Free Essay

Sanaysay

In: English and Literature

Submitted By nesnil
Words 1061
Pages 5
SANAYSAY
• Ang Sanaysay ang pinakagamitin sa halos lahat ng larangan ng mga mamamayan pampulitika, pang-ekukasyon, at iba pa.
• Ang sanaysay ang laging ginagamit sa pagsagot sa isang bahagi ng pagsusulit, sa pagsulat ng liham, pag-uulat at pananaliksik, sa paglalahad ng mga kautusan,palibot-liham, alituntunin.

Kahulugan ng Sanaysay
• Sa diksyunaryo o Isang komposisyong pampanitikan sa isang natatanging paksa na higit na maikli at pormal kaysa alinmang akda

Michael De Montaigne (9/15/1592- 2/28/1933)
• lumikha ng sanaysay
• pagtatangka o pagsubok sa bagong larangan ng panitikan ang mga kaisipan ay maaaring makipagsapalaran sa kanino mang mga kaibigan o kakilala
• kung ang liriko ay sa panulaan, ang prosa ay para sa sanaysay

Alejandro Abadilla (March 10, 1906-August 26, 1969)
• kilalang makata at mananansay
• Ang sanaysay ay kuha sa kahulugan ng pagsasalaysay ng isang sanay o nakasulat na karanasan ng isang sanay ng pagsasalaysay
• idinugtong pa niya na walang iniwan sa isang tulang liriko sa larangan ng panunugma o pagtula at madalas ay sentido komon at nasa awtor

Genoveva Edroza-Matute –(January 3, 1915- March 21, 2009)
• Premyadong manunulat at mananasaysay
• Ang sanaysay sa makitid na pagpapakahulugan ay pagtataya sa isang paksa sa paraang tuluyan at sa malayang paraang maglalantad ng kaisipan, kuro-kuro o palagay, at ng kasiyahan ng manunulat upang umaliw, magbigay ng kaalaman, o magturo.
• idinugtong pa niya na ang sanaysay ay isa na sa mga anyong higit na nakapagpapaisip
• Nagpapalawak at nagpapalalim ng pag-unawa, bumubuo at nagpapatibay sa isipa’t damdaming makabayan.

PINAGMULAN NG SANAYSAY
• 1580 o Nagsimula ang tinatawag na sanaysay dahil sa katipunan ng mga palagay at damdamin ni Michael de Montaigne isang Prances na pinamagatang Essais. o Sa mga nakabasa ng Essais ipinalagay nila na ang Essais ay kinapalooban ng pagtatangka, mga pagsubok at pagsisikap ng mga may-akda
• 1597 o Nagsimulang magsulat ng mga sanaysay si Francis Bacon na naglalaman ng mga saloobin at kaisipang punong-puno ng buhay. Ito ang dahilan upang kilalanin siya bilang ama ng sanaysay na nasusulat sa Ingles.
• 1700 o Kakaunti lamang ang mga naisulat na sanaysay ngunit maraming naghahangad. Ngunit maraming naghahangad na sundan ang yapak ni Bacon. Ilan sa mga ito ay sina:
 Sir Thomas Izaac Walton- sumulat ng aklat na pinamagatang The Compleat Angler. Naging paksa niya ang tungkol sa pamimingwit at pakikipagkaibigan.
 Sir Thomas Browne- ang paksa niya ay tungkol sa mga katutubong kaugalian. Ito’y masusi niyang inilarawan sa Religio Medici at Urn Burial.
 John Dryden- ang kanyang opinyon tungkol sa panitikan at sining ay knalugdang basahin ng mga nagpapahalaga sa dalawang disiplinang nabanggit. Itinuring na pinakamahusay na sanaysay ni Dryden ang an Essay of a Dramatics Poetry
• 1800 o sumigla ang pagsulat sa sanaysay sina Richard Steele, Joseph Addison, Samuel Johnson, Oliver Smith, at iba pa
• 1900 o Patuloy na namulaklak ang paglaganap ng sanaysay. o Bukod sa panitikan at sining naging malaganap ang paksang panlipunan at panrelihiyon o Nanaluktok sa panahong ito ang pangalang John Ruskin, Thomas Henry, Huxley, Matthew Henry, at iba pa.

Sa Pransya
• Hindi masyadong lumaganap ang sanaysay sa Pransya ang sinilangang bansa ni Montaigne. Binigyan lang ito ng importansya noong ika-17 dantaon ang itinuturing na Gintong Panahon ng Panitikang Pranses
• ang mga sanaysay na isinulat Francois de Rocheloulldcauld tungkol sa mga sawikain ay mananaysay sa Prances. Isa sa mga naimpluwensiyahan ay si Voltaire.
• Noong ika-19 na dantaon sumikat ang mga pangalang Sainte Beauve, Jules Lemaitre, Ferdinand Brunetiere at Anatole France.

Sa Estados Unidos
• napatunayan ng mga sanaysay ni Washington Irving sa Sketch Book na nailahatla noong 1819 ay katulad ng mga sanaysay na naisulat ng mga manananaysay na Ingles. Nagkakaiba lamang sa istilo sapagkat higit na matimpi ang istilo ni Irving.
• Nakilala rin ang mga sanaysay nina Ralph Waldo Emerson, John Burroughs, atpb. At sino ang di makakikilala kay Edgar Allan Poe na hindi lamang mahusay na makata at manunulat isa ring institusyon sa larangan ng pagsulat ng sanaysay.
• kinilala ring mahusay na manunulat sa panahong ito sina Oliver Wendell Holmes at James Russell
• Lumaganap din sa panahong ito ang dalawang magasing naglathala ng mga sanaysay ng ilang piling manunulat, ang The Atlantic Monthly at ang Harper’s Magazine

Sa Pilipinas
• Ang kasaysayan ng sanaysay sa Tagalog bilang sangay ng panitikan ay nagsimula sa mga isinulat nina Rizal sa kanyang The Indolence of the Filipino People at the Philippines
• ang A Century Hence ni Marcelo H. del Pilar ang naging patnugot at tagapamahala ng La Solidaridad at itinuring na nanguna sa pangkat ng mga mapanghimagsik na manananaysay kabilang sina Graciano Lopez Jaena, Jose Burgos, at Apolinario Mabini.
• Sa mga Pilipinong mananaysay na sumulat ng sa Ingles ay nakilala sa tulong ng The College Folio at Literary Apprentice ng Unibersidad ng Pilipinas. Kilalang mananaysay sa panahong ito sina I.V. Mallare, Francisco B. Icasiano, Salvador P. Lopez, atpb.
• mga sanaysay sa Tagalog ay pinamulaklak ni na Pascual Poblete, Lope K. Santos, Julian Cruz Balmaceda, Inigo Ed Regalado, atpb. Ang lumaganap sa panahong iyon ang magasing Liwayway na naglathala ng maikling kwento at sanaysay.
• Bago magkadigma, ang mga sanaysay nina Pedro S. Dandan, Pablo Bautista ang kinagiliwan ng mga tao.
• Noong 1945 hanggang 1950 nanaluktok sina Teodoro A. Agoncillo, Liwayway Arceo, Brigido Batungbakal, Geneoveva Edroza, Alfredo Enriquez, Pablo Glorioso, Efipanio Matute, Clodualdo del Mundo, Macario Pineda, Alejandro G. Abadilla, Narciso G. Reyes, at Vito C. Santos
• Marami ring katipunan ng mga sanaysay ang nailimbag kabilang na dito ang Mga Piling Sanaysay ni Alejandro G. Abadilla, Buhat sa Aming Sulok ni Paraluman Aspillera at Ako’y Isang Tinig ni Genoveva Edroza .
• Sa mga aklat na pampaaralan mayroon na ring mangilan-ngilan na naglathala ng sanaysay tulad ng Diwang Ginto, Diwang Kayumanggi at Panitikan sa Mataas na Paaralan
• Sa mga magasin nalathala ang Panitikan ni Alejandro G. Abadilla at Free Press na naglalaman ng mga sanaysay ni B.S. Medina Jr. na pinamagatang “Lubos na Sumasainyo”
• si Direktor Ponciano ng Surian ng Wikang Pambansa ay may akla na napalimbag, ang Bato sa Katedral na katipunan ng kanyang ilang piling sanaysay na ang karamihan sa paksa ay tumatalakay sa mga araling pangwika.
• Naging masigla ang mga manunulat nang mapasama sa taunang patimpalak ng Carlos Memorial Awards for Literature ang pagsulat ng sanaysay ang pagsulat ng sanaysay. Ang ilan sa mga nagwagi ay yaong nahihingil sa panunuring pampanitikan ng iba’t ibang sangay ng pampanitikan. Kinilalang mahuhusay na mananaysay ng Palanca sina Pedro L. Ricarte, Virgilio Almario, Ruel Aguila, Rosario Torres, atpb.…...

Similar Documents

Premium Essay

The Terms and Conditions

...Napakahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sa buhay ng isang tao. Nakakatulong ito sa pagpapa-unlad ng sarili at maging ang kinabukasan. Nagpapalakas ito ng loob ng isang tao para makipagsapalaran sa buhay. Nagpapatatag sa pagkatao para harapin ang mga pagsubok at matutong lumaban sa agos ng buhay. Madalas nating naririnig sa ating mga magulang na ang edukasyon lamang ang tangi nilang maipapamana sa mga anak kaya pinapayuhan silang mag-aral mabuti at magtapos sa pag-aaral. Ang edukasyon daw ang pamanang kailanman ay hindi mawawala sa tao at hindi mananakaw ninuman. Isang sanaysay sa Filipino Ang Kahalagahan ng Edukasyon (Tagalog na Sanaysay) Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natutunan sa ating mga university at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat na edukasyon, ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-araw na pamumuhay ang siya pa ring dapat na piliting maabot. Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral tungkol sa Mathematics, Science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos. Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kung wala nito, at kung ang mga mamamayan ng isang......

Words: 765 - Pages: 4

Free Essay

Asa Ka

...pangkatan,pakikiisa at pakikibagay. 6. Isa itong panimulang kasanayan sa mahusay at mabisang paraan ng pakikipagtalastasan. Ayon naman kay vAbad(1996),ang sabayang pagbigkas ay isang kawili-wiling paraan ng pagpapahalaga sa panitikan sa pamamagitan ng pagsasanib-sanib ng mga tinig ng koro ayon sa wasto nilang tunog,puwersa at lakas. Taglay nito ang mabisang panghikayat o pamukaw sa damdamin dahil sa natitigatig nito ang paningin, pandinig at pandama ng tao. Maaaring ang bigkasin ng pangkat ay isang tula, sanaysay, talumpati, o alamat. Tulad ng dula at talumpati, ito ay may galaw o aksyon ng mga bumibigkas upang maliwanag na mailarawan ang nais na ipahiwatig ng binigkas. Ang galaw o aksyon ay maaaring sa anyo ng sayaw at awit. Madalas tuloy, kapag ang tula ang siyang sinasamahan ng sayaw at awit, ito ay tinatawag na tulasawit ( tula, sayaw at awit). Mga Mungkahing Paraan sa Paghahanda ng Panabayang Pagbigkas 1. Piliin ang akda (maaaring tula, sanaysay, talumpati, o alamat) na angkop sa pampanitikang pagpapahalaga ng bata: sa damdamin, kaisipan, kaugalian. 2. Pagpangkat-pangkatin ang klase ayon sa tinig: babae-soprano, kontraalto, alto; lalaki-tenor, baho (bass). 3. Basahin nang malakas at pabigkas ang akda. Bigyan ng pansin ang mga kamalian sa pagbigkas at iwasto ang mga ito. 4. Unawain ang nilalaman ng akda. 5. Isaayos ito para sa panabayang pagbigkas sa tulong ng pangkat. 6. Bigyang-laya ang bawat nagnanais na......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

Research Paper

...natunaw ito. Napabilis ang lipad ni Maya. Dahilan sa pangyayari, unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na Agila. MENSAHE: Maging mapagpakumbaba sa lahat ng ating mga ginagawa. Huwag maging mayabang at huwag ding maliitin ang kakayahan ng ating kapwa. ------------------------------------------------- Sanaysay Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na opinyon ng may-akda. Ang sanaysay na pormal o baguhan - sanaysay na tinatawag din na impersonal - Naghahatid ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilinaw ng pinakapiling paksang tinatalakay.Maanyo rin ito kung turingan sapagkat ito'y talagang pinag-aaralan. Maingat na pinili ang pananalita kaya mabigat basahin.Pampanitikan kasi kaya makahulugan, matalinhaga , at matayutay. Mapitagan ang tono dahil bukod sa ikatlong panauhan ang pananaw ay obhektibo o di kumikiling sa damdamin ng may-akda. Ang tono nito ay seryoso, paintelektuwal, at walang halong pagbibiro. Elemento ng Sanaysay: Panimula, Katawan at Wakas Ang sanaysay na pamilyar o palagayan ay mapang-, nagbibigay-lugod sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, pang araw-araw at personal. Idinidiin nito dito ang mga bagay-bagay, mga karanasan, at mga isyung bukod sa kababakasan ng kantutanng isang tao personalidad ng may-akda ay maaring empatihayan o kasangkutan ng mambabasang medya ang pananalita......

Words: 2609 - Pages: 11

Free Essay

Baybayin

...Subalit sa mga tinatawag na papantig na paraan ng pagsulat, tulad ng baybayin, ang bawat titik ay katumbas ng isang buong pantig. Ang pantig ay maaaring isang kumbinasyon ng ilang tunog o di kaya'y isang patinig lamang, ngunit karaniwang hindi maaaring maging isang katinig lamang. Ang bilang ng mga titik na baybayin sa anumang salita ay laging katumbas ng bilang ng mga pantig dito. Ang mga Titik ng Baybayin Ito ang lahat ng titik sa "alpabetong" baybayin. Maaaring may iba't ibang anyo ang bawat titik ayon sa pagsulat ng bawat tao. (Tingnan ang Baybayin Styles.) Ang halimbawang ito ay aking sariling pagsasama ng iba't ibang lumang istilo. Ang mga titik ay nakahanay ayon sa dating abakada. (Tingnan ang sinaunang hanay ng mga titik sa unang sanaysay.) Ang mga Katinig Ang bawat titik na katinig (consonant letter) ay isang pantig na may kasamang patinig na a. Halimbawa, ang titik na ay hindi isang b lamang kundi ang pantig na ba. Kung isusulat ang salitang basa, dalawang titik lamang ang kailangan: at hindi apat na titik: Narito ang ilan pang halimbawa: Ang Kudlit Ano kaya ang dapat nating gawin kung may isusulat tayo na may ibang patinig bukod sa a? Sa ibang mga palapantigan o syllabary, tulad ng Katakana o Hiragana ng Hapon, kailangang matuto ng marami pang ibang titik para sa lahat ng kumbinasyon ng mga katinig at patinig. Subalit ang baybayin ay hindi isang palapantigan lamang. Ang baybayin ay may mga katangian ng isang palapantigan at ng isang alpabeto rin. Ang tawag sa......

Words: 1727 - Pages: 7

Free Essay

Kultural Na Sanaysay: Isang Pagsusuri Sa Mito Ng Mang Inasal

...Kultural na Sanaysay: Isang Pagsusuri Sa Mito ng Mang Inasal
 Kailan lamang ay nauso ang mga chicken barbeque houses dito sa Pilipinas. Kahit saan ka lumingon ay mayroon kang makikitang manukan. Isa na sa mga ito ang Mang Inasal. Ang Mang Inasal ay isang barbeque fastfood chain dito sa Pilipinas na naghahain ng chicken barbeque, pork barbeque at iba pang mga pagkaing Filipino. Una itong itinatag noong December 12, 2003 sa Iloilo City. Nagsimula ito bilang isang maliit na fastfood kiosk na may laking 250 sqm sa parking building ng Robinsons Place Iloilo. Sa kasalukuyan, ang Mang Inasal ay mayroong 445 na branches sa buong bansa. Naging patok ang Mang Inasal sa panlasa ng mga Filipino. Maituturing na kulturang popular sa Pilipinas ang Mang Inasal dahil sa kanyang mga katangian. Ang unang katangian ng fastfood chain na ito ay nilikha ito para sa kita. Sa katunayan, ang nagmamayari ng Mang Inasal na si Edgar Sia ay pinangalanang pinakabatang bilyonaryo ng Forbes’ “The Philippines 40 richest” noong 2010 nang ibenta niya ang 70% nito sa Jollibee. Ang pangalawang katangian nito ay ang pagkakaroon nito ng mga advertisement na makikita natin sa iba’t ibang klase ng media tulad ng print at broadcast. Isa sa mga konseptong kinakatawan at binabalot ng Mang Inasal sa kaniyang sarili ay ang kaniyang pagka-Filipino. Makikita natin ito sa menu ng Mang Inasal. Dahil ang kanilang mission ay “To consistently provide our......

Words: 1150 - Pages: 5

Free Essay

Talumpati

...rin sa pagpag ng dila. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis at gawa. Ang sanaysay ay isang piraso ng sulatin na kadalasang naglalaman ng punto de vista (pananaw) ng may katha. Ang mga sanaysay ay maaaring magkaroon ng mga element ng pagpuna, opinyon, impormasyon, obserbasyon, kuru-kuro, pang-araw-araw na pangyayari, ala-ala ng nakaraan at pagmumuni-muni ng isang tao. Kahulugan ng Sanaysay Ipinakakahulugan na ang sanaysay ay isang komposisyon na prosa na may iisang diwa at pananaw. Ito rin ay nangangahulugan ng isang sistematikong paraan upang maipaliwanag ang isang bagay o pangyayari. Sa anu’t anuman, ang depenisyon ng sanaysay ay nagangahulugan lamang na isang paraan upang maipahayag ang damdamin ng isang tao sa kanyang mga mambabasa. Ito ay isang uri ng pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng lathalain na may layuning maihatid ang nais na maipabatid sa kapwa tao. Sa ating bansa, bahagi ng ating edukasyon ang magkaroon ng pagtuturo ukol sa paggawa ng mainam na sanaysay. Tinuturuan ang mga mag-aaral ng mabisang pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng paggawa ng pormal at di-pormal na sanaysay. Mga Uri ng Sanaysay Sulating Pormal o Maanyo Mga sanaysay na nagbibigay ng impormasyon ukol sa isang tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang kaisipan at nasa isang mabisang ayos ng pagkakasunud-sunod upang lubos na maunawaan ng bumabasa. Ang mga pormal na sanaysay at komposisyon sa Filipino ay nagtataglay ng pananaliksik at pinag-aralang......

Words: 2414 - Pages: 10

Free Essay

Yup Filipino

...Mag-ingat kung ang iyong ka-Facebook at nais makipagkita sa’yo. Maging mapanuri sa mga impormasyong ibinibigay sa’yo ng Facebook at ang huli ay maging maingat sa pagsapi sa mga grupo at ‘fan page’ sa Facebook upang maiwasan ang pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa sarili. A. Uri ng pampanitikan Sanaysay ang uri ng pampanitikan ang ginamit sa akdang ito. Ang sanaysay ay isang tangka sa paglalarawan at pagbibigay kahulugan sa buhay at iba't ibang sangay nito. Naiiba sa makata ang manunulat ng sanaysay sa dahilang hindi siya nakatali sa mga pamantayan ng porma, sukat, tugma o talinghaga. Malaya siyang lumilikha ng kahit anong paksang nais niyang ipahayag na bunga ng kanyang pagmamasid, pag-iisip at pagkakasangkot sa halos lahat ng mga bagay sa kanyang kapaligiran. May layunin itong maglahad ng pansariling damdamin at kurokuro ng kumatha sa makatwirang paghahanay ng kaisipan. Nagpapaliwanag din ito ng mga pansariling pananaw ng manunulat tungkol sa isang paksa. At kung minsan, may layunin itong makapagpaabot ng pagbabago, makalibang at makahikayat ng mambabasa. Meron itong dalawang uri, ang Pormal at Pamilyar. I. Pormal o Maanyo Ang salaysay na pormal o maanyo - sanaysay na tinatawag din na impersonal - kung ito'y maimpormasyon. Naghahatid ng mahahalagang kaisipan o kaalaman sa pamamagitan ng makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materyales tungo sa ikalilinaw ng pinakapiling paksang tinatalakay.Maayon rin ito kung turingan sapagkat ito'y talgang pinag-aaralan.......

Words: 2322 - Pages: 10

Free Essay

Paalam Sa Pagkabata at Miliminas

...ngayon/ kumukutya sa gumagawa nang mabuti/nagagalit sa kanila 7. Naghahanda ang pamilya ayon sa katas ng kinabuhayan. Ang may salungguhit ay nangangahulugang: ( lebel ng hanapbuhay/ taon ng paghahanapbuhay/kalagayan ng buhay/mariwasang buhay) 8. May kasabihan silang iboto sa bulsa at hindi sa balota. Iboto dahil sa: ( takot sa bala/maraming pera/maraming bala/takot mamatay) 9.Wala silang ginawa kundi aksayahin ang kaban ng yaman. ( kaban ng yaman/pangangamkam/salapi ng bayan/pera sa bangko) 10. Nahuhuli sila sa sibilisasyon( paurong na pamumuhay/mabagal na pag-unlad/maraming tradisyon/walang kaunlaran 11. Isang sanaysay na naglalantad ng mga kabulukan, kamalian, bisyo o kahinaan ng mga tao at ng kanyang lipunan sa pamamagitan ng panunuya, pangungutya, at pagbabaliktad ng katotohanan. Madalas na isinasagawa ang satiro sa istilong nakatatawa. (Sanaysay na Satirikal/Sanaysay na Pormal) 12. Binigyan nito ng mas malalim na paghanga ang mga kagandahan ng kalikasan at pinaburan ang emosyon sa halip na katalinuhan. Sa panitikan, binigyan-diin nito ang kabayanihang individual, ang kakaiba, at ang misteryoso.(Teoryang Romatisismo/Teoryang Humanismo) 13. Sino ang orihinal na may-akda ng akdang sinabi?(Santiago Pepito/Santiago D.Bas/ Nilo Par. Pamonang 14. Sino aang nagsalin ng akda?( Santiago Pepito/Nazareno D. Bas/ ni Ruby V. Gamboa-Alcantara) 15. Mahalagang malaman mo ang kaalamang pandaigdig sapagkat: (maipaglalaban mo ang sistema/magkakaroon ka ng kamalayan sa mga nangyayari/......

Words: 1305 - Pages: 6

Free Essay

Pangangatwiran

... 2. ASAHAN ANG MGA SALUNGAT NA PANANAW * Sa paglalahad ng argumentatibong sanaysay, dapat tandaan na hindi mawawala ang salungat na pananaw ng magbabasa. * Dapat gumawa ng paraan na maging makinis ang paglalahad ng argumento upang matugunan ang mga katanungang maaaring ihain ng salungat na pananaw. Maging mapili sa mga salitang gagamitin upang maiwasan ang paghahanap ng butas sa posisyong ipinaglalaban. 3. KILALANIN O ISAALANG-ALANG ANG MGA MAGBABASA NG ISINULAT O ISUSULAT NA SANAYSAY * Dapat isaalang-alang sa pagsulat ng argumentatibong sanaysay ang kakayahang umunawa ng mga taong magbabasa nito. 4. PILIIN ANG MGA MAHAHALAGANG PUNTOS PARA SA ARGUMENTATIBONG SANAYSAY * Marapat lamang na iprograma sa utak ng manunulat ang mahalagang puntos sa kanyang bibigyang diin sa pagsulat nito. Sa ganitong pamamaraan, tiyak na mailalahad niya ang mga mahahalagang argumento na makapagpapatibay sa posisyon na ipinaglalaban ng sanaysay. 5. GAWING MALINAW ANG ORGANISASYON NG SANAYSAY * Malaki ang maitutulong ng maayos na organisasyon ng argumentatibong sanaysay sa layunin ng manunulat na makapagpabatid. * Mahihikayat nito ang mga magbabasa na ipagpatuloy ang kanilang nasimulang gawaing pagbabasa sa kadahilanang malinaw namang nailalahad ng manunulat ang kanyang mga puntos sa sanaysay. * Makatutulong ang paggamit ng balangkas sa wastong organisasyon ng sanaysay (Simula, gitna, wakas). 6. GAWAING LOHIKAL ANG BAWAT PUNTOS NG......

Words: 1773 - Pages: 8

Premium Essay

Climate Change

...maayos ang aming relasyon para mapanatili ang katahimikan sa loob ng bahay. Tutulong ako sa mga problema ng aking mga kaibigan para mapagaan ang bigat na kanilang pinpasan. Hindi ako magdadalawang isip na gabayan at pangaralan sila dahil alam ko ang lahat ng aking ginagawa ay para sa kanilang kinabukasan na ipaangat ang kanilang pamumuhay. Gagawa ako ng isang maliit na grupo na ang hangain ay tumulong sa mga nangangailangan. Papalawakin ko ang isipan ng bawat miyembro para maipamahagi nila ang kanilang kaalaman sa mga taong nasasakupan ng aming barangay. Gagawa kami ng programa na maaaring makapabago sa buhay ng bawat isa. Hihikayatin namin na baguhin ang sistema ng pamamalakad ng aming mga opisyales sa barangay. Gagawa ako ng mga poster, sanaysay, awit at slogan na nagpapahiwatig ng mga bagay na dapat nating gawin upang makatulong sa ating bansa. Lilinangin ko ito at ilalagay sa internet upang makita ito ng mga tao sa buong mundo. Hihikayatin at tutulungan ko ang aking mga kababayan na ipakita at ipamalas ang kanilang talento para isa sila sa mga ipagmalaki ng ating bansa. Magsasagawa ako ng grupo sa buong bansa gamit ng makabagong media para makatulong sa anumang sakuna na maaaring mangyari at ang hangarin ay handang tumulong sa pamahalaan natin. Ang pagtulong ko sa ating bansa ay makakagawa ng malaking pagbabago sa ating pamahalaan upang makamit ang masaya at maunlad na buhay ng bawat isa. Ang Magandang Dulot nang ALS sa Akin Ang Alternative Learning System (ALS) ......

Words: 3082 - Pages: 13

Premium Essay

Factors Affecting the

...SANAYSAY NA PORMAL TUNGKOL SA EDUKASYON Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Mataas na edukasyon na hindi lamang binubuhay ng mga aklat o mga bagay na natutunan sa ating mga university at paaralan. Bagaman, kasama ito sa mga pangunahing elemento upang magkaroon ng sapat na edukasyon, ang praktikal na edukasyon na nakabase sa ating araw-araw na pamumuhay ang siya pa ring dapat na piliting maabot. Matibay ang isang edukasyon kung ito ay pinagsamang katalinuhan bunga ng mga pormal na pag-aaral tungkol sa Mathematics, Science, English at mga bagay na tungkol naman sa buhay at kung paano mabuhay ng maayos. Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kung wala nito, at kung ang mga mamamayan ng isang lipunan ay hindi magkakaroon ng isang matibay at matatag na pundasyon ng edukasyon, magiging mahirap para sa kanila na abutin ang pag-unlad. Marapat lamang na maintindihan na ang edukasyon ay siyang magdadala sa kanila sa kanilang mga inaasam na mga mithiin.Ang unang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng kaalaman sa mga bagay-bagay at impormasyon sa kasalukuyan, sa hinaharap at sa kinabukasan. Ito ang nagsisilbing mekanismo na humuhubog sa isipan, damdamin at pakikisalamuha sa kapwa ng isang tao. Ito rin ang dahilan ng mga mabubuti at magagandang pangyayari sa ating mundo at ginagalawang kapaligiran.Ang......

Words: 1113 - Pages: 5

Free Essay

Pag- Uulat

... isang bagay na mahalaga sa bawat tao. * Gitna/Katawan – nagbibigay detalye ng isang paksa. * Pangwakas – paliwanag tungkol sa paksa o kaisipan. Uri ng Ekspositori: * Pagbibigay-Kahulugan – Ito’y paglalahad na kung ano ang isang bagay o isang salita. Uri: 1. Katuturang Maanyo (formal definition) – Ito ay nasasalig sa isang makatuwirang paghahanay ng mga salita na sa ilang kataga ay nagbibigay ng lalong malaking kaalaman. Tatlong Sangkap: 1. Pananalita o ang salitang bibigyang-kahulugan. 2. Kaurian ng bagay o kaisipang kinabibilangan nito. 3. Ang kaibahan sa mga kauri nito. Hal: Ang tula (pananalita) ay isang katha (kaurian) na karaniwang isinulat nang may sukat at tugma (kaibahan sa ibang uri). 2. Sanaysay na Pangkaturan – humihingi ng higit sa isang katuturang maanyo ang isang talakay. a. Gumagamit ng Halimbawa b. Gumagamit ng Pagtutulad at Paghahambing c. Gumagamit ng mga Sanhi at Pinagmulan d. Gumagamit ng Ibinubunga at Kahihinatnan e. Gumagamit ng Paglalarawan. * Editoryal – ito ang paglalahad ng kuro-kuro at damdamin ng patnugot ng pahayagan o magasin. Uri: 1. Nagpapabatid – nililinaw at ipinaliliwanag nito ang isyu 2. Nangangatuwiran – pumapanig at pinaninindigan nito sa isang mukha ng isyu sa pamamagitan ng pangangatuwiran 3. Umaamuki – tinatawagan nito ang suporta ng mambabasa. Nagsasabi ng dahilan kung bakit dapat tumulong sa gawain. 4. Komentaryo – ipinaliliwanag ang kahulugan ng......

Words: 1152 - Pages: 5

Free Essay

Sanaysay

...1. Ano ang kahulugan ng sanaysay? Sagot:  Ang sanaysay ay isang mahalagang uri ng ating panitikang Pilipino na naglalahad ng maikling kuwento o salaysay. Subalit isa itong magandang paglalarawan, paghahambing, at mga kapaliwanagan na kapupulutan ng makabuluhang-aral. Matutunghayan dito ang makatwirang kaisipan at damdamin ng may-akda na naaayon sa kanyang kinamulatan, mga naging karanasan, kaalaman, at pananaw na may panambitan. 2. Sumulat ng isang sanaysay patungkol sa paksang “Ang Nanganganib na Kapaligiran” at bigyang aral sa pangyayaring ito. Sagot: Global Warming sa Pilipinas Maraming isyu ang kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Ngunit kung ako’y bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng mga isyung ito, ang una kong pagtutuunan ng pansin ay ang isyu tungkol sa ating kapaligiran. Ginawa ko ang sanaysay na ito upang mailahad ko ang mga bagay na aking naiisip na kaakibat ng ating kapaligiran sa kasalukuyang panahon. Patuloy na nasisira ang ating kapaligiran, dahilan upang magkaroon ng negatibong pagbabago hindi lamang dito sa ating bansa bagkus pati na rin sa buong sadaigdig. Ang lumalalang sitwasyon ay nagiging dahilan upang magkaroon ng pangyayari na tinatawag na global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperature ng ating mga karagatan at atmosphere at ang patuloy na paglala nito. Sinasabi ng mga scientist at mga eksperto na ang dahilan nito ay ang pagsusunog ng mga fossil fuels na nagiging sanhi ng pagkasira ng ozone layer n......

Words: 466 - Pages: 2

Free Essay

Reflection Paper on the Exxon Valdes and Johnson and Johnson Case Study

...Buod ng isang Sanaysay na “The Feeling of Power” ni Isaac Asimov Sa paglipas ng panahon, nasakop ng modernisasyon ang lahat ng gawain ng tao. Sila ay tuluyang nakadepende sa makinarya at kompyuter. Ang mundo ay nahaharap sa isang digmaan gamit ang kompyuter. Si Jehan Shuman ay isang programmer na nakatuklas kay Myron Aub. Si Myron Aub ay isang teknisyan na nakatuklas ng “graphitics”. Nagkaroon ng isang pagpupulong ang presidente, mga heneral at maging mga opisyal ng gobyerno kung paano magagamit ang “bagong tuklas” na kaalaman at tinawag nila itong “project number”. Bilang pagpapakita kung paano nagagamit ang “graphitics”, ipinamalas ni Myron Aub kung paano magmultiply gamit ang isang papel at lapis at hindi sa kompyuter. Matapos maipakita sa marami ang bagong tuklas, nagkaroon ng maraming mungkahi ang mga nakapanood. Nagmungkahi si General Weider, heneral na namumuno sa laban ng mundo sa ibang planeta. Ayon sa kanya, magagamit ang kaalaman ng “graphitics” upang magkaroon ng “man-missiled” kung saan ang tao ang magkokontrol ng missile upang matalo ang kalaban. Sa mungkahi ni Congressman Brant, nais niyang turuan ang mga tao ng “graphitics” upang makagawa ng mga makinarya para sa ikauunlad. Sa di kalayuan ay nakikinig si Myron Aub at habang nagpupulong ang mga opisyal, nagpakamatay si Myron gamit ang isang “protein-depolarizer”. Nagpapakita lamang ito ng masamang dulot ng pagsibol ng makabagong teknolohiya. Pinapakita sa katangian ni General Weilder ang......

Words: 255 - Pages: 2

Free Essay

Paglalakbay

...lahat dumadalo. Dito umiikot ang mga buhay ng Pilipino. Sa “Ang Pag-uwi ng Alibughang Anak ng Lupa” ang “paglalakbay” ay ang pagbalik sa sariling pinanggalingan. Doon sa sanaysay, naglalakbay ang persona patungo sa Cabanatuan, kung saan siya lumaki. Malapit siya dati sa lupa, pero naputol ang koneksyon niya rito. Napansin niya na nag-iba na ang Cabanatuan dahil sa modernisasyon at komersiyalismo. Sa hilig ng mga Pilipino sa kita at sa mga komersiyalisadong at modernong bagay, natatakpan na natin ang mga bagay na dapat binibigyang importansya. Sabi sa sanaysay, “…walang mapapala sa pagbubungkal ng lupa kundi pagnipis ng aming bituka habang kumakapal sa kalyo ang aming mga palad at talampakan. Kaya tuloy sa amin, mabibilang sa kamay (kung mayroon man) ang mga anak ng magsasakang nangangarap na ipagpatuloy ang buhay sa bukid.” Kinakalimutan na ng mga Pilipino kung saan sila nanggaling. Mas binibigyang importansya ng mga Pilipino ang pagiging moderno. Hindi napapansin ng mga Pilipino na konti-konting nawawala na ang ating ugnayan sa ating roots o pinanggalingan. Kailangan na natin bumalik kung saan tayo nanggaling, kailangan natin bumalik at maglakbay patungo sa “lupa”. Sa huling sanaysay, makikita na ang “paglalakbay” ay pagka-ikot ng mundo ng mga Pilipino (o maller) sa kita o mall. Makikita sa sanaysay na ang paggalugod at pag-ikot ng maller sa espasyo ng modernisasyon at kosmopolitanismo. Dito makikita na ang “ligaw” ang maller. Hindi pinapakita ng mall ang mga......

Words: 1035 - Pages: 5