Free Essay

Philo Finals

In: Philosophy and Psychology

Submitted By geenaalvarez
Words 2138
Pages 9
1. May pag-uunawang maihahambing sa pagtingin at ito’y nararanasan din ng mga bulag. May pagkakataong maari akong gumanap ng wastong paniniwala sa isang kapwa-tao. Ang dalawang pagmumulat na ito ay bahagi ng pagkagising ko sa pilosopiya bilang gawain.

Ang pag-uunawa ay isang pilit na pag-intindi sa meron. Ito ay ang pag-iintindi sa nagmemeron, sa totoong nangyayari, sa nagpepresensiya. Ang pagtingin ay kung ano ang nakikita ng mata, at ang nakikita mo ay ang meron. Sa pagtingin, may abstraksyo na nagaganap, na kung saan hinihiwalay mo kung ano ang nakikita mo. Halimbawa, ang paghihiwalay ng pisikal na kaanyuan ng tao at ang kanyang pagkatao. Ginagawa ito para mas maintindihan ang tao. At sa pagbibigay ng kahulugan sa kung ano ang nakikita mo, gumagawa ka ng konsepto sa bagay na iyon. Sa pamamagitan ng konsepto, pinipilit mong iniintindi ang katotohanan o ang meron. Ang bulag ay maaring tingnan sa literal na paraan, na kung saan dahil hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang mga mata, umaasa nalang siya sa kanyang ibang pandama para makakuha ng meron. Kung titingnan natin, mas okay itong paraan na ito dahil maiiwasan ang 1st at 2nd katamaran dahil umaasa tayo sa iba nating pandama. Pwede rin tingnan ang bulag sa hindi nakikita ang meron. Hal, noong bago ako pumunta ng manila para mag-aral, sabi ng mga tao na nakakatakot ang Manila, mahohold-up ka, kaya nagkaroon na ako ng konsepto na mapanganib ang Manila. Pero konsepto lang ito kasi hindi ko pa nararanasan kung totoo. Pwede rin magiging bulag dahil ayaw mong pansinin kung ano ang nandun. Makikita ito sa 1st katamaran, dahil masyado nang sanay sa kung ano ang nandun, hindi mo na titingnan ng maigi kung meron pa bang pwede malaman. Maari rin itong makita sa 2nd katamaran, na kung saan hindi mo na pinapansin ang ibang paraan dahil epektibo ang paraan na ginamit mo. Minsan, nalilito tayo, kung kaya’t kailangan natin ng gabay o tulong ng iba. May 3 conditions bago mapagkatiwalaan ang isang tao: 1. Marunong magmasid/umunawa-kailangan eksperto sa larangan na iyon. Hal, sa pagpapaturo ng accounting-hindi ka magpapaturo sa taong bumabagsak din, nagpapaturo ka sa yung naka-A o magpapatutor ka. 2. Marunong magbigay ng kaalaman-dapat marunong siyang magturo. Hindi sapat na eksperto siya sa larangan na iyon. Hal, yung eco prof ko – magaling na economist, ngunit hindi magaling magturo. 3. Makatotohanan/di nagsisinungaling. Hal. Marco, dahil palagi akong ginagago, kapag sasabihin niya na freecut yung philo bukas, magiisip ako kung totoo o hindi. Ngunit sa huli, ikaw lamang ang pwedeng tumingin, walang pwede tumingin para sayo. Sa philosophy, ang philein ay ang kilos, habang ang Sophia ay ang karunungan. Ang philosophy ay ang kilos ng pagmamahal para sa karunungan, upang malaman mo ito, magbabasa ka, manunuod, ngunit kailangan din itong gawin. Kapag nasabi na ang lahat ng nasabi, ang importante ay ang hindi nasabi. Hal, sa orals. Tinatanong mo ang mga tao kung paano ang orals ni Tolentino, at ang sabi nila ganito ganyan, ngunit iba pa rin ang pagranas mo sa orals.

2. Ang kuwento ng manggugulong. Dalawang interpretasyon ukol sa anak. Ano ang sinasabi nito sa iyo ukol sa matinong pamimilosopiya?

Sa kwento ng manggugulong, may hari, may manggugulong, at ang anak ng manggugulong. Tinanong ng hari sa manggugulong kung bakit pa ba siya magbabasa ng mga sinulat ng mga dating manggugulong, hindi na ito importante, labi na lamang ito ng meron. Sagot ng manggugulong na oo matanda na siya, eksperto na siya, ngunit may hindi pa rin siyang alam, kulang pa rin ang kanyang kaalaman, hindi niya kayang malaman ang lahat. Sa anak ng manggugulong naman, gusto niyang maging magaling na manggugulong tulad ng ama niya kaya binasa niya lahat ng aklat at kinausap niya ang lahat ng mga magagaling na mangugugulong, ngunit nung sinubukan na niyang gumawa ng gulong, palpak ito. Doon niya nalaman na kapag nasabi na ang lahat ng sinasabi, ang importante ay ang hindi nasasabi. Mas importante ang “personal experience”, kaya ang ginawa niya, paulit-ulit siyang gumawa ng gulong, at sa dahil inuulit niya ang paggawa ng gulong, may nalalaman siyang bagong problema, at solusyon. May nalalaman siyang bago na maari niyang madagdag sa kanyang kaalaman. Makikita dito yung sinabi ni Constantin Constantius na hindi exaktong exakto ang pag-uulit. May 2 interpretasyon sa anak: 1. Binabasa lamang niya at tumatanong siya sa iba upang makakuha ng kaalaman, 2. Yung ginagawa na talaga niya ang paggawa ng gulong. Tulad ng sinabi ni Fr. Ferriols na “Lundagin mo Beybe”, na kung saan pag nagawa mo na, doon ka matututo. Ang matinong pamimilosopiya ay ang continuous learning, upang matuto, hindi sapat na sasabihin ang pilosopiya, kailangan itong maranasan, at gawin.

3. Maglahad ng tatlong posibleng katamaran sa pagbigkas sa meron: sanhi at lunas. Paanong makatutulong ang pag-uulit (ayon sa mga patakaran ni K at ni H) sa pagsupil sa katamaran sa pagbigkas ng meron?

Ang 1st katamaran ay ang katamaran ng katamaran – dahil sanay na tayo, nagiging routine na o habit, hindi na napapansin. Hal, Big 4, araw-araw nakikita, nakakasama, hindi napapansin kung tumataba ba, “take for granted” na araw-araw nakikita,kung kaya’t hindi na din natin sinubukan na alamin kung meron pa ba mas hihigit pa. Maaring makatulong ang pag-uulit ni H sa pagiging lunas sa katamaran na ito. Ayon kay H, ang pag-uulit ay parang ilaw sa vacuum, kung saan ang nakikita natin ay ang nasisilawan, hindi ang ilaw mismo. Hindi dahil nakita na natin ang isang “dust” sa loob ng vacuum, yun na yun sa lahat. Sa halimbawa ko, hindi dahil nakikita ko sila araw-araw, wala na akong makikita pang iba, kailangan kong tingnan sa ibang angulo. Ang 2nd katamaran ay ang katamaran ng sipag – dahil isip natin na epektibo ang paraan na iyon, sinasara natin ang ating isipan sa iba pang paraan. Hal, Nakikinig lang ako sa kpop, wala akong alam sa American pop, hindi ako makakarelate sa kung ano ang mga sinasabi ng tao, kaya hindi na ako sasali sa mga usapan nila, dahil para sa akin, kpop lang importante na genre. Makakatulong ang pag-uulit ayon kay K. Ayon kay K, ang pag-uulit ay ang pagbabalik-loob. Sa buhay ni K, ang lahat ng kilos at ginagawa niya ay para kay Regina. Ginawa niyang sentro at kahulugan ng kanyang buhay si Regina, kung kaya’t hindi na niya nakikita ang iba pang bagay. Pinapakita ni K na dapat hindi lamang si Regina ang gawing sentro ng buhay, dapat maging bukas sa iba, dahil kapag nawala itong sentro na ito, parang nawala na rin ang kahulugan ng buhay natin. Sa halimbawa ko, dapat maging bukas sa iba pang genre ng musika, at hindi lamang kpop ang palaging pinapakinggan. . Ang 3rd katamaran ay ang pagtatampo sa meron. Dahil nabigo ka ng meron, ayaw mo nang magmeron. Hal. Noong midterm orals, dahil mababa ang nakuha kong marka, di na ako mag-aaral sa final orals kasi isip ko mababa pa rin ang makuha ko. Maaring makakatulong ang pangalawang depinisyon ni H sa pag-uulit, ang wika. Nagbabago ang kahulugan ng salita, ngunit hindi ibig sabihin nito, hihinto na tayo sa pag-aalam ng kung ano ang ibig sabihin nito. Sa halimbawa ko, hindi ibig sabihin iniisip natin na babagsak tayo, hihinto na tayo sa pag-aaral. Dahil ayaw natin mag 5th year sa Ateneo, kaya mag-aaral tayo para sa finals.

4. Ang disciplina ng alanganin ay pagsisikap gumalaw sa tunay na tanong. Halimbawa, mababakasan ito sa katagang “hula”.

Nag-aalanganin tayo dahil bilang tao, limitado lamang ang kaalaman natin. Limitado lamang tayo sa kung ano ang alam natin sa nakaraan, at hindi tayo sigurado sa kung ano ang mangyari sa hinaharap. Araw-araw, gumagawa tayo ng mga pasya base sa kung ano ang alam natin. Hal, sa pelikulang 13 going on 30, noong naging 30 years old siya, dahil 13 years old lang ang utak niya, ang mga ginagawa niya ay nakabase sa kung ano ang alam niya bilang isang teenager. Tinatanong natin kung ano ang posible na mangyari sa hinaharap, ngunit dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, gumagawa tayo ng hula. Ang hula ay ang point na kung saan tumutugma ang kung ano ang gusto mong mangyari at ang mga alam mo sa nakaraan. Gumagawa ka ng desisyon base sa nakaraan ukol sa hinaharap. Hal, 3rd year ko na sa Ateneo, ang alam ko ay kung ano ang naranasan ko sa 3 taon ko dito, at kung ano ang natututunan ko sa iba’t ibang paksa, gusto kong malaman kung mahirap ba ang finance, gagawa ako ng hula na mahirap ang finance base sa nararanasan ko sa accounting at sa kung ano sinasabi ng mga upperclassmen sa akin. Tayo ay humuhula dahil alanganin tayo sa kung ano ang hinaharap ngunit gusto natin malaman kung hanggang saan ang pwede natin maabot sa pag-aalam ng meron. Hindi natin binubukas ang meron, magbubukas ito “in its’ own time”. relasyon ninyong dalawa.

5. May mga naninindigang walang malayang pasya ang tao. Ngunit, sa mapagkilatis na pagmumuni-muni, matutuklasan ang kakayahan ng tao sa malayang pasya, na kailangang alagaan at gamitin, lalo na sa pasya sa sangandaan.

Ayon sa mga siyentipiko, ang mga kilos natin ay reaksiyon lamang sa mga stimulus. Kung gutom ka, kakain ka, kung inaantok ka, matutulog ka. Tila “puppets” lamang tayo ng mga circumstances, ng mga bagay na pumapalibot sa atin, tulad ng uso. Ang mga maari nating pagpipilian ay may hangganan. Hal. Summer na, uso ang sleeveless na mga damit, makikisunod ka ba sa uso o hindi. Ngunit, sa gitna ng hangganan, ay infinity. Kung napili mong sumunod sa uso, ikaw na ang magpapasya kung anong style ang ibibili mo, anong kulay, kung spaghetti strap ba, o tank top. Ag mga pagpipilian o “choices” ay ang mga limitasyon sa kung ano ang dapat nating gawin, ngunit ikaw lamang ang maaring gumawa ng mga pasya na iyon, dahil may sarili kang pagkatao kung kaya’t pipili ka ng kung ano ang naaayon para sa iyo. Maari itong makikita sa baliktad na tatsulok ni Ricouer, na kung saan sinasabi na tayo lahat ay may transcendental freedom; “every choice that we make collectively, defines who we are”. Ang mga pasya na ginagawa natin ay tumutungo sa dulo ng tatsulok o ang “end goal”. Kaya kung nahaharap tayo sa sangandaan, iniisip natin kung ano ang daan na patungo sa “goal” na iyon, at iyon ang ating pinipili.

6. Ang pagbigkas sa meron ay pag-angkin sa talagang nangyayari, hindi makokonsepto, gumagalaw sa abot-tanaw na palaging dapat baguhin, tugon sa tawag ng meron, pasya, tanong, pagsasagawa, pagtaya sa sarili.

Ayon kay H, ang wika ay ang tahanan ng meron. Ang meron ay ang talagang totoo, talagang nangyayari. Ang konsepto ay ang panturo ng meron. Ito ay isang paraan lamang upang mailarawan ang meron ngunit hindi siya yung meron mismo dahil may hangganan siya. Hindi ito makokonsepto dahil hindi ito maikakahon. May limitasyon ngunit may “infinite choices in between”. Hal. Kung itatanong mo kung ano ang cellphone, iba iba ang depinisyon ng tao dahil iba iba ang karanasan nila ukol dito. Para sa iba, maaring cellphone ang tablet, para sa iba naman hindi. Mayroon tayong abot-tanaw. Hal, sumasakay ka ng Bangka, ang nakikita mo sa horizon ay ang tubig at ang mga bundok, ngunit kapag gumalaw ka ng konti, makikita mo na medyo lumalaki ang bundok, at may mga maliliit pa na mga bundok na di mo napansin noong una. Sa paraan na ito, gumagalaw ang meron dahil palagi itong nag-iiba, kaya dapat palaging baguhin dahil palaging nagbabago ang meron, nag-iiba ang abot-tanaw mo. Kailangan magbago ang meron dahil mayroon pang ibang bagay na kailangan makita. Hal. Kapag tinanong na ng lalaki ang babae kung pwede maging sila, hindi ibig sabihin na doon na nagtatapos ang meron, dahil marami pang pwedeng malaman. May attraksyon ang tao na matuto ng mga bagong bagay, at dahil dito, tinatawag tayo na alamin kung ano ang maari nating malaman tungkol sa meron. Ngunit, dahil hindi natin kayang malaman ang lahat, magiging alanganin tayo at gagawa tayo ng hula na nakabase sa kung ano ang alam natin sa nakaraan at kung ano ang gusto natin mangyari sa hinaharap. Minsan, pasya natin na mahulog sa katamaran dahil iniisip natin na hindi natin kayang malaman ang meron. Dahil gusto nating malaman ang meron, tumatanong tayo, at dumadagdag ito sa kaalaman natin. Ang pagbigkas ng meron ay isang gawain, sa huli, kapag nasabi na ang lahat, ang pinakaimportante ay ang mga hindi nasasabi. Kailangan nating dumanas ng meron. Hindi lamang natin ito makukuha base sa kung ano ang sinasabi ng iba. Tulad ng sinabi ni Ferriols na “Lundagin mo Beybe”, kailangan ng pagtaya sa sarili upang umunawa pa. Kailangan ibigay mo ang sarili mo sa pagdanas ng meron.

Similar Documents

Premium Essay

Philo

...UNIVERSITY OF TORONTO AT SCARBOROUGH SOCA01H3- INTRODUCTION TO SOCIOLOGY, L01, Thursday, 2-5, 2012 Shelly Ungar Office: MW 320 (Social Science building) e-mail: ungar@utsc.utoronto.ca Office hours: Thursday 12:30-1:30. Additional hours posted on door/website REQUIRED TEXTS: Robert Brym et al, Sociology: Your Compass for a New World. 4th Edition. Readings on Intranet as listed in course outline EVALUATION: Term exam TBA 40% Final examTBA60% Exams are held in University exam periods. Travel/holiday is not an acceptable excuse for missing an exam. READINGS AND LECTURES: Since this course aims to overview the field, we will cover almost all of Brym. This means about one chapter per week from Brym. There are additional readings on the Intranet which you are also responsible for. Readings from Brym and the Intranet are listed below. Lecture outlines are (usually) available on the Intranet web page for this course. (Lectures are frequently updated and may not correspond exactly to what is on the Intranet. This is a still a lecture course, not a Web course!) Lectures aim to do two things: summarize and highlight major points in the readings; and provide additional materials not covered in the readings. Exams require familiarity with the readings (Brym & the Intranet articles) & lectures. For your own sake, it is best to keep up with the readings! COURSE WEB PAGE: Pertinent class information, including lecture notes,......

Words: 383 - Pages: 2

Free Essay

Philo

...Geofrey L. Jorge November 19, 2012 PH 102 – U Isa sa mga matinding problema na hinaharap ng ating bansa ay ang kahirapan. Mula pa noon hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong naghahanap ng solusyon upang mawakasan ang kahirapan sa bansa. Kung titingnan, marami sa atin ang magsasabi na ang kahirapan ay ang kakulangan sa pangangailangang pinansyal na bunga ng kawalan ng edukasyon, trabaho o di kaya’y kakulangan at kurapsyon ng gobyerno. Subalit ano nga ba ang kahirapan? Bigyan natin ng depenisyon ang kahirapan sa pamamagitan sa pagtingin sa konsepto pagpapatupad ng tao sa kanyang sarili. Masasabi natin na naipapatupad ng tao ang kanyang sarili batay sa kanyang katwiran. Kumikilos ang tao ayon sa mga bagay na nakikita at nauunawaan niya bilang tama at nararapat. Kaya naman laging kumikilos ang tao ayon sa kanyang katwiran. Ang katwiran ay binabalangkas ng metis o kaisipan at ordo amoris o ang sistema ng pagpapahalaga. Ang metis ay tumutukoy sa praktikal at teoretikal na kaalaman o kaisipan ng tao mula sa komunidad kung saan patuloy na nagtatalaban sa likas at makataong mundo. Tinutukoy naman ng ordo amoris o sistema ng halaga ang kaayusan ng kalooban o ng puso na namamayani sa pagkutob ng tao sa halaga. At dahil dito, binabalangkas nito ang kakayahan niyang makilala ang halagang dala ng ibang mga bagay. Mula dito, kumikilos siya sa mundo at nakikitagpo sa katalagahan kung saan nababalangkas ang kanyang pag-uunawa sa mabuti at nararapat na bumabalangkas sa kanyang......

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

Philo

...1. Explain why the task of philosophy is to search for meaning. In my opinion, Philosophy was created because many people today are searching for the meaning in their lives. We have a lot of questions like ‘Why I am here? Who am I?, ’ etc. Most of us are seeking for the correct answers on questions on our daily life. The universities or schools enables students to openly explore and learn, but still, it is not enough to fulfil or answer our questions, so that’s why philosophy was created and its main task is to search for the meaning, philosophy can answer our questions in many possible ways. 2. Why is philosophy important to human development and existence? I think that philosophy is important to human development because it can be served as a guide for us on our daily life because philosophy can fulfil our needs for information and philosophy can enhance our knowledge. I think that if philosophy not exists, cell phones, laptops, and other gadgets also not exists. So that’s why philosophy is important to human development and existence. Comparative Analysis - Relate Philosophy with the following: a. Science They are both trying to find answers about life that’s why philosophy and science are related to each other. I think that science is on fact, while philosophy is based on people's beliefs or ways of thinking. In addition, science has many theories, theories that seeks truths and answers like philosophy. b. History I think that history and......

Words: 519 - Pages: 3

Premium Essay

Philo

...Moral Issues in Business Chapter Two Normative Theories of Ethics Consequentialist Theories • Egoism - Adam Smith • Egoism is a consequentialist theory. What matters for egoists is the consequences of their actions for themselves. • • Utilitarianism - Bentham and Mill o Utilitarianism is a consequentialist theory. Right and wrong depends on the consequences of one’s actions for everyone who might be affected by them. Jeremy Bentham • Bentham was a hedonist. He believed that happiness was a matter of more pleasure and less pain. • Bentham thought you could assign pleasure points to an action according to the following categories: o Intensity: How intense is the pleasure? o Duration: How long will it last? o Certainty: How sure are you that the pleasure will occur? o Proximity: How soon will the happiness occur? o Fecundity: How much more pleasure will this lead to? o Purity: How much pain will be mixed with this pleasure? o Extent: How many people will experience the pleasure? Quality vs. Quantity o Bentham: Pushpin is as good as poetry. o Mill: It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. o Bentham believed that all pleasures should count equally, but Mill believed that humanity would be better off if the intellectual, moral and aesthetic pleasures were more valued. Principle of Utility o The right action is the one that produces the greatest balance of pleasure over pain, or happiness over unhappiness, for everyone affected by that action. o......

Words: 2579 - Pages: 11

Premium Essay

Philo

...The example of the drunk drivers applies here, as well. One of the drivers was unlucky enough to have a kid walk in front of his car, whereas the other had a safe drive home. Even though there was a difference of luck, both still have the same compromised character, so luck should not be a factor. Nagel continues to make his case and introduces causal luck. The idea behind causal luck is that nothing in the universe is necessarily in our control, which makes it nearly impossible to morally judge anyone. Causal moral luck is most often discussed as an argument for or against free will. Since there is plenty of literature on the debate of the existence of free will, I will not go into detail with this form of moral luck. The final and most interesting type of luck is constitutive luck. People cannot control who they are. Their personalities are determined by a seemingly random combination of genetics and events throughout their lives, all of which are out of their control. For instance, Ted Bundy became a serial killer due to the cumulated events that made up his entire life. Bundy's personality was a culmination of factors beyond his control, and therefore makes it difficult to morally assess him since he could not control how his personality was. The moral luck that I agree with is constitutive luck. Opponents to this form of luck say that if these random events did not occur to make us who we are, then we would not be ourselves. I do not think that this......

Words: 1624 - Pages: 7

Premium Essay

Philo.

...Aquinas’ Five Ways: Proofs for the Existence of God The first way: The way of MOTION It is certain, and evident to our sense, that in the world some things are in motion. Now whatever is moved is moved by another, for nothing can be moved except it is in potentiality to that towards which it is moved; whereas a thing moves inasmuch as it is in act. For motion is nothing else than the reduction of something from potentiality to actuality. But nothing can be moved from a state of potentiality to actuality, except by something in a state of actuality... it is therefore impossible that in the same respect and in the same way a thing should be both mover and moved i.e. that it should move itself (Aquinas). The second way: The way of CAUSATION The second way is from the nature of efficient cause. In the world of sensible things we find there is an order of efficient causes. There is no case known (neither is it, indeed possible) in which a thing is found to be the efficient cause of itself; for so it would be prior to itself, which is impossible. Now in efficient causes it is not possible to go on to infinity, because in all efficient causes following in order, the first is the cause of the intermediate cause, whether the intermediate cause be several, or one only. Now to take away the cause is to take away the effect. Therefore, if there be no first cause among efficient causes, there will be no ultimate, or intermediate, cause. But if in efficient causes it is......

Words: 1035 - Pages: 5

Free Essay

Philo T Farnsworth

...Philo Taylor Farnsworth Was an American inventor in the early 1900’s and considered the father of television for his invention of what is known as the Electric Television. This invention was used in conjunction with Vladimir K. Zworykin’s Cathode Ray Tube which was used in many common electrical appliances up until the past 15 years in which Transistors and Crystal Displays have become the standard for use in electronics. Farnsworth was born August 19, 1906 near what is now known as Beaver, Utah by Mormon couple  Lewis Edwin Farnsworth and Serena Amanda Bastian who lived in a log cabin up until a small amount of time after Philo’s Birth. In 1918 Philo and his family moved to Rigby, Idaho. Upon to his family’s relocation to Idaho he was pleased to find out that his new home was wired for electricity by what was known as a Delco generator which allowed for energy for farm equipment and lighting. He quickly self-taught himself and learned personal study in mechanical and electrical technology, he would repair the troublesome delcor generator, and upon finding a burned out electric motor among some items discarded by the previous tenants, proceeding to rewind the armature and convert his mother's hand-powered washing machine into an electric-powered one. Philo developed his early interest in electronics after his first telephone conversation with an out-of-state relative and the discovery of a large cache of technology magazines in the attic of the family’s new home, he won a......

Words: 1523 - Pages: 7

Free Essay

Reaction Paper for Philo 103

...Dela Cruz, Czarlie Mae S. MWF 2:35 – 3:35 BSAT – 3E “WHAT HAVE I LEARNED IN PHILOSOPHY CLASS?” To be honest, I dislike this course before because I thought this would be another boring yet very difficult subject to pass, but obviously I was wrong; even though at the first quarter of the semester I had this impression that this subject is uninteresting because what we all did was to listen to the teacher while he’s discussing and copy notes, it really proved me that “first impression never lasts”. Our philosophy class during midterm and final got very interesting because of the various activities our professor had made for all of us; with all those topics that we have discussed, with all those stories that our professor have shared in class, with all those learning we have gained every after lessons, one thing had really etched in my mind, and that was the “Hell is other people” which was mentioned to us while we were discussing about Existentialism. I always have thought that the meaning of this metaphor was our relation with other people are poisoned, that those people who surrounds us are evil; but because of that discussion, I have found out that what it really mean is we look in ourselves by what people have seen in us, we are incapable of developing real opinions of ourselves via ourselves we take our opinions from others, we want to be our own masters, yet we cannot be and because of that we are fated to need others, whether we want to or not; People always say...

Words: 331 - Pages: 2

Premium Essay

Philo

...binding and obligatory on man so that his being is an “ought-to-be” and an “ought to act” in view of his very being. That is the “good”. K. Components of Moral Acts: 1. Intention: or motive of the act 2. The means of the act 3. The end L. Morality and Religious Belief:”Morally right” means “commanded by God,” and “morally wrong means “forbidden by God” 1. Advantages of the Theory: a. Religious belief provides meaning to morality b. Settles once and for all the problem of subjectivity/objectivity of ethics: Ethics is not merely a matter of personal feelings or social customs. c. Suggests an answer to the perennial question: Why bother about morality? Because the day of final reckoning you will be held accountable. 2. Difficulties with the Theory: The theory may seems to lead to impious result. M. Self Determination as Foundation Of Ethics: The source and ground of all ethics is that the capacity of man for self determination, tha capacity to go beyond what he is as he finds himself at the start, the capacity to deliberate, to make plans, to make decisions, to act, to adopt a way of life: that power of causality in man called “moral-will”. Question for moral will: “Why be good, when every one else is not?” 1. Cynicism: The moral endeavor is considered as mere illusion o sheer duplicity. 2. Stoic Affirmiation of moral project despite all adversities: deny the reality of mral evil......

Words: 17119 - Pages: 69

Free Essay

Paper on Philo

...One of the things that can prove that you existed in the first place is death for all lives are bound to die. Time is inevitable and each second that passes by is one step closer to death. Just the same, every moment we live is the reality and every moment that passes by becomes part of the forgettable past. We do not own time but on the contrary, time owns us. Schopenhauer would argue that life is pointless, a meaningless journey with one final end which is to cease to exist. What would then be the ultimate purpose of life if we will all die in the end? Everything that we invested will be gone and everything we have built will be worthless? I would like to argue that it is not necessarily the end that matters the most but the journey. Dying in the end should not mean that we have to live our lives miserably. I believe that death and factitious freedom are deeply intertwined with the thesis question "Why did Jesus die on the cross?" In this paper, we carefully examine not just the father-son relationship between Jesus and God but Jesus as both God-Man through the hypostatic union (As given in the thesis question) , its relationship to people and the very purpose of His and generally an individual's death vis-a-vis human freedom. It is very difficult to try to elaborate this issue that has been going on for years without being theological. There is a gap between theology and philosophy in such a way that theology's main ingredients are faith and belief and philosophy is sheer...

Words: 2521 - Pages: 11

Free Essay

Philo Essay

...Philo Essay For my third assignment, I will be discussing my views on personal identity and how the different traits and factors among individuals make us who we are today. So, when it comes to an individual’s personal identity, I think that there are several different traits and factors that make each and every one of us unique and somewhat different from everybody else. While there are some people that have a lot of similarities in common, I don’t think that really determines who you are as a person or your personal identity. I’ll explain to why I think that there is a difference between everybody when it comes to their own personal identity. First of all, I will discuss my view on what I think personal identity is. Everything influences a person’s identity; their families, religion, where they live and even their culture. It is what makes you the person that you are today. Your personal Identity is even based off every decision that you have made in your past or the experiences you have been through. As an individual gets older, every aspect in their life will influence that person’s responsibilities, morals, humor, sports, the music they like and much more. Those are only a few things that make an individual’s true personal identity. I think that personal identity represents who we are as individuals. Everything from the way that we talk, walk, look and what we wear and to how an individual’s environment and surroundings forms them as well. With this said,......

Words: 924 - Pages: 4

Free Essay

Philo

...There are those that would agree with this statement, such as atheists like Hume who would argued that existence can’t be proved using reason as we need both observation and empirical evidence to prove God’s true existence. Others argue that faith doesn’t need logic in order to prove the existence of God, through believing in his existence he exists, alongside knowledge from revelation in the Bible. Kant argues that existence is not a predicate of God, it adds nothing to our knowledge of God, and so we cannot just assume that he exists. It is impossible to compare God to a perfect island, just because he appears to perfect does not mean we can assume he exists; applying logic to a being doesn’t bring it into existence. Others would argue that God’s existence is logically necessary. It could be argued that philosophers like Plato use logic and reason to prove God’s existence for example in the allegory of the cave. Anselm would have disagreed with this statement completely as he clearly thought that God could be proved by logic and reason alone. His ontological argument relies upon using logic as he deducted, he argues that God is, ‘than that which nothing greater can be conceived’ thereby if there is nothing greater than the most Supreme Being conceivable, the most Supreme Being must exist. Thus his entire argument is based upon the foundation of logic in order to prove God’s existence. Similarly Descartes would have also disagreed with this statement as he felt it was as...

Words: 337 - Pages: 2

Free Essay

Philo

...Leander Kinchen CHMN 201 – [C01] 02/23/2015 Spiritual Gifts Paper PART ONE:  What are your top two spiritual gifts?  Do you agree with the results?  Why or why not?  According to the assessment my two dominant spiritual gifts were Administration (23) followed by exhortation (18). I have to say based on the explanations that I agree. I know that God has called me to pastor a ministry one-day and I Currently serve in my local church as a lay minister. I agree with the assessment, as I am usually the first one to organize others to accomplish task and projects and make sure things get completed. I am also looked upon as a motivator at times when we have face challenges in the ministry. I currently serve as the Praise and Worship leader and have often wondered why this exhortative attitude seems to come so naturally. Although I can probably be labeled an introvert, when I am operating in these gift people never seem to notice how terrified I am inwardly. I have always attributed this to God being the one doing it and not myself.   PART TWO:  Specifically, how can you use your gifts at this time?  How might you misuse your gifts?  Be specific.  The gift of administration is most evident when there is a task or project to complete. Whether it's putting together our music ministry or even planning the events for men’s ministry I usually always take the lead and design a plan that will get the job accomplished in the allotted time. Also in the same areas I am usually the......

Words: 635 - Pages: 3

Free Essay

Philos and Ethics

...best, simplest answer to the temporal order (regularities of succession) which exist throughout space, throughout all time. He argues that it is far simpler than to explain scientific laws as brute fact or random chance. Inference to the best explanation Swinburne argues that, given all the evidence available to us, we can infer (using inductive reasoning) that the best explanation is the existence of God. Challenges to Design Arguments The Scottish philosopher David Hume produced a detailed teleological argument in his book Dialogues concerning natural religion (1779). Note that this was written before Paley’s own version of the argument from design. However, he did this in the fictional voice of Cleanthes, shortly before Philo (another fictional character who echoes the views of Hume himself) outlines for Cleanthes what the flaws are of using the design argument as an argument for the existence of God (especially the God of classical theism). 1. What Cleanthes says     Every aspect of the natural world bears the marks of apparent design and fits together like a machine. For example, the human eye is brilliantly suited to seeing: the lens, cornea and retina seem to have been thought up by a superior intelligence. The design and construction of the eye is more skilful than anything that could have been done with human hands. This creator or designer must have had an intelligence in proportion to the magnitude and grandeur of his work......

Words: 2677 - Pages: 11

Free Essay

Philo

...Name: Zamora, Cherry Lynn A. Section: N8 PRE-FINAL PAPER RELIGIOUS EXPERIENCE 1. Feeling of Absolute dependence by Schleirmacher * What I understand in Schleirmacher’s feeling of Absolute dependence is it’s our God-consciousness that arises from self-consciousness for being piety. It is our “utang na loob”, in this case it is a consciousness of the one to whom we are dependent—God. We have always this feeling of dependency that we owe our life to God. It is when we recognize the presence of God in ourselves, it also that start for us feel and practice religious experience. Like for example, whenever I achieve an accomplishment or a goal, I always make sure that I will go to church and thanked God for it. I have this feeling that I should thank Him for guiding me and helping me to achieve such success. It shows that i am self-conscious about the presence of God to me. 2. Mysterious Tremendum et Fascinans by Rudolf Otto * The Mysterious Tremendum et Fascinan by Otto is his concept of Numinous or numen or divine. It is composed of three parts, such as: Mysterious/Mysterium is the experience of wholly other, or the blank wonder. Next is the Tremendum which is the awefulness-it is the terror or unapproachability “wrath of God”, overpoweringness as the sense of one’s own nothingness in contrast to its power, the creature-feeling or the sense of dependence, and energy, the vitality and will which explain that the world is full of energy because of God. ......

Words: 1268 - Pages: 6