Free Essay

Rancangan 5 Tahun

In: Other Topics

Submitted By angelotaki
Words 1062
Pages 5
MATEMATIK (PERANCANGAN 5 TAHUN : 2014 - 2018)
ANALISIS SWOT KEKUATAN (S) S1 | Pengurusan dan kepimpinan yang mantap. | S2 | Hubungan dan kerjasama baik di kalangan warga sekolah. | S3 | Komunikasi baik antara pentadbir dan semua guru. | S4 | Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan guru lepasan ijazah. | S5 | Guru-guru yang komited dan optimis. | S6 | Kemudahan fizikal dan ICT. | | KELEMAHAN (W) W1 | Guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah. | W2 | Sebilangan murid yang kurang berminat untuk belajar. | W3 | Guru dibebankan dengan pelbagai tugas dan aktiviti. | W4 | Murid terlalu bergantung dengan guru. | W5 | P & P sebahagian guru perlu dimantapkan. | W6 | Kurang pembudayaan PBS. | W7 | Pelajar tidak sedar bahawa mereka dinilai setiap masa. | | | | PELUANG (O) O1 | Sokongan dari PIBG dan wakil rakyat. | O2 | Hubungan baik dengan PPD, JPN dan pihak yang terlibat. | O3 | Hubungan baik dengan masyarakat setempat. | O4 | Kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah kelompok. | O5 | Perhubungan yang baik dengan bekas pelajar (ALUMNI). | O6 | Jalinan di antara sekolah-sekolah berhampiran. | O7 | Penguasaan fakta asas murid lemah. | | | | ANCAMAN (T) T1 | Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang berbeza. | T2 | Kekangan masa. | T3 | Banyak program sampingan. | T4 | Masalah keluarga. | T5 | Kurang perhatian dan sokongan dari ibu bapa. | T6 | Pengaruh negatif rakan sebaya. | | TOWS MATRIKS – KSSR/PBS | KEKUATAN (S) S1 | Pengurusan dan kepimpinan yang mantap. | S2 | Hubungan dan kerjasama baik di kalangan warga sekolah. | S3 | Komunikasi baik antara pentadbir dan semua guru. | S4 | Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan guru lepasan ijazah. | S5 | Guru-guru yang komited dan optimis. | S6 | Kemudahan fizikal dan ICT. | | KELEMAHAN (W) W1 | Guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah. | W2 | Sebilangan murid yang kurang berminat untuk belajar. | W3 | Guru dibebankan dengan pelbagai tugas dan aktiviti. | W4 | Murid terlalu bergantung dengan guru. | W5 | P & P sebahagian guru perlu dimantapkan. | W6 | Kurang pembudayaan PBS. | W7 | Pelajar tidak sedar bahawa mereka dinilai setiap masa. | | PELUANG (O) O1 | Sokongan dari PIBG dan wakil rakyat. | O2 | Hubungan baik dengan PPD, JPN dan pihak yang terlibat. | O3 | Hubungan baik dengan masyarakat setempat. | O4 | Kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah kelompok. | O5 | Perhubungan yang baik dengan bekas pelajar (ALUMNI). | O6 | Jalinan di antara sekolah-sekolah berhampiran. | O7 | Penguasaan fakta asas murid lemah. | | SO S4,O2 ST1 | : | Meminta JU mengadakan program pemantapan TMK kepada guru-guru (KSSR). | | | Mengadakan bengkel penyediaan instrumen dalam setiap disiplin ilmu (PBS). | S6,O1 | | Kemudahan ICT seperti “smart board” dibekalkan bagi membolehkan P & P dijalankan dengan lancar dan lebih berkesan. | S5,O7 | | Mengadakan program mentor-mentee sekali seminggu untuk mengukuhkan penguasaan fakta asas murid-murid. | | WO W2,O1 ST2 | : | Mengadakan bengkel penghasilan BBM untuk menarik minat murid untuk belajar. | | | Mewujudkan bank instrumen bagi setiap disiplin ilmu (PBS). | | ANCAMAN (T) T1 | Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang berbeza. | T2 | Kekangan masa. | T3 | Banyak program sampingan. | T4 | Masalah keluarga. | T5 | Kurang perhatian dan sokongan dari ibu bapa. | T6 | Pengaruh negatif rakan sebaya. | | STS5,T6 | | Mengadakan program keibubapaan untuk pemahaman yang lebih jelas tentang pelaksanaan KSSR/PBS. | | WTW5,T5 | | Memohon pihak JPN/PPD mengadakan bengkel/taklimat untuk pengurusan yang lebih efisien (KSSR). | | | Murid dibekalkan dengan instrumen sebagai proses pengukuhan di rumah (PBS). | |
PERANCANGAN STRATEGIK PBS Isu Strategik | Guru-guru kurang mahir dalam penghasilan eviden. | Matlamat Strategik | Pengurusan penghasilan eviden yang menepati DSK dengan DSP. | Strategi | KPI | Sasaran TOV 2013 | Sasaran 2014 | Sasaran 2015 | Sasaran 2016 | Sasaran 2017 | Sasaran 2018 | Sasaran ETR 2019 | Melaksanakan program pementoran kepada semua guru | % semua guru | 27% | 35% | 45% | 60% | 80% | 90% | 100% |

PERANCANGAN STRATEGIK KSSR Isu Strategik | Guru tidak dapat mengaplikasikan EMK dalam P & P. | Matlamat Strategik | Guru akan menggunakan EMK dalam setiap disiplin ilmu. | Strategi | KPI | Sasaran TOV 2013 | Sasaran 2014 | Sasaran 2015 | Sasaran 2016 | Sasaran 2017 | Sasaran 2018 | Sasaran ETR 2019 | Murid dibekalkan dengan instrumen sebagai proses pengukuhan di rumah | % semua guru | 35% | 50% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% |

PELAN TAKTIKAL PBS Isu Strategik | Guru kurang mahir dalam penghasilan instrumen. | Matlamat Strategik | Guru dapat menghasilkan instrumen yang bertepatan. | Objektif | Guru dapat membina instrumen yang bersesuaian dengan DSP dan DSK. | Strategi | Melaksanakan program pementoran kepada guru-guru. | Bil. | Aktiviti/Program | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | 1. | Pembinaan dalam P & P instrumen (B1 - B3) | * Pentadbir * Ketua Panitia * Guru-guru KSSR | Februari - Mei | OS 2700 OS 2900 | 50% | 2. | Pembinaan dalam P & P instrumen (B4 - B6) | * Pentadbir * Ketua Panitia * Guru-guru KSSR | Julai - Oktober | OS 2700 OS 2900 | 50% |
PELAN TAKTIKAL KSSR Isu Strategik | Guru tidak dapat mengaplikasi EMK dalam P & P. | Matlamat Strategik | Semua guru dapat aplikasi EMK dalam P & P semua disiplin ilmu. | Objektif | Guru mahir mengaplikasikan EMK dalam P & P semua disiplin ilmu. | Strategi | Melaksanakan program pemantapan EMK kepada semua guru. | Bil. | Aktiviti/Program | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | 1. | Program Pemantapan TMK | * Pentadbir * Ketua Panitia * Peserta Kursus KSSR | Jan - Okt | OS 2700 OS 2900 | 50% |

PELAN OPERASI KSSR Nama Program | Bengkel Pemantapan EMK | Matlamat | Semua guru dapat aplikasi EMK dalam P & P dalam semua disiplin ilmu KSSR. | Objektif | Guru dapat mengaplikasikan EMK dengan efisien dalam P & P KSSR. | Tempoh | 26hb Mei 2014 | Sasaran | Semua guru KSSR | Kos | RM200.00 | LANGKAH | PROSES KERJA | TANGGUNGJAWAB | TEMPOH | STATUS/PELAN KONTIGENSI | 1 | Mesyuarat * Taklimat oleh Ketua Panitia. * Pelantikan AJK dan agihan tugas. * Penetapan tarikh, tempat, pengisian kursus, anggaran kos dan hal-hal lain. | * Guru Besar & GPK * Ketua-ketua Panitia * Penyelaras KSSR | Feb | Sekiranya GB tiada, PK Pentadbiran akan mempengerusikan mesyuarat. | 2 | Persiapan * Tempat * Bahan Kursus * Penyediaan LCD, “PA System” | * Penyelaras KSSR | Jan – Okt | | 3 | Surat-menyurat | * Setiausaha | Jan – Okt | | 4 | Pemantauan Program | * Guru Besar & GPK * Ketua-ketua Panitia * Penyelaras KSSR | Mei & Okt | | 5 | Penilaian & Post-Mortem | * Pentadbir * Guru yang mengikuti kursus | Mei & Okt | | 6 | Laporan & Dokumentasi | * Setiausaha | Mei & Okt | |

PELAN OPERASI PBS Nama Program | Program Pementoran kepada guru-guru. | Matlamat | Guru mahir dalam penghasilan instrumen. | Objektif | Guru dapat membina instrumen yang bersesuaian dengan DSP & DSK. | Tempoh | 10hb Februari 2014 | Sasaran | Semua guru KSSR | Kos | RM200.00 | LANGKAH | PROSES ALIRAN KERJA | TANGGUNGJAWAB | TEMPOH | PELAN KONTIGENSI | 1 | Mesyuarat * AJK Program Pementoran * Penetapan tarikh, pengisian kursus, dan hal-hal lain. | * AJK Program Pementoran * Ketua Panitia | Jan | Jika Pengerusi Program tiada, setiausaha akan mengambil alih. | 2 | Persiapan * Tempat * Bahan Kursus * Penyediaan RF | * AJK Program Pementoran * Ketua Panitia | Feb | AJK akan bertanggungjawab. | 3 | Surat-menyurat | * Setiausaha | Jan – Okt | AJK akan bertanggungjawab. | 4 | Pemantauan Program | * Pentadbir | Mei & Okt | | 5 | Penilaian & Post-Mortem | * Pentadbir * Semua guru yang mengikuti program | Mei & Okt | | 6 | Laporan & Dokumentasi | * Setiausaha | Mei & Okt | |

Similar Documents

Free Essay

Brahimpura Kertas Kerja

...Kertas Kerja PROJEK TANAMAN Sayuran Berasaskan Kaedah HIDROPONIK Disediakan Oleh: Ahmad Safwan JADUAL KANDUNGAN TAJUK MUKASURAT 1. 1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada Mac 2014. Syarikat ini ditubuhkan dengan tujuan untuk menceburi bidang pertanian secara eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi pertanian. Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan juga menyahut cabaran Rancangan Malaysia Ke-10(RMK-10) yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Razak, di Parlimen pada 10 Jun 2010, dimana pihak kerajaan mengalu-alukan pihak swasta dalam menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah tinggi dan penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar teknologi yang berkaitan. Oleh Itu, Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd telah memajak tanah seluas 5 ekar yang terletak di daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang, selama tempoh 3 tahun untuk projek penanaman ini. Sebagai permulaan, pihak syarikat akan mengusahakan tanaman seperti Cili Merah, Serai, Tomato, Bayam dan lain lain tumbuhan yang sesuai sebanyak 5,000 pokok dalam 10 buah struktur Rumah Pelindung Tanaman yang dilengkapi dengan sistem hidroponik. Dari segi kewangan, pihak syarikat Syarikat Brahimpura Sdn. Bhd. Memerlukan pinjaman sebanyak RM 300,000 untuk membiayai sebahagian dari kos permulaan projek ini. Dalam perancangan yang teliti dan prospek yang berdaya maju, kami berharap pihak Bank...

Words: 1170 - Pages: 5

Free Essay

Etnik

...RINGKASAN BAB 4: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA 4.1:Konsep Pembangunan Dan Modenisasi • Pembangunan berkait rapat dengan proses modenisasi.Proses modenisasi adalah proses mentranformasikan masyarakat dari pelbagai sudut melalui kaedah secara perancangan teratur dan perancangan tidak teratur.Perancangan teratur melibatkan proses , kaedah dan matlamat yang hendak di capai manakala perancangan tidak teratur melibatkan tekanan dari unsur-unsur luar.Pencapaian dari aspek ekonomi,politik,sosial,sains dan teknologi asas pengukuran modenisasi.Matlamat pembangunan akan tercapai jika pembangunan menekankan aspek material dan spiritual serentak.Menurut Samsul (2006) pembangunan ekonomi dan politik merupakan asas kepada modenisasi. 4.2 Komponen Politik: Matlamat, Kaedah, Ukuran Pencapaian Politik juga memainkan peranan penting dalam membentuk dasar dan arah tuju sesebuah negara selain daripada faktor ekonomi. Masalah asas dalam pembinaan negara bangsa ialah pembangunan dan pembinaan negara tersebut. Bagi memupuk semangat ‘kenegaraan’ dan ‘kekitaan’ ini bukannya mudah tambahan dalam konteks masyarakat majmuk seprti Malaysia. Elemen seperti ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya boleh dijadikan medium bagi mencapai matlamat sesebuah negara. Hanya dengan memberi laluan kepada pembentukkan dan pelaksanaan dasar awam yang memberi kepentingan kepada keutamaan nasional. Kejayaan dapat dinilai secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan...

Words: 2072 - Pages: 9

Free Essay

Mcdonalds

...PENGENALAN Terdapat tiga sektor terpenting dalam struktur pengeluaran ekonomi Malaysia iaitu sektor pertama, sektor kedua, dan sektor ketiga. Sektor pertama terdiri daripada aktiviti-aktiviti pertanian, perikanan, perhutanan, perlombongan, dan kuari. Sektor kedua terdiri daripada aktiviti-aktiviti pembinaan dan pembuatan sementara sektor ketiga ialah sektor perkhidmatan seperti elektrik, gas dan air, pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan, perdagangan borong dan runcit serta perkhidmatan. Dengan perkataan lain, tiga sektor tersebut memberikan gambaran jenis-jenis pekerjaan bagi kaum Melayu, Cina, India, dan lain-lain di Malaysia iaitu ada yang terlibat dengan sektor pertama, ada yang terlibat dengan sektor kedua dan ketiga. (Lehar, 1998) ISU-ISU EKONOMI DI MALAYSIA Setiap negara di dunia menghadapi masalah sosial dan ekonominya sendiri. Negara kita juga tidak dapat lari daripada masalah-masalahnya. Beberapa isu ekonomi telah dihadapi oleh negara sejak merdeka lagi dan sebahagiannya masih lagi dirasai. Isu-isu ini adalah seperti berikut. 1) Pergantungan Eksport Warisan dari dasar dan pentadbiran penjajah British telah menyebabkan ekonomi negara bergantung kepada pengeluaran dan eksport dua komoditi utama iaitu getah dan bijih timah di Semenanjung, tumpuan eksport ialah lada hitam dan petroleum di Sarawak, dan kayu balak di Sabah. Sebelum merdeka, pendapatan dari eksport kasar merupakan lebih 45 peratus daripada KDNK dan 85 peratus dari jumlah......

Words: 2875 - Pages: 12

Free Essay

Pengurusan Projek - the Tunnel

...penyerahan. Walau bagaimanapun apabila membincangkan proses kitaran projek melibatkan projek pembangunan fizikal yang dilaksanakan oleh Kerajaan, terdapat sedikit perbezaan yang mana ia disesuaikan dengan rangka pelaksanaan berdasarkan konsep Rancangan Malaysia Lima Tahun. Beberapa elemen tambahan telah diperkenalkan bagi memberikan nilai tambah seperti yang ditunjukkan dalam Gambarajah A2. Gambarjah A1. Gambarajah A2 1.2 Bagi menghuraikan proses kitaran projek ini, kita akan merujuk kepada Gambarah A2 yang mewakili fasa-fasa sedia ada yang dipraktikkan oleh pelbagai Kementerian dalam melaksanakan projek pembangunan. PERANCANGAN Komponen perancangan mengandungi tiga (3) fasa yang terdiri daripada perkara berikut: (i) Fasa 1 - Mengenal pasti dan menyediakan projek berdasarkan outcome program. (menyediakan LFA dan Logic Framework Matrix) (ii) Fasa 2 - Melaksanakan kajian pra-feasibiliti terhadap semua elemen yang bakal memberi kesan kepada projek. (iii) Fasa 3 - Membuat penilaian, pemilihan seterusnya mendapatkan kelulusan dari stakeholders. PELAKSANAAN Komponen pelaksanaan terdiri daripada: (i) Fasa 4 - Pra-Pelaksanaan Projek bagi menyediakan keperluan sebelum projek dilaksanakan. (ii) Fasa 5 - Sebahagian fasa 5 iaitu aktiviti pelaksanaan sebenar projek yang melibatkan pembinaan fizikal di tapak. PEMANTAUAN Komponen...

Words: 1500 - Pages: 6

Free Essay

Rancangan Pengajaran

...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN – MATEMATIK Tarikh : 21 Ogos 2014 ( Khamis ) Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi Kelas : Tahun 2 Tajuk : Nombor dan Operasi ( Darab ) Standard kandungan : 4.2 Melengkapkan ayat matematik Standard Pembelajaran : 4.2.i – membina sifir dua,lima,sepuluh dan empat Objektif : Pada akhir PdP , murid dapat ; Membina sifir dua berpandukan gambar yang diberi . Fasa | Aktiviti | Catatan | Set Induksi( 5 minit ) | NyanyianMurid menyanyi lagu “SIFIR DUA “ bersama dengan guru .( mengikut rentak lagu “ Orang Kampung “) | didik hibur ( nyanyian ) | PerkembanganIsi 1 ( 10 minit ) | i. Murid membuat pemerhatian pada bahan maujud yang disediakan oleh guru . ii. Minta 3 orang murid datang ke hadapan kelas .Setiap murid diminta memasukkan 2 batang penyedut minuman ke dalam setiap cawan yang disediakan . iii. Murid bersoal-jawab bersama guru : a) Ada berapa bilangan cawan yang ada ? b) Ada berapa penyedut minuman dalam setiap cawan ? c) Berapakah jumlah penyedut minuman kesemuanya ? iv. Berpandukan aktiviti yang telah dilakukan, murid dibimbing melengkapkan ayat matematik darab. Ayat Matematik :6 6 2 2 3 3 X = | Ulang aktiviti 1 , dengan menambah bilangan cawan dan penyedut minuman. | PerkembanganIsi 2 ( 20 minit ) | i. Murid......

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

Kewangan Korporat

...ISI KANDUNGAN Bil | Item | Muka Surat | 1 | Pengenalan | | 2 | Isu | | 3 | Masalah | | 4 | Analisis WACC | | 5 | Cadangan | | 6 | Kesimpulan | | PENGENALAN Deluxe Corporation telah ditubuhkan pada tahun 1915 oleh ayam-petani yang kini menjadi pencetak di satu bilik kedai cetak di St Paul, Minnesota. Kemudian dikenali sebagai Deluxe Check Printers, syarikat merupakan perintis dalam cek perniagaan percetakan yang baru muncul, dan khusus dalam mencetak maklumat peribadi pada cek dan buku cek. Deluxe menjadi sebuah syarikat yang didagangkan secara umum pada tahun 1965, dan didagangkan di Bursa Saham New York pada tahun 1980 di bawah nama Deluxe Corporation. Syarikat ini pembekal terbesar cek di Amerika Syarikat, melayan pelanggan melalui lebih daripada 10000 institusi kewangan. Pengguna Amerika menulis lebih daripada 42 bilion cek setiap tahun, walaupun penggunaan cek telah menurun pada tahun-tahun kebelakangan ini. Pada awal tahun 1996 Deluxe mengumumkan perancangan untuk mengurangkan kos operasi dengan $ 150.000.000 dalam tempoh dua tahun. Termasuk dalam ini adalah penutupan yang dirancang 26 daripada 41 loji daftar percetakan syarikat , pengurangan 30 peratus dalam perbelanjaan modal , pelaksanaan fungsi pembelian berpusat, dan pemberhentian 30 peratus daripada pegawai-pegawai syarikat. Dilepaskan pada tahun 1996 adalah T / Maker Syarikat , Borang Penjagaan Kesihatan , Perkhidmatan Pemprosesan Alliance Financial , borang Inc Deluxe UK , dan perniagaan...

Words: 1703 - Pages: 7

Free Essay

Culture

...Model Problem Solving Bisnis/Internship/Magang Semester Ganjil 2010/2011 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Tanggal Revisi Tanggal Berlaku : 12 April 2010 : 13 April 2010 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sub bab ini menjelaskan / berisi : - Uraian secara umum tentang kondisi bisnis perusahaan yang diteliti, - Uraian singkat tentang perusahaan yang diteliti, - Data yang terkait dengan masalah bisnis yang akan diteliti, - Uraian singkat kemungkinan penyebab munculnya masalah bisnis, - Uraian tentang apa yang akan dihadapi perusahaan jika kondisi/masalah yang ada tetap dibiarkan terjadi, - Uraian tentang pendekatan ilmu yang akan digunakan, dan - Uraian tentang batasan umum yang akan diteliti. [ketiklah mulai dari sini] 1.2 Identifikasi Masalah Dalam sub bab ini jelaskan masalah yang akan diteliti dengan model pointers. Masalah yang diidentifikasi biasanya terkait dengan variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. [ketiklah mulai dari sini ] Versi : 1 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 9 Model Problem Solving Bisnis/Internship/Magang Semester Ganjil 2010/2011 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Tanggal Revisi Tanggal Berlaku : 12 April 2010 : 13 April 2010 1.3 Tujuan Tujuan terkait erat dengan Identifikasi Masalah dan biasanya terdiri atas: - Tujuan untuk meneliti kondisi bisnis perusahaan, - Tujuan untuk menjawab masing-masing identifikasi maslah, -......

Words: 1232 - Pages: 5

Free Essay

Kenegaraan

...Persekutuan Tanah Melayu 1948 PENGENALAN Sejak rancangan Malayan Union dicadangkan, seterusnya diumumkan dalam satu kertas putih pada akhir Januari 1946, pelbagai pihak terutamanya orang-orang Melayu telah bangkit menentang dengan kuatnya skim baru itu, anggota-anggota perkhidmatan awam Inggeris yang telah bersara dan pemimpin-pemimpin Melayu turut berganding bahu menentang rancangan union tersebut kerana syor-syornya yang jelas dilihat bakal memberikan kesan buruk kepada institusi pemerintahan beraja serta nasib masyarakat Melayu itu sendiri. Orang-orang Melayu mula sedar akan kerugian dan bencana yang akan mereka terima jika Malayan Union dilaksanakan. Malah, rancangan tersebut juga turut mendapat kritikan daripada orang-orang Cina dan India. Usaha penentangan dilakukan dalam pelbagai cara termasuklah tindakan memulaukan majlis-majlis berkaitan Malayan Union serta tindakan berkabung oleh orang-orang Melayu. Justeru itu, pada bulan Julai 1946, suatu jawatankuasa kerja telah dilantik yang terdiri daripada wakil-wakil Umno, wakil-wakil Raja-raja negeri Melayu dan wakil –wakil Kerajaan Inggeris untuk merangka suatu perlembagan yang baru bagi menggantikan Malayan Union. Hasilnya, perlembagaan Malayan Union yang diperkenalkan pada 1 April 1946 itu terpaksa dimansuhkan oleh Kerajaan Inggeris pada 31 Januari 1948 dan digantikan dengan Perlembagaan baru iaitu Perlembagaan Pesekutuan Tanah Melayu 1948. HALANGAN DAN TENTANGAN Umumnya, di samping usaha dan rundingan yang......

Words: 2811 - Pages: 12

Free Essay

Human

...26 BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS PENELITIAN DAN RANCANGAN PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005:138). Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian survei yaitu penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan suatu keadaan di dalam suatu komunitas atau masyarakat (Notoatmodjo, 2005:26). Survei mengumpulkan informasi dari tindakan seseorang, pengetahuan, kemauan, pendapat, perilaku dan nilai (Nursalam, 2008:82). B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 1. Tempat Penelitian Lokasi penelitian di Puskesmas Kedungmundu Semarang. 2. Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2010. C. POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK SAMPLING 1. Populasi Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005:79). Populasi yang diamati peneliti dalam penelitian ini 27 adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang mengalami diare di Puskesmas Kedungmundu Semarang pada bulan Maret - April 2010 yaitu sebanyak 63 orang. 2. Sampel Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005:79) menggunakan rumus : ୒ n = ଵା୒ ሺୢሻ² Keterangan : n = jumlah sampel N =......

Words: 1545 - Pages: 7

Free Essay

Management

...PENDAHULUAN Malaysia merupakan salah sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural yang paling berjaya di alaf baru ini dalam mengekalkan keamanan dan perpaduan. Masyarakat majmuk mempunyai konsepnya dan sejarah yang tersendiri di Malaysia. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tahan Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Tetapi kini coraknya telah berubah dan wujudlah pembentukan masayarakat majmuk. J.S.Furnivall merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep masyarakat majmuk berdasarkan kajiannya di Indonesia dan Burma. Menurut Furnivall (1967:54), masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama tetapi kehidupan mereka adalah berasingan dan interaksi sosial dalam kalangan mereka amat......

Words: 4793 - Pages: 20

Free Essay

Unforgettable Experience

...RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 JABATAN PELAJARAN PERAK 2011 |MINGGU |TAJUK |SKOP/OBJEKTIF |Rujukan | |01 |Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM |Aspek Penyoalan dalam | | |03/01/11 |BM Kertas 1 |peperiksaan. |Kertas soalan terkini | |- |-Karangan Berpandu+Umum | |Kertas soalan SPM | |07/01/11 |BM Kertas 2 |Skema pemarkahan |Kertas soalan | | |- Rumusan dan Pemahaman |Bahan rujukan |Buku teks | | |- Pemahaman Komponan | |Antologi Dirgahayu Bahasaku | | |Sastera ( Dirgahayu Bahasaku ) | |Novel Azfa Hanani dan Novel | | |- Tatabahasa | |Kembara Amira. | | |- Novel - T4 + T5 | | | |02 ...

Words: 1588 - Pages: 7

Free Essay

Borang Soal Selidik

... 3. Bahagian A mengandungi 5 soalan, Bahagian B mengandungi 20 soalan, Bahagian C mengandungi 10 soalan dan Bahagian D mengandungi 10 soalan . MAKLUMAT : * Jasa baik dan kerjasama anda untuk meluangkan masa beberapa minit amat disanjungi. * Soalan selidik ini bukanlah satu ujian, oleh itu tiada jawapan salah atau betul * Maklumat yang diperoleh daripada soalselidik ini adalah SULIT, dan ia digunakan untuk kajian semata-mata. Anda tidak perlu memberi nama dan alamat. * Sila jawab dengan jujur dan berterus terang. Jawab SEMUA soalan dengan tenang * Kerjasama anda amat dihargai. “Jutaan terima kasih” diucapkan. BAHAGIAN A : MAKLUMAT RESPONDEN Arahan : Sila tandakan (√) pada petak yang berkenaan 1. Jantina Lelaki ( ) Perempuan ( ) 2. Bangsa Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) 3. Umur 20 – 40 tahun ( ) 40 – 60 tahun ( ) 60 – 80 tahun ( ) 4. Negeri Selangor ( ) Perak ( ) Johor ( ) Negeri Sembilan ( ) Kedah ( ) Pahang ( ) Melaka ( ) Pulau Pinang ( ) Perlis ( ) Terengganu ( ) Kelantan ( ) Sabah ( ) Sarawak ( ) 5. Pendapatan kasar bulanan......

Words: 734 - Pages: 3

Free Essay

Sample of Business Plan

...pada……merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal. Perniagaan kini beroperasi di Lot 556, Jalan Ladang 1, Taman Sri Ladang, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Sebagai kontraktor elektrik, ACB terlibat di dalam kerja-kerja pemasangan dan pendawaian kabel atas dan bawah, membekal, memasang dan mentauliahkan peralatan elektrik untuk kegunaan industri seperti … membaiki… Di samping itu, ABC turut menyediakan beberapa perkhidmatan sampingan untuk kerja-kerja mekanikal dan elektrikal seperti membekal dan memasang sistem pemadam api, saluran gas dan paip untuk bangunan, sistem hawa dingin dan sebagainya. Biarpun baru didaftarkan secara rasmi, perniagaan ini telah dimulakan secara sambilan lebih 5 tahun yang lalu oleh pemilik. Pemilik perniagaan ini juga mempunyai lebih 8 tahun pengalaman kerja di dalam bidang elektrik. Adalah menjadi hasrat perniagaan untuk turut serta di dalam menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara yang sedang bergerak ke arah yang positif sejak kebelakangan ini. Perniagaan juga ingin menyahut seruan kerajaan di dalam mewujudkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera(MPPB). Memandangkan bidang ini mempunyai potensi dan berdaya maju, ABC bercadang untuk meningkatkan kapasiti perniagaannya dengan menambahkan bilangan mesin dan peralatan serta modal pusingannya melalui pembiayaan MARA. Melalui pembiayaan ini ABC akan turut meningkatkan kapasiti perkhidmatan yang ditawarkan dengan...

Words: 2875 - Pages: 12

Free Essay

Uu Pt No 1 Tahun 1995

...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik, secara nasional maupun internasional. b. bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717); c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas; d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang......

Words: 9856 - Pages: 40

Free Essay

Kegagalan Proyek

...FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN SEBUAH PROYEK PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK: STUDI KASUS IMPLEMENTASI ERP PADA FOXMEYER Latar belakang Kasus proyek implementasi aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) di perusahaan farmasi FoxMeyer pada tahun 1996 termasuk 1 dari 10 besar kegagalan proyek teknologi i nformasi seluruh dunia periode 1990-2005[1]. FoxMeyer merupakan perusahan ke-5 terbesar farmasi di Amerika Serikat pada tahun 1995 dengan penjualan tahunan mencapai 5 triliun US$ dan pengiriman barang mencapai 500.000 jenis produk/hari. Pada prinsipnya, bisnis perusahaan bergerak di bidang healthcare services, termasuk: 1. Mendistribusikan produk farmasi, perawatan kesehatan dan kecantikan ke toko, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Dengan kata lain, customer dari FoxMeyer adalah retailer. 2. Menyediakan servis kesehatan ke fasilitas kesehatan maupun farmasi. 3. Franchaising toko [2] . Seiring dengan berjalannya waktu, FoxMeyer merasa perlu meningkatkan kinerja bisnisnya yaitu dengan cara menerapkan sistem ERP. Hal ini dilatarbelakangi ekspektasi FoxMeyer bahwa dengan adanya ERP, perusahaan FoxMeyer akan mampu mengelola informasi secara cepat dan tepat, termasuk dalam hal mengintegrasikan persediaan produk serta merespon permintaan customer dengan lebih cepat. Penjelasan Masalah Untuk melaksanakan strateginya, pada September 1993 FoxMeyer melakukan kontrak dengan SAP dan Arthur Andersen Consulting untuk mengimplementasikan SAP (R/3).......

Words: 1416 - Pages: 6