Free Essay

Reza

In: Business and Management

Submitted By smrgsmrg
Words 661
Pages 3
یک مدل زمانبندی و برنامه ریزی پیشرفته تولید ( APPS ) دو سطحی برای تولید یک پارچه با بهره گیری از تکنولوژی RFID
معرفی
در دهه گذشته، بخش های تولیدی منافع مهمی در دستیابی به برنامه های کاربردی RFID (شناسایی فرکانس رادیویی) داشتند. در این زمینه، برای یکپارچه سازی برنامه ریزی تولید و زمانبندی که دستاوردی از هوش جمعی است انگیزه هایی بوجود آمد، از آن جمله: با استفاده از زمانبندی و برنامه ریزی پیشرفته (APPS) نهایی شده، مبتنی بر محیطی که با بهره گیری از زمان واقعی ( real-time ) برآمده از تکنولوژی RFID یکپارچه شده باشد، عملیات تولیدی موثر تر و سریع تر انجام می شود. در اینجا، APPS در تولید فروشگاهی ( shop floor manufacturing ) یکپارچه شده با زمان واقعی مبتنی بر تکنولوژی RFID، ویژگی های کلیدی دارد که با انواع سایت های تولیدی مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
اولاً، تصمیم گیری یک سلسله روش هایی را استفاده می کند که به 2 سطح تقسیم می شوند: 1. برنامه ریزی و 2. زمانبندی تولید. در سطح برنامه ریزی، سفارشات تولیدی تکرار می شوند تا اختلافات زمان تمام شده و موعد مقرر انجام کار را به حداقل برسانند. در سطح برنامه ریزی، مشاغل در یک توالی بهینه مشخص توصیف می شوند تا یک شغل به نحوی پردازش شود که یک ماشین یا اپراتور تاخیر کل را به حداقل برساند. از برنامه ریزی تا زمانبندی، یک سفارش تولیدی ممکن است به چند دسته تقسیم شود که هرکدام به عنوان یک کار در نظر گرفته شده و هریک حاوی 180 قطعه از اقلام م باشد.
دوماً، زمانبندی تولید از اصل فروشگاه جریان ترکیبی ( HFS ) پیروی می کند. در HFS، تعدادی ایستگاه وجود دارد که در هر یک از آنها تعدادی ماشین با وظایف مشابه قرار می گیرد. درون این ایستگاه ها، کارها بر اساس یک توالی دقیق پردازش می شوند. برخی از این ایستگاه ها ممکن است با توجه به نیازمندی های تکنیکی نا دیده گرفته شوند.
سوماً، مفهوم زمان واقعی استخر کار ( real-time job pool) نقش بسزایی در محیط یکپارچه شده با بهره گیری از تکنولوژی RFID دارد. دو مدل از استخر کار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی برای سفارشات تولیدی در سطح برنامه ریزی، که زمان واقعی استخر کار مسولیت ایجاد توالی، مدیریت و انتشار سفارش تولید را بر عهده دارد؛ و دیگری برای هر ایستگاه در سطح زمانبندی، که مسولیت ایجاد توالی و انتشار کارها را بر اساس وقایع RFID ، به عهده دارد. یک واقعه RFID زمانی اتفاق می افتد که یک دستگاه ریدر یک تگ را که قبلا در فروشگاه تولید یکپارچه شده با تکنولوژی RFID ، تعریف شده باشد، تشخیص دهد.
چهارماً، قواعد بازی قابل توجهی در محیط تولید یکپارچه شده با تکنولوژی RFID نقش ایفا می کنند. در سطح برنامه ریزی، سفارشات تولید بر اساس 1. اولویتبندی، 2. اهمیت مشتری، 3. روش EDD ( اولین ورودی از نظر زمانی ) و 4. روش FIFO ( اولین ورودی از اولین خروجی ) در استخر کار توالی داده می شوند. در سطح زمانبندی، کارها بر اساس 1. گروه بندی بر مبنای مواد تشکیل دهنده، 2. SPT ( کوتاه ترین زمان پردازش ) و 3. بر مبنای سفارش در استخر کار توالی داده می شوند. بعلاوه، یک وظیفه زمانی به یک ماشین خاص از استخر کار تخصیص داده می شود که ممکن است بعضی از قواعد مانند ویژگی های مواد تشکیل دهنده و یا سرعت انجام کار توسط ماشین را شامل شود.
در نهایت، منابع تولیدی مانند ماشین آلات، مواد خام و کارگران مجهز به تجهیزات RFID می شوند. یک مرتبه با RFID محدود، آنها تبدیل به ( SMOs ) یا اشیائ تولیدی هوشمند می شوند که قادر به تشخیص، تعامل و رفتار بر اساس جریانات کاری تولیدی درون محیطی می باشند به نحوی که APPS از طریق RFID قطعاً صورت گیرد. تکنولوژی قادر است اطلاعات زمان واقعی را بلافاصله جمع آوری کند. بنابر این، اصل سلسله مراتب تصمیم گیری قدیمی درون یک حلقه بسته امروزی به روز رسانی می شود که اطلاعات زمان واقعی مانند وضعیت اپراتور، وضعیت ماشین آلات، پیشرفت کار و ورود مواد خام در سطح زمانبندی بتواند به سطح برنامه ریزی بازخورد داده شود.

Similar Documents

Free Essay

Reza

...mxwgZ mvgvix we`¨gvb mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx mv‡R©›U n‡Z Iqv‡i›U Awdmvi c‡` c‡`vbœwZi eQi wfwËK cwimsL¨vb µwgK | we`¨gvb mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx BDwb‡Ui msL¨v | MZ 5 eQ‡i mv‡R©›U n‡Z Iqv‡i›U Awdmvi c‡` c‡`vbœwZi msL¨v | AvMvgx 05 eQ‡i mv‡R©›U n‡Z Iqv‡i›U Awdmvi c‡` m¤¢ve¨ c‡`vbœwZi msL¨v | | ‡gRi BDwbU | gvBbi BDwbU | mvj | msL¨v | mvj | msL¨v | Gwm | 1| | 06 | 01 | 2009 | 29 | 2014 | 08 | | | | 2010 | 22 | 2015 | 04 | | | | 2011 | 41 | 2016 | 17 | | | | 2012 | 22 | 2017 | 24 | | | | 2013 | 28 | 2018 | 36 | | | | | 142 | | 89 | AvwU©jvwi | 2| | 29 | 07 | 2009 | 49 | 2014 | 05 | | | | 2010 | 73 | 2015 | 46 | | | | 2011 | 23 | 2016 | 25 | | | | 2012 | 67 | 2017 | 72 | | | | 2013 | 30 | 2018 | 52 | | | | | 242 | | 200 | BwÄwbqvi | 3| | 16 | 03 | 2009 | 33 | 2014 | 48 | | | | 2010 | 90 | 2015 | 87 | | | | 2011 | 51 | 2016 | 177 | | | | 2012 | 62 | 2017 | 68 | | | | 2013 | 26 | 2018 | 57 | | | | | 262 | | 437 | wmMb¨vjm | 4| | 10 | 12 | 2009 | 45 | 2014 | 03 | | | | 2010 | 51 | 2015 | 17 | | | | 2011 | 42 | 2016 | 29 | | | | 2012 | 41 | 2017 | 59 | | | | 2013 | 19 | 2018 | 81 | | | | | 198 | | 189 | Bó †esMj | 5| | 38 | - | 2009 | 92 | 2014 | 54 | | | | 2010 | 113 | 2015 | 48 | | | | 2011 | 144 | 2016 | 63 | | | | 2012 | 105 | 2017 | 177 | | | | 2013 | 94 | 2018 | 104 | | | | | 548 | | 446 | exi | 6| | 34 | -...

Words: 479 - Pages: 2

Free Essay

Reza

...Connecting to eduroam via Android The following instructions are intended for users who wish to connect to the eduroam service using "Android" based devices e.g. HTC Desire. 1. Browse to [Settings] on your device (Figure 1) and ensure that your Wi-Fi service is switched on. A list of available networks will be listed. 2. Select the "eduroam" network (Figure 2). You will now be prompted to enter your credentials. Select the [EAP Method] as "PEAP" and [Phase 2 Authentication] as "MSCHAPv2". Now enter your username in the [identity] field in the following format (as below), followed by your normal password and "connect" (Figure 3). Student User: Staff User: firstname.lastname@mail.bcu.ac.uk firstname.lastname@bcu.ac.uk 3. You can confirm your connection settings have been saved by going back to the list of available networks (Figure 2). Figure 1 Figure 2 Figure 3 Users of the eduroam service must abide by Birmingham City University’s Code of Conduct, and any equivalent policies at visited institutions, in addition to the Janet eduroam Policy. It is the responsibility of the user to ensure their device is password protected to secure any saved credentials stored on the machine used for accessing eduroam. This may be in the form of a passcode on a mobile apple device for example, or windows user account equivalent. If you are having trouble connecting to eduroam using these instructions please contact the Birmingham City University Service Desk on 0121 331 6543......

Words: 256 - Pages: 2

Free Essay

Final Draft

...screen and a Middle Eastern man, named Reza Naiyeer, is presented on the bottom half while he is driving in a convertible and speaking Arabic on the phone. The use of windowing in this scene helps present time as compressed by placing these two separate events simultaneously in the same screen, thus leading the audience to believe that these two events are related and that the Middle Eastern man is a terrorist involved in the anticipated attack. The placement of the president on top of Reza in this compressed windowing effect also exemplifies a portrayal of good versus evil where the U.S. President is glorified as a hero while the Middle Eastern man, in a post-9/11 world, is dehumanized as a villainous terrorist. This transition and simultaneity of characters and their relative time to one another mirrors the concepts of demonization and personalizing the war discussed in the documentary Militainment, Inc. In Militainment, Inc., Roger Stahl, a professor at the University of Georgia, observed that throughout the War on Terror, Suddam Hussein was constantly portrayed in the media as the bad guy while President Bush was the good guy. Media outlets often portrayed this idea of dehumanization by displaying the two men together on a split screen to create the illusion of one man versus another. Therefore, 24’s use of windowing in this episode once again portrays two powers against one another with the Middle Eastern man characterized as the enemy. As Reza later steps out of the......

Words: 1729 - Pages: 7

Free Essay

Thermo

...ME  410L  –  Pressurized  Steam  Generator  (PSG)    -­‐    Instructor:  Reza  Baghaei  Lakeh   Thermal Science Laboratory ME410L Pressurized Steam Generator (PSG) Instructor: Reza Baghaei Lakeh Fall 2010 ME  410L  –  Pressurized  Steam  Generator  (PSG)    -­‐    Instructor:  Reza  Baghaei  Lakeh   Experimental Apparatus The   Armfield   Saturation   Pressure   Apparatus   has   been   designed   to   introduce   students   to   how   the   temperature   of   water   behaves   at   its   boiling   point   with   variation   in   the   absolute   pressure.   Saturation   curves   can  be  obtained  by  the  student  and  compared  with  published  steam  tables.  The  quality  of  steam  exiting  the   apparatus  can  be  determined  using  a  throttling  calorimeter  connected  at  the  point  of  discharge.   A   bench   top   unit   comprising   a   boiler   vessel   and   pipe   loop   with   a   pressure   relief   valve   to   limit   the   operating   pressure   to   8   bar   gauge.   A   sight   glass   on   the   front   of   the   boiler   allows   the   boiling ......

Words: 1498 - Pages: 6

Premium Essay

Women Before and After the Pahlavi Period in Iran

...Women Before and After the Pahlavi Period In Iran Hashem Alshakhas December 11 2013 Table of Contents Section Page Introduction………………………………………………………….……………………..1 Rise of Reza and Muhammad Shah………………………………………….…….1 The first Pahlavi period- Reza Shah…...…………………………………….…….5 Modernization, unveiling and clash with the citizens…………………………5 The second Pahlavi period- Muhammad Shah…………………………..10 After The Islamic Revolution …………………………………………….14 Conclusion…………………………………………………………………..19 References…………………………………………………………………..21 Introduction It has been more than 30 years since the victorious Islamic revolution transpired and sought the citizen supported and the forceful death of the Pahlavi dynasty which was ruled, with a denied democracy, under Mohammed shah and his father, Reza shah who were both put forth by the British. Due to the controversial media’s coverage, its western influence and lack of justice, there remains a bitter taste in the mouth of feminists in regards to women’s rights under the newly born Islamic state. In this paper, I will be examining and shedding light on these issues, as well as comparing the current and past roles of women, the differences between the Islamic and Pahlavi imposed laws on these women all within the confines of the diverse domains of Iran, while taking...

Words: 5508 - Pages: 23

Premium Essay

Changing Identities in Iran

...leaders throughout the 20th century. In the following article, I will distinguish between the secularization and modernization proposed by Reza Shah Pahlavi; the period of ambiguity in political identity and subsequent authoritarianism adopted by his son; and the role of the Islamic revolution in revitalizing religious unity. Iran was fortunate enough to circumvent colonialism, though much of the period before the reign of the Pahlavi dynasty saw the manipulation of Western imperial powers attempting to gain control over Iranian territorial and economic assets. The Qajar rulers, who were in power at the time found it difficult to rid themselves from these imperialist motives as both the monarchy and the foreign powers had something to gain. Imperial powers provided strategic support to the monarchy and helped eliminate any challenges to their authority, while Iran as a whole was kept captive and rather weak.[3]Despite slow progress towards democracy, many thought the disintegration of the state was eminent. As a result, corruption and worsening economic conditions ensued and in 1921, Reza Shah Pahlavi came into power through a military coup. The presence and influence of Western imperial powers before the takeover of the Pahlavi dynasty indicates to some extent the reasoning of Reza Shah’s political and ideological objectives. When Reza Shah came into power, he had two global objectives referred to as “public goods”: The first was to establish the power of the central......

Words: 2908 - Pages: 12

Premium Essay

Blowback

...leadership of Mohammad-Rezā Shāh Pahlavi (Nirmal 108). Reports have indicated that the coup was majorly fuelled by British intelligence which sought to protect its oil interests from the radical nationalist ideologies that Mossadegh held. The discontent that the Iranian people held towards the new change of events can best be illustrated by the fact that Mohammad-Rezā Shāh Pahlavi had to rely heavily on the support of the United States so as to remain in power. Pahlavi was later to be overthrown in 1979. According to Nirmal, were it not for the deposition of Mossadegh by the joint efforts of the United States and the United Kingdom, Iran would have progressed significantly towards the attainment of full democracy (109). Nirmal further notes that it could easily have become the first democratic country in the whole of the Middle East (110). Some of the ill sentiments that the Middle East community holds against the west as relates to the coup majorly emanate from the fact that the operation was centered on realizing the short term goals of the U.S and U.K, and that the operation paid little or no heed to the concerns of the natives. Leaders such as Mossadegh whom the west perceived as oppressive, emerged as heroes of the Islamic resistance. These are the people that subsequently inspired the actions of future leaders and helped to plant the perception that the west was attacking the Middle East for no apparent reason. Following the 1953 coup, Mohammad-Rezā Shāh Pahlavi......

Words: 759 - Pages: 4

Premium Essay

Yoyoyo

...furious at his son and required him to marry Genghis Khan's daughter, but he refused. In 1741, Nader was almost killed by an assassin, whom he suspected his son had hired. His son, Reza, proclaimed his innocence, but his father blinded him as punishment. Illnesses and paranoia started to take their toll on Nader, who murdered everyone who witnessed the blinding of his son. Nader became even more ruthless and extorted more taxes to pay for military expenses. The people started to turn against him. In 1747 Nader set journey for Khuresan in order to punish the rebels. His own officers feared of Nader executing the people, so they made a plan to execute him. Nader is a truly puzzling character. He shows good attributes early in his life by regaining the land of Persia, but he seems ruthless and cruel in his ways as he progresses throughout his life. His paranoia took him to such far extremes that he would even gouge out his sons' eyes based purely on speculation. Reza Shah Pahlavi (1919-80) - was the Shah of the Imperial State of Iran from 1925, until he was forced to abdicate by the Soviet invasion of Iran in 1941. Reza Khan was one of the main contributors in bringing modernization to Persia through many modern amenities - schools, trains, buses, radios, cinemas, telephones and eliminating the Hajib. 1921, Reza Khan staged a coup to get control over a country which had practically no functioning central government at the time. His first role in the new government was as......

Words: 588 - Pages: 3

Free Essay

Homewo

...lima sepeda motor menyerang seorang remaja, Ahmad Gunawan, dan tiga orang temannya di Kebayoran Baru, South Jakarta. Selama serangan itu, Ahmad, 23, menderita luka di kepala, dada dan lengan. Teman-temannya bergegas membawanya ke Rumah Sakit Pondok Indah, tapi dia meninggal setelah kehilangan sejumlah besar darah. Sekitar pukul 2:50 am Sabtu, Soleh, 17, kakak Zaenal dan dua teman, Reza dan Ardian, hendak mengisi sepeda motor mereka di sebuah pompa bensin di Jl. Danau Sunter Utara di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ketika mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok pengendara sepeda motor. Soleh meninggal setelah mengalami luka tusukan mendalam untuk sisi kiri pinggangnya. Zaenal dan Reza menderita luka pada kepala mereka, sementara Ardian menerima cedera ringan. Pada hari Minggu, sekitar pukul 02:30, empat remaja yang nongkrong di Jl. Benyamin Sueb di Kemayoran, Jakarta Pusat, ketika sekelompok pengendara sepeda motor 30 mengerumuni pada mereka dan menyerang mereka menggunakan senjata tajam. Para remaja menderita luka berbagai tapi selamat.Muhammad Syarif digorok di mata kanannya. Teman-temannya Fajri, Reza dan Mul yang setiap ditusuk di punggung. Salah satu sepeda motor juga dibakar. Polisi mengatakan, Tanjung Priok dan serangan Kemayoran mungkin telah dilakukan oleh geng yang sama, dengan alasan bahwa penyerang dicat wajah mereka putih sebelum kedua serangan. "Kami membentuk tim investigasi gabungan, yang terdiri dari detektif kota markas polisi, serta mereka yang berasal dari......

Words: 1065 - Pages: 5

Premium Essay

Synthesis Paper Example

...comedian and a talk show host that holds a strong opinion against the Muslim world. He will undoubtedly think that the U.S. students will be more sensitive to technological advancements. He knows that students in the United States have more luxury to education than students in the Middle East, thus being able to afford and have more technology to benefit their schoolwork. He believes that most Muslims are extremists and don’t spend much time in school anyway. Ultimately, these experts will think that students in the United States will obtain a greater effect from technological advancements than students in the Middle East. Other experts, such as Reza Aslan and Simona Foltyn will believe that the students in the Middle East will endure the same amount, if not more, of an impact from technological advancements as American students. Reza Aslan, an expert on the Muslim world and a scholar of religions, will say that students in the Middle East will have everything a student in America would. He would say that a lot of the richer countries in the Middle East, like Saudi Arabia, could afford anything an American student could afford. Aslan would disagree with the claims of Bill Maher about the opinion of “most Muslims are extremists” by saying extremists make up a very, very small percentage of the Muslim world. Simona Foltyn would also defend the Middle Eastern students. She believes that Middle Eastern students deal with a lot more pressure than American students. Students in......

Words: 1362 - Pages: 6

Free Essay

Competitiveness

...(DULSF) ▪ Member: Library of British Council, Dhaka. Year: 2008-2009 ▪ Member: Badhan (A Voluntary Blood Donation as a Social Movement) Academic Research ▪ “Business plan on Printing Rubber Rollar industries in Bangladesh “.Under the supervision of a faculty member- Abu Hena Reza Hasan ▪ “Shrimp Export from Bangladesh:A case study on Procedure, Institutional framework and Documentation” Under the supervision of a faculty member- Abu Hena Reza Hasan ▪ “Analysis on supply chain of R N Spinning mills ltd.” Under the supervision of a faculty member- Shobod Deba-Nath Language and Computer Skills ▪ Language: Proficiency both in Bengali and English and a little command over French. ▪ Computer: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Web page Design Personal information Father : Abdus Satter Mother : Sofia Begum Date of Birth : 10th August, 1989 Permanent Address : Vill: Mashimpur , P.O:Kamarhat , Upazilla:Ramgonj , District: Lakshmipur Religion : Muslim Nationality : Bangladeshi (By Birth) Blood Group : AB+ References 1. Abu Hena reza Hasan 2. Dr. Abu Hossain Siddique Professor and Chairman Professor Department of International Business Department of International Business University of Dhaka ......

Words: 541 - Pages: 3

Premium Essay

Hello

...Business Plan of a Boutique Shop in Bangladesh In: Business and Management Business Plan of a Boutique Shop in Bangladesh Term Paper On Business Plan of a Boutique House Submitted To Maruf Reza Byron Senior Lecturer Submitted By Gazi Tasnuva Ibtesam ID # 111072045 Sumaya Sultana ID # 111081120 A. S. M. Shamiul Imrose ID #111081039 Khaled Saifullah ID # 111081142 Md. Asif Muztoba Khan ID # 111081095 Sec D, Group A Submission Date: April 12, 2009 Table of Content Topic | Page | Letter of Transmittal | i. | Letter of Caution | ii. | Student Declaration | iii. | Acknowledgement | iv. | Abstract | v. | Summary | vi. | Partnership Agreement | vii – ix | The Industry, the Company and the Service | x – xiii | Marketing Plan | xiii – xiv | Financial Data | xiv | Picture of our Products | xiv | Letter of Transmittal April 12, 2009 Maruf Reza Byron School of Business United International University Dear Sir: Subject: Submission of the Term Paper We are very pleased to submit this Term Paper on “Introduction to......

Words: 393 - Pages: 2

Premium Essay

Orion Chapter 6 Financial Accounting Questions

...by the company’s supervisors and managers during the coming year. | |[pic] -18,090 | |  | | | | | |4 | |The company received an order on December 29 that was boxed and sitting on the loading dock awaiting pick-up on December 31. The shipper picked up the goods on January 1 and delivered them on January 6. The shipping terms were FOB shipping point. The goods had a selling price of $49,370 and a cost of $33,150. The goods were not included in the count because they were sitting on the dock. | |[pic] 33,150 | |  | | | | | |5 | |On December 29, Schuda shipped goods with a selling price of $87,110 and a cost of $67,610 to Reza Sales Corporation FOB shipping point. The goods arrived on January 3. Reza Sales had only ordered goods with a selling price of $13,240 and a cost of $8,030. However, a sales manager at Schuda had authorized the shipment and said that if Reza wanted to ship the goods back next week, it could. | |[pic] 59,580 | |  | | | | | |6 | |Included in the count was $31,850 of goods that were parts for a machine that the company no longer made. Given the high-tech nature of Schuda’s products, it was unlikely that these obsolete parts had any other use. However, management would prefer to keep them on the books at cost, “since that is what we paid for them, after all.” | |[pic] -31,850 | | |  | | | | |  | |Correct inventory | |$ [pic] 667,250 | | Ask Jamie Serebin Company applied FIFO to its inventory and got the following results for its ending......

Words: 858 - Pages: 4

Premium Essay

Management

...NPO-watch—Iran Reports from NIPO 11th anniversary celebration productivity; Mr. Reza Ashraf Semnani, Vice Chairman, Planning, Development and Technology Department, Ministry of Industry and Mines: productivity in industry and mines and national productivity; and NIPO Supervision and Planning Director Faghihi: NIPO’s mission. The National Iranian Productivity Organization (NIPO) celebrated its 11th anniversary on 24 May 2004 with a national conference on productivity growth and sustainable development. It was inaugurated by Iranian Vice President Dr. Hamid Reza Baradaran Shoraka, who gave an address on “The 20-year panorama and the role productivity plays in economic development plans.” He underlined the importance of total factor productivity (TFP) to the national economy and suggested that it should be included in the development plans of the administrative organizations at both the national and provincial levels. He also called for the establishment of a national productivity award. NIPO Vice Chairman and APO Alternate Director for Iran Dr. Ghasem Ansari Ranani told the meeting that the Fourth Five-Year National Development Plan of Iran will have a TFP component as it has a considerable role in increasing national economic growth. In supporting the Vice President’s call for promoting TFP in administrative organizations and establishing a national productivity award, he added that Iran should endeavor to achieve a labor, capital, and TFP growth......

Words: 652 - Pages: 3

Premium Essay

Business Plan of a Boutique Shop in Bangladesh

...Term Paper On Business Plan of a Boutique House Submitted To Maruf Reza Byron Senior Lecturer Submitted By Gazi Tasnuva Ibtesam ID # 111072045 Sumaya Sultana ID # 111081120 A. S. M. Shamiul Imrose ID #111081039 Khaled Saifullah ID # 111081142 Md. Asif Muztoba Khan ID # 111081095 Sec D, Group A Submission Date: April 12, 2009 Table of Content Topic | Page | Letter of Transmittal | i. | Letter of Caution | ii. | Student Declaration | iii. | Acknowledgement | iv. | Abstract | v. | Summary | vi. | Partnership Agreement | vii – ix | The Industry, the Company and the Service | x – xiii | Marketing Plan | xiii – xiv | Financial Data | xiv | Picture of our Products | xiv | Letter of Transmittal April 12, 2009 Maruf Reza Byron School of Business United International University Dear Sir: Subject: Submission of the Term Paper We are very pleased to submit this Term Paper on “Introduction to Business”. We were assigned to prepare and submit this term paper for the partial fulfillment of the course entitled...

Words: 2400 - Pages: 10