Free Essay

Powwel Fiscale Jaarrekening

In: Business and Management

Submitted By pjotr
Words 855
Pages 4
CASUS fiscale jaarrekening – Les 5 EV1 (het opstellen van deze jaarstukken is geen tentamenstof< dit is slechts een illustratie)

Van Dirck van Oss zijn de onderstaande gegevens beschikbaar.
Bedrijfseconomische en fiscale balans per 31 december 2006:

BALANS PER 31 DECEMBER 2006 Bedr.econ. Fiscaal

Activa

Terreinen € 100.000 € 100.000
Gebouwen € 320.000 € 328.000
Machines € 420.000 € 384.000
Deelnemingen € 156.000 € 157.000
Voorraden € 380.000 € 351.000
Debiteuren € 210.000 € 216.000
Liquide middelen € 83.000 € 83.000 € 1.669.000 € 1.619.000
Passiva
Aandelenkapitaal € 450.000
Agio € 120.000
Ingehouden winst € 532.150
Voorziening latente belastingverplichtingen € 4.750
Voorziening onderhoud gebouwen € 32.000
Crediteuren € 427.500 € 427.500
Te betalen dividend € 45.000
Te betalen vennootschapsbelasting € 44.500 € 44.500
Fiscaal vermogen __________ € 1.147.000 € 1.669.000 € 1.619.000

In het fiscaal ondernemingsvermogen per 31 december 2006 is voor een bedrag van 32.000 aan toelaatbare reserves begrepen, het betreft een onderhoudsreserve gebouwen.

Voorlopige bedrijfseconomische balans per 31 december 2007:

VOORLOPIGE BEDRIJFSECONOMISCHE BALANS PER 31 DECEMBER 2007

|Activa |Passiva |
|Terreinen € 170.000 |Aandelenkapitaal € 450.000 |
|Gebouwen € 452.000 |Agio € 120.000 |
|Machines € 437.000 |Algemene reserve € 545.250 |
|Deelnemingen € 143.000 |Herwaarderingsreserve € 26.812,5 |
|Voorraden € 410.000 |Voorz.latente bel.verpl. € 13.687,5 |
|Debiteuren € 183.000 |Voorz.onderh.gebouwen € 28.000 |
|Liquide middelen € 73.000 |Crediteuren € 565.000 |
| ________ |Winst 2004 € 119.250 |
| € 1.868.000 | € 1.868.000 |

Het resultaat van 119.250 is het resultaat voor belastingen.

Voorlopige bedrijfseconomische winst-en-verliesrekening over 2007:

VOORLOPIGE BEDRIJFSECONOMISCHE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2004
|Debet |Credit |
|Afschrijving gebouwen € 28.000 |Omzet € 2.605.000 |
|Afschrijving machines € 76.250 |Boekwinst verkochte machine € 12.500 |
|Resultaat deelneming € 8.000 | |
|Resultaat debiteuren € 16.000 | |
|Inkoopwaarde omzet € 1.100.000 | |
|Onderh.voorz.gebouwen € 10.000 | |
|Lonen en salarissen € 800.000 | |
|Overige kosten € 460.000 | |
|Saldo winst (voor belastingen) € 119.250 | __________ |
| € 2.617.500 | € 2.617.500 |

Nadere gegevens per 31 december ten behoeve van de fiscale jaarstukken:

Gebouwen

Bedrijfseconomisch is tot en met 2006 jaarlijks 4% van de aanschafprijs afgeschreven. Over het jaar 2007 is bedrijfseconomisch 5% van de aanschafprijs afgeschreven. Fiscaal wordt in het jaar van aanschaf 2% afgeschreven. In de jaren nadien wordt fiscaal jaarlijks 4% van de verkrijgingsprijs afgeschreven.

Machines

Het bedrijfseconomisch verloop van het machinepark over 2007 is als volgt:

AANSCHAF AFSCHRIJVING BOEKWAARDE
Per 31 december 2006 € 600.000 € 180.000 € 420.000
Verkoop 2 januari 2007 € 100.000 € 37.500 € 62.500 € 500.000 € 142.500 € 357.500
Herwaardering per 2 januari 2007 (10%) € 50.000 € 14.250 € 35.750 € 550.000 € 156.750 € 393.250
Aankoop 1 juli 2007 € 120.000 - € 120.000 € 670.000 € 156.750 € 513.250
Afschrijving 2007 - € 76.250 € 76.250
Per 31 december 2007 € 670.000 € 233.000 € 437.000

De bedrijfseconomische afschrijving bedraagt 12½% van de nieuwprijs. Van de herwaardering is op 2 januari 2007 geboekt:

Machines 50.000 Aan afschrijving 14.250 Aan herwaarderingsreserve 35.750 + Herwaarderingsreserve 8.937,50 Aan passieve belastinglatentie uhv herw. 8.937,50

De fiscale afschrijving bedraagt 15% van de verkrijgingsprijs. De fiscale winst op de verkochte machine wordt fiscaal in mindering gebracht op de machine die op 1 juli 2007 is gekocht. De verkochte machine was ook fiscaal geactiveerd voor de aanschafwaarde. Over delen van het jaar wordt bedrijfseconomisch en fiscaal naar tijdsgelang afgeschreven.

Deelnemingen
Deze worden bedrijfseconomisch gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde en fiscaal tegen de aankoopprijs.
De specificatie van de deelnemingen is als volgt:

BE waardering eind 2003 BE waardering eind 2004 Verkrijgingsprijs
NV Beets € 80.000 € 84.000 € 68.000
NV Schardam € 16.000 - € 33.000
NV Warder € 60.000 € 59.000 € 56.000 € 156.000 € 143.000 € 157.000

NV Schardam is in 2004 geliquideerd, de liquidatie-uitkering bedroeg € 5.000,-.In 2007 werden geen dividenden uit deelnemingen ontvangen. De deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling. Fiscaal zijn liquidatieverliezen aftrekbaar, ook bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Voorraad

De fiscale waardering van de eindvoorraad is € 373.500,-.

Debiteuren

Bedrijfseconomisch is per 31 december 2006 en per 31 december 2007 op het saldo van de debiteuren een voorziening voor insolventie in mindering gebracht. Deze voorziening bedroeg ultimo 2007 € 18.000,-.
Fiscaal wordt slechts het in een jaar geleden werkelijk geleden verlies als last geaccepteerd en wordt geen correctie op de post debiteuren aangebracht.

Voorziening belastingen

In het grootboek komen met betrekking tot de latente belastingpositie de volgende drie rekeningen voor:

0..passieve belastinglatenties uhv herwaardering
0..passieve belastinglatenties uit andere hoofde
0..actieve belastinglatenties

De saldi van de drie rekeningen worden in één bedrag in de bedrijfseconomische balans opgenomen.
Naarmate de herwaardering van de machines wordt gerealiseerd, vindt overboeking plaats van de rekening 0…Passieve belastinglatenties uhv herwaardering naar de rekening 0..algemene reserve.
Ook de gerealiseerde herwaardering wordt naar deze rekening overgeboekt.

Voorziening onderhoud gebouwen

De omvang van de fiscale onderhoudsreserve stemt overeen met de omvang van de bedrijfseconomische onderhoudsvoorziening.

Het tarief vpb is 25%

GEVRAAGD:

1. de fiscale balans per 31 december 2007 (vraag b) 2. de fiscale winstberekening over 2007 (vraag c) 3. de berekening van de fiscale winst door middel van vermogensvergelijking en vervolgens de berekening van het belastbaar bedrag (vraag d en e)

Similar Documents