Free Essay

President

In: Business and Management

Submitted By cezarm2001
Words 4035
Pages 17
Strategii de diminuare a economiei paralele în România în sectorul de comerţ şi turism

Lector univ. dr. Marcel Isac

Noile realităţi ale evoluţiei vieţii politico – sociale şi economice româneşti de după 1989, caracterizate îndeosebi prin accederea la democraţie şi tranziţia către economia de piaţă funcţională, au generat transformări profunde ale sistemelor politic, instituţional, juridic, social, economic şi a valorilor din ţara noastră. După mai bine de 20 de ani de la schimbarea vechii orânduiri, România şi-a regăsit identitatea europeană, echilibrul şi stabilitatea socială, precum şi garanţia prosperităţii economice. Îndeplinirea acestor deziderate naţionale majore a fost însă rezultatul unui proces de tranziţie, nu numai îndelungat, dar şi deosebit de dificil şi anevoios, caracterizat nu de puţine ori prin incertitudini, acutizarea problemelor şi a conflictelor de toate felurile, convulsii sociale şi nu în ultimul rând, de dificultatea de a înţelege şi gestiona corect provocările izvorâte din dinamica accelerată a dezvoltării tuturor domeniilor de activitate în contextul globalizării. În acest cadru general deosebit de complex şi circumstanţiat de multe elemente cu grad sporit de specificitate, trebuie înţeleasă şi dezvoltarea economiei în România, precum şi a ansamblului de activităţi derulate în sectorul neoficial, cunoscute generic sub denumirea de economie paralelă. Economia paralelă în ţara noastră cuprinde o paletă largă de iniţiative şi operaţiuni care pot fi clasificate în diferite moduri şi care cunosc forme de manifestare extrem de variate. În analiza fenomenului în cauză, au fost identificate ca fiind componente de bază ale sistemului activităţilor specifice economiei paralele, reprezentative pentru România, acele activităţi care prin caracteristicile lor sunt: subterane, ilegale, informale, voluntare (benevole) sau reprezintă producţia casnică afectată uzului propriu. Prezentând un mare grad de specificitate şi nuanţări diverse, toate acestea trebuiesc analizate de o manieră individuală cât mai amănunţită, însă printr-o abordare în contextul general constituit de sectorul neoficial al economiei naţionale, în interiorul căruia interacţionează frecvent. În pofida faptului că în perioada tranziţiei nivelul de trai al populaţiei a scăzut mult, iar statisticile oficiale se arătau a fi foarte îngrijorătoare, starea de generalizare a sărăciei nu a caracterizat toată societatea românească. În anumite zone din ţară, mai ales în marile oraşe sau în regiunile de frontieră (îndeosebi din sudul şi vestul ţării), a fost vizibilă o relativă prosperitate, dacă apreciem fie şi numai după numărul de locuinţe nou construite sau al achiziţiei de maşini străine. Aceste imagini contrastante cu statisticile au reprezentat dovezi practice că o parte din veniturile populaţiei au provenit din economia paralelă, neînregistrată, existând un sector paralel foarte puternic. Estimările privind ponderea economiei paralele în România, după 1990, sunt în marea lor majoritate aprecieri globale şi chiar şi aşa, nu în totalitate credibile, întrucât nu în toate cazurile au fost găsite metode adecvate pentru a conferi transparenţă şi credibilitate rezultatelor acestora. Lipsa unei metodologii coerente care să permită o estimare exactă a dimensiunii economiei paralele raportat la PIB, a făcut ca activităţile circumscrise acestei categorii să dobândească proporţii alarmante în ţara noastră, cu un impact puternic asupra opiniei publice. Potrivit Serviciului Român de Informaţii, „principalele canale de alimentare a economiei paralele se localizează în domeniul evaziunii fiscale şi vamale (diminuarea valorii sau a cantităţii declarate în vamă), contrabanda cu mărfuri, manoperele ilicite în gestionarea patrimoniului firmelor (conducerea intenţionat defectuoasă a evidenţelor contabile, derularea unor operaţii fictive), concurenţa neloială, deturnarea de fonduri preponderent în sfera agenţilor economici cu capital mixt sau exclusiv de stat, corupţia etc.”[1] Economia paralelă este de natură a produce efecte esenţiale în structura şi dinamica vieţii economice normale din România, îndeosebi atunci când este favorizată de extensia actelor de corupţie, dublată de slăbirea structurilor de control ale statului. Ca premise generale favorizante trebuie menţionate şi cadrul de tranziţie, dar şi contextul general de internaţionalizare şi mondializare. Principalele canale de alimentare a economiei paralele, se localizează în domeniul activităţilor cu caracter prejudiciator, care aduc atingere bugetului public. Problema economiei paralele şi consecinţele acesteia rămân la fel de importante pentru economia naţională şi după încheierea perioadei de tranziţie a ţării noastre la economia de piaţă funcţională şi aderarea la Uniunea Europeană, mai ales că România a reuşit să obţină în ultima vreme, îndeosebi la nivel economic, rezultate care ne îndreptăţesc să apreciem că se vor reflecta nu peste mult timp şi în nivelul de trai al populaţiei şi asupra calităţii vieţii. În acest context un factor prejudiciator şi perturbator cum este fenomenul activităţilor desfăşurate în sectorul economiei neoficiale trebuie cunoscut de o manieră cât mai cuprinzătoare pentru a putea fi contracarat cât mai eficient. Sub aspect terminologic, într-o accepţiune generală simplistă, apreciem că atunci când abordăm conceptul de economie paralelă, considerăm că avem de-a face cu o „altă” economie decât cea oficială, cunoscută de către toţi factorii implicaţi în sfera economică şi care desemnează activităţile ce scapă normelor legale şi statisticilor de specialitate oficiale. În accepţiunea noastră, economia paralelă cunoaşte o evidentă dihotomie constând în aceea că include, în sensul său larg, atât activităţi de tipul legal, din punct de vedere al reglementării, care deşi cunoscute sunt neluate în considerare de către contabilitatea naţională sau care nu sunt declarate pentru plata obligaţiilor fiscale, cât şi activităţi ilegale, care nu au nici un corespondent legal. Formele de manifestare ale activităţilor ce sunt circumscrise economiei paralele şi amploarea acestora au constituit dintotdeauna elemente de preocupare socială, de îngrijorare şi de creştere a nesiguranţei, atât pentru cei direct implicaţi sau afectaţi de ele, cât şi pentru masa mare a celor ce reprezintă populaţia şi care devin adesea în mod direct sau indirect persoane prejudiciate. În acest context este de la sine înţeles că efectele economiei paralele se manifestă cu un grad mare de impact şi au primordial un caracter puternic negativ. În funcţie de criteriile de evaluare pe care le avem în vedere în momentul în care analizăm economia paralelă şi consecinţele pe care aceasta le produce asupra vieţii economice, putem aprecia că în pofida rolului său esenţialmente negativ, prin unele dintre componentele sale (se exclud apriori activităţile criminale) economia paralelă a avut şi un rol pozitiv, care a reprezentat un factor de dezvoltare economică în România. Acest fapt a fost favorizat de caracterul de tranziţie al economiei româneşti, situaţie în care aceasta s-a manifestat ca fiind extrem de instabilă, iar capacitatea ei de absorbţie a şocurilor a fost scăzută. Rolul pozitiv a apărut în momentul în care datorită întârzierilor şi mai ales a dificultăţilor înregistrate în procesul de reformă, mecanismele pieţei nu au mai funcţionat normal, context în care economia paralelă a preluat o parte din distorsiunile manifestate pe aceste pieţe, acţionând ca o contrapondere la economia de penurie. Este cert că economia paralelă constituie şi în prezent o sursă de venituri suplimentare pentru o bună parte a populaţiei României. Practica în materie a demonstrat în cei aproape optsprezece ani parcurşi de la momentul 1989, în domenii precum piaţa „neagră” a muncii şi a serviciilor şi-au desfăşurat activitatea şi au obţinut venituri sute de mii de oameni. Particularităţi mai curând pozitive ale existenţei economiei paralele sau manifestat astfel în România, în domenii precum: formarea ofertei de mărfuri pe piaţa de consum şi în consumul populaţiei, precum şi în sfera sporirii veniturilor, prin activarea pe piaţa „neagră” a muncii etc. Costurile de achiziţionare a produselor realizate în economia paralelă, fiind mult mai mici, au făcut accesibile aceste produse pentru o mare masă a populaţiei care trăieşte la limita sărăciei. Este de menţionat aici situaţia comerţului în marile complexe comerciale de tip angros, în care, populaţia acceptă tacit posibilitatea ca mărfurile să provină din activităţi de contrabandă şi să fie valorificate în regim evazionist, în condiţii de sustragere de la plata obligaţiilor la bugetul de stat, întrucât acestea erau comercializate la preţuri mult mai scăzute decăt cele de pe alte pieţe. Activităţi de această natură au dus, într-o anumită măsură, la reducerea inegalităţii de venituri deşi, pe fond, este cunoscut faptul că veniturile suplimentare din activităţi neoficiale nu sunt egal distribuite. Pe de altă parte, tot ca un rol pozitiv, s-a demonstrat faptul că din această economie paralelă, pe lângă sumele disipate în zonele obscure sau externalizate pe diferite filiere mai mult sau mai puţin clandestine, vin şi injecţii de capital în economia reală sau sunt susţinute investiţii ce menţin numeroase locuri de muncă. Menţionăm aici şi sumele investite în economia naţională ca urmare a externalizării lor de către cetăţenii români ce lucrează în străinătate, sume care, chiar dacă scapă într-o oarecare măsură sistemelor fiscale atât în ţara unde sunt realizate cât şi în România, constituie o modalitate de reglare a unor deficite sociale la nivelul multor persoane, ori un factor stimulator pentru consum şi implicit pentru producţia naţională. Trebuie menţionat însă faptul că toate particularităţile economiei paralele care au generat anumite consecinţe pozitive au beneficiat de un context favorabil de implementare, respectiv o perioadă de tranziţie îndelungată şi care a presupus transformări profunde, nu de puţine ori cu costuri sociale majore şi consecinţe puternic negative reflectate în nivelul de trai al populaţiei. Această evoluţie atipică a economiei naţionale în perioda de tranziţie parcursă până în prezent, a dus însă la creşterea foarte mare a dimensiunii economiei paralele, ceea ce în concluzie, a făcut să se poată aprecia că potenţialele efecte pozitive ale acesteia au trecut mai curând drept neglijabile şi au lăsat să precumpănească efectele sale negative. Având în vedere marea diversitate întâlnită în definirea termenului de economie paralelă şi mai ales importanţa crescândă ce trebuie acordată cunoaşterii acestui fenomen, opinăm că este imperios necesar ca în literatura de specialitate să se realizeze o concepţie de abordare unitară, dacă nu neapărat în ceea ce priveşte aspectul terminologic al expresiei, măcar în legătură cu identificarea şi determinarea principalelor caracteristici ale acesteia. Apreciem că fac parte din categoria activităţilor specifice economiei paralele, reprezentative pentru România, acele activităţi care prin caracteristicile lor sunt: subterane, ilegale, informale, benevole/voluntare sau reprezintă producţia de tip casnic afectată uzului propriu. Proporţiile elementelor componente ale economiei paralele, modul lor de manifestare, impactul asupra economiei oficiale variază de la ţară la ţară, în funcţie de sistemul economic şi organizatoric, de particularităţile social - istorice. Exhaustivitatea monitorizării tuturor activităţilor cu caracter economic şi reflectarea lor în statistici contabile naţionale este deci dificilă de realizat, avându-se în vedere marea diversitate a acestor activităţi, dintre care, spre exemplu, unele sunt deliberat disimulate de către cei care le exercită. Insuficienţa cuprinderii lor în contabilitate constituie o lacună esenţială a calităţii sistemului de contabilitate naţională. În categoria activităţilor care scapă din diferite considerente controlului autorităţilor competente în materia gestionării datelor de profil, intră după cum am văzut anterior, acele activităţi care prin caracteristicile lor sunt: subterane, ilegale, informale, benevole/voluntare sau reprezintă producţia de tip casnic afectată uzului propriu, exceptând situaţia în care unele activităţi pot fi necontabilizate datorită deficienţelor de colectare (prezentate de bazele de date). Toate aceste activităţi enumerate sunt calificate ca activităţi neobservate de către sistemul de contabilizare naţională şi alcătuiesc ceea ce cunoaştem sub denumirea de economie paralelă. Problemele cu care s-au confruntat tehnocraţii în domeniu au crescut în ultimii ani, o dată cu extinderea economiei paralele, îndeosebi datorită dificultăţilor de evaluare a activităţilor noi, în special în sectorul serviciilor şi în ceea ce priveşte evaluarea activităţilor în aşa numitele sectoare informale şi subterane. În literatura de specialitate, clasificarea metodelor de estimare a economiei paralele se realizează în funcţie de diverse criterii de grupare, precum: metode directe şi indirecte, abordări macroeconomice şi microeconomice, metode monetariste, abordări contabile de calcul, statistice etc. Metodologia general acceptată cuantifică economia paralelă ca procent din Produsul Intern Brut, toate celelalte comparaţii statistice fiind apoi extrapolate de la acest indicator macroeconomic (ex: rata forţei de muncă „la negru”, importurile neoficiale etc.). Analiza situaţiei economiei paralele în Uniunea Europeană, problematică de interes major pentru ţara noastră în contextul aderării ca membru cu drepturi depline, reliefează dificultatea determinării părţii de produs intern brut care nu este declarată, respectiv necesitatea aplicării de metode diverse pentru a se realiza o estimare cât mai exactă. Conform Manualului privind măsurarea economiei neobservate, întocmit de OCDE, ca o medie generală, se poate aprecia dimensiunea economiei paralele în Uniunea Europeană este cuprinsă între 7 şi 16% din PIB-ul UE (anterior aderării României şi Bulgariei). În conformitate cu unele estimări mai recente, economia informală reprezintă peste 25% din produsul intern brut mondial şi în pofida faptului ca ea reprezintă fracţiuni minime din economia oficială în cazul ţărilor dezvoltate, depăşeşte, în multe cazuri, economia oficială în cazul ţărilor în curs de dezvoltare şi slab dezvoltate. Acţionând în conformitate cu dispoziţiile Sistemului Conturilor Naţionale din 1993, ţările dezvoltate, îndeosebi cele din Europa Occidentală, au inclus deja anumite părţi ale economiei paralele în sistemul propriu al conturilor naţionale, excepţie făcând în principiu activităţile ce generează producţia ilegală. Totodată, Sistemul Conturilor Naţionale din 1993, recomandă, în pofida dificultăţilor practice evidente pe care le ridică colectarea de date privind producţia ilegală, includerea activităţilor productive ilegale în PIB, datorită veniturilor generate de către acestea care pot fi cheltuite pe bunuri şi servicii legale. Oficiul pentru Statistică al Comunităţii Europene insistă pe stricta aplicare a versiunii UE a Sistemului Conturilor Naţionale din 1993, ceea ce va duce eventual la includerea de către toate statele membre a activităţilor ilegale în PIB. Dacă în România de dinainte de 1990, noţiuni precum economie paralelă, criminalitate economică, corupţie, etc. păreau a fi de domeniul excepţionalului, apanaj al societăţilor caracterizate prin pieţe reglate de principii mai mult sau mai puţin concurenţiale, în ziua de astăzi aspectele anterior menţionate sunt de o foarte mare actualitate şi din nefericire reprezintă constante ale evoluţiei social-economice româneşti. Înainte de a evidenţia cele mai semnificative cauze ale apariţiei şi dezvoltării economiei paralele trebuie specificate câteva condiţii preliminarii ale existenţei acesteia. Dorinţa oamenilor de a-şi spori veniturile a fost şi va rămâne cu siguranţă elementul determinant al existenţei permanente, în proporţii mai mari sau mai mici, a economiei paralele. Pentru a-şi mări veniturile, indivizii se angajează atât în activităţi legale (dar adesea nedeclarate), cât şi ilegale. Este clar că nivelul activităţilor din cadrul economiei paralele depinde, ca şi în cazul economiei oficiale, de cererea pentru produsul final pe care îl oferă. Cererea este dată în ambele cazuri de venitul disponibil, de distribuţia venitului şi de diferenţele de preţ între bunuri şi servicii identice oferite de ambele tipuri de economie. O altă condiţie preliminară a existenţei economiei paralele este dată de fezabilitatea activităţilor din cadrul ei, care alimentează interesul agenţilor pentru acest domeniu. Această fezabilitate depinde de constrângerile instituţionale dintre care cea mai importantă este dimensiunea firmei. Firmele mici şi cele care oferă servicii personale pot ascunde, cu mai multă uşurinţă decât firmele mari, o parte (mai mare) a output-ului lor. Procedurile administrative sau practicile de verificare ale autorităţilor fiscale sau de control reprezintă alte constrângeri. Eficienţa activităţilor desfăşurate în afara legii depinde de simplitatea şi productivitatea relativă a acestora în economia neoficială; nu pot fi obţinute subteran produse şi nu se pot efectua servicii care cer tehnologii sau echipamente complexe şi care, în consecinţă, sunt foarte scumpe, pentru simplul fapt că procurarea acestora este greu de ascuns. Investiţiile în capitalul fix în economia parlelă sunt, de aceea, reduse, limitându-se în principal la cele pentru mijloace circulante. Productivitatea activităţilor neoficiale trebuie să fie apropiată de cea din sectorul oficial care oferă acelaşi output. Când va alege între produsul economiei oficiale şi cel al „celeilalte” economii, viitorul consumator este influenţat şi de diferenţa între impozitele, taxele, costurile pe care fiecare producător le plăteşte. Întrucât condiţia preliminară a existenţei economiei paralele rezidă în dorinţa oamenilor de a-şi spori veniturile reale, atunci cea mai importantă cale de a o împlini este dată de tentaţia de a păstra în totalitate veniturile rezultate din diverse activităţi, ascunzându-le organelor de taxare şi control, fapt numit generic evaziune. Factorii esenţiali care au permis dezvoltarea progresivă a economiei paralele în România pot fi în principal următorii: ➢ incertitudinile legislative ce au însoţit mutaţiile economice; ➢ divizarea economică necontrolată, apariţia unor mici întreprinderi cu activitate temporară, speculativă; ➢ descentralizarea, divizarea puterii prin distribuirea responsabilităţilor, crescând astfel numărul indivizilor coruptibili; ➢ atitudinea tolerantă atât a autorităţilor, cât şi a populaţiei faţă de încălcarea reglementărilor, o oarecare reticenţă faţă de disciplină; ➢ corupţia; ➢ joncţiunea imediată realizată de reprezentanţii pieţei paralele existente în perioada socialistă cu cercuri cu preocupări similare din statele vecine şi, pe această cale, conectarea la structurile internaţionale ale economiei subterane; ➢ existenţa în circulaţie în afara sistemului bancar a unei mase monetare foarte mari; ➢ nivelul ridicat al ratei dobânzilor practicate de bănci pentru creditele acordate clienţilor nebancari, inclusiv guvernamentali; ➢ deprecierea constantă şi rapidă a monedei naţionale faţă de dolarul american, ceea ce în multe cazuri a determinat crearea unei conjuncturi defavorabile desfăşurării în bune condiţii a activităţilor economice, urmate de neînregistrarea în totalitate în evidenţele contabile a acestora; ➢ volumul redus al tranzacţiilor pe piaţa de capital ceea ce a generat tranzacţionarea acţiunilor prin eludarea legii şi apariţia transferurilor de proprietate prin metode frauduloase; ➢ birocratismul exagerat, chiar şi în situaţia când acesta nu este reclamat de o normă bancară, în acordarea de credite agenţilor economici, susţinerea financiară a acestora, realizându-se prin alte mijloace decât cele legale, ceea ce conduce în final la dificultăţi majore în activitatea economico-financiară; ➢ situaţiile de criză economică în care amploarea activităţilor (oficiale) scade adesea, dar nu scad nevoia şi capacitatea oamenilor de a consuma bunuri şi servicii. În aceste condiţii, tot mai mulţi agenţi sunt angrenaţi în activităţi subterane care ajută la diminuarea penuriei de produse. Criza presupune, în esenţă, o cerere mai mare decât oferta, iar consumatorii - persoane fizice sau juridice - care dispun de o putere de cumpărare (monetară şi nemonetară) mai mare decât cea posibil de absorbit prin economia oficială, o vor folosi pentru a-şi procura cele necesare, în cantităţile şi calităţile corespunzătoare, de pe „piaţa neagră”; ➢ şomajul, ale cărui dimensiuni influenţează, în principal, amploarea fenomenului de muncă „la negru”. Munca şomerilor este folosită atât de către agenţii economici oficiali, care nu plătesc pentru aceştia obligaţiile către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale, cât şi de către agenţii informali care-şi desfăşoară întreaga activitate în economia paralelă; ➢ gradul de fiscalitate şi de reglementare din economie, ca elementul general abstract cel mai uşor vizibil ce conduce direct la tentaţia de a acţiona într-un alt cadru decât cel oficial şi care, dacă ar fi respectat, ar împovăra agentul economic, împingându-l adesea dincolo de limita supravieţuirii sale. Excesul de reglementare într-o economie are drept efect tendinţa de evitare la maximum a cadrului legal şi dă naştere la forme alternative de desfăşurare a activităţii; ➢ sporirea timpului liber, care determină indivizii fie să-şi ia o a doua, a treia etc. slujbă (nedeclarată însă), fie să lucreze în propria gospodărie, toate fiind, până la urmă, elemente care nu se regăsesc contabilizate la nivel naţional; În majoritatea studiilor şi articolelor de presă din România s-a evidenţiat creşterea sarcinii fiscale şi a contribuţiei la asigurările sociale, restricţionarea excesivă a pieţelor, atitudinea (lăcomia omenească) şi oportunitatea, schimbările economico-sociale ca urmare a trecerii de la un regim politic la altul, slăbiciunile în funcţionarea aparatului de stat, inconsecvenţa şi incoerenţa legislativă, toate acestea fiind prezentate drept unele dintre cauzele principale ale creşterii nivelului economiei paralele. Studii având ca subiect comportamentul plătitorului de taxe au concluzionat că şi în România evaziunea creşte atunci când oamenii percep că taxa este incorectă. Într-o economie descentralizată sistemul de taxe se bazează inclusiv pe acordul voluntar al cetăţenilor, ştiindu-se că, pentru propria lor consideraţie, celor mai mulţi oameni le place să se considere oneşti. Acolo unde cetăţenii conştientizează că taxa este, mai degrabă, rezultatul unui consens exprimat, decât al unui decret arbitrar, conştiinţa lor îi va îndemna la conformare în ceea ce priveste plata datoriilor către stat. Există numeroase păreri cum că economia paralelă este un simptom al schimbării relaţiilor economice şi sociale permanente, aspect valabil şi în cazul României. În era „post-industrială”, producţia diferenţiată, productivitatea ridicată, munca flexibilă, tehnologia înaltă şi capitalul redus prezintă caracteristici predominante ale afacerilor de mărime redusă şi în egală măsură ale activităţilor economice paralele care nu sunt, restricţionate de metodele şi practicile tradiţionale ale afacerilor legale. Anii `90, caracterizaţi prin trecerea de la o economie cu planificare centralizată la una de piaţă şi transformarea sistemului prin schimbarea raportului de proprietate, în dorinţa de a acorda drepturi şi libertăţi economice, prin libera circulaţie a capitalurilor, a mărfurilor şi serviciilor, precum şi nevoia de atragere a capitalului străin, iar pe de altă parte lipsa experienţei şi în unele cazuri dezinteresul, au generat pătrunderea de capital în economia românească, de o valoare infimă în raport cu necesităţile segmentelor economice în care au fost realizate investiţiile şi de natură a ridica suspiciuni. Pe de altă parte, dinamica economiei reale a ţării noastre a cunoscut o regresie accentuată în primii ani ai perioadei de tranziţie. În aceste condiţii economia reală a fost supusă presiunilor de tot felul, iar politica fiscal-bugetară încorsetată unor obligaţii create artificial prin lipsa de reacţie a autorităţilor sau sub privirea pasivă a acestora. Lipsa măsurilor de combatere şi a unei metodologii coerente care să permită o estimare cât mai exactă a dimensiunii economiei paralele raportat la PIB, a făcut ca activităţile ce se circumscriu acestei categorii să dobândească în ţara noastră, proporţii alarmante care au avut un impact puternic asupra opiniei publice. Scăderile din economia oficială s-au «transformat» în plusurile economiei paralele şi aceasta din simplul motiv că «programele» sistemului economic paralel, diametral opuse celor oficiale, vizează profitul în orice condiţii. Domeniile în care economia paralelă deţine şi a deţinut pe perioada tranziţiei la economia de piaţă funcţională o pondere semnificativă în România sunt în principal: industria, comerţul, construcţiile, turismul şi transporturile. Estimările realizate cu privire la economia paralelă în România sunt în marea lor majoritate aprecieri globale. Pentru preîntâmpinarea producerii unor consecinţe preponderent negative în acest domeniu, România are de transpus în practică, în perioada post aderare, anumite politici care vor influenţa în mod direct evoluţia economiei paralele, implementarea de măsuri de politică socială care să ţintească spre asigurarea securităţii economice şi să introducă programe active de sprijinire a populaţiei defavorizate social. Pe fondul creşterii economice, introducerea de programe sociale adecvate, va avea ca rezultat imediat creşterea standardului şi a calităţii vieţii cetăţenilor români şi mediat creşterea tendinţei de desistare a acestora de a acţiona în cadrul economiei paralele. Dezvoltarea de ansamblu a societăţii şi scoaterea din starea de sărăcie a marii părţi a membrilor acesteia va duce la o diminuare a componentelor economiei paralele reprezentate prin activităţi informale şi activităţi productive pentru propriul consum final. De altfel, în statele dezvoltate, aceste categorii de activităţi sunt sensibil mai reduse decât într-un stat aflat în perioada de tranziţie sau slab dezvoltat. Un alt domeniu în care se impun politici coerente şi rapide îl reprezintă cel al reglementării legislative şi economice, coroborate cu respectarea strictă a normativelor, de natură a crea un cadru stabil de manifestare a economiei naţionale şi stimulare a atragerii populaţiei în economia reală. Eliminarea poverii fiscale prin crearea unei relaxări în domeniul impozitării, cel puţin în ceea ce priveşte simplificarea sistemului şi crearea unui grad ridicat de stabilitate duce la reducerea activităţilor subterane în toate formele acesteia. Se îndepărtează astfel situaţiile în care datorită frecventelor modificări, contribuabilii ajung să nu îşi însuşească noile dispoziţii în materie şi să nu opereze prin mijloace legale. Este de aşteptat deci, ca odată cu intrarea în UE şi adoptarea unor astfel de măsuri să scadă mult frauda fiscală şi munca la negru. Dacă în ceea ce priveşte frauda fiscală (evaziunea fiscală şi vamală) acestea vor fi limitate prin reglementări stricte şi stabile în timp şi printr-o monitorizare activă cu intervenţii corectoare sau de combatere în caz de încălcare a legii, în ceea ce priveşte munca la negru, procesul va fi de durată mai îndelungată, el presupunând în plus, măsuri de atragere a populaţiei în economia reală, respectiv crearea de locuri de muncă. În concluzie, este de aşteptat ca perioada următoare să producă mutaţii importante în structura şi dinamica componentelor economiei paralele din ţara noastră, ale căror consecinţe nu vor fi neapărat benefice, un rol determinant urmând să îl aibă aplicarea unor politici adecvate în domeniu şi realizarea unei cooperări eficiente în cadrul comunităţii cu celelalte state membre sau instituţii comunitare.

-----------------------
[1] Serviciul Român de Informaţii, Raport referitor la îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului Român de Informaţii, potrivit legii, pentru realizarea siguranţei naţionale. 2002.

Similar Documents

Premium Essay

President

...President, A strong and influential position. A position that any person of the state want to be. He is in charge of the affairs of the state and burdens the problems of it. As powerful it is, the person that wanted to be a president must possess some traits that make him suitable for the position. The president embody the direction of country's future. Every election the public is charged with choosing the person who will serve as the next president. In order to decide who the best person for the job is, an evaluation must be performed of the candidate’s experience and qualities. Choosing the right person goes beyond political party affiliation, it goes to choosing the candidate with the right stuff. To begin with the voters must examine the traits that make a good president. The qualifications for an individual aspiring to become the President of the Philippines are outlined in Article VII, Section 2 of the 1987 Constitution. First he must be a natural born Filipino. Second, he or she must be a registered voter. Third, he or she must be able to read and write. Fourth, he or she must be 40 years of age at the day of the election. And the last qualification id he or she must have resident in the Philippines for at least ten years. A quality most commonly associated with the president is leadership. A president must be able to lead the country. The president must be a great man. He must be honest, humble, and most of all: a great leader. He must led his presidential days...

Words: 541 - Pages: 3

Free Essay

President

...Attorney General Who is on the Cabinet today, and What Departments do they represent? (In order of succession) Joe Biden - Vice President of the United States John Kerry - Department of State Jack Lew - Department of Treasury Chuck Hagel - Department of Defense Eric H. Holder, Jr. - Attorney General Kenneth L. Salazar - Department of Interior Thomas J. Vilsack - Department of Agriculture Rebecca Blank(acting) - Department of Commerce Seth D. Harris - Department of Labor Kathleen Sibelius - Department of Health and Human Services Shaun L.S. Donovan - Department of Housing and Urban Development Ray LaHood - Department of Transportation Steven Chu - Department of Energy Arne Duncan - Department of Education Eric K. Shinseki - Department of Veterans Affairs Janet A. Napolitano - Department of Homeland Security Washington was the first President to leave office after two terms. Is that precedent still followed today? Why or why not? The term of the president hasn’t not changed since Washington. No other president has served more than two terms in office. Washington was the first to establish foreign policy, and issued the Proclamation of Neutrality. What situation did this proclamation address? The Proclamation of Neutrality was issued due to the fact that French had initiated a conflict solely for their benefit. President Washington decided to issue this decree in the affects of barring any United States involvement of either side of the......

Words: 550 - Pages: 3

Premium Essay

Presidents

...I think George W. Bush was the worst President we ever had. My reasons begin with the 2000 election where he lost the popular vote and through manipulation and party tinkering was appointed President when Al Gore decided he no longer wanted to be part of the drawn out farce that had become the 2000 election in which he actually won the popular vote. Mr. Bush and his administration missed or ignored signs and warnings leading up to 9/11/2001 one of the worst days in our nation’s history. Following the attack on 9/11 Mr. Bush and his administration were obsessed with going to war first to Afghanistan where we knew Bin Laden was hiding and eventually losing interest in capturing or killing Bin Laden and instead focusing on an elaborate plan to trick the American population through lies and deceit into a war with Iraq, A country who had not attacked us and who had nothing to do with 9 / 11. We were bombarded with sound bites about mushroom clouds, we were told to buy duct tape and plastic because another attack was imminent. The administration presented information to the United Nations based on intelligence that the administration knew to be flawed and in some cases utterly false, all in the effort to keep the country scared and on edge while they prepared for a war of “choice”. Mr. Bush and his administration assured the American people that the war would be quick and decisive, we would bring “Shock and Awe’ to bear. In truth while Mr. Bush was staging a photo op on board......

Words: 946 - Pages: 4

Premium Essay

President

... Richard Nixon Library Extra Credit Richard Nixon was elected the 37th President of the United States (1969-1974) after previously serving as a U.S. Representative and a U.S. Senator from California. After successfully ending American fighting in Vietnam and improving international relations with the U.S.S.R. and China, he became the only President to ever resign the office, as a result of the Watergate scandal. On May 31 I had the experience to visit the Nixon Library. The Nixon Library exhibits Presidents Nixon life and career. My experience in the museum was very good interesting too I was able to learn more about this president his life and the things he did for the United States. Also, able to watch video interviews with Nixon administrator’s officials and others who played important roles in twentieth-century. I was able to distinguish many different things that president did in the past from the present. For example, many of the ads were different in the past presidents I many ads in the elections now I think that presidents don’t use that much advertising the use it but not a lot like in the past. In the Nixon library they exhibit the presidential car now the presidential car has changed its more protected for the president’s safety. Even though President Nixon resigns from office due to the Watergate scandal he had many people that were there his whole presidency...

Words: 469 - Pages: 2

Premium Essay

President

...President Barack Hussein Obama President Barack Obama is one of the most exciting presidential election candidates in many years. It was just as much a strikingly symbolic moment in the evolution of the nation’s fraught racial history, a breakthrough that would have seemed unthinkable just two years ago. President Obama is a historical figure in American History because, he became the first successful African-American to become President, and he impacted society in a positive way. Barack Obama was born in Hawaii on August 4, 1961, to Barack Obama, Sr. and Ann Dunham. His parents were divorced when he was only two and the absence of his father greatly affected him. After high school, Obama studied at Occidental College in Los Angeles for two years. He then transferred to Columbia University in New York, graduating in 1983 with a degree in political science. He then entered Harvard Law School in 1988. The next year, he met Michelle Robinson, an associate at Sidley & Austin law firm in Chicago. On October 3, 1992, he and Michelle were married. They moved to Kenwood, on Chicago's South Side, and welcomed two daughters: Malia born 1998 and Sasha born 2001. In February 2007, Obama made headlines when he announced his candidacy for the 2008 Democratic presidential nomination. He was locked in a tight battle with former first lady and then, U.S. Senator from New York, Hillary Clinton. On June 3, 2008, however, Obama became the presumptive nominee for the Democratic......

Words: 1199 - Pages: 5

Premium Essay

Presidents

...What kind of President do the American people prefer? * Talk about what the Americans look for in a president * Use Abraham Lincoln as an example, and see if he fulfill these demands Presidential history * George Washington was the first president, and he was president from 1789 and 8 years forward. * United States have had 43 different presidents * There is an election every 4. Year, and nobody can become president more than twice How to become a president? * To become a president in the United States there is some characteristics you need to fulfill. * At least 35 years old, * Natural born citizen of the United states * Been permanent resident in the United States for at least 14 years. What kind of president do the people prefer? * All the 43 persons which have been president in the USA have been men. * But in the 2008 presidential nomination race. Hillary Clinton won more delegates than any other female candidate in American history * So maybe soon we will see the first female president * Religion is important to the American people. * Almost all of the presidents can be characterized as Christians, at least formal. * Unlike Norway, it is totally normal for a president to be open about his faith and talk about God. * Around 80% of Americans call themselves Christian, and 60% says that religion plays a very important role in their lives. * The Presidents personality is extremely important to......

Words: 564 - Pages: 3

Free Essay

Imperial President

...The ideal federal bureaucracy is organized in what should be a pyramid shape, with the president occupying the smallest portion at the top, the political appointees occupying a somewhat larger space immediately following the president, and the career civil servants consuming the vast majority of space underneath the political appointees. The political appointees are hand selected by the president to head a particular department of the presidents cabinet (such as the Secretary of the Interior or Secretary of Defense) and serve no designated term as far as length of time served. The career civil servants are selected after passing a required civil service exam and are eligible for tenure after working in that particular field for a certain period of time. Despite being ideally organized in this fashion, the cabinets are highly devolved with generally no common interests amongst them. The cabinets are not usually depended on by the president (unless it revolves an issue of an urgent matter) and are instead attentive to lobbyists (those who have similar interests as those in a particular cabinet) where strong relationships are formed among their “native” culture. Going “native” implies that the cabinet leader begins to form their points and agenda based on what is currently accepted in the industry they represent as opposed to remaining loyal to the agenda the president originally implemented. Heclo indicates that because of such, each cabinet is decentralized and undefined......

Words: 656 - Pages: 3

Free Essay

Presidents

...President: George Washington President number: 1 Dates in office: 1789-1797 Political party affiliation: Federalist Vice President: John Adams Name an important positive event that occurred during his presidency: Didn’t want to be seen as a monarch Name an important negative event that occurred during his presidency: He didn’t even want to become president. Date of Birth: February 2, 1732 Place of Birth: Pope’s Creek, Virginia Education: Elementary school Religion: Episcopalian Profession before becoming President: Soldier, planter Profession before entering politics: Soldier, planter Number / Names of wives and children: Married Martha Dandridge Custis. No children President: Abraham Lincoln President number: 16 Dates in office: 1861-1865 Political party affiliation: Whig, republican Vice President: Hannibal Hamlin, Andrew Johnson Name an important positive event that occurred during his presidency: Lincoln responds by promising to execute one Confederate soldier for each black killed. Name an important negative event that occurred during his presidency: His decision to go to war. Date of Birth: February 12, 1809 Place of Birth: Hardin (now Larue) County, Kentucky Education: taught himself law Religion; No formal affiliation Profession before becoming President: Politician Profession before entering politics: Lawyer Number / Names of wives and children: His wife was Mary Todd, They got married Nov. 4, 1842 and had 4 children. Robert,......

Words: 1419 - Pages: 6

Premium Essay

The Presidents

...The Presidents | 3 Accomplishments/goals | Impact on other countries | Additional comments | Ronald Reagan 1981-1989 | 1. Instituted the strategic Defense initiative in 1983 2. Provided a peaceful end to the cold war 3. Declared the war on drugs | President Reagan negotiated a treaty that ultimately would eliminate intermediate-range nuclear missiles. Reagan declared war against international terrorism, sending American bombers against Libya after evidence came out that Libya was involved in an attack on American soldiers in a West Berlin nightclub | Ronald Reagan was the oldest president of the united states. He was 77 years old when he left the office in 1989. He died on June 5, 2004, due to pneumonia. The life of Ronald Reagan has taught us a wonderful lesson that if you strive honestly in life, then success is guaranteed. Due to his strong path breaking political views, the world remembers him by the name 'The Gipper' and 'The Great Communicator' | George Bush Sr.1989-1993 | 1. Appointed the first black supreme court justice 2. Initiated the American with disabilities act of 1980 3. Reauthorized the clean air act | In areas of foreign policy, President Bush sent American troops into Panama to overthrow the corrupt regime of General Manuel Noriega, who was threatening the security of the canal and the Americans living there. Noriega was brought to the United States for trial as a drug trafficker. | A famous quote of George H.W. Bush was…“Our nation is......

Words: 690 - Pages: 3

Free Essay

Nugs President

...Who is the next NUGS president? My take… I wrote this piece to give my perspective about the ongoing controversy surrounding who the next NUGS president is. I have read the piece written by one Manasseh Azure Awuni titled “WHO IS THE NEXT NUGS PRESIDENT?” published on 25th August 2009 on www.myjoyonline.com. Mr. Awuni was indeed the chairman of a vetting committee and I find his piece interesting. In actual fact, there were two vetting committees involved in the 43RD Annual Delegates Congress of the National Union of Ghana Students. The first one was constituted by NEC and the second was constituted by Congress which was chaired by the author of the aforementioned article. Article 60 clause (a) of NUGS constitution states that Without prejudice to any provision of this constitution, any student aspiring to any position shall be subjected to a vetting by a 7 member committee formed by NEC with approval of CC before congress (Note 1: National Executive Committee or NEC is composed of National President, National General Secretary, National Treasurer, Press and Information Secretary, Coordinating Secretary and President/Representative of component blocs in NUGS) & (Note 2: Central Committee or CC comprises of National Officers and Bloc Representatives, NUGS Representatives on International Bodies, SRC Presidents, SRC Secretaries, Local NUGS Presidents, Local NUGS Secretaries, Women’s Commissioners). The first vetting committee was duly formed by NEC but without the approval of...

Words: 833 - Pages: 4

Premium Essay

The Role of a President, Manager and Employee

...The role of president, manager, and employee in managing proposed changes Leadership is critical to managing change. In order to manage change effectively personnel in leadership roles need to be aware of the times to establish themselves in the change management process. The presidents’ purpose in managing proposed changes in a company falls under the role of leadership. A president would introduce the vision of the proposed change as well as report and dispense communications of change on the executive level. The managers’ role in managing the proposed changes is to streamline the proposed organizational changes from management and communicating the change management to employees. The managers’ responsibility relates to the process of developing and enforcing measures aimed and carrying out the goals and actions tied to the proposed change management. This responsibility includes planning for needed resources, establish the life cycle of the proposed change, secure the needed resources and establish and monitor the change metrics to ensure success (Leppitt 2006). The domino effect of proposed changes within an organization flows lastly to the employees. The employees of Kudler will become a part of the proposed change by working on the frontline of this proposed change of the use of the new computer system. With Kudler Fine Foods moving forward in making an internal change to install a new enterprise class computer system that will enable the company to have......

Words: 332 - Pages: 2

Premium Essay

Phil Presidents

...PHILIPPINE PRESIDENTS General Emilio F. Aguinaldo (March 22, 1869 - February 6, 1964). He was 29 years old when he became Chief of State, first as head of the dictatorship he thought should be established upon his return to Cavite in May 1898 from voluntary exile in Hongkong, and then a month later as President of the Revolutionary Government that Apolinario Mabini had persuaded him should instead be instituted.  Aguinaldo’s presidential term formally began in 1898 and ended on April 1, 1901, when he took an oath of allegiance to the United States a week after his capture in Palanan, Isabela. His term also featured the setting up of the Malolos Republic, which has its own Congress, Constitution, and national and local officialdom -- proving Filipinos also had the capacity to build.  Aguinaldo is best remembered for the proclamation of Philippine Independence on June 12, 1898, in Kawit, Cavite.  Contributions and Achievements of Emilio Aguinaldo: * first president * youngest president – he became the country’s leader at age 28 * one of the active leaders of KKK * signed the Pact of Biak na Bato * known as the President of the Revolutionary Government * he fought against the Spanish and American to retain our independence Manuel L. Quezon (August 19, 1878 - August 1, 1944). He won the elections held in September 1935 to choose the head of the Commonwealth Government. It was a government made possible by the Tydings-McDuffie Law, which Quezon......

Words: 4434 - Pages: 18

Premium Essay

American Presidents

...In 1982, forty-nine historians and political scientists were asked by the Chicago Tribune to rate all the Presidents through Jimmy Carter in five categories: leadership qualities, accomplishments/crisis management, political skills, appointments, and character/integrity. At the top of the list stood Abraham Lincoln. He was followed by Franklin Roosevelt, George Washington, Theodore Roosevelt, Thomas Jefferson, Andrew Jackson, Woodrow Wilson, and Harry Truman. None of these other Presidents exceeded Lincoln in any category according to the rate scale. Roosevelt fell into second place because he did not measure up to Lincoln in character. Washington, close behind, ranked third because of his lesser political skills. It is the general opinion of pollsters, moreover, that the average American would probably put Lincoln at the top as well. In other words, the judgment of historians and the public tells us that Abraham Lincoln was the nation's greatest President by every measure applied. Interestingly, had the average Union citizen been asked the same question in the spring of 1863, there can be no doubt but that Lincoln would have fared poorly. Not much more could have been said for him even a year later, when Lincoln thought that he would lose his bid for reelection. It would take Lee's surrender at Appomattox Courthouse and his own death a week later to propel Lincoln into the pantheon of presidential greatness. And Lincoln's canonization began almost immediately.......

Words: 938 - Pages: 4

Premium Essay

Power to the President

...Shyam Venkatasubramanian TA: Anthony Sparacino PLAP 1010 Power to the President Throughout the history of the United States, the three branches of government had experienced their respective highs and lows. During creation of the United States Constitution, its authors had a preconceived notion that the legislative branch would end up being the more capable of the other two branches of government. All things considered, the legislative branch was a leading force for states amid the Revolutionary War and amid the Articles of Confederation years. The vast majority of the Bill of Rights starts with the expression "Congress shall make no law." That being said, like the sentiments during the Revolutionary Period and amid the Articles of Confederation, the squabbling and absence of solidarity in Congress counteracted it; from playing the authority part the founders felt it ought to take. When talking about the judicial branch, its role is specified once in the Constitution and all that is expressed is that Congress is looking to create a judicial structure. The authors of the Constitution felt that most laws would be upheld and translated at the state level. It was Chief Justice John Marshall who extended the force of the Supreme Court amidst the Marbury vs. Madison case. Here, Marshall yielded the court the privilege to translate the Constitutionality of laws. In this way, the Supreme Court and the judicial branch started to gain traction as an efficient force in the......

Words: 1531 - Pages: 7

Premium Essay

President Rule

...CONSTITUTION LAW II ROUGH DRAFT President rule in Delhi-Analysis Introduction President's Rule refers to Article 356 of the Constitution of India deals with the failure of the Constitutional machinery of an Indian state. In the event that government in a state is not able to function as per the Constitution, the state comes under the direct control of the central government, with executive authority exercised through the Governor instead of a Council of Ministers headed by an elected Chief Minister accountable to the state legislature. Article 356 is invoked if there has been failure of the constitutional machinery in any state of India. During President's Rule, the Governor has the authority to appoint retired civil servants or other administrators, to assist him. These advisors assume the functions of State's Council of Ministers. Chapterisation 1.State of Emergency A state of emergency in India refers to a period of governance under an altered constitutional setup that can be proclaimed by the President of India, when he/she perceives grave threats to the nation from internal and external sources or from financial situations of crisis. Under the advice of the cabinet of ministers and using the powers vested in him/her largely by Part XVIII of theConstitution of India, the President can overrule many provisions of the constitution, which guarantee fundamental rights to the citizens of India and acts governing devolution of powers to the states which form......

Words: 446 - Pages: 2