Free Essay

Philosophy - Hebrew

In: Other Topics

Submitted By aboker
Words 1227
Pages 5
ירושלים, 20 במאי 2012
בעבודה זו אתייחס לכתביהם של אריסטו ואפלטון. בחלקה הראשון אציג את התכונות הראויות לשליט לפי שני ההוגים. בחלק השני של העבודה אתמקד בגורמים אשר עשויים למנוע מתכונות אלה לבוא לידי ביטוי בקרב השליטים. בחלקה האחרון של העבודה אנסה לשקף כיצד חלק מהמאפיינים אשר עליהם דן אפלטון מקבלים ביטוי בחברה כיום.
אריסטו בכתביו מתייחס לתכונות הראויות לשליט. תנאי הסף הראשון של אריסטו הוא שעל השליט להיות אזרח. אריסטו מתחבט בכתביו כיצד להגדיר אזרח. מכיוון שמשטרים שונים ידרשו הגדרה שונה לאזרחות, אריסטו מתקשה לבחור הגדרה אבסולוטית למושג האזרחות. לכן, בוחר אריסטו להגדיר את האזרחות על דרך השלילה. אזרח אינו יכול להיות עבד, מפני שהעבד שרוי במצב תפיסתי של עבדות ואינו חופשי. אזרח גם אינו יכול להיות מבקר במדינה, מפני שהוא חסר את תחושת השותפות הדרושה לאזרח.
על בסיס הגדרה זו, ניתן למצוא שתי תכונות אשר מאפיינות אזרחים. הראשונה, היא חופש, במובן הפיזי של להיות בן חורין ובמובן התפיסתי של בחירה חופשית. התכונה השנייה היא תחושת שותפות, שכן מבקר יכול להיות בן חורין אך אינו יכול להיות אזרח כי הוא חסר את תחושת השותפות החיונית לאזרחים. אריסטו סבור כתנאי סף שעל המנהיג להיות אזרח, ולכן על השליט להיות חופשי ובעל תחושת שותפות.
כאשר מתקיים שלטון מדיני, החשיבות של היות השליט אזרח מתקשרת לתפיסה הגורסת שעל מנת שהשליט יוכל לחוקק חוקים עליו להכיר במרותם של חוקים. היתרון של שליט הצומח מתוך אזרחות הוא יכולתו להסתכל על העולם מהפרספקטיבה הן של האזרחים והן של המנהיגים. אריסטו טוען ש"כמי שמפקד על פרשים רק לאחר שהיה נתון לפיקוד בחיל הפרשים" . כלומר, לא די שהשליט הוא בעל היכולת להנהיג, לפני כן עליו להיות בעל היכולת לקבל הנהגה של אחר. על כן תכונה נוספת של השליט היא היכולת הן ליצור מרות והן לקבל עולה של מרות. אריסטו טוען שהקבוצה המועדפת לתכונה זו היא המעמד הבינוני מכיוון שלקבוצה ניסיון הן במתן הוראות והן בקבלתן.
טענה נוספת של אריסטו לגבי השליט היא שעליו לדאוג לאינטרסים של הכלל. ניתן לתהות האם מדובר בתכונה או בדרישה, אך לטעמי מדובר בתכונה אשר מובנית באישיותו של אדם. אדם אשר כל חייו היה אגואיסט לא יוכל להפוך את עורו כאשר הוא יגיע לכס השלטון ולדאוג לטובת הכלל ולכן סבור אני שמדובר בתכונה מולדת. אריסטו טוען שעל השליט להנהיג את מדינתו לא רק לטובתו (למרות שאריסטו אינו פוסל שהשליט יצא נשכר מהעניין) אלא לטובת כלל האזרחים באופן דומה לקפטן אשר משיט את אונייתו ודואג לה על מנת לשמור על חיי כל הצוות ולא רק על חייו כך גם המנהיג צריך לשלוט.
טענתו העיקרית של אריסטו לגבי השליט היא שעליו להיות "איש טוב שהוא גם נבון" . ההגדרה של אריסטו לטוב היא במובן המוסרי. על פי אמות המידה של אריסטו אדם טוב הוא אדיב, מתון, אמיץ ומראה חמלה. אריסטו מבחין בין התכונות של האדם הטוב לתכונות של האזרח הטוב אשר אינן תלויות זו בזו, ומדגיש שעל המנהיג להיות אדם טוב. התכונות של האדם הטוב צריכות להימצא בשליט, אך אינן ייחודיות לו ויכולות להימצא גם בקרב יתר האזרחים.
מנגד, התבונה היא תכונה אשר ייחודית למנהיג. על פי אריסטו התבונה היא תכונה שבזכותה נבדל המנהיג מיתר האזרחים, "התבונה היא המעלה היחידה המיוחדת למנהיג לבדו" . מכך ניתן להסיק שהתבונה היא התכונה החשובה ביותר של המנהיג שכן את יתר התכונות הוא יכול לחלוק עם יתר האזרחים, אך התבונה היא התכונה שמבדילה אותו מיתר העם ומאפשרת לו להיות מנהיג.
על מנת להתייחס להשקפתו של אפלטון בנוגע לתכונות הנדרשות מהשליט אשתמש במשל המערה. במשל זה יש מתייחס אפלטון לאסירים הכלואים במערה כל חייהם ללא יכולת לזוז. בפתח המערה ישנה חומה אשר מאחוריה נמצאת מדורה. הסוהרים יוצרים את עולמם של האסירים על ידי שימוש בצליליותם של חפצים היוצרים צל מעל החומה. לאחר שאחד האסירים מצליח להשתחרר הוא נחשף בהדרגה אל העולם האמיתי המגולם על ידי אורה של השמש. לאחר שהייה בעולם האמיתי בוחר האסיר לחזור אל המערה ולביים את הצלליות שאותם רואים יתר האסירים בצורה הוגנת. אפלטון רואה באסיר שהצליח לברוח כפילוסוף שראוי לשלוט.
שתי תכונות של השליט האידיאלי ממושלות במשל זה. הראשונה היא היכולת לראות את האמת. האסיר שברח מן המערה עליו להתמודד מול המציאות שמכה על פניו בחוץ ולהכיר בכך שזו האמת. אין להמעיט בחשיבות עניין זה שכן מדובר בדבר לא פשוט אשר נוגד את הוויה עליה התבסס אותו אדם כל חייו. תכונה זה היא מהותית לשליט על מנת שיוכל להבחין בין המציאות שמיוצגת על ידי אור השמש לאשליה שמדומה על ידי צל המערה.
תכונה נוספת היא שעל השליט להיות בעל הכרת תודה לחברה בה הוא חי. על פי המשל האסיר מצליח לברוח מהמערה. אני סבור, שבשלב זה אין לאסיר מוטיבציה לחזור למערה. האסיר שניחן ביכולת להבחין באמת כבר זיהה שהעולם שבו הוא חי עד עתה אינו אמיתי. למרות זאת בוחר האסיר לחזור למערה על מנת לנסות ולשפר את החיים של האסירים הנותרים בה. האסיר אינו מנסה לשחרר את יתר האסירים אלא לשפר עבורם את המציאות כפי שהם מכירים אותה, ובכך מכיר האסיר תודה לחברה בו גדל.
אחת המגבלות אשר עשויות למנוע מהמנהיגים לטפח את התכונות שעליהן דנים אריסטו ואפלטון היא התחרות בין פעילות פוליטית לפעילות אינטלקטואלית. אריסטו מכיר בתחרות זו ולא מכריע בכתביו על הפעילויות הנעלה יותר, מכיוון שלתפיסתו שתי הפעילויות יעניקו אושר לעוסק בהן. התחרות בין הפוליטיקה לפעילות האינטלקטואלית מובילה לכך שאנשים בעלי הפוטנציאל לפעילות פוליטית יבחרו לעסוק בפעילות אינטלקטואליות, ובכך יבחרו לא להביא תכונותיהם לידי ביטוי בהנהגה ותכונות אלה לא יטופחו. גם אפלטון מבטא מחשבות אלה בהגיגיו כאשר הוא טוען שהפילוסוף יעדיף לא לשלוט אלא להתמקד בפעילות אינטלקטואלית מכיוון שהוא נהנה מפעילות וזו אינו שש להיכנס לזירה הפוליטית למרות שיש לו את הידע והתכונות לכך.
מגבלה נוספת אליה מתייחס אריסטו בכתביו היא שלטון החוק. כאשר ישנו מנהיג אשר הוא בעל כל התכונות הנדרשות מהמנהיג, בחלק מצורות השלטון הוא עדיין כפוף לשלטון החוק. שלטון החוק העליון למנהיג גורם למנהיג לא להביא לידי ביטוי את התכונות המייחדות אותו כמנהיג ובכך מוריד בחשיבותן של תכונות אלה, מכיוון שהחוק הוא הבורר העליון ולא המנהיג.
אפלטון מתייחס למגבלות שימנעו משליטים לבטא את תכונותיהם במשל האונייה. על פי המשל באונייה יש קברניט, שהוא אדם חסון וחזק המכיר את רזי הניווט וההפלגה, אך הוא אינו מושלם - הוא מעט חירש ועיוור. כל המלחים רוצים לתפוס את הגה האוניה, כי הם סבורים שיכולו לבצע את תפקידו טוב יותר. במשל, קברניט האוניה מדומה לפילוסוף, שאפלטון טוען שמנהיגתו הינה המצב האידיאלי. במציאות לעומת זאת, המנהיגים האמיתיים הם אינם בעלי התכונות של פילוסופיים. המנהיגים בפועל נוטים לזלזל בפילוסופים ובתכנותיהם ולכן לא מקדמים אותם לקדמת הבמה. התכונות של הפילוסופים כגון היכולת לראות את האמת והכרת תודה לחברה אינן נתפסות כנעלות, וגורמות לפילוסופים להראות כלא מועילים ואף מיותרים. לכן, תכונות אלה אינן מטופחות ואף זוכות ליחס מזלזל.
אני סבור שכיום, בחברתנו המגבלות שאליהן התייחס אפלטון עודן מתקיימות. על מנת להמחיז את משל האונייה ניתן להשתמש בבחירות בדמוקרטיה המודרנית. הבחירות, אינן נסובות סביב השאלה מי הם האנשים בעלי התכונות המתאימות להנהגה כגון היכולת לראות את האמת או הכרת תודה לחברה אלא ההשתייכות המפלגתית והיכולת לצבור פופולאריות בקרב קהל הבוחרים. בכך, הבחירות דומות לאוניה, בה כלל הצוות עסוק בדרכים בהן ניתן לחטוף את ההגה באונייה בלי לבדוק את התכונות של כל איש צוות. אני סבור שגם כיום לא הפילוסוף שולט אלא האדם אשר הצליח לגבור על כל יתר המלחים, כלומר, הזוכה בבחירות.
במסגרת עבודה זו התייחסתי לתכונות השליט על פי אפלטון ואריסטו, והצגתי את התכונות הראויות לשליט על פי כל אחד מההוגים. בעוד שאפלטון מתייחס לתכונות כלליות כגון הכרת תודה לחברה וגילוי האמת אריסטו מתמקד בתכונות ספציפיות שבראשן התבונה. בהמשך, בחנתי מאפיינים אשר עשויים למנוע מתכונות אלה לבוא לידי ביטוי. בסופה של העבודה הצגתי כיצד אחד מהמאפיינים הללו מקבל ביטוי בחברה המודרנית כיום, על ידי שימוש בדוגמא של הדמוקרטיה המודרנית.

רשימת מקורות
אריסטו, פוליטיקה, (תל אביב: רסלינג, 2009)
אפלטון, "המדינה", כתבי אפלטון ( ירושלים: שוקן, תשט"ו-תשכ"ו).

Similar Documents

Free Essay

Moral and Responsible Behavior Between Judges and Ruth

...Torah deliberately links these two societies and passes judgment on both. The new pharaoh begins by bringing his cause to the Egyptian people, making the following pitch: 'Look, the Israelite people are much too numerous for us. Come, let us deal shrewdly with them, so that they may not increase; otherwise, in the event of war, they may join our enemies in fighting against us and go up from the land' (Ex. 1:9-10). As presented in the text, the pharaoh's logic is hard to discern. His solution to the problem of Israel's burgeoning population is persecution and enslavement, rather than expulsion or genocide (Ex. 1:11). If they are too many, why not just kill them? Pharaoh does eventually order the killing of all the male babies born to the Hebrews, but only after his first policy prescription results in an Israelite population boom (Ex. 1:12, 16). Furthermore, if the Israelites represent a potential fifth column, why is Pharaoh afraid that they will leave the land? He should welcome their departure. Slavery, in and of itself, is not a reliable form of birth control. Nor does it engender the loyalties of the subjected population. Perhaps population control and national security were not Pharaoh's true aims. He was able to justify his subjugation of the Israelites with this pretext, but the lack of logic in his reasoning suggests that his...

Words: 2053 - Pages: 9

Free Essay

Effective Ways a Student Resist Peer Pressure

...How can I resist peer pressure? “At school you’re faced with so much—smoking, drugs, sex. You know that what the kids want you to do is stupid. But you get to this point where you feel you just can’t chicken out.”—Eve Its natural to want to be accepted by others. Peer pressure play on that desires. For example, if you’re being raised as a Christian, you know that such things pre-marital sex and alcohol abuse are wrong. (Galatians 5:19-21) Many of your peers, though, urge you to join them in these activities. Have they thought about those matters and made their own decision? Not likely. By and large, they “He that is walking with wise persons will become wise, but He that is having dealings with the stupid ones will fare badly.” -Proverbs 13-20 have yielded to the influence of others. They want to be accepted, so they allow others to shape what they believe. Do you? Or do you have the courage to stand up for your convictions? Moses’ brother, Aaron, gave in to pressure- at least in one instance. When the Israelites surrounded him and urged him to make a god for them, he did just what they told him to do! (Exodus 32:1-4) Imagine-this was the man who had confronted Pharaoh, boldly declaring God’s message to him. (Exodus 7:1,2,16) But when his fellow Israelites poured on the pressure Aaron caved in. Evidently he found it easier to stand up to the king of Egypt than to stand up to his peers! What about you? Do you find it hard to stand up for what to......

Words: 599 - Pages: 3

Premium Essay

J Source

...J Source= Yahwist * Structure of J source * Genesis 1-8/1-11 = Primeval Period * Prehistorical material (creation, the flood, the tower of Babel) * Deals with events in the earliest stages of humankind and earliest stages of Israelite history * Most scholars think these were the latest stories to be written and that they are the least distinctively Israelite * These early stories have common parallels in other ancient near eastern cultures * They reflect a shared background with other river cultures * In these early sections, we have Israelite versions of common mythical themes (how were human beings created, the flood myth, how is that we speak different cultures) * Genesis 9/12-50 = Ancestors in Canaan * After chapter 11 you start getting stories that are more historical in nature and have to do with the actual ancestors of Israel itself * Here we have cycles of stories that cluster around each of the great patriarchs * Ancestors = Abraham, Isaac, and Jacob; Sarah, Rebecca, Rachel and Leah are their wives * This section ends with the Joseph cycle of stories * It is through Joseph that the stories and the traditions of the people of Israel are transmitted when they end up in Egypt * Exodus 1-14=Ancestors in Egypt * The people go to Egypt because there is a famine and the Pharaoh rises up who doesn’t...

Words: 992 - Pages: 4

Premium Essay

Covenants

...Laurel Dorris Term Paper Part 1: Assignment Grand Canyon University Noahic Covenant: I Peter 3:19-22 “19 by whom also He went and preached to the spirits in prison, 20 who formerly were disobedient, when once the Divine longsuffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water. 21 There is also an antitype which now saves us—baptism (not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God), through the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him.” The Noahic Covenant represented here is that if Noah would be faithful and build an ark with the measurements that God gave him, He would save Noah and his family when he destroyed the Earth. In the New Testament, these verses are saying that just like God destroyed the Earth with water but saved Noah and his family, he also destroys our sin but saves us with water in the form of baptism. He destroyed the Earth in Noah’s day by flood because sin was running rampant and the people weren’t listening and were not repenting and turning back to God like He wished they would so He would not have to destroy the Earth. In the same way, we were a sinful people and did not repent and realize our sins like we should without being baptized and having Jesus pay for our sins. The water is a very symbolic form of......

Words: 1454 - Pages: 6

Premium Essay

Exodus

...The Israelites were of the Hebrew religion and live around 13th century BCE. They were from Israel and came to Egypt with Jacob, each with his household. The Israelites were enslaved by Pharaoh because Pharaoh feared that there were too many Israelites and if they kept multiplying and a war was to fall upon the Egyptians the Israelites could join the enemies of the Egyptians and fight against them and possibly escape from the land. The Egyptians were the people of Egypt and they served under the Egypt King, who was King Pharaoh. Pharaoh was a new King and he did not know Joseph. Pharaoh had great concern about the Israelite people multiplying and possibly taking over Egypt in case on war. Therefore he was a very cruel king and worked the Israelites very hard. He made them serve with rigor and made their lives bitter with hard service, in mortar and brick, and in all kinds of work in the field; in all their work they were made to serve in rigor. Pharaoh killed the male born children of the Hebrew women out of his on going fear and concern for them growing strong and mighty in numbers. He tried to get the midwives to kill the male babies at birth but the midwives very uniquely disobeyed Pharaoh therefore he ordered the sons to be cast into the Nile. God found favor on the midwives for not following Pharaoh's orders in killing the babies. God came to Moses and told him go back and speck to your people and tell them it's......

Words: 1312 - Pages: 6

Premium Essay

Good Leader

...when he was trying to lead the Israelites out of Egypt. The things that made Moses successful were six things that were install abilities and was anointing. Third is his sacrifice. Fourth is his wisdom. Fifth is he is very confidence. An last his humility. (ex. 12:28) So you see this journey Moses had was making him become one of the most humble leader of his time. A leader communication God instructs his people You hear a lot about in a relationship that there is no communication. Well it’s the same thing as trying to become a leader. Without the ability to communicate a leader goes on a dark long path by himself. You will never get an vision unless you grab it an put it in his or her heart. God did just that when explain to the Hebrews families how they could save the life of their first born sons. (ex 12:3-23) Attitude: My way or the highway!!!!! Pharaoh thought it did. Not only did he rule with absolute power, he also displayed his true arrogance. Pharaoh revels his arrogant character, through his defiant response to Moses request that he let his people go. But Pharaoh Pride led to arrogance, and his arrogance lead to rigidity. His heart became stone cold and hard. You know that really should have been a song. “ My way or the highway” Because the Israelites had a chance it was either his way or the highway, which they chose the highway. Moses need it help Have you ever seen anybody that won anything by themselves? No! No leader can thrive without teammates.......

Words: 464 - Pages: 2

Premium Essay

Judism and Helenism

...have found their birth place as being the Jewish land and family without concern that they follow the Jewish traditions or not, those that do not have any connection to the Jewish land and traditions in prior times but have resolved to convert to Judaism and those individuals that can trace their background in the Jewish lineage but they do not exercise strict matrilineal decency. Judaism and Hellenistic culture The period when Greek culture was at its peak of spread is termed as the Hellenistic Period. The Jewish community formed a group that had this impact in place with a shift on some activities being carried out. Such included; social transformation that occurred amongst the Jewish societies in the world in language, culture and philosophy and the way of life. Hellenism began long time ago even during the reign of King Solomon when he resolved to employ Phoenician Architecture in association with the Syrian house plans in the construction of the temple in the pre-exilic times. King Ahaz as well had built an altar that was similar to the one that he had seen in Damascus. However, all this happened in the Old Testament times but there also came a time, usually referred to as the Temple Period when the Jewish integration in Hellenistic lifestyle was manifested in language,...

Words: 1117 - Pages: 5

Free Essay

Major Timetable

...INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI Date: 01 November 2012 SCHEDULE OF MAJOR TESTS 2012-2013 (I SEMESTER) The schedule of MAJOR Tests for 2012-2013 (I Semester) for all UG/PG courses is given in the following pages. Use “Find” (Ctrl+F) in your pdf reader to locate your course. All faculties and students are advised to check this exam schedule one day before the commencement of exams for any change in the schedule!!! Slot Date D K,L A 19Nov (Mon) H,M 20Nov (Tue) C 21Nov (Wed) F,J B E 17Nov 18 Nov (Sat) (Sun) 22 Nov 23 Nov 24 Nov (Thu) (Fri) (Sat) The test schedule for Colloquium, Laboratory and Self-Study Courses will be announced by the concerned Course Coordinator as required. Phone numbers for various Examination Halls are as follows: No: 1 2 3 4 5 Room No: Ex. Hall WS204 VI 301 V 315 MS702 Phone No: 7061/6942 6790 6013 6427 6581 Joby Joseph Professor, Dept of Physics Chairman, Time Table Committee (UG,PG) Email: joby@physics.iitd.ac.in Phone: 1336 Copy To: 1. Institute Engineer – With a request to ensure that lifts are kept working during Minor exams. 2. Security Officer 3. In-charge, Caretaking Unit 4. Asst. Caretaker - Full capacity of seating arrangement in the rooms be ensured. Major Exam 17 Nov (Sat) D Slot courses Room capacity for exams 140 35 70 65 40 18 17 24 35 26 14 24 30 40 50 35 30 30 40 28 20 20 24 16 16 16 22 22 30 30 30 D Slot Venue 8.00-10.00 AM CYL120 G1-8 PHL791 10.30-12.30 PM PHL110 G1-11......

Words: 3319 - Pages: 14

Free Essay

Religion

...Jewish Holidays James Morales REL/134 August 27, 2012 Joseph Becker Jewish Holidays This essay will be on Yom Kippur, the historical origins of the Jewish holiday, what time of year the holiday is celebrated, and what religious practices are associated with the holiday. Yom Kippur is better known as The Day of Atonement, a day to repent or to make right the wrong done to God for the past year. Yom Kippur is considered the most sacred of all Jewish Holidays. Historical Origins Of The Day The Kohen Gadol (high priest) entered the Holy of Holies at the temple to perform rituals of purification for the temple. The Kohen Gabdol went through many rituals to be free of any evil or wrong doings, in order to not bring these things into the temple. The high priest would have two animals chosen, one would be sacrificed through fire, and the second animal would be kept alive. Through prayer and laying of hands on the second animal the high priest would transfer the evil and wrong doings of the people to the animal. Then the animal would be sent off to the wilderness removing all evil and wrong doings for the past year. Yom Kippur as a holiday changed after the second temple in Jerusalem was destroyed by the Romans in 70 C.E., the holiday is a little more familiar to this passage. The Lord said to Moses, “The tenth day of this seventh month is the day of Atonement. Hold a sacred assembly and deny yourself, and present an offering made to the Lord by fire. Do not work on that day...

Words: 928 - Pages: 4

Free Essay

Yom Kippur

...The Most Important Jewish Holy Day: Yom Kippur REL/134 February 28, 2012 The Most Important Jewish Holy Day: Yom Kippur The Holy Day of Yom Kippur is widely considered to be the most important of Jewish Holy Days. Yom Kippur translates to “Day of Atonement,” and is many times observed by even the most secular of Jews (Malloy and Hilgers 2010). It is observed on the tenth and final day of a period that begins with Rosh Hashanah, the Jewish New Year. These 10 days are referred to as The Days of Awe. According to Jewish law, on Rosh Hashanah, God inscribes the names of the righteous in His book of life and declares the evil to death; people who fall between righteous and evil have until Yom Kippur to repent. As a result, observant Jews consider Yom Kippur and The Days of Awe a time for prayer, donations, community service, reflection on the past, and making amends with others ("Atonement, Day Of",2010). “...In the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict your souls, and you shall not do any work ... For on that day he shall provide atonement for you to cleanse you from all your sins before the L-RD” (Leviticus 16:29-30). Yom Kippur is observed on the tenth day of Tishri, the seventh month of the Jewish year. Tishri occurs in September and October of the Gregorian Calendar. The traditions of Yom Kippur begin on the eve, just before the sun sets, with a fast that will last for the next 25 hours. During the fast, it is expected......

Words: 1093 - Pages: 5

Premium Essay

Accounting

...Toyota Motor Corporation: time series Ratio formulas 2011 2010 2009 1. working capital =current assets - current liabilities 142 734 000 130 200 000 12 534 000 139 914 000 114 364 000 =25 550 000 114 396 000 107 212 000 7 184 000 2.current ratio = Current assets Current liabilities 142 734 000 130 200 000 =1.09 139 914 000 114 364 000 =1.22 114 396 000 107 212 000 =1.06 3 Quick Acid ratio =current assets(stock) Current liabilities =142 734 000 (15 737 000) 126 997000 130 200 000 =0.97 139 914 000 (15 222000) 124 692 000 114 364 000 = 1.09 114 396 000 14 776 000 99 620 000 107 212 000 =0.92 4.inventory turnover = COGS Stock 200 474 000 15 737 000 = 12.7 178 551 000 15 222 000 = 11.7 186 856 000 14 776 000 =12.6 5.total assets turnover = sales Total assets 229 171 000 359 775 000 =0.63 202 814 000 324 800 000 =0.62 207852 000 294 240 000 =0.70 6.debt ratio = Total liabilities Total assets 228 018 000 359 775 000 =63.3% 207 822 000 324800 000 63.3% 186 912 000 292 240 00 63.3% 7.times interest earned ratio =earnings before interest and taxes Taxes 7 150 000 3 774 000 =1.8 3 447 000 992 000 =3.5 (5 199 000) (571 000) = 9.1 8.Fixed payment coverage ratio =earnings before interest and taxes Interest + 7150 000 354 000 =20.1 3 447 000 358 000 =9.7 (5199 000) 475 000 =10.95 9. Average collection period = account receivables sales 365 78 403 000 229 171...

Words: 581 - Pages: 3

Premium Essay

Mine

...PAID Day Number Calendar HRM OFFICE January 2013 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat PP Sun Mon Tue 2013 February 2013 Wed Thu Fri Sat PP Sun FISCAL OFFICE March 2013 Mon Tue Wed Thu Fri Sat PP 1 1 2 2 3 3 10 4 4 11 5 5 12 6 6 13 7 7 14 8 8 15 9 9 16 10 11 12 17 18 19 } } }02 1 32 2 33 27 3 34 41 4 35 42 5 36 43 6 37 44 7 38 45 8 39 46 9 40 47 } } }04 1 60 2 61 02 3 62 69 4 63 70 5 64 71 6 65 72 7 66 73 8 67 74 9 68 75 } } } 04 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 10 11 12 13 14 15 16 01 10 11 12 13 14 15 16 03 17 18 19 20 21 22 23 48 49 50 51 52 53 54 17 18 19 20 21 22 23 76 77 78 79 80 81 82 05 27 28 29 30 31 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 55 56 57 58 59 24 25 26 27 28 29 30 83 84 85 86 87 88 89 31 90 06 April 2013 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat PP Sun Mon May 2013 Tue Wed Thu Fri Sat PP Sun Mon June 2013 Tue Wed Thu Fri Sat PP 124 152 1 91 2 92 7 97 104 8 98 105 9 99 106 6 }06 10 11 12 13 93 94 95 96 100 101 102 103 3 4 5 1 121 2 122 5 125 6 126 133 7 127 134 8 128 135 9 129 136 4 }08 10 11 123 130 131 3 2 153 3 154 161 4 155 162 5 156 163 6 157 164 7 158 165 1 }10 8 14 15 16 17 18 19 20 107 108 109 110 } } 07 12 13 14 15 16 17 18 132 137 138 }......

Words: 922 - Pages: 4

Premium Essay

Quantitative Methods

...SCMA*2000 Quantitative Methods Q:1    Do question 7-27 (given on p. 294 of the text). Note: This may require drawing diagrams, and you may do it using Word, or Excel. However, your work must be fully explained on the same sheet (as I explained in the class, and as you have done for the previous assignments). (12 Marks; 3 for each part) Q:2    Do question 7-31 (given on p. 295 of the text). This question will require drawing diagrams. Follow the instructions given in Q:1. (12 Marks; 6,3,3) Q:3   Do question 7-33 (given on p. 295 of the text) which is related to the previous question. Here you will refer to the Table given for this question on p. 295 of the text when answering. (6Marks; 3 each part) Q:4    Do question 8-1 (given on p. 331 of the text). You may use Excel (as I did in the class yesterday, and the relevant file is posted on the course website for those of you who were not present in the class) or QM for Windows to do this question, and you must explain your work on the same page if you use Excel or through annotation tool if you are using QM for Windows. (15 Marks; 5,10) Q:5 Do question 8-6 (given on p. 333 of the text) in light of the instructions given in the previous question. (15 Marks)   Notes: i) The assignment must be submitted electronically in the drop box before the deadline. ii) Please be mindful of the University's policy regarding plagiarism, which is a serious offense. You may read about the policy at the University's website....

Words: 287 - Pages: 2

Premium Essay

Accounting

...Course Coverage for CPA Programs University of the Fraser Valley To qualify for direct entry into the CPA Professional Education Program (CPA PEP), students with an undergraduate degree from the University of the Fraser Valley must have completed all of the following courses or have been granted sufficient transfer credit for each course. CPA PROFESSIONAL EDUCATION PROGRAM (CPA PEP) SUBJECT AREA Introductory Financial Accounting Introductory Management Accounting Economics Statistics Intermediate and Advanced Financial Accounting Corporate Finance Audit and Assurance Taxation Intermediate and Advanced Management Accounting Strategy and Governance Business Law Information Technology REQUIRED COURSES BUS 143 and 144 BUS 247 ECON 100 and 101 STAT 106 BUS 343, 344, and 439 BUS 349 and 449 BUS 347 BUS 345 and 346 BUS 348, Advanced Management Accounting Unavailable* BUS 403 BUS 261 BUS 160 and 347 *Course coverage of Advanced Management Accounting is not currently available through the University of the Fraser Valley, and must be attained through another post-secondary institution or the CPA Prerequisite Education Program (CPA PREP). Legacy Program Courses: Until June 2017, legacy CA, CGA, and CMA courses will be accepted for entry into the CPA PEP. For students who are completing courses required for entry into the CA, CGA, or CMA professional programs, these courses will be accepted for entry into the CPA PEP. Students must meet the prerequisite course......

Words: 361 - Pages: 2

Free Essay

Jewish

...Kadisha - The organization of Jewish men and women who see to it that the bodies of the Jews are prepared for burial according to Jewish tradition and are protected from desecration, willful or not, until burial. El Malei Rachamin - A funeral prayer used by the Ashkenazi Jewish community. Hasped - This word has direct physical meaning of "enclosed with a hasp" as thus used in Garth's 'Dispensary'. Kaddish - Hymm of praises to God found in the Jewish prayer service. Central theme is the magnification and sanctification of God's name. Kever - The custom of visiting the graveside of parents or close relatives and praying there. ( grave of the fathers) Kriah - Hebrew word meaning tearing. It refers to the act of tearing one's clothes of cutting a black ribbon worn on one's clothes. Levaya - Hebrew word for funeral. Menorah - A 9 branched candelabrum lit during the eight day holiday of Hanukkah. Mogen David -Means "shield of David" but is used to refer to the six pointed Star of David. Rabbi - Jewish scholar or teacher of the Torah. Meaning "My Master" Shabbat - Jewish day of rest and the seventh day of the week, on which religious Jews remember the Biblical creation of the heavens and the earth. Shivah- Jewish Sabath - Mourning period following the funeral and lasting...

Words: 526 - Pages: 3