Free Essay

Перспективи Ipo Українських Компаній На Європейській Фондовій Біржі

In: Business and Management

Submitted By Dasada
Words 1314
Pages 6
Мнацаканян К. К., Музиченко А. Г.
Донецький національний університет

Перспективи IPO українських компаній на європейській фондовій біржі
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку української економіки дефіцит інвестиційних ресурсів ставить перед керівництвом компаній питання вибору форм фінансування, серед яких найбільш визначними є надання довгострокових кредитів, емісія цінних паперів: облігацій чи акцій компанії. У нинішніх умовах функціонування української економіки банківське кредитування в країні має багато негативних рис, серед яких високі процентні ставки та граничні обсяги позики, тому первинне публічне розміщення акцій є одним з оптимальних способів залучення капіталу для підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні основи первинного публічного розміщення акцій досліджені в багатьох роботах вітчизняних і зарубіжних вчених Н. Внукова, Є. Волкова, Л. Костирко, Ю. Кравченко, Д. Леонова, І. Лютого, В. Макарова, С. Маслова, О. Мендрула, О. Мозгового, В. Никифорова, Г. Терещенко, В. Ходаківської, Н. Чередниченко, В. Шелудько і ряд ін. Проте недостатньо вивченим є аспект вибору українською компанією того чи іншого фондового майданчику, зокрема, на Європейській фондовій біржі, та її перспективи щодо залучення коштів шляхом IPO.
Метою даної роботи є формування подальших рекомендацій щодо первинного публічного розміщення акцій українських підприємств на європейській фондовій біржі, та прогнозування перспектив розвитку українського ринку ІРО.
Викладення основного матеріалу. Біржовий процес в Україні має ряд особливостей, які зумовлюються загальними економічними та історичними умовами. Передусім зазначимо, що наші біржі важко назвати біржами «в класичному» розумінні подібного інституту як невід'ємної частини розвиненої ринкової економіки. Інша особливість пов'язана зі спрямованістю біржової діяльності: якщо фондові біржі посідають головне місце за обсягами біржового обороту в країнах з розвиненою ринковою економікою, в Україні - явна перевага на стороні товарних бірж. Український ринок IPO переважно охоплює ПФТС України, та розміщення акцій українських підприємств за межами країни – переважно на Європейських фондових біржах.
Оцінка українського ринку IPO демонструє, що з 2007 року обсяг залучених в результаті IPO коштів різко зменшився, що говорить про низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Проте, якщо в 2007 році розмір пропозиції IPO склав 875 млн. дол. за рахунок первинного розміщення акцій 7 підприємств, на 2 з котрих приходилось 50% усіх залучених коштів, то в 2009 році всі заплановані угоди IPO були повністю скасовані, а в 2012 році на ринок вийшло лише одно підприємство KDM Shipping, залучив лише 7,62 млн. дол.
Що стосується найпопулярніших біржових майданчиків для IPO, то розміщення акцій вітчизняних компаній відбувається переважно на європейських фондових біржах: Франкфуртській (37%), Лондонській (31%), Варшавській (22%), Вінській (8%) біржах. Слід засвідчити, що ЛФБ лідирує і за обсягами IPO українських підприємств, так саме на ній відбулося найбільше IPO за історію України – первинне публічне розміщення акцій металургійної та гірничодобувної компанії Ferrexpo AG, лише за 25% своїх акцій в червні 2007 року компанія зуміла залучити 420 млн. дол. При цьому розміщення акцій відбувалося на центральному майданчику LSE, в той час як більшість інших стосувалася ринку AIM або GDRs.
Стосовно галузевої належності компаній, більшість компаній, які вийшли на ринок IPO переважно належить до сектору сільського господарства (40%), а також нафтогазової галузі (11%), нерухомості (11%), та промислового виробництва (8%), фінансових послуг (6%), металургії та гірничодобувної промисловості (6%) та ін.
Загалом з 2005 по 2012 рік на іноземних біржах відбулося 70 публічних розміщень українських компаній, 70% котрих склали первинні розміщення акцій. За цей час було залучено 3,9 млрд. дол., з них 226,7 млн. дол. – в 2011 році, і лише 7,6 млн. дол. – в 2012 році, незважаючи на те, що за прогнозами експертів обсяг залучених коштів в минулому році повинен був скласти 500 млн. дол. Проте високі процентні ставки за кредитами, які спостерігаються в Україні, заставляють вітчизняних сільгоспвиробників та фінансові компанії застосовувати IPO як головний засіб залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
Після проведення детального аналізу українського ринку первинних публічних розміщень акцій, можна сформувати тенденції розвитку IPO в країні на наступні 3-5 років. Для початку слідує відзначити, що головними особливостями функціонування ринку в 2013-2015 рр. є: надмірний вплив кризових явищ у світовій економіці, особливо в країнах Європи, високий рівень конкуренції на ринку первинних розміщень через брак коштів в іноземних інвесторів, висока диверсифікованість та багато спрямованість ринку капіталів інвесторів, відміна дерегуляціє багатьох біржових ринків.
З точки зору підприємств, що формують резерв перспектив щодо IPO на міжнародній фондові біржі, то на сьогодні потенційними емітентами можуть стати наступні компанії: Cereal Ukraine, Arricano Trading, Укрлендфамінг, Arricano Trading, Епіцентр К, Нафтогаз, УМХ, Агро союз, Фокстрот, Комфі-трейд, Інтерфом та деякі інші. Серед найбільш перспективних можна відмітити MCB Agricole, Укрзернопром Агро, Сварог Вест Груп, Нафтогаз України, Valinor, T.B. Fruit,
Охарактеризувавши перспективи IPO українських підприємств на європейській фондовій біржі, змоделюємо функцію співвідношення між обсягом залучених підприємствами коштів на фондовій біржі Європи та основоположними факторами. Результативним показником в моделі буде обсяг залучених підприємствами коштів на біржі Європи (FObtIn, або Funds Obtained In). Головні фактори моделі, факторні показники: загальний обсяг залучених коштів на європейській біржі (FObt, або Funds Obtained); розмір пропозиції акцій підприємств (QShS, або Quantity of Shares Supplied); запропонований пакет акцій у відсотках (PrShS, або Proportion of Shares Supplied).
Таблиця 1
Дані для побудови моделі ринку IPO Y (FObtIn) | X1 (FObt) | X2 (QShS) | X3 (PrShS) | 229 | 42000 | 192 | 25,8 | 166 | 86700 | 159 | 9,7 | 1659 | 80500 | 1428 | 25 | 888 | 13953 | 825 | 17,1 | 0 | 7112 | 0 | 0 | 373,4 | 26286 | 348 | 23,1 | 254,4 | 26491 | 205 | 30,1 | 7,62 | 7442 | 11 | 10,9 |
За допомогою поданої таблиці даних (табл. 1) знайдемо залежність між результативним та факторними показниками, – рівняння регресії має наступний вигляд:
FObtIn=-26,142157+0,000294*FObt+1,130397*QShS+ +0,846992*PrShS, (1)
Отримане рівняння регресії використаємо для побудови прогнозу щодо обсягів залучених вітчизняними підприємствами коштів на фондовій біржі Європи в 2013-2015 рр. Для цього зробимо декілька припущень: * всі компанії, які заявили про IPO в минулі роки та постійно його відкладували, здійснять IPO протягом 2013-2015 рр. в рівному розподілі; * обсяг залучених коштів на Європейській біржі побудований згідно лінії тренду; * запропонований пакет акцій дорівнює 25%, тобто граничному обсягу; * розмір пропозиції компаній на ринку IPO взятий із розрахунку вартості капіталу компаній, визначеному в їх річній звітності.
На побудованих припущеннях отримаємо прогнозований обсяг залучених коштів при успішності завершених угод IPO на Європейській фондовій біржі (табл. 2).
Таблиця 2
Прогнозовані дані за угодами IPO українських підприємств за 2013-2015 рр. Рік | Обсяг залучуваних коштів при IPO на ЄФБ, млн. дол. | Обсяг залучених коштів, млн. дол. | Розмір пропозиції акцій, млн. дол. | Запропонований пакет акцій, % | 2013 | 677 | 7647 | 601,5 | 25 | 2014 | 5888 | 5882 | 5212 | 25 | 2015 | 340 | 4706 | 304 | 25 |
Виходячи із побудованої моделі, можна виділити, що головним фактором, що впливає на надмірний вплив зовнішніх факторів на інвестиційну спроможність українських підприємств на вітчизняному ринку IPO, головною задачею уряду країни повинна стати оптимізація системи контролю біржового фондового ринку України.
Висновки. Таким чином, головними пріоритетними напрямами розвитку українського ринку первинних розміщень повинні стати: * залучення нереалізованого інвестиційного потенціалу домогосподарств; * запровадження та розвиток інститутів, як ринок застави, споживчі кредити, іпотечні кредити, на умовах доступності для інвестора; * здійснення заходів щодо стимулювання внутрішнього ринку капіталів, обмеження доступу до нього нерезидентів, що сприятиме зростанню обсягів капіталу; * обмеження зовнішніх запозичень й розширення випуску державних і місцевих позик; * проведення адміністративної реформи: реформи Міністерства фінансів щодо вдосконалення його оргструктури, уточнення функції, підвищення ролі і статусу; * розвиток різноманітної довірчої діяльності, операційного страхування; * стабілізація законодавчої бази, запровадження системи врегульованих оптимальних норм і методів через найвпливовіші, а головне, ефективні та стимулюючі важелі; * створення системи захисту прав інвесторів на фінансовому ринку; * формування учасника фінансового ринку як суспільного інституту; * централізація та організаційна оформленість обігу ЦП в Україні через створення єдиної біржової системи.
В сукупності подані рекомендації зможуть створити сприятливу атмосферу для розвитку українського ринку IPO, та підвищити інвестиційну привабливість українських підприємств та вітчизняної економіки в цілому, тобто максимізувати ефективність первинних публічних розміщень акцій українських підприємств.

Література: 1. PWC. Обзор IPO украинских компаний с 2005 г. по ноябрь 2012 г. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/ru/services/capital-markets/an-overview-of-ukrainian-ipos.jhtml. (12.11.13) - PWC. Обзор IPO украинских компаний с 2005 г. по ноябрь 2012 г.: 2. Ritter, J.R. and Welch I. A review of IPO activity, pricing and allocation // Journal of Finance. - 2009. - № 57 - р. 1795-1828

Similar Documents

Premium Essay

Understanding Ipos and Ipo Scams

...Understanding IPOs and IPO Scams You don’t have to spend too much time around the stock market to discover that there’s something fishy about many stocks’ initial public offerings, (IPOs).  The standing joke is that IPO really stands for “It’s Probably Overpriced”.  While that may or may not be true in any given case, there are a large number of pitfalls awaiting the would-be IPO trader or investor.  It’s a case of caveat emptor, and in order to be suitably wary you need to understand how an IPO works and how it can be manipulated to your disadvantage. An IPO is the means by which a private company is sold to the public.  The owners of the company will approach a major investment bank (sometimes referred to as a “bulge bracket” bank) to underwrite the IPO.  That bank will then create a syndicate of banks and brokerages to run the IPO.  Stock shares are then sold by the company to the syndicate and by the syndicate to the syndicate members’ customers.  The deal can be structured a couple of different ways, but in general the syndicate guarantees they will find buyers for the shares, accepting financial risk if they fail.  The syndicate sells the shares of the soon-to-be public company at a higher price then they acquired them.  This gap is set as part of the underwriting contract, and has historically been about 7%.  Once the shares have been “allocated” to the syndicate’s customers, the stock can begin trading on an exchange.  The bulge bracket bank which lead the IPO......

Words: 2268 - Pages: 10

Premium Essay

Ipo Valuation

...|IPO Valuation Procedure in Bangladesh | | | | | | | Internship Report IPO Valuation Procedure in Bangladesh Prepared for: Professor Shakil Huda Chairman IBA Career Center Institute of Business Administration University of Dhaka Supervised by: MsSyedaMahrufa Bashar Lecturer Institute of Business Administration University of Dhaka Prepared by: Asif Rezwan Roll: 64, MBA 44D and Management Trainee Officer, LankaBangla Investments Limited Institute of Business Administration University of Dhaka June 24, 2012 June 24, 2012 MS. Kanij Fahmida Assistant Professor Department of Accounting Faculty of Business Studies Bangladesh University of Business & Technology(BUBT) Dear Sir, Subject: Letter of Transmittal for Internship Report I, Ibna Shina Shibly, am submitting my internship report on “IPO Valuation Procedure in Bangladesh”. The internship period and the subsequent effort in writing this...

Words: 7525 - Pages: 31

Premium Essay

Ipo - What It Is

...IPO When a business is growing, but not as quickly as it could, the next best thing to do instead of borrowing capital is going public. A company can do so by creating an initial public offering, or IPO where they sell ownership shares of the business to the public. The IPO can open windows of opportunities for a business in terms of financial growth and public awareness. On the downside, an IPO can restructure a company’s management and everything about the company must be disclosed and viewed even by competitors. With this in mind, many companies who are deciding between whether to go public or not may have their second thoughts. I will be discussing the advantages and disadvantages that come with IPOs and the results that some companies have seen from going public. What is an IPO? The initial public offering or IPO according to CNNMoney.com is “the first time that a company’s shares are traded on a public market.” It is the process where a privately owned company issues shares of stock to the public, in other words, the company is “going public.” Small private companies have IPOs to raise capital and gain public awareness, while large, well-established companies have IPOs to become publicly traded companies. A person who is interested in a particular company can buy one of two types of shares: common or preferred stock. When a company only issues one class of stock, it is called common stock. Common stocks are generally less expensive to purchase than......

Words: 2294 - Pages: 10

Premium Essay

Characteristic of Ipo

...Characteristic of IPO Initial Public Offering (IPO) has lots of unique characteristics which including short-term underpricing, price stabilization, and investment banks. IPOs are always underpriced which means the pricing of IPOs often below its market value. This is because of concerns relating to liquidity and uncertainty about the level at which stock will trade. The lesser the liquid and uncertainty about the shares are, the more underpriced they will have to be in order to compensate investors for the risk they are taking. An IPO’s issuer tends to know the value of the shares than the investor so a company has to underpriced its stock to encourage investors to invest the IPO. Companies that want to venture out and start selling their shares to public have find a way to stabilize their initial share prices. One of the ways to stabilize the initial share prices is through a legal mechanism which greenshoe option. A greenshoe option is a clause that contain in the agreement of an IPO which allows the underwriters to buy up to additional 15% of company shares at the offering price. Normally the underwriter works as a liaison (like a dealer) and finding buyers to buy their shares that their client is offering. The price of the shares is determined by the sellers and the buyers. After the prices has determined, the shares are ready to sell to the public. The underwriter has to ensure that the shares do not below the offering price. Once the underwriter found there is......

Words: 359 - Pages: 2

Free Essay

Стратешки Менаџмент И Развој На Човечките Ресурси

... МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ Стратешки менаџмент и развој на човечките ресурси - Е С Е Ј - МЕНТОР : ИЗРАБОТИЛ : Проф. Д-р Трајан Гоцевски Трајана Ременска Март 2010 Стратешки менаџмент и развој на човечките ресурси Стратешкиот менаџмент на човечки ресурси се појавил во 90- тите години од 20 век и претставува интегриран процес на систематско развивање на човечките потенцијали, со цел постигнување конкурентска предност која е ретка, вредна и тешка за имитирање. Основната цел на стратешкиот менаџмент на човечки ресурси е да генерира стратегиска способност за организацијата, преку обезбедување на способни , лојални и добро мотивирани вработени, неопходни за постигнување на конкурентска предност. Современите организации користат стратешки менаџмент на чр при што користат принцип на флексибилизација- што значи обука и развој на вработените како припрема за интензивните промени. Организациите во кои развојот на човечки ресурси е поставен на стратешко ниво, во суштина градат стратегија за развој на човечки ресурси која ќе го препознава и отстранува недостатокот од вештини кои би можеле да jа загрозат ораганизациската стратегија. Иако е тешко на ораганизациско ниво да се утврди квантитативно директното влијание од развојот на човечките ресурси,......

Words: 1066 - Pages: 5

Premium Essay

What Is an Ipo

...What is an Initial Public Offering (IPO)? How does an IPO allow an organization to grow financially? An initial Public Offering (IPO) is the first sale of stock by a private company to the general public. It allows the company to raise money, and it also allows the comapny to gain future access to the public markets When is a merger or an acquisition, rather than an IPO, a more appropriate way to grow? When the purpose that you are looking for is synergy more than capital for further investments. Select a recent IPO and use the Internet to identify the following characteristics of the selected IPO: I chose GT Solar International a.     Initial offering price: $16.50 b.    Price 1 month after offering c.     Current market price: $9.23 d.    Number of shares outstanding at the time of the IPO 142,375 e.     Number of shares outstanding 1 month after offering 142,390 f.     Current number of shares What features of common stock indicate ownership in the company? What is the ways shareholder’s benefit from ownership?  * Claim on Income Common stockholders are entitled to a share of the profits in the form of dividend or it can be retained and reinvested in the company. The amount of dividend payments is not based on a fixed percentage rate, it is recommended and decided by the board of directors. * Claim on Assets If a company goes bankrupt and liquidates all its assets, the common stockholders have the right to receive their share of sale......

Words: 511 - Pages: 3

Free Essay

Ups Ipo

...Rebeka Ramos Panther ID - 1948265 ACG – 6175 Case 3: United Parcel Service’s IPO 1. How is UPS performing? Back up your assessment with your financial analysis. What factors are driving this performance? Since it first opened for business 1907, UPS has proven to be a worthy competitor and more importantly a threat to be taken seriously. By 1999, after almost a century in business, UPS had captured 51% market share of the $43 billion dollar US package delivery industry. That same year they were named “Company of the Year” by Forbes and the “World’s Most Admirable Global Mail, Package, and Freight Delivery Company” by Fortune. They reported over $25 billion in revenue, which they attributed to their loyal employees, extensive geographical reach, and strong customer relations. They had become the largest parcel delivery company in the world, daily having contact with over 1.8 million customers, picking up 13 million packages, and making delivers to over 6 million business and residential addresses worldwide. Several key factors played a considerable role in UPS’ exceptional performance and industry success. For starters, UPS has always been committed to innovation, beginning as early as 1920 with its invention of the first ever-mechanical sorter and conveyor built system. UPS is also been credited with breaking new ground in delivery logistics, after creating the model for and implementing the practice of consolidating deliveries based on neighborhood groupings.......

Words: 1111 - Pages: 5

Premium Essay

Alibaba Ipo

...Alibaba’s IPO set to become the largest US IPO ever. On Friday morning when the New York Stock Exchange opens, $68 dollars per share is what investors will have to fork out in order to get a piece of what is set to be the largest IPO for a US-listed company. The amount raised is expected to be $21.8 billion dollars and could even be more should underwriters decide to exercise their options to buy more shares from shareholders including founding chairman Jack Ma, Joseph Chai, and Yahoo. With the price set at $68, alibaba will be worth more than their US competitor Amazon with a market value of $167.6 billion dollars. The e-commerce company’s large gross merchandise volume has been a factor in deciding the potential of the IPO as Alibaba has a larger volume than ebay and Amazon combined. Wall street has been more than excited with the potential that this stock has. While I have to agree that the stock does sound promising, I think that investors should proceed with caution. When Facebook debuted their stock on Nasdaq in 2012, everyone highly anticipated the IPO. In the end, the stock just barely made even on the first day and performed poorly for months. With the price already so high before the stock hits the market, investors should learn from experience and take precaution. Why? While from the revenue reports the company has shown very good prospect, the company is facing stiff competition from their China competitors in the e-commerce front. Tencent, it’s......

Words: 583 - Pages: 3

Free Essay

Ukrainian Security Market

...Проект розвитку ринків капіталу УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ БІРЖІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ Підготував: Роберт Л. Сміт Міжнародний радник Проект розвитку ринків капіталу 17 січня 2006 року Роберт Л. Сміт – старший спеціаліст з біржової торгівлі цінними паперами, який має понад 30-річний досвід роботи у сфері регулювання, операційної діяльності, торгівлі і управління. Він володіє глибокими знаннями найкращої світової практики в біржовій діяльності та нагляду за роботою бірж, маючи досвід практичної роботи в Комісії з ЦП і бірж США, системі NASDAQ, Чікагській біржі опціонів та провідних інвестиційних компаніях. Пан Сміт брав безпосередню і активну участь у створенні нових ринків, працюючи зокрема в Казахстані, Таїланді, Китаї і Грузії. Передмова У цьому дослідженні запропоновано аналіз діяльності бірж ЦП в Україні, зокрема того, чи мають існуючі тут біржі потрібну кваліфікацію і незалежність для підтримки справді динамічного фінансового сектору України. Головна увага приділяється в цій роботі біржовому середовищу в Україні, однак аналізується також і роль регулятора, Державної комісії з ЦП і фондового ринку (ДКЦПФР), у контексті її впливу на розвиток фондових бірж щодо справжньої прозорості ціноутворення та планів щодо інвестування активів пенсійних фондів. З метою якомога докладніше розглянути ці проблеми і для кращого розуміння ролі, яку можуть відігравати українські фондові біржі у вирішенні цих проблем, проаналізовано такі питання щодо поточного стану......

Words: 11476 - Pages: 46

Free Essay

Asdasd

...методичні поради щодо організації роботи з аналізу кейсів, кейси з досвіду формування та впровадження стратегій на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, завдання для виконання студентами заочної форми навчання на матеріалах підприємств, на яких вони працюють. Завдання, подані у практикумі, апробовані під час практичних занять з курсу «Стратегія підприємства» викладачами кафедри стратегії підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Адресований студентам вищих навчальних закладів економічних та управлінських спеціальностей, аспірантам, викладачам, підприємцям, а також усім, хто цікавиться сучасною теорією і практикою управління стратегічними змінами на підприємстві. УДК 005.93(076.3) ББК 65.291.213я73 Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ забороняється ISBN 978-966-483-854-9 © Є. В. Прохорова, Н. М. Гаращенко, М. І. Дяченко та ін., 2014 © КНЕУ, 2014 ПЕРЕДМОВА Практикум побудовано відповідно до нормативної програми курсу «Стратегія підприємства». Практикум містить завдання для практичних занять з використанням кейс-аналізу, методичні поради щодо організації роботи з аналізу кейсів, кейси з досвіду розробки стратегічних змін на вітчизняних і зарубіжних підприємствах, завдання для виконання студентами заочної форми навчання на матеріалах підприємств, на яких вони працюють. Для кращого засвоєння студентами програмного матеріалу у практикумі по кожній......

Words: 74582 - Pages: 299

Free Essay

Ipos System

...Abstract My understanding on IPOS (Input Output Processing Storage) A computer is an electronic device, operating under the control of instructions stored in its own memory, which can accept data (input), process the data according to specified rules (process), produce results (output), and store the results (storage) for future use. The IPOS cycle happens every time you use a computer its stands for Input, processing, output and storage. These are the steps in the IPOS cycle. First input is entered into the computer through an input device, second, the CPU (Central Processing Unit) of the computer processes the information. Third the computer can output the information as a finished product or forth it can save it in storage for a later use. Output devices are continuously changing as technology advances. The IPOS cycle is the process the computer goes through to receive input, process the data, output a display of the results and storage store the information for a later use. An input device like a keyboard enters information into the computer. An output device like a monitor displays the results or information from the computer. Storage device act like an input/output device with the additional quality of saving data to use at a later date. Input is anything we wish to embed in a system for some type of use. It is any type of data or instruction used by a computer. It is the process of sending information to the computer’s CPU (central processing unit).......

Words: 721 - Pages: 3

Premium Essay

Ipo on Gopro

...GOPRO How their IPO affected them. Christian Pichardo Principles of MicroEconomics Mr. Peter Cronrath April/4/2015 TABLE OF CONTENTS Introduction………………………………………………..pg 3 GoPro……………………………………………………...pg 4- 5 IPO ………………………………………………………..pg 6 Problem……………………………………………............pg 7- 8 Solution……………………………………………............pg 9 Charts………………………………………………...........pg 10-11 References………………………………………................pg 12 INTRO The stock market is like a playground for business. Business’s either collapse or succeed when stock prices go up or down depending on the market at the time; it’s like gambling. The stock market is a medium for business’s and investors who want to be part of the company to interact. The NYSE or New York stock exchange is the capital, the kingdom if you will where all the business takes place. Companies issue stock with the Securities and Exchange Commission to be able to sell shares on the Stock Market. This is done to raise capital for growth and improvement of the company. An IPO or Initial Public Offering is the first time a company ever sells shares of stock in the stock market. It’s a big event because after an IPO all the companies’ financial information will be public. It does have its pros and cons. On the bright side it helps bring in a lot more funding to expand the company, it’ll be able to compensate in stocks, and the owner will usually have the majority of shares and...

Words: 2613 - Pages: 11

Free Essay

Ipo Facebook

...Facebook announced its $5 billion IPO late Wednesday afternoon. But what is all the hype about? What is an IPO, how does it work, and will a publicly traded Facebook affect how we use the social network on a daily basis? Here's a quick guide. WHAT EXACTLY IS AN IPO? When a privately owned company makes an Initial Public Offering, it means they're moving to be publicly traded on the stock market for the first time. That means that anyone can buy stock in the company and own a portion of it. Ads By Google Online Trading Plus500®: APPL, Ebay, HP Commodities, No Fees! www.Plus500.no Bilforsikring -Sjekk pris Nemi Bilforsikring testvinner i VG. Sjekk din pris på bilforsikring her neminordvest.no/bilforsikring UK Fixed Income Aberdeen Managed UK Fixed Income Assets. Learn More. Aberdeen-Asset.NO Going public can help a company raise significant capital if a lot of people want to buy its stock. It also means that the company has to publicly disclose details about its finances, like its earnings, that it previously kept private. WHO DECIDES THE VALUE OF AN IPO? An investment bank determines how much money the company can expect to make on the stock market based on a number of factors, from the health of the economy to how popular the company's product is expected to be in the future. The initial valuation is always a bit of a gamble, since the stock has never been traded publicly before, and analysts can't look at past behavior to figure out how it should......

Words: 860 - Pages: 4

Free Essay

Ipo Case

...CASE: A-197 DATE: 02/05/09 BAIDU.COM, INC.: VALUATION AT IPO Since its official launch in January 2000, Baidu.com, Inc. (Baidu) quickly grew to become the leading Internet search engine in China. After three rounds of private funding, Baidu registered to go public on the NASDAQ Stock Market (Ticker Symbol: BIDU) on August 5, 2005. (See Exhibits 1 and 2 for a listing of Baidu’s private funding sources and pre-IPO share allocations.) The initial public offering (IPO) turned out to be one of the highest-profile debuts since the Internet bubble burst in 2000. The stock price jumped 354 percent on the first day of trading and closed at $122.54, valuing the company at about $3.96 billion based on 32.3 million shares outstanding. While the market showed strong enthusiasm for the stock, Baidu’s public offering nevertheless generated much debate in the investment community about the underlying value of the firm. Furthermore, concerns were raised about whether or not Baidu was able to sustain its growth rate and exceed investor expectations after the IPO. Factors leading to this uncertainty included: the state of the Internet-paid search market in China, the expected growth in the marketplace, the competitive landscape, and the strength of Baidu’s business model and strategic position. BACKGROUND ON CHINA’S ADVERTISING AND ONLINE ADVERTISING MARKETS Advertising Market From 1995 to 2005 China’s advertising market grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 17...

Words: 11662 - Pages: 47

Free Essay

Facebook Ipo

...Facebook is considered to be, and on track to be one of the biggest IPO offerings ever. It is going to be the biggest Internet IPO ever. This is one of the biggest and most talked about topics in the business world today. Many big time investors and even small time moms and pops have plans of investing in Facebook after all the hype and speculation that’s is being made about the IPO offering. Facebook has been said to have the potential, through this IPO offering and their publicizing of their company to make many individuals rich. Because of this public knowledge, there are many insiders that are trying to take advantage of this situation by already trading stocks as if it were already public. In comparison to many other companies that, when they go public on average have between 50 and 100 investors, Facebook already has more than 1000 shareholders apart of their company. The company is supposed to be in a quiet period and not talk to investors, or try to create more hype or to overprice their stock because of the federal rules of the SEC Policy of 1933. They are urged not to jump the gun. As an example, when Google spoke to and interviewed Playboy, they had to include that interview as apart of their final filing. The concern however, is whether or not the insiders of Facebook may be limiting the IPO by pushing their value. The CEO and founder of Facebook, Mark Zuckerberg, had initially held firm to a valuation of $100 billion, but since the company is already being......

Words: 370 - Pages: 2