Free Essay

Starten På Det Politiske Liv

In: Historical Events

Submitted By splatsara
Words 311
Pages 2
Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven

Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som skulle udarbejde Danmarks Grundlov, en fjerdedel af forsamlingen blev valgt af kongen, og de resterende 114 blev valgt af folket ved almindelig valgret*. I 1849 underskrev kong Frederik 7 Danmarks første Grundlov. Den kaldes Junigrundloven. Grundloven fastslog bl.a., at Rigsdagen blev delt i to kamre: Folketinget og Landstinget

--------------------------------------------
[ 1 ]. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-danske-demokrati-fra-1849/
[ 2 ]. Horstbøll, Henrik m.fl. s. 45-46
[ 3 ]. Horstbøll, Henrik m.fl. s. 48-50

Similar Documents

Free Essay

The Rising of the 3rd Empire

...verdenshistorien. Partiet leder, Adolf Hitler, som blev under "demokratiske" omstændigheder, valgt ind i den Tyske regering. Hitler formod at manipulere et helt folkefærd, og brugte deres støtte og kærlighed, til sin egen fordel. Vejen til magten var dog ikke 100% demokratisk. F. eks, gjorde Hitler brug af propaganda, væbnet demonstrationer og raceforfølgelse. Opgaveformulering. I 1933 blev Hitler udnævnt til rigskansler i Tyskland, selvom nazisterne få år forinden havde været et marginalt parti med en vælgertilslutning på kun få procent. Formålet med denne opgave er, at belyse og analysere hvordan denne udvikling fandt sted. I analysen vil jeg blandt andet inddrage Tysklands økonomi, politik og kultur, 1. Verdenskrig, børskrakket i 1929, samt Hitlers retoriske evner. Redegørelse Jeg vil gerne gøre rede for, hvordan det var Hitler gik fra at være soldat under 1. Verdenskrig - til Rigskansler. Herunder vil jeg også gerne påpege hvilke elementer der gjorde det muligt for Hitler at opnå den magt han fik opnået. Elementer såsom; den franske invasion, SA, den fascistiske magtovertagelse i Italien samt børskrakket i 1929. 1. Verdenskrig Tysklands nederlag...

Words: 2832 - Pages: 12

Premium Essay

The Berlin Wall

...Abstract This paper examines the reasons for the construction of The Berlin Wall, and the inner and outer factors that resulted in the destruction of The Berlin Wall. This paper will furthermore assess the consequences for the East Germans when The Berlin Wall was destroyed. Through looking at many sources and carefully selecting the most important ones, it revealed an interesting part of European history. By examining various factors such as the inner and outer factors regarding the destruction of The Berlin Wall, the paper revealed how much the people suffered during the Soviet Union’s rule in Eastern Europe. In the search for some reliable sources, the study stumbled upon an article in a Danish newspaper, who had a special issue in 2009. The article revealed many interesting stories both found by the journalist and by interweaving regular East Germans. The result of this paper is a thorough exposition of the “how’s” and “why’s” that surround the subject of The Berlin Wall. Indholdsfortegnelse Indledning 1 Redegørelse for Berlinmurens opførsel 2 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 2 Arbejder- og bondestaten 2 Grebet strammer i DDR 3 Arbejderopstanden 1953 4 Indhentning og overhaling 5 Muren bygges 5 Analyse af Berlinmurens fald 6 Indre faktorer 6 Ydre faktorer 8 Stemningen i DDR 10 Vurdering af konsekvenserne af Berlinmurens fald 10 Et nyt verdensbillede 10 Den Første fase 11 Den Anden fase 11 Den Tredje......

Words: 5321 - Pages: 22

Free Essay

Velfærdsstat

...konsekvenserne af markedsfejl (monopoler, arbejdsløshed og inflation), herunder sikre en garanteret minimumlevestandard. I Danmark er det politisk bestemt, at fx børnepasning, ældreomsorg, sundhed og uddannelse primært er opgaver for staten. Sådan er det ikke i alle lande. Fx har man i Tyskland det, der kaldes for gensidig forsørgerpligt, hvilket betyder, at forældrene i starten af børnenes liv (barndom og ungdom) er forsørgere, men når de bliver gamle, påhviler det børnene at tage sig af deres forældre. Det civile samfund i Tyskland er således helt anderledes ansvarlig for, at den ældre generation har en form for velfærd. I Danmark overlader vi det primært til staten at varetage omsorgen for de ældre borgere. Denne og mange andre forskelle på velfærdsstater skyldes de beslutninger, som politikerne træffer, ideologiske holdninger og værdier om, hvordan samfundet er og bør se ud. Et afgørende skridt i retning af den velfærdsstat, som vi kender i dag, blev taget i 1933, hvor man vedtog Steinckes socialreform. Det banebrydende ved denne socialreform var, at man samlede alle hidtidige sociallove i fire lov komplekser, der tydeliggjorde de sociale rettigheder, altså hvilke borgere der kunne dækkes, og hvordan dækningsgraden var. På nær aldersrenten (pension) og den offentlige forsorg, det, vi i dag kalder for socialhjælp (bistand), byggede socialreformen på forsikringsprincippet. Men netop tydeliggørelsen af de sociale rettigheder betød, at opfyldte en person visse...

Words: 2321 - Pages: 10

Free Essay

On the Other Hand

...Locke……………………………………………………………………………………5 Warren og Brandeis………………………………………………………………………… 8 Krig og den bekostninger………...……………………………………………………………………9 Modstanden mod skatter…………………………………………………………………………….12 Benjamin Franklin og afgifter………...…………………………………………………...13 Uafhængighedserklæringen…………………………………………………………………………16 Retorisk analyse af Uafhængighedserklæringen..……………………………………...17 Diskussion……………………………………………………………………………………………. 21 Konklusion…………………………………………………………………………………………….22 Litteraturliste…………………………………………………………………………………………..23 Prolog Hvis man hævder at de engelske kolonister i de amerikanske kolonier definerede sig som et selvstændigt folk, og ikke som englændere, bør man kigge nøje på de begivenheder der gik forud for revolutionen, og ikke kun hvad amerikanerne føler om sig selv som en nation i dag. Der er et hav af faktorer som nærmest gjorde revolutionen uundgåelig for de utilfredse kolonister. Selvom historiens gang tog til i anden halvdel af 1700- tallet, var der en længere periode med utilfredshed, som strakte sig over...

Words: 6250 - Pages: 25

Free Essay

Apartheid

...FN’s indflydelse på Sydafrika 8 Nelson Mandela 11 Konklusion 13 Kildeangivelser 15 Bilag 1 16 Bilag 2 17 Indledning Min motivation for at skrive denne opgave, kom ved at jeg fik Mandela skrevet af Nelson Mandela i bog, som gave her til jul. Og den har fanget min interesse, og tidligere har jeg også været grebet af racismen der foregik i USA. Og nu senere er interessen faldet på situationen i Sydafrika. Og nu er vi i det 21. århundrede og der er stadig spor fra apartheiden. I min større skriftlige opgave har jeg derfor valgt at skrive om apartheid. Jeg vil starte med at kort at beskrive og redegøre for hvad apartheiden indebar og hvilke konsekvenser den havde for det sorte folk i Sydafrika. Dernæst vil jeg analysere hvordan omverdenen så på Sydafrikas politiker, herunder det pres FN pålagde Sydafrika, med diverse boykots og sanktioner, både økonomisk og kulturelt. Endeligt vil jeg vurdere Nelson Mandelas rolle og betydning for at, Sydafrika kunne finde tilbage til et Sydafrika hvor race og farve ikke spiller nogen rolle, et Sydafrika der kan modtage internationalt anerkendelse i stedet for internationalt afsky. Slutteligt vil jeg komme med min egen mening om, jeg nu synes det var godt det økonomiske og kulturelle pres FN og omverdenen lagde på Sydafrika. Endeligt forklare min mening om Mandelas indsats og engagement mod en forenet Sydafrika. Apartheid – Race adskillelse Apartheid er det ord som er forbundet til Sydamerika. Bogstaveligt talt betyder det......

Words: 5028 - Pages: 21

Free Essay

Blabla

...forelæsningsrække blev et tilløbsstykke og startskuddet til det, vi kalder det moderne gennembrud. Den unge mand var Georg Brandes, nyuddannet litteraturmagister, der efter en inspirationsrejse til Frankrig havde indledt et forskningsprojekt, der kom til at bære titlen Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur. I Frankrig havde Brandes lært, at også forfatteren måtte gå videnskabeligt og kritisk til værks. Men sådan så den danske litteratur overhovedet ikke ud. Mens den europæiske litteratur forholdt sig til tilværelsens barske realiteter, skrev danskerne harmløse eventyr, nydelige naturdigte, salmer og vaudeviller. Det er her, Brandes ønsker at sætte ind: Det, at en litteratur lever, viser sig i, at den sætter problemer under debat. Og det var netop det, den romantiske litteratur undlod. Det var især den herskende (dobbelt)moral, Brandes var ude på at få ændret, og som ateist fik han fra starten den samlede folkekirke imod sig. På grund af sine synspunkter fik Brandes ikke det professorat på universitetet, som blev ledigt i 1872, og i protest flyttede han til Berlin i perioden 1877-82. Professor blev han dog. Efter det politiske systemskifte i 1901 var de tanker, Brandes havde hentet med hjem fra udlandet, modnet i folks bevidsthed, og det gjorde, at man gav ham status af professor med tilhørende løn. Her bringes hans programerklæringer fra 1871: af ”Indledningsforelæsning” til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Literatur (1871) Der vil vel uden......

Words: 1146 - Pages: 5

Free Essay

The Sandwich Factory

...experienced himself. The study discusses whether or not the USA has learned something from their failure in Vietnam, compared to how they handle the war in Iraq. It concludes that the Vietnam War had a great impact on the way of thinking for many young men and woman from that time, and that it had a horrible influence on the soldiers – who had very high suicide rates among them in the time after the war. It also concludes that there are too many similarities between Vietnam and Iraq, and that this can be a bad thing for the USA. Indholdsfortegnelse Abstract 1 Indledning 2 Krigen på hjemmefronten 3 Mediedækningen 4 Anti-krigsbevægelsen 5 My Lai Massakren 7 The Things They Carried 8 ”Spin” 8 ”Enemies” & ”Friends” 9 ”The Man I Killed” & ”Ambush” 10 ”Speaking of Courage” 12 ”Notes” 14 “The Lives of the Dead” 15 The Vietnam in Me 16 Irak: Det Nye Vietnam? 18 Konklusion 20 Litteraturliste 22 BILAG 1 23 BILAG 2 24...

Words: 9791 - Pages: 40

Free Essay

Examination Assignment Social Studies

...er så stor en del af individet, vil familiens uddannelses niveau spille en rolle for individet. * Venner Venner og bekendte udgør den sekundærer socialisering, venner er med til at forme og skabe individet. Et individ er stærkt afhængig af interaktion med andre mennesker, derved er vennerne med til at forme et individ ud fra disse interaktioner. * Miljø Miljøet skaber rammerne for et individ, et individ vil formenligt færdes i de områder som individet er vokset op i, og senere finde sine egne miljøer. Individet vil for det meste og socialisere sig med andre mennesker fra det sammen miljø. * Skole Skolen er et vigtig sted, hvor den sekundære socialisation primært finder sted. Skolen er et af de første steder, hvor et individ begynder at få venner og begynder at socialisere sig med andre mennesker og derved begynde at skabe en identitet. * Stræben efter succes Alle mennesker har en almen stræben efter at få succes i sit liv. Det kan være drivkraften for menneske til at enten at være normbryder eller bare prøve at klare sig godt i livet. Dette kan også bliver fremprovokeret af bl.a. familie og venner 1.b * Kvinder har en tendens til at stemme mere rødt end mænd Rødblok: S, RV, SF, EL (A, B, F, Ø) Blåblok: K, DF, V, LA, KD (C, O, V, Y, K) Kvinderne vil have en venstrefløj med 54 % af stemmerne og en højrefløj med 46 % af stemmerne. Mændene vil have en venstre have en venstrefløj med 42.2 % af stemmerne og en...

Words: 2574 - Pages: 11

Free Essay

Noter 1.G

...af en myg. Helhed: At den slutter godt, Marianna går tilbage til Morten. Vellykket: Fordi hvis det havde været Morten, der var gået over til Marianna var de døde, men det var omvendt. Så de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig huset, og så ringer døren på. Så man ved ikke hvor kvinden går hen, man ved ikke om hun forlader manden fuldstændig, eller......

Words: 21864 - Pages: 88

Free Essay

Danish - History Assignment

...og tvangsopdragelse på 6te afdeling side 5 - 6. VII. Kønsidentitet på 6te afdeling side 6 - 7. VIII. Det psykiatriske behandlingssystem gennem tiden side 7 - 8. IX. Konklusion side 8 - 9. Trine Halkjær 2.f Indledning. Amalie Skram, der levede fra midt 1800-tallet til starten af 1900-tallet, var en norsk forfatter, der senere bosatte sig i Danmark. Hun blev kendt som en af de største naturalistiske forfattere, der satte fokus på den undertrykte kvinde i det patriarkalske samfund, hvor manden var det absolutte overhoved. Hun skrev ofte sine romaner ud fra egne oplevelser altså selvbiografiske. Blandt andet debuterede hun med romanen “Constance Ring”, der kan relateres til hendes første ulykkelige ægteskab. I “Professor Hieronimus” skrevet af Amalie Skram i , fortælles der om den undertrykkelse kvinderne på 6te afdeling udsættes for, af den magtliderlige professor, der fører sine egne autoritære behandlingsformer. Amalie Skram var altså med sine bøger med til at sætte fokus på de åbenlyse problemer i det samfund, hun levede i og skabe en debat om kvindernes stilling.1 Amalie Skram var selv indlagt på kommunehospitalets sindssygeafdeling under den dengang anerkendte psykiater Knud Pontoppidans, der deler meget klare referencer med Professor Hieronimus. Det er netop derfor jeg har valgt at læse denne roman, da jeg finder det interessant at læse en kvindes egen fortælling om det psykiatriske behandlingssystem, som hun stærkt kritiserer. Denne roman (og “På Sct. Jørgen”)......

Words: 3863 - Pages: 16

Free Essay

Dasdasd

...Uddannelse Fællesdelen Besvarelserne af opgaverne 1a, 1b og 1c må samlet maksimalt fylde 1000 ord (ca. 2 A4 sider). 1a. Opstil en model, der indeholder fem faktorer, der kan forklare det mønster, som kan udledes af figur 1. Modellen skal understøttes af faglige begrundelser. Figur 1. Andel 25-årige som har eller er i gang med en lang videregående uddannelse (LVU) fordelt på forældrenes uddannelse. 2009. Procent. Kilde: Jonas Schytz Juul. ”Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden”. AE-rådet. 3. april 2011. Note: KVU: Kort videregående uddannelse. MVU: Mellemlang videregående uddannelse. LVU: Lang videregående uddannelse. 1 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre, der fremgår af tabel 1. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse. Tabel 1. Partivalg fordelt på køn og uddannelse. Folketingsvalget 2007. Procent. Mænd S RV K SF KD DF LA V EL Total Ingen uddannelse 27.1 3.8 7.4 15.6 0.9 14.1 2.4 24.7 4.1 100 Afsluttet erhvervsuddannelse Videregående uddannelse af kort varighed Videregående uddannelse af lang varighed 27.2 2.7 10.9 9.6 0.4 12.6 1.3 32.7 2.7 100 17.8 4.0 13.2 9.8 0.6 12.1 3.4 34.5 4.6 100 12.9 12.1 18.9 16.1 2.1 4.6 7.1 22.1 3.9 100 Mænd i alt 21.8 4.7 12.4 12.2 0.9 11.2 3.3 30.0 3.5 100 Ingen uddannelse ...

Words: 3104 - Pages: 13

Free Essay

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807

Free Essay

American Psycho and the Culture of Narcissism

...a work of fiction, the novel provides a comprehensive picture of the yuppie-environment in the 80’s. At last, the paper discusses whether or not the theme of the novel is still present in modern-day society and whether or not the narcissistic tendencies are a subject of concern. By comparing the novel to the theories of Christopher Lasch, Lars Lundmann Jensen and more, as well as empirical data, the paper concludes that narcissism in postmodern society is very much present. The new technology has provided the individual with new possibilities for self-promotion, especially through the extensive use of social media. Indholdsfortegnelse En lille appetitvækker 1 Et forsøg på en definition af begrebet narcissisme 2 En senmoderne teori af Christopher Lasch 3 En naturlig udvikling i det senmoderne samfund 5 En psykopats bekendelser 7 En upålidelig fortæller? 8 En kronologisk fortælling med uregelmæssigheder 9 Et bevidst valg af redundante og overflødige beskrivelser 10 En samfundskritisk satire 11 En meningsløs...

Words: 8161 - Pages: 33

Free Essay

Landbrugshistorie

...andelsbevægelsen, derfor behandler vi også den i opgaven. Udviklingen blev fortsat i 1900-tallet, hvor vi kigger på hvordan landbruget klarede sig i krigs- og krisetid. Vi vil generelt også komme ind på forandringer i ejendomsforhold og dyrkningsmetoder. Én af årsagerne til de omfattende landboreformer i 1700-tallet kan læses i en forordning fra d. 23.4.1781 om udskiftning og udflytning: ”Vi, Christian den syvende, gøre alle vitterligt: At som agerdyrkningen, næst den allerhøjestes velsignelse, er grundstøtten for vort riges Danmarks velstand; så … Vi have derfor først opmuntret til og siden befalet fællesskabets ophævelse, som det første og væsentligste skridt til landvæsenets og agerdyrkningens dermed forbundne forbedring." [1] 1. Landboreformerne 1.1. Kort rids over tiden op til landboreformerne 1.1.1. Landsbyer Situationen på landet i Danmark så således ud at, gårdejerne var samlet i et landsbyejerlav, hvor de enkelte gårdejere havde retten til en andel af landsbyens jorder. Hvis der fx var 15 gårde, fik hver gårdejer 1/15 af landsbyens jord. Ved agerjord blev hver gårdmands jord opdelt med et reb. Ofte fik hver gårdejer 50-100 små aflange jordlodder, der var ½ td. stor (se bilag 1). Disse jordlodder lå spredt over hele bymarken således at alle gårdmænd på denne måde fik et lige antal gode og mindre gode jordlodder. Denne metode at opdele jord på krævede en tilrettelæggelse af dyrkningsrytmer, således at så-, høst- og græsningstider kunne organiseres.......

Words: 4127 - Pages: 17

Free Essay

Lol Danmarks Finanslov 2016

...Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2016 (19. november 2015) 1 Aftale om finansloven for 2016 Ny Regeringens kasseeftersyn fra august 2015 viste, at de offentlige finanser var svækket med 3 mia. kr. i 2016 og hvert af de følgende år frem mod 2020. Dermed var de offentlige finanser i mindre god stand end ventet før folketingsvalget. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er afgørende, at der er tillid til dansk økonomi og styr på de offentlige finanser. Med Aftale om finansloven for 2016 styrkes de offentlige finanser med 5 mia. kr. i 2016 og underskuddet på den strukturelle saldo reduceres til 0,4 pct. af BNP. Det bringer dansk økonomi i bedre afstand til budgetlovens krav og samtidigt et skridt tættere på målet om strukturel balance i 2020. De offentlige indtægter og udgifter kan udvikle sig anderledes end forventet, hvilket giver en vis usikkerhed omkring skønnet for de offentlige finanser og underskuddet på den strukturelle saldo. Afstand til budgetlovens grænse mindsker risikoen for, at der skal foretages betydelige og pludselige stramninger af den offentlige økonomi. De stramme økonomiske rammer i 2016 indebærer, at der ikke på forhånd har været råderum til nye initiativer på finansloven for 2016. Alle nye initiativer er derfor finansieret krone for krone via omprioriteringer og budgetforbedringer. Aftaleparterne...

Words: 7413 - Pages: 30