Free Essay

Sakdhvg

In: Film and Music

Submitted By Termpaper122
Words 422
Pages 2
ü

²y³õ¬°ªø¤è§Îªº³õ¦a¡]¦p¹Ï¤@¡ ¡Aªø 40 ¤½¤Ø¡B¼e ^ 20 ¤½¤Ø¡A²y³õ¨âºÝ¦U ³]²yªù°Ï°ì¡Cªø¬É½u¬°Ãä½u¡Aµu¬É½u¬°²yªù©³½u ½u¡]²yªù¨â°¼¡ ¡C²y³õ¥|©P¥²¶·¦³¦w¥þ°Ï°ì¡A¨ä ^ ºÝ½u¥~¦Ü¤Ö¤G¤½¤Ø¡AÀ³µL¥ô¦ó»Ùꪫ¡C

¹Ï¤@ ü ü

²yªù«e³]²yªù°Ï°ì¡A²yªù°Ï°ì¥H²yªù°Ï°ì½u¡]¤»

¥¿¦¡¤ñÁɮɶ¡²×¤F¡A¤ñÁɤ£¤À³Ó-t¦Ó¤S¥²¶·¨M© ÄÁ«á¡AÁ|¦æ©µªø¤ñÁÉ¡A©µªø ¤ñÁɮɶ¡§¡¬°¤W¤U¨â-Ó¥b®É¦U¤-¤ ¥ð®§¤@¤ÀÄÁ¡A¶·¥æ´«³õ¦a¡C

ü ü

²y¥²¶·¬O¶ê§Îªº¡A¥Ñ¥Ö-²©Î¦X¦¨§÷®Æ»s¦¨¡A¨äªí ¤Ö¦~¨k¤l²Õ¡] 8~12 ^ ·³¡ ¡B¤Ö¦~¤k¤l²Õ¡] 8~14 ·³¡^ªº¥Î²y¡A¶ê©P¬° 50~52 ¤½¤À¡A-«¶q¬° 290~330IHF ¸¹²y¡ ¡ ¤½§J¡] 1 ^C

ü

¨C¶¤¤W³õ¤ñÁɪº²y-û³Ì¦h¤C¦W¡A¨ä¾l²y-û¬°´À¸É §ó´«²y¦ç«á±o´À¸É¬°´¶³q²y-û¡A´¶³q²y-û¦b§ó´« -û¡C¤ñÁɶ}©l®É¡A¨C¶¤¦Ü¤Ö¶·¦³¤-¦W²y-û¤W³õ¡C

ü

¥u-n³Q´À¸É²y-û°h³õ«á¡A´À¸É²y-û±oÀH®É¥B¤ÏÂÐ ¿ý-û©Î-p®É-û³ø §i¡C

ü

¦P¶¤ªº´¶³q²y-û¥²¶·¬ïµÛ¬Û¦Pªº²y¦ç¡A¨â¶¤ª §O¡C

ü

²y-û¥²¶·¨Ø±a¸¹½X¡A-I«á¸¹½X¦Ü¤Ö°ª¤G¤Q¤½¤À¡A ½X¦Û 1 ¸¹¦Ü 20 ¸¹½s±Æ¬°-ì«h¡C¤¬¸É¬°¦uªù-û©Î´¶³q²y ¦P¸¹½Xªº²y¦ç¡C

ü

²yªù°Ï°ì¥u--¦uªù-û¯à¶i¤J°Ï¤º¡C²yªù°Ï°ì¥]¬A² ²y-û¨-Å骺¥ô¦ó³¡¤ÀIJ¤Î®É¥H¶V°Ï½×¡C

ü

¥i¥Î¤â¡]´¤®±©Î¶}´x¡ ¡BÁu¡BÀY¡BÂß·F¡B¤j»L¤Î½ ^ ¾×²y¡B±À²y©ÎÀ»²y¡C

ü ü ü

¤â«ù²y®É¶¡³Ì¦h¬°¤T¬íÄÁ¡A¬Æ¦Ü«ù²y½öª×¦b¦a¤ ¤â«ù²y®É³Ì¦h±o²¾°Ê¤T¨B¡C

¤£¤¹³\ªº¥Ç³W°Ê§@ : ¥Î¤â¹Ü¨ú ©ÎÀ»¸¨¹ï¤è¤â¤¤ªº²y¡B¥Î¤â¡BÁ ©Î±ÀÀ£¹ï¤è²y-û¡BÀ£¨î¡B©ê¡]¨-Åé©Î§ì²y¦ç¡ ¡B ^ ¦M®`¹ï¤è²y-ûªº°Ê§@¡]µL½×¹ï¤è±±²y»P§_¡ ¡ ^C

ü

¦Xªkªº®gªù¡A¨ä²yÅ骺¥þ³¡¬ï¶V²yªù©³½uªº¥ßÅé ¶¤²y-û©ó®gªù«e©Î®gªù®É³£¨S¦³¥Ç³WªÌ¬°±o¤À¡ »ï²Ã¤GµuÁn¡A¨Ã¥X¥Ü±o¤À¤â¶Õ¡C

Similar Documents