Free Essay

Перспективи Ipo Українських Компаній На Європейській Фондовій Біржі

In: Business and Management

Submitted By Dasada
Words 1314
Pages 6
Мнацаканян К. К., Музиченко А. Г.
Донецький національний університет

Перспективи IPO українських компаній на європейській фондовій біржі
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку української економіки дефіцит інвестиційних ресурсів ставить перед керівництвом компаній питання вибору форм фінансування, серед яких найбільш визначними є надання довгострокових кредитів, емісія цінних паперів: облігацій чи акцій компанії. У нинішніх умовах функціонування української економіки банківське кредитування в країні має багато негативних рис, серед яких високі процентні ставки та граничні обсяги позики, тому первинне публічне розміщення акцій є одним з оптимальних способів залучення капіталу для підприємств.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні основи первинного публічного розміщення акцій досліджені в багатьох роботах вітчизняних і зарубіжних вчених Н. Внукова, Є. Волкова, Л. Костирко, Ю. Кравченко, Д. Леонова, І. Лютого, В. Макарова, С. Маслова, О. Мендрула, О. Мозгового, В. Никифорова, Г. Терещенко, В. Ходаківської, Н. Чередниченко, В. Шелудько і ряд ін. Проте недостатньо вивченим є аспект вибору українською компанією того чи іншого фондового майданчику, зокрема, на Європейській фондовій біржі, та її перспективи щодо залучення коштів шляхом IPO.
Метою даної роботи є формування подальших рекомендацій щодо первинного публічного розміщення акцій українських підприємств на європейській фондовій біржі, та прогнозування перспектив розвитку українського ринку ІРО.
Викладення основного матеріалу. Біржовий процес в Україні має ряд особливостей, які зумовлюються загальними економічними та історичними умовами. Передусім зазначимо, що наші біржі важко назвати біржами «в класичному» розумінні подібного інституту як невід'ємної частини розвиненої ринкової економіки. Інша особливість пов'язана зі спрямованістю біржової діяльності: якщо фондові біржі посідають головне місце за обсягами біржового обороту в країнах з розвиненою ринковою економікою, в Україні - явна перевага на стороні товарних бірж. Український ринок IPO переважно охоплює ПФТС України, та розміщення акцій українських підприємств за межами країни – переважно на Європейських фондових біржах.
Оцінка українського ринку IPO демонструє, що з 2007 року обсяг залучених в результаті IPO коштів різко зменшився, що говорить про низький рівень інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств на міжнародному ринку. Проте, якщо в 2007 році розмір пропозиції IPO склав 875 млн. дол. за рахунок первинного розміщення акцій 7 підприємств, на 2 з котрих приходилось 50% усіх залучених коштів, то в 2009 році всі заплановані угоди IPO були повністю скасовані, а в 2012 році на ринок вийшло лише одно підприємство KDM Shipping, залучив лише 7,62 млн. дол.
Що стосується найпопулярніших біржових майданчиків для IPO, то розміщення акцій вітчизняних компаній відбувається переважно на європейських фондових біржах: Франкфуртській (37%), Лондонській (31%), Варшавській (22%), Вінській (8%) біржах. Слід засвідчити, що ЛФБ лідирує і за обсягами IPO українських підприємств, так саме на ній відбулося найбільше IPO за історію України – первинне публічне розміщення акцій металургійної та гірничодобувної компанії Ferrexpo AG, лише за 25% своїх акцій в червні 2007 року компанія зуміла залучити 420 млн. дол. При цьому розміщення акцій відбувалося на центральному майданчику LSE, в той час як більшість інших стосувалася ринку AIM або GDRs.
Стосовно галузевої належності компаній, більшість компаній, які вийшли на ринок IPO переважно належить до сектору сільського господарства (40%), а також нафтогазової галузі (11%), нерухомості (11%), та промислового виробництва (8%), фінансових послуг (6%), металургії та гірничодобувної промисловості (6%) та ін.
Загалом з 2005 по 2012 рік на іноземних біржах відбулося 70 публічних розміщень українських компаній, 70% котрих склали первинні розміщення акцій. За цей час було залучено 3,9 млрд. дол., з них 226,7 млн. дол. – в 2011 році, і лише 7,6 млн. дол. – в 2012 році, незважаючи на те, що за прогнозами експертів обсяг залучених коштів в минулому році повинен був скласти 500 млн. дол. Проте високі процентні ставки за кредитами, які спостерігаються в Україні, заставляють вітчизняних сільгоспвиробників та фінансові компанії застосовувати IPO як головний засіб залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
Після проведення детального аналізу українського ринку первинних публічних розміщень акцій, можна сформувати тенденції розвитку IPO в країні на наступні 3-5 років. Для початку слідує відзначити, що головними особливостями функціонування ринку в 2013-2015 рр. є: надмірний вплив кризових явищ у світовій економіці, особливо в країнах Європи, високий рівень конкуренції на ринку первинних розміщень через брак коштів в іноземних інвесторів, висока диверсифікованість та багато спрямованість ринку капіталів інвесторів, відміна дерегуляціє багатьох біржових ринків.
З точки зору підприємств, що формують резерв перспектив щодо IPO на міжнародній фондові біржі, то на сьогодні потенційними емітентами можуть стати наступні компанії: Cereal Ukraine, Arricano Trading, Укрлендфамінг, Arricano Trading, Епіцентр К, Нафтогаз, УМХ, Агро союз, Фокстрот, Комфі-трейд, Інтерфом та деякі інші. Серед найбільш перспективних можна відмітити MCB Agricole, Укрзернопром Агро, Сварог Вест Груп, Нафтогаз України, Valinor, T.B. Fruit,
Охарактеризувавши перспективи IPO українських підприємств на європейській фондовій біржі, змоделюємо функцію співвідношення між обсягом залучених підприємствами коштів на фондовій біржі Європи та основоположними факторами. Результативним показником в моделі буде обсяг залучених підприємствами коштів на біржі Європи (FObtIn, або Funds Obtained In). Головні фактори моделі, факторні показники: загальний обсяг залучених коштів на європейській біржі (FObt, або Funds Obtained); розмір пропозиції акцій підприємств (QShS, або Quantity of Shares Supplied); запропонований пакет акцій у відсотках (PrShS, або Proportion of Shares Supplied).
Таблиця 1
Дані для побудови моделі ринку IPO Y (FObtIn) | X1 (FObt) | X2 (QShS) | X3 (PrShS) | 229 | 42000 | 192 | 25,8 | 166 | 86700 | 159 | 9,7 | 1659 | 80500 | 1428 | 25 | 888 | 13953 | 825 | 17,1 | 0 | 7112 | 0 | 0 | 373,4 | 26286 | 348 | 23,1 | 254,4 | 26491 | 205 | 30,1 | 7,62 | 7442 | 11 | 10,9 |
За допомогою поданої таблиці даних (табл. 1) знайдемо залежність між результативним та факторними показниками, – рівняння регресії має наступний вигляд:
FObtIn=-26,142157+0,000294*FObt+1,130397*QShS+ +0,846992*PrShS, (1)
Отримане рівняння регресії використаємо для побудови прогнозу щодо обсягів залучених вітчизняними підприємствами коштів на фондовій біржі Європи в 2013-2015 рр. Для цього зробимо декілька припущень: * всі компанії, які заявили про IPO в минулі роки та постійно його відкладували, здійснять IPO протягом 2013-2015 рр. в рівному розподілі; * обсяг залучених коштів на Європейській біржі побудований згідно лінії тренду; * запропонований пакет акцій дорівнює 25%, тобто граничному обсягу; * розмір пропозиції компаній на ринку IPO взятий із розрахунку вартості капіталу компаній, визначеному в їх річній звітності.
На побудованих припущеннях отримаємо прогнозований обсяг залучених коштів при успішності завершених угод IPO на Європейській фондовій біржі (табл. 2).
Таблиця 2
Прогнозовані дані за угодами IPO українських підприємств за 2013-2015 рр. Рік | Обсяг залучуваних коштів при IPO на ЄФБ, млн. дол. | Обсяг залучених коштів, млн. дол. | Розмір пропозиції акцій, млн. дол. | Запропонований пакет акцій, % | 2013 | 677 | 7647 | 601,5 | 25 | 2014 | 5888 | 5882 | 5212 | 25 | 2015 | 340 | 4706 | 304 | 25 |
Виходячи із побудованої моделі, можна виділити, що головним фактором, що впливає на надмірний вплив зовнішніх факторів на інвестиційну спроможність українських підприємств на вітчизняному ринку IPO, головною задачею уряду країни повинна стати оптимізація системи контролю біржового фондового ринку України.
Висновки. Таким чином, головними пріоритетними напрямами розвитку українського ринку первинних розміщень повинні стати: * залучення нереалізованого інвестиційного потенціалу домогосподарств; * запровадження та розвиток інститутів, як ринок застави, споживчі кредити, іпотечні кредити, на умовах доступності для інвестора; * здійснення заходів щодо стимулювання внутрішнього ринку капіталів, обмеження доступу до нього нерезидентів, що сприятиме зростанню обсягів капіталу; * обмеження зовнішніх запозичень й розширення випуску державних і місцевих позик; * проведення адміністративної реформи: реформи Міністерства фінансів щодо вдосконалення його оргструктури, уточнення функції, підвищення ролі і статусу; * розвиток різноманітної довірчої діяльності, операційного страхування; * стабілізація законодавчої бази, запровадження системи врегульованих оптимальних норм і методів через найвпливовіші, а головне, ефективні та стимулюючі важелі; * створення системи захисту прав інвесторів на фінансовому ринку; * формування учасника фінансового ринку як суспільного інституту; * централізація та організаційна оформленість обігу ЦП в Україні через створення єдиної біржової системи.
В сукупності подані рекомендації зможуть створити сприятливу атмосферу для розвитку українського ринку IPO, та підвищити інвестиційну привабливість українських підприємств та вітчизняної економіки в цілому, тобто максимізувати ефективність первинних публічних розміщень акцій українських підприємств.

Література: 1. PWC. Обзор IPO украинских компаний с 2005 г. по ноябрь 2012 г. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.pwc.com/ua/ru/services/capital-markets/an-overview-of-ukrainian-ipos.jhtml. (12.11.13) - PWC. Обзор IPO украинских компаний с 2005 г. по ноябрь 2012 г.: 2. Ritter, J.R. and Welch I. A review of IPO activity, pricing and allocation // Journal of Finance. - 2009. - № 57 - р. 1795-1828

Similar Documents