Free Essay

Sejarah

In: People

Submitted By yongni
Words 708
Pages 3
[pic]
Soalan: Pembentukan Tamadun Islam di Makkah telah meninggalkan pelbagai kesan terrhadap masyarakat Malaysia. Bincangkan.

|Format |Aspek |Perincian |Markah Penuh |
|Pengenalan |Memahami latar belakang pembentukan|Pengenalan |5 markah |
| |masyarakat jahiliah | | |
| | |Jelaskan secara ringkas tentang: | |
| | |-Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di | |
| | |Makkah. | |
|Isi |Memahami maksud dan ciri-ciri |Maksud dan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah |30 markah |
|Dan |masyarakat Jahiliah | | |
|Huraian | |-Terangkan maksud Jahiliah dan mengapa dianggap | |
| | |Zaman Kegelapan. (10m) | |
| | |-Huraikan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah. | |
| | |(20m) | |
| |Menganalisiskan sistem kalibah |Sistem kalibah telah diamalkan oleh masyarakat |15 markah |
| |terhadap masyarakat Arab Jahiliah |Arab Jahiliah | |
| | | | |
| | |-Jelaskan kesan-kesna negatif daripada amalan | |
| | |tersebut kepada masyarakat Arab Jahiliah | |
| |Mengaplikasi keperibadian Nabi |Nabi Muhammad s.a.w mempunyai keperibadian yang |15 markah |
| |Muhammad s.a.w dalam menjayakan |mulai | |
| |konsep 1 Malaysia | | |
| | |-Bagaimanakah sifat terpuji ini dapat diterapkan| |
| | |dalam menjayakan konsep 1 Malaysia. | |
| |Aspek menilai kejayaan Malaysia |Kejayaan Malaysia |10 markah |
| |menerusi perpaduan kaum | | |
| | |-Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan| |
| | |yang dicapai oleh Negara menerusi perpaduan | |
| | |kaum. | |
| |Mencipta/ menjana idea untuk |Cabaran untuk mengurangkan gejala sosial di |10 markah |
| |mengurangkan gejala sisial di |Malaysia | |
| |Malaysia | | |
| | |-Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia | |
| | |untuk mengurangkan gejala sosial. (5m) | |
| | |-Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi | |
| | |cabaran di atas. (5m) | |
| |Menghayati nilai murni/ iktibar |Akhlak yang mulia dapat membentuk warganegara |10 markah |
| |patriotisme dalam kehidupan |yang baik | |
| | | | |
| | |-Sebagai pelajarr bagaimanakah anda dapat | |
| | |mengaplikasikan nilai murni dalam kehidupan | |
| | |seharian. | |
|Kesimpulan |Merumus secara kesuluruhan isi yang|Rumusan |5 markah |
| |telah dibincangkan | | |
| | |-Pengetahuan yang diperoleh | |
| | |-Iktibar kepada diri, bangsa dan negara | |
| | |-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang | |
| | |lebih cemerlang | |

|Soalan |Isi dan Huraian |Markah |
|1 |Pengenalan. |5 Markah |
| |Jelaskan secara ringkas tentang: | |
| |-Latar belakang pembentukan Tamadun Islam di Makkah | |
| |-Unik | |
| |-Lahir dan berkembang di tempat terpencil tidak seperti tamadun lain | |
| |-Padang pasir | |
| |-Hijaz | |
|2(a) |Maksud Jahiliah: |30 Markah |
| |-Berasal daripada perkataan Jahala | |
| |-Jahil | |
| |-Tidak mempunyai ilmu | |
| |-Todak mengetahui | |
| | | |
| |Sebab-sebab dianggap zaman gelap: | |
| |-Todak menyembah Allah | |
| |-Menyemah berhala | |
| |-Mempercayai animisme | |
| |-Kehidupan kucar-kacir | |
| |-Tiada kitab suci sebagai petunjuk | |
| |-Mempunyai akhlak yang rendah/ kejam/ angkuh/ degil | |
| | | |
|(b) |Ciri-ciri masyarakat arab jahiliah: | |
| |-Terbahagi dua golongan/ badwi dan hadari | |
| |-Masyarakat badwi di gurun dan pedalam | |
| |-Masyarakat kadari di persisiran pantai | |
| | | |
| |Sosial: | |
| |-Perbuatan tidak bermoral spt berjudi, berzina dan meminum arak | |
| |-Kedudukan wanita rendah/ wanita menjatuhkan maruah | |
| |-Wanita todak dapat mewarisi harta pusaka ibu bapa | |
| |-Pembunuhan bayi perempuan sejurus dilahirkan | |
| |-Tiada peraturan khusus dalam perkahwinan | |
| | | |
| |Ekonomi: | |
| |-Aktivit perniagaan berasaskan riba damn penindasan | |
| |-Kegiatan merompak dan merampas barangan kalibah | |
| |-Golongan kaya mengekploitasi/ menindas golongan miskin | |
| | | |
| |Kepercayaan/ agama: | |
| |-Agama wathani/ menyembah berhala | |
| |-Animisme/ memuja alam spt pokok | |
| |-Samawi/ Kristian dan Yahudi | |
| |-Khurafat/ titik nasib/ sihir/ mempercayai roh orang mati menjadi burung | |
| |-Agama Harif | |
| | | |
| |Nilai hidup: | |
| |-Mengamalkan sistem kabilah/ cara hidup berpuak-puak | |
| |-Syeikh mengetuai kabilah | |
| |-Kabilah mempunyai identity/ peraturan sendiri | |
| |-Kemunculan semangat assabiah/ semangat kesukuan yang melampau | |
| |-Peperangan/ persengketaan | |
| |-Tidak aman/ kucar-kacir | |
| | | |
| | | |
| | | |
|3 |Kesan-kesan negatif amalan masyarakat arab jahiliah: |15 Markah |
| |-Kemunculan semangat assabiah/ semangat kesukuan | |
| |-Tercetus perperangan | |
| |-Struktur sistem kabilah yang berasaskan keturunan | |
| |-Setiap puak tinggal dalam kelompok masing-masing | |
| |-Terikat kepada peraturan | |
| |-Menimbulkan perasaan kesukuan | |
| |-Perasaan kesukuan yang menebal | |
| |-Sanggup menuntut bela | |
| |-Mempertahankan maruah diri dan kabilah | |
| |-Keadaan hidup kucar-kacir | |
| |-Tidak aman | |
| |-Peperangan al-Basus | |
| |-Peperangan antara bani taghlib dan bani bakar | |
| |-Peperangan disebabkan tindakan ahli bani bakar membunuh ahli bani taghlib | |
| |-Peperangan memakan masa selama 40 tahun | |
|4 |Keperibadian nabi: |15 Markah |
| |-pemaaf jika berlaku sengketa | |
| |-berkata benar | |
| |-amanah menjalankan tugas | |
| |-adil dalam agihan ekonomi | |
| |-menyampaikan perkara yang benar | |
| |-bijaksana menyelesaikan masalah | |
| |-toleransi antara kaum | |
| |-sabar | |
| |-bantu-membantu | |
| |-teladan kepada yang lain | |
| |-bertimbang rasa | |
| |-berbaik sangka | |
| |-penyayang | |
| |-tabah | |
| |-rendah hati | |
|5 |Kejayaan: |10 Markah |
| |-negara aman | |
| |-makmur | |
| |-pembagunan ekonomi pesat | |
| |-Malaysia terkenal di dunia | |
| |-tumpuan plabur asing | |
| |-tarikan pelancong | |
| |-kestabilan politik | |
| |-tiada peperangan | |
| |-tiada rusuhan kaum | |
|6 |Cabaran: |10 Markah |
| |-pengaruh media elektronik/ cetak | |
| |-lambakan warganegara asing | |
| |-pergaulan bebas | |
| |-kurang didikan agama | |
| |-institusi kekeluargaan longgar | |
| | | |
| |Langkah-langkah: | |
| |-mengukuhkan institusi keluarga | |
| |-asas didikan agama yang kukuh | |
| |-penguatkuasaan undang-undang | |
| |-meningkatkan ilmu pengetahuan | |
| |-menyekat kemasukan warga asing | |
|7 |Nilai murni: |10 Markah |
| |-rajin berusaha | |
| |-bertoleransi | |
| |-bekerjasama | |
| |-berani menghadapi cabaran | |
| |-memanfaatkan kurniaan tuhan | |
| |-berdikari | |
| |-tidak berputus asa | |
| |-semangat meneroka | |
| |-berwawasan | |
| |-bersatu-padu | |
| |-hormat-menghormati | |
| |-taat | |
| |-patuh | |
| |-tolong-menolong | |
|8 |Rumusan: |5 Markah |
| |-Pengetahuan yang diperoleh | |
| |-Iktibar kepada diri, bangsa dan negara | |
| |-Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang | |

Similar Documents

Free Essay

Sejarah

...Kemunculan Tamadun Awal Manusia Pengertian tamadun : * Mudun, madain, madana ( Bahasa Arab ) Bermaksud : Ketinggian budi bahasa dan pembukaan bandar * Civilization ( Bahasa Inggeris ) Berasal daripada perkataan Greek, civitas yang bermaksud bandar. Konsep tamadun menurut barat : Dikaitkan dengan pembangunan lahiriah seperti penulisan, undang-undang kesenian, dan perbandaran. Konsep tamadun menurut Islam : Merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Pendapat-pendapat tokoh berkenaan tamadun. Gordon Childe : Pencapaian lahiriah ialah kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat. Darcy Riberio dan R.A Buchanan : Menolak unsur rohani sebaliknya hanya menekankan kepentingan dan pembangunan lahiriah sahaja. Syed Naquib al-Attas : Tamadun ialah pencapaian tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat. Richard Sullivan : Mengakui unsur rohaniah sangat penting dalam konsep tamadun. Tamadun Mesopotamia. * Tamadun terawal yang muncul di sekitar Sg. Tigris dan Sg. Euphrates. * Juga disebut tamadun Sumeria. * Perkataan Mesopotamia berasal dari perkataan Yunani bermaksud tanah di Antara dua sungai. * Sungai Tigris dan Sungai Euphrates mengalir dari kawasan pergunungan di Turki ke tanah lembah di Iraq hingga Teluk Parsi di bahagian selatan. * Antara kerajaan Mesopotamia yang terkenal termasuklah Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Kassites, Assyria dan Chaldea. Masyarakat Mesopotamia terbahagi kepada...

Words: 615 - Pages: 3

Free Essay

Sejarah

...| 2014 | | Disusun oleh :Guntur Iqbal Kelana SuryadiX IPA 1 32017 | [Masuknya AGAMA Hindu Buddha ke Indonesia] | Disusun untuk memenuhi Tugas Mandiri Sejarah Wajib Semester I | KATA PENGANTAR             Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul “MASUKNYA AGAMA HINDU BUDHA KE INDONESIA” untuk menyelesaikan Tugas Mandiri Mata Pelajaran Sejarah Wajib Semester I tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Dalam makalah ini saya menuliskan sejarah perkembangan kebudayaan zaman hindu-budha di Indonesia. Saya berharap bahwa makalah saya dapat berguna bagi orang-orang yang membacanya. Saya menyadari betul bahwa makalah saya masih memiliki banyak kekurangan, maka kritik dan saran dari pembaca sangat saya butuhkan guna mengembangkan isi dari makalah ini.                                                                                    Bandung,                                                                                                    Penulis, Guntur Iqbal Kelana Suryadi DAFTAR ISI Kata Pengantar............................................................................. 1 Daftar Isi...................................................................................... 2 BAB I Pendahuluan...........................................................................

Words: 6661 - Pages: 27

Free Essay

Sejarah

...• Apa itu Sejarah? • Kenapa ia penting? Panduan SEJARAH AWAL Mengenali diri / identiti Semangat patriotisme SEJARAH IMI2015 1 Islam & Zaman Kegemilangan Melaka [1400M-1511M] Kerajaan Awal (Hindu) [100SM-1400M] Kemerdekaan [1957-kini] Zaman Penjajahan [1511M-1957M] IMI2015 IMI2015 4 Zaman Pra-Sejarah dan Ciri-cirinya Zaman Paleolitik (Zaman Batu Awal) 40,000 tahun lalu • Lokasi: Gua Badak & Kota Tampan (Perak); Gua Niah (Sarawak) ; Tingkayu (Sabah). • Ciri-ciri: • Petempatan: Gua-gua batu kapur berdekatan sungai atau tasik; nomad. • Cara hidup: sara diri (memburu & mengumpul hasil hutan) • Peralatan: diperbuat daripada batu Zaman Mesolitik (Zaman Batu Tengah, Zaman Hoabinh) 11,000 tahun lalu Zaman Paleolitik Zaman Mesolitik ZAMAN PRA SEJARAH Manusia terawal 40 000 tahun lalu. Bukti: i penemuan tengkorak budak lelaki di Gua Niah yang berusia lebih kurang 40 000 tahun lalu. ii penemuan petempatan purba baru di sekitar Kota Tampan, Lenggong (75,000 thn lalu) Perak man (11,000 thn lalu) Perak woman (8,000 thn lalu). 3 ZAMAN PRA-SEJARAH Zaman Air Batu 2 PENDUDUK AWAL ‘Timeline’ Sejarah Malaysia Pra-sejarah [-100SM] IMI2015 • Lokasi: Gua Cha (Kelantan); Gua Kecil (Pahang); Gua Kepah (Kedah); Gua Gomantong & Gua Madai (Sabah); Gua Niah (Sarawak); Jenderam Hilir (Selangor). • Ciri-ciri: • Petempatan: Gua-gua batu kapur berdekatan sungai atau tasik; nomad. • Cara......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Sejarah

...PENGHARGAAN Setinggi – tinggi kesyukuran ke atas hadrat Illahi di atas kurnia dan rahmat yang telah diberikan oleh-Nya sehingga pengkaji dapat menyiapkan penulisan Ilmiah yang bertajuk ‘Sejarah kedatangan dan perkembangan Masyarakat Bugis Sabah’ . Dengan jayanya. Sepanjang menjalankan kajian ini pengkaji telah mendapat banyak bantuan daripada pelbagai pihak terutamanya En. Samawi Kula yang merupakan guru mata pelajaran Sejarah , SMK KOTA MARUDU II , Kota Marudu Sabah. Beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar dan bantan dari segi moral dan motivasi. Tidak kira masa dan tempat. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan , terutamnya Kelas 6 atas 1 ,yang telah banyak membantu dan emebri tunjuk ajar kepada saya. Semoga kita semua Berjaya dalam menyiapkan penulisan Ilmiah ini. Kepada kedua ibu dan ayah tercinta . Terima Kasih di atas bantuan dan dorongan dari segi motivasi , kewangan dan pengankutan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Semoga saya mendapat markah yang cemerlang dalam menyiapkan penulisan ini dengan jayanya. Kepada semua pihak yang telah emnghulurkan bantuan kepada saya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga allah memberkati kita semua. 1.0 PENDAHULUAN Orang Bugis berasal dari kepulauan Sulawesi, Indonesia. Ia merupakan salah satu rumpun ......

Words: 4889 - Pages: 20

Free Essay

Sejarah

...by Stephen Oppenheimer In all our cells we have genes. Genes are made up of DNA, the string-like code of life that determines what we are, from our fingernails to our innate potential for playing the piano. By analysing genes, we can trace the geographic route taken by our ancestors back to an ultimate birthplace in Africa, at the dawn of our species. Further, if we take any two individuals and compare their genes, we will find that they share a more recent ancestor - living, in all probability, outside Africa. What is more, I believe that we can now prove where those ancestors lived and when they left their homelands. This remarkable proof has become fully possible only within the last decade, as a result of pioneering work by a number of people. Many of us have wondered what we would find if we could perhaps board a time machine and travel back through the generations of our ancestors. Where would it take us? Would we find ourselves to be distantly related to some famous or notorious person? How many generations would we pass through before we arrived at the first humans? Does our line continue back to monkeys, and beyond to worms and single-celled creatures, as Darwin maintained? We know from dry biology lessons at school that this ought to be so, but as with the uncertainty of what happens to us after we die, it is hard to fully grasp.   We are now so used to the pace of technical advances that the sense of wonder fades with each new one. Yet, until very recently,...

Words: 3275 - Pages: 14

Free Essay

Sejarah

...BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA Pengenalan: Khutbah terakhir Nabi Muhamad menjelaskan aspek berikut: 1. 2. 3. umat islam mesti bersatu padu mencintai perdamaian berpegang teguh jepada agama islam Ini kerana selepas kewafatan baginda umat islam menghadapai dugaan besar antaranya: 1. 2. 3. 4. mendapatkan calon pengganti nabi muhamad. munculnya individu yangf mengaku nabi golongan yang tidak membayar zakat murtad ± golongan al riddah. Kerajaan Khulafa Al- Rasyidin Selepas wafat 632M ± sistem pemerintahan islam dikenali sebagai khalifah. ± dikenali dengan khulafa al rasyidin. Antara khalifahnya: 1. 2. 3. Abu Bakar Assiddiq ± Bani Tamim ± 632 M ± 634 M Omar Al Khattab ± bani Adi ± 634M ± 644M Uthman bin Affan ± Bani Umaiyah ± 644M ± 656M 4. Ali bin Abu Talib ± Bani Hasyim ± 5656M ± 661M Konsep Khalifah: Arab ± pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerajaan. Agama ± tanggungjawab memelihara kemurnian agama islam yang disampaikan Nabi saw, dan tanggungjawab kekalkan kehormonian serta kestabilan Islam. Syarat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lelaki yang merdeka beragama islam memiliki pengetahuan islam mematuhi perintah allah sanggup melaksanakan hukum islam bersifat adil dan akhlak yang mulia tubuh badan yang sihat dan sempurna berfikiran cerdas, warak pandai mentadbir. Kaedah atau Cara: 1. musyarawarah atau syura ( Syura bermaksud ± Permuafakatan atau konsesnsus) 2. cadangan satu nama sahaja 3.......

Words: 3290 - Pages: 14

Free Essay

Sejarah Stp

...Bahasa Malayalam adalah salah satu daripada 22 bahasa rasmi India yang dituturkan oleh sekitar 36 juta penduduk, dan merupakan bahasa utama di Kerala, sebuah negeri di India Selatan. Bahasa ini juga dituturkan di wilayah-wilayah Kesatuan Lakshadweep dan Pondicherry di Mahe/Mayyazhi. Bahasa Malayam tergolong dalam keluarga bahasa Dravidia, dan mempunyai tulisan tersendiri. Kedua-dua bahasa serta sistem penulisannya amat berkait dengan bahasa Tamil. Isi kandungan [sorokkan] 1 Evolusi 2 Perkembangan kesusasteraan 3 Tulisan 4 Kelainan bahasa dan pengaruh luar 5 Lihat juga 6 Pautan luar Evolusi[sunting | sunting sumber] Bahasa Malayalam, bersama-sama dengan bahasa Tamil, Toda, Kota, Kodava Thakk dan Kannada tergolong dalam kumpulan selatan bahasa-bahasa Dravidia. Kesamaan bahasa Malayalam dengan bahasa Tamil paling ketara. Kaum Malayam Tamil Proto, leluhur bagi kaum Tamil dan Malayalam, mencapah selama empat atau lima abad sejak abad ke-9, dan menyebabkan bahasa Malayalam menjadi sebuah bahasa yang berbeza dengan bahasa Tamil. Sebagai sebuah bahasa kesusasteraan dan pentadbiran, bahasa Tamil telah amat mempengaruhi perkembangan bahasa Malayalam yang awal. Kemudian, pengaruh golongan Namboothiri dalam kehidupan kebudayaan Kerala; hubungan perdagangan dengan orang-orang Arab; penaklukan Kerala oleh Portugal serta pengasasan negeri-negeri vasal; mempercepat asimilasi banyak ciri-ciri bahasa Romawi, Semitik, dan Indo-Arya ke dalam bahasa Malayalam pada......

Words: 1076 - Pages: 5

Free Essay

Sejarah Pancasila

...SEJARAH PANCASILA  Kemerdekaan bangsa Indonesia pertama kali diumumkan oleh Pemerintah Militer di Indonesia pada tanggal 17 September 1944 oleh perdana Menteri Koyso, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk suatu badan yang bertugas mempelajari langkah-langkah mana yang perlu diambil sebagai persiapan kemerdekaan. Penyampaian tersebut sebagai lanjutan pada tanggal 29 April 1945. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tnggal 28 Mei 1945 telah dilantik resmi oleh badan yang diketuai seorang jepang, akan tetapi kenyataanya dipimpin secara bergiliran oleh dua orang ketua muda, yaitu Dr. Rajiman Wediodinigrat dan R.P. Suroso. Pada mulanya anggotanya yang berjumlah 63 orang. Badan ini mengadakan dua kali sidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan yang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945. Dalam sidang pertama kali yang dikemukakan oleh Ketua Dr. Rajiman meminta kepada para anggota agar memaparkan pendapat mereka tenatng apa yang akan dijadikan dasar Indonesia Merdeka. Sementara anggota berpendapat bahwa pernyataan itu akan membawa ke persoalan filsafat dan menghambat penyusunan konstitusi, soal dasar negara tersebut sidang pertama. Yang dimaksud adalah suatu “hilosophisce grondslang” dikatakan sebagai falsafah, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dasar serupa dianggap perlu karena Negara sebagai suatu organisasi kemasyarakatan yang hanya berfungsi......

Words: 612 - Pages: 3

Free Essay

Sejarah Malaysia

...CTU 553 Sejarah Malaysia Maksud perkataan: Amalgamasi: adalah istilah kuno bermaksud perkawinan dan antara pembiakan dari etnik yang berbeda atau ras. Akomodasi: tempat untuk makan dan tidur ataupun penyesuaian. Akulturasi: ialah penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain Asimilasi: adalah pecampuran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Segregasi: pengasingan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Etnosentrisme: pandangan atau sikap yang percaya bahawa golongan atau atau kebudayaan etnik sendiri lebih unggul daripada golongan atau kebudayaan etnik yang lain. Ras: kaum atau keturunan Isu-isu di Malaysia: Perlembagaan Malaysia, dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan mengandungi 183 perkara, adalah undang-undang tertinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuatkuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Kontrak sosial di Malaysia merujuk kepada perjanjian oleh bapa-bapa kemerdekaan negara dalam Perlembagaan, dan merupakan penggantian beri-memberi atau quid pro quo melalui Perkara 14–18......

Words: 1202 - Pages: 5

Free Essay

Sejarah Batik

...SEJARAH MOTIF BATIK KAWUNG DAN MAKNANYA Motif batik kawung merupakan batik yang terkenal di Solo, Indonesia. Motif batik kawung ini mempunya corak bulatan yang serupa dengan buah Kawung yang mana ia merupakan sejenis buah kelapa ataupun lebih dikenali di Indonesia dengan panggilan buah kolang-kaling. Selain itu, motif batik kawung ini juga diibaratkan sebagai gambar bunga teratai dengan empat helai daun bunga yang mekar. Bunga teratai adalah Bunga yang mana melambangkan umur yang panjang serta kesucian. Biasanya motif batik kawung ini tersusun rapi secara geomatrik pada kain. Kisah di sebalik motif kawung ini adalah berdasarkan pada zaman dahulu, motif batik kawung ini hanya dipakai oleh di kalangan pihak kerajaan di Indonesia. Di Pejabat Kerajaan, bagi sesiapa yang yang memakai motif batik kawung ini mencerminkan keperibadian mereka sebagai seorang pemimpin yang mampu mengawal hawa nafsu serta mampu menjaga hati yang nurani agar keseimbangan dalam perilaku kehidupan mereka sebagai manusia dapat dicipta. Di samping itu, motif batik kawung ini juga wujud apabila seorang pemuda dari sebuah kampung yang berwibawa tinggi serta disegani di kalangan kaumnya. Pemuda ini juga bersopan santun dan bijak sehingga mencipta namanya di kalangan kerajaan Mataram, Indonesia. Pihak kerajaan Mataram juga turut mengundang pemuda tersebut kerana mereka teruja berkenaan kemahsyuran pemuda itu. Ibu pemuda tersebut berasa terharu dan berpesan agar si pemuda ini dapat menjaga dirinya dengan baik......

Words: 353 - Pages: 2

Free Essay

Pbs Sejarah Neslte

...TAMAN SEA, PJ PENGERTIAN SEJARAH Apakah ialah Sejarah? Menurut Wikipedia, Sejarah (dari Yunani ἱστορία - historia, bermaksud "siasatan, pengetahuan yang diperoleh oleh penyiasatan") adalah istilah payung yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu serta penemuan, koleksi, organisasi, dan pembentangan maklumat mengenai peristiwa-peristiwa ini. Istilah ini termasuk kosmik, geologi dan sejarah organik, tetapi sering generik tersirat bermakna sejarah manusia. Ulama yang menulis tentang sejarah dipanggil sejarah.Sejarah juga boleh merujuk kepada disiplin akademik yang menggunakan naratif untuk memeriksa dan menganalisis urutan peristiwa lepas, dan objektif menentukan corak punca dan kesan yang menentukan mereka.Sejarawan kadang-kadang membahaskan sifat sejarah dan kegunaan dengan membincangkan kajian disiplin sebagai akhir dalam sendiri dan sebagai satu cara menyediakan "perspektif" masalah sekarang.Cerita biasa kepada budaya tertentu, tetapi tidak disokong oleh sumber luaran (seperti cerita sekitar Raja Arthur) biasanya diklasifikasikan sebagai warisan legenda atau budaya, kerana mereka tidak menyokong "Siasatan berkepentingan" yang diperlukan disiplin sejarah. Peristiwa yang berlaku sebelum rekod bertulis dianggap prasejarah. Herodotus, B.C. abad ke-5 Sejarahwan Yunani dianggap sebagai "bapa sejarah", dan, bersama-sama dengan Thucydides kontemporari beliau, membantu membentuk asas bagi kajian moden sejarah manusia. Pengaruh......

Words: 4011 - Pages: 17

Premium Essay

Sejarah Paper 3

...Tajuk 9.2 – Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 ) Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format | Aspek | Perincian | Markah Penuh | Pengenalan | Memahami kehendak tugasan soalan | 1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan | 5 markah | IsiDanHuraian | Memahami ciri-ciri ekonomi tradisional danekonomi dagangan | 2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan; Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu semasa pemerintahan British * Ekonomi tradisional ( 10 m ) * Ekonomi dagangan ( 20 m ) | 30 markah | | Menganalisis sebab dan kejayaan British memperkenalkan ekonomi dagangan | 3. Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan. Terangkan usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan | 15 markah | | Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa | 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing | 15 markah | | Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global | 5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan......

Words: 1200 - Pages: 5

Free Essay

Sejarah Perkembangan Iptek

...2. Perkembangan IPTEK Permulaan dari IPTEK dapat ditelusuri sejak keberadaan manusia. Manusia purba telah memiliki pengetahuan tentang keadaan alam. Usaha mula-mula di bidang keilmuan yang tercatat dalam sejarah adalah yang dilakukan oleh bangsa Mesir Kuno. Banjir Sungai Nil yang terjadi setiap tahun telah mendorong berkembangnya sistem almanak, geometri, dan kegiatan pengamatan serta penelitian. Kegiatan keilmuan kemudian diikuti oleh orang-orang Babilonia dan orang-orang Hindu. Kegiatan keilmuan pengembangan iptek berlangsung sampai zaman modern. Perkembangan Iptek didunia juga sejalan dengan laju peradaban manusia. Seiring dengan berkembangnya Zaman iptek yang pada awalnya adalah suatu kebudayaan manusia berkembang menjadi sesuatu alat untuk membantu aktivitas manusia. Manusia yang selalu ingin berkarya menyebabkan manusia berlomba-lomba dalam penciptaan Iptek sehingga lupa dengan perubahan yang diakibatkan dari Iptek itu sendiri. Dengan demikian perkembangan Iptek sudah dimulai pada zaman purba dan berkembang sampai sekarang. Perkembangan IPTEK dapat dibuat periodisasi sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut . 1) Zaman Purba (4 Juta tahun yang lalu) Di dalam kehidupan prasejarah dikenal adanya zaman batu. Ciri-ciri ilmu yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, kemampuan membedakan, kemampuan memilih, dan kemampuan melakukan percobaan, sekalipun masih terbatas pada proses trial dan error. Berdasarkan proses tersebut lambat laun terjelma suatu......

Words: 1627 - Pages: 7

Free Essay

Sejarah Kedatangan Kaum Cina Dan India Di Tanah Melayu Dan Sumbangan Mereka Dalam Proses Kemerdekaan Tanah Melayu

...FACULTY OF MASS COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES BACHELOR OF MASS COMMUNICATION (HONS) (PUBLIC RELATIONS) TUGASAN BERKUMPULAN Nama: Mohd Zul Bin Md Yusof (2011894728) Mohamed Zulfiqar Bin Mohamed Noor (2011649924) Kelas: EMCP4B Perkara: Ethnic Relations (CTU553) Pensyarah: Mr. Khairul Faezi Bin Mohd Said Tajuk: Sejarah kedatangan kaum Cina dan India di Tanah Melayu dan sumbangan mereka dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu Isi Kandungan No. | Kandungan | Muka Surat | 1. | Pendahuluan | 3 - 4 | 2. | Sejarah kedatangan kaum Cina di Tanah Melayu | 5 – 7 | 3. | Sejarah kedatangan kaum India di Tanah Melayu | 8 – 11 | 4. | Sumbangan kaum Cina dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu | 12 – 15 | 5. | Sumbangan kaum India dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu | 16 – 19 | 6. | Penutup | 20 – 21 | 7. | Rujukan | 22 | Pendahuluan Masyarakat majmuk yang ada di Malaysia pada hari ini bukanlah suatu bentuk masyarakat yang sememangnya telah wujud secara asalnya di sini. Sebaliknya, masyarakat yang ada pada hari ini adalah masyarakat yang telah dicampuri pelbagai asal-usul, budaya dan sejarahnya yang berbeza-beza. Seperti yang sedia kita maklumi,penduduk asal Tanah Melayu adalah orang Melayu dan beberapa kaum minoriti yang lebih mudah kita kenali sebagai kaum orang asli dibeberapa bahagian pendalaman di Tanah Melayu.Di Sabah dan Sarawak pula,penduduk asalnya ialah terdiri daripada kaum......

Words: 5392 - Pages: 22

Free Essay

One Republic

...NAMA : NI NYOMAN SRI BI ADNYANI NO : 30 KELAS : X MIA 3 1. Cara berpikir kronologis/diakronis memosisikan fakta dan peristiwa sejarah dalam dimensi . . . a. Ruang b. Waktu c. Tokoh besar d. Gerakan masyarakat e. Peristiwa sebab akibat Jawaban : B(Waktu) – LKS Sejarah Halaman 10 2. Konsep berpikir yang menekankan pembahasan kehidupan masyarakat secara deskriprif dengan menjelaskan bagian demi bagian merupakan konsep . . . a. Diakronis b. Sistematis c. Sinkronis d. Kronologis e. Tematis Jawaban : C(Sinkronis) – LKS Sejarah Halaman 9 3. Salah satu usaha yang dilakukan untuk menelusuri asal usul manusia di seluruh dunia yang paling mutakhir dalam ilmu pengetahuan masa kini adalah melalui . . . a. Persebaran alat – alat hidup yang digunakan b. Persebaran ciri – ciri fisik yang dimiliki masing – masing ras c. Penelitian DNA d. Penggunaan bahasa e. Perbandingan fosil antarras Jawaban:C(PenelitianDNA)–http://www.Sejarah-negara.Com/2014/09manusia-modern-bukanlah-keturunan.html?m=1 4. Pada masa kehidupan paleolitikum/zaman batu tua, diperkirakan bangsa pendukung adalah makhluk purba jenis Pithecanthropus Erectus, Homo Soloensis, dan sejenisnya yang memiliki peradaban sangat rendah dengan ciri – ciri kehidupan sebagai berikut, kecuali . . . a. Berpindah – pindah/nomaden b. Bekerja sama dengan kelompok yang besar dalam sistem gotong royong c. Food......

Words: 866 - Pages: 4