend, dochodu z odsetek, dochodu z najmu, dochodu z tantiem, dochodu z cesji aktywów oraz dochodu z cesji akcji/udziałów. Wzory do obliczania podatku dochodowego od osób prawnych dla różnych form dochodu pasywnego uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa zagraniczne oraz niezwiązanego z ich instytucjami chińskimi zostały przedstawione poniżej: Dochód uzyskany jako dochód z dywidend, odsetek, najmu lub tantiem z Chin: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = dochód x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Dochód uzyskany z cesji aktywów w Chinach: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = (dochód – wartość netto aktywów) x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Dochód uzyskany z cesji akcji/udziałów w Chinach: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = (dochód – koszt inwestycji w akcje/udziały x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Aktualna obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodu pasywnego przedsiębiorstwa zagranicznego wynosi 10%. Może ona być obniżona, jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne jest zlokalizowane w kraju, który czerpie korzyści z uprzywilejowanego traktowania na podstawie umowy podatkowej (wykaz takich umów znajduje się w Załączniku C). Aby przedsiębiorstwo zagraniczne mogło uzyskać korzyści na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, winno wystąpić z odpowiednim wnioskiem i uzyskać zgodę biura podatkowego płatnika podatku. 3.2. Dochód aktywny przedsiębiorstwa zagranicznego Jeśli przedsiębiorstwo zagraniczne uzyska dochód aktywny (standardowo zwany dochodem z usług) z tytułu usług świadczonych w Chinach, podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany zgodnie z poniższym wzorem: Należny podatek dochodowy od osób prawnych = dochód x oszacowana stopa zysku x obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych (25%) Oszacowana stopa zysku jest ustalona przez organ skarbowy w oparciu o typ świadczonej usługi. Zgodnie z wytycznymi obowiązującego okólnika Państwowej Administracji Skarbowej, oszacowane stopy zysku przedsiębiorstw zagranicznych wynoszą: 15-30% dla usług budowlanych, projektowych oraz doradczych; 30-50% dla usług zarządzania oraz minimum 15% dla pozostałych usług. Przykład 7
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

A5 ilustruje sposób obliczania podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodu aktywnego przedsiębiorstwa zagranicznego.

4. Szczególny przypadek: Przedstawicielstwo Przedstawicielstwo jest zgodnie z chińskimi przepisami podatkowymi traktowane w sposób nieco wyjątkowy. Przedstawicielstwo nie jest osobnym podmiotem prawnym niezależnym od swojej zagranicznej spółki matki i jego działalność podlega opodatkowaniu w Chinach. Większość przedstawicielstw może angażować się w działalność dochodową i zamiast tego podlega opodatkowaniu od oszacowanego dochodu, pochodzącego z łącznych wydatków takiego przedstawicielstwa. Poniżej znajduje się stosowny wzór: podatek dochodowy od osób prawnych = oszacowany dochód x oszacowana stopa zysku x stawka podatku dochodowego od osób prawnych gdzie: oszacowany dochód =
. .

wydatki przedstawicielstwa

.

1 – (oszacowana stopa zysku + stawka podatku od działalności) Oszacowana stopa zysku przedstawicielstwa wynosi aktualnie 15%, stawka podatku dochodowego od osób prawnych 25% a stopa podatku od działalności 5%. Przedstawicielstwa są również odpowiedzialne za zapłatę podatku od działalności i innych domiarów podatkowych, jakie mogą być należne. Podatek od działalności dla przedstawicielstwa jest obliczany zgodnie z poniższym: podatek od działalności = oszacowany dochód x oszacowana stopa zysku x stawka podatku od działalności gdzie przedstawicielstwo może angażować się w działalność dochodową, odpowiedzialność za podatek dochodowy od osób prawnych może być ustalana przy zastosowaniu faktycznego podlegającego opodatkowaniu dochodu przedstawicielstwa lub poprzez zastosowanie stosunku szacunkowej stopy zysku do całkowitych przychodów. Przykład A3 w Załączniku A przedstawia sposób obliczania podatku od działalności i podatku dochodowego od osób prawnych dla przedstawicielstwa.

5. Zachęty podatkowe Chiny zapewniają poniższe zachęty podatkowe dla poszczególnych rodzajów dochodu, branż oraz niektórych regionów celem stymulowania określonych branż i regionów. Zanim spółki będą mogły skorzystać z zachęt podatkowych, muszą najpierw złożyć w kompetentnych organach odpowiedni wniosek i uzyskać zgodę. Poniższe tabele przedstawiają specjalne stawki i traktowanie poszczególnych rodzajów dochodu. Przykład A2 w Załączniku A przedstawia sposób obliczania podatku dochodowego, wraz z zachętami.

8
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

5.1 Dochód podlegający obniżonym stawkom podatku lub zwolnieniu z podatku
Dochód według typu projektu Rolnictwo Dochód z projektów w zakresie rolnictwa, leśnictwa, hodowli zwierząt i rybołówstwa. Projekty w zakresie infrastruktury obejmujące porty i nabrzeża, porty lotnicze, koleje, drogi, miejski transport publiczny, energetykę, wodociągi, lub inną infrastrukturę w zakresie kluczowego wsparcia rządowego. Projekty w zakresie ochrony środowiska, energii oraz wody (np. projekty w zakresie publicznego oczyszczania ścieków, publicznego oczyszczania odpadów, synergicznego rozwoju i wykorzystania metanu, odsalania wód morskich itp.). Dochód z upoważnionego transferu technologii uzyskany przez przedsiębiorstwo krajowe. Obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych Zwolnione

Infrastruktura

Ochrona środowiska

Zwolnienie przez pierwsze trzy lata, obniżenie o 50% stawki podatku dochodowego od osób prawnych przez kolejne trzy lata, począwszy od roku, w którym projekt po raz pierwszy generuje dochód operacyjny. Zwolnienie przez pierwsze trzy lata, obniżenie o 50% stawki podatku dochodowego od osób prawnych przez kolejne trzy lata, począwszy od roku, w którym projekt po raz pierwszy generuje dochód operacyjny. Zwolnienie do kwoty 5 mln RMB i obniżenie o 50% dla wszelkich kwot powyżej 5 mln RMB.

Technologia

5.2. Dodatkowe zachęty w zakresie odliczeń
Typ wydatków Badania i rozwój (R&D) Traktowanie Dodatkowe 50% wydatków na badania i rozwój poniesionych w ramach rozwoju nowych technologii, nowych produktów i nowych procesów technologicznych, jeśli nie zostały skapitalizowane jako wartości niematerialne i prawne, może zostać odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu. W przypadku kapitalizacji jako wartości niematerialne i prawne, wydatki takie mogą zostać zamortyzowane w oparciu o 150% skapitalizowanej kwoty. Dodatkowe 100% wydatków na wynagrodzenia zapłaconych osobom niepełnosprawnym może zostać odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Wynagrodzenie osób niepełnosprawnych

5.3. Zachęty podatkowe dla określonych regionów, sektorów i przedsiębiorstw
Dochód w zależności od typu projektu Małe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa typu low-profit Roczny dochód przedsiębiorstw podlegający opodatkowaniu nie może przekraczać 300,000 RMB, ich aktywa ogółem nie mogą przekraczać 10 mln RMB, nie mogą też one zatrudniać więcej niż 80 pracowników ani prowadzić działalności w branżach podlegających ograniczeniom/wyłączeniom. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. dochód małych Obowiązująca stawka podatku dochodowego od osób prawnych

20%

Małe przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa typu low-profit

Dodatkowa obniżka podatku dochodowego od osób prawnych o

9
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw typu low-profit, których roczny dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza 60,000 RMB Regiony zachodnie Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach zachodnich (Chongqing, Sichuan, Guizhou, Yunnan, Tybet, Shaanxi, Gansu, Ningxia, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Wewnętrzna i Guangxi, itd.), które prowadzą działalność w stymulowanych branżach mogą mieć prawo do rozliczania się wg obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych Spółki zakwalifikowane jako podmioty z branży nowych technologii (High-Tech) zgodnie z zasadami określonymi przez organy podatkowe Przedsiębiorstwa zajmujące się inwestycjami typu Venture Capital, inwestujące w kapitał małych i średnich przedsiębiorstw w branży nowych i zaawansowanych technologii, nienotowanych na giełdzie Nowopowstałe przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania i projektowaniem obwodów zintegrowanych

50% i obniżona stawka 20%

15%

Nowe technologie (High-Tech)

15%

Inwestycje Venture Capital

70% zainwestowanej kwoty może zostać odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu, począwszy od roku, w którym kapitał znajdował się w ich posiadaniu od co najmniej dwóch lat Zwolnienie od podatku w pierwszych dwóch latach, a następnie obniżka podatku dochodowego od osób prawnych o 50% przez kolejne trzy lata począwszy od pierwszego roku, w którym spółka uzyskała zysk Zwolnienie od podatku w pierwszych dwóch latach, a następnie obniżka podatku dochodowego od osób prawnych o 50% przez kolejne trzy lata począwszy od pierwszego roku, w którym spółka odnotowała zysk 15%; lub w przypadku, gdy okres operacyjny inwestycji przekracza 15 lat, zwolnienie przez 5 pierwszych lat a następnie 50% obniżka przez kolejnych 5 lat, począwszy od pierwszego roku, w

Wytwarzanie nowych obwodów

Wytwarzanie zintegrowanych

obwodów

Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem obwodów zintegrowanych, produkujące wyroby o szerokości linii poniżej 0,8 mm.

Znaczące inwestycje w zakłady zajmujące się wytwarzaniem obwodów

Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem obwodów zintegrowanych, w których inwestycje przekraczają kwotę 8 mld RMB lub produkujące wyroby

10
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

o szerokości linii poniżej 0,25 mm. Oprogramowanie projektowanie obwodów i Kluczowe przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem oprogramowania i projektowaniem obwodów zintegrowanych objęte planem państwowym

którym spółka odnotowała zysk

10% w latach, w których firma nie jest objęta innymi zwolnieniami

6. Wymogi dotyczące składania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

6.1. Okres składania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych jest wyliczany za okres roku podatkowego w oparciu o rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia i kończący się 31 grudnia. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpocznie lub zakończy działalność w trakcie roku kalendarzowego, to faktyczny okres działalności takiego przedsiębiorstwa w bieżącym roku kalendarzowym zostanie potraktowany jako rok podatkowy. Jeżeli przedsiębiorstwo podlega likwidacji, wówczas okres likwidacji jest traktowany jako rok podatkowy. 6.2. Sposób składania deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach jest płatny z dołu lub z góry co miesiąc lub co kwartał w zależności od postanowień właściwego biura podatkowego (standardowo przyjmuje się podstawę kwartalną). Płatność podatku dochodowego od osób prawnych z góry jest wyliczana na podstawie faktycznych zysków za dany miesiąc lub kwartał. Jeżeli zachodzą trudności w obliczaniu podatku dochodowego od osób prawnych płatnego z góry z tytułu faktycznych dochodów, biuro podatkowe może podjąć decyzję o udzieleniu zgody na wyliczenie kwoty podatku na podstawie średnich zysków miesięcznych lub kwartalnych za poprzedni rok. Ogólnie rzecz ujmując, kiedy sposób płatności podatku z góry zostanie raz określony, nie ma możliwości arbitralnej zmiany takiego sposobu w ciągu roku podatkowego. Przedsiębiorstwo składa deklarację o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych do biura podatkowego i dokonuje płatności podatku z góry na konto tego biura w ciągu 15 dni od zakończenia każdego miesiąca lub kwartału. Przedsiębiorstwo składa roczną deklarację o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych wraz z raportami finansowymi, księgowymi i wszelkimi innymi istotnymi informacjami i dokonuje dorocznego uzgodnienia rezerw podatkowych w celu uregulowania lub uzyskania zwrotu kwot z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku. Jeśli przedsiębiorstwo zakończy działalność gospodarczą w środku roku podatkowego, dokona uzgodnienia rezerw i ureguluje roczną kwotę z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za bieżący okres w ciągu 60 dni od daty faktycznego zakończenia prowadzenia działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo krajowe posiada oddziały, które nie mają statusu osoby prawnej w innych miastach na terytorium Chin, 50% podatku dochodowego od osób prawnych zostanie uiszczone z góry w mieście, w którym spółka posiada swą siedzibę, zaś 50% tegoż podatku w mieście, w którym znajduje się oddział (również z góry). Jeżeli firma posiada więcej niż dwa oddziały, procent podatku, który winien zapłacić każdy oddział należy wyliczyć następująco: 11
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

% kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, który winien zapłacić oddział: Całkowity przychód oddziału = (0,35 x----------------------------------------------------) Całkowity przychód wszystkich oddziałów Całkowita kwota pensji, wypłacanych przez oddział + (0,35 x --------------------------------------------------------------------------------) Całkowita kwota pensji, wypłacanych przez wszystkie oddziały Aktywa oddziału ogółem + (0,3 x -----------------------------------------------------) Aktywa wszystkich oddziałów ogółem Siedziba główna odpowiada za złożenie skonsolidowanej rocznej deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych do biura podatkowego.

7. Brak zgodności z przepisami. Spory

7.1. Odwołanie od decyzji lub postępowanie sądowe W przypadku sporu podatkowego pomiędzy podatnikiem i organami skarbowymi, podatnik jest w pierwszej kolejności zobowiązany uregulować podatki i odsetki za zwłokę naliczone decyzją właściwego organu. Podatnik może następnie wystąpić do organu skarbowego o ponowne rozpatrzenie decyzji zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli po rozpatrzeniu podatnik nadal kwestionuje decyzję organu, może wówczas zaskarżyć decyzję do sądu ludowego. 7.2. Odsetki za zwłokę W przypadku wystąpienia szczególnych trudności uniemożliwiających podatnikowi zapłatę naliczonych podatków w obowiązującym terminie, podatnik może odroczyć termin płatności zobowiązań podatkowych o okres maksymalnie trzech miesięcy za zgodą miejskiego biura podatkowego. Jeśli podatnik lub płatnik podatku nie zapłaci podatku lub nie wystąpi o odroczenie spłaty wówczas nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości 0,05% od zaległej kwoty podatku za każdy dzień zwłoki począwszy od pierwszego dnia zwłoki do momentu uregulowania zaległości. 7.3 Kary dodatkowe Jeśli podatnik lub płatnik podatku nie złoży zeznania podatkowego lub nie przekaże wymaganych informacji w obowiązującym terminie, organ podatkowy wezwie podatnika lub płatnika podatku do złożenia zeznania lub uzupełnienia brakujących informacji w obowiązującym terminie i może nałożyć grzywną w maksymalnej wysokości 2.000 RMB. W przypadku poważnych uchybień organ podatkowy może nałożyć karę dodatkową w wysokości od 2.000 do 10.000 RMB. Jeśli podatnik lub płatnik podatku nie ureguluje należnych podatków w wymaganym terminie, organ podatkowy może nałożyć 12
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

karę dodatkową w wysokości od 50% do 500% kwoty niezapłaconego podatku. W przypadku sfałszowania lub zniszczenia ksiąg rachunkowych lub dowodów kasowych, wprowadzenia w nich nieuprawnionych korekt lub zatajenia danych, a także w przypadku wykazania błędnych kwot lub wpływów w zeznaniu podatkowym lub złożenia fałszywego zeznania, oprócz odpowiedzialności karnej stosuje się karę finansową w wysokości od 50% do 500% wartości niezapłaconych należnych podatków.

8. Ceny transferowe Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, do wszelkich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi stosuje się zasadzę ceny rynkowej. W przeciwnym razie biuro podatkowe może skorygować wysokość należnego podatku. Składając zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, przedsiębiorstwa krajowe zobowiązane są załączyć sprawozdanie z transakcji z podmiotem powiązanym określający rodzaj powiązań pomiędzy stronami transakcji oraz zawierający wykaz transakcji zakupu/sprzedaży, usług, transferu środków trwałych i wartości niematerialnych, umów finansowych oraz inwestycji i płatności wychodzących. Przedsiębiorstwo krajowe obowiązane jest sporządzić dokumentację cen transferowych i złożyć ją do biura podatkowego w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku. Dokumentacja cen transferowych winna zawierać opis struktury organizacyjnej i działalności gospodarczej oraz szczegółowy wykaz transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizę funkcjonalną i ryzyka, analizę porównywalności transakcji, uzasadnienie wyboru metody ustalania cen transferowych i sposób jej stosowania oraz inne dokumenty związane. Przedsiębiorstwo krajowe jest zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w następujących przypadkach: a) Roczny obrót ze sprzedaży kierowanej do podmiotów powiązanych nie przekracza 200 mln RMB, a wartość pozostałych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie przekracza 40 mln RMB; b) Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi realizowane są na podstawie uprzedniego porozumienia cenowego (advancing pricing arrangement); c) Udział kapitału zagranicznego w przedsiębiorstwie jest mniejszy niż 50%, a transakcje z podmiotami powiązanymi realizowane są wyłącznie z podmiotami z Chin; Państwowa Administracja Skarbowa dopuszcza stosowanie następujących metod ustalania cen transferowych: a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (CUP); b) metoda ceny odsprzedaży; c) metoda koszt plus; d) metoda marży transakcyjnej netto (TNMM); e) metoda podziału zysków, oraz f) inna metoda oparta na zasadzie ceny rynkowej. Określając poszczególne kryteria stosowane w celu identyfikacji podmiotów powiązanych należy pamiętać, że chińskie przepisy podatkowe mogą dopuszczać szerszą niż w innych krajach definicję pomiotu powiązanego. 13
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

9. Inne podatki: podatek od towarów i usług (VAT) i podatek od działalności gospodarczej

9.1. VAT Podatek od towarów i usług (VAT) naliczany jest od importu, sprzedaży towarów oraz usług przetwórstwa, wymiany lub naprawy świadczonych w Chinach. W dniu 1 stycznia 2012 r. Chiny rozpoczęły realizację programu pilotażowego, w ramach którego podatkiem VAT objęto szereg innych rodzajów usług. W przypadku tych usług podatek VAT zastępuje dotychczas stosowany podatek od działalności gospodarczej. Podatnicy VAT dzielą się na tzw. podatników ogólnych (general taxpayers) i małych (small-sized taxpayers). Przedsiębiorstwa, których roczny obrót przekracza określony próg klasyfikowani są do grupy podatników ogólnych. Roczny próg podatkowy dla płatników VAT będących producentami towarów lub świadczących usługi w zakresie przetwórstwa, wymiany lub naprawy wynosi 0,5 ml RMB. Roczny próg dla pozostałych podatników wynosi 0,8 mln RMB, natomiast próg dla podatników w Szanghaju objętych podatkiem VAT w ramach programu pilotażowego wynosi 5 mln RMB. W przypadku podatników ogólnych VAT naliczany jest procentowo od wysokości obrotów minus wysokość naliczonego podatku VAT. Podatnicy, których roczne obroty nie przekraczają wyżej wymienionych progów zaliczani są do grupy małych podatników. Obowiązująca dla nich stawka VAT wynosi 3% od wysokości rocznych obrotów, przy czym nie mogą oni odliczyć kwoty naliczonego VAT. Mali podatnicy mogą wystąpić do organu podatkowego o zaliczenie ich do grupy podatników ogólnych pod warunkiem stosowania wiarygodnego systemu rachunkowości gwarantującego rzetelność informacji podatkowych. Eksport i sprzedaż niektórych towarów (np. starodruków, środków antykoncepcyjnych, produktów rolnych, importowanych materiałów i sprzętu do celów badań naukowych) są zwolnione z VAT. Ulgi podatkowe przysługują również w przypadku eksportu niektórych innych towarów. Wysokość ulgi jest zmienna i zależy od aktualnej polityki eksportowej państwa (chłodzenie lub stymulowanie eksportu). Wysokość ulgi może być równa całości lub części należnego podatku VAT. Wszelkie naliczone kwoty VAT muszą być potwierdzone fakturami VAT. Faktury VAT muszą zostać sprawdzone przez biuro podatkowe w ciągu 180 dni od wystawienia. Jest to warunek niezbędny do odliczenia podatku VAT. 9.2. Podatek od działalności gospodarczej Podatek od działalności gospodarczej w Chinach naliczany jest od usług podlegających opodatkowaniu (w tym od usług komunikacyjnych, transportowych, budownictwa, finansowych i ubezpieczeniowych, pocztowych i telekomunikacyjnych, usług z branży kulturalnej, sportowej, rozrywkowej i innych) oraz przeniesienia praw do nieruchomości i wartości niematerialnych. Dla potrzeb niniejszego dokumentu świadczenie usług podlegających opodatkowaniu dotyczy znajdujących się w Chinach podmiotów lub osób dostarczających lub otrzymujących usługi podlegające opodatkowaniu. W przypadku gdy usługa podlegająca opodatkowaniu dostarczana jest podmiotowi lub osobie znajdującej się w Chinach przez inny podmiot lub osobę zlokalizowaną w kraju Europejskim, przedsiębiorstwo europejskie podlega chińskiemu podatkowi od działalności gospodarczej mimo iż znajduje się poza terytorium Chin. Stawka podatku naliczana jest od wysokości obrotów. Przykładowy sposób naliczana podatku od działalności gospodarczej przedstawiono w 14
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Załączniku A. Poniżej znajduje się wykaz stawek podatku od działalności gospodarczej według branży: Branża
Komunikacja i transport, budownictwo, usługi pocztowe i telekomunikacyjne Finanse i ubezpieczenia, inne usługi, przeniesienie prawa do wartości niematerialnych, przeniesienie prawa do nieruchomości Rozrywka 3% 5%

Stawka podatku od działalności gospodarczej

5%-20%

10. Załączniki Załącznik A: przykładowe wyliczenia podatku Poniższe części dokumentu zawierają wyliczenia podatku na przykładzie najbardziej typowych sytuacji, z jakimi mają do czynienia małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Chinach. A1 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych Przykład: • • •
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Przedsiębiorstwo X jest przedsiębiorstwem będącym w całości własnością kapitału zagranicznego. Przedsiębiorstwo X osiągnęło w Chinach dochód w wysokości 100 RMB (a). Przedsiębiorstwo X podlega podatkowi od działalności gospodarczej (b). Przedsiębiorstwo X poniosło koszty uzyskania przychodu w wysokości 75 RMB (c).
Przychód Podatek od działalności gospodarczej Koszty uzyskania przychodu Dochód podlegający opodatkowaniu Podatek dochodowy od osób prawnych Dochód netto 100.00 5.00 75.00 20.00 5.00 15.00 = (a) x 5% stawka podatku od działalności gospodarczej = (a) - (b) - (c) = (d) x 25% stawka podatku od osób prawnych = (d) - (e)

Podsumowanie: • • • Przedsiębiorstwo X zapłaci podatek od działalności gospodarczej w wysokości 5 RMB (b). Przedsiębiorstwo X zapłaci podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 5 RMB (e). Przedsiębiorstwo X wypracuje dochód netto w wysokości 15 RMB (f).

A2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych z uwzględnieniem kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu oraz zachęt podatkowych Przykład: • Przedsiębiorstwo X jest działającym w Chinach przedsiębiorstwem będącym w całości własnością kapitału zagranicznego. Przedsiębiorstwo X osiągnęło dochód w wysokości 100 RMB w Chinach (a). Przedsiębiorstwo X podlega podatkowi od działalności gospodarczej (b). 15
© 2012 EU SME CentreWytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

• • • •
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

Przedsiębiorstwo X poniosło koszty uzyskania przychodu w wysokości 75 RMB (c). Przedsiębiorstwo X poniosło udokumentowane koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu w wysokości 10 RMB (d). kwalifikowane wydatki na badania i rozwój w wys. 5 RMB podlegające 50% uldze (e). Przedsiębiorstwo X podlega obniżonej 20% stawce podatku od osób prawnych dla małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw typu low-profit (h).
Przychód Podatek od działalności gospodarczej Koszty ogółem Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu Ulgi dodatkowe Odliczenia podatku od osób prawnych ogółem Dochód podlegający opodatkowaniu Podatek dochodowy od osób prawnych Dochód netto 100,00 5,00 75,00 10,00 2,50 67,50 27,50 5,50 22,00 = ulga 5 RMB x 50% = (c) - (d) + (e) = (a) - (b) - (f) = (g) x 20% stawka podatku od osób prawnych = (g) - (e) = (a) x 5% stawka podatku od działalności gospodarczej

Podsumowanie: • • • Przedsiębiorstwo X zapłaci podatek od działalności gospodarczej w wysokości RMB (b). Przedsiębiorstwo X zapłaci podatek od osób prawnych w wysokości 5,5 RMB (h). Przedsiębiorstwo X wypracuje dochód netto w wysokości 22 RMB (i).

A3 Wyliczenie podatku od osób prawnych dla przedstawicielstw Przykład: • •
(a) (b) (c) (d) (e)

Przedsiębiorstwo X posiada przedstawicielstwo w Chinach Przedstawicielstwo poniosło koszty w wysokości 100 RMB (a).
Wydatki Dochód przypisany Podatek od działalności gospodarczej Dochód podlegający opodatkowaniu Podatek od osób prawnych 100,00 117,65 5,88 11,76 2,94 = (a) / (100% - 10% marża zysku - 5% stawka podatku od działalności gospodarczej) = (b) x 5% stawka podatku od działalności gospodarczej = (b) x 10% marża zysku = (d) x 25% stawka podatku od osób prawnych

A4 Działające w Chinach przedsiębiorstwo będące w całości własnością kapitału zagranicznego wypłaca dywidendy europejskiej spółce dominującej (przedsiębiorstwo zagraniczne) Przykład: • • Działające w Chinach przedsiębiorstwo X jest w całości własnością kapitału zagranicznego (patrz A1 powyżej). Przedsiębiorstwo europejskie jest spółką przedsiębiorstwie X. zagraniczną posiadającą 100% udziałów w

16
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach


(a) (b)

Przedsiębiorstwo X wypłaca 15 RMB zysku Przedsiębiorstwu europejskiemu w formie dywidendy (a).
Zadeklarowana dywidenda Podatek od osób prawnych 15,00 1,50 = (a) x 10% stawka podatku od dywidend dla osób prawnych = (a) - (b)

(c)

Wypłacona dywidenda netto

13,50

Podsumowanie: • Przedsiębiorstwo europejskie zapłaci w Chinach 1,5 RMB podatku od osób prawnych (b).

A5 Spółka europejska posiada Dochód aktywny z tytułu usług świadczonych w Chinach Przykład: • • • • •
(a) (b)

Przedsiębiorstwo europejskie jest przedsiębiorstwem zagranicznym nie posiadającym oddzielnej osobowości prawnej w Chinach. Przedsiębiorstwo europejskie wypracowało dochód w wysokości 100 RMB z tytułu usług świadczonych klientom w Chinach (a). 40% dochodów wynika z usług świadczonych w Europie (c) 60% dochodów wynika z usług świadczonych w Chinach (c) Chińskie organy podatkowe ustaliły marżę zysku przedsiębiorstwa europejskiego na poziomie 30% (e).
Przychód Podatek od działalności gospodarczej 5,00 100,00 = (a) x 5% stawka podatku od działalności *Podatek od działalności gospodarczej nie jest potrącany w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych objętych podatkiem od osób prawnych = (a) x 40% = (a) x 60% = (d) x 30% marża zysku x 25% stawka podatku od osób prawnych

(c) (d) (e)

Dochód wypracowany w Europie Dochód wypracowany w Chinach Należny podatek od osób prawnych

40,00 60,00 4,50

Podsumowanie: • • • • Przedsiębiorstwo europejskie zapłaci podatek od działalności gospodarczej w wysokości 5 RMB (b). Przedsiębiorstwo europejskie zapłaci podatek od osób prawnych w wysokości 4,5 RMB (e). Podatek od działalności gospodarczej nie jest potrącany przy obliczaniu podatku od osób prawnych dla przedsiębiorstw zagranicznych (b)(c). Dochód wypracowany w Europie nie jest objęty chińskim podatkiem od osób prawnych (e).

[Przypis tłumacza: pominięto tłumaczenie wykazu skrótów, które nie występują w tłumaczeniu na język polski].

17
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Załącznik C: Wykaz krajów UE posiadających umowy z Chinami o unikaniu podwójnego opodatkowania Kraj Austria Belgia Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Malta Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Holandia Wielka Brytania Data zawarcia 1991.4.10 1985.4.18 1989.11.6 1990.10.25 2009.8.28 1986.3.26. 1998.5.12 2010.5.25 1984.5.30 1985.6.10 2002.6.3 1992.6.17 2000.4.19 1986.10.31 1996.6.7 1996.6.3 1994.3.12 1993.2.2 1988.6.7 1998.4.21 1991.1.16 1987.6.11 1995.2.13 1990.11.22 1986.5.16 1987.5.13 1984.7.26 Data wejścia w życie 1992.11.1 1987.9.11 2009.10.7 1990.5.25 1991.10.5 2011.5.4 1986.10.22 1999.1.8 2010.11.25 1985.2.21 1986.5.14 2005.11.1 1994.12.31 2000.12.29 1989.11.14 1997.1.27 1996.10.18 1995.7.28 1994.3.20 2010.10.18 1989.1.7 2000.6.7 1992.3.5 1987.12.23 1995.12.27 1992.5.20 1987.1.3 1988.3.5 1984.12.23 Obowiązuje od 1993.1.1 1988.1.1 1991.1.1 1992.1.1 2012.1.1 1987.1.1 2000.1.1 2011.1.1 1986.1.1 1985.1.1/7.1 2006.1.1 1995.1.1 2001.1.1/2001.4.6 1990.1.1 1998.1.1 1997.1.1 1996.1.1 1995.1.1 1990.1.1 2001.1.1 1993.1.1 1988.1.1 1996.1.1 1993.1.1 1987.1.1 1989.1.1 1985.1.1

Źródło: Państwowa Administracja Skarbowa Chińskiej Republiki Ludowej

Załącznik D: wybrane stawki podatku określone w umowach 1 Kraj Dywidenda Dywidendy objęte niższą stawką podatkową 2 7% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 5% 10% 10% 5% Odsetki Tantiemy

Austria Belgia Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja
1 2

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 7%/10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Powyższe stawki mogą podlegać wyjątkom i dodatkowym kryteriom. Dotyczy udziałów przekraczających 25%. Uzyskanie niższej stawki podatku może wymagać spełnienia dodatkowych kryteriów.

18
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Węgry Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Malta Polska Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja Holandia Wielka Brytania

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10%

10% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 7% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

19
© 2012 EU SME Centre

Wytyczne: Podatek dochodowy od osób prawnych w Chinach

Kontakt z EU SME Centre:

Pokój 910, Sunflower Tower 37 Maizidian West Street Chaoyang District Beijing, 100125

EU SME Centre pomaga europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w uzyskiwaniu dostępu do chińskiego rynku, oferując szeroką gamę darmowych, praktycznych usług wsparcia włączając udzielanie informacji, poufnych porad, organizowanie spotkań biznesowych i szkoleń. Centrum służy także jako platforma wspierająca koordynację i współpracę między Państwami Członkowskimi UE oraz europejskimi MŚP z sektora publicznego i prywatnego. Oferta darmowych usług Centrum obejmuje: • • • • • • • Rozwój firmy – dostarczanie informacji o rynku, porady w zakresie rozwoju firmy i marketingu Porady prawne – wstępne konsultacje i praktyczne podręczniki Standardy – standardy i wymogi dotyczące zachowania zgodności w przypadku eksportu do Chin Zasoby ludzkie (HR) i szkolenia – biznesowe programy szkoleniowe Dostęp do katalogu dostawców usług oraz informacyjnych baz danych Hot-desking – bezpłatna, tymczasowa przestrzeń biurowa w EU SME Centre dla zbadania lokalnych możliwości biznesowych Wszelkie inne praktyczne usługi wsparcia dla europejskich MŚP, które planują eksport do Chin lub inwestycje w Chinach.

T: +86 10 8527 5300 F: +86 10 8527 5093

www.eusmecentre.org.cn enquiries@eusmecentre.org.cn

Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument służy wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie stanowi prawnej, inwestycyjnej lub innej zawodowej porady na żaden z poruszanych tematów. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje podane w tym dokumencie są zgodne z prawdą, jednakże EU SME Centre nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, pominięcia lub mylne oświadczenia i nie udziela żadnej gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności w związku z opiniami wyrażonymi przez którąkolwiek osobę, firmę, spółkę lub inna organizację wymienioną w tym dokumencie. Publikacja oraz komercyjne lub niekomercyjne udostępnianie osobom trzecim jest zabroniony, chyba że uzyskano uprzednią zgodę EU SME Centre. Opinie wyrażone w niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedlają opinie Komisji Europejskiej. Data: styczeń 2012

EU SME Centre jest projektem finansowanym przez Unię Europejską.

20
© 2012 EU SME Centre

Similar Documents

Free Essay

Paper 1

...MacBook User’s Guide Includes setup, expansion, and troubleshooting information for your MacBook computer K Apple Computer, Inc © 2006 Apple Computer, Inc. All rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Apple. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. Apple is not responsible for printing or clerical errors. Apple 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014-2084 408-996-1010 www.apple.com Apple, the Apple logo, AirPort, AppleTalk, Final Cut, FireWire, iCal, iDVD, iLife, iMac, iMovie, iPhoto, iPod, iTunes, Mac, Macintosh, Mac OS, and QuickTime are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPort Express, Exposé, FileVault, Finder, the FireWire logo, iSight, MacBook, Macintosh Products Guide, MagSafe, Safari, Spotlight, SuperDrive, and Tiger are trademarks of Apple Computer, Inc. AppleCare, Apple Store, and iTunes Music Store are service marks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries. .Mac is a service mark of Apple Computer, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered trademark. Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corp. in the U.S. and other countries. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Apple Computer, Inc. is under license. Other company and product names mentioned herein are trademarks of their respective companies....

Words: 24206 - Pages: 97

Free Essay

Paper # 1

...Paper #1 I ask a simple question, why do you like to read Edgar Allan Poe stories and poems? You are going to give a simple answer along the lines of, “I like dark stories” or “he is my favorite writer”. That however, doesn’t truly answer my question of why. We all have a personal literary aesthetic, what we enjoy reading and what we don’t. What makes for a good read? A bad read? We all as readers have differing opinions on these concepts. I would like to discuss my personal literary aesthetic, addressing what’s of literary quality and what isn’t, what I consider good and what I consider bad, and what’s worth reading and what isn’t. There are many characteristics of what I consider good work. There are the basics such as grammar, good plot, good characters, language, etc. Then there are the particular things about the stories that I read that either enticed me or deterred me from reading further, which I will mention as I go through the different types of reading materials. The first thing I would like to discuss is what I consider of literary quality and a pleasure to read. Edgar Allan Poe's work is something I find pleasurable and it has great literary quality. I find his work pleasurable because it delves into the psychologically dark recesses of our minds and forces us to think about the dark side of humanity. I find this interesting because we all would like to think we would never do the things the characters in Poe’s work would do, but when......

Words: 1752 - Pages: 8

Premium Essay

Paper 1

...03 / 22 / 2013 Compensation and Benefits Chapter 1 and Chapter 2 Challenges that Face Organizations in Defining their Compensation Strategy Abstract A strategy refers to the fundamental directions that an organization chooses. All organizations that pay people have a compensation strategy. Sometimes different business units within the same corporation fit different compensation strategies since they have very different competitive conditions and adopt different business strategies. Some organizations may also have written compensation strategies for all to see and understand while others may not even realize they have a compensation strategy. The following paper will address the challenges organizations are faced with today in defining their compensation strategy. The first challenge is to understand the business, the industry in which the organization operates and how the organization plans to compete in that industry, to cope with the turbulent competitive dynamics and to focus on the important factors in the business environment; such as changing customer needs, competitors’ actions, changing labor market conditions, changing laws and globalization. Managers must also become knowledgeable about competitive conditions both globally and locally. Second, the pay strategy is influenced by how it fits with other HR systems in the organization. Pay can be a supporting player, as in the high-performance approach, or it can take......

Words: 596 - Pages: 3

Free Essay

Paper 1

...accordingly. Doing so will keep average cash balances low. “You can use the time such as the time from the writing of the check until it clears the bank, accelerate collections with low credit terms and high interest rates on unpaid balances, and control disbursements by making use of discounts and good purchasing practices”(Blondin, N. 2011). The check clearing process can be somewhat time consuming however. In the past checks were to be sent via snail mail, international transfers may run into longer turnover times especially when the validity of the check must be verified. Since then, times have changed with the innovation of technology and the process is much smoother. “The Check 21 Act of 2004, which made it okay to create digital versions of paper checks for processing, spells out the rules required of check imaging, regardless of which channel the payment comes through”( WISNIEWSKI, M. 2013). This does have risks but it eliminates long lead times as well as the potential for human error. “Float is defined as the difference between the balance shown in a firm’s (or individual’s) checkbook and the balance on the bank’s records.”(Ehrhardt & Brigham 2011) This is the balance that is shown and is the delay from when the payer wrote the check and when the amount is deducted in the account. Some of the road blocks that occur with and result in float are checks by snail mail, checks going through the receiving firm, and the time it takes for an actual check to clear.......

Words: 733 - Pages: 3

Premium Essay

Paper 1

...Kaplan University Brian Wheeler CJ130: Introduction to Corrections Prof: Terry Campbell Unit 2 In this paper I’m going to describe how society’s response to crime impacts public policy, sentencing, practices, and correctional operations. Also an overview of the evolution of society’s views on crime and punishment. Along with need for crime and punishment. Fallowed up by the shift in sentencing laws and impact (prisons, Get Tough On Crime, present day). Fallowed up an emphasis on punishment or rehabilitation currently. To start off First, what are some of society’s responses to crime? Some of responses are getting their voices heard through protesting, social networking threats, riots, boycotting, and even an act of terrorism. The society’s views on crime and punishment has evolved over a great period of time. (Siegel, 2014) In earlier years the law was based on religious beliefs and conservative ways of punishment, which consisted of the electric chair and hangings. This has changed over the years due to society and has took a more liberal views on the laws and claiming punishment. These views can be seen such as the accused proclaiming self-defense, proclaiming insanity, and the acceptance of advanced technology and...

Words: 678 - Pages: 3

Premium Essay

Paper 1

...Assignment 1: Starbuck’s Strategy MGT 500 Marcus Rowland October 18, 2014 Dr. Sandra Bryant Organizational culture is a term that has been used and defined in many different ways. Mainly organizational culture is the set of key values, beliefs, understanding and norms shared by members of an organization. (pg.75). A lot of companies use organizational culture to express to external factors what their organization truly believe and what is exactly important to them. A Company such as Starbucks expresses their key beliefs and values daily. Starbucks managers use this concept to understand the hidden aspects of organizational life. Starbucks, being an organization that deals with internal and external problems daily rely on these elements to cope with them. Starbucks visible values are well embedded with the company when you think of this organization. The Starbucks Logo is well known throughout and represents a green twin-tailed mermaid, known as Siren in Greek mythology. The Starbucks logo is so familiar the company has removed the company's name from around the logo and people can still easily recognize the logo as Starbucks brand. This reminds people who they are when customers see this mermaid. I However there are less obvious values that this company that are invisible and can only be perceived from what people believe and justify. For example one could interpret that Starbuck’s slogan is green because of their commitment to saving the environment and recycling.......

Words: 769 - Pages: 4

Free Essay

Paper 1

...Paper #1 Poor-quality information can be found all over the internet as well as the one source of information that many people rely on heavily, Wikipedia. The one situation where Wikipedia’s poor-quality information has led me to believe incorrect information was when I was researching details on a specific football player. I was in a debate with a friend of mine on whether Rex Grossman played at University of Florida or Florida State University. I was arguing in favor of Rex Grossman attending Florida State University and my friend was arguing that Rex Grossman was a University of Florida alumni. After nearly an hour of debating, I concluded the argument by turning to Wikipedia for the correct information. Upon searching Rex Grossman’s name in Wikipedia I came to find out that he indeed attend Florida State University. When we concluded the argument my friend still felt as if he was still right and couldn’t it go. So as we were watching television he decided to search for the same information but went to a more credible source in ESPN. After my friend searched ESPN for the college that Rex Grossman attended, he actually proved to me that he did indeed attend University of Florida. After being proven wrong and let down by the poor-quality information that Wikipedia has led me to believe, I learned that finding a credible source of information can be very important in a multitude of ways. Had this same situation been work related I could have been disciplined for not......

Words: 283 - Pages: 2

Free Essay

Paper 1

...Apple Incorporated and ExxonMobil and the Ethical and Social Responsibility Issues They Face in Today's Society. Grant Manor Northwest Connecticut community College Abstract This paper explores social and ethical issues and situations two companies, Apple Incorporated and ExxonMobil, are facing today. Some issues that will be discussed are Apple Incorporated's stand on "pro-discrimination" many state legislatures are trying to pass, Apple Incorporated's ethically questionable ResearchKit™ and whether or not this new tool will be a good advancement or an unethical way to make money by selling medical records to third-parties, and lastly ExxonMobil's continuing case with the New Jersey State legislature over oil contamination from ExxonMobil's refineries. This paper will discuss these situations, what is good and bad about these situations, and some possible actions the companies could take to remedy the situations. Apple Incorporated and ExxonMobil and the Ethical and Social Responsibility Issues They Face in Today's Society. In Andrea Chang's article titled "Apple CEO Tim Cook is forging an unusual path as a social activist", Chang discusses how in a recent interview Tim Cook took stance against "pro-discrimination" state laws that allowed people in the particular state to refuse service or goods to any person because of the owner's religious beliefs. This article talks about how Cook has personal......

Words: 1804 - Pages: 8

Premium Essay

Paper 1

...PAPER 1 – MARTIN LUTHER PRESENTED TO PROFESSOR MARK NICKENS FOR CHHI 302 – DO1 BY REV. JOSEPH T. WHITAKER, III LU23755920 LIBERTY UNIVERSITY LYNCHBURG VIRGINIA NOVEMBER 6, 2014 1 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION--------------------------------------------------------------------------------------------2 BIOGRAPHY------------------------------------------------------------------------------------------------- MAIN THEOLOGICAL POINTS------------------------------------------------------------------------- MAJOR EVENTS-------------------------------------------------------------------------------------------- SIGNIFICANT WRITINGS-------------------------------------------------------------------------------- CONCLUSION----------------------------------------------------------------------------------------------- BIBLIOGRAPHY-------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduction It has often been stated and thought that Martin Luther was the founder and originator of the Protestant Reformation. Was Martin Luther the founder of the Protestant Reformation? The historical record......

Words: 1554 - Pages: 7

Premium Essay

Paper 1

...Functions of Management 1 Functions of Management paper Eugene W. Loyd III University of Phoenix Functions of Management 2 The four functions of management are to plan, be organized, leading by example and control. These functions are defined by what it would take to have a well organize management department. Management has become a very significant part of our society and workforce. Just about all human activities involve management. It is a growing field every day. Management tasks are increasing as the importance of management if needed. The first function of management which is to plan, I believe this one to be the most important one. Planning is defined as the process of setting a particular performance objective or goal if you will. With the plan you have to determine what action should be taken to accomplish the task at hand. When a manager sets a plan they can identify a desired result and ways to achieve that result. Planning is just the logical thinning through goals and making the right decisions as to what is needed to be completed in order. This will let to the manager achieving that particular organization objectives. Planning can be used by the managers for future projects. It can also be used to predict problems. A blueprint in other words! In my organization managers use this function to plan out potential problems that may arise. They set goals for each department and make sure everyone understands that objections that each department has to......

Words: 855 - Pages: 4

Free Essay

Paper #1

...Gabriela Casas Cognitive Psychology 3319 February 19, 2016 Target Article: Embodied Cognition: Davioli, C. C., Du, F., Montana, J., Garverick, S., & Abrams, R. A. (2010). When meaning matters, look but don’t touch: The effects of posture on reading. Memory & Cognition, 38(5), 555-562. 1. Research Question(s) Reading is an essential part of life and the with internet, humans have access to unlimited quantities of reading material. Much of the reading that we do occurs near the hands whether we read documents electronically or whether read via hard copies. There are individual functional preferences in consuming reading material, and there may also be advantages and disadvantages associated with these preferences, which may or may not in turn correlate to the perceived affect how much material is actually absorbed. Previous research has revealed that spatial processing is essential for successful reading, and is enhanced near the hands. Another critical aspect pertaining to reading involves semantic processing, which is related with vocabulary, knowledge, understanding of what a word means, and how to use words and meaning in context. Several studies have posed that hand actions affect what we see which may also contribute to language acquisition, comprehension, and communication. Research also reveals a direct manner in which visual processing is affected in relation to the spacing around the hands. The effect that hands have on our locus of......

Words: 2007 - Pages: 9

Premium Essay

Let 1 Paper 1

...10/11/2011 Let 1 Task 1 One of the most accepted theories on motivation comes from Victor Vroom, and most of the studies done on it are supportive of his theory. That’s not so say there aren’t any critics of it. There are three key components to the Expectancy Theory of Motivation by Victor Vroom: Effort Performance, Performance-Reward, and Rewards-Personal Goals. The relationship of these three key concepts can be more difficult to define based on personal experience and individual situations. However, they are simply arguments that sate that individuals will be willing to exert a high level of input if they perceive that they will get a reward that is equal to or greater than that high level of input. The first component of this theory is Effort-Performance. According to Vroom this means that the perceived amount of effort that an individual puts into something will lead to a particular level of performance. However, the level of perceived performance that one individual sees will not be the same as another individual sees. The next component of the Expectancy Theory of Motivation is the Performance-Reward relationship. This concept examines the belief that achieving the perceived level of performance will earn a desired outcome, and that the outcome will be favorable. This may come in the form of a raise, a bonus, or even a promotion, as long as the individual finds it favorable. The final component of Vroom’s theory is the Reward-Personal Goals relationship. ......

Words: 776 - Pages: 4

Premium Essay

Paper 1

...[pic] Calendar Cohort 30 Session 1 FALL October 1st/ 2011 - December 17/ 2011 Time: 8:00am -1:00pm COM 3110 Business and Professional Communication 12 week session MAN 3025 Organization and Management CGS 3300 Introduction to Information Systems Thanksgiving Day: Nov. 24th (no class on Saturday, 11/26/2011) Session 2 SPRING January 7/2012- March 31/2012 12 week session QMB 3200 Application to Quantitative Methods FIN 3403 Financial Management MAR 3023 Marketing Management Martin Luther King Holiday – Jan. 16, 2012 (University Closed) Spring Break: March 12-17, 2012 Session 3 SUMMER April 7/2012 – June 23/ 2012 12 week session ECO 3202 Applied Macroeconomics MAN 4504 Operation Management MAN 4602 International Business Summer Break : June 24 –July 13, 2012 Session 4 FALL A- July 14/2012 – September 15/ 2012 Time: 8:00am -2:00pm MAN 4701 Business in Society 10 week session MAN 4600 International Management MAN 4301 Human Resource Management Indep. Day: July 4th Session 5 FALL B- September 22/2012 – December 8/ 2012 12 week session BUL 4310 Legal Environment of Business MAN 4151 Organizational Behavior ENT4113 Entrepreneurship Thanksgiving Day: Nov. 22nd & Nov 23rd (University Closed) No class on Saturday, Nov 24, 2012 Winter Break: Dec 9, 2012 - Jan.4, 2013 New Year’s Day Holiday – January 1, 2013 (University Closed) Spring Classes Begin January 5, 2013 Session 6 SPRING - January......

Words: 340 - Pages: 2

Premium Essay

Paper 1

...leadership using the key points addressed by Colquitt, Lepine, and Wesson (2011) in Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace. The focus of the analysis is that of a candidate and a campaign manager on their political endeavors to win an election. Strategies such as legitimate power, ethical leadership, consultative decision-making, and transformational leadership will all be examined to provide further insight into how effective leadership can positively influence job performance and commitment. The result of the findings will prove that the methods and styles used are the most efficient for someone in this type of leadership position. Required Individual Analytical Report Introduction This analytical paper discusses an example of exemplary leadership used in a political setting. The use of legitimate power was the driving force for leadership and helped overcome contingency factors such as substitutability, centrality, and visibility. Rational persuasion was used to drive point’s home and positively influence individuals while ethical leadership gained the trust and respect of supporters. This example of transformational leadership will be analyzed and reflected upon to provide insight into the most effective form of leadership. Context The leadership example used analyzes the strategies and techniques of a campaign manager and local Sheriff running for re-election. The point of view is from the assistant campaign manager of the......

Words: 2598 - Pages: 11

Premium Essay

Marketing Paper 1-1

... Market Segmentation And Product Positioning The hypothetical company for the purpose of creating a marketing plan is Healthy Hair, Inc. The company brand name is Boss and its product offering is a unisex shampoo and conditioner in one aimed primarily at African American female and males between the ages of 18-34. According to marketing research company Mintel, sales of black hair care products in 2008 exceeded $165 million. Although a third of those sales went to corporate conglomerates like L’Oreal and Alberto Culver, who own many ethnic product lines from Soft-Sheen Carson to Mizani, there are still many independent African-American players in the hair product game (Humphrey 2010). This paper will discuss 1) The marketing segment for Healthy Hair, Inc., and why this segment was selected, 2) The target market and why these customers are targeted, 3) Healthy Hair, Inc. strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT), 4) The market position for the product. Identify the marketing segment for the product and explain why this segment was selected; The Segment A market segment is a group of customers whose likes are comparable (Iacobucci, 2010). The marketing segment for the product is based on demographics, geographic, psychological, and behavior data. Demographics The product will be geared toward African American men and women ages 18-34. The education level and income for this segment is intrinsically tied to......

Words: 1384 - Pages: 6