Free Essay

Sergej

In: Film and Music

Submitted By sergej
Words 3363
Pages 14
Transakční náklady a hranice firmy
Robert Vitík*
Teorie transakčních nákladů
Transakční náklady jsou již neodlučitelně spjaty se jménem Ronalda Coaseho, jemuž byl pod názvem „Coaseho teorém“ přisouzen následující výrok1: „Za předpokladu nulových transakčních nákladů je výsledek tržního procesu nezávislý na počátečním rozdělení vlastnických práv“. Pojďme se však od R. Coaseho přesunout k teorii firmy, která na jeho základech staví a to v podání Ollivera E. Williamsona. Williamson bývá pokládán za jednoho z prvních ekonomů, kteří se úspěšně pokusili detailněji rozvinout ekonomickou teorii zkoumající strukturu firmy. Dřívější ekonomické teorie se k firmě stavěly z pohledu tzv. „black box“, tedy že vnitřní uspořádání firmy není pro další zkoumání důležité. Teorie transakčních nákladů se tedy snaží vysvětlit specifickou strukturu či organizaci firmy a co je důležitější i stupeň, kterým se bude vertikálně dále integrovat. Tato Williamsonova teorie poměrně dobře zapadá do rámce tzv. ekonomie hlavního proudu. Shodné jsou například předpoklady maximalizace zisku, což je v souladu s minimalizací nákladů a dále předpokládá racionální chování na straně vlastníků či manažerů. Hlavní odlišnost je však v transakčních nákladech, které odlišuje od běžně chápaných produkčních nákladů. Transakční náklady Williamson přirovnává ke tření ve fyzikálních zákonech. V souladu se základním předpokladem se firmy snaží minimalizovat své celkové náklady, které se ovšem skládají jak z produkčních nákladů tak také z transakčních nákladů. Za těchto okolností může nastat situace kdy budou transakční náklady nižší, pokud se transakce uskuteční na trhu, případně může nastat situace opačná a transakční náklady budou nižší pokud bude transakce koordinována ze strany manažera. Williamson přichází s třemi proměnnými (viz níže), na kterých závisí výše transakčních nákladů a tady také to zda bude transakce uskutečněna prostřednictvím trhu nebo prostřednictvím vertikální integrace (vlastní výrobou). Tato situace bývá někdy označována jako otázka „market or hierarchy“, nebo také „make or buy“2. Na tomto místě je třeba zmínit základní předpoklady na kterých je Williamsonova teorie založena: • • Omezená racionalita (Bounded rationality) Oportunismus (Opportunism)

Omezená racionalita znamená, že lidská racionalita je do jisté míry omezená ať už jde o poznávání, mysl, učení se, paměť. Člověk nemá schopnost vstřebat veškeré dostupné informace. Tato situace někdy bývá přirovnána k partii šachů. Ačkoli známe všechna základní pravidla hry, nikdo není schopen bez chyby analyzovat veškeré možné alternativy a rovněž

* Ing. Robert Vitík – interní doktorand, VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra mikroekonomie, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3. 1 Zajíček, M – Zeman, K: Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: Ronald Harry Coase, Nakladatelství VŠE, Praha 2007, str. 23 2 Dixit, Avinash: Formal and informal institutions of economic governance, presentation ESNIE, str. 5.

také tahy oponenta. Manažer čelí podobnému problému, bez ohledu na to na jaké úrovni je jeho vzdělání, není v jeho silách uvažovat v kontextu všech možných alternativních způsobů jednání, což je navíc komplikováno tím, že by měl vzít v úvahu i to jak bude reagovat konkurence. Oportunismus pracuje s pojetím člověka, který sleduje své vlastní zájmy a ty je schopen prosazovat i za cenu použití úskoku či přímo lži. Znamená to spíše takové lidské chování, které nemusí být vždy jen čestné a lidé vždy nemusí mluvit pravdu pokud jde o jejich úmysly. Svého záměru mohou dosáhnout i lstí, předstíráním a zneužitím druhé strany. Jak uvádí L. Mlčoch3 oportunistické chování neznamená jakousi absolutní skepsi k morální dimenzi člověka v hospodářství, ani přesvědčení, že všichni účastníci hospodářského života, jsou vždy a všude lháři, zloději a podvodníci. Oportunismus znamená jen předpoklad, že ten, kdo se míní zúčastnit hospodářského života, musí počítat – má-li být realistou – s eventualitou výskytu oportunismu v jednání svých partnerů, podřízených či nadřízených. Jedná se tedy o riziko oportunismu v jednání, ale nutno počítat s tím, že toto riziko může být všudypřítomné. Williamson k tomu dodává, že nikdy nelze předem odhalit kdo jedná oportunisticky a kdo nikoli. Williamson rozeznává tři základní proměnné, které lze přisoudit každé transakci. Jde o četnost výskytu, nejistotu a specifičnost aktiv. Pokud jde o četnost výskytu může jít o transakci jednorázovou, příležitostnou či opakovanou. Příkladem takové pravidelně se opakující transakce může být nákup zboží ve velkoobchodu. Naopak nákup konzultantských služeb může být pro firmu jednorázovou či příležitostnou transakcí. Je asi pochopitelné, že firma nebude chtít vertikálně integrovat činnost, která by byla využita pouze výjimečně či příležitostně. Nejistota je vyjádřena tím jak snadné či těžké je předvídat všechny události a eventuality, které se mohou udát v průběhu transakce. Významným faktorem, který nejistotu ovlivňuje je délka po kterou je transakce uskutečňována. Logicky s rostoucím časem roste míra nejistoty spojená s danou transakcí. Uvažujeme-li tedy o transakci, měli bychom se tedy sami sebe zeptat zda s ní spojená nejistota může být omezena vertikální integrací. Jestliže ano, budou úspory transakčních nákladů dostatečné aby vyvážily náklady, které mohou být spojeny s touto vertikální integrací – například administrativní náklady. Specifičnost aktiv, tedy míra jejich jedinečnosti či neopakovatelnosti je klíčovou vlastností transakcí, která ovlivňuje charakter smluvního vztahu a zejména výši transakčních nákladů. Čím větší jedinečnost aktiv (jak fyzických tak třeba lidských) tím spíše lze očekávat snahu o snížení transakčních nákladů vertikální integrací. I tato proměnná se stává problémem pouze pokud se pohybujeme ve výše uvedených předpokladech omezené racionality a oportunistického chování. Následující tabulka 1.1 nám ukazuje výsledné vztahy mezi nejistotou, specifičností aktiv a řídící strukturou. Dodejme jen, že uvedený problém vertikální integrace lze aplikovat na jakékoliv rozhodování v intencích rozhodování internalizace či externalizace („make or buy“). Tabulka 1.1 Specifičnost aktiv

3

Mlčoch, Lubomír: Institucionální ekonomie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, str. 24.

Nízká pro obě strany Nejistota Vysoká Nízká Kontrakt / Vertikální integrace Okamžitý kontrakt

Vysoká pro obě strany Vertikální integrace Dlouhodobý kontrakt

Vysoká pro jednu a nízká pro druhou stranu Vertikální integrace Vertikální integrace

Williamsonův přístup je třeba ocenit zejména v aplikaci transakčních nákladů na existenci a zejména případnou vertikální integraci firem, která významným způsobem posouvá současné modely corporate governance. Rovněž koncepce specifických aktiv dává transakcím v institucionální ekonomii další rozměr, který klíčově ovlivňuje výši transakčních nákladů a tím smluvní vztahy. Tato myšlenka si rovněž našla řadu pokračovatelů například v oblasti zkoumání specifičnosti takového aktiva jakým jsou lidské zdroje4. Otázkou zůstává, zda tato teorie je schopna dostatečně vysvětlit existenci firmy. V souladu s teorií R. Coaseho existují firmy proto, protože existují transakční náklady a hranice firmy či velikost firmy lze definovat jednoduchým tvrzením. Firma přestane růst tehdy, pokud dojde k vyrovnání mezních interních nákladů na organizování s mezními externími transakčními náklady. Pojetí transakčních nákladů v přístupu O. E. Williamsona je kompatibilní s těmito závěry. Hlavní Williamsonův přínos lze vidět zejména v detailním definování povahy a zdrojů vzniku transakčních nákladů5. Můžeme tedy v tomto případě mluvit o teorii firmy definované pomocí slabých tržních podnětů k řešení koordinačního problému.

Model se specifickými aktivy
Vyjděme z výše uvedených závěrů a pokusme se nastínit formalizovaný model, který by ukázal na vztah mezi specifičností aktiv a tendencí k vertikální integraci. Za specifické aktivum budeme považovat například služby výrobního faktoru práce – budeme tedy hovořit o specifičnosti lidských aktiv (human asset specificity). Specifičnost v tomto pojetí je dána vědomostmi, schopnostmi, zkušenostmi, know-how nahromaděným během transakce. Pokud půjde o nepříliš specifická aktiva, trhy budou poskytovat zpravidla vhodná řešení pro realizaci transakce na trhu. Příkladem může být nákup úklidových služeb ze strany softwarové společnosti. Externí dodavatel úklidových služeb v tomto případě může využívat výhod z rozsahu, kumulovat objednávky od jednotlivých zákazníků a transakční náklady spojené s tržním zabezpečením budou poměrně malé. Rovněž se strany softwarové firmy se nejedná o dodávky žádných specifických aktiv. Alternativním příkladem může být nákup služeb počítačového grafika. I v tomto segmentu na trhu existují společnosti nabízející dodávky grafických služeb. Tento obor již zřejmě bude moci těžit z výhod z rozsahu daleko méně. Stejně tak naše softwarová firma pokládá grafické zpracování svých služeb (programů) za klíčový faktor pro udržení se na trhu. Z jejího hlediska tedy půjde o nákup poměrně vysoce specifických aktiv. V tomto případě jistě bude naše softwarová firma zvažovat nejen tržní řešení – tedy nákup služeb dodavatelsky, ale rovněž internalizaci (vertikální integraci) a zařazení počítačového grafika mezi své zaměstnance, či přímo vytvoření grafického oddělení v rámci firmy.

blíže: Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out competing views? DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen 2003. 5 Garrouste, Pierre – Saussier, Stéphane: Looking for a theory of the firm: Future challenges, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 58 (2005), str. 181

4

Předpokládejme tedy, že firma zvažuje otázku typu „make or buy“ a porovnává tak byrokratické náklady na interní organizaci s transakčními náklady spojenými s tržním zajištěním. Formalizovaný model6 můžeme najít například v díle dvojice autorů A. Plunket a S. Saussier. Autoři se pokusily odhalit vztah mezi tržním řešením a interní organizací v závislosti na výši transakčních náklů na trhu, ale i transakčních nákladů uvnitř firmy. Autoři se opírají o následující hypotézy, které nás dovedou k odhalení závislosti míry specifičnosti aktiv na typu zvolené strategie podniku: • Růst specifičnosti lidských aktiv přispívá na jedné straně k vytvořené hodnotě těchto aktiv a na druhé straně zároveň zvyšuje transakční náklady. Toto platí jak mimo firmu (na trhu) tak i uvnitř firmy. Jak se zvyšuje specifičnost aktiv, je zapotřebí složitější řídící struktury uvnitř firmy, která samozřejmě s sebou nese vyšší náklady (například ty byrokratické); Každé další zvýšení specifičnosti lidských aktiv by mělo zvyšovat celkovou hodnotu generovanou příslušnou transakcí. Tedy, že vyvolané transakční náklady jsou vždy nižší než dodatečně vytvořená hodnota. Pro každou úroveň specifičnosti lidských aktiv lze nalézt odpovídající řídící strukturu ve firmě, která povede k maximalizaci vytvořené hodnoty.

Pro grafické zobrazení vývoje jednotlivých transakčních nákladů zvolili autoři jednoduchou kvadratickou funkci. Transakční náklady na trhu pak označme jako TCM (transaction costs on the market) a TCF jako transakční náklady uvnitř firmy (transaction costs in the firm). TCM = x2 TCF = 2000 + 0,5 x + 0,5 x2 Proměnná x nám představuje určité procento specifičnosti lidských aktiv a nabývá hodnoty v rámci intervalu 0 až 100 %. Graficky lze zkoumanou závislost znázornit níže uvedeným grafem 1.1.

Obr. 1.1: Hranice firmy v závislosti na specifičnosti lidských aktiv zvyšujících interní transakční náklady
10000 8000 Náklady / Výnosy 6000

Hranice firmy

TCM

TCF
4000 2000 0 0 -2000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out competing -4000 DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen 2003. views?

6

Specifičnost lidských aktiv (%)

TCF - TCM
Zdroj: Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out competing views? DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen 2003, str. 6

Uvedený graf tak jasně ukazuje, že v případě nízké míry specifičnosti nejen lidských ale i jakýchkoli jiných aktiv je motivace ke vzniku firmy malá. S růstem specifičnosti a případně i dalších faktorů (nejistota či četnost výskytu) však pravděpodobnost vzniku firmy roste. V ideálním případě pak při dosažení bodu indiference dochází k tomu, že jak řešení tržní tak řešení interní organizací nám přinášejí shodné výsledky. Obdobný přístup k této analýze lze nalézt rovněž u L. Mlčocha7. Lze tedy shrnout, že zatímco ekonomie hlavního proudu se soustředí na ekonomickou kalkulaci a marginální analýzu na trhu, institucionální ekonomie k tomu poznamenává, že obdobné kalkulace a srovnávání alternativ probíhá i mezi tržním řešením a hierarchickým uspořádáním. Soutěží se tedy nejen na trhu, ale soutěží mezi sebou i „trhy“ a „hierarchie“.

Firma jako soubor historicky konstruovaných schopností
Při zkoumání hranice firmy bychom se měli rovněž zaměřit na schopnosti a znalosti dané firmy, které pocházejí z jejího historického vývoje, rozhodnutí zvolených v minulosti a naakumulovaných zkušeností. Jde tedy o rozšíření výše uvedeného přístupu. V tomto pojetí firmy se již dotýkáme evoluční teorie firmy a vysvětlení existence firmy založené na znalostech (knowledge-based theory). Tento přístup vychází z následujících předpokladů8: • • Behaviorální předpoklady – učení se a chování ovlivňované interními pravidly; Znalosti a schopnosti jako klíčové charakteristiky, kterými se firma odlišuje od trhu.

Tento pohled na firmu vychází z názoru, že každá firma musí vytvořit a udržovat určité znalosti, aby byla schopnost řídit komplikované postupy, procesy, způsoby práce či provádět specifické úkoly. Autoři P. Garrouste a S. Saussier poukazují na následující argumenty, dle kterých je firma lépe schopna rozvíjet a kumulovat znalosti než trh: • • • Znalosti jsou výsledkem procesu učení se a zkušeností; Znalosti jako výsledek učení byly vytvořeny v určitém kontextu (místní hledisko) a vznikají v závislosti na minulém vývoji – path dependent (historické hledisko); Znalosti jsou v určité míře skryté, jejich uspořádání často nevědomé a obtížně pozorovatelné. Bývají uložené v organizačních postupech a individuálních dovednostech.

Klíčovým úkolem každé firmy je tedy vytvořit takové prostředí a vzájemné vztahy, které budou snižovat náklady na komunikaci a přenos informací. Specifikem firmy je tedy

7 8

Mlčoch, Lubomír: Institucionální ekonomie. Nakladatelství Karolinum, Praha 2005, str. 73-77. Garrouste, Pierre – Saussier, Stéphane: Looking for a theory of the firm: Future chalenges, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 58, 2005, str. 185.

implementace takových komunikačních postupů, které zajistí aby požadované znalosti byly široce dostupné, aby jejich distribuce byla efektivní a zároveň, aby byly tyto znalosti ochráněny (například před konkurencí). Na firmu je tak nahlíženo jako na ovládající (řídící) strukturu jejíž výhoda spočívá ve vytváření specifického firemního jazyka a postupů, které přinášejí vzácné schopnosti. Právě vzhledem k vlastnostem znalostí – jejich obtížný přenos a skrývání, může být použití nezávislých smluvních vztahů na volném trhu k jejich přenosu příliš nákladné. Na volném trhu se v tomto smyslu nelze ani vyhnout nebezpečí oportunistického chování. Avšak v případě hierarchického uspořádání může být komunikace usnadněna a nesouhlas či nedorozumění může být snadno urovnáno prostřednictvím autority. Můžeme tedy tvrdit, že hierarchická struktura tím, že vytváří přesná pravidla a postupy může vést k vyšší efektivnosti ve srovnání s tržním řešením. Toto je zřejmě pravda, pokud se podíváme na aktivity, které jsou pro firmu a hierarchické uspořádání typické. Například činnosti, které vyžadují investice do specifických lidských aktiv by měly být internalizovány právě z důvodů efektivnější kontroly. V případě lidských aktiv, které lze v současné době chápat jako jedno z nejdůležitějších aktiv každé firmy, má firma výhodu a více schopností než trh tato specifická lidská aktiva rozvíjet. Transakční náklady uvnitř firmy tedy nerostou se specifičností lidských aktiv, ale spíše se snižují. Toto poznání tak do značné míry poopravuje tvrzení zmíněné v předchozí části, kde s růstem specifičnosti aktiv docházelo k růstu transakčních nákladů i uvnitř firmy. Na základě výše uvedených skutečností se můžeme opřít o stejný formalizovaný model jako v předchozí části. Do tohoto modelu zakomponujeme nově formulované předpoklady. Reformulujme tedy první z hypotéz (viz strana 4) pro zkoumání závislosti specifičnosti lidských aktiv a výše transakčních nákladů: • Růst specifičnosti lidských aktiv přispívá ke snižování produkčních a transakčních nákladů uvnitř firmy. Cílem firmy je vytvářet takové prostředí a komunikační postupy, které vedou k efektivnějšímu přenosu a akumulaci znalostí.

Hlavním doporučením týkajícím se rozhodnutí zda určité činnosti a transakce budou integrovány tedy je9: Transakce s vysoce specifickými lidskými aktivy budou internalizovány s daleko vyšší pravděpodobností, neboť firma dokáže lépe ovládat takovéto transakce, jež vedou ke snížení nákladů. Dále firma zcela přirozeně vyhledává a rozvíjí tato specifická lidská aktiva. Znamená to tedy, že specifičnost aktiv a zvláště pak specifičnost lidských aktiv by měla vést k větší integraci. Pro grafické zobrazení vývoje jednotlivých transakčních nákladů vyjdeme opět z jednoduché kvadratické funkce, stejně jako v předchozím modelu: TCM = x2 TCF = 2000 - x2 / 10 Proměnná x nám opět představuje určité procento specifičnosti lidských aktiv a nabývá hodnoty v rámci intervalu 0 až 100 %.

Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out competing views? DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen 2003, str. 9.

9

Graf 2.1: Hranice firmy v závislosti na specifičnosti lidských aktiv, které snižují interní transakční náklady

10000
Hranice firmy TCM

6000 Náklady / Výnosy
TCF

2000 0 10 20 30 40 50 60 70 80

-2000

90

100

TCF - TCM

-6000
Zdroj: Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out -10000 competing views? DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen 2003, str. 9

Závěr

Specifičnost lidských aktiv (%)

Jak vyplývá z uvedeného grafu, v případě dosažení určité úrovně specifičnosti aktiv se hierarchické uspořádání - vznik firmy jeví jako výhodnější forma řídící struktury než volný trh. Ve srovnání s grafem 1.1 pak můžeme tvrdit, že v případě základního modelu, kde počítáme pouze s transakčními náklady je hranice firmy posunuta výrazně dále. Naopak v případě rozšířeného konceptu teorie firmy o akumulované znalosti a schopnosti by se tato hranice měla nacházet výrazně níže. Tento evoluční přístup k teorii firmy pracuje s argumenty a předpoklady, které jsou bližší skutečnosti. Mezi takovéto argumenty a zároveň i silné stránky této teorie lze uvést například: • • Jednotlivci mají přirozenou tendenci ke kooperaci, která je formálně zastřešena vzniklou firmou a jejími hranicemi10; Koordinace, komunikace a proces učení se je podporován snahou firmy o identifikaci jednotlivců s cíli firmy;

blíže: Kogut, B. – Zander, U.: What firm do? Coordination, identity, and learning. Organization Science 75, 1996 str. 502 – 518.

10Fakt, že členové firmy přijali za své a identifikovali se základními cíli firmy (mise, vize, hodnoty) je možné považovat jako přirozený důkaz fungování takovéhoto konceptu.

Pro úplnost ještě uveďme některé protiargumenty a upozorněme na určitá slabá místa tohoto přístupu: • Uvedený přístup je schopen odpovědět na otázku kde je hranice vzniku firmy, avšak nic nám neříká již o tom kde je hranice velikosti firmy, či do jakého bodu bude firma růst a kde jsou její meze; Na argumenty teorie můžeme jistě tvrdit, že znalosti, učení se a schopnosti jsou vytvářeny rovněž na volném trhu a zvláště pokud opomineme předpoklad oportunistického chování; Teorie se nijak nezabývá motivačními schématy a jejich nastavením uvnitř firmy, tento nedostatek nahrazuje pouze implicitním předpokladem, že jednotliví členové firmy musí spolupracovat; Model identifikace členů firmy s cíli a jejich kooperaci nelze rozvíjet bez bližšího zkoumání interní organizace firmy, která je z tohoto pohledu klíčová.

• •Literatura
Argyres, Nicholas – Zenger, Todd: Are Capability-based Theories of Firm Boundaries Really Distinct from Transaction Cost Theory? 2007. [2] Dixit, Avinash: Formal and informal institutions of economic governance, presentation ESNIE, 2007. [3] Garrouste, Pierre – Saussier, Stéphane: Looking for a theory of the firm: Future chalenges, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 58, 2005. [4] Holman, Robert: Dějiny ekonomického myšlení. Praha , C. H. Beck 1999. [5] Kogut, B. – Zander, U.: What firm do? Coordination, identity, and learning. Organization Science 75, 1996, str. 502 – 518 [6] Langlois, Richard N.: Transaction-cost Economics in Real Time, 1992, Oxford University Press, Industrial and Coprorate Change – Volume 1. [7] Mlčoch, Lubomír: Institucionální ekonomie. Univerzita karlova v Praze, Praha, Karolinum, 2005. [8] North, Douglas C.: Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press, 1996. [9] Plunket, Anne – Saussier, Stéphane: Human asset specificity in alternative theories of the firm: How to rule out competing views? DRUID Summer Conference 2003, Copenhagen, 2003. [10] Williamson, Oliver E.: The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press, New York 1987. [11] Williamson, Oliver E.: Organizational forms and internal efficiency, markets and hierarchies: some elementary considerations. American Economic Review 3, 1973, str. 316 – 325. [12] Zajíček, M. – Zeman, K.: Kapitoly z Chicagské ekonomické školy: Ronald Harry Coase, Nakladatelství VŠE, Praha 2007. [1]

Transakční náklady a hranice firmy
Robert Vitík ABSTRAKT Článek se snaží zprostředkovat základy teorie transakčních nákladů (TTN) a obohatit tak koncept teorie firmy o pohled nové institucionální ekonomie. V první části je prostor věnován základním východiskům a předpokladům TTN zejména v podání O. E. Williamsona. Klíčovým pojmem této teorie je „Specifičnost aktiv“ a na příkladu specifičnosti lidských aktiv je pak konstruován formalizovaný model, který se snaží odpovědět na otázku proč vlastně firma vzniká a kde jsou její hranice. V druhé části je pak základní model TTN rozšířen o přístup vysvětlující hranice firmy na základě znalostí a schopností. Klíčová slova: Hranice firmy, Specifičnost lidských aktiv, Teorie firmy, Teorie firmy založená na znalostech, Teorie transakčních nákladů.

Transactions cost and boundary of the firm
ABSTRACT This paper presents the basics of the Transaction cost theory (TCT) and shows it’s contribution to the Theory of the firm by the view of the new institutional economics. In the first part, author presents resources and presumptions of the TCT mainly by O. E. Williamson. The theory is based on asset specificity. The formal model with the human asset specificity is supposed to reply following questions. Why the firm arise and where is the boundary of the firm? In the second part, the model TCT is extending by knowledge-based explanations of the firm. Key words: Boundary of the firm, Human asset specificity, Knowledge-based view, Theory of the firm, Transaction cost theory. JEL classification: D21, D23, D83, L25

Similar Documents

Free Essay

Comparethemarket.Com

...------------------------------------------------- Brandawareness?: ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Målgruppen- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Hvordan forholder briterne sig til reklamer normalt?’ ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Informative fremfor flashy og celebrety orienterede – i england. De engelske tv reklamer er præget af nødvendighed- bundet af sikkerhed- forsikringer, bankprodukter, hvis du kommer til skade. ------------------------------------------------- Meget få bil og ølreklamer. ------------------------------------------------- Household- det gør at produkterne og serviceydeydelser bliver en smule kedelige.. ------------------------------------------------- Sofaer og lamper. ------------------------------------------------- Supermarkedsreklamer ------------------------------------------------- Meget prisorienterede- de fleske reklamer, handler om discount. ------------------------------------------------- Meget lidt brand-orienteret. ------------------------------------------------- Pris orienteret og discount orienteret- = de bliver ufatteligt kedelige og usexede service......

Words: 1098 - Pages: 5

Free Essay

Direzioni Diverse Stanislavskij Verso Il Sistema Mejerchol'D Verso La Biomeccanica

...Indice Introduzione Un incontro, il Teatro d'arte Čechov e Stanislavskij, il realismo psicologico La morte di Čechov, rinnovamento Il Teatro-Studio, un fallimento La fuga di Stanislavskij, riflessioni sull'attore Mejerchol'd al teatro Komissarževskaja Stanislavskij, Suler e il Simbolismo Il Balagan di Blok/Mejerchol'd Il Sistema è nato Mejerchol'd e il dramma musicale Verifica e conferma del Sistema Il Sistema Mejerchol'd e la Casa degli Intermezzi L'Amleto di Craig e Stanislavskij Un Don Giovanni un po' stravolto Il Primo Studio Mejerchol'd e il grottesco Le conclusioni dello studio di via Borodinskaja Stanislavskij si allontana dal Teatro d'Arte La recitazione dell'identificazione emotiva L'Ottobre Teatrale La Biomeccanica Bibliografia Introduzione Mejerchol’d è un tipo strano, contraddittorio, sconclusionato, dalla vena sperimentale. Affascinante perché privo di obiettivi, la sua è una ricerca discontinua che non ha un fine, propone miriadi di soluzioni, sempre ottimali, d’avanguardia nonostante la sua volontà di non distaccarsi dal passato. Mesce l’innovazione alla tradizione e fa del suo teatro un punto interrogativo aperto a varie risposte, risposte rifiutate dalla sua realtà ed esaltate dal futuro che vede in questo......

Words: 8058 - Pages: 33

Free Essay

Analyse of Cuba Missile Crisses

...Vejle tekniske gymnasium Cuba krisen i et spilteoretisk perspektiv Eike Malmberg 28-02-2011 Eike Malmberg Vejle Tekniske Gymnasium 3.V Cuba krisen Indholdsfortegnelse Abstract ............................................................................................................................................................. 3 Opgave ............................................................................................................................................................... 3 Indledning .......................................................................................................................................................... 3 Fakta om Cuba krisen ........................................................................................................................................ 3 Spilteori.............................................................................................................................................................. 8 Politisk ........................................................................................................................................................... 8 Den rationelle aktør................................................................................................................................... 8 Kollektive goder og handlingsdilemmaer ........................................................................................................

Words: 9197 - Pages: 37

Free Essay

Alry

...EKSTERNA MATURA za učenike osnovne škole                                                      ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Stručni tim za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost: Esma Sarajlić Fadila Mešanović Suvada Muftić Niđara Maglajlija Elbisa Zečević februar, 2013. godine      Sadržaj 1. UVOD ................................................................................................................................................................................... 1  2. Opći ciljevi ispita i  ishodi znanja ......................................................................................................................................... 1  A) JEZIK ................................................................................................................................................................................ 1  B) KNJIŽEVNOST .................................................................................................................................................................. 2  3. Vrste zadataka i ocjenjivanje  .............................................................................................................................................. 2  . 4. UPUTSTVO ZA TESTIRANJE .................................................................................................................................................. 2  ZADACI ......

Words: 11012 - Pages: 45

Premium Essay

Iwine

...Property of Kendall Hunt Publishing Irwin, Hopkins, Payne's Comptetent Communication at Work 2010 copyright | 978-0-7575-5217-5 Chapter 6 Interpersonal Communication Skills at Work After reading this chapter, you will be able to: ■ Understand the role of interpersonal communication in the ■ ■ ■ ■ ■ ■ workplace Describe the types and functions of relationships Identify different approaches to conflict Determine how certain conflict styles work in different situations Analyze and apply negotiation strategies that meet different objectives Provide and evaluate constructive feedback Identify and apply Gibb’s framework for building positive climates Chapter Outline I troduction n Defining Interpersonal Communication T ypes of Workplace Relationships Dealing with Conflict Giving Constructive Feedback Dev eloping Supportive Communication Climates Conclusion A ctivities Ref rences e 120 Irwin_Competent Communication01E_Ch06_Printer_Pdf.indd 120 8/25/10 2:04:21 AM KEY TERMS I terpersonal n communication I terdependence n Uniqueness M ixed-status relationship L eader-member exchange theory (LMX) I -group n Out-group Same-status relationship I formational peer n C ollegial peer Specialpeer C ict onfl A voiding A ccommodating C ompete C ompromise C ollaborate Negotiation C onstructive feedback Or ganizational climate Descriptiv message e P roblem-focused message Spontaneous communication Empatheticmessage M essage of equality P rovisional message Introduction Cora Sims has......

Words: 7731 - Pages: 31

Free Essay

1. I’m Using an Inverse Variation Equation and I Need to Determine the Value of the Dependent Variable When the Independent Variable Is Zero.

...Credits 781 individuals contributed to OpenOffice.org (and whose contributions were imported into LibreOffice) or LibreOffice until 2013-06-21 09:07:34. * marks developers whose first contributions happened after 2010-09-28. Developers committing code since 2010-09-28 Ruediger TimmCommits: 83578Joined: 2000-10-10 | Kurt ZenkerCommits: 31935Joined: 2000-09-25 | Oliver BolteCommits: 31190Joined: 2000-09-18 | Jens-Heiner Rechtien [hr]Commits: 28866Joined: 2000-09-18 | Vladimir GlazunovCommits: 26286Joined: 2000-12-04 | Ivo HinkelmannCommits: 9512Joined: 2002-09-09 | Caolán McNamaraCommits: 9082Joined: 2000-10-10 | Frank Schoenheit [fs]Commits: 5025Joined: 2000-09-19 | Tor LillqvistCommits: 4488Joined: 2010-03-23 | Stephan BergmannCommits: 4113Joined: 2000-10-04 | Kohei YoshidaCommits: 3505Joined: 2009-06-19 | Hans-Joachim LankenauCommits: 3007Joined: 2000-09-18 | Ocke Janssen [oj]Commits: 2852Joined: 2000-09-20 | Mathias BauerCommits: 2580Joined: 2000-09-20 | Michael StahlCommits: 2535Joined: 2008-06-16 | Oliver SpechtCommits: 2458Joined: 2000-09-21 | David TardonCommits: 2435Joined: 2009-11-12 | Philipp Lohmann [pl]Commits: 2096Joined: 2000-09-21 | Miklos VajnaCommits: 1869Joined: 2010-07-29 | Christian LippkaCommits: 1822Joined: 2000-09-25 | *Markus MohrhardCommits: 1745Joined: 2011-03-17 | Eike RathkeCommits: 1549Joined: 2000-10-11 | *Norbert ThiebaudCommits: 1478Joined:......

Words: 7473 - Pages: 30

Free Essay

Master in Management

...management #gobeyond Programa Diversidad Madrid Carreras master in Admisiones Especializaciones Formato Perfil Duración Convocatorias Idiomas DE UN VISTAZO A tiempo completo Universitarios recién graduados, entre 0 y 2 años de experiencia profesional 10 meses* Febrero y Septiembre Inglés, Español o Bilingüe Proceso de admisión continuo, sin fechas límite Madrid www.ie.edu/es/master-management master-international.blogs.ie.edu Diversidad Madrid P eriodo de Admisión Carreras Campus Url Blog: *Beyond Borders Experience opcional, prolonga el programa un mínimo de 3 meses Master in Management /3 Programa Personalización Admisiones UNAS PALABRAS DE NUESTRO DECANO Master in Management /5 ¿Te has preguntado por qué algunas compañías prosperan mientas otras apenas logran subsistir? Las compañías de éxito responden de forma rápida a los cambios: los líderes del futuro tendrán que ser ágiles y estar dispuestos a enfrentarse a un entorno de incertidumbre. El programa Master in Management de IE está diseñado para preparar a jóvenes ejecutivos con ambición, no únicamente a gestionar, sino a sacar el máximo provecho de los retos y a maximizar las nuevas oportunidades. Los buenos líderes saben cómo lidiar con la globalización. IE te prepara para que llegues a ser un gran líder global, sintiéndote cómodo en medio de una gran diversidad cultural. Sin entrar al detalle,...

Words: 8371 - Pages: 34

Free Essay

Tesina Di Maturità

...INTRODUZIONE Perché ho deciso di approfondire le mie conoscenze sulla letteratura russa? I programmi a scuola ci hanno permesso di conoscere, almeno a linee essenziali, i più noti e influenti autori delle maggiori nazioni europee, ci hanno fatto annusare molti testi e, chi più chi meno, tutti siamo in grado di orientarci nel panorama letterario del nostro “vecchio” continente. Ma raramente si tocca ciò che è stato scritto dai nostri vicini. La Russia per molti è un paese enorme e misterioso, ma soprattutto sconosciuto. Eppure ha prodotto, specialmente nel corso del secolo XIX, una fioritura di capolavori che difficilmente trova uguali. L’idea di letteratura russa evoca nella mente delle persone il nome di una dozzina di grandi romanzieri degli ultimi due secoli, oltre che a un più limitato numero di poeti. In altre parole “la letteratura russa” è un evento recente. La grande letteratura nazionale russa coincide grosso modo con il secolo XIX e nasce quindi molto tempo dopo la letterature dell’Europa occidentale. E’ così costretta in tempi assai stretti a forgiare un lingua letteraria e una propria tradizione, sviluppantesi altrove in secoli. Puškin nasce nel 1799 e Tolstoj muore nel 1910, un secolo che è bastato ad una nazioni a emergere praticamente dal nulla e a creare tesori difficilmente eguagliabili. “ Un solo secolo, il XIX, è stato sufficiente ad un paese che non aveva in pratica una propria tradizione letteraria, per creare una letteratura che, per......

Words: 10100 - Pages: 41

Premium Essay

Land Mafia in Karachi

...ANNUAL REPORT 2010 TRANSPARENCY INTERNATIONAL IS THE GLOBAL CIVIL SOCIETY ORGANISATION LEADING THE FIGHT AGAINST CORRUPTION. THROUGH MORE THAN 90 CHAPTERS WORLDWIDE AND AN INTERNATIONAL SECRETARIAT IN BERLIN, WE RAISE AWARENESS OF THE DAMAGING EFFECTS OF CORRUPTION AND WORK WITH PARTNERS IN GOVERNMENT, BUSINESS AND CIVIL SOCIETY TO DEVELOP AND IMPLEMENT EFFECTIVE MEASURES TO TACKLE IT. www.transparency.org WE ARE A GLOBAL MOVEMENT SHARING ONE VISION A WORLD IN WHICH GOVERNMENT, POLITICS, BUSINESS, CIVIL SOCIETY AND THE DAILY LIVES OF PEOPLE ARE FREE OF CORRUPTION Editors: Alice Harrison and Michael Sidwell Design: Sophie Everett Cover photo: © Reuters/Yannis Behrakis Every effort has been made to verify the accuracy of the information contained in this report. All information was believed to be correct as of June 2011. Nevertheless, Transparency International cannot accept responsibility for the consequences of its use for other purposes or in other contexts. ISBN: 978-3-935711-79-1 Printed on 100% recycled paper. ©2011 Transparency International. All rights reserved. This report provides a snapshot of how the Transparency International movement was active in the fight against corruption in 2010. For the purpose of conciseness, national chapters, national chapters in formation and national contacts are referred to as chapters, regardless of their status within Transparency International’s accreditation system. Visit www.transparency.org/chapters for their current...

Words: 28414 - Pages: 114

Free Essay

Desktop Search

...SIGIR 2010 Geneva, Switzerland July 19-23, 2010 DESKTOP SEARCH Workshop of the 33rd Annual International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval Organised by David Elsweiler Gareth J.F. Jones Liadh Kelly Jaime Teevan Copyright ©2010 remains with the author/owner(s). Proceedings of the SIGIR 2010 Workshop on Desktop Search (Understanding, Supporting and Evaluating Personal Data Search). Held in Geneva, Switzerland. July 23, 2010. Preface These proceedings contain details on the invited talks and the papers presented at the SIGIR 2010 Workshop on Desktop Search (Understanding, Supporting, and Evaluating Personal Data Search), Geneva, Switzerland, 23 July, 2010. Despite recent research interest, desktop search is under-explored compared to other search domains such as the web, semi-structured data, or flat text. Even with the availability of several new desktop search tools, users are more successful finding information through browsing their personal collections and subsequently show preference for this approach. Problems with existing desktop search tools include performance issues, an overreliance on good query formulation, and a failure to fit within the user’s work flow or the user’s mental model. As the available storage for desktop collections becomes cheaper and more plentiful and new media types continue to appear, the size and types of items stored in personal collections is growing rapidly. The need for effective......

Words: 27968 - Pages: 112

Free Essay

World Bank Report - Business Transparency

...2012 Doing business in a more transparent world C O M PA R I N G R E G U L AT I O N F O R D O M E S T I C F I R M S I N 1 8 3 E C O N O M I E S © 2012 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington, DC 20433 Telephone 202-473-1000 Internet www.worldbank.org All rights reserved. 1 2 3 4 08 07 06 05 A copublication of The World Bank and the International Finance Corporation. This volume is a product of the staff of the World Bank Group. The findings, interpretations and conclusions expressed in this volume do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions or all of this work without permission may be a violation of applicable law. The World Bank encourages dissemination of its work and will normally grant permission to reproduce portions of the work promptly. For permission to photocopy or reprint any part of this work, please send a request with complete information to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; telephone: 978-750-8400; fax: 978-750-4470; Internet: www.copyright.com. All other queries on rights and licenses, including subsidiary rights, should be addressed to the Office of the Publisher, The World Bank,......

Words: 173471 - Pages: 694