Free Essay

Science Technology

In: Science

Submitted By subhash777
Words 21244
Pages 85
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ×•Ö»ÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü
(•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖӍú 01/2015) פü−ÖÖӍú-10/10/2015
†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú(¯Öã¹ýÂÖ- 50% ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ±ú¾ÖÖ¸ü+Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öæ−Ö) ,†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (´Ö×Æü»ÖÖ),
Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú,¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ/†Ó÷Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍úÖÓ´Ö¬Öã−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê
³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß ¯Ö¤ê) −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü וֻÆüµÖÖ´Ö¬Öᯙ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬Öᯙ ¯Ö¤ü³Ö¸üŸÖß“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öêú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.‹×¯Ö™üß-2014/
¯ÖÏ.Îú.139/†ÖãÖÖ-8 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤.ü08/10/2015 ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.×−ÖµÖ㌟Öß-2015/ ¯ÖÏ.Îú.211/†ÖãÖÖ-8 ´ÖãÓ²Ö‡Ô
פ.ü08/10/2015 ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö,´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öêú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ Îú.ÃÖӍúß5ÖÔ-2015/¯ÖÏ.Îú.
41/†£ÖÔ-1´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤.ü02/06/2015 ´Ö¬Öᯙ Îú.3 ²Ö ¾Ö ú ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»Öê −ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ
×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü.21 ‹×¯ÖÏ»Ö 2015 ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ5Öêü ´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2016 †Öê¸ü ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ
׸üŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ-µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5ÖÖŸÖ ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›üᯙ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü. 9 •Öæ−Ö 2014
†−¾ÖµÖê ÃÖã×−Ö¿“ÖßŸÖ êú»µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü“Öê †×¬Ö−ÖÃŸÖ ‹úÖÛŸ´Öú ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ
ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö ¾Ö †Ó÷Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍úÖÓ´Ö¬Öã−Ö `¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ`, †Ö¸üÖê÷µÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖŸÖᯙ `†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú(¯Öã¹ýÂÖ- 50% ÆÓü÷ÖÖ´Öß
Öê¡Ö ±ú¾ÖÖ¸ü5Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öæ−Ö)` ¾Ö `†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (´Ö×Æü»ÖÖ)`, ÷ÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ `Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú` †Ö×5Ö
¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ `¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ` µÖÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü וֻÆüµÖÖ´Ö¬Öᯙ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬Öß»Ö
(The Scheduled Area) ãÖÖ×−֍ú †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“µÖÖ †ÆÔüŸÖÖ¬ÖÖ¸üú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›æü−Ö ÖÖ»Öß»Ö
¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¹ý−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê“Ö www.zpndbr.co.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †×¬ÖéúŸÖ †•ÖÔ
´ÖÖ÷Ö×¾Ö'µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÖë¤ü5Öß úºþ−Ö login id ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö/†Öò±ú »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ²ÖэêúŸÖ ³Ö¸ü5ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü
¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖÖšüß 24 ŸÖÖÃÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê 24
ŸÖÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ý−Ö †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ
†Ó×ŸÖ´Ö úºþ−Ö Submit úºþ−Ö †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö Print ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾Öß.

in
.

o
.c
k m .n w †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔÃÖÖšüß ¸üוÖ™Òüê¿Ö−Ö/»ÖÖò÷Ö ‡−Ö †ÖµÖ›üß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ פü−ÖÖӍú- 14/10/2015 ¸üÖê•Öß Ã֍úÖôûß 10.00 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê
ú¸ü+µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
פü−ÖÖӍú- 28/10/2015 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ.¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê
¯Ö׸üÖÖ ¿ÖË㻍ú ³Ö¸ü+µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
פü−ÖÖӍú- 14/10/2015 ¸üÖê•Öß Ã֍úÖôûß 10.00 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê
פü−ÖÖӍú- 28/10/2015 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ.¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü+Öê/ÃÖã¬ÖÖ¸ü+ÖÖ ú¸ü+Öê“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ פü−ÖÖӍú- 30/10/2015 ÃÖÖµÖӍúÖôûß 05.00 ¯ÖµÖÕŸÖ

w w ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ×¾Ößָü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ www.zpndbr.in ¾Ö zpndbr.co.in ŸÖÃÖê“Ö www.nandurbar.nic.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖæ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ÃÖÓ¯Öæ5ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
úÖôû•Ö߯Öæ¾Öԍú ¾ÖÖ“Öã−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê“Ö †•ÖÔ www.zpndbr.in ¾Ö www.zpndbr.co.in µÖÖ
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
³Öê™ü ¤êü¾Öæ−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªÖµÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖ×Æü»Ö.
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ / ¯Ö׸üÖÖ Ã£Ö÷ÖßŸÖ ú¸ü5Öê ؍ú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸ü5Öê, ¯Ö׸üÖê“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü, ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö
ú¸ü5Öê, ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ×−ÖÆüÖµÖ ‹ãú5Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖӏµÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ؍ú¾ÖÖ ‘Ö™ü ú¸ü5µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
¾ÖÖ¤ü, ŸÖÎúÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ‘Öê5µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †¬µÖÖ, וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü Æêü
þ֟Ö:ú›êü ¸ü֏Öæ−Ö šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê5ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖŸÖÖ µÖê'ÖÖ¸ü
−ÖÖÆüß.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ׸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ׸üŒŸÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ úÖ֍ú›üᯙ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘Öê µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê
†£Ö¾ÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−Öß †Ö¤êü¿Ö פü»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú /ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ ÖÖ“Öß Ø²Ö¤æü −ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß
−ÖÖë¤ü¾ÖÆüß ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ö߆ӟÖß ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ¸ü ÖÖÓ´Öãôêû •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤êü ú´Öß / •ÖÖÃŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖêÃÖÓ²Ö¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.

1

וÖ.¯Ö.−ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß- −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2015 ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê ¾Ö ÃÖӏµÖÖ
¯Ö¤ü
Îú.

ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ‹ãú+Ö
´ÖÖ•Öß
¯Öύú»¯Ö ³ÖãÓú¯Ö- †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö
´Ö×Æü»ÖÖ
ÖêôûÖ›æü
ú´ÖÔ.
¯ÖϾÖ÷ÖÔ
¯Ö¤êü
ÃÖî×−֍ú
÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÏßÖ

1

†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (¯Öã¹ýÂÖ) (50 % ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ±ú¾ÖÖ¸ü+Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öã−Ö )

8

†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß
2

1

0

0

0

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö

1

0

6

11

1

¿Öê¸üÖ

†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (´Ö×Æü»ÖÖ)- ÃÖÆüÖµµÖú ¯Ö׸ü“ÖÖ¸üߍúÖ ¯ÖÏÃÖÖ׾֍úÖ
†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

3

0

†¯ÖÓ÷Ö

0

3

1

1

0

2

0

19

׸üŒŸÖ 19 ¯Ö¤üÖ´Ö¬µÖê
1 ¯Ö¤êü (“Ö»Ö−Ö¾Ö»Ö−Ö
×¾ÖÂֵ֍ú
׾֍ú»ÖÖÓ÷ÖŸÖÖ/
ú5ÖÔ²Ö¬Ö߸/
´Öãú²Ö¬Ö߸ü)
؍ú¾ÖÖ †»¯Ö¥ü™üßü)

0

0

0

0

0

0

¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖêŸÖæ−Ö)

1

†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

4 ¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (וֻÆüÖ ŸÖÖÓ¡Öߍú ÃÖê¾ÖÖ ¾Ö÷ÖÔ-3 †Ó÷Ö+Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍êúŸÖã−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê)
2

†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß
5

0

0

0

0

0

2

ÃÖ−Ö 2014
´Ö¬Öᯙ ³Ö¸üŸÖߟÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü −Ö
×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öãôûê
׿ֻ»Öú †−Öã¿ÖêÂÖ

0

0

2

´ÖÖ÷Öᯙ •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖߟÖ
´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú
¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê
¤ãüÃÖ-µÖÖÓ¤üÖ

0

1

‹ãú5Ö 2
¯Ö¤üÖÓ¯Öîúß 1 ¯Ö¤ü
†»¯Ö¥ü™üß
†¯ÖÓ÷ÖÖÃÖÖšüß
†Ö¸üÖߟÖ

Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú
†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

9

3

3

6 ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú
†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß

5

2

1

0

0

0

in
.

1

o
.c
k m .n w 0

0

0

1

×™ü¯Ö :- 1) ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ / ¯Ö׸üÖÖ Ã£Ö÷ÖßŸÖ ú¸ü5Öê ؍ú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸ü5Öê, ¯Ö׸üÖê“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü, ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö
ú¸ü5Öê, ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ‹ãú5Ö ¾Ö ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ×−ÖÆüÖµÖ ÃÖӏµÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ؍ú¾ÖÖ ‘Ö™ü ú¸ü5µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ
¾ÖÖ¤ü, ŸÖÎúÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ‘Öê5µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †¬µÖÖ, וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü
Æêü þ֟Ö:ú›êü ¸ü֏Öæ−Ö šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê5ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
2) ³Ö¸üŸÖßÃÖÖšüß ‘ÖÖêÂÖßŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¾Ö¸üᯙ ¯Ö¤üÖÓ´Ö¬µÖê •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü ¾Ö ´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2016 ¯ÖµÖÕŸÖ
×−ÖµÖŸÖ ¾ÖµÖÖê´ÖÖ−ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß−Öê ׸üŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ¸üß ¯Ö¤êü µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ •µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ׸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤êü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ×¸üŒŸÖ ÆüÖêŸÖᯙ ŸÖÃÖŸÖÃÖê ×−ÖµÖ㌟Öß
†Ö¤êü¿Ö ¤êü5µÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö. µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê5ÖÖ»ÖÖÆüß úÖê5ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
3) ÃÖ¤ü¸ü“µÖÖ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ×−ÖµÖ´Ö/×−֍úÂÖÖ´Ö¬µÖê ³Ö¸üŸÖß ¯Öã5ÖÔ ÆüÖê‡Ô ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ/¯Ö׸ü¯Ö¡Öú/¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê¾Ö㠿֍úŸÖÖê.
4) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü−ÖÖӍú 05 †Öò÷Ö™ü 2014 −ÖãÃÖÖ¸ü ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü
³Ö¸ü+µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾Ößָü ÃÖã“Ö−ÖÖ ×¤ü»Öê»Öß †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü Öê¡ÖÖŸÖᯙ ¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÖÖ»Öᯙ †,²Ö ¾Ö ú ´Ö¬µÖê
−Ö´Öã¤ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿Öԍú †™üüß / ¿ÖŸÖá−ÖãÃÖÖ¸ü †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ.
†) ëú¦üßµÖ ×¾Ö¬Öß ¾Ö −µÖÖµÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ Îú. •Öß.‹ÃÖ.†Ö¸ü.876 (‡Ô), פü−ÖÖӍú - 02/12/1985,
²Ö) ´ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ µÖÖÓ“Öß Îú. †Ö¸ü²Öß™üßÃÖß/‡Ô-13013(4)/−ÖÖê×™ü×±úêú¿Ö−Ö-1/474/2014
פü−ÖÖӍú 9-6-2014 †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ,
ú) ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö.Îú.²ÖßÃÖßÃÖß-2014/¯ÖÏ.Îú.213/‹/14/16-²Ö
פü−ÖÖӍú - 31/7/2014
5) ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü−ÖÖӍú 05†Öò÷ÖÙü 2014 “Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖᯙ −Ö´Öã¤ü †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá
ŸÖÃÖê“Ö ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü−ÖÖӍú 21 †Öò÷ÖÙü 2014 −ÖãÃÖÖ¸ü µÖÖ †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ
×−ÖµÖãŒŸÖ —ÖÖ»Öê»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖÆêü¸ü ²Ö¤ü»Ö߯ÖÖ¡Ö †ÃÖ+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸üÆãü ×−ÖµÖ㌟µÖÖ
´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÆüÖê¤üµÖ µÖÖÓ−Öß ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ êú»Ö껵ÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖꓵÖÖ †−ÖãÂÖÓ÷ÖÖ−Öê ú¸ü+µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖᯙ / µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
6) ÃÖ¤ü¸üÆãü ¯Ö¤üÖÓ“Öß •ÖÖÆü߸üÖŸÖ ´ÖÖ. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö ´ÖÆüÖê¤üµÖ µÖÖÓ“Öê פü. 09/06/2014 “Öê †×¬ÖÃÖã“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü
ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêü.

w w 2

7) †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖŸÖß»Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü Æüß Ã£ÖÖ×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öæ−Ö ³Ö¸ü+Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÃÖ»µÖÖ−Öê ëú¦üßµÖ
×¾Ö¬Öß ¾Ö −µÖÖµÖ ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ Îú.•Öß‹ÃÖ†Ö¸ü/876(‡Ô) פü−ÖÖӍú פü. 02/12/1985 ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü
Öê¡ÖÖŸÖß»Ö Ã£ÖÖ×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ³Ö¸üŸÖß ÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖ.
8) ´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“Öê ÃÖ×“Ö¾Ö µÖÖÓ“Öê úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›üᯙ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ×¤ü. 9 •Öæ−Ö 2014 “µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö−Öêú¸üߟÖÖü
``ãÖÖ×−֍ú †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü`` µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ •Öê †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü þ֟Ö:
؍ú¾ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê †Ö‡Ô-¾Ö›üß»Ö Øú¾ÖÖ †Ö•Öß-†Ö•ÖÖê²ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖ“µÖÖ †−ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ´Ö¬µÖê 26
•ÖÖ−Öê¾ÖÖ¸üß 1950 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ÃÖÖŸÖŸµÖÖ−Öê ¾ÖÖß־µÖ ú¸üßŸÖ †ÖÆêüŸÖ
´ÖÆüŸ¾ÖÖ“Öß ÃÖã“Ö−ÖÖ:-−ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü וֻÆüµÖÖŸÖᯙ †−ÖãÃÖã×“ÖŸÖ Öê¡ÖÖ²ÖÖÆêü¸üᯙ (Scheduled Area ²ÖÖÆêü¸üß»Ö) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß
†•ÖÔ ú¹ý −ÖµÖê. †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ˆ×¢Ö ÖÔ —ÖÖ»Öê ŸÖ¸üß ŸÖê †¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö.
9) ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü וֻÆüµÖÖŸÖᯙ †−ÖãÃÖæ“ÖßŸÖ Öê¡ÖÖŸÖ (¯ÖêÃÖÖ Öê¡ÖÖŸÖ) ×−ÖµÖ㌟Öß/−Öê´Ö Öæú
פü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
¿ÖîÖ×+֍ú †ÆÔüŸÖÖ/†−Öã³Ö¾Ö (†•ÖÔ ú¸üŸÖê ¾Öôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü+Ö êú»Öê»Öß †ÃÖ+Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü)
†.
Îú.

1.

2.

3.

†Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×+֍ú †ÆÔüŸÖÖ

†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (¯Öã¹ýÂÖ)
(50 % ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö
±ú¾ÖÖ¸ü5Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öã−Ö )
5200-20200 + ÷ÖÏê›ü ¯Öê
2400
ÃÖÆüÖµµÖú ¯Ö׸ü“ÖÖ¸üߍúÖ
¯ÖÏÃÖÖ׾֍úÖ
/[†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú
(´Ö×Æü»ÖÖ)]
5200-20200 +
÷ÖÏê›ü ¯Öê 2400
¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ)
9300-34800+
÷ÖÏê›ü ¯Öê 4100

¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ

4.

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú

(1)ü •µÖÖÓ−Öß ³ÖÖîŸÖߍú¿ÖÖáÖ, ¸üÃÖÖµÖ−Ö¿ÖÖÃ¡Ö ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ×¾Ö–ÖÖ−Ö Æêü ×¾ÖÂÖµÖ
‘Öê‰ú−Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆŸÖß5ÖÔ êú»Öê»Öß †ÃÖê»Ö
†Ö×5Ö (2) ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß úß •µÖÖÓ−Öß ×ú´ÖÖ−Ö 90 פü¾ÖÃÖ
ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Æü5Öã−Ö úÖ´Ö êú»Öê †ÖÆêü. ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ±ú¾ÖÖ¸ü5Öß
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Æü5Öã−Ö ×•Ö»ÆüÖ ×Æü¾ÖŸÖÖ¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö ¤ü֏ֻÖÖ
•ÖÖê›ü5Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.†•ÖÖÔ ÃÖÖê²ÖŸÖ †−Öã³Ö¾Ö ¤ü֏ֻÖÖ −ÖÃÖ»µÖÖÓÃÖ †•ÖÔ
†¯ÖÖ¡Ö šü¸ü×¾Ö5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
פü.08/11/2015

¤ãü¯ÖÖ¸üß
2.00 ŸÖê
3.30

´ÖÖ¬µÖ´Öߍú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖê“Öê
†ÆüŸÖÖÔ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ¸üß ¯ÖÏÃÖÖ׾֍úÖ ¯Ö¤ü׾֍úÖ ˆ¢Öß5ÖÔ êú»Öê»Öß
†ÃÖÖ¾Öß †Ö×5Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¯Ö׸ü“ÖÖµÖÖÔ ¯Ö׸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê ؍ú¾ÖÖ ×¾Ö¤ü³ÖÔ ¯Ö׸ü“ÖµÖÖÔ
¯Ö׸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê −ÖÖë¤ü5Öß —ÖÖ»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß Øú¾ÖÖ †¿ÖÖ −ÖÖë¤ü5ÖßÃÖÖšüß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö †ÃÖÖ¾Öß.

¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
פü.08/11/2015

¤ãü¯ÖÖ¸üß
2.00 ŸÖê
3.30

ú»ÖÖ, ×¾Ö–ÖÖ−Ö, ¾ÖÖ×5Ö•µÖ, éúÂÖß ×¾Ö¬Öß, ÃÖ´Ö֕֍úÖµÖÔ, ÃÖ´ÖÖ•Ö¿ÖÖáÖ,
÷ÖéÆü×¾Ö–ÖÖ−Ö,¯ÖÖêÂÖ5Ö †ÖÆüÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ŸµÖÖÃÖ ÃÖ´ÖŸÖæ»µÖ ´Æü5Öæ−Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ‘ÖÖêÂÖߟÖ
êú»Öê»Öß úÖê5ÖŸÖßÆüß ¯Ö¤ü¾Öß †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü5Ö êú»Öê»Öß †ÃÖÖ¾Öß. ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ÃÖ´Ö֕֍úÖµÖÔ ×Óú¾ÖÖ ×¿ÖÖ5Ö µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖᯙ Ã−Ö֟֍ú ¯Ö¤ü¾Öß
¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †÷ÖύÎú´Ö פü»ÖÖ •ÖÖ‡Ô»Ö.

¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
פü.08/11/2015

¤ãü¯ÖÖ¸üß
2.00 ŸÖê
3.30

´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓ−ŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ ¾Ö †Ó÷Ö5Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍úÖ
/ ´Ö¤üŸÖ−ÖßÃÖ / ²ÖÖ»Ö¾ÖÖ›üß ×¿Öׁ֍úÖ †¿Öß ×´Öôæû−Ö ‹ãú5Ö 10 ¾ÖÂÖÔ ÃÖ»Ö÷Ö
†ÆüŸÖÖԍúÖ¸üß ÃÖê¾ÖÖ †ÃÖ5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖÃÖÖšüß ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ
¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß / ÷Ö™ü ׿ցÖ5ÖÖ׬֍úÖ¸üß †¿ÖÖ ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß µÖÖÓ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö.

¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
פü.08/11/2015

¤ãü¯ÖÖ¸üß
2.00 ŸÖê
3.30

¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö
ÁÖê+Öß

וֻÆüÖ ŸÖÖÓ¡Öߍú ÃÖê¾ÖÖ (¾Ö÷ÖÔ 3)
†Ó÷Ö5Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍êúŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê
³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê.
9300-34800+
÷ÖÏê›ü ¯Öê 4100

in
.

w w o
.c
k m .n w »ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“Öß ¾Öêôû

1)ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖã»µÖ †ÆÔüŸÖÖ ¯Ö׸üÖêŸÖ
׍ú´ÖÖ−Ö 60 ™üŒËúê ÷Öã5ÖÖÓÃÖÆü ˆ¢Öß5ÖÔ Øú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖ ÃÖÓãÖê“Öß
†×³ÖµÖÖÓס֍úß ¯Ö¤ü׾֍úÖ (ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö) ؍ú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖ
ÃÖÓãÖê“Öß ÃÖ´Ö֕֍ú»µÖÖ5Ö“Öß ¯Ö¤ü¾Öß (²Öß.‹ÃÖ.›ü²»µÖã) †Ö×5Ö

2)ÃÖÓ÷Ö5֍ú ÆüÖŸÖÖôû5Öß / ¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö ÃÖÓ“Ö»Ö−ÖÖ»ÖµÖÖ−Öê
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö
Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú
ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ؍ú¾ÖÖ
¯ÖÏ£Ö´Ö 3 ¾ÖÂÖÖÔ“µÖÖ Óú¡ÖÖ™üß
´ÖÖ¬µÖ´Öߍú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö Øú¾ÖÖ ŸÖã»µÖ †ÆÔüŸÖÖ †Ö×5Ö éúÂÖß
¯Ö¬¤üŸÖß¾Ö¸ü ¤ü¸ü´ÖÆüÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
5. ¹ý.6000/- ´ÖÖ−Ö¬Ö−Ö ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖÖ“Öß ¯Ö¤ü׾֍úÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †³µÖÖÃÖ Îú´Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üߟÖ
פü.22/11/2015
†ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öã−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ−Öê −Öê´Ö5Öæú ú¸ü5µÖÖÓŸÖ
†×¬Öú, ¹ý.1100/µÖꇻÖË. ´ÖÖ¡Ö éúÂÖß ¯Ö¤ü¾Öß Øú¾ÖÖ ˆ““Ö †ÆüŸÖÖÔ ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5ÖÖ-µÖÖ Øú¾ÖÖ
¯ÖϾÖÖÃÖ³Ö¢ÖÖ †−Öã–ÖêµÖ ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖ´ÖÖ•ÖÃÖê¾Öê“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö †Ö×5Ö ÷ÖÏÖ´Öß5Ö †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÃÖÓŸÖß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. (´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ÷ÖÏÖ´Ö
׾֍úÖÃÖ ¾Ö •Ö»ÖÃÖÓ¬ÖÖ¸ü5Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö¡Ö Îú ›ü²»µÖã¯Öß™üß2511/¯ÖÏ.Îú. 264/†ÖãÖÖ-8 פü 07/12/2008 ¾Ö פü.
20/03/2012 †−¾ÖµÖê •Öã−Öß ¾Ö −Ö¾Öß−Ö ÃÖê¾ÖÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ×−ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö
ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü)
¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
(ŸÖÖÓ¡Öߍú) ¾Ö÷ÖÔ-3 ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ×−֍ú éúÂÖß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ
6.
5200-20200 + ÷ÖÏê›ü ¯Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ÃÖ´ÖŸÖã»µÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Ö껵ÖÖ ¯Ö¿Öã¬Ö−Ö ×¤ü.28/11/2015
¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú ¯ÖÏ׿ցÖ5Ö †³µÖÖÃ֍Îú´Ö ˆ¢Öß5ÖÔ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ
2400
3

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

†.
Îú.

¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö
ÁÖê+Öß

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú

†Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×+֍ú †ÆÔüŸÖÖ

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“Öß ¾Öêôû

ŸÖÓ¡Ö׿ցÖ5Ö ¯Ö׸üÖÖ ´ÖÓ›üôûÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ ؍ú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ×−֍ú éúÂÖß ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ ÃÖ´ÖŸÖã»µÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ−Öê “ÖÖ»Ö×¾Ö»Ö껵ÖÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ
¤ãü÷¬Ö¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ ¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö ¯Ö¤ü׾֍úÖ †³µÖÖÃ֍Îú´Ö
ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ¾Öî¬ÖÖ×−֍ú ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´Ö¬Öß»Ö
¯Ö¿Öã¾Öîª×úµÖ ¿ÖÖáÖÖŸÖᯙ ¯Ö¤ü¾Öß ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖᯙ †ÃÖê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ -1) ¯ÖµÖÔ¾ÖêÖߍúÖ ¾Ö †Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (´Ö×Æü»ÖÖ)/ÃÖÆüÖµµÖú ¯Ö׸ü“ÖÖ¸üߍúÖ ¯ÖÏÃÖÖ׾֍úÖ Æêü ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ±úŒŸÖ
´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê êú¾Öôû ãÖÖ×−֍ú †−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß“Ö ÃÖ¤ü¸ü
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
2) †Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (¯Öã¹ýÂÖ) (50% ÆÓü÷ÖÖ´Öß Öê¡Ö ±ú¾ÖÖ¸ü5Öß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ´Ö¬Öæ−Ö) ÆüÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ±úŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß“Ö †ÃÖ»µÖÖ−Öê êú¾Öôû ãÖÖ×−֍ú †−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ¯Öã¹ýÂÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß“Ö ÃÖ¤ü¸ü
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ.
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö¯Öס֍êú“Öê þֹý¯Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö¯Ö+Öê ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ+Öê ¸üÖÆüß»Ö.
1) ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.‹×¯Ö™üß-2014/¯ÖύÎú-139/†ÖãÖÖ-8 פü.05/07/2014 −ÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏ¿−Ö¯Öס֍êú“Öê þֹý¯Ö,¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÷Öã5Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖÖŸÖ −Ö´Öã¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¯ÖÏ¿−Ö ´Ö¸üÖšüß, ‡Ó÷ÖÏ•Öß, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ
–ÖÖ−Ö, ²Ö㬤üß´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ÷Ö×5ÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖÓס֍ú/ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖßÖã×−Öšü ¾Ö ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö.

in
.

o
.c
k m .n w 2) ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú www.maharashtra.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
3) ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ÎÓú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ.ÎÓú.46/07/13-† ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü.27
•Öæ−Ö 2008 †−¾ÖµÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ׍ú´ÖÖ−Ö 45% ÷Öã5Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
4) ¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (†Ó÷Ö5Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍êúŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê) ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ú›üß»Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ÎÓú.‹²ÖÖ×¾Ö-2005/¯ÖÏ.ÎÓú.46/úÖ-7 ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü.4 ´ÖÖ“ÖÔ 2005 −ÖãÃÖÖ¸ü ¾ÖßÖã×−Öšü þֹý¯ÖÖ“Öß
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ 75 ÷Öã5ÖÖÓ“Öß ¾Ö ŸÖÖë›üß ¯Ö׸üÖÖ 25 ‘Öê5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ú´ÖßŸÖ ú´Öß 35 ÷Öã5Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸êü
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.

w w 5) ¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ- ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê−Öê ¾Ö ¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (†Ó÷Ö5Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍êúŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê) ÃÖÓÓ¾Ö÷ÖÖÔ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê´Ö¬µÖê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ÷Öã5ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÷Öã5Ö¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ¿ÖîÖ5Öߍú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü
ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ´Öãôû ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Öê ŸÖ¯ÖÖÃÖ5ÖßÃÖÖšüß ¾Öêôûß“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ªÖ¾Öß »ÖÖ÷ÖŸÖᯙ †−µÖ£ÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ
•ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
6) Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ ÷ÖÏÖ´Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü µÖÖÓ“Öêú›üᯙ †Ö¤êü¿Ö
ÎÓú.ו֯Ö−ÖÓ/÷ÖÏÖ¯Ö/†ÖãÖÖ1/218/2015פü.23/3/2015 †−¾ÖµÖê 22 ÷ÖÏÖ´Ö׾֍úÖÃÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−ÖÖ ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú µÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ¯Ö¤üÖ¾Ö−ÖŸÖ ú¸ü+µÖÖÓŸÖ †Ö»µÖÖ−Öê ¯Ö¤üÖ¾Ö−ÖŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−Öß ´Öê.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖ, ÖÓ›ü¯Ößšü,
†Öî¸Óü÷ÖÖ²ÖÖ¤ü µÖê£Öê ¤üÖÖ»Ö ×¸ü™ü µÖÖד֍úÖ ÎÓú.3538/2015 ¾Ö ׸ü™ü µÖÖד֍úÖ ÎÓú.3707/2015 ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öß
†ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ׸ü™ü µÖÖד֍êú“µÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖß−Ö ¸üÖÆãü−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Ö¹ý¯ÖÖŸÖ ×−Ö¾Ö›ü ú¸ü+µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.´Öê.ˆ““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×−֍úÖ»ÖÖ´Öãôêû ¯Ö¤üÖ´Ö¬µÖê ‘Ö™ü —ÖÖ»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ´Öê.−µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×−Ö+ÖÔµÖÖÃÖ
×¾Ö»ÖÓ²Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸÖß ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üß ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ Îú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-2007/¯ÖύÎú.46/07/13-† פü−ÖÖӍú 19
†ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2007 †−¾ÖµÖê úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÃÖÓ¯Öã™üÖŸÖ †Ö»µÖÖÃÖ ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×−Ö¾Ö›ü ÃÖã“Öß ¾µÖ¯Ö÷ÖŸÖ
—ÖÖ»µÖÖÃÖ Óú¡ÖÖ™üß ÷ÖÏÖ´ÖÃÖê¾Öú ¯Ö¤üß ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü+Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆü+ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
7) ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö¯Öס֍úÖ ¾ÖßÖã×−Öšü, ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ †ÃÖŸÖß»Ö.
8) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ •µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö5ÖÖ¸üß ¿ÖîÖ5Öߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, †−Öã³Ö¾Ö, ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú/ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê5µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö / ¤ü֏ֻÖê ÃÖ¤ü¸ü
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü
פü−ÖÖӍúÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê5µÖÖÓÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
4

9) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¯Ö׸üÖêÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ / ¿Ö㬤ü߯֡֍ú êú¾Öôû ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖã“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ÃÖ²Ö²Ö ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ
³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß / úÖµÖԍÎú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß ¾Ö
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö ‘Öê5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß
¸üÖÆüß»Ö.
10) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖ֍ú›êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¹ý−Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ
³Ö¹ý−Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ+µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ÷Öã+ÖÖ−ÖãÎú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ׍ÎúµÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû+Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖê™üß
¯ÖÏ´ÖÖ+Ö¯Ö¡Ö/†ÃÖŸµÖ †£Ö¾ÖÖ “Öãúß“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ+Ö¯Ö¡Ö †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. −ÖãÃÖÖ¸ü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÷Öã−ÆüÖ
‡. úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸ü+µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :
†) ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êü ú¸üߟÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê פü. 28/10/2015 ¸üÖê•Öß“Öê ¾ÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
²Ö)פü. 28/10/2015 ¸üÖê•Öß Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 33 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê5µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

†.ÎÓú.
1
2
3
4

†Ö¸üÖ+Ö / ÃÖÓ´ÖÖŸÖ¸ü †Ö¸üÖ+Ö

8

†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
†¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ
³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏßÖ
ÃÖ−Ö 1991 “µÖÖ •Ö−Ö÷Ö−Ö5ÖÖ / ÃÖ−Ö 1994 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×−Ö¾Ö›ü5Öãú
ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß
þÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö ÃÖî×−֍úÖ“Öê −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿ÖßŸÖ ¯ÖÖ»µÖ
¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/ וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ×−ÖµÖ´ÖßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/
¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ Óú¡ÖÖ™üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß
/ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üßµÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
†Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

9

ˆ““Ö ÷Öã Ö¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›ãü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü

5
6
7

w w 10

´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú

11

in
.

o
.c
k m .n w 45 ¾ÖÂÖÔ

46 ¾ÖÂÖì
Öã»ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ 38 ¾ÖÂÖì
´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ 43 ¾ÖÂÖì

ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ¿Ö㬤ü߯֡֍ú Îú´ÖÖӍú
´ÖÖÃÖîú-1010/¯ÖÏ.Îú. 279/10/16† פü 20 †Öò÷ÖÙü
2010 †−¾ÖµÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ
ÃÖê¾Öê ‡ŸÖúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúÖ ¸üÖÆüß»Ö
ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖÓ÷Ö ´ÖÖ•Öß ÃÖîØ−֍úÖÃÖÖšüß ú´Ö»ÖÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖÆüß»Ö

†Ö¸üÖê÷µÖ ÃÖê¾Öú (´Ö×Æü»ÖÖ)

12

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¸üÖ+ÖÖӍú¸üߟÖÖ
ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
38 ¾ÖÂÖÔê

40 ¾ÖÂÖì
†Ó÷Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍úÖ´Ö¬Öã−Ö ×−Ö¾Ö›üß−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ •µÖÖ †Ó÷Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍êú“Öê ¾ÖµÖ 55 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ
†×¬Öú −ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ“Ö †Ó÷Ö Ö¾ÖÖ›üß ÃÖê׾֍úÖ †•ÖÔ
ú¸ü µÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö.

¯ÖµÖÔ¾Öêׁ֍úÖ (×−Ö¾Ö›üß−Öê)

†×ŸÖ׸üŒŸÖ ¿ÖîÖ× Öú †ÆÔüŸÖÖ
1)
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ÎÓú. ¯ÖÏ׿ցÖ'Ö-2000/¯ÖÏ.ÎÓú.61/2001/39 פü−ÖÖӍú- 19 ´ÖÖ“ÖÔ 2003 ŸÖÃÖê“Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö (ÃÖÖ.¯ÖÏ.×¾Ö.) ×¾Ö³ÖÖ÷Ö Îú´ÖÖӍú ´ÖÖŸÖÓÃÖ-2012/¯ÖÏ.ÎÓú.277/39 פü−ÖÖӍú 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß
2013 −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ÷Ö'֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü'Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö.
2)
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú †×−ÖµÖÖê/1005/126 ÃÖê¾ÖÖ-4 פü.31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2005
−ÖãÃÖÖ¸ü פü. 01 −ÖÖë¾Æëü²Ö¸ü, 2005 ¸üÖê•Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ÆüÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖÓ−ÖÖ −Ö¾Öß−Ö
¯Ö׸ü³ÖÖÂÖßŸÖ †Ó¿Ö¤üÖ−Ö ×−Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ¡Ö ÃÖªÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ
´Æü'Ö•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Ö) ×−ÖµÖ´Ö 1982 ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öê
†Ó¿Ö¸üÖ¿Öߍú¸ü'Ö) ×−ÖµÖ´Ö 1984 †Ö×'Ö ÃÖªÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü'Ö ³Ö×¾Ö嵅 ×−Ö¾ÖÖÆÔü ×−Ö¬Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ
ŸµÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ÆüÖê'ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.

5

3)
4)
5)
6)

´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖê»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ׿ֱúÖ¸ü¿ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¤êü µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö,¯Ö׸ü¯Ö¡Öú,
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö+ÖÔµÖ µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü+ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÖêôûÖ›æ /´Ö×Æü»ÖÖ/ ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ/ ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏßÖ/ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ+ÖÖ“Öê
¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖã−Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖã−Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö
(ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ †Ö¸üÖ+Ö ×¾Ö¸üÆüߟÖ) ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öã−Ö ÷Öã+Ö¾Ö¢Ö−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê¾Öæ ¿Öêú»Ö.
×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †×ŸÖ¤ãü÷ÖÔ´Ö / ¤ãü÷ÖÔ´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö¤üãÖÖ¯Ö−ÖÖ ¤êü+µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯Ö¤üãÖÖ¯Ö−Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê+ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö+Ö»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö
×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖã−Ö ú´Öß ú¸ü+µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¯Ö׸üÖêÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ µÖÖ êú¾Öôû ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸ü$µÖÖÓŸÖ µÖê$ÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ¾¤üÖ¸êü / ‡Ô´Öê»Ö ¾¤üÖ¸êü ÃÖã“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ ú¸ü$µÖÖÓŸÖ µÖê$ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß /
úÖµÖԍÎú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü$µÖÖ“Öß ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö¯Ö ‘Öê$µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
ÃÖÓ²Ö¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.

¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß, †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá.
1. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤ü ×−ÖÆüÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ/×−֍úÂÖ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖÃÖ ¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ'µÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¤êü'µÖÖÓŸÖ µÖê'ÖÖ¸ü †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
÷Öã'ÖÖÓ“µÖÖ ÷Öã'ÖÖ−ÖãÎú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öãôû ¿ÖîÖ'Öߍú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû'Öß ú¸üߟÖÖ †ÓŸÖ¸üß´Ö
þֹý¯ÖÖÓŸÖ µÖÖ¤üß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸ü'µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü êú»Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ¾Ö ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ'Öß−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö׸ü¯Öã'ÖÔ ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖê‡Ô»Ö
†¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ú¸ü'µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ´Æü'Öæ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ'Öߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ, ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ'ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú
¯ÖÏ´ÖÖ'Ö¯Ö¡Ö/ ¤ü֏ֻÖê ÃÖ¤ü¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
2. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ÎÓú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-1215/(¯ÖÏ.Îú.55/15)/13-† ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü 05
†ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2015 †−¾ÖµÖê ¯Ö׸üÖê“ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖêŸÖ •µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÷Öã5Ö †ÃÖŸÖß»Ö
†¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬Öᯙ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ×−Ö¿“ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†) ¾ÖµÖÖ−Öê •ÖêšüŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
²Ö) ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ˆ““ÖŸÖ¸ü ¿ÖîÖ×5֍ú
†ÆÔüŸÖÖ (¯Ö¤üµÖËã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü, ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü, ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ, ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ
†¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸êü ) ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ú) ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¤üÖê−Æüß †™üß ÃÖ´ÖÖ−Ö šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú
†ÃÖ»Ö껵ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¿ÖîÖ×5֍ú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê ˆ““ÖŸÖ¸ü ÷Öã5Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

in
.

¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú :

w w o
.c
k m .n w ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê Login ID ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü Payment (¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú) µÖÖ Ø»Öú¾Ö¸üü •ÖÖ‰ú−Ö üÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖ'Öê ×¾ÖÆüßŸÖ ú¸ü'µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö /†Öò±ú »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ²ÖэêúŸÖ ³Ö¸ü'ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ÖÖ»Öß»Ö
¤ü¿ÖÔ×¾Ö'µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ²Öэú ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖ÷Ö “ÖÖ•ÖìÃÖ ¾Ö÷Öôæû−Ö †ÖÆêü. ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ »ÖÖ÷Ö'ÖÖ¸êü ‡ŸÖ¸ü
ÃÖê¾ÖÖ ¿Ö㻍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú¸üߟÖÖ - 150/´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ´ÖÖ±ú †ÖÆêü.

†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ú¸ü+µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü+Ö ÃÖã“Ö−ÖÖ 1. •ÖÖ×Æü¸üÖÓŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ ±úŒŸÖ www.zpndbr.in ¾Ö www.zpndbr.co.in µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍêúŸÖ
ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê êú»Öê»Öê †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü †•ÖÔ
Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú
“Öãúß“ÖÖ / †¯Öã5ÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖê²Ö‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú NCPR ¸üוÖÙü›Ôü (DND) †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯Öã5ÖÔ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê
¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸµÖÖ ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖ5ÖÖ-µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ, ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ¯Öã5ÖÔ
•Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾ÖÆü−ÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ-µÖÖ ŸÖÖÓ¡Öߍú †›ü“Ö5Öà−ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ
×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü Æêü •Ö²ÖÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß
³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ¤üÖ¸üß Ã¾ÖŸÖ: ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.

6

2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖîÖ5Öߍú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö †−µÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú −ÖÖÆüß
ŸÖ£ÖÖׯÖ, †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×−֍úÂÖ ¯Öã5ÖÔ ú¸üߟÖ
†ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ×²Ö−Ö“Öãú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸üÖ¾Öß. †Öò−Ö
»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß “ÖãúÖ —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ Øú¾ÖÖ ¡Öã™üß ¸üÖÆüß»µÖÖÓÃÖ ¾Ö ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü
†•ÖÔ −Ö֍úÖ¸ü»ÖÖ ÷Ö껵ÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔþÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüᯙ ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ
ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Submit êú»µÖÖ−ÖŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ×−֍úÂÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖîÖ5Öߍú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú
/ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5Ö, ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¿Ö£Öß»Öߍú¸ü5Ö ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Öãôû ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ³Ö¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
3. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸üÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ
†×¬Ö−Ö ¸üÖÆãü−Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯Ö¤ü ×−ÖÆüÖµÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ×´ÖôûÖ»Ö껵ÖÖ ÷Öã5ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ¤ü¸ü
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ5Öß †÷ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖê5ÖŸÖÆüß ÆüŒú ¸üÖÆü5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã5ÖÔ ”ûÖ−Ö−Öß / ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß −ÖÓŸÖ¸ü“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×−Ö¿“ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
4. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“ÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ (Latest) ×¾ÖÆüßŸÖ †ÖúÖ¸üÖÓŸÖß»Ö
¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô—Ö ±úÖê™üÖê ¾Ö ÃÖÆüß Ãòú−Ö ú¹ý−Ö www.zpndbr.co.in ׍ú¾ÖÖ www.zpndbr.in
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸üᯙ ÃÖæ“Ö−Öê−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸ü5Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
5. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸üᯙ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü5µÖÖ“Öß Ø»Öú
²ÖÓ¤ü êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
7. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ¯ÖύÎúßµÖꓵÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ™ü¯¯µÖÖÓŸÖᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Ö׸ü¯Öã5ÖÔ ³Ö¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ×ã֟Öß, ¯Ö׸üÖê“Öß ¹ý¯Ö¸êüÂÖÖ/ ¾Öêôû֯֡֍ú/ ¯Ö׸üÖÖ ëú¦ü/ ²Öîšüú Îú´ÖÖӍú ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¸ü
פü»Ö껵ÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ
•ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß
²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
8. †¯ÖÓ÷Ö ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êüÃÖ †¯ÖÓ÷ÖŸ¾ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö †ÃÖ5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖ−Ö
¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü 18/03/2014 †−¾ÖµÖê †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ »ÖêÖ×−֍úÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö
†•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÃÖÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß »ÖêÖ×−֍úÖ“Öß †•ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ÷Ö5Öß êú»Öê»Öß −ÖÃÖê»Ö
†¿ÖÖ †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‹ê−Ö ¾ÖêôêûÃÖ »ÖêÖ×−֍ú ¯Öæ¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. †¯ÖÓ÷Ö
¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×−ÖµÖ㌟Öß Æüß Ã£ÖÖµÖß ¾Öîª×úµÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü“Ö
ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
9. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß µÖÖ¯Öæ¾Öá •Ö¸üß ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦ü֍ú›êü, ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−Ö
úÖµÖÖÔ»ÖµÖ, ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖ5Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖ5Ö
†×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓŸÖ −ÖÖ¾Öê −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ㬤üÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö׸üŸµÖÖ
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ú¸ü5Öê ¾Ö ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü5Öê (´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ) †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö
¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ, †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö †¿ÖÖ ‡“”ãûú ¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¤êüÖᯙ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †−µÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü
êú»Öê»Öê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ þ֟ÖÓ¡Ö¯Ö5Öê úô×¾Ö»Öê
•ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
10. †ŸµÖã““Ö ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æüÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖ5Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾Ö ׿ցÖ5ÖÓ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö
ÎÓú.¸ü׍Îú¬ÖÖê-2000-¯ÖύÎÓú-68-׍ÎúµÖãÃÖê-2 פü.30 ‹×¯ÖÏ»Ö 2005 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖêôûÖ›æüÃÖÖšüß ¸ü֏Öß¾Ö
†ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß †ÆÔüŸÖÖ ¯Öãœü߻֯ÖÏ´ÖÖ5Öê †ÃÖê»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÖêôûÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú
†£Ö¾ÖÖ ÃÖÖÓב֍ú ׍Îú›üÖ Ã¯Ö¬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ׍ú´ÖÖ−Ö ¸üÖ•µÖ †Óו֌µÖ¯Ö¤ü ï֬ÖìŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ, ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
ú¸ü5ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ÃÖã¾Ö5ÖÔ, ¸üÖê¯µÖ Øú¾ÖÖ úÖÃµÖ ¯Ö¤üú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸üÖ ÖêôûÖ›æü ¸üÖ•µÖ †×•ÖŒµÖ¯Ö¤ü ï֬ÖÖÔ µÖÖ
ÃÖ¤ü¸ü֏ÖÖ»Öᯙ ÖêôûÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †Öò»ÖÓׯ֍ú †ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ¸üÖ•µÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê−Öê
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖÓŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ Öêôû ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü5ÖÖ−Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ, ¿ÖÖ»ÖêµÖ
ï֬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ, ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸üÖ ÖêôûÖ›æü. †ÃÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ÖêôûÖ›æü“µÖÖ
†Ö¸ü×ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö. ÖêôûÖ›æü“µÖÖ †Ö¸üÖßŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −Öê´Ö5Öæúß ú¸üߟÖÖ •µÖÖ ÖêôûÖ›æü“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ
ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Öê ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ׍Îú›üÖ ¾Ö µÖã¾Öú ÃÖê¾ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Öã5Öê µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›êü
ŸÖ¯ÖÖÃÖ5ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö5ÖêŸÖ µÖê¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Öî¬Ö šü¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ −Öê´Ö5Öæú ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
11. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ×¤ü 27 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2009 †−¾ÖµÖê ¯Ö¤ü×¾Ö¬Ö¸ü / ¯Ö¤ü׾֍úÖ¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü
†Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”û5ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß `` ÃÖã׿ցÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü`` µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÔ úÖ´Ö êú»µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿Öԍú ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü
†−Öã³Ö¾ÖÖ−Ö“Öß −ÖÖë¤ü êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ¾Ö ŸÖ¿Öß −ÖÖë¤ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ −Ö´Öã¤ü ú¸ü5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›üᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö
¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“Öê¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ‹ú¤üÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö

in
.

w w o
.c
k m .n w 7

‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ¯Öã−ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ
úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ×−Ö¾Ö›ü ¸ü§ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
12. ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ¾Ö ³ÖãúÓ¯Ö÷ÖÏÃŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê5ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ.וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß / וֻÆüÖ ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖ֍ú›üᯙ ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ´Öãôû
¯ÖÏŸÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾ÖµÖú †ÖÆêü.
13. †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ×Ã֍ú, ×−ֵ֟֍úÖ»Öߍú, †Ó¿ÖúÖ»Öߍú, ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖ−Ö, †Ó¿Ö¤üÖ−ÖÖŸ´Öú, ×¾Ö−ÖÖ¾ÖêŸÖ−Ö
ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü êú»Öê»ÖÖ †Ó¿ÖúÖ»Öߍú ÃÖê¾Öê“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖϳÖÖ¸üß ´Æü5Öæ−Ö −Öê´Ö5Öæúß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, †×ŸÖ׸üŒŸÖ
úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †−Öã³Ö¾ÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
14. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖî−µÖÖŸÖ úÖ´Ö êú»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¾Ö¿µÖú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö וֻÆüÖ ÃÖî×−֍ú
²ÖÖê›üÖÔŸÖ −ÖÖ¾Ö −ÖÖë¤ü5Öß êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö5ÖÖ¸êü †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü
ú¸ü5Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃցִÖ
†×¬ÖúÖ-µÖ֍ú›ãü−Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß —ÖÖ»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö
×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ Îú.†Ö¸ü™üß‹-1090/62/¯ÖÏ.Îú222/91/28 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1991 †−¾ÖµÖê
´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ÃÖê¾ÖêŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟ÖËßÃÖÖšüß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß
‹ú¤üÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −Öê´Ö5ÖãúßÃÖÖšü ¤ãüÃÖ-µÖÖÓ¤üÖ ŸÖÃÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
15. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ´Ö¬µÖê µÖ㬤ü úÖôûÖŸÖ ¾Ö µÖ㬤ü −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖî×−֍ú ÃÖê¾ÖêŸÖ ´Ö韵Öæ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ
†¯ÖÓ÷ÖŸ¾Ö µÖê¾Öæ−Ö ŸµÖÖ´Öãôêû −ÖÖîú¸üßÃÖÖšüß †µÖÖê÷µÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ“µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖᯙ ±úŒŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß
؍ú¾ÖÖ †¯ÖÓ÷Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß µÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖãŒŸÖ ¤êü5Öê“Öê ¬ÖÖê¸ü5Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Öã»Ö÷Öß /
†×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ 15% ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸ü5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
16. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ¸ü×ƾÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ. (›üÖê´ÖêÃÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ؍ú¾ÖÖ ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Öύú¸ü5ÖÖŸÖ ›üÖê´ÖÃÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß †™ü »ÖÖ÷Öæ ¸üÆüÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö׸üÖÖ£Öâú›êü •Ö−´Ö
ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯Ö׸üÖÖ£Öá−Öê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖ×Æü»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ²ÖÖ²Öß ±úŒŸÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ£Öâ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
17. •µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö Æü¾ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ŸÖ¿Öß ´ÖÖ÷Ö5Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ
ú¸ü5Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. †−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ
ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß †Ö¤êü¿Ö פü»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
18. ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ / ×−Ö´Ö¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü5ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß−Öê
³Ö¸Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. †¿Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“Öê ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êüÃÖ †ÃÖ5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
19. ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü úÖÆüß ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü Æüß ´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2016 †Öê¸ü ׸üŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯Ö¤êü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ×¸üŒŸÖ ÆüÖêŸÖᯙ ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ •ÖêšüŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß
†Ö¤êü¿Ö ¤êü5µÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
20. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ Îú ‹ÃÖ †Ö¸ü ¾Æüß 2000/ ¯ÖύÎú 17/2000/12 פü 28 ´ÖÖ“ÖÔ
2005 ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ.Îú 17/2000 פü. 01 •Öã»Öî 2005 †−¾ÖµÖê ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê
−ÖãÃÖÖ¸ü »ÖÆüÖ−Ö ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö −Ö´Öã−ÖÖ † †Ö¾Ö¿µÖú †ÆÔüŸÖÖ ´Æü5Öæ−Ö ³Ö¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
†×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
21. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ êú»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü5Ö êú»Öß ´Æü5Ö•Öê »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÃÖ ²ÖÃÖ5µÖÖ“ÖÖ / úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö
¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö5Öê“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê −ÖÖÆüß. ×−Ö¾Ö›üß“µÖÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü
†•ÖÔ¤üÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆüŸÖÖÔ ¬ÖÖ¸ü5Ö −Ö ú¸ü5ÖÖ¸üÖ †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ Øú¾ÖÖ ÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖÓÃÖ †£Ö¾ÖÖ ‹ÖÖ¤üµÖÖ
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ / †¯ÖÏŸµÖÖ׸üŸµÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö5Ö»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÷Öî¸ü
¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ †¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓÃÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖã−Ö ²ÖÖ¤ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
22. ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß −ÖÓŸÖ¸ü úÖê5ÖŸµÖÖÆüß Ö5Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê פü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †÷Ö¸ü
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÖÖê™üß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öê ؍ú¾ÖÖ Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÓÃÖ †Ö»µÖÖÓÃÖ ŸÖµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß / ×−ÖµÖ㌟Öß ¸ü§ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö êú»µÖÖ ¯Öύú¸ü5Öß ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ ×¾Ö¹ý¬¤ü µÖÖê÷µÖ ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
23. “ÖÖ׸ü¡µÖ-¯Öã¾ÖÔ“ÖÖ׸ü¡µÖ ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß †ÓŸÖß †ÖÖê¯ÖÖÆÔü ²ÖÖ²Öß †Öœüôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟ÖßÃÖÖšüß /
ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆü5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö.
24.×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö / Æü´Öß¯Ö¡Ö ‡. µÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¹ý−Ö ¤êü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüᯙ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ‘Öê5Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖê¾ÖêŸÖ
×−ÖµÖãŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯Ö׸üÖÖ / ¯ÖÏ׿ցÖ5Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ˆ¢Öß5ÖÔ / ¯Öã5ÖÔ
ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.

in
.

w w o
.c
k m .n w 8

25. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ (´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸üÖ5Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2001 ´Ö¬Öᯙ ú»Ö´Ö 4 (3) −ÖãÃÖÖ¸ü
×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß (†), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (²Ö), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (›ü) µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔÃÖÖšüß
×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¸üÖ5Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ †ÃÖê»Ö.
26. †¯Ö׸üÆüÖµÖÔ úÖ¸ü5ÖÖÃŸÖ¾Ö †£Ö¾ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷֍ú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû ؍ú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ
‘Öê5Öê ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ÃÖÖê‡Ô“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘Öê5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü/ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü / ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ ¾¤üÖ¸êü úôû×¾Ö5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
27. »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ¾Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖÃÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.
28. •µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‹úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‹úÖ“Ö ¯Ö¤üÖ“µÖÖ
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ㠿֍úŸÖÖê.¤üÖê−Æüß ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‹úÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ −Ö
²ÖÃÖ5Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú׸üŸµÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö.
29. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖê“Öê 4 ŸÖê 5 פü¾ÖÃÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
30. ¾Ö¸üᯙ †™üß, ¿ÖŸÖá, ×−ÖµÖ´ÖÖÓ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ×−Ö5ÖÔµÖ »ÖÖ÷Öã ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
31. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×−Ö5ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
32. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ´Öã§êü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Ö.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ• µÖÖ ¯Ö׸üÖêŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ •Ö¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−ÖÖ úÖê5ÖŸÖßÆüß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸üßÆüß •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êüÃÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ5Öߍú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ −ÖÃÖê»Ö
†¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ×¾Ö−Ö֍úÖ¸ü5Ö †•ÖÔ ú¹ý −ÖµÖêŸÖ.
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü5µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ŸÖÖÓס֍ú †›ü“Ö5Öß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
Contact Us ´Æü5Öã−Ö Ø»Öú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸ü5µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
וֻÆüÖ †Ö¸üÖê÷µÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

in
.

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
וֻÆüÖ ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß(²ÖÖ.×¾Ö.)
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

o
.c
k m .n w þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

w w 9

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß(÷ÖÏÖ.¯ÖÓ.)
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/†¬µÖÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

−ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ê´Ö¬Öᯙ ÷Ö™ü- `ú` ¾Ö ÷Ö™ü- `›ü` “µÖÖ ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü
³Ö¸ü$µÖÖÃÖÖšüß“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ
(•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ Îú´ÖÖӍú 02/2015) פü−ÖÖӍú : 10/10/2015
÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öêú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.‹×¯Ö™üß-2014/ ¯ÖÏ.Îú.139/†ÖãÖÖ-8
´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤.ü08/10/2015 ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.×−ÖµÖ㌟Öß-2015/ ¯ÖÏ.Îú.211/†ÖãÖÖ-8 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤.ü08/10/2015 ŸÖÃÖê“Ö ×¾Ö¢Ö
×¾Ö³ÖÖ÷Ö,´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ“Öêú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ Îú.ÃÖӍúß5ÖÔ-2015/¯ÖÏ.Îú. 41/†£ÖÔ-1´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤.ü02/06/2015
´Ö¬Öᯙ Îú.3 ²Ö ¾Ö ú ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»Öê −ÖãÃÖÖ¸ü ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú
פü.21 ‹×¯ÖÏ»Ö 2015 ´Ö¬µÖê −Ö´Öã¤ü êú»µÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ5Öêü ´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2016 †Öê¸ü ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ׸üŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ-µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5ÖÖŸÖ
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ÃÖ¸üôûÃÖê¾Öê−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ÷Ö™ü-ú ¾Ö ÷Ö™ü-›ü “µÖÖ ¯Ö¤üÖӍú׸üŸÖÖ †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê www.zpndbr.co.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ÖÖ»Öᯙ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›ãü−Ö †•ÖÔ ´ÖÖ÷Ö×¾Ö5ÖêŸÖ µÖêŸÖ †ÖÆêüŸÖ.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ¾ÖÔ¯ÖÏ£Ö´Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÖë¤ü5Öß úºþ−Ö login id ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü
×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö/†Öò±ú »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ²ÖэêúŸÖ ³Ö¸ü5ÖÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ
¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖÖšüß 24 ŸÖÖÃÖÖ“ÖÖ †Ó¤üÖ×•ÖŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖ−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê 24 ŸÖÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ×¾ÖÆüßŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
†Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔÃÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Öê»Öß ˆ¾ÖÔ׸üŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¹ý−Ö †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ †Ó×ŸÖ´Ö úºþ−Ö Submit úºþ−Ö †Öò−Ö
»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö Print ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¹ý−Ö ‘µÖÖ¾Öß.
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔÃÖÖšüß ¸üוÖ™Òüê¿Ö−Ö/»ÖÖò÷Ö ‡−Ö †ÖµÖ›üß ×¤ü−ÖÖӍú-14/10/2015 ¸üÖê•Öß Ã֍úÖôûß 10.00 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê
פü−ÖÖӍú-28/10/2015 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ.¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü$µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
¯Ö׸üÖÖ ¿ÖË㻍ú ³Ö¸ü$µÖÖ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß
פü−ÖÖӍú-14/10/2015 ¸üÖê•Öß Ã֍úÖôûß 10.00 ¯ÖÖÃÖæ−Ö ŸÖê
פü−ÖÖӍú-28/10/2015 ¸üÖê•Öß ¤ãü¯ÖÖ¸üß 3.00 ¾ÖÖ.¯ÖÖ¾ÖêŸÖÖê
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü$Öê/ÃÖã¬ÖÖ¸ü$ÖÖ ú¸ü$Öê“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ´Öã¤üŸÖ פü−ÖÖӍú- 30/10/2015 ÃÖÖµÖӍúÖôûß 05.00 ¯ÖµÖÕŸÖ
ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖᯙ ÃÖ×¾Ößָü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ www.zpndbr.in ¾Ö zpndbr.co.in ŸÖÃÖê“Ö www.nandurbar.nic.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖæ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ÃÖÓ¯Öæ5ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß
úÖôû•Ö߯Öæ¾Öԍú ¾ÖÖ“Öã−Ö †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê“Ö †•ÖÔ www.zpndbr.in ¾Ö www.zpndbr.co.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü¾Öæ−Ö ³Ö¸üŸÖß
¯ÖÏ׍ÎúµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªÖµÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖ×Æü»Ö.
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ / ¯Ö׸üÖÖ Ã£Ö÷ÖßŸÖ ú¸ü5Öê ؍ú¾ÖÖ ¸ü§ü ú¸ü5Öê, ¯Ö׸üÖê“ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü, ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖ †Ó¿ÖŸÖ: ²Ö¤ü»Ö
ú¸ü5Öê, ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ ×−ÖÆüÖµÖ ‹ãú5Ö ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ÃÖӏµÖê´Ö¬µÖê ¾ÖÖœü ؍ú¾ÖÖ ‘Ö™ü ú¸ü5µÖÖ“Öê †×¬ÖúÖ¸ü ŸÖÃÖê“Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¾ÖÖ¤ü,
ŸÖÎúÖ¸üß ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ‘Öê5µÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †¬µÖÖ, וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü Æêü þ֟Ö:ú›êü
¸ü֏Öæ−Ö šêü¾ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ÷Ö™ü `›ü` “Öê ³Ö¸üŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÔ †×¬ÖúÖ¸ü †¬µÖÖ, וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß-÷Ö™ü ›ü ŸÖ£ÖÖ ´Ö㏵Ö
úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß, וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü µÖÖÓ−ÖÖ ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê5ÖŸÖÖÆüß ¤üÖ¾ÖÖ ÃÖÖÓ÷ÖŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †£Ö¾ÖÖ
−µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖ ¤üÖ¤ü ´ÖÖ÷ÖŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ׸üŒŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü †×ŸÖ׸üŒŸÖ ÃÖÓ¾Ö÷ÖÔ úÖ֍ú›üᯙ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ÃÖÖ´ÖÖ¾Öæ−Ö ‘Öê µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †£Ö¾ÖÖ
×¾Ö³ÖÖ÷ÖßµÖ †ÖµÖ㌟Ö, −ÖÖ׿֍ú µÖÖÓ−Öß †Ö¤êü¿Ö פü»µÖÖÃÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖ´ÖÖו֍ú /ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ ÖÖ“Öß Ø²Ö¤æü −ÖÖ´ÖÖ¾Ö»Öß −ÖÖë¤ü¾ÖÆüß
ŸÖ¯ÖÖÃÖ Ö߆ӟÖß ŸÖÃÖê“Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ¸ü ÖÖÓ´Öãôêû •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤êü ú´Öß / •ÖÖÃŸÖ ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖŸÖ.
ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖêÃÖÓ²Ö¬Öß †Ö¾Ö¿µÖú ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öê
ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖÓ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêüŸÖ.
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß- −ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü 2015
³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê, ÃÖӏµÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ$ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö÷ÖŸÖ¾ÖÖ¸üß

in
.

w w ¯Ö¤ü
Îú.
1
2
3
4
5

o
.c
k m .n w ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ‹ãú$Ö
´ÖÖ•Öß
¯Öύú»¯Ö ³ÖãÓú¯Ö- †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö
´Ö×Æü»ÖÖ
ÖêôûÖ›æü
ú´ÖÔ.
¯ÖϾÖ÷ÖÔ
¯Ö¤êü
ÃÖî×−֍ú
÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÏßÖ
†ÖîÂÖ¬Ö ×−Ö´ÖÖÔ$Ö †×¬ÖúÖ¸üß /†ÖîÂÖ¬Ö ×−Ö´ÖÖÔŸÖÖ
Öã»ÖÖ
03
01
00
00
ãÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ¡Öߍúß ÃÖÆüÖµµÖú (»Ö‘ÖãØÃÖ“Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö)
†−Öã.•ÖÖŸÖß
01
00
00
00
ãÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ¡Öߍúß ÃÖÆüÖµµÖú (²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö)
†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

02

†¯ÖÓ÷Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü$Ö

00

00

00

00

02

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

01

¾Ö׸üšü ÃÖÆüÖµµÖú (×»Ö¯Öߍú)
‡.´ÖÖ.¾Ö.

01

ú×−Öšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ãÖÖ¯ÖŸµÖ-²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö)
³Ö.•Ö.-ú

01

00

00

-1-

¿Öê¸üÖ

¯Ö¤ü
Îú.

ÃÖÖ´ÖÖו֍ú ‹ãú$Ö
´ÖÖ•Öß
¯Öύú»¯Ö ³ÖãÓú¯Ö- †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö
´Ö×Æü»ÖÖ
ÖêôûÖ›æü
ú´ÖÔ.
¯ÖϾÖ÷ÖÔ
¯Ö¤êü
ÃÖî×−֍ú
÷ÖÏÃŸÖ ÷ÖÏßÖ

†¯ÖÓ÷Ö

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü$Ö

¿Öê¸üÖ

01

ÃÖ−Ö 2013 ¾Ö 2014
´Ö¬µÖê †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü −Ö
×´ÖôûÖ»µÖÖ−Öê ׿ֻ»Öú
†−Öã¿ÖêÂÖ- ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü
‹úÖ ÆüÖŸÖÖ−Öê ؍ú¾ÖÖ
‹úÖ ¯ÖÖµÖÖ−Öê †Ûã־µÖÓ÷Ö
؍ú¾ÖÖ ú$ÖÔ¤üÖêÂÖ- †¯ÖÓ÷Ö
¯ÖϾÖ÷ÖÖÔÃÖÖšüß †Ö¸üÖߟÖ
†ÃÖ»µÖÖ−Öê †¯ÖÓ÷Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ †÷ÖύÎú´ÖÖ−Öê
¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êü$µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

ÃÖ¸üôûÃÖê¾ÖÖ ³Ö¸üŸÖß
¯ÖύúÎ ßµÖÖ ´ÖÖÆêü ´Öê 2013
´Ö¬µÖê ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖ−Öê
Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´ÖÖ•Öß
ÃÖî×−֍ú ¯Ö¤ü ´ÖÖÆêü ´Öê
2013 ¯ÖÖÃÖã−Ö ×¸üŒŸÖ
†ÖÆêü.

ú×−Öšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ (ãÖÖ¯ÖŸµÖ -÷ÖÏÖ´Öß$Ö ¯ÖÖ$Öß ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö)
6

†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß

01

00

00

00

00

00

00

00

ú×−Öšü ÃÖÆüÖµµÖú (»ÖêÖÖ)
7

Öã»ÖÖ

01

00

01

00

00

00

00

00

00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

00

00

01
01
01
02
05

00

00

00

00

00

in
.

00

01

00
01
00
00
01
02

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
01
01

00
00
00
00
00
00

01
02
01
01
04
09

ú×−Öšü ÃÖÆüÖµµÖú (×»Ö¯Öߍú )
†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
³Ö.•Ö.-ú

8

‡.´ÖÖ.¾Ö.
Öã»ÖÖ
‹ãú$Ö

02
01
01
03
07

01
00
00
01
02

×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß (׿ցÖ$Ö)

9

†−Öã. •ÖÖŸÖß

01

00

02
04
02
02
09
19

01
01
01
01
03
07

¯Ö׸ü“Ö¸ü
†−Öã.•ÖÖŸÖß
†−Öã.•Ö´ÖÖŸÖß
10

³Ö.•Ö.-ú
‡.´ÖÖ.¾Ö.
Öã»ÖÖ
‹ãú$Ö

w w o
.c
k m .n w 00
00
00

¯Ö¤ü×−ÖÆüÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×$֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¾Öêôû֯֡֍ú :ÖÖ»Öᯙ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê»Öß ¿ÖîÖ×5֍ú †ÆÔüŸÖÖ ×¤ü.30/09/2015 µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖÃÖÆüßŸÖ ¯Öæ5ÖÔ ¬ÖÖ¸ü5Ö
ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
†.
¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖê$Öß
Îú.

1

†ÖîÂÖ¬Ö ×−Ö´ÖÖÔ$Ö
†×¬ÖúÖ¸üß / †ÖîÂÖ¬Ö
×−Ö´ÖÖÔŸÖÖ
5200-20200 +
÷ÖÏê›ü ¯Öê 2800

2

ãÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÓÖ¡Öߍúß
ÃÖÆüÖµµÖú (²ÖÖӬ֍úÖ´Ö ¾Ö
»Ö‘ÖãØÃÖ“Ö−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö)
5200-20200 +
÷ÖÏê›ü ¯Öê 2400

†Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×$֍ú †ÆÔüŸÖÖ

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú

•Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †ÖîÂÖ¬Ö ¿ÖÖôûÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1948 ÖÖ»Öᯙ −ÖÖë¤ü5ÖߍéúŸÖ †ÖîÂÖ¬Ö
×−Ö´ÖÖÔŸÖê †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖ㻵Ö
¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê»Öê †ÃÖŸÖᯙ †Ö×5Ö ¹ý÷5ÖÖ»ÖµÖÖŸÖ Øú¾ÖÖ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−µÖÖŸÖ
†ÖîÂÖ¬Ö ×´ÖÁÖ5ÖÖ“µÖÖ úÖ´ÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖ»Öê»Öê ؍ú¾ÖÖ •Öê£Öê ¾Öú ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖß“µÖÖ
†ÖîÂÖ¬Ö ¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ¯Ö5Öê †ÖîÂÖ¬Öê פü»Öß •ÖÖŸÖÖŸÖ †¿ÖÖ ×šüúÖ5Öß •µÖÖÓ−ÖÖ
ÃÖÖŸÖ ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß −ÖÃÖê»Ö ‡ŸÖúÖ †−Öã³Ö¾Ö †ÃÖê»Ö ؍ú¾ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ Øú¾ÖÖ ŸÖã»µÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖᯙ †Ö×5Ö ¸üÖ•µÖ
ÃÖ¸üúÖ¸ü“µÖÖ ¹ý÷5ÖÖ»ÖµÖÖŸÖᯙ ¤ü¾Ö֏ÖÖ−ÖÖ ÃÖÆüÖµµÖúÖ“µÖÖ ¯Ö¤üÖ“ÖÖ 5 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ×¤ü.08/11/2015
†−Öã³Ö¾Ö †ÃÖê»Ö †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ
ˆ¢Öß5ÖÔ, ¿ÖÖÃÖ−Ö ´ÖÖ−µÖ ±úÖ´ÖÔÃÖß ¯Ö¤üÖ׾֍úÖ ˆ¢Öß5ÖÔ †ÃÖ5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖ5Öê †ÖîÂÖ¬Ö ¿ÖÖôûÖ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1948 ÖÖ»Öᯙ −ÖÖë¤ü5ÖߍéúŸÖ †ÖîÂÖ¬Ö
×−Ö´ÖÖÔŸÖê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ (−ÖÖë¤ü5Öß“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ×5ÖŸÖ ÃÖŸµÖ¯ÖÏŸÖ †•ÖÖÔÃÖÖê²ÖŸÖ
ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.) (›üß.±úÖ´ÖÔÃÖß Øú¾ÖÖ ²Öß.±úÖ´ÖÔÃÖß)
¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ †Ö×5Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖÖ5Ö
×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ŸÖÖÓס֍ú ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ‘Öê5µÖÖŸÖ µÖê5ÖÖ¸üß Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ
¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
†×³ÖµÖÖÓס֍úß ÃÖÆüÖµµÖúÖ“Öß ¯ÖÖšü¶Îú´Ö ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ Øú¾ÖÖ ¯Öãœüᯙ ¯Öîúß
Ãִ֍úÖ ¯ÖÖšü¶Îú´Ö ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ 1)(†Öٍú™êüŒ“Ö¸ü»Ö ›ÒüÖ¯™ËüÃÖ´Ö−Ö ×¤ü.22/11/2015
(¾ÖÖßÖã¿ÖÖáÖßµÖ †Ö¸êüÖú) 2)úÙÒüŒ¿Ö−Ö ÃÖã¯Ö¸ü¾ÖÖµÖ—Ö¸ü (²ÖÖӬ֍úÖ´Ö
¯ÖµÖÔ¾ÖêÖú) 3) †Ö¸êüÖú (ãÖÖ¯ÖŸµÖ) ÆüÖ ¤üÖê−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖšü¶Îú´Ö.
-2-

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“Öß ¾Öêôû

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00
ŸÖê 3.30

†.
¯Ö¤üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ¾Ö ¾ÖêŸÖ−Ö ÁÖê$Öß
Îú.
3

¾Ö׸üüšü ÃÖÆüÖµµÖú
(×»Ö¯Öߍú)

4

ú×−Öšü †×³ÖµÖÓŸÖÖ
(ãÖÖ¯ÖŸµÖ)
(²ÖÖӬ֍úÖ´Ö /÷ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öæ.)

5200-20200 +
÷ÖÏê›ü ¯Öê 2400

9300-34800
÷ÖÏê›ü ¯Öê 4300/-

5

6

7

8

ú×−Öšü ÃÖÆüÖµµÖú
(»ÖêÖÖ)
5200-20200 +
÷ÖÏê›ü ¯Öê 1900

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“ÖÖ ×¤ü−ÖÖӍú

†Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ×$֍ú †ÆÔüŸÖÖ

¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
ÃÖÓ×¾Ö¬Öß´ÖÖ−µÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ¯Ö¤ü¾Öß ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öæ−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ«üÖ¸êü −Öê´Ö5Öæú ú¸ü5µÖÖŸÖ µÖꇻÖ.
Ô
פü.28/11/2015

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

ãÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ¡Öߍúß µÖ£ÖÖÛã֟Öß µÖÖ ×¾ÖÂÖµÖÖŸÖᯙ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ¯Ö¤ü¾Öß
¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
؍ú¾ÖÖ ¯Ö¤ü׾֍úÖ (ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö) ؍ú¾ÖÖ ŸÖã»µÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü5Ö
ú¹ý−Ö †ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öæ−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ−Öê −Öê´Ö5Öæú פü.28/11/2015
ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖã»µÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖß»Ö
†Ö×5Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ“Öß ´Ö¸üÖšüß ™Óüú»ÖêÖ−Ö ¾Ö
»Ö‘Öã»ÖêÖ−Ö µÖÖŸÖᯙ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ‘Öê5µÖÖÃÖÖšüß †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ‹ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ؍ú¾ÖÖ †ÖµÖ㌟Ö,
¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ¯Ö׸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ׿ցÖ5Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ,´Ö.¸üÖ. µÖÖÓ−Öß ´Ö¸üÖšüß ™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ“Öê
¯Ö¤ü ×´Ö−Öß™üÖÃÖ 30 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ÷ÖŸÖß−Öê פü»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ
™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê 50 ™üŒêú ÷Öã5Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ †£Ö¾ÖÖ
ŸÖã»µÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öã−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ«üÖ¸êü −Öê´Ö5Öæú
ú¸ü5µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.¯Ö¸ÓüŸÖã †ÃÖê úß ‡Ó÷ÖÏ•Öß ×¾ÖÂÖµÖ ‘Öê¾Öæ−Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö
¯Ö׸üÖÖ Øú¾ÖÖ ÃÖ´ÖŸÖã»µÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ ‡ŸÖ¸ü ³ÖÖÂÖêŸÖᯙ ™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ“ÖÖ
†−Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †×¬Öú ¯ÖÃÖÓŸÖß ×¤ü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã †Ö5֏Öß †ÃÖê
úß,−ÖÖ´Ö ×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ−Öê ×−ÖµÖãŒŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¾µÖÜŒŸÖ−ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏ“Ö×»ÖŸÖ
×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖã™ü פü»Öß −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê»Öß ÃÖÓ÷Ö5֍ú
ÆüÖŸÖÖôû5Öß/¾ÖÖ¯Ö¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
ú×−Öšü ÃÖÆüÖµµÖú (»ÖêÖÖ) ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ«üÖ¸êü ×−ÖµÖ㌟Öß ú¸ü5µÖÖÃÖÖšüß
»ÖêÖÖ×¾ÖÂֵ֍ú úִ֍úÖ•ÖÖ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÖÔ−Öã³Ö¾Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ †×¬Öú ¯ÖÃÖÓŸÖß
פü»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.

Ã֍úÖôûß
10.00 ŸÖê
11.30

¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
פü.28/11/2015

´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖ−ŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖã»µÖ ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ,†Ö×5Ö
´Ö¸üÖšüß ™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ“Öê ¤ü¸ü ×´Ö×−Ö™üÖÃÖ 30 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. ¾Ö ‡Ó÷ÖÏ•Öß ™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ“Öê ¤ü¸ü
ú×−Öšü ÃÖÆüÖµµÖú
×´Ö×−Ö™üÖÃÖ 40 ¿Ö.¯ÖÏ.×´Ö. µÖÖ ÷ÖŸÖß“Öê ‹ŸÖ¤ü£ÖÔ ´ÖÓ›üôûÖ−Öê ؍ú¾ÖÖ †ÖµÖ㌟Ö
¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
¿ÖÖÃ֍úßµÖ ¯Ö׸üÖÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ׿ցÖ5Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Ö−ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ µÖÖÓ−Öß
(×»Ö¯Öߍú)
פü»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ Øú¾ÖÖ ™Óüú»ÖêÖ−ÖÖ´Ö¬µÖê 50 פü.28/11/2015
5200-20200 +
™üŒêú ÷Öã5Ö ×´Öôû¾Öæ−Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖôûÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖÖ †£Ö¾ÖÖ ŸÖ㻵Ö
÷ÖÏê›ü ¯Öê 1900
¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ —ÖÖ»Öê †ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öã−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ«üÖ¸êü
−Öê´Ö5Öæú ú¸ü5µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
•µÖÖÓ−Öß úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖׯ֚üÖ“Öß ²Öß.‹.؍ú¾ÖÖ ²Öß.úÖò´Ö ؍ú¾ÖÖ
²Öß.‹ÃÖ.ÃÖß. ¯Ö¤ü¾Öß ×ú´ÖÖ−Ö 50% ÷Öã5ÖÖÓÃÖÆü ˆ¢Öß5ÖÔ êú»Öê †ÃÖê»Ö †Ö×5Ö
×¾ÖßÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß
•µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ“Öß ²Öß.‹›ü †£Ö¾ÖÖ Ãִ֍úÖ ¯Ö¤ü¾Öß ×ú´ÖÖ−Ö
¿Ö×−Ö¾ÖÖ¸ü
(׿ցÖ$Ö) ¾Ö÷ÖÔ 3 ÁÖî$Öß 2 50% ÷Öã5ÖÖÓÃÖÆü ˆ¢Öß5ÖÔ êú»Öê †ÃÖê»Ö †Ö×5Ö •µÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÃÖÓãÖꓵÖÖ
‹úŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ×úÓ¾ÖÖ ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ ×¤ü.28/11/2015
9300-34800
ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö Øú¾ÖÖ †¬µÖ֯֍ú ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖŸÖᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö´ÖÖ−µÖ
÷ÖÏê›ü ¯Öê 4400/¯Ö¤üÖ¾Ö¸üß»Ö ×ú´ÖÖ−Ö ŸÖß−Ö ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ †¬µÖÖ¯Ö−ÖÖ“ÖÖ Øú¾ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“ÖÖ †−Öã³Ö¾Ö
†ÃÖê»Ö.

in
.

¯Ö׸ü“Ö¸ü (÷Ö™ü-›ü)

»ÖêÖß
¯Ö¸ü߁Öê“Öß ¾Öêôû

w w o
.c
k m .n w ¸ü×¾Ö¾ÖÖ¸ü
´ÖÖ−µÖŸÖÖ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖÏÖ£Ö״֍ú ¿ÖÖôêû“Öß ú´ÖßŸÖ ú´Öß ‡µÖ¢ÖÖ 4 £Öß
ˆŸÖß5ÖÔ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öæ−Ö −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿Ö−ÖÖ−Öê ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
פü.29/11/2015

¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00
ŸÖê 3.30

¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00
ŸÖê 3.30

¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.00
ŸÖê 3.30

¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ :
†) ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤êü ú¸üߟÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê פü.28/10/2015 ¸üÖê•Öß“Öê ¾ÖµÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ‡Ô»Ö.
²Ö)פü. 28/10/2015 ¸üÖê•Öß Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öê ¾ÖµÖ 18 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ ú´Öß ¾Ö 33 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ −ÖÃÖÖ¾Öê ŸÖÃÖê“Ö
ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Öê5µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö
.†.ÎÓú.

1
2
3
4
5
6
7

†Ö¸üÖ$Ö / ÃÖÓ´ÖÖŸÖ¸ü †Ö¸üÖ$Ö
´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
†¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü
¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ
³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏßÖ
ÃÖ−Ö 1991 “µÖÖ •Ö−Ö÷Ö−Ö5ÖÖ / ÃÖ−Ö 1994 −ÖÓŸÖ¸ü“Öê ×−Ö¾Ö›ü5Öãú ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

þÖÖŸÖÓ¡µÖ ÃÖÓ÷ÖÏÖ´Ö ÃÖî×−֍úÖ“Öê −ÖÖ´Ö×−Ö¤ìü¿ÖßŸÖ ¯ÖÖ»µÖ
¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/ וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü ×−ÖµÖ´ÖßŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß/
¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ Óú¡ÖÖ™üß ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß (×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß /ÃցִÖ
¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß µÖÖÓ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.)
-3-

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¸üÖ$ÖÖӍú¸üߟÖÖ
ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
38 ¾ÖÂÖÔê

45 ¾ÖÂÖÔ

.†.ÎÓú.

†Ö¸üÖ$Ö / ÃÖÓ´ÖÖŸÖ¸ü †Ö¸üÖ$Ö

8

†Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß

9

ˆ““Ö ÷Öã Ö¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›ãü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü

10

¿ÖÖÃÖ−Ö ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¸üÖ$ÖÖӍú¸üߟÖÖ
ú´ÖÖ»Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
46 ¾ÖÂÖì
Öã»ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ 38 ¾ÖÂÖì
´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ 43 ¾ÖÂÖì
ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ¿Ö㬤ü߯֡֍ú Îú´ÖÖӍú
´ÖÖÃÖîú-1010/¯ÖÏ.Îú. 279/10/16† פü 20 †Öò÷ÖÙü
2010 †−¾ÖµÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÃÖ¿ÖÃ¡Ö ¤ü»ÖÖÓŸÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ
ÃÖê¾Öê ‡ŸÖúÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †×¬Öú 3 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúÖ ¸üÖÆüß»Ö
ŸÖÃÖê“Ö †¯ÖÓ÷Ö ´ÖÖ•Öß ÃÖîØ−֍úÖÃÖÖšüß ú´Ö»ÖÖ ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ
45 ¾ÖÂÖÔ ¸üÖÆüß»Ö

´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú

»ÖêÖß ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö¯Öס֍êú“Öê þֹý¯Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü$Ö¯Ö$Öê ÖÖ»Öᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ$Öê ¸üÖÆüß»Ö.
1) ÷ÖÏÖ´Ö ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú Îú.‹×¯Ö™üß-2014/¯ÖύÎú-139/†ÖãÖÖ-8 פü.05/07/2014 −ÖãÃÖÖ¸ü
¯ÖÏ¿−Ö¯Öס֍êú“Öê þֹý¯Ö,¤ü•ÖÖÔ ¾Ö ÷Öã5Ö ¸üÖÆüŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖÖŸÖ −Ö´Öã¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¯ÖÏ¿−Ö ´Ö¸üÖšüß, ‡Ó÷ÖÏ•Öß, ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ –ÖÖ−Ö,
²Ö㬤üß´ÖÖ¯Ö−Ö ¾Ö ÷Ö×5ÖŸÖ ¾Ö ŸÖÖÓס֍ú/ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾ÖßÖã×−Öšü ¾Ö ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß Ã¾Öºþ¯ÖÖ“Öß †ÃÖê»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú www.maharashtra.gov.in µÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
2) ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔ ÎÓú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ 1215 (¯ÖÏ.ÎÓú.109/15)/13-†, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü.05 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2015 †−¾ÖµÖê
¯Ö׸ü“Ö¸ü ÷Ö™ü ›ü µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ¾ÖßÖã×−Öšü, ²ÖÆãü¯ÖµÖÖÔµÖß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“Öê 50 ¯ÖÏ¿−ÖÖÓÃÖÖšüß 100 ÷Öã5ÖÖÓ“Öß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘Öê5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÃÖ¤ü¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê´Ö¬µÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ÷Öã5ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×−Ö¾Ö›üÃÖæ“Öß ŸÖµÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ÷Öã5Ö¾Ö¢Öê−ÖãÃÖÖ¸ü
×−Ö¾Ö›ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
3) ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ÎÓú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-2007/¯ÖÏ.ÎÓú.46/07/13-† ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü.27 •Öæ−Ö
2008 †−¾ÖµÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ †ÓŸÖ³ÖÖÔ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ׍ú´ÖÖ−Ö 45% ÷Öã5Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
4) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ •µÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ ú¸üÖ¾ÖÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü ŸµÖÖ ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß »ÖÖ÷Ö5ÖÖ¸üß ¿ÖîÖ5Öߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, †−Öã³Ö¾Ö, ¾ÖµÖÖ“µÖÖ
ÃÖ¾Ö»ÖŸÖßÃÖÖšüß ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú/ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê5µÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö / ¤ü֏ֻÖê ÃÖ¤ü¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö
†•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ. †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü פü−ÖÖӍúÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ
êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖÓ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß −ÖÖë¤ü ‘Öê5µÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
Ó
5) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¯Ö׸üÖêÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ / ¿Ö㬤ü߯֡֍ú êú¾Öôû ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ¾¤üÖ¸êü ÃÖã“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ÃÖ²Ö²Ö ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ
³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß / úÖµÖԍÎú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß ¾Ö »ÖêÖß
¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö ‘Öê5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
6) ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ŸµÖÖÓ“µÖ֍ú›êü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ¾Ö¹ý−Ö ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¹ý−Ö
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ$µÖÖ“Öß ÃÖÓ¬Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖꓵÖÖ ÷Öã$ÖÖ−ÖãÎú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öãœüß»Ö
¯ÖÏ׍ÎúµÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸ü»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû$Öß ú¸üŸÖê¾Öêôûß ÃÖ¤ü¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ´Ö¬µÖê ÖÖê™üß
¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö/†ÃÖŸµÖ †£Ö¾ÖÖ “Öãúß“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ³ÖÖ.¤ü.×¾Ö. −ÖãÃÖÖ¸ü ±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÷Öã−ÆüÖ ‡.
úÖ¸ü¾ÖÖ‡Ô ú¸ü$µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

in
.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ :1)
2)

3)
4)
5)
6)

w w o
.c
k m .n w ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ÎÓú. ¯ÖÏ׿ցÖ'Ö-2000/¯ÖÏ.ÎÓú.61/2001/39 פü−ÖÖӍú- 19 ´ÖÖ“ÖÔ 2003 ŸÖÃÖê“Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö'ÖÔµÖ, ´ÖÖ×ÆüŸÖß ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ−Ö (ÃÖÖ.¯ÖÏ.×¾Ö.) ×¾Ö³ÖÖ÷Ö Îú´ÖÖӍú ´ÖÖŸÖÓÃÖ-2012/¯ÖÏ.ÎÓú.277/39 פü−ÖÖӍú 4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2013
−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ÷Ö'֍ú †ÆÔüŸÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü'Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ ¸üÖÆüß»Ö.
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¿ÖÖÃÖ−Ö, ×¾Ö¢Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö, ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ Îú´ÖÖӍú †×−ÖµÖÖê/1005/126 ÃÖê¾ÖÖ-4 פü.31 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2005 −ÖãÃÖÖ¸ü
פü. 01 −ÖÖë¾Æëü²Ö¸ü, 2005 ¸üÖê•Öß Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü •µÖÖÓ“Öß ¿ÖÖÃ֍úßµÖ ÃÖê¾ÖêŸÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ÆüÖê‡Ô»Ö, ŸµÖÖÓ−ÖÖ −Ö¾Öß−Ö ¯Ö׸ü³ÖÖÂÖߟÖ
†Ó¿Ö¤üÖ−Ö ×−Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüß»Ö. ´ÖÖ¡Ö ÃÖªÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ×−Ö¾Öé¢Öß ¾ÖêŸÖ−Ö µÖÖê•Ö−ÖÖ ´Æü5Ö•Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
−ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−Ö) ×−ÖµÖ´Ö 1982 ¾Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖÖ (×−Ö¾Öé¢Öß¾ÖêŸÖ−ÖÖ“Öê †Ó¿Ö¸üÖ¿Öߍú¸ü5Ö) ×−ÖµÖ´Ö 1984
†Ö×5Ö ÃÖªÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü5Ö ³Ö×¾Ö嵅 ×−Ö¾ÖÖÆÔü ×−Ö¬Öß µÖÖê•Ö−ÖÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ÆüÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓÃÖÖšüß †Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖê»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ¾Ö¸ü ׿ֱúÖ¸ü¿ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖÃÖÖšüß
†Ö¸ü×ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»Öß ¯Ö¤êü µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ×´ÖŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö,¯Ö׸ü¯Ö¡Öú,¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö$ÖÔµÖ µÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü$ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ÖêôûÖ›æ /´Ö×Æü»ÖÖ/ ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ/ ³ÖæÓú¯Ö÷ÖÏßÖ/ ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ$ÖÖ“Öê ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖã−Ö
¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö −Ö —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖã−Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü$Ö (ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸
†Ö¸üÖ$Ö ×¾Ö¸üÆüߟÖ) ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ´Ö¬Öã−Ö ÷Öã$Ö¾Ö¢Ö−ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö“ÖÖ¸ü ÆüÖê¾Öæ ¿Öêú»Ö.
×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †×ŸÖ¤ãü÷ÖÔ´Ö / ¤ãü÷ÖÔ´Ö ³ÖÖ÷ÖÖŸÖ ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤üß ¯ÖÏ£Ö´Ö ¯Ö¤üãÖÖ¯Ö−ÖÖ ¤êü$µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¯Ö¤üãÖÖ¯Ö−Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ úÖê$ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖÓ¾Ö¸ü ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö$Ö»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö
×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖã−Ö ú´Öß ú¸ü$µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
»ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¯Ö׸üÖêÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ µÖÖ êú¾Öôû ÃÖӍêúŸÖ ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸ü,µÖÖÓŸÖ µÖê,ÖÖ¸ü
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ¾¤üÖ¸êü / ‡Ô´Öê»Ö ¾¤üÖ¸êü ÃÖã“Ö−ÖÖ ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ ú¸ü,µÖÖÓŸÖ µÖê,ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß
-4-

7)

ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß / úÖµÖԍÎú´ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
†ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü,µÖÖ“Öß ¾Ö »ÖêÖß ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ›üÖ‰ú−Ö»ÖÖê›ü ú¹ý−Ö¯Ö ‘Öê,µÖÖ“Öß •ÖÖ²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß
¸üÖÆüß»Ö.
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ×−ÖµÖ´Ö/×−֍úÂÖÖ´Ö¬µÖê ¯Ö¤ü ³Ö¸üŸÖß ¯Öã,ÖÔ ÆüÖê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö,ÖÔµÖ/¯Ö׸ü¯Ö¡Öú/†×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ
¯Ö¡ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ²Ö¤ü»Ö ÆüÖê¾Öæ ¿ÖúŸÖÖê.

¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß úÖµÖÔ¯Ö¬¤üŸÖß, †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá.
1. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤ü ×−ÖÆüÖµÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ/×−֍úÂÖ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü
ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖÃÖ ¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ5µÖÖ“Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ŸÖÖŸ¯Öã¸üŸµÖÖ Ã¾Öºþ¯ÖÖŸÖ ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü †ÃÖã−Ö ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÷Öã5ÖÖÓ“µÖÖ ÷Öã5ÖÖ−ÖãÎú´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ŸµÖÖÓ“Öê ´Öãôû ¿ÖîÖ5Öߍú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß ú¸üߟÖÖ †ÓŸÖ¸üß´Ö
þֹý¯ÖÖÓŸÖ µÖÖ¤üß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü êú»Öê−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß, ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ¾Ö ´Öãôû úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ5Öß−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö׸ü¯Öã5ÖÔ ×ÃÖ¬¤ü ÆüÖê‡Ô»Ö †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ´Æü5Öæ−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü
¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ5Öߍú ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ, ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ, ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú ¾Ö ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖú ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö/ ¤ü֏ֻÖê
ÃÖ¤ü¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»Öê»Öê †ÃÖÖ¾ÖêŸÖ.
2. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ÎÓú.¯ÖÏÖ×−Ö´ÖÓ-1215/(¯ÖÏ.Îú.55/15)/13-† ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ,´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü 05
†ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2015 †−¾ÖµÖê ¯Ö׸üÖê“ÖÖ ×−֍úÖ»Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖêŸÖ •µÖÖ ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö ÷Öã5Ö †ÃÖŸÖᯙ †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“ÖÖ ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ µÖÖ¤üß´Ö¬Öᯙ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¯Öãœüᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ×−Ö¿“ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
†) ¾ÖµÖÖ−Öê •ÖêšüŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖ ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
²Ö) ÃÖ´ÖÖ−Ö ¾ÖµÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ ˆ““ÖŸÖ¸ü ¿ÖîÖ×5֍ú †ÆÔüŸÖÖ
(¯Ö¤üµÖËã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü, ¯Ö¤ü¾Öָ߬ü, ˆ““Ö ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ, ´ÖÖ¬µÖ״֍ú ¿ÖÖ»ÖÖÓŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ˆ¢Öß5ÖÔ †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸êü )
¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
ú) ¾Ö¸üᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ¤üÖê−Æüß †™üß ÃÖ´ÖÖ−Ö šü¸üŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»Ö껵ÖÖ
׍ú´ÖÖ−Ö ¿ÖîÖ×5֍ú †ÆÔüŸÖê´Ö¬µÖê ˆ““ÖŸÖ¸ü ÷Öã5Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖ−µÖÎú´Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

in
.

¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú :

o
.c
k m .n w ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öê Login ID ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ¾Ö¸ü Payment (¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú) µÖÖ Ø»Öú¾Ö¸üü •ÖÖ‰ú−Ö üÖÖ»Öß»Ö
¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ×¾ÖÆüßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö /†Öò±ú »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ²ÖэêúŸÖ ³Ö¸ü5ÖÖ ú¸üÖ¾Öê. ÖÖ»Öß»Ö
¤ü¿ÖÔ×¾Ö5µÖÖÓŸÖ †Ö»Öê»Öê ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ²Öэú ¯ÖÏÖêÃÖêØÃÖ÷Ö “ÖÖ•ÖìÃÖ ¾Ö÷Öôæû−Ö †ÖÆêü. ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ »ÖÖ÷Ö5ÖÖ¸êü ‡ŸÖ¸ü ÃÖê¾ÖÖ
¿Ö㻍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ³Ö¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öê †ÖÆêü.
Öã»ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ - ¹ý. 300/´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÔ - 150/-

´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ´ÖÖ±ú †ÖÆêü.

w w †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ú¸ü$µÖÖ“Öß ¯Ö¬¤üŸÖ ¾Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖÖšüß ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸ü$Ö ÃÖã“Ö−ÖÖ 1. •ÖÖ×Æü¸üÖÓŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü ¯Ö¤üÖӍú¸üߟÖÖ ±úŒŸÖ www.zpndbr.in ¾Ö www.zpndbr.co.in µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍêúŸÖ
ãÖôûÖ¾Ö¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê êú»Öê»Öê †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖêŸÖß»Ö. ‡ŸÖ¸ü úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸êü †•ÖÔ
Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öê»ÖÖ ‡Ô-´Öê»Ö †ÖµÖ›üß ¾Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú
“Öãúß“ÖÖ / †¯Öã5ÖÔ ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖê²Ö‡Ô»Ö Îú´ÖÖӍú NCPR ¸üוÖÙü›Ôü (DND) †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ÃÖÓ¯Öã5ÖÔ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö
ŸµÖÖ ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ •ÖÖ5ÖÖ-µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ, ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ −Ö —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖÓ¯Öã5ÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê»Ö ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÃÖÓ¤êü¿Ö ¾ÖÆü−ÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ-µÖÖ ŸÖÖÓ¡Öߍú †›ü“Ö5Öà−ÖÖ ×•Ö»ÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß,
−ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü Æêü •Ö²ÖÖ¤üÖ¸ü †ÃÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ ³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß
¯ÖÏ׍ÎúµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ¤üÖ¸üß Ã¾ÖŸÖ: ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
2. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ¿ÖîÖ5Öߍú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö †−µÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü5Öê ¾Ö upload ú¸ü5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú −ÖÖÆüß ŸÖ£ÖÖׯÖ, †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×−֍úÂÖ
¯Öã5ÖÔ ú¸üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ×²Ö−Ö“Öãú ´ÖÖ×ÆüŸÖß †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸üÖ¾Öß. †Öò−Ö
»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ úÖÆüß “ÖãúÖ —ÖÖ»µÖÖÓÃÖ Øú¾ÖÖ ¡Öã™üß ¸üÖÆüß»µÖÖÓÃÖ ¾Ö ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ ãúšü»µÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †•ÖÔ
−Ö֍úÖ¸ü»ÖÖ ÷Ö껵ÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Öß ÃÖ¾ÖÔþÖß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüᯙ ¾Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ŸÖÎúÖ¸ü ú¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Submit êú»µÖÖ−ÖŸÖ¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ ÃÖ¤ü¸ü ´ÖÖ×ÆüŸÖßŸÖ ²Ö¤ü»Ö ú¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Ö껵ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ¾Ö ×−֍úÂÖ ŸÖÃÖê“Ö ¿ÖîÖ5Öߍú †ÆÔüŸÖÖ ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ•Öߍú /ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5Ö,
¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ ×¿Ö£Öß»Öߍú¸ü5Ö ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´Öãôû ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¹ý−Ö“Ö ³Ö¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖÖ¾Öß.
3. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖÖšüß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸üÖ ¯ÖϾÖê¿Ö ÆüÖ ŸµÖÖÓ−Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß“µÖÖ †×¬Ö−Ö
¸üÖÆãü−Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¯Ö¤ü ×−ÖÆüÖµÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêŸÖ ×´ÖôûÖ»Ö껵ÖÖ ÷Öã5ÖÖÓ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ÃÖ¤ü¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ
ŸÖ¯ÖÖÃÖ5Öß †÷ÖÖê¤ü¸ü ¯ÖµÖÕŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ»ÖÖ ×−Ö¾Ö›üß²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê úÖê5ÖŸÖÆüß ÆüŒú ¸üÖÆü5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“µÖÖ ¯Öã5ÖÔ ”ûÖ−Ö−Öß /
¯Ö›üŸÖÖôû5Öß −ÖÓŸÖ¸ü“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ ×−Ö¿“ÖßŸÖ ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
-5-

4. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5ÖêÃÖÖšüß ¸üוÖ™Òêü¿Ö−Ö ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê þ֟Ö:“ÖÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ (Latest)
×¾ÖÆüßŸÖ †ÖúÖ¸üÖÓŸÖᯙ ¯ÖÖÃÖ¯ÖÖê™Ôü ÃÖÖ‡Ô—Ö ±úÖê™üÖê ¾Ö ÃÖÆüß Ãòú−Ö ú¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ×šüúÖ'Öß †¯Ö»ÖÖê›ü ú¸ü5Öê †×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü.
5. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ“Ö †Ö¾Ö¿µÖú ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
6. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ Ûþ֍úÖ¸ü5µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ−ÖÓŸÖ¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸üᯙ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü5µÖÖ“Öß Ø»Öú ²ÖÓ¤ü
êú»Öß •ÖÖ‡Ô»Ö.
7. †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ¯ÖύÎúßµÖꓵÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ™ü¯¯µÖÖÓŸÖᯙ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Ö׸ü¯Öã5ÖÔ ³Ö¹ý−Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß
×ã֟Öß, ¯Ö׸üÖê“Öß ¹ý¯Ö¸êüÂÖÖ/ ¾Öêôû֯֡֍ú/ ¯Ö׸üÖÖ ëú¦ü/ ²Öîšüú Îú´ÖÖӍú ‡. ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¾Ö¸ü פü»Ö껵ÖÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü
¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¹ý−Ö ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ¯Ö¡Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ÃÖ¤ü¸ü ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ»ÖÖ
³Ö¸üŸÖß ¯ÖÏ׍ÎúµÖê¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ³Öê™ü ¤êü‰ú−Ö ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖê“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ²ÖÖ²ÖŸÖ †ªµÖÖ¾ÖŸÖ ¸üÖÆü5µÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ“Öß ¸üÖÆüß»Ö.
8. †¯ÖÓ÷Ö ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔŸÖᯙ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êüÃÖ †¯ÖÓ÷ÖŸ¾ÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö †ÃÖ5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖÖÃÖ−Ö
¯Ö׸ü¯Ö¡Öú פü 18/03/2014 †−¾ÖµÖê †¯ÖÓ÷Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ »ÖêÖ×−֍úÖ“Öß ´Ö¤üŸÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ
³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖÃÖÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß »ÖêÖ×−֍úÖ“Öß †•ÖÖÔŸÖ ´ÖÖ÷Ö5Öß êú»Öê»Öß −ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ †¯ÖÓ÷Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ‹ê−Ö ¾ÖêôêûÃÖ »ÖêÖ×−֍ú ¯Öæ¸ü×¾Ö»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß µÖÖ“Öß éú¯ÖµÖÖ −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß. †¯ÖÓ÷Ö ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ¯ÖÖ¡Ö
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß †Ó×ŸÖ´Ö ×−ÖµÖ㌟Öß Æüß Ã£ÖÖµÖß ¾Öîª×úµÖ ´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü“Ö ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
9. •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß µÖÖ¯Öæ¾Öá •Ö¸üß ŸµÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ¾Ö þֵÖÓ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿ÖÔ−Ö ëú¦ü֍ú›êü, ÃÖê¾ÖÖ µÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ,
ÃÖ´ÖÖ•Ö ú»µÖÖ5Ö, †Öפü¾ÖÖÃÖß ×¾ÖúÖÃÖ ¯Öύú»¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß úÖµÖÖÔ»ÖµÖ ŸÖÃÖê“Ö ×•Ö»ÆüÖ ÃÖî×−֍ú ú»µÖÖ5Ö †×¬ÖúÖ¸üß
úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓŸÖ −ÖÖ¾Öê −ÖÖë¤ü×¾Ö»Öß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö׸üŸµÖÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ú¸ü5Öê ¾Ö
¯Ö׸üÖÖ ¿Ö㻍ú ³Ö¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüᯙ (´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ). ŸÖÃÖê“Ö ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏßÖ, †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö †¿ÖÖ ‡“”ãûú
¾Ö ¯ÖÖ¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ¤êüÖᯙ ³Ö¸üŸÖß“µÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú
†ÖÆêü. †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß †−µÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ´ÖÖ÷ÖÖÔ−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öê †•ÖÔ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖÓŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öê •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüߟÖ. †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ þ֟ÖÓ¡Ö¯Ö5Öê úô×¾Ö»Öê •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
10. †ŸµÖã““Ö ÷Öã5Ö¾Ö¢ÖÖ ¬ÖÖ¸üú ÖêôûÖ›æüÃÖÖšüß †ÃÖ»Öê»Öê †Ö¸üÖ5Ö ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ¿ÖÖ»ÖêµÖ ¾Ö ׿ցÖ5ÖÓ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ÎÓú.¸ü׍Îú¬ÖÖê2000-¯ÖύÎÓú-68-׍ÎúµÖãÃÖê-2 פü.30 ‹×¯ÖÏ»Ö 2005 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ÖêôûÖ›æüÃÖÖšüß ¸ü֏Öß¾Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü
×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß †ÆÔüŸÖÖ ¯Öãœü߻֯ÖÏ´ÖÖ5Öê †ÃÖê»Ö. ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß ŸµÖÖ ŸµÖÖ ÖêôûÖ“µÖÖ ¾ÖîµÖÛŒŸÖú †£Ö¾ÖÖ ÃÖÖÓב֍ú ׍Îú›üÖ
ï֬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ׍ú´ÖÖ−Ö ¸üÖ•µÖ †Óו֌µÖ¯Ö¤ü ï֬ÖìŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ, ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸üÖ Øú¾ÖÖ ÃÖã¾Ö5ÖÔ, ¸üÖê¯µÖ Øú¾ÖÖ
úÖÃµÖ ¯Ö¤üú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸üÖ ÖêôûÖ›æü ¸üÖ•µÖ †×•ÖŒµÖ¯Ö¤ü ï֬ÖÖÔ µÖÖ ÃÖ¤ü¸ü֏ÖÖ»Öᯙ ÖêôûÖÓ“µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü †Öò»ÖÓׯ֍ú
†ÃÖÖê×ÃÖ‹¿Ö−Ö¿Öß ÃÖÓ»Ö÷−Ö †ÃÖ»Ö껵ÖÖ †×¬ÖéúŸÖ ¸üÖ•µÖ ÃÖÓ‘Ö™ü−Öê−Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ †ÃÖÖ¾µÖÖÓŸÖ. ŸÖÃÖê“Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ
Öêôû ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü5ÖÖ−Öê †ÖµÖÖê×•ÖŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ¸üÖ™ÒüßµÖ, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ï֬ÖÖÔ´Ö¬µÖê ¯ÖÏ£Ö´Ö, ׫üŸÖßµÖ, ŸÖéŸÖßµÖ Ã£ÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ¸üÖ
ÖêôûÖ›æü. †ÃÖê ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ −Ö´Öæ¤ü êú»Öê¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ÖêôûÖ›æü“µÖÖ †Ö¸ü×ÖŸÖ •ÖÖ÷ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö. ÖêôûÖ›æü“µÖÖ †Ö¸üÖߟÖ
¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −Öê´Ö5Öæúß ú¸üߟÖÖ •µÖÖ ÖêôûÖ›æü“Öß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ÆüÖê‡Ô»Ö ŸµÖÖÓ“Öß ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Öê ÃÖÓ“Öֻ֍ú, ׍Îú›üÖ ¾Ö µÖã¾Öú ÃÖê¾ÖÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ ¯Öã5Öê µÖÖÓ“µÖÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›êü ŸÖ¯ÖÖÃÖ5ÖßÃÖÖšüß ¯ÖÖšü×¾Ö5ÖêŸÖ µÖê¾Öæ−Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Öî¬Ö šü¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ÃÖ¤ü¸ü
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ −Öê´Ö5Öæú ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
11. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ ×¤ü 27 †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2009 †−¾ÖµÖê ¯Ö¤ü×¾Ö¬Ö¸ü / ¯Ö¤ü׾֍úÖ¬ÖÖ¸üú †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ
»ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”û5ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß `` ÃÖã׿ցÖßŸÖ ²Öê¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü`` µÖÖ µÖÖê•Ö−Öê †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ´Ö¬µÖê ŸÖß−Ö
¾ÖÂÖÔ úÖ´Ö êú»µÖÖ“Öê ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ-µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ¸üÖê•Ö÷ÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÔ¤ü¿Öԍú ëú¦üÖ´Ö¬µÖê ÃÖ¤ü¸ü †−Öã³Ö¾ÖÖ−Ö“Öß −ÖÖë¤ü
êú»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö •ÖÖê›ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ¾Ö ŸÖ¿Öß −ÖÖë¤ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ −Ö´Öã¤ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖ¤ü¸ü
¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖµÖÖê•Ö−Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖ֍ú›üᯙ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“Öê¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †Ó¿ÖúÖ»Öß−Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê ‹ú¤üÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖ“Ö ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓÃÖ
¯Öã−ÆüÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ¾Öêôûß ×−Ö¾Ö›ü ¸ü§ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü ‘µÖÖ¾Öß.
12. ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ¾Ö ³ÖãúÓ¯Ö÷ÖÏÃŸÖ µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê5ÖÖ·µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ×•Ö»ÆüµÖÖŸÖß»Ö
´ÖÖ.וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß / וֻÆüÖ ¯Öã−ÖÔ¾ÖÃÖ−Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖ֍ú›üᯙ ¯Öύú»¯Ö÷ÖÏÃŸÖ / ³ÖãÓú¯Ö÷ÖÏÃŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß ´Öãôû ¯ÖÏŸÖ
úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾ÖµÖú †ÖÆêü.
13. †−Öã³Ö¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ´ÖÖ×Ã֍ú, ×−ֵ֟֍úÖ»Öߍú, †Ó¿ÖúÖ»Öߍú, ×¾ÖªÖ¾ÖêŸÖ−Ö, †Ó¿Ö¤üÖ−ÖÖŸ´Öú, ×¾Ö−ÖÖ¾ÖêŸÖ−Ö ŸÖŸ¾ÖÖ¾Ö¸ü
êú»Öê»ÖÖ †Ó¿ÖúÖ»Öߍú ÃÖê¾Öê“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ŸÖÃÖê“Ö ¯ÖϳÖÖ¸üß ´Æü5Öæ−Ö −Öê´Ö5Öæúß“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß, †×ŸÖ׸üŒŸÖ úÖµÖÔ³ÖÖ¸üÖ“ÖÖ
úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß †−Öã³Ö¾ÖÖÃÖÖšüß ÷ÖÏÖÆüµÖ ¬Ö¸üŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
14. ãÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ¡Öߍúß ÃÖÆüÖµµÖú µÖÖÓ“Öê ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ •Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü 1980-81 ŸÖê 1986-87 “µÖÖ ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö ŸÖÓ¡Ö
׿ցÖ,Ö ×¾Ö³ÖÖ÷ÖÖ“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ŸÖÖÓ¡Öߍú ÃÖÓãÖêú›ãü−Ö ‘Öê,µÖÖÓŸÖ µÖê,ÖÖ¸üß Ã£ÖÖ¯ÖŸµÖ †×³ÖµÖÖÓ¡Öߍúß ÃÖÆüÖµµÖúÖ“Öß
‹ú ¾ÖÂÖÔ ´Öã¤üŸÖß“Öß ¯ÖÖšüµÖÎú´Ö ¯Ö¸ü߁ÖÖ ˆ¢Öß,ÖÔ êú»Öê»Öß †ÖÆêü †¿ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ŸÖÓ¡Ö
׿ցÖ,Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ,Ö¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôû,Öß“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆãü−Ö ¾ÖµÖÖê´ÖµÖÖÔ¤üÖ 47 ¾ÖÂÖÔ ‡ŸÖúß
׿֣Öᯙ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
15. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö$ÖÔµÖ ÎÓú.²ÖßÃÖßÃÖß 2011/¯ÖÏ.ÎÓú.1064/2011/16-²Ö פü−ÖÖӍú
12 ×›üÃÖë²Ö¸ü 2011 −ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ŸÖ¯ÖÖÃÖ$Öß“Öê
¾Öêôûß ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö. ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö$ÖÔµÖ ×¤ü 12/12/2011 †−¾ÖµÖê ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üßŸÖ ×−Ö¾Ö›ü
—ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êüÃÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ 06 ´Ö×Æü−µÖÖÓ“Öê †ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö

in
.

w w o
.c
k m .n w -6-

ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö(†−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“Öê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾Ö÷ÖôûŸÖÖ) ¾Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ •ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü −Ö êú»µÖÖÓÃÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ÃÖê¾ÖêŸÖã−Ö ú´Öß ú¸ü$µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
16. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÃÖî−µÖÖŸÖ úÖ´Ö êú»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê †Ö¾Ö¿µÖú úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¾Ö וֻÆüÖ ÃÖî×−֍ú ²ÖÖê›üÖÔŸÖ
−ÖÖ¾Ö−ÖÖë¤ü5Öß êú»Öê †ÃÖ»µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ ŸÖ¯Ö¿Öᯙ ¤ü¿ÖÔ×¾Ö5ÖÖ¸êü †×³Ö»ÖêÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê
²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“µÖÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡ÖÖ“Öß ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖ֍ú›ãü−Ö
¯Ö›üŸÖÖôû5Öß —ÖÖ»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ŸµÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö
×−Ö5ÖÔµÖ Îú.†Ö¸ü™üß‹-1090/62/¯ÖÏ.Îú222/91/28 ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¤ü 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü 1991 †−¾ÖµÖê ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ−ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö
ÃÖê¾ÖêŸÖ −ÖÖ÷Ö¸üß ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−ÖµÖ㌟ÖËßÃÖÖšüß ¤êü5µÖÖÓŸÖ µÖê5ÖÖ-µÖÖ ÃÖ¾Ö»ÖŸÖß“ÖÖ ŸµÖÖÓ−Öß ‹ú¤üÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ¾Ö¸ü −ÖÖ÷Ö¸üß
ÃÖê¾ÖêŸÖᯙ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü −Öê´Ö5ÖãúßÃÖÖšü ¤ãüÃÖ-µÖÖÓ¤üÖ ŸÖÃÖÖ ±úÖµÖ¤üÖ ‘ÖêŸÖÖ µÖê5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß.
17. ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍ú µÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ´Ö¬µÖê µÖ㬤ü úÖôûÖŸÖ ¾Ö µÖ㬤ü −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖî×−֍ú ÃÖê¾ÖêŸÖ ´Ö韵Öæ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ Øú¾ÖÖ
†¯ÖÓ÷ÖŸ¾Ö µÖê¾Öæ−Ö ŸµÖÖ´Öãôêû −ÖÖîú¸üßÃÖÖšüß †µÖÖê÷µÖ —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ´ÖÖ•Öß ÃÖî×−֍úÖÓ“µÖÖ ãú™æÓü²ÖÖŸÖᯙ ±úŒŸÖ •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß Øú¾ÖÖ
†¯ÖÓ÷Ö •Ö¾ÖÖ−ÖÖ“Öß ¯ÖŸ−Öß µÖÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖãŒŸÖ ¤êü5Öê“Öê ¬ÖÖê¸ü5Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öß †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Öã»Ö÷Öß / †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ ´Öã»Ö÷ÖÖ µÖÖÓ“ÖÖ ÃÖ´ÖÖ¾Öê¿Ö †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ 15% ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖæ−Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸ü5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
18. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ÆüÖ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖᯙ ¸ü×ƾÖÖÃÖß †ÃÖÖ¾ÖÖ. (›üÖê´ÖêÃÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¬ÖÖ¸ü5Ö ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú) †•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü
¸üÖ•µÖÖ“ÖÖ ¸ü×Æü¾ÖÖÃÖß †ÃÖ»µÖÖ“Öê ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¯ÖÏÖ׬֍éúŸÖ êú»Ö껵ÖÖ ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖÓ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ؍ú¾ÖÖ
ŸµÖÖ“ÖÖ •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. †¿ÖÖ ¯Öύú¸ü5ÖÖŸÖ
›üÖê´ÖÃÖÖ‡Ô»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖ“Öß †™ü »ÖÖ÷Öæ ¸üÆüÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö׸üÖÖ£Öâú›êü •Ö−´Ö ŸÖÖ¸üÖê“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ˆ¯Ö»Ö²¬Ö
−ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ŸµÖÖ ¯Ö׸üÖÖ£Öá−Öê ¿ÖÖôûÖ ÃÖÖê›ü»µÖÖ“ÖÖ ¤ü֏ֻÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖ×Æü»Ö. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃÖ¤ü¸ü ¿ÖÖôûÖ
ÃÖÖê›ü»µÖÖ“µÖÖ ¤ü֏ֻµÖÖ´Ö¬µÖê •Ö−´Ö ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öß −ÖÖë¤ü †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ¯Ö¸üÖêŒŸÖ ²ÖÖ²Öß ±úŒŸÖ
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖ •Ö−´Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¯Ö׸üÖÖ£Öâ−ÖÖ »ÖÖ÷Öæ ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
19. ×¾Ö.•ÖÖ.†./³Ö.•Ö.²Ö/³Ö.•Ö.ú/³Ö.•Ö.›ü /×¾Ö´ÖÖ¯ÖÏ ¾Ö ‡´ÖÖ¾Ö µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê¾Öæ ‡Û“”û5ÖÖ-µÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ŸÖÃÖê“Ö ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ5ÖÖ»ÖÖ »ÖÖ³Ö ‘Öê‰ú ‡Û“”û5ÖÖ-µÖÖ Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ˆ®ÖŸÖ †Ö×5Ö
¯ÖÏ÷ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß ¾Ö ÷Ö™ü (׍Îú´Öß»Öꆸü) µÖÖ´Ö¬µÖê ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ÃÖÖ´Ö †×¬ÖúÖ-µÖÖ−Öê פü»Öê»Öê ÃÖ−Ö 2015-16
ÃÖÖšüß ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü5µÖÖ“µÖÖ ¿Öê¾Ö™ü“µÖÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÕŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
•Ö¸ü †•ÖÔ¤üÖ¸ü ÃÖ−Ö 2015-16 ÃÖÖšüß ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê −ÖÖò−Ö ×Îú´Öß»Öꆸü ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸üŸÖ −ÖÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö ×¤ü»ÖÖ •ÖÖ5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ¾Ö ŸµÖÖÓ“ÖÖ †•ÖÔ ²ÖÖ¤ü šü¸ü×¾Ö5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
20. •µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö Æü¾ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸµÖÖÓ−Öß ŸÖ¿Öß ´ÖÖ÷Ö$Öß †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ ú¸ü$Öê
†×−Ö¾ÖÖµÖÔ †ÖÆêü. ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»Ö ú»µÖÖ5Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ Îú 82/2001/´Ö.ÃÖê.†Ö-2000/
¯ÖÏ.Îú.415/úÖ.2, פü 25/05/2001 ´Ö¬Öᯙ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ´Ö×Æü»ÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸üÖ5Ö ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖ¤ü¸ü †Ö¸üÖ5ÖÖ“ÖÖ »ÖÖ³Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü5ÖÖ-µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß (†−Öã. •ÖÖŸÖß ¾Ö †−Öã. •Ö´ÖÖŸÖß ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔ“µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ¾Ö÷Öôæû−Ö) ¾ÖÂÖÔ
2015-16 µÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ú¸üߟÖÖ ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê ( פü 31/03/2016 ¯ÖµÖÕŸÖ ¾Öî¬Ö †ÃÖ»Öê»Öê) ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖ
÷Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê 30 ™üŒËúê ´Ö×Æü»ÖÖ †Ö¸üÖ$ÖÖ²ÖÖŸÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ$Ö¯Ö¡Ö ÃÖ¤ü¸ü †•ÖÔ
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸ü$µÖÖ“µÖÖ †Ó×ŸÖ´Ö ×¤ü−ÖÖӍúÖ¯ÖµÖÔŸÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ ú¸ü$Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. Öã»ÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ÃÖ´ÖÖÓŸÖ¸ü

in
.

o
.c
k m .n w †Ö¸üÖ5ÖÖŸÖæ−Ö ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ŸÖê ˆ®ÖŸÖ ¾Ö ¯ÖÏ÷ÖŸÖ ÷Ö™üÖŸÖ ´ÖÖê›üŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ´ÖÖ.†ÖµÖ㌟Ö, ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö
²ÖÖ»Ö ú»µÖÖ5Ö, ¯Öã5Öê µÖÖÓ“µÖ֍ú›æü−Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß ÆüÖê‰ú−Ö ¾Öî¬Ö šü¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖÖ÷ÖÖÃÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖß»Ö
•µÖÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß Ö㻵ÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔŸÖᯙ †Ö¸ü×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü †Ö¸ü×ÖŸÖ ¯Ö¤üÖ¾Ö¸ü ×−Ö¾Ö›ü ŸµÖÖÓ−Öß ÃÖÖ´Ö ¯ÖÏÖ׬֍úÖ¸üß µÖÖÓ“Öê
•ÖÖŸÖ ¾Öî¬ÖŸÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê −ÖÓŸÖ¸ü“Ö ×−ÖµÖ㌟Öß ¤êü5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
21. ¿ÖÖÃÖ׍úµÖ/×−Ö´Ö¿ÖÖÃÖ׍úµÖ ú´ÖÔ“ÖÖ-µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖÓ“Öê †•ÖÔ ŸµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ×−ÖµÖ㌟Öß ¯ÖÏÖ׬֍ú¸ü5ÖÖ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß−Öê
³Ö¸Ö¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. †¿Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö÷Öß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ êú»µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß“Öê ¾Öêôûß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü֍ú›êüÃÖ †ÃÖ5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
22. ÃÖ¤ü¸ü •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßŸÖ −Ö´Öã¤ü úÖÆüß ÃÖÓ¾Ö÷ÖÖÔ“Öß ×¸üŒŸÖ ¯Ö¤êü Æüß ´ÖÖÆêü †ÖòŒ™üÖë²Ö¸ü 2016 †Öê¸ü ׸üŒŸÖ ÆüÖê5ÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾Ö»Öê»Öß
†ÃÖ»µÖÖ−Öê ÃÖ¤ü¸ü“Öß ¯Ö¤êü •ÖÃÖ•Ö¿Öß ×¸üŒŸÖ ÆüÖêŸÖᯙ ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ó×ŸÖ´Ö ×−Ö¾Ö›ü µÖÖ¤üߟÖᯙ •ÖêšüŸÖê−ÖãÃÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟Öß †Ö¤êü¿Ö
¤êü5µÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
23. ÃÖÖ´ÖÖ−µÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ−Ö ×¾Ö³ÖÖ÷Ö֍ú›üᯙ †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ Îú ‹ÃÖ †Ö¸ü ¾Æüß 2000/ ¯ÖύÎú 17/2000/12 פü 28 ´ÖÖ“ÖÔ 2005 ¾Ö
¿ÖÖÃÖ−Ö ¯Ö׸ü¯Ö¡Öú ‹ÃÖ†Ö¸ü¾Æüß-2000/¯ÖÏ.Îú 17/2000 פü. 01 •Öã»Öî 2005 †−¾ÖµÖê ×¾ÖÆüßŸÖ êú»Öê −ÖãÃÖÖ¸ü »ÖÆüÖ−Ö
ãú™æÓü²ÖÖ“Öê ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö −Ö´Öã−ÖÖ † †Ö¾Ö¿µÖú †ÆÔüŸÖÖ ´Æü5Öæ−Ö ³Ö¸ü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †×¾Ö¾ÖÖÆüßŸÖ †ÃÖ»µÖÖÓÃÖ
†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÖÔŸÖ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ ú¸üÖ¾ÖÖ.
24.†Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ êú»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×¾ÖÆüßŸÖ †ÆÔüŸÖÖ ¬ÖÖ¸ü5Ö êú»Öß ´Æü5Ö•Öê »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÃÖ ²ÖÃÖ5µÖÖ“ÖÖ / úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö
¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖ ²ÖÖê»Ö×¾Ö5Öê“ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß“ÖÖ ÆüŒú ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê −ÖÖÆüß. ×−Ö¾Ö›üß“µÖÖ úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü
†•ÖÔ¤üÖ¸ü ×¾Ö×ÆüŸÖ †ÆüŸÖÖÔ ¬ÖÖ¸ü5Ö −Ö ú¸ü5ÖÖ¸üÖ †Öœüôû»µÖÖÓÃÖ Øú¾ÖÖ ÖÖê™üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü×¾Ö»µÖÖÓÃÖ †£Ö¾ÖÖ ‹ÖÖ¤üµÖÖ
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖ−Öê ŸµÖÖ“µÖÖ ×−Ö¾Ö›üßÃÖÖšüß ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü ¯ÖÏŸµÖÖ / †¯ÖÏŸµÖÖ׸üŸµÖÖ ¤ü²ÖÖ¾Ö †Ö5Ö»ÖÖ †£Ö¾ÖÖ ÷Öî¸ü ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ
†¾Ö»ÖÓ²Ö êú»µÖÖÓÃÖ ŸµÖÖÓÃÖ ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖêŸÖã−Ö ²ÖÖ¤ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
25. ×−Ö¾Ö›ü ¯ÖÏ׍ÎúµÖÖ ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ؍ú¾ÖÖ ×−ÖµÖ㌟Öß −ÖÓŸÖ¸ü úÖê5ÖŸµÖÖÆüß Ö5Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−Öê פü»Öê»Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß †÷Ö¸ü úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê
ÖÖê™üß ÃÖÖ¤ü¸ü êú»µÖÖ“Öê ؍ú¾ÖÖ Ö¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤ü›ü¾Öæ−Ö šêü¾Ö»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÓÃÖ †Ö»µÖÖÓÃÖ ŸÖµÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üß /
×−ÖµÖ㌟Öß ¸ü§ü ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö êú»µÖÖ¯Öύú¸ü5Öß ÃÖ¤ü¸ü ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ×¾Ö¹ý¬¤ü µÖÖê÷µÖ ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß
ú¸ü5µÖÖÓŸÖ µÖê‡Ô»Ö.

w w -7-

26. “ÖÖ׸ü¡µÖ-¯Öã¾ÖÔ“ÖÖ׸ü¡µÖ ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß †ÓŸÖß †ÖÖê¯ÖÖÆÔü ²ÖÖ²Öß †Öœüôæû−Ö †Ö»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²Ö¬ÖßŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ×−ÖµÖ㌟ÖßÃÖÖšüß /
ÃÖê¾ÖêÃÖÖšüß ¯ÖÖ¡Ö ¸üÖÆü5ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö úÖê5ÖŸµÖÖÆüß ™ü¯¯µÖÖ¾Ö¸ü †ÃÖê ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü †¯ÖÖ¡Ö šü¸üŸÖß»Ö.
27. ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡Ö / Æü´Öß¯Ö¡Ö ‡. µÖÖÓ“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¹ý−Ö ¤êü5Öê †Ö¾Ö¿µÖú
¸üÖÆüᯙ ŸÖÃÖê“Ö ŸµÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖ5Ö¯Ö¡ÖÖÓ“Öß ¯Ö›üŸÖÖôû5Öß ×¾ÖÆüßŸÖ ¯Ö¬¤üŸÖß−ÖãÃÖÖ¸ü ú¹ý−Ö ‘Öê5Öê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú ¸üÖÆüß»Ö. ÃÖê¾ÖêŸÖ ×−ÖµÖ㌟Ö
ÆüÖê5ÖÖ-µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¾Ö¿µÖú ŸÖß ¯Ö׸üÖÖ / ¯ÖÏ׿ցÖ5Ö ×¾ÖÆüßŸÖ ´Öã¤üŸÖßŸÖ ˆ¢Öß5ÖÔ / ¯Öã5ÖÔ ú¸ü5Öê
†Ö¾Ö¿µÖú ¸üÖÆüß»Ö.
28. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖ »ÖÖêúÃÖê¾ÖÖ (´ÖÖ÷ÖÖÃÖ¾Ö÷ÖáµÖÖÓÃÖÖšüß †Ö¸üÖ5Ö) †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 2001 ´Ö¬Öᯙ ú»Ö´Ö 4 (3) −ÖãÃÖÖ¸ü ×¾Ö´Ö㌟Ö
•ÖÖŸÖß (†), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (²Ö), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (ú), ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß (›ü) µÖÖ ¯ÖϾÖ÷ÖÖÔÃÖÖšüß ×¾Ö×ÆüŸÖ êú»Öê»Öê
†Ö¸üÖ5Ö †ÓŸÖ÷ÖÔŸÖ ¯Ö׸ü¾ÖŸÖÔ−ÖßµÖ †ÃÖê»Ö.
29. †¯Ö׸üÆüÖµÖÔ úÖ¸ü5ÖÖÃŸÖ¾Ö †£Ö¾ÖÖ −ÖîÃÖÙ÷֍ú †Ö¯Ö¢Öß´Öãôêû ؍ú¾ÖÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö †Ö¤êü¿ÖÖ−Öê ×¾ÖÆüßŸÖ ×¤ü−ÖÖӍúÖÃÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘Öê5Öê
¿ÖŒµÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−Ö šü¸ü¾Öæ−Ö ¤êü‡Ô»Ö ŸµÖÖ¯ÖÏ´ÖÖ5Öê ÃÖÖê‡Ô“µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‘Öê5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ
¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖ«üÖ¸êü/ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü / ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ‹ÃÖ‹´Ö‹ÃÖ ¾¤üÖ¸êü úôû×¾Ö5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
30. »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ ¾Ö úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Ö ¯Ö›üŸÖÖôû5ÖßÃÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ÓüÖÃÖ Ã¾ÖÖ“ÖÖÔ−Öê ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÆüÖ¾Öê »ÖÖ÷Öê»Ö.
31. ×−Ö¾Ö›ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖúßµÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖ5Öß ú¸ü5µÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. ¾ÖúßµÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÏן֍ãú»Ö †ÃÖ»µÖÖÃÖ êú»Öê»Öß
×−Ö¾Ö›ü ¾Ö −Öê´Ö5Öãú ¸ü§ü ú¸ü5ÖêŸÖ µÖê‡Ô»Ö.
32. •µÖÖ ¯Ö¤üÖÓ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖÖ ‹úÖ“Ö ×¤ü¾Ö¿Öß ¾Ö ‹úÖ“Ö ¾Öêôûß †ÖÆêüŸÖ †¿ÖÖ ¯Ö¤üÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‹úÖ“Ö ¯Ö¤üÖ“µÖÖ »ÖêÖß
¯Ö׸üÖêÃÖ ²ÖÃÖ㠿֍úŸÖÖê.¤üÖê−Æüß ¯Ö¤üÖÃÖÖšüß †•ÖÔ êú»µÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸ü ‹úÖ ¯Ö¤üÖ“µÖÖ »ÖêÖß ¯Ö׸üÖêÃÖ −Ö ²ÖÃÖ5Öê ²ÖÖ²ÖŸÖ
¾ÖîµÖÛŒŸÖú׸üŸµÖÖ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸ü ¸üÖÆüß»Ö.
33. ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−ÖÖ ¯Ö׸üÖê“Öê ¯ÖϾÖê¿Ö¯Ö¡Ö ¯Ö׸üÖê“Öê 4 ŸÖê 5 פü¾ÖÃÖ †÷ÖÖê¤ü¸ü †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖÏÖ¯ŸÖ úºþ−Ö ‘ÖêŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö.
34. ¾Ö¸üᯙ †™üß, ¿ÖŸÖá, ×−ÖµÖ´ÖÖÓ¾µÖןÖ׸üŒŸÖ ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ¾ÖêôûÖê¾Öêôûß ×−Ö÷ÖÔ´ÖßŸÖ êú»Öê»Öê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ×−Ö5ÖÔµÖ »ÖÖ÷Öã ¸üÖÆüŸÖß»Ö.
35. ÃÖ¤ü¸ü ³Ö¸üŸÖß ¯ÖύÎúßµÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×•Ö»ÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ ×−Ö5ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖÆüß»Ö.
36. •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß´Ö¬Öᯙ úÖÆüß ´Öã§êü ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖÖ“µÖÖ ×¾ÖÃÖÓ÷ÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¿ÖÖÃÖ−Ö ×−Ö5ÖÔµÖ †Ó×ŸÖ´Ö ¸üÖ×Æü»Ö.

×¾Ö¿ÖêÂÖ ÃÖã“Ö−ÖÖ-

in
.

• µÖÖ ¯Ö׸üÖêŸÖ †Öò−Ö»ÖÖ‡Ô−Ö ¯Ö¬¤üŸÖß−Öê †•ÖÔ ³Ö¸üŸÖÖÓ−ÖÖ •Ö¸üß ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖ−ÖÖ úÖê5ÖŸÖßÆüß úÖ÷Ö¤ü¯Ö¡Öê ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖ¸üßÆüß •µÖÖ ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖӍú›êüÃÖ ¯Ö¤ü֍ú¸üߟÖÖ †Ö¾Ö¿µÖú ¿ÖîÖ5Öߍú ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖ¡ÖŸÖÖ −ÖÃÖê»Ö †¿ÖÖ
ˆ´Öê¤ü¾ÖÖ¸üÖÓ−Öß ×¾Ö−Ö֍úÖ¸ü5Ö †•ÖÔ ú¹ý −ÖµÖêŸÖ.
†•ÖÔ¤üÖ¸üÖÓ−ÖÖ †Öò−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö †•ÖÔ ³Ö¸ü5µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ úÖÆüß ŸÖÖÓס֍ú †›ü“Ö5Öß ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»µÖÖÃÖ ÃÖӍêúŸÖãÖôûÖ¾Ö¸ü Contact
Us ´Æü5Öã−Ö Ø»Öú ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ú¸ü5µÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
úÖµÖԍúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ(²ÖÖӬ֍úÖ´Ö) ,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

o
.c
k m .n w þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
׿ցÖ$ÖÖ׬֍úÖ¸üß (¯ÖÏÖ£Ö״֍ú) ,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

w w þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
úÖµÖԍúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ(»Ö‘ÖãØÃÖ“Ö−Ö) ,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
úÖµÖԍúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ(÷ÖÏÖ.¯ÖÖ.¯Öæ.) ,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/-

þÖցָüߟÖ/-

ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
וֻÆüÖ †Ö¸üÖê÷µÖ †×¬ÖúÖ¸üß
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/-

ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
´ÖãµÖ »ÖêÖÖ ¾Ö ×¾Ö¢Ö †×¬ÖúÖ¸üß
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
ˆ¯Ö ´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß(ÃÖÖ.)
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤üã ¸ü²ÖÖ¸ü

þÖցָüߟÖ/-

þÖցָüߟÖ/-

ÃÖ¤üõÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
´ÖãµÖ úÖµÖԍúÖ¸üß †×¬ÖúÖ¸üß,
וֻÆüÖ ¯Ö׸üÂÖ¤ü, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

†¬µÖÖ
וֻÆüÖ ×−Ö¾Ö›ü ÃÖ×´ÖŸÖß ŸÖ£ÖÖ
וֻÆüÖ׬֍úÖ¸üß, −ÖÓ¤ãü¸ü²ÖÖ¸ü

-8-

Similar Documents

Premium Essay

Science and Technology

...progressed through science and technology. Today science has made the impossible things possible. He had reached on the moon. He had made difficult works easy through technology. Science and technology have made the life safe, secure and comfortable. Today we are totally depended on science whether it is inside or outside the home. Now we can enjoy every second of our life through them. Technology have totally changed the field of entertainment. Now we can entertain ourselves through computers, Games, TV and so on. Electric light, Air conditioner, fan, and all the electronic gadgets are all gift of science. We can enjoy cold coffee, mango shakes, cold drinks during summer season through refreigeratos. All these things are possible through science and technology. Today travelling have become very fast. We can travel a long distance in minutes through aeroplanes. All this is possible through science. The railway is the another way of comfort travelling. Cars, buses, scooters are other means of travelling which we use day and night. These things made our life trouble free. It is all the wonder of science. Modern world is more and more dependent on them. It is said that "Science is a good and useful servant but it is a bad destructive master." I am saying this thing because today we are misusing it. Today atomic energy is used for war and fight purpose. Why we are not using it for peaceful purposes? Our aim should be constructive not destructive. Today we are using science and......

Words: 508 - Pages: 3

Premium Essay

Science and Technology

...Science and Technology Consider: * Science and its impact on society * Scientific developments & effect on man; environment etc. * The Sciences VS the Humanities * Science & Religion Definitions: * Science - study of nature and the knowledge we gain through observations and experiments * Scientific discovery - finding out about something about the existing workings of nature that was not known before * Technology - application of scientific knowledge for practical purposes (e.g. antibiotics and their uses) * Invention - newly created product/process Science today causes as many problems as it solves. * Horrible pervasions of science * E.g. Invention of poison gas (holocaust), war against Japan ended with the atomic bomb * Even when science is intended to benefit humans, unintended consequences could occur. * E.g. Rachel carson's silent spring (1963) awakened the world to the dangers of pollution * How science in the service of business can produce catastrophic results ; pesticides for farms -> Are we blinded by profit so much so we don't do not care about the environment? * *air pollution is the biggest cause of human deaths today Science, money and value * Science is very much subservient to business interest today -> values of those who seek fame and fortune creep into science: profit often determines the direction of science, influencing the choice of problem investigated by......

Words: 778 - Pages: 4

Premium Essay

Science and Technology

...Science and Technology Essay 4 (250 words) Science and technology has become a debated topic in the society. On one hand, it is necessary for the modern life where other countries are continuously developing in the field of science and technology. It becomes very necessary for other countries too to grow in the same way to be strong and well developed like other countries for the future safety and security. It is science and technology which helps other weak countries to develop and be strong. We have to take support of science and technology forever to improve the way of life for the betterment of mankind. If we do not take the help of technologies such as computer, internet, electricity, etc we cannot be economically strong in the future and would be backward forever even we cannot survive in such a competitive and technological world. Advancement in the field of medical, agriculture, education, economy, sports, games, jobs, tourism, etc are the examples of science and technology. All such advancements show us that how both are equally beneficial for our life. We can see a clear difference in our life style while matching the ancient and modern way of life. High level of scientific and technological advancement in the field of medicine has made easy the treatment of various lethal diseases which was earlier not possible. It has helped a lot to the doctors to find effective ways to cure diseases through medicine or operations as well as research vaccines to cure diseases......

Words: 261 - Pages: 2

Premium Essay

Science and Technology

...The first lecture was about Science and Technology and he started off by saying that science came from society for the needs of the people meaning that everything Science and Technology invented or discovered is for the needs of society. Science and Technology both have their similarities and differences. One similarity of Science and Technology is that they were both created for knowledge while one difference would be in their usage. Science is for the understanding of the natural world and technology is the action of saving the natural world. Society however is the main predecessor of both science and technology because it is society that controls and guides the forms of science and technology. To conclude, Science and Technology are not necessarily related in the sense that they can be independent from one another and develop separately. Society is the determining factor for their possible connections and science and technology have become so intertwined that they have become related. The next lecture was on The Biography of Science and the video “The Story of Science – What is Out There?” was used as reference. This was basically about how early scientists or philosophers used their technology or invented technology to expand science and help society. The documentary mainly focused on philosophers being curious about what is outside the earth and its atmosphere and building telescopes to expand the vision of the naked eye. They studied the planets and how the planets......

Words: 651 - Pages: 3

Premium Essay

Development in Science and Technology

...Development of science and technology and its effects on human beings. Akshay Aswani Southern State University Author Note Akshay Aswani, student of composition and rhetoric class, Southern States University Akshay Aswani is a student of Bachelors of Business Administration in Southern States University Correspondence concerning this essay should be addressed to Akshay Aswani Composition and rhetoric, Southern States University. Fashion Valley. 123 Camino De la Reina Suite 100 East San Diego, CA 92108 Contact: akshayaswani@yahoo.in Abstract This paper reveals the Development of science and technology in various sectors and its effects on human beings. Major development in transportation was airways which reduced the travelling time to an extensive level. In communication sector, Mobile phone reduced the distance and turned the world in globalized village. In medical field, treatment of dangerous diseases like Cancer and tuberculosis has been invented. In this essay comparison is done between present and past due to development of technology. In which way science and technology has made the life of human being luxurious and easy. Which has resulted in saving lots of time of human beings and performing the difficult task in a lucid way. Various examples are given in the essay which clarifies the advantages and disadvantages received by human being due to development of technology. Moreover in the end my opinion towards the topic is given ......

Words: 1425 - Pages: 6

Premium Essay

What Is Science and Technology?

...MST 4, 1st assignment Date: 06/19/12 KARL JUSTEEN CLORIBEL DAVID What is science? What is technology? How do they impact or mold society? Science is a sustained intellectual activity carried on by human beings that is designed to discover and test information with regards to the physical and natural behavior of everything observable, testable and collectible data that can be organized into meaningful patterns. Information is the primary goal of science. To be able to answer and explain every inquiry is the rational nature of man, therefore, through time, man has devised a systemic process by which he can examine and discern the order and relationships that exist between and amongst various branches of knowledge. Science therefore is any systematically organized body of information on any subject matter. Developing countries, such as the Philippines, constantly pursue new knowledge and techniques to further our progress with the help of scientific process and observation. Though the several branches of science apply to all nations and all types of societies, Philippine science tend to focus more on the natural and economical departments, as we are a very naturally rich location. The Department of Science and Technology is the governing body of scientific activity in the country, responsible for organizing, recognizing, and enabling every scientific study to reach its most beneficial purpose. It has been the core of scientific progress in the country. A novel once...

Words: 688 - Pages: 3

Free Essay

Defining Science, Medicine, and Technology

...What is Science? Science is the collective human effort to better understand the history of the natural world and how it works, using the basis of observed physical evidence to derive this understanding. It is done through experimentation using simulation of natural processes under controlled environments. An ecologist observing the territorial behaviors of bluebirds and a geologist examining the distribution of fossils in an outcrop are both examples of scientists making observations in order to find patterns in natural phenomena. They just do it outdoors and thus entertain the general public with their behavior. A primary aim of science is to collect facts. What Is Medicine? The term medicine is used to refer to the science of healing, as well as any substance that is used to treat diseases and promote health. Today there is a variety of different health care professions that use medicine as a tool to improve and maintain health. The use of medicine and plants with medicinal properties has taken place since the prehistoric times when people believed that herbs and animal parts could help heal sick and injured people. Many countries around the world such as Egypt, India, Persia, and China have been developing traditional medical practices for hundreds of years. Since then the use of medicine has become greatly intertwined with most people’s lives and it is often used on a daily basis by many people in order to help with things such as lowering blood pressure or......

Words: 362 - Pages: 2

Premium Essay

Teaching Science, Mathematics, and Technology

...TEACHING SCIENCE, MATHEMATICS, AND TECHNOLOGY Teaching Should Be Consistent With the Nature of Scientific Inquiry Science, mathematics, and technology are defined as much by what they do and how they do it as they are by the results they achieve. To understand them as ways of thinking and doing, as well as bodies of knowledge, requires that students have some experience with the kinds of thought and action that are typical of those fields. Teachers, therefore, should do the following: Start With Questions About Nature Sound teaching usually begins with questions and phenomena that are interesting and familiar to students, not with abstractions or phenomena outside their range of perception, understanding, or knowledge. Students need to get acquainted with the things around them—including devices, organisms, materials, shapes, and numbers—and to observe them, collect them, handle them, describe them, become puzzled by them, ask questions about them, argue about them, and then to try to find answers to their questions. Engage Students Actively Students need to have many and varied opportunities for collecting, sorting and cataloging; observing, note taking and sketching; interviewing, polling, and surveying; and using hand lenses, microscopes, thermometers, cameras, and other common instruments. They should dissect; measure, count, graph, and compute; explore the chemical properties of common substances; plant and cultivate; and systematically observe the......

Words: 2353 - Pages: 10

Premium Essay

Traditional vs Modern Science and Technology.. .

...meaning of science and technology is viewed in different ways. In its broad term technology is dealing with the use and knowledge of humanity’s tools and crafts. It is also a knowledge of using tools and machines to do tasks efficiently. We often use technology to control the world in which we live and it is developed to extend human capabilities. Technology is an innovation, change, or modification of the natural environment to satisfy perceived human needs and wants. we can also view technology in four aspects. First, technology is defined as technics which refer to material products of human making or fabrication. It refers to all material artifacts produced by a person or group in society. Second, technology is viewed as a technology which refers to the complex of knowledge, methods, materials and constituent parts used in making certain kind of technic. it means that not only one technology is use in making a certain kind of technic. technology is also a form of human cultural activity so it is viewed as a distinctive form of human practice like other proffesions which is pratice by technologists like mechanists and engineers. Lastly, technology as a total societal enterprise is the complex of knowledge, people, skills, organizations, facilities, technichs, physical resources, methods,and technologies that taken together and in relationship to one another are devoted to the research, development, production, and operation of technics. in this sense technology is viewed......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Which Came First? Science or Technology?

...them said it was science which came first. And so I browsed the web to acquire more information. I came across so many blogs and articles debating and justifying which really came first. Some says it is science because since when the universe was created, it is already there, just waiting to be discovered while some says it is technology because before science was discovered, the human primates already uses technology back then without them knowing that what they were using were some sort of technology. If we are going to get the meaning of the two, according to Merriam Dictionary, Science is a body of knowledge about or study of the natural world based on facts learned through experiments and observation while Technology is the use of science in industry, engineering, etc., to invent useful things or to solve problems. But in my opinion though, technology does not necessarily rely on science all the time. Science is the research of what we do not know while technology is the application of that we know. Science is concerned with "what it is" and technology is concerned with “what it is to be". Technologists would mostly conceptualise possible ideas without depending on any scientific bases or advances. But, they might have to fall back on science for the materialisation of some. They would mostly be using real time data and experimental results for optimisation, rather than theoretical calculations which the scientists on the other hand do. Science and technology have their......

Words: 374 - Pages: 2

Premium Essay

Science and Technology of Ancient Egypt

...Excavation Report (Artifact module) 1. The first object discovered on the dig site was what seemed to be a small coin. The metal seemed to be silver with a diameter of approximately an inch. By observing and researching the engravings on the coin my guess would be the coin is in the time frame between 1606-1607, which was the rule of James I. 2. The second object found on the dig site was a piece of bone by further examination of the bone we concluded that it came from a horse in the year 1609. By the study of documents we found that the first horses were brought to the America in 1609. By examining the butchery marks on the bone we derived the conclusion that the horses became food for the colonists over the following winter which is known as starving time. 3. The third object found was a white clay pipe which dates to be around the 1600s around the time of the settlement of Jamestown. These pipes were used to smoke tobacco. The pipe measures about 6 inches in length. 4. The fourth object we found was what seemed to be the remains of a jug, by further examination of the jug we concluded the jug was made of pottery and more specifically the type of pottery known as stoneware. The art work on the jug shows us that it was made between 1600-1610. 5. The fifth and final object found was an iron nail, more specifically it was a wrought iron nail found made after the 16th century. This was concluded by examining other dig sites and cross checking our other artifacts......

Words: 673 - Pages: 3

Premium Essay

Our Future with Science and Technology

...Our Future with Science and Technology In Aldous Huxley's Brave New World, Huxley describes a chilling vision of a totalitarian society ruled by both manipulation and conditioning of its' citizens. It ways eighty one years ago that Huxley made this fictional world into a piece of literature that still resonates with his readers today. Social engineering and technology of modern society were either at its' infancy or not even created yet when Huxley wrote his book. The maturity of these ideologies and technologies that makes Brave New World touch close to home. Is it possible to bring a world of chaos to order or is it just a proclivity of the human condition? In Utopia by Sir Thomas More, the city Amaurot is the city of Hythloday's research of Utopian society. His mention of the lack of privacy among its' citizens can be very relevant to today. While we can still lock our doors and windows, close our curtains and blinds, the amount of privacy one has has been increasingly diminishing. With the advent of federal approbation of various ways of the government to invade on a person's right to privacy is a slow progression to the possibility of losing our privacy completely. Others argue that discretion of these actions should not be a worry of the common citizen. They argue that if you have done nothing wrong, you have nothing to hide. It is a way of justification of a deplorable act on our everyday privacy. And the debate will only continue to escalate as the rapid......

Words: 1072 - Pages: 5

Free Essay

Advantages and Disadvantages of Science and Technology

...How the Future Predicts Science Fiction As the author David Levine said that prediction is very difficult, especially about the future. All of us and science         fiction writers are hardly to precisely predict what will happen in the future. Why it’s difficult to precisely predict future? First of all, every science fiction writers have their individual experience and personal preference.Additionally,according to the history, we can make a conclusion that nothing will happened as like as before, our world is changing, our views of the future have changed over time. What’s more, science fiction writers aren’t futurists, they wouldn’t attempts to make some accurate prediction, so they prefer to based on the development tendency of the world and what people are concerned about right now   to make some literary categories.Therefore,it’s the future that predicts science fiction.      Science writers need not even be set in the future,they are just trying to write an entertainment and thought-provoking stories to attract people’s mind.they prefer to fall into one or more of the following literary categories,Cautionary tales,Thought experiments,Literalized metaphors and Explorations of new science and technology.To some extent,they are a batch of nonmalignant socialists.Because they have transmitted a mass of message which is conductive to our life.So it’s the future that predicts science fiction.      Beside of these,each science fiction writers is an individual human being......

Words: 334 - Pages: 2

Premium Essay

The Ability to Use Past Innovations to Chart Future Shifts in the Relationship Between Science, Technology and Culture.

...ability to use past innovations to chart future shifts in the relationship between science, technology and culture. Abstract The study of history can easily have a somewhat anecdotal purpose behind examining it, but with the advent of Winston’s ‘Modeling for change’ we are able to discern a concentration of social forces working directly on the process of innovations rather than being a force on innovation. It is for this reason that we have the ability to chart future shifts in science, technology and culture through an evolutionary social based process that exist in a perpetual dialogue always tinkering, refining and suppressing devices throughout the ages. There has been a popular contention, a somewhat anecdotal purpose behind studying the past that has something to do with making sure that 'we learn from it' and are not destined to 'repeat it' as such. (Santayana 1906) But when it comes to new technologies it is easy 'at first glance, that there seems to be no patterns in the changes…In some cases the new technologies swept through quickly; in others the transition took decades. In some, the new technologies were complex and expensive to develop. In others… technologies were simple extensions of what the leading companies already did better than anyone else.' (Christensen 1997) What Winston has for the most part provided us, is a more 'crucial overview of how communication technologies develop' (Winston 1998 p11) within the social sphere, to that which......

Words: 1843 - Pages: 8

Free Essay

Science Technology

...Science Technology company case After reviewing the financial forecast from Science Technology Company and Semiconductor industry market situation, I concluded that 30% annual growth is not feasible, optimistic growth forecast is 15% .Because world semiconductor shipment kept growing, but not just semiconductor market but electronic products market was also dominated large market by Japanese manufacturers. If the company carried on with the same profit/cost structure, the company’s ROA would be 5% more or less in next 5 years, EPS would be 0.44 – 0.97 and stock price would goes down to less $10 – less $20. I can assume that there is no additional stock issuance. As of 1984, the ROA is 5.6%, EPS 0.57 and stock price $13-$37. 1. Background Main business Design and manufacture tester and test software for printed circuit boards with worldwide sales and service network, was headquartered in Minneapolis and had plants in Minnesota, Colorado and Arizona. Leading manufacturer of ATE (automated test equipment), 31% market share and semiconductor test operation which uses more than $1million systems 2nd large business Total sales revenue $227 million in 1984 Object ATE market by $84 billion dollar business 2. Semiconductor Market Situation High technology, intensive large capital required for production asset, periodic production line update need according to new chip development in quick cycle. During 1975-1984 swiftly and dramatically technologies change, inspired the......

Words: 951 - Pages: 4