Free Essay

Reclame

In: Business and Management

Submitted By plancke
Words 1386
Pages 6
VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAK: AARDRIJKSKUNDE
Dit is de vakfiche voor alle studierichtingen 3de graad bso Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche is geldig vanaf 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2014.

LEERDOELEN
De eindtermen vind je op deze website: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derdegraad/bso/vakgebonden/eerste-en-tweede-leerjaar/project-algemene-vorming/eindtermen.htm http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/derdegraad/bso/vakgebonden/derde-leerjaar/project-algemene-vorming/uitgangspunten.htm

VERLOOP EN EVALUATIE VAN DE EXAMENS
De examenvragen worden opgesteld op basis van het voorgeschreven programma. Het examen is schriftelijk en duurt maximaal 2u. Je brengt een recente (= niet ouder dan 4 jaar) schoolatlas, schrijfgerief en lat mee naar het examen. Let op: als je atlas ouder is dan 4 jaar, kunnen wij niet garanderen dat je alle vragen correct kan oplossen.

Het examen bevat verschillende soorten vragen.

gesloten vragen
Bij gesloten vragen formuleer je zelf geen antwoord. Je kiest een antwoord uit een aantal mogelijkheden of combineert gegeven elementen om een antwoord samen te stellen. De meest voorkomende soorten gesloten vragen in onze examens zijn meerkeuzevragen, combinatievragen en ordeningsvragen.

Open vragen zijn vragen waarop je het antwoord zelf formuleert. Dat antwoord kan erg kort zijn maar ook vrij lang. .

Voor de meerkeuzevragen moet je de juiste mogelijkheid kiezen om de vraag te beantwoorden of een zin aan te vullen. Je krijgt daarvoor telkens drie of vier mogelijkheden. Er is altijd maar één juist antwoord. Een combinatievraag is een vraag waarbij je de juiste combinatie maakt tussen twee of meer groepen elementen. Je krijgt telkens meer elementen dan je nodig hebt om de vraag te beantwoorden. Er blijven dus altijd elementen over. Bij ordeningsvragen moet je elementen in een chronologische of andere logische volgorde zetten.

open vragen

VAARDIGHEDEN
Onderstaande vaardigheden kunnen in volgende domeinen worden geëvalueerd. Domein 1: Natuur. Domein 2: Energie. Domein 3: Duurzaamheid. Domein 4: Toerisme. Domein 5: Actualiteit en wereldproblemen.het beschrijven, het herkennen en het ontleden van landschappen aan de hand van beeldmateriaal en kaartstudie;het selecteren van informatie uit bronnenmateriaal (zoals beeldmateriaal, schema's, tabellen, diagrammen, grafieken, kaarten, cartoons, toeristische folders, foto's, klimatogrammen, data enz.) omtrent een (actueel) aardrijkskundige probleemstelling;

– – – – –

het selecteren van informatie kritisch verantwoorden en beargumenteren; het ontwikkelen van een vraagstelling om de aardrijkskundige informatie kritisch te benaderen; het afwegen van verschillende argumentaties tegenover elkaar en correct formuleren; het verwoorden en verklaren van ruimtelijke processen; het gebruik van communicatie, praktische en sociale vaardigheden om aardrijkskundige informatie te verwerven op verschillende ruimtelijke schaalniveaus en de resultaten daarvan verwoorden;het selecteren, het analyseren en het interpreteren van kaarten om aardrijkskundige vragen te beantwoorden;het inschatten en het interpreteren van feiten, gegevens en situaties op basis van verworven kennis;het implementeren van de actualiteit in de verschillende aardrijkskundige domeinen.

LEERDOELEN
DOMEIN 1 : NATUUR

Leerdoelen.

Wat je op het examen kan verwachten.

Toepassingen en elementen uit de eigen leefwereld in verband brengen met natuurwetenschappelijke verschijnselen

1.1

Weer en klimaat: uitleggen van het begrip weer. weerselementen: o verwoorden. o aflezen op een weerbericht. factoren die de temperatuur in België beïnvloeden. uitleggen van het begrip klimaat. de verschillende klimaatgebieden op de wereldkaart kunnen aflezen.

1.2

Vegetatiegebieden in Europa: de verschillende vegetatiegebieden op de wereldkaart kunnen aflezen. de verschillende vegetatiegebieden op een wereldkaart kunnen opzoeken. verband leggen tussen de wereldklimaatkaart en wereldvegetatiekaart. de verschillende vegetaties: o beschrijven. o herkennen op foto.

1.3

klimatogrammen: ontleden. beschrijven van het klimaat. verbanden leggen tussen een klimatogram, het klimaat en de vegetatie.

Domein 2: ENERGIE

Leerdoelen

Wat je op het examen kan verwachten.

Toepassingen en elementen uit de eigen leefwereld in verband brengen met natuurwetenschappelijke verschijnselen.

2.1

Energieverbruik: verklaren van het groeiend energieverbruik in: o de wereld. o de industrielanden. o de ontwikkelingslanden. o de landen in ontwikkeling. vergelijken van het energieverbruik in verschillende landen a.d.h.v. tabellen, grafieken enz.

2.2

Energiebronnen: beschrijven van de evolutie van de fossiele energiebronnen. beschrijven van de evolutie van de alternatieve energiebronnen.

2.3

Aardolie: aanduiden en benoemen van de belangrijkste productiegebieden van aardolie op een atlaskaart. aanduiden en benoemen van de belangrijkste verbruiksgebieden van aardolie op een atlaskaart. beschrijven van de belangrijkste transportmiddelen van aardolie. beschrijven van mogelijke problemen bij het olietransport. aflezen van de belangrijkste transportwegen van aardolie op een atlaskaart. noteren van de belangrijkste olietransportwegen op een blinde kaart. beschrijven van de olietransportwegen.

2.4

Alternatieve energiebronnen: zonne-energie o benoemen en beschrijven van de voordelen. o benoemen en beschrijven van de nadelen. kernenergie o benoemen en beschrijven van de voordelen. o benoemen en beschrijven van de nadelen. waterenergie o benoemen en beschrijven van de voordelen. o benoemen en beschrijven van de nadelen.

windenergie o benoemen en beschrijven van de voordelen. o benoemen en beschrijven van de nadelen. 2.5 Fossiele energiebronnen: benoemen van de fossiele energiebronnen beschrijven van de voordelen van elke fossiele energiebron. beschrijven van de nadelen van elke fossiele energiebron.

Domein 3: DUURZAAMHEID

Leerdoelen.

Wat je op het examen kan verwachten.

Met concrete voorbeelden aantonen hoe natuurwetenschappen bijdragen tot een duurzame leefomgeving.

3.1

Ecologische voetafdruk: definiëren verklaren van ongelijkheid tussen regio's a.d.h.v. statische gegevens. suggereren van oplossingen door een duurzame levensstijl voor een: o individu. o land. verklaren van de invloed van deze oplossingen op de ecologische afdruk.

3.2

Eindigheid van grondstoffen: beschrijven van de productieplaatsen. beschrijven van de consumptieplaatsen. aantonen dat de ontginning van grondstoffen eindig is.

3.3

Duurzaam beheer van grondstoffen en energie: klasseren van voorbeelden op "De Ladder van Lansink" voorbeelden geven van preventie, hergebruik, sorteren en recyclen, verbranden en storten.

Domein 4: TOERISME

Leerdoelen.

Wat je op het examen kan verwachten.

De mogelijkheden van culturele vrijetijdsbesteding verkennen.

4.1

Begrip toerisme: verwoorden

4.2

Aantrekkingsfactoren van een toeristisch gebied: menselijke aantrekkingsfactoren: o opsommen. o herkennen op foto en kaart. natuurlijke aantrekkingsfactoren: o opsommen. o herkennen op foto en kaart. verwoorden van de evolutie van een toeristisch gebied. a.d.h.v. foto's of kaarten.

4.3

België: toeristische streken: o situeren op kaart. o de voornaamste aantrekkingsfactoren benoemen. cultuurhistorische steden: o benoemen. o situeren op kaart.

4.4

Europa: situeren van toeristische streken op kaart. situeren van cultuurhistorische steden op kaart.

4.5

Sociale, economische en ecologische aspecten van het toerisme: positieve aspecten van een toeristische plaats of streek o verwoorden van: • sociale aspecten. • economische aspecten. • ecologische aspecten. o herkennen op beeld en foto. verwoorden van negatieve aspecten van een toeristische plaats of streek. o verwoorden van: • sociale aspecten. • economische aspecten.

o

• ecologische aspecten. herkennen op beeld en foto.

Domein 5: ACTUALITEIT - WERELDPROBLEMEN

Leerdoelen.

Wat je op het examen kan verwachten.

Belangrijke wereldproblemen herkennen en bespreken Natuurwetenschappelijke verschijnselen verbinden met toepassingen uit de leefwereld. Illustreren hoe natuurwetenschappen kunnen bijdragen tot een duurzame globale en lokale leefomgeving Respect opbrengen voor het leefmilieu

5.1

Globalisering en delocatie van bedrijven: Globalisering: o Definiëren. o verwoorden van de oorzaken: o gevolgen: verwoorden. herkennen op foto. Delocatie: o Definiëren. o oorzaken verwoorden. o gevolgen verwoorden.

5.2

Migraties: Internationale migraties: o verwoorden van de migraties na WO I. o aanduiden van huidige migratiestromen op wereldkaart. o verwoorden van de huidige migratiestromen a.d.h.v. statistische cijfers. Push- en pullfactoren van migraties: o opsommen van factoren. o verklaren van de factoren vanuit socio-economisch standpunt. o verklaren van de factoren vanuit politiek standpunt.

LEERMIDDELEN

De Examencommissie stelt zelf geen leermiddelen ter beschikking. Je kan ze kopen in een (online) boekhandel of ontlenen en raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan. Handboeken kunnen houvast bieden door hun didactische opbouw en samenhang. Deze elementen zorgen ervoor dat je het gevoel krijgt je zelfstudie beter te kunnen plannen en concreter te kunnen opvolgen. Daarom vind je in dit deel van de bibliografie enkele handboeken die je voldoende ondersteuning bieden om zelfstandig de leerstof te verwerken.

Uitgeverij Pelckmans www.pelckmans.be De Boeck www.secundair.deboeck.com Plantyn www.plantyn.com

3de graad Zenit Wereldvisie Geogenie Terranova Geo

2de graad Zenit

1ste graad Zenit

Atlas

Geogenie Terranova Geo Meridiaan Horizon

Geogenie Terranova Geo Meridiaan Horizon Topos

Mens en Aarde

Algemene Wereldatlas

Die Keure http://www.educatief.diekeur e.be Van In http://www.vanin.be/nl/Secu ndair-onderwijs Werkgroep didactische Middelen http://www.wdm.be/werkma ppen/aardrijkskunde/hoe

Topos

Globaal

Globaal

Hoe? "Aardrijkskunde: Basisvaardigheden Basiskaarten Begrippen"

Similar Documents

Free Essay

Thisismeh

...Reclame op het internet Iedereen die televisie kijkt herkent het. Je bent een spannende film aan het bekijken en net wanneer de film zijn hoogtepunt bereikt, is er weer dat reclameblok dat een eeuwigheid lijkt te duren met reclame dat je eigenlijk niet interesseert. Om te beginnen zullen we eerst de defintie van reclame bekijken: “Reclame is een vorm van communicatie met het doel potentiële klanten over te halen tot aanschaf van producten en diensten. Veel reclame is dan ook bedoeld om consumptie te bevorderen door het creëren en versterken van een merkimago en getrouwheid aan een merk. Het is ook het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een veelal gesponsorde boodschap.” Reclame is niets nieuw, het bestond al ten tijde van het Romeinse Rijk. De media voor reclame af te beelden zijn wel veranderd. Voor de 19de eeuw vond je het in kranten, folders,... . Wat later op de radio en televisie en sinds de komst van het algemeen gekende internet in 1996 ook op je computer, smartphone of tablet. Dat laatste is nog altijd aan zijn opmars bezig. Vroeger viel de reclame op webpaginas nog redelijk mee terwijl je er de dag van vandaag niet meer naast kunt kijken. Hoewel het natuurlijk als websurfer heel vervelend is, kan je er je voordeel wel mee halen. Zo verdienen tegenwoordig veel mensen geld met andermans reclame. Een voorbeeld daarvan is Youtube. Stel je maakt filmpjes en die worden heel populair, dan kan je een youtube-partner worden. Wat dit......

Words: 471 - Pages: 2

Free Essay

Product Placement

...Product placement Product placement 2014 Carlijne Peeks & Marlot Stuiver Begeleider: Ron Hobers 7-2-2014 2014 Carlijne Peeks & Marlot Stuiver Begeleider: Ron Hobers 7-2-2014 Beste meneer Hobers, Aan de hand van 4 deelvragen proberen wij de vraag: Hoe worden jongeren beïnvloed door (sluik)reclame? te beantwoorden. 4 deelvragen: 1) Hoe komt een reclame tot stand? 2) Hoe werkt het brein als het gaat om reclame, neuromarketing? 3) Wat is product placement? En hoe werkt het? 4) Wat voor soorten reclame uitingen zijn er allemaal? Ook door een enquête aan leeftijdsgenoten proberen wij uit te zoeken, hoe de gemiddelde tiener beïnvloed wordt. Groetjes Marlot Stuiver en Carlijne Peeks Inhoudsopgave Voorwoord……………………………………………………………………………………..1 Inhoudsopgave……………………………………………………………………………….2 Inleiding P.P…………………………………………………………………………………….3 Geschiedenis reclame……………………………………………………………………..5 Krantenartikelen………………………………………………………………………………6 Deelvraag 1……………………………………………………………………………………..10 Deelvraag 2……………………………………………………………………………………..14 Anatomie van de verleiding…………………………………………………………….17 Deelvraag 3……………………………………………………………………………………..22 Krantenartikelen incl. Apple…………………………………………………………….28 Golden globes nominaties……………………………………………………………….32 Film verslag ‘the greatest movie ever sold’……………………………………..34 Deelvraag 4………………………………………………………………………………………40 Gouden......

Words: 14921 - Pages: 60

Free Essay

Tarantino

...Publicatie: Dream adverts 3de Reclame 2014 - 2015 Dream adverts... Mijn publicatie komt uit twee passies van mij, auto’s en adverteren. In beide zijn er vele regels die bij het ontwerpen komen te kijken. Maar in de motor wereld heb je wel concept cars die naarmate hun bestaan een kunst vorm geworden zijn, Design art. Hier werken ze met nieuwe technieken, materialen en technologieën of ze ontwerpen zo futuristisch mogelijk. De concept cars moeten niet baanveilig zijn dus vallen al de regels weg voor een echte wagen te maken en is er meer vrijheid om te experimenteren. Voor concept cars gezien werden als kunstvorm was het een manier om reacties van klanten te bekijken bij het tonen van nieuwe vormen of radicale veranderingen van een automerk. In de concept cars is er meer vrijheid om te experimenteren met allerlei verschillende zaken, de meeste vernieuwingen in auto’s komen uit een concecpt car. Ook de electrische wagen starte als een concept car. In mijn uiteindelijke publicatie zal een bestaande reclame campagne ontleed worden, en al de overbodige regels en overeenkomstige regels van een wagen eruit gehaald worden. Daarna terug opgevuld worden met beeld, teks... die niet aan de regels voldoen. Zo wil ik onderzoeken of het mogelijk is om een soort nieuwe reclame te maken Kijken of deze reclame kan werken als reclame, meer als kunstvorm kan gezien worden of misschien als nieuwe manier om te brainstormen. Moeilijkheden in de publicatie is dat de regels in de reclame wereld......

Words: 281 - Pages: 2

Free Essay

Nespresso Analyse

...duidelijke advertentie. Per website 1. Wie is de zender en wie zijn ontvangers? 2. Welke communicatiemodaliteit betreft het? 3. Wat is de boodschap? Website 1: www.nespresso.nl 1. Wie is de zender en wie zijn de ontvangers? De zender is Nespresso en de ontvangers zijn de mensen die beschikken over een Nespresso koffie apparaat. En de daarvoor benodigde capsules nodig hebben. Maar de reclame is ook bedoeld om mensen te overtuigen van de kwaliteit van Nespresso. De ontvangers kunnen handig hun eigen favoriete smaak opzoeken door verschillende criteria aan te kruisen, voor het ideale kopje koffie. 2. Welke communicatiemodaliteit betreft het? Het betreft de volgende communicatiemodaliteiten, Public Relations en Reclame. Een goed voorbeeld hiervan zijn de verschillende Nespresso-reclames op de televisie met beroemdheid ‘’George Clooney’’ ook is er een spotje waarin een andere bekende acteur te zien is. Namelijk ‘’John Malkovich’’ 3. Wat is de boodschap? De belangrijkste boodschap van Nespresso is dat de koffie een bepaald imago met zich meeneemt. Door dit te combineren met een reclame met George Clooney wordt dit nog meer versterkt. Nespresso is voor mensen die houden van een exclusief kopje koffie. Website 2:...

Words: 1581 - Pages: 7

Free Essay

Oral Nederlands

...Choquerende reclame -werkloosheid is een gevolg van opleidingsniveau - Mensen zeggen dat er Te veel belastingen in België zijn. De consumptiemaatschappij zorgt over de sociale problemen en de milieuproblement. - Choquerend reclam - Belastingen in België  We zijn meer gestresseerd dan 100 jaar geleden - Alle mensen moeten dezelfde belastingen betalen - Hoe zou jij een ideale reclame maken (welke eigenschappen zijn het meest important : slogan, muziek, mopjes, ...) - supermarchés te poussent à surconsommer, tu fais une liste et tu tiens pas - salaire top sporten et top managers - le marché du travail belge est pas assez souple comment ferais tu une publicité, quels trucs utiliserai tu - le stresse nous permet de mieux performer  - un salaire de base pour tout le monde est une bonne solution pour supprimer la pauvreté -Le sponsoring est tjs efficace. Il n'y a pas de mauvaise publicité  -avantages et inconvénients d'avoir un chef féminin. Les équipes d'hommes sont +/- efficaces que équipes mixtes  -Les gens qui vivent dans la pauvreté sont responsables de leur situation Qu'est ce que tu penses de mettre de la reclame dans les syllabi pour financer l'enseignement? - Est ce que les gens sont de plus en plus stressés?  -Qu'est ce que tu penses du secret fiscal (bankgeheim)? -écart salarial homme-femme -pauvreté en Europe vs pauvreté en Afrique -import sur la fortune la question c'était "de Belgische arbeidsmarkt is niet flexibel"  et en gros on......

Words: 298 - Pages: 2

Free Essay

Uitleg Po

...PRAKTISCHE OPDRACHT MARKETING HOOFDSTUK 16 T/M 19 WAT MOET JE DOEN? Maak een schriftelijk verslag over één product en één dienst als je de opdracht alleen doet, of twee producten en twee diensten als je de opdracht met een medeleerling uitvoert. Beantwoord in dit werkstuk onder meer de vragen die hierna gesteld zijn en volg daarbij de instructies. Het werkstuk moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten: 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Beantwoording van de vragen 4. Conclusie: Overeenkomsten en verschillen tussen het gekozen product en de gekozen dienst (of de gekozen producten en gekozen diensten). 5. Bronvermelding !! VRAGEN EN INSTRUCTIES Deze vragen en instructies zijn geschreven voor het schriftelijk verslag van één product en één dienst. 1. In de Inleiding maak je duidelijk waarom je juist voor dit product en deze dienst hebt gekozen. 2. Marketing Is er voor deze producten/diensten een marktonderzoek uitgevoerd? Zo ja, hoe? Past deze onderneming marktsegmentatie toe? Is er sprake van ongedifferentieerde- , gedifferentieerde- of geconcentreerde marketing? (motiveer dit) 3. Productbeleid. Wat kun je zeggen van de materiële en immateriële eigenschappen van het product/de dienst? Wat kun je zeggen van de prijs-kwaliteitverhouding van de vormgeving, van de verpakking (zowel wat betreft het technische aspect als het commerciële aspect)? Wat kun je zeggen van de garantie en service van het product/de......

Words: 451 - Pages: 2

Free Essay

Communicatie & Media

...Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding …………………………………………………………………………………………………..……………… 3 Hoofdstuk 2: Marketingstrategie GOGO tours……………………………………………………………………………… 4 Hoofdstuk 3: Externe marketingomgeving…………………………………………………………………………………… 6 Hoofdstuk 4: Communicatievoorstel……………………………………………………………………………………………. 7 Hoofdstuk 5: Middelen plan GOGO tours……………………………………………………………………………………... 8 5.1 Reclame en Online marketingcommunicatie………………………………………………………………………….. 8 5.2 Promotie…. …………………………………………………………………………………………………………………………..… 11 5.3 DM communicatie.…………………………………………………………………………………………………………………… 12 5.4 Voorlichting………. ……………………………………………………………………………………………………………………. 13 Hoofdstuk 6: Mediaplan GOGO tours…………………………………………………………………………………………….. 14 Public Relations………………………………………………………….………………………………………………………………….. 16 Sponsoring …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Winkelcommunicatie……………………………………………………………………………………………………………….…….. 19 Evenementen…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Persoonlijke verkoop……………………………………………………………………………………………………………………… 24 Hoofdstuk 1: Inleiding Voor u ligt het middelen- en mediaplan van GOGO tours. We kregen de opdracht om een middelen- en mediaplan te maken voor een reisorganisatie. We hebben voor het merk GOGO tours gekozen omdat GOGO zich beperkt tot 1 bepaalde doelgroep, naast het feit dat dit gemakkelijker werkt spreekt deze reisorganisatie ons ook meer aan omdat wij zelf tot de doelgroep......

Words: 3396 - Pages: 14

Free Essay

Healthcheck Unox

... 1516508 Melanie Lopulissa 1532272 Kelly Siemons 1530352 Jeroen Struijk Klas: C2C Docente: Debby van de Kooij-Tholen Project: Sales & Marketing Management Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1 Missie/visie 2.2 Bedrijfsvorm 2.3 Positionering 3. Marktanalyse 1. De markt 2. De doelgroep 3. Het merk 4. Marketing mix 1. Product 1. Productportfolio 2. Product essentie en positionering 3. Verpakking 4. Plaats in het assortiment van het merk 5. Service/ garantie 2. Prijs 1. Prijsstrategie 3. Plaats 1. Distributiekanaal 4. Promotie 1. Reclame uitingen 2. Sponsoractiviteiten 3. Direct marketing 4. Public relations 5. Sales analyse 1. Persoonlijke verkoop 2. Beurzen 3. Internet verkoop 5. Beoordeling/ conclusie 6. Bronvermelding 7. Reflectieverslag 1. Inleiding Voor de module SMM moeten wij (Leroy, Jeroen, Melanie, Chidi en Kelly) een rapport schrijven over Unox. Hierin beoordelen wij het merk op effectiviteit, een zogenaamde healthcheck. Hier eerst een korte introductie van Unox: In 1929 nam Unilever twee plaatselijke fabrieken over in het Noord-Brabantse Oss (waaronder Hartog). Er werd een nieuwe merknaam bedacht. Omdat de Engelse vertaling van Os ox is,...

Words: 8403 - Pages: 34

Free Essay

Blabla

...WWW.SAMENVATTINGEN.NL 1 van 77 Principes van Marketing – Kotler, Armstrong, Saunders & Wong Hoofdstuk 1, Marketing in een veranderende wereld 1.1 Wat is Marketing Marketing is een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen. Verkoop en promotie en deel van de Marketingmix. Ring : zie figuur 1.1 Marketing is gebaseerd op menselijke behoefte : fysieke, sociale en individuele in je aard Ook menselijke wensen: concrete behoefte in vorm van object in bepaalde cultuur en persoon. Ontwikkeldere samenleving, meer wensen door wensbevredigende producten en diensten. Koopkracht, dan wordt de wens v raag. Consument kiest beste pakket voor geld. Een product is alles dat op de markt aangeboden wordt om in een behoefte/wens te voorzien. Het gaat om de benefits die consument krijgt, bijv. geen honger meer. Goederen, diensten, persoenen, plaatsen, organisaties, activiteiten en ideeën. Product ook oplossing, middel of aanbod genoemd, het vertegenwoordigt een waarde. Fysiek product bedoelt voor oplossen probleem. Als aanbieder dit vergeet: Marketingbijziendheid Klantwaarde: Het vermogen van het product om in de behoefte te voorzien (klant), wat geeft grootste benefit voor bestede geld. (Waarde en bevrediging) Ruil: men verwerft gewenst object door iets anders aan te bieden. Twee partijen nodig en bereidheid tot samenwerking. Akkoord......

Words: 39745 - Pages: 159

Free Essay

Ryanair Communicatie & Mediaplan

...Het doel van dit rapport is Ryanair een beeld geven van de huidige marketingcommunicatie uitingen op de markt. Dit beeld wordt gecreëerd aan de hand van een strategisch marketingplan waarin de situatie van concurrenten met elkaar wordt vergeleken.  Het strategisch marketingplan bestaat uit acht onderdelen, In 5 van deze hoofdstukken zal een marketingcommunicatie uiting geanalyseerd worden die van belang is voor de budget airline markt. De overige 3 geven informatie over Ryanair en hun huidige situatie, een analyse van onze bevindingen en een literatuurlijst waarin de gebruikte bronnen zijn vermeld. Managementsamenvatting In dit plan is er antwoord gegeven op de vraag wat Ryanair in de toekomst voor reclame-uiting kan doen om het marktaandeel van Ryanair te vergroten. De onderzoeksfase heeft verschillende invalshoeken gehad namelijk: Reclame & online marketingcommunicatie, PR en voorlichting, Sponsoring en sales promotion, Beurzen, Evenementen en winkelcommunicatie, DM communicatie en Persoonlijke verkoop. Hieruit zijn een aantal belangrijke kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen. Als Ryanair in de toekomst zich niet op de juiste manier bezig houd met een goede marketingcommunicatie...

Words: 5760 - Pages: 24

Free Essay

Marketing

...uitvinden hoe een marketingplan in elkaar wordt gezet en ik wil proberen een marketingplan voor een nieuw product op te zetten. Ik ga allerlei dingen over marketing uitzoeken, zodat ik een goed marketingplan kan opzetten. Zo ga ik uitzoeken wat marketing precies is, wat de marketingmix is, hoe een marktonderzoek wordt gedaan en of er beperkingen zijn bij marketing door regels van de overheid. Ik ben van plan de meeste informatie voor mijn verslag op internet te vinden. Daarnaast lees ik marketingboeken en probeer daar veel informatie uit te halen. Ook volg ik het nieuws, zodat ik nieuwe ontwikkelingen van de marketing kan volgen. Wat is marketing en waarom is marketing zo belangrijk voor bedrijven? Sommige mensen denken dat marketing reclame is, of verkoop. Maar marketing is veel meer dan dat. Bij marketing wordt ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant, en zo probeert een onderneming haar positie op de markt te verbeteren. Marketing kan op 3 niveaus uitgevoerd worden: - Macromarketing: De samenleving wordt gezien als een systeem dat goed moet functioneren. Een voorbeeld van marketing op dit niveau is een marketingcampagne tegen roken. Hierdoor zullen de kosten voor de gezondheidszorg dalen en de economie blijft in balans. - Mesomarketing: Samenwerkende organisaties proberen samen hun doelstellingen te bereiken door hun marketing op elkaar af te stemmen. Een...

Words: 6646 - Pages: 27

Free Essay

Business Anlyses Apple

...Concept Rapport Apple iPhone 3G Groep 4 Jan Bimmerman Jesse Hosman Casper Flart Jochem Davelaar Roxanne Moree Ingram Sarpong Tom Hendriks Chris Wielenga F03B Voorwoord Dit rapport is het verslag van onze analyse met de richtlijnen van “dit is marketing” (HBO marketing boek). Dit verslag is geschreven in het kader van de onderdelen in ons vakdidactiek. De opleiding stelt als voorwaarde dat het verslag voldoet aan de eisen die wij als Ceto’ers moeten beheersen van de macro omgeving. In ons opdracht pex (project ondernemen extern) hebben wij de Macro omgeving omschreven in de Apple organisatie en hebben ons gericht op de iPhone 3G. Tijdens ons werkcolleges hebben wij kennis gemaakt met de stappen die zich in de Macro omgeving bevinden. Wij hebben in ‘dit is marketing” de leerwijze doorgenomen en vrijwel de zelfde opmaak. In de bijlagen zijn de statistieken, cijfers en samenvatting opgenomen. Door een goede samenwerking met elkaar en samenwerking met docenten aan de Hogeschool van Amsterdam tijdens de werkcolleges is deze analyse tot een goed einde gebracht. Wij willen de Hogeschool van Amsterdam bedanken voor de waardevolle adviezen. Amsterdam, maart 2009 Inleiding Voor de HvAmoeten wij als onderwijsopdracht, genaamd project ondernemen extern een marktanalyse schrijven. Wij hebben als onderwerp voor dit project gekozen voor de iPhone 3G van Apple. Wat in dit project centraal staat is het analyseren van de omgeving van een bedrijf en product. We gaan een......

Words: 8910 - Pages: 36

Free Essay

Marketing Magnum

...Concurrentieanalyse In de concurrentie analyse zal er beknopt weer worden gegeven wat de sterkten en zwakten zijn van onze 5 grootste concurrenten. Onze 5 grootste concurrenten zijn: - Ben & Jerry’s - Mars bv - Ijsboerke - Haagen Dazs - Huismerken Ben en Jerry’s (Liter prijs 12.58 euro) De sterkten zijn dat ze een groot statussymbool zijn, dat ze hun eigen winkels hebben en dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hun zwakke punten zijn hun prijs(1) en hun distributie. Het is namelijk een zeer duur merk en je kunt het nog niet in alle winkels kopen. Mars bv (Liter prijs 3.35 euro) Mars heeft als sterke punten dat ze een bekende merknaam hebben, dat ze relatief goedkoop(1) zijn en dat het ijsje overal verkrijgbaar is. Hun zwakke punten zijn vooral dat ze bekend zijn om hun snoep en niet om het ijs en dat ze hun ijs ook niet heel erg veel promoten. Ijsboerke (Liter prijs 2.85) Ijsboerke is vooral goedkoop(2) dat is een sterk punt. Verder hebben ze een goede distributie want ze komen zelfs naar de klant toe. Ook hebben ze een ijscadeaubon waardoor ze een USP hebben ten opzichten van de concurrenten. En hun laatste sterke punt is de goede gerichte promotie. Ze zijn een tijd sponsor geweest van een wielerploeg. In Belgie is dat een hele grote sport en ze hebben dus veel naamsbekendheid opgedaan. Hun zwakke punt is dat ze een goedkoop imago hebben overgehouden aan hun prijszetting. Haagen dazs (Liter pijs 11 euro) De voordelen van Haagen......

Words: 2061 - Pages: 9

Free Essay

Dossier de Presse

...l`agence Trendwolves pour séduire a nouveau les jeunes majeurs. Palm s`est demandée comment rajeunir la marque ? D`après une enquête, deux des valeurs auxquelles les jeunes accordent une grande importance est le savoir faire et la créativité. Une créativité dont Palm se réclame dans une nouvelle campagne de marketing. Palm a commencé à constituer une communauté autour d`un site web et de vidéos présentant des urban crafters qui construisent, par exemple, des planches à roulettes en matériaux durables, recouvrent des fauteuils de tissus d`époque ou lancent une griffe de vêtements originale. Ces crafters sont en haute estime par les jeunes et Palm s`associé a eux . La deuxième phase commence avec le lancement de Urbancrafts .tv, une chaine de télévision consacrée aux urban crafters. Palm a également associe un concours a la nouvelle chaine en ligne. Le lauréat partipera au célèbre festival Burning Mal, dans le désert du Nevada. Palm se donne quatre ans pour reconquérir les jeunes adultes. Le succès de la campagne sera mesuré aux ventes réalisées en 2016. Liste de vocabulaire : Une griffe ( de vêtements) : kledingmerk Égide : bescherming Bouche-à-l`oreille : mond op mond reclame Branle : eerste stoot geven, in gang brengen Décerner ( ww) : toekennen Cible ( zelfst nw, vr): mikpunt Accroître ( ww) : doen groeien, produktie opvoeren Divilguer (ww) :...

Words: 253 - Pages: 2

Free Essay

Marketingcoomunicatieplan

...Inhoudsopgave De marketingcampagne Uitleg marketingcampagne blz. 2 Voorbeeld flyer blz. 3 Media mix blz. 4 Kosten reclamecampagne blz. 5 Het onderzoeksplan Hoofdvraag en deelvragen blz. 6 De enquête blz. 7 Uitwerking enquête blz. 9 Conclusies blz.11 Bijlage De marketingcampagne Voor ons reisbureau ’t Reist zou ik de reclame specifiek willen richten op de service die wij aan onze klanten geven. Onze klanten zijn mensen van 60+ die zo’n 2 à 3 keer per jaar een dagje weg of op vakantie gaan. Deze tripjes zijn meestal naar de landen vlak om ons heen, Duitsland, België en Luxemburg. De tripjes bevatten veel cultuur en natuur en er is altijd een gids aanwezig die interessante feiten weet te vertellen. De doelgroep is niet heel fit meer en heeft al veel afgereisd in hun leven. De tripjes die wij voor ze organiseren zijn pure ontspanning en het af en toe komen op plaatsen waar ze nog nooit eerder zijn geweest. De meeste ouderen gaan als stel op vakantie of met vrienden of familie maar sommigen gaan ook alleen. Een doelstelling die wij hopen te behalen met het opzetten van ons reisbureau is om een winstgevend reisbureau te worden die perfect inspeelt op de wensen en behoeften van onze klanten én hun meer dan tevreden stelt. Wij willen binnen 1,5 jaar uit de gemaakte kosten zijn en winst maken. Daarnaast willen......

Words: 2505 - Pages: 11