Free Essay

Rancangan 5 Tahun

In: Other Topics

Submitted By angelotaki
Words 1062
Pages 5
MATEMATIK (PERANCANGAN 5 TAHUN : 2014 - 2018)
ANALISIS SWOT KEKUATAN (S) S1 | Pengurusan dan kepimpinan yang mantap. | S2 | Hubungan dan kerjasama baik di kalangan warga sekolah. | S3 | Komunikasi baik antara pentadbir dan semua guru. | S4 | Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan guru lepasan ijazah. | S5 | Guru-guru yang komited dan optimis. | S6 | Kemudahan fizikal dan ICT. | | KELEMAHAN (W) W1 | Guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah. | W2 | Sebilangan murid yang kurang berminat untuk belajar. | W3 | Guru dibebankan dengan pelbagai tugas dan aktiviti. | W4 | Murid terlalu bergantung dengan guru. | W5 | P & P sebahagian guru perlu dimantapkan. | W6 | Kurang pembudayaan PBS. | W7 | Pelajar tidak sedar bahawa mereka dinilai setiap masa. | | | | PELUANG (O) O1 | Sokongan dari PIBG dan wakil rakyat. | O2 | Hubungan baik dengan PPD, JPN dan pihak yang terlibat. | O3 | Hubungan baik dengan masyarakat setempat. | O4 | Kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah kelompok. | O5 | Perhubungan yang baik dengan bekas pelajar (ALUMNI). | O6 | Jalinan di antara sekolah-sekolah berhampiran. | O7 | Penguasaan fakta asas murid lemah. | | | | ANCAMAN (T) T1 | Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang berbeza. | T2 | Kekangan masa. | T3 | Banyak program sampingan. | T4 | Masalah keluarga. | T5 | Kurang perhatian dan sokongan dari ibu bapa. | T6 | Pengaruh negatif rakan sebaya. | | TOWS MATRIKS – KSSR/PBS | KEKUATAN (S) S1 | Pengurusan dan kepimpinan yang mantap. | S2 | Hubungan dan kerjasama baik di kalangan warga sekolah. | S3 | Komunikasi baik antara pentadbir dan semua guru. | S4 | Mempunyai guru-guru yang berpengalaman dan guru lepasan ijazah. | S5 | Guru-guru yang komited dan optimis. | S6 | Kemudahan fizikal dan ICT. | | KELEMAHAN (W) W1 | Guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah. | W2 | Sebilangan murid yang kurang berminat untuk belajar. | W3 | Guru dibebankan dengan pelbagai tugas dan aktiviti. | W4 | Murid terlalu bergantung dengan guru. | W5 | P & P sebahagian guru perlu dimantapkan. | W6 | Kurang pembudayaan PBS. | W7 | Pelajar tidak sedar bahawa mereka dinilai setiap masa. | | PELUANG (O) O1 | Sokongan dari PIBG dan wakil rakyat. | O2 | Hubungan baik dengan PPD, JPN dan pihak yang terlibat. | O3 | Hubungan baik dengan masyarakat setempat. | O4 | Kerjasama yang baik dengan sekolah-sekolah kelompok. | O5 | Perhubungan yang baik dengan bekas pelajar (ALUMNI). | O6 | Jalinan di antara sekolah-sekolah berhampiran. | O7 | Penguasaan fakta asas murid lemah. | | SO S4,O2 ST1 | : | Meminta JU mengadakan program pemantapan TMK kepada guru-guru (KSSR). | | | Mengadakan bengkel penyediaan instrumen dalam setiap disiplin ilmu (PBS). | S6,O1 | | Kemudahan ICT seperti “smart board” dibekalkan bagi membolehkan P & P dijalankan dengan lancar dan lebih berkesan. | S5,O7 | | Mengadakan program mentor-mentee sekali seminggu untuk mengukuhkan penguasaan fakta asas murid-murid. | | WO W2,O1 ST2 | : | Mengadakan bengkel penghasilan BBM untuk menarik minat murid untuk belajar. | | | Mewujudkan bank instrumen bagi setiap disiplin ilmu (PBS). | | ANCAMAN (T) T1 | Latar belakang sosio ekonomi pelajar yang berbeza. | T2 | Kekangan masa. | T3 | Banyak program sampingan. | T4 | Masalah keluarga. | T5 | Kurang perhatian dan sokongan dari ibu bapa. | T6 | Pengaruh negatif rakan sebaya. | | STS5,T6 | | Mengadakan program keibubapaan untuk pemahaman yang lebih jelas tentang pelaksanaan KSSR/PBS. | | WTW5,T5 | | Memohon pihak JPN/PPD mengadakan bengkel/taklimat untuk pengurusan yang lebih efisien (KSSR). | | | Murid dibekalkan dengan instrumen sebagai proses pengukuhan di rumah (PBS). | |
PERANCANGAN STRATEGIK PBS Isu Strategik | Guru-guru kurang mahir dalam penghasilan eviden. | Matlamat Strategik | Pengurusan penghasilan eviden yang menepati DSK dengan DSP. | Strategi | KPI | Sasaran TOV 2013 | Sasaran 2014 | Sasaran 2015 | Sasaran 2016 | Sasaran 2017 | Sasaran 2018 | Sasaran ETR 2019 | Melaksanakan program pementoran kepada semua guru | % semua guru | 27% | 35% | 45% | 60% | 80% | 90% | 100% |

PERANCANGAN STRATEGIK KSSR Isu Strategik | Guru tidak dapat mengaplikasikan EMK dalam P & P. | Matlamat Strategik | Guru akan menggunakan EMK dalam setiap disiplin ilmu. | Strategi | KPI | Sasaran TOV 2013 | Sasaran 2014 | Sasaran 2015 | Sasaran 2016 | Sasaran 2017 | Sasaran 2018 | Sasaran ETR 2019 | Murid dibekalkan dengan instrumen sebagai proses pengukuhan di rumah | % semua guru | 35% | 50% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% |

PELAN TAKTIKAL PBS Isu Strategik | Guru kurang mahir dalam penghasilan instrumen. | Matlamat Strategik | Guru dapat menghasilkan instrumen yang bertepatan. | Objektif | Guru dapat membina instrumen yang bersesuaian dengan DSP dan DSK. | Strategi | Melaksanakan program pementoran kepada guru-guru. | Bil. | Aktiviti/Program | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | 1. | Pembinaan dalam P & P instrumen (B1 - B3) | * Pentadbir * Ketua Panitia * Guru-guru KSSR | Februari - Mei | OS 2700 OS 2900 | 50% | 2. | Pembinaan dalam P & P instrumen (B4 - B6) | * Pentadbir * Ketua Panitia * Guru-guru KSSR | Julai - Oktober | OS 2700 OS 2900 | 50% |
PELAN TAKTIKAL KSSR Isu Strategik | Guru tidak dapat mengaplikasi EMK dalam P & P. | Matlamat Strategik | Semua guru dapat aplikasi EMK dalam P & P semua disiplin ilmu. | Objektif | Guru mahir mengaplikasikan EMK dalam P & P semua disiplin ilmu. | Strategi | Melaksanakan program pemantapan EMK kepada semua guru. | Bil. | Aktiviti/Program | Tanggungjawab | Tempoh/Hari | Kos/Sumber | Output | 1. | Program Pemantapan TMK | * Pentadbir * Ketua Panitia * Peserta Kursus KSSR | Jan - Okt | OS 2700 OS 2900 | 50% |

PELAN OPERASI KSSR Nama Program | Bengkel Pemantapan EMK | Matlamat | Semua guru dapat aplikasi EMK dalam P & P dalam semua disiplin ilmu KSSR. | Objektif | Guru dapat mengaplikasikan EMK dengan efisien dalam P & P KSSR. | Tempoh | 26hb Mei 2014 | Sasaran | Semua guru KSSR | Kos | RM200.00 | LANGKAH | PROSES KERJA | TANGGUNGJAWAB | TEMPOH | STATUS/PELAN KONTIGENSI | 1 | Mesyuarat * Taklimat oleh Ketua Panitia. * Pelantikan AJK dan agihan tugas. * Penetapan tarikh, tempat, pengisian kursus, anggaran kos dan hal-hal lain. | * Guru Besar & GPK * Ketua-ketua Panitia * Penyelaras KSSR | Feb | Sekiranya GB tiada, PK Pentadbiran akan mempengerusikan mesyuarat. | 2 | Persiapan * Tempat * Bahan Kursus * Penyediaan LCD, “PA System” | * Penyelaras KSSR | Jan – Okt | | 3 | Surat-menyurat | * Setiausaha | Jan – Okt | | 4 | Pemantauan Program | * Guru Besar & GPK * Ketua-ketua Panitia * Penyelaras KSSR | Mei & Okt | | 5 | Penilaian & Post-Mortem | * Pentadbir * Guru yang mengikuti kursus | Mei & Okt | | 6 | Laporan & Dokumentasi | * Setiausaha | Mei & Okt | |

PELAN OPERASI PBS Nama Program | Program Pementoran kepada guru-guru. | Matlamat | Guru mahir dalam penghasilan instrumen. | Objektif | Guru dapat membina instrumen yang bersesuaian dengan DSP & DSK. | Tempoh | 10hb Februari 2014 | Sasaran | Semua guru KSSR | Kos | RM200.00 | LANGKAH | PROSES ALIRAN KERJA | TANGGUNGJAWAB | TEMPOH | PELAN KONTIGENSI | 1 | Mesyuarat * AJK Program Pementoran * Penetapan tarikh, pengisian kursus, dan hal-hal lain. | * AJK Program Pementoran * Ketua Panitia | Jan | Jika Pengerusi Program tiada, setiausaha akan mengambil alih. | 2 | Persiapan * Tempat * Bahan Kursus * Penyediaan RF | * AJK Program Pementoran * Ketua Panitia | Feb | AJK akan bertanggungjawab. | 3 | Surat-menyurat | * Setiausaha | Jan – Okt | AJK akan bertanggungjawab. | 4 | Pemantauan Program | * Pentadbir | Mei & Okt | | 5 | Penilaian & Post-Mortem | * Pentadbir * Semua guru yang mengikuti program | Mei & Okt | | 6 | Laporan & Dokumentasi | * Setiausaha | Mei & Okt | |

Similar Documents

Free Essay

Rancangan Slot

...kreativiti, seni visual dan kecerdasan bahasa. | Kosa Kata | : Ikan yu, penyu, bintang laut, obor-obor, ketam, kuda laut. | Pelaksanaan pengajaran dan Pembelajaran Masa / Langkah | Isi Kandungan | Aktiviti | Bahan / Catatan | Set induks (5 minit) | Bersoal jawabEjaan nama hidupan laut: * Ikan yu * Penyu * bintang laut * obor-obor * ketam * kuda laut | * Guru dan murid berbual dan bersoal jawab tentang hidupan laut yang diketahui dan biasa dilihat. * Guru menunjukkan gambar haiwan dan meminta murid mengeja dan menyebut nama haiwan tersebut. | Nilai : mengikut giliran, dan menjana idea Bahan : Gambar-gambar hidupan laut seperti ikan yu, penyu, bintang laut, obor-obor, ketam, kuda laut | Langkah 1 (20 minit) | Jawab soalanMelukis gambar dengan set ‘magic shape’ | * Guru akan menyebut nama murid dan minta murid untuk menceritakan tentang haiwan tersebut. * Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru dengan jawapan yang betul: ContohSoalan: Di mana penyu hidup?Jawapan: Penyu hidup di dalam laut. * Murid melukiskan gambar hidupan laut menggunakan ‘magic shape’. | Nilai : Berusaha, berani memcuba, yakin, memahami dan kreativiti. Bahan: Kertas lukisan, kertas warna, set ‘magic shape’. | Penutup(5 minit) | Refleksi | * Murid menunjukkan gambar hidupan laut yang dilukis. * Guru membuat rumusan dan murid diminta mengulang semula nama-nama hidupan yang telah dilukis. | Nilai : Mengingat, yakin terhadap diri, memahami, tidak berputus......

Words: 398 - Pages: 2

Premium Essay

Physioex Activity 5 of Exercise 5

...Exercise 5: Cardiovascular Dynamics: Activity 5: Studying the Effect of Blood Vessel Radius on Pump Activity Lab Report Pre-lab Quiz Results You scored 80% by answering 4 out of 5 questions correctly. 1. The heart is resting during You correctly answered: c. ventricular diastole. 2. The right side of the heart pumps blood You correctly answered: d. to the lungs. 3. The layer of the blood vessel that is stimulated by the autonomic nervous system is You correctly answered: b. smooth muscle. 4. In the experiment, the pump simulates Your answer : d. the left atrium of the heart. Correct answer: b. the left ventricle of the heart. 5. If the right beaker simulates the flow of blood to the systemic circuit of the body, what do the right valve and flow tube represent? You correctly answered: d. aortic valve and aorta 06/14/13 page 1 Experiment Results Predict Question: Predict Question: If you increase the flow tube radius, what will happen to the pump rate to maintain constant pressure? Your answer : a. The pump rate will increase. Stop & Think Questions: When the piston of the pump reaches its lowest point, the volume remaining in the pump is the You correctly answered: b. end systolic volume. If you increase the right flow tube radius, what will happen to resistance and flow rate? You correctly answered: b. Flow rate will increase and resistance will decrease. If the left flow tube represents the pulmonary veins, what does the left source beaker represent? You correctly......

Words: 608 - Pages: 3

Free Essay

Analisis Laporan Keuangan Lima Tahun Pt Unilever Indonesia Tbk

...ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LIMA TAHUN PT UNILEVER INDONESIA TBK Oleh: Yessica Angkawijaya 08120110013 Calandra Alencia Haryani 08120110014 Felicia Francisca 08120110017 Andrew Janaprasetya 01220110075 Chin Lung 01220110034 UNIVERSITAS PELITA HARAPAN KARAWACI 2013 BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TENTANG UNILEVER PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever’s Zeepfabrieken NV dengan akta No 23 dari Pak AH van Ophuijsen, notaris di Batavia. Akta ini disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No 14 pada tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No 3. Nama perusahaan berubah menjadi PT Unilever Indonesia Dengan akta No 171 dari notaris Ny Kartini Muljadi SH tanggal 22 Juli 1980. Kemudian, namanya berubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta No 92 dari notaris Mudofir Hadi SH Mr tanggal 30 Juni 1997 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan No.C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 2.620 15 Mei 1998 Tambahan No 39. Perusahaan tercatat 15% sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 pada tanggal 16 November 1981. Pada tanggal 24 Juni 2003 di......

Words: 3029 - Pages: 13

Free Essay

Rancangan Perniagaan

... Rancangan perniagaan ini disediakan supaya latar belakang syarikat Spag On Us Enterprise dan latar belakang pemilik-pemilik syarikat jelas ditujukan kepada para pelanggan, ahli-ahli organisasi dan juga pihak yang berpotensi untuk bekerjasama dengan syarikat kami. Di samping itu, rancangan ini juga penting untuk perancangan bajet perniagaan kami, meramalkan keuntungan, risiko dan juga cara terbaik untuk syarikat kami beroperasi. Dalam rancangan ini, kami membuat anggaran yang berkaitan dengan beberapa aspek penting perniagaan iaitu struktur organisasi syarikat kami, keadaan kewangan, cara beroperasi, kekuatan syarikat kami dan juga risiko dan halangan yang akan dihadapi apabila perniagaan mula dijalankan. Kami telah merancang cara-cara dan teknik-teknik yang akan kami gunakan untuk memasarkan dan mempromosikan makanan yang akan dijual, iaitu spageti berperisa sos tomato sosej dan salad. Dalam aspek operasi, jadual operasi telah dirancang supaya setiap pemegang saham mengetahui skop tanggungjawab masing-masing dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing mengikuti tarikh dan masa perniagaan yang telah ditetapkan dalam rancangan. Kami telah membentuk sebuah struktur organisasi yang kukuh dengan melantik ahli yang bersesuaian untuk memegang jawatan-jawatan yang diperlukan oleh syarikat kami. Struktur organisasi syarikat kami yang kukuh akan dapat menjamin perniagaan kami dapat dijalankan dengan lancar dan memaksimumkan sumber manusia yang sedia ada. Rancangan......

Words: 10035 - Pages: 41

Free Essay

Rancangan Pengajaran

...RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN – MATEMATIK Tarikh : 21 Ogos 2014 ( Khamis ) Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi Kelas : Tahun 2 Tajuk : Nombor dan Operasi ( Darab ) Standard kandungan : 4.2 Melengkapkan ayat matematik Standard Pembelajaran : 4.2.i – membina sifir dua,lima,sepuluh dan empat Objektif : Pada akhir PdP , murid dapat ; Membina sifir dua berpandukan gambar yang diberi . Fasa | Aktiviti | Catatan | Set Induksi( 5 minit ) | NyanyianMurid menyanyi lagu “SIFIR DUA “ bersama dengan guru .( mengikut rentak lagu “ Orang Kampung “) | didik hibur ( nyanyian ) | PerkembanganIsi 1 ( 10 minit ) | i. Murid membuat pemerhatian pada bahan maujud yang disediakan oleh guru . ii. Minta 3 orang murid datang ke hadapan kelas .Setiap murid diminta memasukkan 2 batang penyedut minuman ke dalam setiap cawan yang disediakan . iii. Murid bersoal-jawab bersama guru : a) Ada berapa bilangan cawan yang ada ? b) Ada berapa penyedut minuman dalam setiap cawan ? c) Berapakah jumlah penyedut minuman kesemuanya ? iv. Berpandukan aktiviti yang telah dilakukan, murid dibimbing melengkapkan ayat matematik darab. Ayat Matematik :6 6 2 2 3 3 X = | Ulang aktiviti 1 , dengan menambah bilangan cawan dan penyedut minuman. | PerkembanganIsi 2 ( 20 minit ) | i. Murid......

Words: 570 - Pages: 3

Free Essay

Rancangan Kerja

... Rancangan Kerja Komisi Kaderisasi Visi Terbangunnya sistem kaderisasi mahasiswa yang solid, efektif, dan terintegrasi untuk mendorong terwujudnya transformasi struktural MM FE UI Penjelasan Visi Dalam sebuah organisasi, kaderisasi merupakan suatu hal yang penting dan identik dengan regenerasi. Kaderisasi juga menentukan apakah sebuah organisasi akan tetap eksis dan mampu mewujudkan visi-misnya. Berarti kaderisasi merupakan sesuatu yang memiliki urgensi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan suatu sistem kaderisasi. Pembangunan sistem bertujuan untuk membungkus proses pengaderan agar tetap berjalan pada jalur yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai – nilai yang ada. Pembangunan sistem kaderisasi mahasiswa yang dibutuhkan adalah pembangunan sistem yang solid, efektif, dan terintegrasi. Solid berarti kuat, melekat, dan tidak mudah digoyahkan. Sistem kaderisasi yang solid bertujuan untuk membentengi dan melindungi kaderisasi mahasiswa FE UI dari berbagai macam kepentingan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan antar mahasiswa FE UI. Dengan sistem kaderisasi yang solid juga diharapkan mampu meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan FE UI. Efektif berarti sistem kaderisasi yang dibangun memiliki efektivitas sehingga kaderisasi mahasiswa FE UI dapat tercapai tujuannya. Selain itu, efektif juga diharapkan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap pihak – pihak yang berkaitan dengan proses......

Words: 1852 - Pages: 8

Premium Essay

Byp 5-5

...BYP 5-5 BYP 5-5 COMMUNICATION ACTIVITY | | (a), (b) President Surfing USA Co. Dear Sir: As you know, the financial statements for Surfing USA Co. are prepared in accordance with generally accepted accounting principles. One of these principles is the revenue recognition principle, which provides that revenues should be recognized when they are earned. Typically, sales revenues are earned when the goods are transferred to the buyer from the seller. At this point, the sales transaction is completed and the sales price is established. Thus, in the typical situation, revenue on the surfboard ordered by Flutie is earned at event No. 8, when Flutie picks up the surfboard. The circumstances pertaining to this sale may seem to you to be atypical because Flutie has ordered a specific kind of surfboard. From an accounting standpoint, this would be true only if you could not reasonably expect to sell this surfboard to another customer. In such case, it would be proper under generally accepted accounting principles to recognize sales revenue when you have completed the surfboard for Flutie. Whether Flutie makes a down payment with the purchase order is irrelevant in recognizing sales revenue because at this time, you have not done anything to earn the revenue. A down payment may be an indication of Flutie’s “good faith.” However, its effect on your financial statements is limited entirely to recognizing the down payment as unearned revenue. If you have further......

Words: 253 - Pages: 2

Premium Essay

5 Steps to a 5

...Gregory 1 AP English 7/29/15 A. The author states in the first sentence that he hopes the passage will be useful and instructive. C. The first two sentences appeal to the reader in order to get an emotional response, pathos. 3. A. The author does not use this term in the section where he talks about his illness. 4. A. Decent drapery is a metaphor for hiding his scars and ulcers. 5. E. The author was explaining the English characteristics and how the worst thing to do to an English person is to identify their scars from life. 6. B. The author wondered if it was decent of him to publish his writing. 7. B. Instinct is used to describe why guilt and misery shrink. Instinct is the cause of the effect of guilt and misery. 8. A. The previous line stated infirmity and misery which implied guilt. 9. B. The author struggled with opium, explains what made him enjoy the drug. This shows his mixed feelings about opium. 10. B. The author seems to be telling the entire story without withholding information. He also noted he was not sure if he should release this to the public. Gregory 2 11. E. Enumeration was used in the sentence with a list of all the tasks done by the slaves. In the sentence that describes a representative that is proud about his election to a slave’s election to do errands at the Great House Farm which is an analogy. Parallelism is used in the phrase “the highest joy and the deepest sadness.” “Into all of their songs they......

Words: 1336 - Pages: 6

Free Essay

Pengaruh Penduduk Pendatang Bagi Kelangsungan Hidup Kota Jakarta Pada Tahun 2012

...sangat signifikan khususnya Jakarta karena pada saat itu pemerintah menggunakaan sistem sentralisasi yaitu menempatkan Jakarta sebagai pusat pembangunan modern di Indonesia. Disaat Jakarta tumbuh sebagai kota yang modern, kota-kota lain disekitarnya terutama daerah di luar Pulau Jawa. Karena itu banyak penduduk dari kota lain yang berkeinginan untuk berkunjung ke Jakarta untuk sekedar wisata, bahkan untuk menyambung hidup. Banyaknya penduduk kota lain yang masuk ke Jakarta menimbulkan permasalahan baik bagi penduduk tersebut maupun bagi kota Jakarta sendiri. Jakarta dianggap sebagai kota yang pas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada ditempat mereka terdahulu. Menurut badan kependudukan di Jakarta, jumlah penduduk pada tahun 2010 mencapai 9607787 jiwa1 hampir seperempat dari penduduk Indonesia yang mencapai 241 juta jiwa2. Urbanisasi tidak dapat dihindari dari Indonesia yang dulunya menganut sistem sentralisasi. Pembangunan di pusat lebih diutamakan dari pembangunan didaerah. Karena itu walaupun Indonesia mempunyai sistem pembangunan sebagai bagian dari kemajuan bangsa, yang dimajukan hanyalah daerah pusat atau pulau jawa. Sekarang perkembangan dipulau jawa sudah sangat pesat berbeda dengan pembangunan di pulau lain seperti Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Daerah-daerah ini masih menggunakan pertanian dan pertambangan sebagai tumpuan utama perekonomian mereka. Dengan pengalihan lahan yang semakin sering dilakukan oleh pemerintah, semakin......

Words: 5259 - Pages: 22

Free Essay

Uu Pt No 1 Tahun 1995

...UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847: 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik, secara nasional maupun internasional. b. bahwa disamping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717); c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas; d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang......

Words: 9856 - Pages: 40

Free Essay

Rancangan Operasi

...6.0 RANCANGAN OPERASI Perniagaan Jazz dobi menyediakan perkhidmatan dobi di Universiti Utara Malaysia(UUM).Walaupun di UUM terdapat mesin basuh di setiap blok dewan penginapan namun pihak perniagaan Jazz dobi mendapati kuantiti mesin basuh tersebut tidak dapat semua pelajar yang dapat mengunakannya .Selain itu mesin basuh yang terdapat di dewan penginapan hanya boleh digunakan untuk membasuh pakaian biasa sahaja.Tambahan pula,pelajar terpaksa menunggu dalam masa yang agak lama untuk gilirannya.Jadi pihak perniagaan Jazz dobi mengambil keputusan untuk memulakan perniagaan dobi tetapi sebelum memulakannya perniagaan Jazz dobi telah membuat kaji selidik terhadap pelajar UUM untuk mendapatkan pendapatnya tentang perniagaan dobi di kawasan UUM.Melalui kaji selidik itu,pihak perniagaan Jazz dobi mendapati kebanyakkan pelajar memberi pandangan positif terhadap perniagaan dobi.Selepas perbincangan dengan pengurusan atasan Jazz dobi tentang tempat operasi,masa dan kewangan .Perniagaan Jazz dobi telah ditubuhkan di kawasan UUM iaitu di dalam kampus dan juga di luar kampus . 6.1 PROSES PERKHIDMATAN Syarikat Jazz Dobi menyediakan dua jenis perkhidmatan iaitu secara layan diri bagi pelajar atau staff UUM yang kesuntukkan masa boleh menggunakan perkhidmatan ini bila-bila masa sahaja kerana perkhidmatan layan diri akan beroperasi selama 24 jam.Hal ini juga memudahkan pelanggan yang selalu menggunakan dobi layan diri di Changlun kerana jika perkhidmatan ini sudah berada di UUM......

Words: 613 - Pages: 3

Free Essay

Rancangan Perniagaan

...lori) untuk berpindah ke tempat yang baru. Rancangan perniagaan ini dibangukan untuk mengkaji prestasi dengan meramal keuntungan jualan dalam masa lima tahun sebelum dilancarkan secara rasmi. Selain itu, pelan ini dirangka untuk mengetahui dana peruntukan yang diperlukan bagi pemulaan Packman Enterprise. Objektif Packman Enterprise menganggarkan jualan meningkat sebanyak lima peratus setiap tahun kerana kami sudah dikenali oleh penduduk setempat dan mempunyai pelanggan tetap. Selain itu, kami menjangka akan melaksanakan sebanyak 150 hingga 200 servis dalam masa satu tahun. Misi Packman Enterprise adalah menjalankan perniagaan yang menguntungkan dengan menyediakan perkhidmatan yang konsisten dan cemerlang kepada pelanggan dengan memahami keperluan dan kehendak pelanggan. Selain itu, Packman Enterprise ingin menerapkan budaya yang positif dalam kalangan pekerja sendiri seperti kerjasama. Packman Enterprise menarik perhatian pelanggan dengan menawarkan promosi percuma dekorasi rumah atau pejabat bagi 3 pelangan pertama yang mengunakan perkhidmatan kami. Kami juga mendekatkan diri dengan pelanggan melalui media massa seperti applikasi instagram, kad perniagaan dan poster yang diedarkan di sekitar Shah Alam. Kunci kejayaan Packman Enterprise adalah pengalam bekerja sebagai eksekutif jualan yang dimiliki oleh ketua pegawai eksekutif dan pengurus pemasaran. Masing-masing mempunyai pengalaman bekerja selama 10 tahun dan 6 tahun. Justeru itu, pemasaran akan menjadi......

Words: 393 - Pages: 2

Premium Essay

Lab 5

... |Acid |Pure Water | |Solution 2 |1 |Acid |Lemon Juice | |Solution 3 |12 |Base |Bleach | |Solution 4 |5 |Acid |Coffee | 1. How many drops of wide range indicator will you use for each test, based on industry standards such as the LaMotte field test? 10 Section 2: Now that you understand how to read pH measurements, go out into the field to gather pH samples from 3 different lakes to take back to the lab for testing, and answer the following question: 2. What was the pH level measured at Lake 1? 6 3. What was the pH level measured at Lake 2? 4 4. What was the pH level measured at Lake 3? 5 5. Which two lakes have the highest levels of acidity in their water? Lake 2 and 3 6. Based off of the information gathered at each lake, explain why your results may have turned out this way. What environmental phenomenon is at work here? Lake one is near a populated city that has car factories in it so there’s a bigger chance for pollution and chemical run offs from possible nearby roads. Lake 2 is at a......

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Case 5

...Textbook Assignment: 4-15, 4-17, 5-34-&5-35 Mayra Flores ACC/497 March 10, 2016 Donald Autrey 4-15 Identify five other ways in which the Private Securities Reform Act of 1995 will potentially change auditors’ legal liability. Explain how each is of potential benefit to the auditor 1. If the auditor thinks he/she found illegal acts by management, they are require reporting it to someone in higher position other than management. Those people will need to report it to SEC within 24 hours of the notification. The Reform act clearly says the auditor will not be held accountable for any actions against the company. 2. The Reform Act makes the accuser responsible for a good portion of legal fee the defendants is charge with. 3. The Reform Act also helped auditors with limiting lawsuits. Not everyone can sue them. 4. 5. 4-17 a. Identify how the Sarbanes-Oxley Act of 2002 changed the audit environment for auditors. The Sarbanes-Oxley Act has change the audit environment because auditors use to have certain strategies and are no longer accepted. Now, they focused on both testing controls and internal control. They also have to work with management and gives them feedback on control and internal criteria. b. Identify and explain new liabilities for managements of public companies created by the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Managers now have to take responsibility for many different things. This means they are responsible for......

Words: 514 - Pages: 3

Free Essay

Chanel No.5

...INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SETTINGS / DESIGNER CASE STUDY RESEARCH TASK FASHION DESIGN Fashion design - brand : CHANEL History of Chanel No.5 Chanel No.5 is the first perfume launched by French couturier Gabrielle "Coco" Chanel in 5 May, 1921. The chemical formula for the fragrance was compounded by French-Russian chemist and perfumer Ernest Beaux. The number 5 to Coco Chanel means good luck. She released this perfume on the 5th day of the 5th month and it's main sent is May rose and jasmine. Coco's famous quote on Chanel No.5 is “what is very important in a fragrance, is that the fragrance has some kind of mystery” The Chanel No.5 journey starts of in the fields of May roses at the Mul family's generations-old flower farm, in Pégomas, France. The weather is perfect for growing and picking roses: fresh and not too warm. Every single rose that goes into each bottle of No. 5 parfum is harvested by hand right there. A 30mL bottle of No. 5 parfum contains 1,000 jasmine flowers and 12 May roses - all from this same field. On average, it takes an hour and 20 minutes for a flower to go from being plucked in the field to being processed in the factory. Workers gently place the roses in the pockets of their aprons and transfer them into big burlap sacks; once these sacks are full, they’re loaded onto flatbed trailers and pulled by tractor back to the plant. Jean-Francois Vieille, a cousin of Joseph Mul’s, oversees operations at the prettily landscaped......

Words: 1696 - Pages: 7