Free Essay

Plans

In: Other Topics

Submitted By dennisseme
Words 869
Pages 4
Republika ng Pilipinas
DEPARTAMENTO NG EDUCATION
Rehiyon IV –A CALABARZON
Sangay ng Rizal
Distrito ng Morong
-------------------------------------------------
PAARALANG ELEMENTARYA NG TIMOTEO A. REYES SR.
Banghay Aralin sa Work Period 1

I. Layunin Pagkatapos ng talakayan, inaaasahan ang mga bata: a. Nakikilala ang letrang Pp b. Nabibigkas ang /Pp/ c. Naisusulat nang wasto ang Pp
II. Paksang Aralin
“Pagkilala sa letrang Pp” Sanggunian: NKCG Part 1 Week 17 Day 5 pp. 189. Kagamitan: Mga larawan na nagsisimula sa letrang Pp, Powerpoint Presentation. Kahalagahan: Pagpapahalaga sa letrang Pp.
III. Pamamaraan Gawain ng GuroA. Panimulang Gawain1. Pagdarasal Tumayo muna tayong lahat para sa panalangin.2. Pagbati Magandang umaga/tanghali mga bata.3.Pagtatala ng mga liban sa klase Sino sino ang mga lumiban sa klase ngayong araw?4. Pampasiglang Gawain Awit pambata5. Pagbabalik- Aral Natatandaan ninyo pa ba kung ano ang pinag-aralan natin kahapon? Sige nga ano ang pinag-aralan natin kahapon? Tama! Letrang Cc. Bilang pagbabalik-aral sino sainyo ang makapagbibigay sa akin ng mga salita na nagsisimula sa letrang Cc?B. Pagganyak (Pagbasa ng isang talata o tugmaan) Mga bata tayo ay babasa ng isang talata. Handa na ba kayo? PpPeno! Peno!Halika! Umakyat ka dito sa punoTingnan mo! May pitong pipit dito sa puno. Naintindihan ba ang binasang talata? Sige nga tingnan natin. Ano ang pangalan ng bata sa binasa nating talata? Tama! Bigyan natin ng Angel Clap. Saan naman umakyat si Peno? Tama! Bigyan natin ng Indian Clap. Ano naman ang nakita ni Peno sa Puno? Tama! Bigyan natin ng Spaghetti Clap.C. Pagtatalakay sa paksa Saan nagsisimula ang mga salitang binanggit ninyo kanina? Peno, Puno at Pitong Pipit.(Sasalungguhitan ang letrang Pp sa mga salitang Peno, Puno at Pitong Pipit.) Ulitin nga mga bata. Letrang Pp. Ano ang tunog ng letrang Pp? /Pp/ Ulitin nga mga bata. Table 1(Kanta: Ano ang tunog ng letrang /Pp/….) Table 2 (Kanta: Ano ang tunog ng letrang /Pp/….) Sabayan nga si Teacher (Kanta: Ano ang tunog ng letrang /Pp/….) Ngayon alam na ninyo ang tunog ng letrang /Pp/. Isulat naman natin ang malaki at maliit na letrang Pp.(Isusulat sa pisara ang malaki at maliit na letrang Pp. Alam na ba mga bata kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang Pp? Tingnan natin kung alam na talaga kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang Pp. Isulat sa lamesa ang malaki at maliit na letrang Pp. Isulat naman sa hangin ang malaki at maliit na letrang Pp. Isulat naman sa pisara ang malaki at maliit na letrang Pp. Mahusay mga bata! Alam na ninyo kung paano isulat ang malaki at maliit na letrang Pp. Tingnan naman natin kung ano ano ang mga bagay o salita na nagsisimula sa letrang Pp.(Ipapakita sa Powerpoint Presentation ang mga salitang nagsisimula sa letrang Pp) Papaya Ulitin nga mga bata! Papaya. Pusa
Puso

Pinya
Pusit
Pakpak
Payong

Paru paro
Pagong
Palaka Alam na natin ang mga bagay o salita na nagsisimula sa letrang Pp. Sino sainyo ang makapagbibigay sa akin ng iba pang salitang nagsisimula sa letrang Pp?D. Paglalahat Anong letra ang pinag-aralan natin ngayon? Ano naman ang tunog ng letrang /Pp/? Paano naman isulat ang malaki at maliit na letrang Pp?E. Paglalapat Pangkatang Gawain: Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Ibubukod ko kayo sa dalawang pangkat (Pangkat 1 at Pangkat 2). Ang pamagat nang ating gagawin ay “Hanapin at Dalhin ninyo sa akin…” Mayroon akong naikalat na mga larawan sa pader. Kapag sinabi ko na “Hanapin at Dalhin ninyo sa akin ang larawan ng pagong” hahanapin ninyo kung nasaan ito. Kung sino ang unang grupo na makakuha ng larawan at maibigay ito sa akin, sila ang may puntos.Payong
Palaka
Pagong Mga bata maaari ninyo bang bangitin sa akin ang mga larawang nahanap ninyo? | Gawain ng Bata-(Tatayo ang mga bata para sa panalangin)--Magandang umaga/tanghali din po Ma’am Charmaine.--Opo--Letrang Cc--(Sasagot ang mga bata)--Opo--Opo--Peno--(Gagawin ng mga bata ang Angel Clap)-- Sa Puno--(Gagawin ng mga bata ang Indian Clap)-- Pitong Pipit--(Gagawin ng mga bata ang Spaghett Clap)--Letrang Pp--Letrang Pp--(Uulitin ng mga bata ang tunog ng letrang /Pp/)--(Sasabihin ng mga bata ang tunog ng letrang /Pp/ pagkatapos ng kanta)--(Sasabihin ng mga bata ang tunog ng letrang /Pp/ pagkatapos ng kanta)--(Sasabay ang mga bata sa kanta)--Opo--Isusulat ng mga bata sa lamesa ang malaki at maliit na letrang Pp--Isusulat ng mga bata sa hangin ang malaki at maliit na letrang Pp--Tatawag ng bata na susulat sa pisara--(Uulitin ng mga bata ang salitang Papaya)--(Tataas ang kamay ng mga batang gustong sumagot)--Letrang Pp--(Sasabihin ng mga bata ang tunog ng letrang /Pp/)--(Isusulat ng mga bata ang malaki at maliit na letrang Pp)--(Sasabihin ng mga bata ang mga larawang nahanap nila-(Pagong, Palaka,Payong)- |

IV. Ebalwasyon Panuto: Bilugan ang mga bagay o salita na nagsisimula sa letrang Pp.Pinya
Pinya
Suso
Pusa
Palaka

Aso
Pagong
Isulat nang wasto ang letrang Pp.Pp |

V. Takdang Araln: Gumupit ng mga larawan na nagsisimula sa letrang Pp.

Inihanda ni:
Charmaine T. Manzano (Gurong Nagsasanay)

Iwinasto ni: Gng.. Maricel Fallarcuna (Gurong Tagapagsanay)

Binigyang-pansin ni: Gng. Remedios C. Buenaventura
(Punong Guro)

Similar Documents

Premium Essay

Plan

...Plan The purpose of the paper is to provide an overview of marketing plans. I will do this first by providing the definition of marketing plans. I will discuss how a marketing plan helped make a product or service successful. I will also discuss how decisions in a marketing plan led to failure; I will analyze what was the difference in two examples. Next, I will provide a movie that was considered a box office failure. I will apply what I have learned about the concept of marketing plans, and what could have gone wrong in the studio’s plan with regard to forecasting demand for the project. Let’s begin with sharing my understanding of marketing plans in the roles that it plays. Marketing plans are tools used by managers to guide the process of marketing. Marketing contain strategies and consider many environmental aspects that work together to affect the success of the product or service being marketed. Marketing plan details a company’s marketing effort. It may be laid out for an individual product or for the entire company and all its products. Marketing plans helps establish, coordinate and direct marketing efforts. Marketing plans has different keys to success. Successful marketing requires companies to have capabilities such as understanding customers and competitors, creating customer value and keeping customers. An example of how a marketing plan helped make a product or service successful would be Kellogg’s Special K cereal. The market plan for this company was......

Words: 330 - Pages: 2

Premium Essay

The Plan

...The Plan Obama’s ceremonial swearing-in at the U.S. Capitol was filled with traditional pomp and pageantry. Obama swore in January 21, 2013 for the public. He delivered a speech that previewed the priorities that he intends to pursue for his second-term (Tribune Newspaper, n.d.). His priorities include things like: gun rights, budget plans, and jobs for America. Obama is calling to give a fair shot to the middle class (Dorning, 2013). The Affordable Care Act is also in his plan for the next four years. Obama propose the “The Budget Plan”. Jobs for America, the middle class, and affordable care were discussed in this plan. Amy Goodman stated, “President Obama has unveiled a budget plan seeking to trim the federal deficit by cutting or eliminating over 200 federal programs, many dedicated to social services and education.” The Budget was a $3.7 trillion proposal that would cut funding in half for the IHEAP (Income Home Energy Assistance Program). This program subsidizes heating costs for low-income Americans. President Obama called for a freeze on annual domestic spending over the next few years. The Budget Plan also calls for cutting $300 million from community development block grants. Obama’s plan includes two modest tax hikes for banks and oil companies. However, the Budget does not only include those things. The Budget implements the tight discretionary spending caps that Obama signed into law in the Budget Control Act of 2011. Barack also wanted to limit an expansion......

Words: 1128 - Pages: 5

Premium Essay

Plan

...Contingency Plan An Update IAATO Vessel Emergency Contingency Plan 2006-2007 IAATO Operational Document Information Paper submitted by The International Association of Antarctica Tour Operators Introduction The following IAATO Vessel Emergency Contingency Plan was agreed to originally at IAATO’s 14th Annual General Meeting, May 2003. It was tabled as ATCM XXVI IP069 and has been in place for all subsequent seasons. At IAATO’s 17th Annual General Meeting, April 2006, the plan was reviewed first by IAATO’s Marine Committee and then presented to all ship operators for discussion and adoption. It was agreed by the membership that the plan was effective and only required additional supplemental text. The plan retains the flexibility to be amended should international shipping regulations be changed or operators find more efficient and practical ways to work. The plan is outlined below, and an IAATO Emergency Contingency Plan Flow Chart, is shown in Appendix A. This paper was originally prepared by Captain Leif Skog and reviewed and or updated each year since 2003. Captain Skog has been working in Antarctica for 27 years and is the Vice President of Marine Operations for IAATO member, Lindblad Expeditions. Background All IAATO vessels operating in Antarctica are required to operate under the ISM Code and consequently they must have a well-established Safety Management System (SMS) in place in addition to the IAATO emergency contingency plans......

Words: 2896 - Pages: 12

Premium Essay

Plan

...of this product / service, then to draft a marketing plan. The objective of the marketing plan is to architect a strategy to build brands (thus creating profits), and to provide a vehicle for others in the firm to have input into that strategy. You should complete the following tasks in your marketing plan. Task 1 First, you need to analyze your company’s current situation and conduct completed marketing audits. 1) Examine organizational and environmental auditing techniques that affect your marketing planning. (1.3) 2) Carry out organizational and environmental audits for your company based on your analysis of the previous question. (1.4) Task 2 Then, you should formulate marketing mix strategies for the product / service and finalize a marketing plan which will be reported to the board of your company. 1) Examine techniques for developing new products. (3.3) 2) Justify recommendations for pricing, distributing and communicating a product or service. (3.4) 3) Explain how factors affecting the effective implementation of the marketing plan have been taken into account. (3.5) 4) Write a marketing plan for the product or service you chose and prepare for a short presentation of your plan. (3.1) Suggestions 1) You can cooperate with each other to collect information for the same product. However, the marketing plan must be written individually. 2) Follow the standard format of a marketing plan. You can download a template from the course......

Words: 393 - Pages: 2

Premium Essay

Plan

...customer Server Manager: Responsible for the health of server environment of IT infrastructure Configuration Manager: Responsible for the health & management of configuration management system at both server and client side operations. Documentation Manager: Responsible for the standardization, versioning and presentation quality of project documents Database Manager: Responsible for implementation, backup and proper operation of the DBMS. Quality Manager: Responsible for quality standards implementation and test plans. Database Designer: Responsible for designing and implementing the database of the project System Analyzer: Responsible for collecting system requirements and keeping the developers up to date on requirements. Interface Designer: Responsible for designing project interfaces and prototypes. Web Designer: Responsible for design and implementation of presentation web site. Tester: Responsible for following the test plan that is implemented by the quality manager. Developer: Responsible for coding of the project. 6. Project Communication * Project leader has regular meeting with consultant once a month (Project Leadership Discussion in figure). * According to events such as new features project leader and consultant may be hold an extra meeting. * These extra meetings could be face to face or via video conferance. * Over the leadership of discussion meeting, team meetings will be hold one in two weeks. That meeting will......

Words: 2194 - Pages: 9

Premium Essay

Plan

...costs to replace the defective widgets have increased. This comes as a surprise to management because in previous years returns were less than one percent. After compiling the data from the consumer surveys, we decided to give you, the employee, a survey on your job performance, management, and work environment. We also asked you to give any suggestions on how we can improve. The results of the employee surveys have been calculated. Per the survey, many of you stated that you were getting bored with your daily tasks. After weeks of deliberation, we’ve put together an organization motivational plan that will be given to each team member. The motivational plans main focus is team work, which we believe that through teamwork, we can achieve more and continue to provide to our consumers, a state of the art WooWoo. Over the next six weeks, we are expecting the motivational plan to improve in the following areas: high job satisfaction, low turnover, high productivity, and high-quality work. As you continue reading, you will notice the new policies we have put into place for each of the areas listed above. Job Satisfaction & Low Turnover “Job satisfaction is an employee's thoughts and emotions towards their job and how they evaluate their job. This can be a judgment of their job overall, or of specific judgments such as pay, promotions, work tasks, co-workers and supervisors. It is important for organizations to care about their employees' job satisfaction. It......

Words: 1482 - Pages: 6

Free Essay

Plan

...The Marketing Plan BY GEORGE SAMIR SAAD Introduction: My department is "AlSalam Nephrology department", in which I am the senior doctor and the responsible for patients and the subordinates –doctors, nurses and workers-. This department one of the most famous oldest unit in Egypt, in which renal transplantation done successfully and legally. The unit has: * 8 renal dialysis machines, * 2 outpatient clinics, * 20 inpatient beds, * 3 professors, * 1 senior doctor, * 5 doctors, * 3 head nurses, * 5 nurses, * 4 assistances, * 2 workers. Situation analysis: Current service: - AlSalam nephrology department, responsible for many services, like: * Renal transplantation, * Follow up renal-transplanted patients, * Renal dialysis for chronic renal failure patients, * Outpatient clinic for kidney diseases; and * Teaching and practicing place for new doctors who care with nephrology. - The unit in AlSalam hospital, which present in ElMohandseen area in Giza, Egypt, which is a famous, commercial, crowded, rich area. - The hospital accredited with ISO 9001 in 2004. -Background information -Date of opening the unit: 1983 -Average No. of outpatient/Day: 60 patients - No. renal failure patients/Day: 20 patients -Costs /outpatient: 40 LE -Revenue /out patient: 120 LE -Net profit /outpatient: - 80 LE, which is good. -Costs / renal failure patients: 200 LE -Revenue / renal failure patients:......

Words: 4619 - Pages: 19

Premium Essay

Plan

...BUSINESS PLAN LIFE LIVE 17 Qing HUA EAST ROAD HAIDIAN, BEIJING CHINA GROUP CHEN SI RUI SHEN SHUANG SUN RONG BIN ZHANG JIA WEI [20.06.2015] Background Along with the social reform, people's consumption ideas gradually change, to a coffee shop to drink coffee is no longer like a few years ago to be far away, like quiet people, will choose to the coffee shop at the weekend through a lazy afternoon, listening to the Italian tunes of rich emotional appeal feel relaxed. College students are also looking for a quiet and comfortable study environment, a 24 hours of leisure, then become indispensable. With the change of the consumer mind, small endowment the coffee industry increasingly rise, in the country has quite a few hidden in set the theme of city shop. These coffee shop consumption is not high, suitable for mass consumption society, general entrepreneurs investing psychology all want to make a lot of money, the fastest way to make money is to make the rich money, instead, in the consumer groups, the audience most is the populace, the biggest consumer spending and civilian class, how to do ordinary and small into many is a very exquisite management strategic problem. Based on this kind of trend, more and more people seek to this shop to enjoy a comfortable environment. For......

Words: 2993 - Pages: 12

Premium Essay

Plan to

...Plan for Recruiting and Training Correctional Staff Patricia Saylor Dexter Levin Corrections November 24, 2013 With the increased growth in the level of lawbreakers and the high level of inmates in jails and correctional facilities in proportion to the shortage in correction officers, there has been a growing need for recruitment of more professional correctional staff to help in curbing this issue. With this in mind, the position that the State Director of Corrections will hold shall entail a number of responsibilities. One among the greatest ones will be coming up with a plan for recruiting and training correctional officers. Correctional officers are part of the criminal justice system where their work deals with overseeing arrested individuals who are awaiting trial or overseeing inmates. Planned recruitment and training will ensure continuity and professionalism in the practice leading to enhanced public safety, respect for all humans and upholding of their rights and more sound correctional practices in communities enhancing the community’s faith in the law. Effective management of policies will result in saving of finances, since trained officers will know how to deal with situations better hence lowering the level of injuries incurred at work. Good management policies will result in improvement of correctional officers’ performance, since better terms of work will be adapted thus increasing the officers’ morale to work. Good management policies will lead......

Words: 704 - Pages: 3

Premium Essay

Plan a

...Plan A After high school there are numerous things i want to do and accomplish in my life. My admirations are not much different than the average person , but it will still take a lot of hard work to get where i want to be. After I graduate this May I pan on taking summer classes at Columbus state, while working so I can save/ earn money for college. I am committed to play soccer at the university of charleston next August. My plan as of now is to go to UC to study to be a neonatal nurse practitioner. As a senior, I took four classes at Marion Tech this year and earned 12 credit hours. This summer I plan on taking 6 prerequisites at Columbus state, so once I get to Charleston, I get into the nursing program as a freshman. I was born a month early. When I came out of my mothers stomach I weighed 3 lbs 5 ounces, I was took straight to intensive care, where they were not sure if i was going to make it.. barely breathing. If it wasnt for the neonatal nurses and doctors, I most likely would not be here today. I just feel the need to give back and help save newborn babies lives and take care of them. Neonatal nursing allows you to make a difference in the lives of infants and their families which is my goal. Many neonatal nurses continue to hear from families and infants they have cared for throughout their lives. Neonatal nurses are the voice for the smallest and sickest of patients that have no voice. Ive been told multiple times that the neonatal nursing field is a very...

Words: 637 - Pages: 3

Premium Essay

Plan

...PLAN  In the first step, objective data are collected to identify and address these three issues. Institutional partners are then identified and a multi-disciplinary Quality Concern Team convened to deeply understand the problems and its Root Causes, through systematic Observations that paint a clear picture of the Current Condition. Baseline data are collected to measure whether subsequent improvements actually make a difference. During this phase, it is imperative to develop a business case that describes to all stakeholders (management, staff and patients) why they should care. Once the Current Conditions is examined and understood, the Team articulates what the Target (or ideal) Conditions would be and hypothesizes what will happen when Countermeasures (specific improvements) aimed at achieving that Target Condition are implemented. DO  In the second step, the team takes their understanding of the problem and their vision of the Target Condition and creates an Implementation Plan for carrying out the Countermeasures they believe will achieve the Target Condition. Frontline staff then carries out the Plan and the results are captured. CHECK  In the third step, the Quality Concern Team reviews and analyzes the outcomes of the experiment. Data collected throughout the experiment are compared to the baseline data and to determine if the desired results were achieved. Once the analysis of the data is completed, a report of the outcomes is shared with all......

Words: 511 - Pages: 3

Premium Essay

Plan

...DVP – CPD plan template |Name: |CIPD Membership Number: |Covering Period | | | |From: | | | |To: | Where do I want to be by the end of this period? What do I want to be doing? (This may be evolutionary or “more of the same”.) |What do I want/need to learn? |What different ways can I achieve this learning? |What resources or support will I |What will my success criteria be? |Target dates for review | | |E.g. on the job learning, e-learning, book etc. |need? | |and completion | | |What are the advantages and disadvantages of these methods? | | | | | |Highlight which one you will choose ...

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

Plan

...PLAN NHÀ Ở CHO NHÓM 1. Thành viên: Nữ: Thu, Linh Nam: Khoa lớn, Khoa nhỏ, Thuận, Nghĩa 2. Lịch trình Ngày 28/3/2014: (14:40) SGN – SIN (17:40) Ngày 29/3/2014: (01:45) SIN – SYD (12:40) 3. Kế hoạch nhà ở Option 1: Khu Merrylands (Nhà anh Hùng ISB). Chỉ có thể cover tối đa 5 người. Tiêu chuẩn là 4 người. Location: Merrylands cách 100 Geogre St, Parramatta khoảng 15 phút đi bằng Train. Đây là khu Suburb của Parramatta. Quanh khu này nhiều nhà hàng và khoảng 4 cái mall và nhiều grocery stores cho các bạn looking for jobs. Anh Hùng hứa giới thiệu việc làm và 1 bữa party welcome. House: Đây là nhà của anh Hưng ISB đang ở. Nhà này có 3 bedrooms (1 big, 2 medium, 2 bathrooms, 1 kitchen, 1 living room). Nhà này hiện đang có 6 anh chị ở nhưng đến 10/3 là có 3 anh chị sẽ về lại VN nên sẽ empty 3 places. Nhà đang ở nên full furniture và kitchen equipments. Rent rate: $85/person/week (chưa include điện, nước, internet). Nếu tính full bill thì khoàng $100/person/week. Deposit: One month deposit (Khoảng $340/person) Ăn uống: Nếu nấu ăn chung thì tiết kiệm. Chi phí 1 tuần vào khoảng $20-30/person/week tùy theo vào mức độ tiết kiệm (Qua Cabra mua gạo, thức ăn rồi phân công nhau nấu ở nhà) Phân bố phòng ở: Sau 10/3 nhà còn 3 thành viên là: chị Loan, anh Hùng, anh Duy. Sắp xếp cho group như sau: * Big room: chị Loan, Thư, Linh * Medium room 1: anh Hùng, anh Duy * Medium room 2 & Living room: Khoa lớn, Thuận, Khoa nhỏ, Nghĩa -> Trong trường hợp 4 boys thì 1 boys phải......

Words: 646 - Pages: 3

Free Essay

Plan

...TRADING PLAN TEMPLATE C o p y r i g h t © Tim Wilcox 2005 Disclaimer All reasonable steps and due diligence have been taken in preparing this document. However, it may contain ideas that are not appropriate to you or your style of trading, so do your own research and draw your own conclusions. By itself, this document will not enhance your trading performance, nor will it prevent you from incurring losses. Any losses that are incurred are the sole responsibility of each trader. Under no circumstances will I, trade2win or the contributors to the thread entitled ‘A Trading Plan – You MUST Have One!’ accept any liability for loss. TRADING PLAN TEMPLATE ©TIM WILCOX 2005 CONTENTS Introduction Page 3 TRADING PLAN OVERVIEW 1. What is a Trading Plan? 2. Who Needs a Trading Plan? 3. What Will a Trading Plan Do? 4. Before You Start . . . Page 4 Page 4 Page 5 Page 6 TRADING PLAN TEMPLATE 5. Know Yourself, Know Your Purpose 6. Trading Goals 7. Markets, Instruments & Timeframes 8. Tools of the Trade 9. Before the Market Opens . . . 10. Risk & Money Management 11. Exit Strategy 12. Trade Strategies, Setups & Entries 13. After the Market Closes . . . 14. Discipline! 15. Golden Trading Rules Page 9 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 16 Page 21 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 TRADING PLAN EXAMPLES 16. Roll Up, Roll Up . . . Page 29 ‘PLAN THE TRADE - TRADE THE PLAN’ PAGE 2 OF 29 TRADING PLAN TEMPLATE ©TIM WILCOX......

Words: 13329 - Pages: 54

Free Essay

Plan

...of the workshop formed the core group and developed the first ideas on a fundraising structure and a suitable fundraising concept. The basis was the “Operating Plan for Fundraising“, which we drafted jointly with our American advisors in the workshop. The tasks for the first 12 months were defined here, as were the recommendations for long-tern planning over a period of 4 years. The challenges included not having a start-up budget and at the same time the implementation of many reforms at the University of Bremen, which required all those involved to demonstrate a high degree of flexibility and willingness to reorientate: the Bologna process, a new pay structure for university teachers, new staff categories for junior professors, the first discussions about the introduction of tuition fees. The university management said a loud YES to develop fundraising as a source of income, but also with a requirement to budget well, i.e to make do with existing resources. Since the members of the university were confronted with many changes at the same time, the introduction of fundraising was accorded the same high priority as other important issues. 4.1.2 Divergence from the recommendations of our US partner: The recommended establishment of a foundation was put back to a later date, since the search for support for a model plan „development of a philanthropic network to benefit a public university“, with the aim of establishing a foundation was not successful. A (expensive) market......

Words: 5348 - Pages: 22