Premium Essay

Sdfdf

In: Novels

Submitted By anacruz
Words 1307
Pages 6
1.Vegetable Pizza
WHAT YOU WILL NEED:
1 red bell pepper, thinly sliced
1 cup broccoli florets
1/2 medium onion, sliced and separated into rings
1 tablespoon + 1 teaspoon olive oil, divided
1 (12-inch) pre-baked pizza crust
1/3 cup light cream cheese with chives and onions
2 cups shredded low-fat mozzarella cheese, divided
1 cup spinach, chopped
3 tablespoons pine nuts, toasted
1 large tomato, peeled, sliced

HERE'S HOW: 1. Preheat oven to 350º F. Place red pepper, broccoli, and onion in a shallow 15x10-inch baking pan. Toss vegetables with 1 tablespoon olive oil and spread out in a single layer. Bake, about 20 to 25 minutes or until tender and lightly browned. Drain any juices and discard. 2. Brush pizza crust with remaining 1 teaspoon olive oil. Spread cream cheese over pizza crust. Layer 1 cup mozzarella cheese over cream cheese; top with roasted vegetables. Top with spinach, pine nuts, remaining 1 cup mozzarella cheese and tomato slices. Increase oven temperature to 425º F. 3. Place pizza crust directly on oven rack or on a pizza pan. Bake for 12 minutes. Cut into wedges and serve. 4. Makes 2 (6-inch) pizzas Prep Time 15 minutes Cooking Time 5 minutes 5. 6. For the pizza crust 2 teaspoons active dry yeast 3/4 cup lukewarm water 1 3/4 cups all-purpose flour 2 tablespoons oil 1/4 teaspoon salt 7. 8. 9. 1 In a small bowl, dissolve dry yeast in water.

2 Put flour in a large mixing bowl. Add the yeast mixture, oil, and salt. Mix until just combined.

3 Transfer dough to a lightly floured surface and knead for about 5 minutes until well-mixed. Cover with a kitchen towel. Set aside and let rise for about 10 minutes. Punch the dough down and knead for another 5 minutes. (Don't know ho wto knead? Go here: How to Knead Dough by Hand)

4 Divide dough...

Similar Documents

Free Essay

Yup This Is Nothing

...hgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s df hgkl;sdfhgl;hl;sdfhgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhhgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s hgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s df hgkl;sdfhgl;hl;sdfdf hgkl;sdfhgl;hl;sdfgkjl;s df hgkl;sdfhgl;hl;sdfhgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s df hgkl;sdfhgl;hl;sdfhgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s df hgkl;sdfhgl;hl;sdfhgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs;hgdwj;hfjklg;rdsklg erj nklgejkldsf;j;gkl; jgikerjhg; hgkl hklf; gsdjklfh; gf hgiosd erajgoerhio hrilg herio; hgid'jh g gshaklg sdfhakl g;fhlk;ghsdfjkl; hgkljs; f dhgkjl;s df......

Words: 1121 - Pages: 5

Free Essay

The I Need an Essay Song

...The dasiduadiopasd dioaspida spsdoia adpiasop daspodi aspdiopisda oid aspodi asopdi asdopi asdioaopsdi asopidpai dio d d d id d s s s s ss s s sd d d d fsdp osdf[po[fo[psdof sdfop pfosd[p fpfosd[of[sdfo dsf[psdofp[sdofsd[pfosd[fosd[pfosd fosdfofsd dfspo fd sdf sdfdf sdof [sdf sdfo sopop[fop[pdfop sdfop[sdfo[psdofsdp[fos[dfof[sdof[sdofo f sdo[sop[fdsosd od fsd[ppppppppppo]doaf[oa[psfo[psaofosd[pf f f f f ff f ff f f f ff f f f f f f f f f f f f f fffffff f f f f f f fopsfisdopfisopifopsdfiosdfiofsaifasopipsififoioweiroriiowepweopireweirpwei we r er weopweri erw ew[pioeor [e ier I ereipw rewe [[[[[[[[[[[[[eeeeeeer ree ee ee er r 23 32 fs 2343423 3 432324 4 3 3 4 2 23 423 42342342334423 2 34 4 24 234 4 2 4 42 4242-49234-02349-03900-923-9-0994599040-59940-9344444444 504444444444444444444444444 4 444444444 4 4 4 44 44 4 4 4 44 4 rwer r er w er ee rwe r erweerrwer er werew r wer wer we wr w wwr w rgkidkl;sddddddddddddddddd ssflgk;sdfl;fdddddddd ss fdlkg;s’ sdg dgkl;klg’sdfklg’;kgg gg dsgkl;sdf’;gkdf sdf dfgk;dfkl; g dfs l;gf s dfgkl;sdf dfgkl;’ gkl; sdfgkl; klgf kl;g sdf gklgl;df sdfkl;dfs;lkg dfgkl; dfsgkl; sdfg ko; sdfgk ‘; g ;’dfg g gk df g f fg g ff f gfffg fg f gf fg fg gf gf fsd;lsdfkl’; gklsdf kl;sdfkl;kl gfkl;dfskl; kl;gf kldfkl; gkl;df kl;l; k gfk fsdkl; kl;fkgf;lfl;d gklgdksk fdklsdf dskl sdgl;kg ds;kg df;k gd;kg sdf’;kg df’;kdf’;dfkg dfs;klg gkfd gkldf kkkkl;sdg gkl;dfl;kdfkl;dfsksdfgl;g gfkl;g f f f ff f f ff f f f f f f......

Words: 325 - Pages: 2

Premium Essay

Tata-Jlr Deal

...2014 International Business Assignment Tata Motors International Strategies sdfdf Farhan Khan 11/30/2014 Table of Contents Indian Automobile Industry .................................................................................................................................... 2 1. 2. Tata Motors Overview ................................................................................................................................................. 2 3. Porter’s Five Forces Analysis of UK Car market considering Tata Motors Strategy........................................ 3 i. Competitors’ bargaining power............................................................................................................................... 3 ii. Buyers’ bargaining power ........................................................................................................................................ 3 iii. Suppliers’ bargaining power................................................................................................................................ 3 iv. The threat of Substitutes ...................................................................................................................................... 3 v. 4. Strategy adopted by Tata Motors................................................................................................................................ 4 i. Competition at Home...

Words: 2452 - Pages: 10

Free Essay

I Don't Know

...I - Giới Thiệu Như tiêu đề ạ, e xin lập hội này cho các ace tham gia.  Virtualpiano.net là 1 trang web giả lập đàn piano online với các âm khá đầy đủ  - Chơi đàn online http://virtualpiano.net/ - Hiện đã có phiên bản offline http://www.mediafire.com/?a83f99tuozv8m5t - FaceBook của hội https://www.facebook.com/groups/409001032477516/ Các phím đàn ứng với phím keyboarb như thế này | Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x768. | Một số bản nhạc mới nhất mà ace trọng hội thể hiện (các bản nhạc ra đời trong thời kì đầu khi hội mới thành lập ở gần cuối #2 nhé) Có khi nào rời xa - 2p42s - hoangtubot_bn: http://www.youtube.com/watch?v=gqitWK4NBdU Giấc Mơ Trưa - 1p08s - jumboo: http://www.youtube.com/watch?v=FY06hjp7lMM Do có rất nhiều người thik và cũn sd web này nên rất dễ bị Service Unavailable, khi đó mọi người chỉ việc f5 liên tục nhoé  Những người tham gia hội có thể là: - Ace muốn giết tgian  - Ace đang yêu đời muốn ngân nga nhạc = bàn phím  - Ace muốn biểu diển hù gái chơi tại các party nhỏ  - ... II - Sheet Nhạc Để cho thống nhất, từ bây h mọi người post sheet thì cố gắng tuân thủ những quy tắc sau cho dễ đọc, dễ học nhé  - Mỗi nốt viết cách nhau 1 dấu cách - Hợp âm (tức là đánh liền 1 lúc) thì không cách - Hết 1 câu thì cách ra 5 dấu cách Mọi người sưu tầm đc sheet thì edit rồi mới post nhé  Danh sách Sheet nhạc: 1. Beat It - Michel Jackson 2. Right here waiting - Richax Max 3. In The End......

Words: 50881 - Pages: 204