Free Essay

Social Networking

In: Social Issues

Submitted By gmzcorner
Words 398
Pages 2
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Introduksyon

Sa kasalukuyang panahon ay walang imposible. Ang lahat ay abot kamay na lamang sa mura at mabilis na paraan. Sa isang pindot lang ay maari nang maabot ang iba’tibang panig ng mundo sa pinakamalapit o pinakamalayo man ng dahil sa mga social networking sites. Tunay na naging napakatalino nang tao, sana ay huwag siyang makalimot na sa lahat ng ito ay manguna parin ang pagkilala sa dakilang lumikha ng lahat. Ang social networking sites ay maraming naidudulot nakabutihan subalit maari ring magdulot ng kasamaan kung pangmalabisan. Ang social networking sites ay bungang karunungan na kaloob ng panginoon na gamitin sa mabuti at maayos napamaraan.
Layuninngpag-aaral
Ang pananaliksik na ito ay naglalayong makuha ang mga epekto ng social networking sites sa mga estudyanteng nag-aaral sa Father SaturninoUrios University na nasa unang taon ng koloheyo sa kursong Business Administration sa kasulukuyang semester. 1. Ano ang ibig sabihin ng social networking? 2. Ano ang epekto ng social networking sa mga estudyante na nasa Father SaturninoUrios University sa pang unangtaon? 3. Bakit maraming nahuhumaling sa pasali ng mga social networking sites?

Kahalagahan ng pag-aaral
Ang mananaliksik ay naniniwala na ang pag-aaral na ito ay napakahalaga. Ito ay nagsisilbing payak na kaalaman na maaring magamit ng mga mag-aaral ng kursong Business Administration upang lalo pang mapaunlad at mapagtibay ang mataas na uri ng
Ang pag-aaral na ito ay nagsisilbing kapakipakinabang sa lahat at sa mga nag-aaral ng Business Administration upang sa gayon ay madagdagan ang kaisipanngmgamambabasa king anongmaaringepekto at impluwensyangpag-aaralnaito at paramalamanngmgamambabasaangibat’tibangepektong social networking.

4. Saklaw at limitasyon
Angpananaliksiknaito ay tumutukoylamangsamga networking sites nakagayangfacebook, twitter, at skype. Gayunginangmga respondent nito ay limitadolamangsamga First year na mag-aaralngkolehiyong Father SaturninoUrios University at hindiaabot o lalampassaiba pang kolehiyo. Gayunmanhindinililimitahanngpag-aaralnaitoangkasarian at edadngmga respondent.

5. Depinisyonngmgaterminolohiya
1. websayt -

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA
Ayonsawww.idiana.edu, ang social networking ay isanginstrakturangsosyalnagawasamga nodes o sa mas madalingsalita, mgaindibidwalnakonektadongisa o maramingtematuladngkaugalian, ideya, pagkakaibigan, hilig at sexsualnarelasyon. Nagsimulaang social networking sites noong 1995 sapagtayongisang social network o SN nanagngangalang Classmate.com, isangwebsayt kung saanangmiyembronito ay naghahanapngkanilangmgalumangkaklasemagingsa kindergarten o sakolehiyo at mapanatiliangkomunikasyonsapagitannila. Ayonnaman kina Boyd atEllison (2007), ang social networking sites ay mgaserbisyong web-based nanagbibigaysamgaindibidwalparabumuongisangpangpublikong profile, angtawagsaimpormasyongpormalnabinibigaynakapag nag rehistro (ayonsawww.gartner.com) nanakapaloobsaisang system, Makita ang profile ngibangindibidwalnakasamaniyasa system. Idinagdag pa ngmgamanunulatnaang SN ay nagigingpatoksapublikodahilpinapayagannitoangisangindibidwalnamakilalaangibangtao. Ayonsakanila, angpag-unladng social networking ay nagsimulasaisangwebsayt. At sawebsaytnaito, nabibigyanngpagkakataonangmgataonamakagawang profile, mailistaangmgakaibigan, at ma-surf anglistahanngmgakaibigan. Nakatulongitosamgataoparamakonekta at makapagpadalangmgamensahenaiyon, hindinilamasyadongnatatagnangmabutiangkomersyonaito kaya hindirinnagtagal. (Boyd at Ellison)

Similar Documents

Premium Essay

Social Networking

...Social networking sites are a part of everyday life and they have brought revolutionary changes in communication between people. These sites provide different resources such as email and instant messages in one place. Availability of these resources makes the communication easy and faster. When we look at the social impact of social networking sites, we find that these sites have both positive and negative effects. Because of this fact, it is necessary to analyze both advantage and drawbacks of social networking sites. Undoubtedly, social networking sites are advantageous to young generation. With the help of these sites, people can communicate and express themselves by exchanging messages and comments. Social networking sites help in establishing connection with people, friends and relatives. These sites can be accessed from any part of the globe. Therefore, a person can interact with any person from any place. For example a student can clear his doubts with the help of a teacher. People having different professions can make groups like doctors, lawyers, students, poets, writers, social workers etc. The most common disadvantage of social networking sites is addiction. Often users of these sites get addicted to it. They spend hours using these sites and it harms their performance in other fields. It causes mental health problems and sometimes it harms their body too. Sometimes users provide their personal information to others which is insecure. We can see......

Words: 297 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...Social Networking in our daily life Social network is a structured set of organisations between a set of dyadicties. The network provides a bundle of methods to manage the pattern of social enities. Some of the methods used in social entities are related to communication. Facebook, Viber, Skype and WhatsApp are the top communities used around the world. Social network works with the help of social networking service. Social networking service is a platform to build social relation among people who share their interests and activities. There are many types of social services as Facebook, Viber, WhatsApp, Tango, WeChat, Skype and Instagram. They allow you to share your photos, feelings and other activities with your friends, by clicking a few keys on your mobile phone or PC. There are many advantages and disadvantages of social netorking. If we take a look at these communities we see many benefits crawling towards us. The most appealing benefit is that they make the way to communicate with our family and friends much more easier. We can share photos, videos and talk to them. If we even take a closer look, we see many harmful effects coming towards us. The most harm done is that our eye sight gets weak. We waste a lot of time in talking which we have to consume in our schedule to study. The final decision which comes after this whole discussion is that social networking is useful in some ways. It should be used when needed and not to spend extra time on these...

Words: 258 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...Social networking • How does social networking increase a person’s power? • What social networking strategies could one initiate to potentially enhance career success? Agenda PART 1 How does Social Networking enhance your power?  Social Networking defined  What is Power?  Power and Influence  How does Social Networking Boost your Power? PART 2 How do Social Networking Strategies enhance your career success?  What is career success?  Research Analysis  Influencing Others  Case Study PART 3  Questions  Wrap Up What is social networking? Social Networking and Power?  Access to the right people with information, the faster one can access information the more powerful they become in an organisation  Increase your visibility both in and outside the organisation  Visibility leads to influence Types of Power What is Career Success?  Motivators to social network  Expectancy Theory  Defining Career success  Tailoring social networking strategies to career objectives How does social networking enhance your career success? How does social networking enhance your career success? Internal Networking  Internal networking results in promotion and salary growth  Higher visibility  Higher influence – leading to Power. External Networking  This provides job mobility outside the organisation  Acquiring Employment – Does Networking Provide an Edge?  A study conducted in 1974 reviewed how 282 men from......

Words: 275 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...ESL 263 No. 4 WA 3 Final Draft Better Life through Social Networking Social networking is beneficial for people because they will have more opportunities to develop their interests. It is very difficult to improve your interest within a small circle in your own community, unless you get more ideas from people outside of your community. To make it happen, people invented social media networks. People can go on websites and find like-minded people who have the same interests as their peers. People can share opinions and experiences with each other in the field of same interest; furthermore, social networking gives people an opportunity to engage with people from different countries, and they can inspire each other. In the article “Social Networking Benefits Validated,” Jennifer Park states that people’s interests can be successfully expanded by social media. For instance, people use “Pinterest” to pin their ideas about various topics on a pin board. Last time, I used this website to search about paper flowers. A lot of related images and videos came on the screen, of which I followed the steps and made a bunch of beautiful paper flowers. Additionally, I kept in touch with the people who I met on this website who also love to make paper crafts. I kept making paper crafts with them for many times, and they have taught me how to make paper animals and paper cards. We also mix some of the cultural elements into our creations when we make the crafts, like new colors and geometric......

Words: 564 - Pages: 3

Premium Essay

Social Networking

...Social networking The world today has shrunk and it is rightly referred to as a global village, with information, data and news flying across to different corners at the blink of an eye. All it requires is the click of a button and all the information you need is in front of you on your screen. The availability of information has also extended to our personal lives with the entrance of social networking platforms. Today, the availability of the social networking platforms like Facebook, Google+, Orkut, Twitter, LinkedIn, etc. information about individuals is freely available to all. One can easily be in touch with thousands of individuals across different phases of their life. One is regularly updated with personal information, photographs, thoughts, opinions, and lots of other aspects of an individual’s life. The nature of social relationships is also undergoing a change. Earlier friends would have picked up the phone to reach out to a friend, today they might choose to ‘poke’ the friend on facebook or write on the friend’s wall. Though the number of people the individual is in touch with in the virtual world increases drastically, it is seen that the individual’s personal interaction with individuals reduces. The virtual contact creates a false sense of being in touch with others, though the personal one on one interaction with individuals which are vital to any form of relationship is reduced. About twenty years ago, the British anthropologist, Robin Dunbar, observed...

Words: 347 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...Facebook”: The text is written by Elizabeth Cohen. The text is about how people use more time on Facebook than on social activities. Newton has a daughter on 12 years old. Newton cannot help her daughter with the homework, because she spends too much time on Facebook. Another example is Paula Pile, who is a therapist. Paula has three clients with different Facebook issues. That conclude that Facebook leads people from the real world into the network world, because people enjoy more time on Facebook than in real life. Newton checks her Facebook-site many times in a day, for social updates about her friends, she checks Facebook everywhere at work and home. Facebook can give people a wrong understanding of what identity means. Joanna Lipari is psychologist and expert in social network, sees Facebook a kind like the movie “The Truman Show”. Joanna thinks Facebook is like a world without boundaries. 2. An outline of the positive and negative sides of social networking presented in the three texts: In the first text “What is social networking?”, we hear about how social networks has an effect to make it easier to get new online friends over social networks, examples as Facebook, Skype and Twitter. Now a day, we can have difference friends among the world from Denmark to USA and easy learn each other’s traditions, religion, culture and language. Negatives sites of social networks are, that it is easy for hackers and bad people to get into your computer system and give you virus......

Words: 766 - Pages: 4

Free Essay

Social Networking

...Social Networks THE NEXT GENERATION David A. Smith Chief Executive Global Futures and Foresight November 2010 Social Networks The next generation Contents Foreword Introduction 2 Chris van der Kuyl 3 David Smith Executive summary 1. 2.1. 2.2. 3.4. 3.5. History of social networks in the digital age in the UK. The present state of social networks. Innovative uses of social networks in today’s society o B2C - Business to Consumer o B2B - Business to Business o P2P - Person to Person (Peer to Peer) o G2C - Government to Citizen Key trends shaping the future of social networks 1. Broadband penetration 2. Rise of mobile technologies 3. Ambient technology - the 'internet of things' 4. 24/7 lifestyle 5. Data expansion 6. The future of the net: web v apps 7. Geo-spatial and augmented reality technologies 8. New era of mass communication 9. New business era 10. Trust 11. Education 12. Older social networkers 13. Gaming and virtual reality 14. Government intervention Tomorrow’s consumer o B2C - Business to Consumer o E-Government and the 'Big Society' o Educational networking o Social studies o Gaming and virtual worlds The evolution of social networks o Technological progress o Business models and revenue streams o From the web to the street o Privacy/security/ permissive marketing o Digital Asset Management o Longevity of digital assets o Impact on advertising Changing...

Words: 15628 - Pages: 63

Premium Essay

Social Networking

...Social Networking Social networking is a great way to catch up with friends, interact for school or business, and even just to take a break from the real world, but society fears that networking is drawing too much attention and focus consuming people’s everyday lives. The survey attached is designed to measure and generalize information on the amount of time people spend on social networks. The survey addresses the problem by measuring how much time is actually spent on social networking sites, generalizing reason, and measuring satisfaction levels. Time estimates vary in a huge range depending on what your purpose is when using a social network. With the social networking revolution of our age the world has come to change how it communicates. This survey is designed for self-realization on your time management and need for social networking. It is too often that social networks seem to possess addictive abilities in advertisement, marketing, and communication needs. While social networking may be beneficial under certain circumstances society seems pressed and in a daze feeling the need to log-in or check updates. According to a recent study by Nielsen, Facebook showed to be the largest site with around half a billion users. The study proceeds to show that people spend about 85% of their online time on the social network Facebook. The survey questions seem to be appropriate for researching the listed problem because they address the issue of time consumption and social...

Words: 839 - Pages: 4

Premium Essay

Social Networking

...accurately and efficiently. Computers are a very big help to solve problems nowadays. Charlene Guevarra (2010) cited certain works in her study, here are some: Barnes (1954) stated that Social Network Theory views social relationships in terms of nodes and ties. Social Network is a social structure made up of individuals (or organizations) called “nodes”, which are tied (connected) by one or more specific types of interdependency, such as friendship, kinship, common interest, financial exchange, likes/dislikes, or relationships of beliefs, knowledge or prestige. Moreover Abhyankar (2011) indicated that from the very beginning; human beings always associated themselves to some form of social structure as they evolved across generations. All human beings crave social life, but not all can have time and resources to enjoy social circle where they can communicate, collaborate and freely express themselves with like-minded peers for satisfying their different needs like security, assets, skills, relationships, science and technology, events, politics, history, literature, art, etc. There is no end to the list of fundamental principles that can drive people to create platforms for communication and interaction, mutually beneficial for the whole community. According to Abhyankar (2011), “Social Network” is an online community where people across the globe (irrespective of demographic and geographical differences) can develop network with different organizations or individuals......

Words: 3819 - Pages: 16

Premium Essay

Social Networking

...How Social Networks Effect Our Daily Life Today, many people are highly active on social networking sites. According to the study, more than 150 million people use Facebook to keep in touch with friends, share photographs and vedios and post regular updates of their movement and thoughts. A further six millon people have signed up to Twitter, the micro-blogging service that lets users circulate text messages about themselves. Some people think that social networks are dangerous and they aren’t real. In my opinion, social networks are good because they make our life more convenient in three ways, such as many people use social networks to keep in touch with friends, promote their product as a seller or affiliater and play games. First, social networks let us keep in touch with friends. People can present their personal information and thoughts for anyone to see. Besides, we can find our old friend that we separate for a long time. Even though we don’t meet frequently, we can know our friend’s life and their status by social networks. Although the social networks change the ways to make friends, it is more convenient to keep in touch with our friends in busy life. We can share our information wherever we are. Therefore, the social network is a good way to contact with friends in modern times. Second, social networking sites are good for business. Some employers encourage their employees to use social networks to build relationships and closer link with colleagues and......

Words: 330 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...once seen as a medium that diminished social capital (Kraut et al, 1998). Now it is seen as a way that maintains social contact (Wellman et al, 2001). In the article Opening Closed Regimes, the writers wondered whether Mohammed Bouazizi believed he would play such a role in releasing a wave of protest for democracy in the Arab world. His story of stepping in front of a civic building in Tunisia and setting himself on fire in protest of the government was one of many that were retold on social networking sites in ways that stirred protesters to organise protests and criticise their governments. (Howard et al, 2011). Residents of the Arab nations used social media to help inform Western news teams about events on the ground. Social networking helped put a human face on political power and became a causation of the Arab Spring. Of the online tools, social networking sites have experienced the most prolific growth (Diffley et al, 2011). People spend hours connecting to others on social networks (McGrath, 2010). This evolution of social networking could not escape the corporations’ attentions, which are in constant search for new instruments meant to help them increase their market shares (Chis and Talpos, 2011). Studies by Forrester research show that spending on social networking will increase from $455 million in 2008 to $3.1billion in 2014, a 335% increase (Horovitz, 2009). Based on the above, my paper will focus on how social networking has become an indispensable tool for......

Words: 2894 - Pages: 12

Premium Essay

Social Networking

...CHAPTER I THE PROBLEM AND ITS SETTINGS Introduction Over the years, social networking among college students has become more and more popular. It is a way to make connections, not only on the campus, but with friends outside of the campus. Social networking is a way that helps many people feel as though they belong to a community. But as we enjoy to use it, and become a part of our daily life, we don’t notice that it affects us in such a way. Students tend to visit their accounts in those social networking sites such as Facebook, Twitter, MySpace etc. and enjoy browsing while they should’ve doing their homeworks and reviewing their lessons and there is a great possibility that their grades will start to drop down. Due to this inconvinience, a study is conducted to prove if social networking really affects the studies of students who are into it. The researchers desire to have a clearer understanding of the matter being discussed and to discover something that other past researchers of this same topic never ascertain. Statement of the problem This study is designed to determine the effects of social networking sites to the academic performance/s of first year Architecture students of TIP-QC School Year 2011-2012 2nd semester. Specially, it sought to answer the following questions: 1.What is the profile of the college freshman students in terms of: 1. name; 2. gender; ...

Words: 731 - Pages: 3

Free Essay

Social Networking

...MAIN IDEA | Creating others social networking profile | Beware on your posting on social networking | Posting sensitive issues on social networking by users | DETAILS | Advantage=it will be good to appreciate or remembered someone by create their profile.Disadvantage=if fall into wrong hand privacy of that person will be sabotage. | There is someone that monitor our posting which is contain terrorism or negative element | Posting that contain racism element can lead to conflict | SIMILARITIES | Making privacy and security for social networking account not secure | DIFFERENCES | Difference state, implementing difference ways to protect their social networking from any menace. | (2) Write an argumentative essay on the following topic (you may refer to the above reports) : " Do social-networking sites such as Facebook, MySpace, and Twitter improve a young person's social life or serve as a substitute for a real social life? A social networking is an online service, platform, or site that focuses on building and reflecting of social networks or social relations among people, who share interest or activities. There are some famous social-networking sites such as Facebook, Myspace, and Twitter. However, this kind of social networking can cause some advantage and disadvantage to users. For me, I’m disagree with the statement that say social networking improve a young person’s life because of posting problem on social networking by users and creating......

Words: 482 - Pages: 2

Premium Essay

Social Networking

...ABSTRACT Social networking is a way of using your computer to talk to other people, (mobile phones, ipads, zune players, Macbook’s, laptops, etc, as long as you are connected to the internet, and have been signed up on the social networking site of your choice), exchange pictures, whatever you want to do. Social network creates an avenue to melt new people, re-establish connection with old friends etc. It provides a platform, whereby race, culture, religion, social class, etc, are not barriers or serve as a block to prevent people from becoming “friends” with one another. BRIEF OVERVIEW OF SOCIAL NETWORK. Social network is a social structure made of nodes (a processing location, e.g computer or some other devices) that are generally individuals or organizations. A social network represents relationships and flows between people, groups, organizations, animals, computers or other information/knowledge processing entities. The term “SOCIAL NETWORK”, coined in 1954 by J.A Barnes (webopedia.com). Social network also refers to a dedicated website or other application, which enables users to communicate with each other, by posting information, comments, messages, images, etc. It also refers to a network of social interacting and personal relationships. (google.com). One of the best new developments on the web, has been that of social network. A social network is a......

Words: 3085 - Pages: 13

Premium Essay

Social Networking

...Social Networking on the Internet Soc/105 University of Phoenix February 9, 2010 Social Networking on the Internet Social networking on the Internet started with mostly a bunch of hobbyist in the 70s using the Bulletin Board System (BBS) for sharing files, games, and photos that were usually pirated. The BBS lasted throughout the 80s to the mid-90s. In 1995 Yahoo and Amazon set up shop and Classmates.com became the first popular social networking site, with 40 million registered users today. The Internet has sites in the likes of Facebook, Myspace, YouTube, and others that people can use for social, personal, political, and even religious reasons to connect around the world for Social networking purposes. Social networking has changed the way people live their lives. People just sit in front of their computers chatting, updating, or even watching videos like mindless zombies. In some ways its good and other ways its bad. “More than anything else, social sites provide better ways to keep in touch with our classmates, friends, and family” and on the other hand, “Identity theft and fraud are two bothersome concerns that have come out of social networking sites” (JJC13, n.d.). More people are using the Internet for social networking on more of a personal note. People who use social networking for personal reasons are most likely to use the Internet for entertainment, communication, and to share like-minded ideas. Sports fans use sites like Footballsfutre.com to......

Words: 2062 - Pages: 9