Premium Essay

Patnubay at Gabay

In: Other Topics

Submitted By jenanonuevo
Words 6168
Pages 25
International Journal on New Trends in Education and Their Implications
April, May, June 2012 Volume: 3 Issue: 2 Article: 04 ISSN 1309-6249

READING ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS:
AN ANALYSIS FROM DIFFERENT VARIABLES
Gökhan BAŞ
Selçuk University
Educational Sciences Institute,
Curriculum and Instruction Department
Meram, Konya, TURKEY

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the reading attitudes of high school ninth and twelfth grade students based on some variables. The researcher used ‘general survey method’ in the study. Totally 426 students from six public high schools, chosen according to random sampling method participated in the research. In order to answer the research questions in the study, “the Attitude Scale Towards Reading” was used. In accordance with the purpose of the study, percentage, mean, standard deviation, independent samples t-test, ANOVA and Tukey-HSD tests were employed in the study. For the statistical analyses SPSS 17.0 was used. According to findings of the study, it was seen that high school students had moderate level of reading attitudes. It was also understood in the study that high school students’ reading attitudes differed significantly according to gender, grade level, school type, father’s and mother’s educational level and the financial income of the family variables.
Key Words: Reading, attitude, high school, gender, grade, education level, income.

INTRODUCTION
Reading plays a very important role in our lives. It is so much a part of everyday living that one can hardly imagine a life without it. In the age of the Internet and information technologies, reading retains its importance as an essential skill for learners of any language (Alderson, 1984). Reading is amongst the most crucial determinants in developing an individual’s vision that shapes his or her personality and that makes him or her become closer...

Similar Documents

Free Essay

Term Paper

...suliranin ng isang estudyante sa kanyang pag-aaral. Nakasaad sa loob ng pananaliksik na ito ang mga kaalaman tungkol sa ilang suliranin ng mga estudyante. Ang pananaliksik at pagtuturo ay isang prosesong paghahalili ng mga kaalaman din ay nangangailangan ng bahagi ng pag-ebalwasyon na kung saan ito ay bahagi o isang paraan upang makamit ang pagkatuto. Sa isang institusyon, mga kabataan ang siyang may malaking ambag sa paghubog ngating bayan. Upang makamit ito, edukasyonang tunay na solusyon. Edukasyon ang siyang babago at magmumulat pa sa mas malawak na kaalaman, ang siyang huhubog sa kabataang kapaki-pakinabang at maging ganap at mahusay na tagapagturo sa lipunan.Ang isang asignatura ay malaking bahagi ng edukasyon, ito ang nagsisilbing gabay sa mga mag-aaral para matutunan ang iba’t-ibang klase ng asignatura, na huhubog sa mga kaalaman ng mga mag-aaral sa...

Words: 1889 - Pages: 8

Free Essay

Pananaliksil Tungkol Sa Wattpad

...Ang kahalagahan ng Wattpad Isang Gawain sa Talaan ng Nilalaman Kabanata I ------------------------------------------------------------------------------ i. Panimula ii. Paglalahad ng Suliranin iii. Metodolohiya Kabanata II ----------------------------------------------------------------------------- iv Resulta ng Pag-aaral v. Kaligiran vi. Paraan Kabanata III --------------------------------------------------------------------------- vii. Lagom viii. Konklusipn ix. Rekomendasyon x. Bibliograpiya ------------------------------------------------- Kabanata I i. Panimula ii. Paglalahad ng Suliranin iii. Metodolohiya Panimula Ang pagbasa ay importanteng kasanayan na dapat taglayin ng isang tao. Ito ay isa sa mahalagang pundasyon ng pagkatuto na dapat nating paunlarin. Ngunit dahil sa patuloy na pag-unlad ng modernong panahon marami ng nagsisilabasang bagay at pangyayari na naging dahilan kaya nawala ang interes ng tao sa pagbabasa. Ilan sa modernong teknolohiyang ito ay ang T.V kung saan panonoorin mo na lamang ang mga ipinalalabas at makukuha mo na ang ideya ng pinapanood mo, mga laro sa kompyuter atbp. na mas kinagiliwan ng tao sa kadahilanang hindi na nila kailangan ng komprehensibong pag--iisip Ang pananaliksik na ito ay tungkol sa kung paano ginamit ang modernong teknolohiya upang maibalik ang interes ng tao sa pagbabasa. Ito ay ang “Wattpad”. Ang Wattpad ay isang website na nagbalik ng......

Words: 1793 - Pages: 8

Free Essay

Pag- Uulat

...Filipino 03 Raine Stephanie A. Balbino 2-AOM Nobyembre 05, 2015 EKSPOSITORI * Pagpapahayag o pagbibigay ng mga kaalaman o mga kabatiran at kuro-kuro. Sa pamamgitan ng paglalahad, naibabahagi ng tao ang kaniyang ideya, damdamamin, hangarin, paniniwala at kuro-kuro sa mga pangyayari, bagay, lugar o kapwa-tao Katangian ng Mahusay ng Paglalahad: * Kalinawan – nauunawaan ng nakikinig o bumabasa ang anumang pahayag * Katiyakan – nakatuon lamang sa paksang tinatalakay * Kaugnayan – may kaugnayan lahat ng bahagi ng talata o pangungusap. * Diin – may wastong paliwanag sa pagtatalakay. Binibigyang diin ang bawat bahagi nang ayon sa kahalagahan Bahagi ng Paglalahad: * Panimula – kailangang may magandang panimula, na makatatawag- pansin sa mambabasa Paraan upang makabuo ng maayos na panimula a. Magsimula sa pamamagitan ng tanong Hal: Gaano kahalaga ang pag-ibig? b. Magsimula sa pangungusap ng makakatawag-pansin Hal: Pag-ibig! Pag-ibig! Pag-ibig! c. Magsimula sa pamamagitan ng isang kuwento Hal: Hindi matatawaran ang naging pag-ibig nina Florante at Laura. d. Magsimula sa isang diyalogo Hal: “Alam mo, gusto kong makita ang crush ko.” e. Maaaring gumamit ng tuwirang sipi Hal: “O pagsintang labis ng kapangyarihan sampung mag-aama’y iyong nasasaklaw, pag ikaw ang nasok sa puso ninuman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.” f. Gumamit nang malalim na pangungusap na taglay ang kaisipan at daan sa pagbukas ng paliwanag Hal:......

Words: 1152 - Pages: 5

Premium Essay

Teenage Pregnancy in the Philippines

...Throughout the previous years, teenage pregnancy has become a public distress and has generated abundant attention in the Philippines. Nearly every year, there is an increase in the percentage of pregnant teens. In August 2014, the Philippine Statistics Authority released the final results of the 2013 National Demographic and Health Survey (NDHS). The survey shows that childbearing is increasing among girls from 15 to 19 years old across all regions in the Philippines. Teenage pregnancy is prevalent in the Philippines due to the influence of media, absence of good role models and lack of financial resources. Messages from the newspapers, magazines, radio and television have always had a great influence in shaping adolescent behavior. The media and advertising business has always been successful in making people recall their brands. Advertising not only encourages consumers to buy goods and services they cannot afford, but also appeals to the emotions of the customers. Sex appeal is used to sell products in many ways. The people in the media industry take advantage of the audience’s responsiveness to sexual stimuli to make a profit. The increasing sexualization of content in the media suggests teenagers that these are normal ways to behave. Advertisement and the media have found ways to sell sex, regardless of the target audience. Sex talk is typical in magazines like Cosmopolitan, FHM and Maxim. Sex is the main theme in TV series like Desperate Housewives, Gossip Girl...

Words: 1944 - Pages: 8

Free Essay

Pamanahong Papel

...KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO I. Introduksyon Bawat mag-aaral na nasa hayskul ay nasa edad pa ng kanilang pagdadalaga at pagbibinata. Sa ganitong edad, dito nila natutuklasan ang mga pagbabago sa kanilang pisikal, mental, sosyal at maging emosyonal. Nakakatagpo sila ng mga barkada o kaibigan na makakatanggap sa kanila. Sa ganito rin edad mas nangangailangan ng patnubay ng magulang. Ang mga makabagong teknolohiya ay isa sa pinakamaimpluwensyang bagay sa mundo na naaapektuhan ang pag-iisip at pag-uugali nila. Dahil sa maling paniniwala at kulang na rin sa patnubay ng magulang , napupunta sila sa maling direksyon. Ang isa sa pinakapinoproblema ngayon ay ang maagang pagbubuntis. Ang maagang pagbubuntis ay nangyayari kapag ang dalawang tao ay sumubok sa pre-marital sex. Sa ganitong sitwasyon, pareho pa silang hindi handa sa maaaring bunga ng kanilang ginawa. Dito napagdesisyonankung bubuhayin nila o ipapalaglag ang bata. Kapag napagdesisyonan ng babae na bubuhayin ang bata, hindi siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral, hindi niya mabibigyan ng magandang buhay at hindi niya mabibigyan ng sapat na pinansyal ang kanilang anak. Maaaring hahantong ito sa pamimigay o ipapa-ampon na lang ito. Dahil ang ina, iniisip lang nito kung ano ang mas makakabuti sa kanyang anak. “Some parents tend to avoid their daughter because of having their daughter early pregnant. Some parents don’t understand about the situation. It is important that parents are the first persons......

Words: 3892 - Pages: 16

Free Essay

Study Habits

...MGA IBA’T IBANG PARAAN NG PAG AARAL NG MGA MAG AARAL NG CIVIL ENGINEERING SA TECHNOLOGICAL INSTITUTE OFTHE PHILIPPINES, QUEZON CITY Isang Pamanahong Papel ng Iniharap sa Kaguruan ng mga Kolehiyo ng Sining, Technological Institute of the Philippines Bilang pagtupad sa mga Pangangailangan ng Kursong Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik nina: Manimtim, Jann Samantha C. Salvacion, Nazdolf Daniel S. Ballesteros, Clerizze Mae P. Llantero, Jules Venom A. Dela Cruz, Denver John Marso 2016 PAGHAHANDOG Inihahandog namin ang pamanahong papel na ito sa aming mga magulang, kamag-anak at mahal sa buhay na walang sawang pag suporta at pagbigay ng aming pangangailangan sa araw araw. Sa kanilang mga panalangin na sana’y magawa at malagpasan namin ang lahat ng mga bagay na aming pinagdadaanan. D.J.D.C. C.M.B. J.S.M. N.D.S. J.V.L. TALAAN NG NILALAMAN Pahina Pamagating Pahina Dahon ng Pagpapatibay Pasasalamat Paghahandog Kabanata 1, Ang Suliranin at Kaligiran Nito Introduksiyon Paglalahad ng Suliranin Kahalagahan ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon Depinisyon ng Terminolohiya Kabanata 2, Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral Kaugnay na Literatura (Banyaga) Kaugnay na Literatura (Lokal) Kaugnay na Pag-aaral (Banyaga) Kaugnay na Pag-aaral (Lokal) Kabanata 3, Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik ......

Words: 1703 - Pages: 7

Free Essay

Factors Affecting Study Habits

...9 Panitikang Asyano Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga mula sa mga publikong paaralan, kolehiyo at/o unibersidad. Hinihikayat naming ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. DRAFT April 1, 2014 Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas (Gabay ng Guro) 1 DRAFT April 1, 2014 MGA AKDANG PAMPANITIKAN NG TIMOG-SILANGANG ASYA 2 I. PANIMULA Matapos na pag-aralan sa Baitang 8 ang mga panitikang pambansa, tiyak na napaghandaan ng mga mag-aaral ang malalim na pagtalakay at pag-unawa sa iba’t ibang genre ng panitikan ng mga karatig-bansa sa Asya. Sa Modyul1, matutunghayan natin ang mga akdang pampanitikan ng TimogSilangang Asya. Inaasahan nating ang mga aralin sa module na ito ay tutugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral na maintindihan ang iba pang kultura at pamumuhay ng mga tao ng karatig-bansa ng Pilipinas. Inaasahang pagkatapos ng Unang Markahan, ang mga mag-aaral ay nakapagpapamalas ng pag-unawa at pagpapahalaga sa mga akdang pamapanitikan ng Timog-Silangang Asya sa tulong ng teknolohiya at mga estratehiya na gagabay sa mga mag-aaral sa higit na malalim at kapaki-pakinabang na pagkatuto. Nilalayon ng Modyul 1 na nakagagawa ang mga mag-aaral ng isang malikhaing panghihiyakat sa pamamagitan ng book fair at ilang pamamaraan na kapaki-pakinabang sa mga......

Words: 8963 - Pages: 36

Free Essay

Factors Affecting the Studies of Students

...nakakalimutan na ng mga tao ang kahalagahan ng pag-aaral. Nakita nila na ang mga estudyante ngayon ay halos binabalewa nalang ang tsaga at hirap na pinagdadaanan ng kanilang mga magulang para lang mapaaral at pagtapusin sila ng pag-aaral. Nawawala na sa isip ng mga tao na kailangan nilang mag-aral at matuto upang makamit nila ang mga pangarap at gusto makuha at magtagumpay sa kanilang buhay. Sinasayang nila ang oportunidad at oras sa bawa’t kilos at desisyon nila na nakakaapekto ng kanilang pag-aaral. Kaya naisip ng mga mananaliksik na kailangan ng mga tao na gumising at seryosohin ang kanilang pag-aaral. Upang makamit ang mga pangarap, at ipabilib at iparamdam sa kanilang mga magulang ang ginhawa na hindi sila nagsayang ng pagod upang maging gabay at instrumento sa magiging sariling matagumpay na buhay na pagdadaanan ng kanilang pinakamamahal na anak. Upang magtagumpay ang mga mananaliksik sa pagtulong na magising ang mga tao na di na sineseryoso at...

Words: 5908 - Pages: 24

Free Essay

Thesis

...[pic] Mga Mabisang Solusyon sa Hindi Pagpasok sa Oras ng mga Mag-aaral ng First year Pre-engineering ng PATTS College of Aeronautics S.Y. 2013-2014 Isang Pamanahunang Papel na Iniharap sa Kagawaran ng PATTS College of Aeronautics Para sa parsyal na pagtalima sa mga kahingian ng asignaturang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa pananaliksik nina Nicole Blue V. Bejo Ralph Marvin Dela Torre Janus Christan Pacis Aroidson Rongacales Marso 7, 2014 i Dahon ng Pagpapatibay Bilang pagpapatupad sa kahingian ng asignaturang Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Mga Mabisang Solusyon sa Hindi Pagpasok sa Oras ng mga Mag-aaral ng First Year Pre-engineering ng PATTS College of Aeronautics S.Y. 2013-2014” na inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa First Year Pre-engineering na binubuo nina: _________________ __________________ Nicole Blue V. Bejo Ralph Marin Dela Torre _________________ __________________ Janus Christan Pacis Aroidson Rongcales Tinanggap sa Kagawaran ng Wika ng PATTS College of Aeronautics......

Words: 6420 - Pages: 26

Free Essay

Reviewer

...Filkom- Kabanata 1 Aralin 1 “Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga tunog ay hinuhugisan o binigyan ng makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama- sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagbuo ng kaisipan.” – Henry Allan Gleason (ecologist, botanist at taxonomist) *See page 3 – Webster, Sturtevant….* Katangian ng Wika * Ang wika ay masistemang balangkas * Tunog, salita, parirala, pangungusap at diskors a. Ponolohiya o tunog – makaagham na pag-aaral ng mga makahulugang tunog o ponema b. Morpolohiya o salita- pag-aaral ng mga pinakamaliit nay unit ng tunog o morpema c. Sintaksis o parirala/sugnay/pangungusap- pag-aaral ng sistema ng pagasama-sama o paguugnay-ugnay ng mga salita d. Semantika o kahulugan ng salita- kahulugan o relasyon ng mga salita Diskurso- palitan ng pangungusap * Ang wika ay sinasalitang tunog * Interaksyon ng mga aparato sa pagsalita gaya ng bibig, dila, ngipin, ngalangala, velum at gilagid (speech organs) * Unibersal na katotohanan sa wika na tunog- pinakapangunahing pangangailangan ng wika * Ang wika ay arbitraryong simbolo ng mga tunog * Simbolong bokal at arbitrary * Dualismo- isang panagisag at isang kahulugan * Arbitraryo- walang tiyak na batayan * Ito ay arbitraryo sapagkat walang rasyunal na magagamit upang ipaliwanag ang koneksyon ng mga ito * Nakaugaliang gamitin * Ang wika ay komunikasyon * Kasangkapan ng......

Words: 3394 - Pages: 14

Free Essay

World Teachers Day

...EPP V Date: ____________ I. Layunin: ❖ Natatalakay ang mga pagbabagong nagaganap sa isang nagdadalaga/nagbibinata Pagpapahalaga: Pagtitiwala sa Sarili II. Paksang Aralin: Mga Pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Sanggunian : Umunlad sa Paggawa ph. 2-3; BEC A.1.1.1 ph 56 Kagamitan : Larawan ng nagdadalaga at nagbibinata, at mga bata III. Pamamaraan: A. Panimulang Gawain: 1. Pagganyak: Paghambingin ang mga larawan. May pagkakaiba ba ang nakalarawan? Anu-ano ang inyong napansin? Anu-ano ang kaibahan sa pisikal na kaanyuan B. Panlinang na Gawain: 1. Ipahinuha ang pagbabagong nagaganap sa isang batang nagdadalaga at nagbibinata. Itala sa pisara. 2. Pangkatin ang mga bata at bigyan ng ilang minuto upang mabatid sa batayang aklat kung tama ang hinuha. 3. Pagtatalakayan ng mga pagbabagong nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata Hal. Nagdadalaga Nagbibinata a. Tumatangkad a. Tumatangkad b. Nagkakaroon ng tagihawat b. Lumalaki at bumababa ang boses c. Nagiging palaayos sa sarili c. Lumalapad ang dibdib 4. Paglalahat Anu-ano ang mga pagbabagon nagaganap sa nagdadalaga at nagbibinata? C. Pangwakas na Gawain: 1. Paglalapat. Itala ang mga pagbabagon nagaganap sa inyong sarili sa pisara. Nagdadalaga Nagbibinata a. a. b. b. ......

Words: 11311 - Pages: 46

Free Essay

Study Habits

...stuABSTRAK Institusyon: Our Lady Of Fatima University Antipolo Campus Mga Awtor: Icen Mae C. Baguio Erika Nica B. Robles Katherine Iris Q. Flores Sharifa Joy Nayeem Andrew Hidalgo Pamagat: “MGA EPEKTO NG PAG-IBIG SA KALUSUGAN NG MGA KUMUKUHA NG KURSONG PSYCHOLOGY SA OUR LADY OF FATIMA UNIVERSITY, ANTIPOLO CAMPUS” Kailan ginawa: Oktubre Kailan ipinasa: Marso Tagapayo: Ms. Barrio Isa sa mga pinakaraming kahulugan na salita sa mundo ay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay may apat na uri, ito ay ang “Eros” o ang pag-ibig ng dalawang magkaibang kasarian, “Storage” o ang pag-ibig sa pamilya, “Philia” o ang pag-ibig sa pagitan ng magkakaibigan at ang “Agape” o ang pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig ay maaaring nagsimula sa simpleng paghanga o tinamaan ang isang tao ng tinatawag nilang “love at first sight”. Maraming sikat na personalidad ang nagbigay ng mga karanasan at pananaw nila patungkol sa pag-ibig. Sa oras na ang tao ay umibig, may pagbabagong nangyayari sa katawan nito na maaaring maka-apejto sa kalusugan ng isang tao. May mabuti at masamang epekto ang pag-ibig. Sa bawat oras na makikita ng isang tao ang mahal nito ay ang pagsabay ng paglaki ng pupil ng mata, ito ay kalakip ng positibong resulta. Maaaring maging dominante ang nadaramang pag-ibig sapagkat ang katawan ng isang tao ay nagbabago. Ang mga cells ay nagsasama-sama at nagpapabilig ng pagbago ng emosyon, masayahin at......

Words: 5656 - Pages: 23

Free Essay

Asdzxcasdasdasdzzxc

...ito ng bahagi ng buhay na maaaring mangyari rin sa iyo o kaya’y nangyari na. Handa ka na ba para sa pagsisimula ng iyong aralin? Ano ang matutunan mo? Inaasahang matatamo mo ang mga sumusunod na kasanayan sa pag-aaral ng modyul na ito: A. Nakasusunod sa mga tiyak na pamantayan sa pasulat na komunikasyon. 1. wastong baybay 2. wastong bantas 3. kawastuang gramatikal B. Naipahahayag ang pansariling opinyon, damdamin, saloobin batay sa isang halimbawang modelo C. Nasusuri ang sangkap at katangian ng mabuting pagsasalaysay 1. format 2. nilalaman D. Maipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng isang sulating nagsasalaysay na may magkaugnay na kaisipan Paano mo gagamitin ang modyul na ito? Gabay sa sariling pagkatuto ang modyul na ito. Gamitin mo ito bilang patnubay sa tulong ng mga tuntunin. Upang maging makabuluhan at wasto ang iyong paggamit kailangang maging malinaw sa iyo ang mga nararapat gawin. Huwag kang mag-alala, sundin mo ang mga sumusunod:...

Words: 9571 - Pages: 39

Free Essay

Whatever

...E:\CDD Files\BEC-PELC Finalized June 2010\COVER PELC - EPP.docx Printed: 8/11/2010 10:26 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYAN BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN Introduction: Ang paghahanda at paghubog sa mga mag-aaral sa mundo ng paggawa at sa buhay ay bahagi ng Elementary Education Curriculum. Ito ay nakapaloob sa RA 232 “Education Act of 1982”na nagsasabi na “To promote work experiences which develop the child’s orientation to the world of work and creativity, and prepare himself to engage in honest and gainful work”. Dito linilinang sa mga mag-aaral ang wastong saloobin sa paggawa, ang pagiging malikhain at pagiging entreprenyur. EPP Description: Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) ay isa sa mga aralin sa asignaturang Makabayan. Ito ay binubuo ng apat na lawak: Sining Pantahanan, Sining Pang-agrikultura, Sining pang-industriya, Tingiang Pangangalakal at Kooperatiba. Itinuturo ang EPP sa lahat ng mag-aaral mula baitang IV hanggang baitang VI. Nililinang sa asignaturang ito ang pangangalaga sa sarili at pamilya, ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat kasapi upang maging kaaya-aya ang pamumuhay ng pamilya gamit ang makabagong teknolohiya na makapag-aambag sa kaunlaran ng pamayanan. Sa lawak ding ito tinuturuan ang mga bata magluto,......

Words: 11300 - Pages: 46

Free Essay

Mine

...Cavite WORK EXPERIENCE Associate Producer / Assistant Camera Person Sa Ilalim ng Tulay, Cinemaone Originals October 2011 Video Editor Talk, Understand, Care: Discipline Without Violence October 2011 Intern, Roadrunner Inc., May-June 2009 PASASALAMAT Ipinararating ang taos pusong pasasalamat sa lahat ng taong sumuporta at gumabay upang maisakatuparan ang proyektong ito. Pasasalamat sa aking mga magulang na sina Mobil at Leny Calapardo para sa pagmamahal at walang sawang pagtitiwala sa aking kakayahan. Sa aking mga kapatid na sina Maybelle at Marbile Calapardo para sa walang patid ninyong suporta. At para sa sa aking pamangkin na Si Daniel Marcus Cadag na laging nagpapangiti sa gitna ng aking mga pinagdaraanan. Sa aking punong gabay, kay Prop. Libay Cantor na siyang unang nakakita ng potensyal ng pelikulang ito. Maraming salamat sa iyong tiwala at walang-humpay na pang-unawa. Sa aking mga kaibigang sina...

Words: 30375 - Pages: 122