Free Essay

Sprogbrug

In: Novels

Submitted By robinhood96
Words 291
Pages 2
Technical Middle Class:
This is a new, small class with high economic capital but seem less culturally engaged. They have relatively few social contacts and so are less socially engaged.

The technical middle class, about 6 percent of British society, shows high economic capital, very high status of social contacts, but relatively few contacts reported, and moderate cultural capital. They typically have jobs like aircraft pilots, pharmacists, natural and social science professionals and physical scientists, senior professionals in education establishments, and business, research, and administrative positions.

The technical middle class is relatively well to do, with an average household incomes of £38,000, average savings of £66,000 and houses worth an average of £163,000. Members of the class report the lowest number of social contacts of any of the classes, though these do tend to be high status, probably mostly other professional experts. It is relatively culturally disengaged with both highbrow and emerging culture. Women comprise about 59 percent of this class.

Many of technical middle class do research or scientific and technical work; a portion of the graduates are from established and prestigious universities with strong reputations for science, such as University of Warwick, University of Cambridge, University College London, University of Southampton, and Imperial College London with degrees in science and technology. Many of the technical middle classes live in South East England where scientific and technical jobs are to be found. If they live in an urban area they live in the suburbs. Many of them have middle-class origins but are less engaged socially and culturally with the arts and humanities.

Socialgruppe 2[redigér | redigér wikikode] * Personer med mellemlang videregående uddannelse * Selvstændige erhvervsdrivende i by-erhverv med 6-20 ansatte
Personer med 11-50 underordnede

Similar Documents

Free Essay

Sprogbrug I Medierne

...Retorikkens kamparena Mediekulturens dominerende overskrifter som ”Radikale får tæsk af fagbevægelsen” eller ”SF: regeringen har massakreret velfærden” har evnen til at grave sig ind og sætte sig fast på den almene borgers indre tavle. Linjen mellem det metaforiske og det der rent faktisk tales om, formår på en måde at blive udvisket gennem mediernes sprogbrug i dag. På den ene side ses afsenderen, mediet, der ønsker at skabe et blikfang, for at tiltrække opmærksomhed omkring det formidlede, og på den anden side ses den virkelige hændelse, hvilken bliver præget af overskriftens overdrivelse. Det sætter præg på perceptionen af det omtalte, uden man egentlig kender omfanget af det der repræsenteres i overskriften, og giver en manipuleret opfattelse af netop det. Følelserne til det berørte emne er kun udsprunget af få ord, men disse ord kan alligevel sætte gang i diskussioner, der tenderer til det overdramatiserende. Iøjnefaldende tillægsord som vold, tæsk, blod og massakre behøver ikke nødvendigvis stå som en forudsætning for ”den gode historie” og diverse formidlingsformer kan med markante overskrifter skabe et form for brud med kommunikationen, og det er dette brud der medfører en vrangforestilling af virkeligheden. Når man graver dybere ned i ordene, og ser på deres egentlige betydning, ender det med, at der kan drages paralleller mellem en reform sat i værk af en siddende regering og et masseskyderi på en skole i USA. Selvom disse to ting ikke burde have noget med hinanden...

Words: 1373 - Pages: 6

Free Essay

Hhkhn

...Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2013 Til elever & forældre Indholdsfortegnelse 10. klasse, Selvvalgt opgave Tilmelding: 2 Prøvetidspunkt: 2 Hjælpemidler: 2 Vejledningen omfatter: 2 Vurdering: 2 Tilmelding: 3 Skriftlige prøver Prøvetidspunkter skriftlige prøver i 10. klasse, maj 2013: 3 Sygdom: 3 Hjælpemidler: 3 En grammatisk oversigt kan være: 3 Hvornår er prøven begyndt? 3 Konsekvenser ved at komme for sent: 3 Konsekvenser af at yde eller modtage uretmæssig hjælp: 3 Huskeseddel til de skriftlige prøver: 3 10. klasse, Selvvalgt opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Tilmelding: Den selvvalgte opgave er obligatorisk for eleverne på 10. klassetrin. Prøvetidspunkt: Tidspunktet fremgår af linjens årsplan. Opgaven skal være afleveret til bedømmelse og fremlagt, for at eleven kan blive indstillet til prøve. Hjælpemidler: Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet. Vejledningen skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne faglige og personlige forudsætninger og i uddannelsesplanen. Vejledningen omfatter: 1. Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen 2. Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer 3. Brug af kilder og materialer 4. Valg af udtryksform Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. Fremlæggelsen sker i......

Words: 1297 - Pages: 6

Free Essay

Denmark, My Home

... og 10 stavelser i anden linje i alle strofer. I de fire første linjer er der krydsrim og i de fire sidste er det kiastiske rim, og sådan er det i alle strofer. Dette gør at teksten bliver mere flydende at synge, og det var oplagt at lave den til en sang. Der er brugt mange tegn i digtet, specielt udråbstegn går igen mange gange. Det bruges i digtet til at beskrive fædrelandet, og ved brug af udråbstegn hjælper det med at understrege alvoren i hvad han siger. Han bruger også spørgsmålstegn, men det er ikke nødvendig hvis et spørgsmål bare fordi han bruger spørgsmålstegn. I digtet bliver der meget brugt omvendt ordstilling. I omvendt ordstilling kommer udsagnleddet før grundleddet. F.eks. ’’ så sødt velsignet du mit hjerte når. Dette sprogbrug får teksten til at fremstå gammeldags, hvilket passer meget godt. Der bliver også brugt mange gamle ord og udtryk, som ikke bruges normalt, f.eks. moder, mejselslag, hvor jeg har rod og Gud giv den bedste sejer. Disse ord er også med til at give et indtryk af, at det et en gammel tekst. Teksten er føles- og stemningspræget, hvilket vil sige, at det er bunden form. Der bliver brugt rigtig mange adjektiver i digtet. Dette giver en effekt af at man føler, at teksten er farverig og levende. I teksten forekommer der meget billedsprog, det er sætninger som ’’Du danske friske strand’’,’’ Du danske sprog, du er min moders stemme’ ’,’’ med vilde svaners rede’’ og’’ I grønne øer, mit hjertes hjem hernede’’. Disse sætninger er billede sprog,...

Words: 674 - Pages: 3

Free Essay

Babettes Gæstebud

...Karen Blixens gæstebud Bogens titel er: Babettes gæstebud Forfatter: Karen Blixen Genre: Novelle Udgivet: Først udgivet på engelsk i Ladies’ Home Journal i 1950. I 1952 blev den oversat til dansk, hvor den senere blev oversat af Karen Blinxen selv. Babettes gæstebud handler om Babette der flygtede fra borgerkrigen i frankrig til den lille fjordby Berlevåg i Norge. Hun står brat foran de to provstedøtre Martine (den ældste) og Philipha, som nogle af de kønneste piger i landsbyen. Babette bor i 14 år hos de to provsdøtre, hvor hun er tjenestepige for dem. Hun laver udelukkende øllebrød og klippefisk for dem. Babette modtager en dag et brev fra frankrig, hvilket kommer til søstrenes store forbavselse, da hun ikke på de 14 år har modtaget et enkelt brev. I brevet står der at hun har vundet 10000 fancs. Babette beder de to søstre om lov til at blive til den dag, deres far ville være blevet 100 år, så hun kan lave et festmåltid til dem og deres fars ”disciple”. Hun forlanger at betale for maden selv, og rejser ned til sin nevø for at bestille de franske madvarer og vin, som hun skal bruge til sit måltid. Gæsterne kommer til det gule hus i den norske fjordby, for at mindes provsen, og det måltid de nu er inviteret til. Babettes talent overrakser de tolv gæster til måltidet, og den udsygte vin der blev serveret, da mange til bords blev yderst kærlige og gamle fjendskaber brydes. Til bords var general Löwenhielm, som fandt maden mest interessant af alle der var til stede.......

Words: 1008 - Pages: 5

Free Essay

Seks

...jDownloadet fra Opgaver.com 6. juni 2008 Line Reib Hansen & Ann-Sofie Elmaa Hanstad Radiatorprojektet – skriftlig opgave ”Sex” Novellesamlingen ”Radiator” er skrevet af Jan Sonnergaard. Novellesamlingen består af 10 noveller, som alle foregår i København, hvor omgivelserne er barske. Personerne i samlingen hører alle til samfundets økonomisk svageste, bestående af studerende, arbejdsløse, lavt lønnede med dårlige jobs osv. Novellen er socialrealistisk med et meget sortseende livssyn. Vi får et indblik i hvordan de lavt stillede føler sig nedrakket af samfundet, og på den måde er utilfredse med deres liv. Jan Sonnergaards valg af titel skyldes, at en forfatter ved navn Niels Frank engang har sagt, at han aldrig ville bruge ord som brødrister og radiator i et digt. Dette var Sonnergaard blevet utrolig gal over. Han startede med at skrive et udkast til en kronik og bagefter en novelle. Men han syntes ikke at det hjalp, det var ikke nok. Han var sur over, at nogen havde talt så nedværdigende om at kalde sine tekster almindelige ting. Navnet radiator er en almindelig genstand, som alle mennesker har i hjemmet. Ligeså almindelig som en radiator er, er det at være svag i samfundet, og det er det Jan Sonnergaards vil gøre os opmærksomme på i hans novellesamling. Derfor besluttede han til sidst at skrive en hel bog, med denne titel. Titlen har nu også en anden pointe. En radiator er definitivt socialrealistisk, og det var Jan Sonnergaards mål at skrive en bog om nogle af de......

Words: 1806 - Pages: 8

Free Essay

Hc Andersen

...egen fortællestil, ved at skrive om nogle bestemte temaer. H.C. Andersen havde sin helt egen fortællestil, så man næsten altid kan genkende, når det er en H.C. Andersen-tekst, man læser. Eksempler på hans særlige fortællestil er: barnlig skrivestil, billedsprog, bogstavrim, humor, kyssene, latteren, talesprog, opremsninger. Karen Blixen Af journalist og cand.mag. Karina Søby Madsen, iBureauet/Dagbladet Information. Opdateret af stud.mag. Ida Winther-Jensen 2013 Skrive- og fortællestil Danner bl.a. menuoversigten Det er noget ganske særligt at læse Karen Blixen, fordi hendes sprog i den grad er mættet af sproglige vignetter i form af symboler, sammenligninger og metaforer. Sproget bærer præg af lange snørklede sætninger og gammeldags sprogbrug, og de metaforer, der benyttes, er så lette og luftige, at man uvægerligt bliver forført ind i sproget og ind i de Blixenske fortællinger. Fortællestilen trækker på solide traditioner i verdenslitteraturen, blandt andet den mundtlige fortælletradition, gotik og eventyret. Eksempelvis er Blixen stærkt inspireret af ”Tusind og én nat” og dennes fortæller Sheherezade. Værkerne er fyldt med intertekstuelle referencer til verdenshistorien, blandt andet Bibelen, klassisk litteratur, Kierkegaard, Shakespeare, Goethe og St. St. Blicher. Blixen lader sig ikke snære af restriktioner i forhold til, hvad man stilistisk kan og ikke kan. Hun formår altid at sprænge rammerne, eksempelvis via spring i tid og rum, allusioners forskydninger og......

Words: 2125 - Pages: 9

Free Essay

Øm Abbey

...1. Problemformulering Med udgangspunk i ”Øm Klosters Krønike” fra 1165-1267 vil opgaven analysere hvilke konflikter som Cistercienserordnen havde med biskopperne af Århus. Herudover præsenteres baggrunden for deres virke i Danmark og forståelsen af kilden til konflikten diskuteres. 2. Indledning Klostervæsenet opstod i Østen for mennesker, der havde forsaget det verdslige liv og søgt ud i ødemarkens ensomhed for at dyrke Gud ved bøn og askese, mens andre forsøgte at undslippe det verdslige ved flugt. Den første ordnen der kom til Danmark var Benediktinerordnen og efter den kom Cistercienserordnen. Sidstnævnte blev stiftet som reaktion på benediktinernes overvældende pragtudfoldelse i bygninger og gudstjenesteformer samt en snigende magelighed. Øm Kloster blev oprettet i en tid præget af uroligheder i Danmark. I den forbindelse opstod der en række stridigheder mellem klosteret og biskopperne af Århus blandt andet om dispositionsret over jord og gæsteri. Oprettelsen af klosteret betød konflikter omkring dispositionsret over jord. Konflikterne eskalerede imidlertid under biskop Tyge I af Århus. Dispositionsretten over jorden er spændende at se på især fordi 1100-tallet tilhørte omkring en tredjedel af jorden klostre. Der var ikke mange verdslige der ejede så meget jord som klostrene; dette betød at klostrene var en del af samfundets økonomiske rygrad. Tidsafgrænsningen er sat til perioden mellem 1165 til ca. 1267. I klostrene formede munkene deres egen lille familie og i......

Words: 7637 - Pages: 31

Free Essay

Communication Barrier

...Communication barriers in public discourse Document Design 4(1), 22–41 © 2003 by John Benjamins Publishing Co. 23 Inger Askehave and Karen Korning Zethsen Communication barriers in public discourse The patient package insert Keywords: Public communication, asymmetrical communication, target group, genre, patient package inserts The production of expert-to-layperson documents in private and public companies is an area of research that is gradually gaining ground in research communities throughout the world. This article discusses the nature of public communication written by experts or semiexperts and aimed at a large and heterogeneous audience, often potentially the entire population of a country. The article analyzes common barriers to this kind of communication, and considers topics such as the implications of very broad target groups, expertto-layperson communication and the legislative introduction of mandatory genres as opposed to genres which have evolved naturally over time. The case of the patient package insert is outlined as a prototypical example of ‘public communication’ su¬ering from the problems brought about by the existence of these common barriers. Introduction Public documents have long been considered problematic and have attracted the interest of document designers and discourse analysts, not to mention entire movements such as the Plain English Movement. Numerous organizations, committees, and boards have been set up at national and......

Words: 11535 - Pages: 47

Free Essay

Jan Sonegaard

...M for morder M for mobning En tæt sproglig tekstanalyse af novellerne William og Polterabend af Jan Sonnergaard 1 M for morder M for mobning En tæt sproglig tekstanalyse af novellerne William og Polterabend af Jan Sonnergaard ”Og hver gang Simon blev udstillet, skulle han drikke dobbeltøl, og det flød ned over skjorten, og man råbte skååål. Han fik også ordre til at drikke Gammel Dansk, men det gled ikke ned hurtigt nok, så Allan måtte holde Simon for næsen, mens Knud pressede munden op og hældte ned i det nu helt åbne og forsvarsløse svælg. Dansk E2006 Institut for sprog og kultur RUC Af:  Jonas Mølgaard­Asmussen, Johan Christian Clasen og Maja Quist Hansen Vejleder: Lars Heltoft 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning....................................................................................................................... ..................4 Analysematerialet: William og Polterabend............................................................................. .......5 2. Metode....................................................................................................................... .......................6 Videnskabsteoretisk udgangspunkt..................................................................... ............................6 Uddybende projektmetode........................................................................................................ .......6 3. Teori........................................................

Words: 39666 - Pages: 159

Free Essay

History

...... '" • ... , :''jr; i al 2. o· Siden »Fyrsten« blev udgivet 1532 (tyve år efter den blev skrevet), har værket været ombrust af stærkt følelsesladet debat, dybt forkætret og højt beundret, i lige grad til inspiration for Shakespeare som for Hitler. »Fyrsten« er en lærebog i statsmandskunst, skrevet ..i en pessimistisk krisetid, og med opskrift på hvordan' .. krisen kan løses. I bogen fremfører Machiavelli s...in berømte og berygtede tanke om, at målet helliger. ";nidlerne, at f.eks. vold kan være berettiget til at opnå • ~.; magt i en given situation. . Problemstillingen har levet siden, hvad historien . Hm taler sit alt for tydelige sprog om, og »Fyrsten« er ;?i .stadig et af de mest kontroversielle værker i verdens-' . litteraturen. ~ -~~ ~ f I.· jt: ", .p ~~, .! .~..;:- ., '. I l,· ~~ . --. ~II~' - --­ s:, "~ :-"'-"'"-","~_ ."-.,, ," "-,-- _ stærkere. Det koster ikke erobreren store anstrengelser ar vinde de svage, da de gerne tilslutter sig en ny hersker, og passer han på, at de ikke får for megen indflydelse og magt, kan han let med sine egne stridskræfter og ved de svages hjælp holde landets mægtige nede og herske over dem. Men den, som ikke passer på her, vil nemr tabe, hvad han har vundet, og så længe han bevarer de nye be­ siddelser, kun have evige vanskeligheder og ærgrelser. Romerne har i deres provinser taget hensyn til dette. De oprettede kolonier, srøttede......

Words: 16448 - Pages: 66

Free Essay

Noter 1.G

...Kortfilm, d. 16/08/2012 Gruppe 7, min gruppe, har om den syvende parameter – helhed. Uvæsentligt: Da Marianna blev stukket af en myg. Helhed: At den slutter godt, Marianna går tilbage til Morten. Vellykket: Fordi hvis det havde været Morten, der var gået over til Marianna var de døde, men det var omvendt. Så de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig......

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807

Free Essay

Alex

...Indhold Indhold  Vejledning 1. Artikler 1.1 Ubestemt artikel  1.2 Bestemt artikel  1.2.1 Forbindelsen de + bestemt artikel  1.2.2 Forbindelsen à + bestemt artikel    1.3 Artsartikel 1.4 Delingsartikel 1.4.1 Reduceret delingsartikel efter angivelse af mængde/antal  1.4.2 Reduceret delingsartikel efter nægtelse 1.5 Artiklernes brug 1.5.1 Bestemt artikel bruges i modsætning til dansk  1.5.2 Ubestemt artikel i særlige tilfælde  1.5.3 Faste udtryk uden artikel 2. Substantiver 2.1 Køn 2.1.1 Regler for køn  2.1.2 Substantiver m/f  2.1.3 Substantiver med/uden hunkønsform 2.2 Flertal 2.2.1 Uregelmæssigheder  2.2.2 Substantiver, som er ental  2.2.3 Substantiver, som er flertal 2.3 Genitiv og dativ 2.3.1 Genitiv, ejendoms- og tilhørsforhold  2.3.2 Dativ, hensynsled 2.4 Egennavne 2.4.1 Geografiske navne  2.4.2 Menneskeskabte ting  2.4.3 Forkortelsesord 2.5 Substantiver med konsonantisk h 3. Adjektiver 3.1 Bøjning i køn og tal 3.1.1 Uregelmæssigheder (adj. og sb) mht. køn og tal 3.2 Adjektivernes gradbøjning 3.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 3.3 Adjektivernes placering 3.3.1 Elementære adjektiver  3.3.2 Adjektiver med forskellig betydning 3.4 Substantiverede adjektiver  3.5 Sprog og nationalitet 4. Adverbier 4.1 Dannelse af adverbier 4.1.1 Uregelmæssig adverbiumsdannelse 4.2 Adverbiernes gradbøjning 4.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 4.3 Fødte adverbier 4.3.1 Gradsadverbier og......

Words: 45370 - Pages: 182

Free Essay

Srp Håndbog

...SRP-bogen 2010 Den ultimative hjælp til Studieretningsprojektet NIELS RANDBO BACK JEAN-CHRISTOPHE BALMISSE ISBN 978-87-993576-2-8 Alleroed Gymnasium Indholdsfortegnelse INDLEDNING ................................................................................................. 1 EN FLYVENDE START............................................................................................ 1 STORE AMBITIONER ............................................................................................ 2 BOGENS OPDELING ............................................................................................. 2 KAPITEL 1 VALG AF FAG OG EMNE ............................................................... 4 VALG AF FAG ..................................................................................................... 4 Faglærernes oplæg ................................................................................... 5 Sammenhæng mellem fagene .................................................................. 5 Fag eller emne først? ................................................................................ 5 Det endelig valg af fag .............................................................................. 6 VALG AF EMNE/OMRÅDE ..................................................................................... 6 Processen op til skriveugerne.................................................................... 6 Hvad må jeg vælge som emne? .....................

Words: 29844 - Pages: 120

Free Essay

Law Acase

...Grundlæggende Skatteret – særtryk 2011 Henrik Dam Henrik Gam Kjeld Hemmingsen Jacob Graff Nielsen Grundlæggende Skatteret 2011 3. udgave, 1. oplag © 2011 Magnus Informatik A/S Palægade 4, 1261 København K Tlf. 70 20 33 14 Telefax 33 96 01 01 E-mail: magnus@magnus.dk www.magnus.dk Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret Layout og planlægning: Charlotte Illum Omslag: Klausen+Partners, Frederiksberg Tryk: rosendahls print•design•media ISBN: 978-87-7762-934-1 ISSN: 1903-735X Forord til særtryk Kære læser, Du sidder nu med et særtryk af Grundlæggende Skatteret 2011, kapitel VIIIXIV. Vi har lavet særtrykket, da der er graverende fejl i disse kapitler. Dette skyldes udelukkende fejl i vores interne produktionsproces, og vi påtager os det fulde ansvar herfor. Vi beklager selvfølgelig dybt den ulejlighed, både læsere og forfattere er blevet påført i denne forbindelse. Særtrykket skal bruges i stedet for kapitel VIII-XIV i Grundlæggende Skatteret 2011, 3. udgave, 1. oplag. Dorte Carlsson Redaktionschef © Magnus Informatik 3 Forkortelser AAL ABL AMFL AL APSL ASL BAL BEK CIR DEP DSL DSKL EBL EBSL EFD EFT EKL EVSL FBL FUL GRL H eller HD IFL IFORE KGL KKSL KOM KSL LBK LL LSI LSR LSRM LV 4 Arve- og gaveafgiftsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Afskrivningsloven Anpartselskabsloven Aktieselskabsloven Boafgiftsloven......

Words: 49704 - Pages: 199