Free Essay

Sadasda

In: Other Topics

Submitted By thuthuy887
Words 2005
Pages 9
1. Nghóa Só Ca
Vui ca leân Nghóa só ñôøi ñaày dieãm phuùc. Hoàn thanh xuaân say nieàm lyù töôûng cao xa\. Vì Nghóa ra ñi laø ñi Chinh Phuïc. Ñöôøng xa boùng Chuùa ñang chôø ñôïi ta\. Moät ñôøi treû trung thaønh noàng haäu söùc thieâng. Huøng duõng trung thaønh moät daï trung kieân. Tình baèng höõu, chaân thaønh moät daï vöõng kieân. Toân quyù traùch nhieäm soáng göông hy sinh. Nghóa Só Vieät Nam saün saøng huøng traùng, trong saïch haêng haùi vaø quyeát tieán böôùc. Löûa thaàn nung naáu taâm can khoâng ngöøng. Maàm thieâng ta gieo khaép nôi xa gaàn. Lyù töôûng sieâu nhieân thaønh taâm yeâu meán. Danh Cha caû saùng, nöôùc Cha trò ñeán. Noi göông nhieät thaønh cuûa Thaùnh Phaoloâ\. Xoâng pha leân ñöôøng laøm chöùng Phuùc aâm.

2. Ñi Döïng Nieàm Tin
Bình minh ñem theo tieáng ca maët trôøi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø lô\. Cuøng nhau ra ñi haùt leân ngöôøi ôi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø lô\. Ñi trong Gia-Veâ Thieân Chuùa caùc cô binh. Ta luoân trung kieân nhö thaáy Ñaáng voâ hình. Ñi troïn ñôøi mình. Ñi döùng nieàm tin. Ñi dìu ngöôøi traàn. Ñem vaøo thaàn linh. Vaø trong khung tröa naéng thieâu maët ngöôøi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø hô\. Doàn chaân ra ñi böôùc nhanh ngöôøi ôi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø lô\. Vaø khi ñeâm buoâng toái ñen cuoäc ñôøi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø lô\. Laøm nhö sao xa saùng leân ngöôøi ôi\. Hoù lô hoø lô hoù lô hoø lô\.

3. Höôùng Taâm Leân
Duø nôi thoân queâ an laønh, hoaëc choán nuùi röøng xanh. Baïn haõy höôùng taâm leân, baïn haõy höôùng taâm hoàn leân. Duø nôi soâng saâu bieån caû, cuoän soùn g theùt gaøo\. Baïn haõy höôùng taâm leân, baïn haõy höôùng taâm hoàn leân. Duø khi vui chôi hoïc haønh, ñôøi ngaùt höông trôøi thôm. Baïn haõy höôùng taâm leân, baïn haõy höôùng taâm hoàn leân. Duø khi ñau thöông hoaïn naïn, cuoäc soáng chaùn chöôøng. Baïn haõy höôùng taâm leân, baïn haõy höôùng taâm hoàn leân.

4. Chöùng Taù Tin Möøng
Ta ñi veà mieàn ruoäng ngheøo\. Ta ñi veà thaønh thò buoàn. Ta ñi cho tieáng naác ñeâm ñen khoâng coøn. Ta ñi laøm chöùng nhaân cho Gieâ-Su ñeán cuøng theá giôùi\. Nieàm tin ta mang trong tim laø tr aùi tim ngaây ngaát tình yeâu\. Ta ñi vaøo loøng cuoäc ñôøi\. Ta ñi roän deïp tình ngöôøi\. Ta ñi nhö tieáng haùt cao leân vôøi vôïi\. Ta ñi laøm chöùng nhaân cho yeâu thöông ñi vaøo theá giôùi\. Nieàm tin ñi xaây töông lai laø maét moâi chan chöùa nieàm tin.

5. Tieáng Haùt Ca Dao
Tieáng haùt meï cha, toâi yeâu noøi gioáng. Tieáng haùt lòch xöû, toâi yeâu ñaát ñai\. Tieáng haùt thieân nhieân, toâi yeâu nhaân loaïi\. Tieáng haùt traùi tim, toâi yeâu hoøa bình.

6. Gaàn Nhau
ÑK: Gaàn nhau, trao cho nhau, yeâu thöông tình loaøi ngöôøi\. Gaàn nhau, trao cho nhau, tin yeâu ñöøng gian doái\. Gaàn nhau, trao cho nhau, aùnh maét nhaân loaïi naøy\. Tình yeâu, thöông trao nhau, xaây ñaép treân tình ngöôøi\. 1. Cho duø, röøng thay laù xanh ñi\. Cho duø, bieån caïn nöôùc bao la\. Ta vaãn yeâu thöông nhau maõi maõi\. Gaàn nhau . . . 2. Cho duø, ñoài hay nuùi di ñi\. Cho duø, baàu trôøi thieáu maây bay\. Ta vaãn yeâu thöông nhau maõi maõi\. Gaàn nhau . . . Cho duø, muøa xuaân thieáu hoa töôi\. Cho duø, röøng ngaøn thieáu muoâng chim. Ta vaãn yeâu thöông nhau maõi maõi\. Gaàn nhau . . .

7. Ñöôøng Yeâu Thöông
Ñöôøng gai ñaù laø ñöôøng luyeän chí khí, ñöôøng gian lao laø ñöôøng reøn taâm trí, theá thì ñöôøng hoa laù laø ñöôøng vaøo taêm toái, ñöôøng eâm maùt xui ñôøi ngöôøi vaøo suy vong. ÑK: Ta ñi treân ñöôøng queâ höông ta ñi veà höôùng gioù chieàu ñöôïm tình ngöôøi mình thöông yeâu nhau\. Ta ñi treân ñöôøng queâ höông khoâ thieáu gioït möa thaám meàm moät laàn thoâi, suoát taän con tim. Ñöôøng xöa ñoù laø ñöôøng veà tin yeâu, ngöôøi veà ñaây laø ngöôøi nhieàu tình yeâu, ñoù laø nieàm haân hoan ngöôøi Vieät mình thöông nhau\. Cuøng nhau haùt muoân lôøi tình cuûa con tim.

8. Phöôïng Hoaøng Veà Nuùi
Tieán leân ñi, ta veà mieàn ngaäp aùnh saùng. Tieán leân ñöôøng, ta veà mieàn trôøi hy voïng. Nhö Phöôïng Hoaøng bay veà ñænh nuùi\. Nhö Phöôïng Hoaøng bay veà vaàng döông.

9. Tình Ca Treân Caùt

Ta nhôù ngaøy naêm xöa, boán möôi naêm ñi veà ñaát höùa\. Lang thang treân ñoài caùt, daáu ñaõ haèn in tieáng thôû than. Ñi trong möa Man-na, uoáng nöôùc nguoàn ñeïp nhö hy voïng. Vaø trong aùng maây bay, boùng löûa hoàng Chuùa daãn daân ñi\.

10. Löu Ñaøy Sa Maïc
Daân ta soáng löu ñaày trong Sa-maïc. Boán möôi naêm bao nhung nhôù ngaäp traøn. Ta khoâng nghe Gia-Veâ, bao bieán coá laàm than. Nhöng Gia-Veâ yeâu ta daãn ta veà bình an. Mai-Sen daãn ta veà nôi queâ nhaø. Böôùc hoang vu in saâu neùt ñaäm ñaø. Ra ñi trong mieân man veà ñaát höùa cuûa ta\. Mang treân vai ñau thöông vaãn mong chôø hoøa ca\.

11. Hoa Maët Trôøi
Vì Chuùa ñaõ goïi con, cho con ñi vaøo ñôøi\. Ñem cho muoân ngöôøi moät boâng hoa höôùng döông. Vì Chuùa ñaõ choïn con, cho con ñi vaøo ñôøi, ñem tieáng ca tieáng cöôøi aùnh nhö hoa maët trôøi\.

12. Ñi Vì Söù Meänh
Ngaøy xöa Chuùa ñaõ phaùn daïy\. Hôõi Leâ-Vi ôi sao coøn tieác gì. Haõy theo ta ñi gaùnh vieäc cöùu ñôøi laàm than. (EÂ ñi) Cuøng nhau ta ñi ñi vì söù meänh. Cuøng nhau ta ñi ñi cöùu ñôøi laàm than. Ngaøy\...

13. Laïi Ñaây Baïn Ôi
Laïi ñaây baïn ôi, naém tay trong nieàm thöông. Khôi theâm tin yeâu, ta cuøng nhau trao lôøi thaân aùi\. Laïi ñaây baïn ôi, meán thöông nhau nhieàu hôn. Cho tình Baùc aùi vöõng beàn khoâng bao giôø phai\. Laïi ñaây baïn ôi, haùt leân caâu hoø khoan. Cho tim rung leân muoân nhòp, cho tô ñaøn thanh thoaùt. Laïi ñaây baïn ôi, noùi nhau caâu chuyeän vui\. Cho tình thöông meán, trao veà nhau theâm maën maø\. Laïi ñaây baïn ôi, chuùng ta con Roàng Tieân. Quang Trung, Tröng Vöông, Ngoâ Quyeàn oai danh löøng muoân kieáp. Laïi ñaây baïn ôi, khoù nguy ta beàn gan. Göông huøng anh nöôùc Nam coøn ghi trong söû xanh.

14. Xuoáng Ñöôøng

Chuùng toâi xuoáng ñöôøng vì Ñöùc Ki-Toâ\. Heùt lôùn tin möøng cöùu chuoäc. Hôõi loaøi ngöôøi naøy haõy im nghe\. Hôõi loaøi ngöôøi naøy Chuùa yeâu ta\. Treân ñoàng xanh bao la (u oa). Treân röøng saâu bieån caû (u oa, u oa). Trong cuoäc ñôøi xa hoa (u oa). Trong lao tuø meät laû (u oa, u oa). Trong thaønh phoá (höï). Trong laøng queâ (höï). Trong nhaø maùy (höï). Treân saân ga (aø a a hay). Ngöôøi ñaõ noùi hoâm xöa (u oa). Trong moät chieàu vaøng uùa (u oa, u oa). Haõy rao cho muoân daân (u oa). Tin möøng cuûa Thieân Chuùa (u oa, u oa). Tin thaät môùi (höï). Tin thaät xa (höï). Ai thaønh tín (höï). Seõ ñöôïc tha (aø a a hay). Ngöôøi ñaõ cheát cho ta (u oa). Treân thaäp hình khoå giaù (u oa, u oa). Trong moät laàn thöông ñau (u oa, u oa). Trong muoân laàn ñoå maùu (u oa, u oa). Môùi guïc xuoáng (höï). Neân laøn da (höï). Tim guïc xuoáng (höï). Yeâu bao la (aø a a hay). Giöõa sao trôøi laáp laùnh (u oa). Giöõa vuõ truï cao xanh (u oa, u oa). Giöõa cuoäc ñôøi tranh ñaáu (u oa). Muoân maøu côø choùi loøa (u oa, u oa). Trong thanh bình (höï). Trong ñao buùa (höï) Trong aâm thaàm (höï). Trong hoan ca (aø a a hay).

15. Chuùng Ta Xum Vaày
Tình laø tình tang chuùng ta xum vaày\. Muoân phöông trôøi ta gaëp nhau ñaây\. Tình laø tình tang vui tình thaân aùi\. Tieáng hoan ca löøng vang choán naøy\. Tình laø tình tang chuùng ta chung lôøi\. Cho höông ñôøi thaém moät nieàm vui\. Tình laø tình tang taâm hoàn phôi phôùi\. Chuùng ta gieo nguoàn vui khaép nôi\.

16. Ngaøy Hoïp Baïn
Chuùng ta laø Anh Em. Chuùng ta laø Chò Em. Chuùng ta soáng vui keát ñoaøn. Chuùng ta töø muoân muoân phöông. Chuùng ta con chaùu Tieân Roàng veà ñaây ñaáp xaây tình t höông. Chuùng ta laø aùnh saùng. Chuùng ta laø Vaàng Quang. Chieáu soi khaép treân gian traàn. Thieáu Nhi nguyeän luoân hy sinh. Xöùng danh con Chuùatreân treân trôøi laø men muoái nôi traàn gian.

17. Baøi Ca Thaân AÙi
Naém tay nhau chuùng ta keát ñoaøn. Naém tay nhau mình ca haùt vang. Tay caàm tay thaân aùi muoân ngöôøi moät nhaø. Chuùng ta nguyeän moät loøng yeâu queâ höông ta\. Baéc Trung Nam chuùng ta keát ñoaøn. Baéc Trung Nam duø cho caùch ngaên. Ñaây baøi ca thaân aùi chung moät nhòp caàu\. Laáp ñi moïi haän thuø ta thöông yeâu nhau\.

18. Lôøi Nguyeän Öôùc
Hoïp nhau ñaây cuøng nhau haùt cho vang trôøi\. Roài ta ca hoøa nhòp muùa trong tieáng cöôøi\. Roài mai ñaây trôøi möa gioù vaãn yeâu ñôøi\. Ta moät loøng quyeát moät loøng cöôøi thaät töôi\.

19. Phaù Röøng
Doâ ta naøy doâ ta treøo nuùi ta phaù röøng. Ñeøo chaäp chuøng röøng nuùi xa roäng meânh moâng. Doâ ta naøy doâ ta chuùng ta cuøng gaéng coâng, duø naéng möa ñöøng phai loøng phaù ñaát ta caáy troàng. Mai kia ñoàng luùa chín ñeå baùt côm no loøng. Tình tang tình cuøng haùt caâu ñôøi vui töôi\. Thaân ta duø naéng chaùy aùo raùch duø gioù möa, nguyeän laáy ñoâi baøn tay naøy ta ñaép xaây cuoäc ñôøi\.

20. Ñi Tìm Chuùa
Kìa ñoaøn ngöôøi queø ruû nhau ñi lang thang, khaäp khieãng khaép loái xoùm, leâ böôùc caùc neûo ñöôøng. Vaø moät ñoaøn ngöôøi muø soáng trong aâm u, ñang daãn nhau ñi tìm, tìm Gieâ-Su Cöùu Theá\. Kìa ñoaøn ngöôøi cuøi toaøn thaân nghe tanh hoâi, lôû loeùt khaép maét muõi, ñang böôùc ñi treân ñöôøng. Vaø ñoaøn ngöôøi taät nguyeàn töù chi run run, chaân böôùc ñi xieâu veïo , tìm Gieâ-Su cöùu chöõa\.

21. Haønh Trang Tuoåi Treû
Vôùi goùi haønh trang, toâi leân ñöôøng tìm Chuùa Ki-Toâ\. Vôùi goùi haønh trang, toâi lang thang tìm con Thieân Chuùa\. Hai ngaøn naêm ñaõ qua ñi roài\. Giôø naøy Ngöôøi ôû ñaâu\? Giôø naøy Ngöôøi ôû ñaâu\? Trong raïp haùt hay trong phoøng traø. Trong cö xaù hay ñeâm maøu hoàng. Ngöôøi ôû ñaây giöõa chôï ñôøi khoâng côm aùo giöõa chôï ñôøi hoâm nay\. Giöõ vöõng nieàm tin, toâi ñaõ gaëp ñöôïc Chuùa Ki-Toä Giöõ vöõng nieàm tin, toâi haân hoan gaëp con Thieân Chuùa\. Khoâng heà chi vôùi ñoâi chaân gaày\. Vì Ngöôøi laø tình thöông. Vì Ngöôøi laø tình thöông. Khoâng ñaøi caùt xa hoa luïa laø. Khoâng göôm giaùo khoâng gaây haän thuø. Ngöôøi ôû ñaây giöõa chôï ñôøi khoâng côm aùo giöõa chôï ñôøi hoâm nay\.

22. Chuùa ÔÛ Ñaâu

Anh hay chò haõy chæ cho toâi, raèng Thieân Chuùa chuùng ta giôø naøy, Ngöôøi ôû ñaâu\? Ngöôøi ôû ñaâu\? Nôi thoân queâ laám lem buøn laày, hay trong nôi phoá ñoâng chaät ngöôøi\. Anh hay chò haõy chæ cho toâi\. raèng Thieân Chuùa chuùng ta giôø naøy\. Ngöôøi ôû ñaâu\? Ngöôøi ôû ñaâu\? Trong Ho-tel saùng aùnh ñeøn maàu, hay trong nôi quaùn ñeâm maàu hoàng. Ngöôøi ôû ñaâu\? Ngöôøi ôû ñaâu\? Ngöôøi ôû ñaâu\? Anh hay chò haõy chæ cho toâi\. Anh hay chò haõy nhôù giuøm toâi raèng: Caùo coù hang, chim trôøi coù toå, nhöng Con Ngöôøi khoâng coù nôi goái ñaàu qua ñeâm.

Similar Documents

Premium Essay

Sadasdas

...ABRAHAM CARMELI ZACHARY SHEAFFER GALY BINYAMIN RONI REITER-PALMON TALI SHIMONI TransformationalLeadershipandCreative Problem-Solving:TheMediatingRoleof PsychologicalSafetyandReflexivity ABSTRACT Previousresearchhaspointedtotheimportanceoftransformationalleadershipin facilitating employees’ creative outcomes. However, the mechanism by which trans- formational leadership cultivatesemployees’ creativeproblem-solving capacity isnot well understood. Drawing on theories of leadership, information processing and creativity,weproposedand tested amodelinwhichpsychologicalsafety and reflex- ivity mediate the effect of transformational leadership and creative problem-solving capacity. The results of survey data collected at three points in time indicate that transformational leadership facilitates the development of employees’ creative prob- lem-solvingcapacitybyshapingaclimateofpsychologicalsafetyconducivetoreflex- ivity processes. However, the findings also indicate that psychological safety is related both directly and indirectly, through reflexivity, to employees’ creative problem-solvingcapacity.Thisstudyshedsfurtherlightonthewaysinwhichtrans- formational leaders help to develop and cultivate employees’ capacity for creative problem-solving. Keywords: creative problem-solving, transformational leadership, psychological safety,reflexivity. Work organizations in a variety of industries seek to develop and cultivate their ability to address......

Words: 7425 - Pages: 30

Free Essay

Sadasda

...1 APA 6.0 YAZIM KURALLARI ve KAYNAK GÖSTERME BİÇİMİ Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA‟nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı versiyonu olmalıdır. Bununla birlikte kaynakça düzenlenirken Türkçeye uyarlanmış ve APA‟nın istisnası olan hususlar da bulunmaktadır. Bu istisnalar şunlardır: Kitapta yer alan bölümler/makaleler için İngilizce kullanılan “In” sözcüğü ve Türkçedeki karşılığı olan “içinde” sözcüğü kaynakçadan kaldırılmıştır. - Türkçede gün ve ay içeren tarihler önce gün, sonra ay şeklinde (örneğin 12 Kasım) yazılmalıdır. APA 6. basıma göre kaynak ve referans sistemi Metin içinde APA: - Metnin tümü, ara başlıklar dahil, son notlar (endnote) hariç, iki satır aralıkla yazılır. Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır. İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, yazarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır aralıkla sıralanır. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri vb. bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgiler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir. Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örneğin, Siyaset Meydanı programında (…). Ayrıca yeni......

Words: 2405 - Pages: 10