Free Essay

Student

In: Science

Submitted By kenimato
Words 5511
Pages 23
Hapja e Programit Word

Hapja e programit Word mund të bëhet në disa mënyra, mirëpo ne do ti tregojmë vetëm tri prej tyre: Mënyra e parë:
1. START / 2. All Programs / 3. Microsoft Office / 4. Microsoft officeWord 2003 ❖ Figura në vazhdim

[pic]

Mënyra e dytë:

Nëse ikona e programit word është në desktop e hapim ikonën dhe si rezultat hapet programi. ❖ Figura në vazhdim ikona e programit word [pic]

Mënyra e tretë

START/ Run ,si rezultat hapet korniza Run,pastaj në fushën Open shënojm emrin e programit Winword dhe shtypim OK ❖ Figura në vazhdim [pic] Dritarja e Programit Word Pas hapjes së programit dritarja e wordi duket si në figurën në vazhdim,në të cilën i kemi dhënë dia emertime të pjesëve kryesore të dritares. ❖ Figura në vazhdim

[pic]

Sqarim:
Dritarja e wordit nuk duket çdo herë kështu kjo pamje e dritares mund te ndërrohet sipas kërkesës së shfrytëzuesit të kompjuterit.Psh: dritaren mundemi ta zvogëlojmë apo ta zmadhojmë,ti shtojmë apo te eliminojmë shiritat me vegla ,vizorja e cila duket ne dritare po ashtu mundet te eliminohet prej dritares, ndërsa shiritat rrëshqitës te cilët shërbejnë për te par tërë përmbajtje e dritare janë te përhershëm ne dritare.

Në vazhdim të këtij materiali do të mundohemi të sqarojmë disa veprime më kryesore të cilat mund të kryhen duke e shfrytëzuar këtë program.

VIZORJA

Vizorja e cila gjendet në pjesën e sipërme dhe ne anën e djathtë te dritares shërbe për matjen dhe gjerësinë e tekstit dhe pjesëve tjera brenda dokumentit që shkruhet.
Nëse nuk gjendet vizorja ne dritaren e Wordt për të vendosur veprojmë në këtë mënyrë: View/Ruler duhet te shtohet tiku [pic] , kur dëshirojmë që në dritaren e wordit mos ta shohim vizoren mbi opsionin Ruler e hjekum tikun.
[pic]

[pic]
Shiritat me Vegla

Shirita me vegla quhen ata shirita që gjinden për rreth dritares së Wordit.Në programin Word ka disa lloje te shiritave të cilët kanë funksion të caktuar, mirëpo disa prej tyre përdoren më tepër si:

Shiriti standard [pic]

Shiriti për formatizim [pic]

Shiriti i tabelave [pic]

Shiriti për vizatim [pic]

Vendosja apo eliminimi i shiritave nga dritarja e wordit

Bëhet përmes menysë: View / Toolbars, pastaj nga nënmenyja që hapet mbi emrin e shiritit shtypim tastin e majtë për ta vendosur apo eliminuar tikun[pic] pra kur tiku është para shiriti me të kuptojmë se shirit gjendet ne dritaren e Wordit dhe në qoftëse ne shtypim tastin e majtë psh:mbi shiritin [pic] atëherë tiku hjeket [pic] dhe po ashtu hjeket edhe shiriti nga dritarja e wordit. Nëse dëshirojmë ta vendosim shiritin në dritaren e Wordit atëherë veprojmë ngjashëm vetëm pran emrit te shiritit e shtojmë tikun .

❖ Figura në vazhdim tregon se si është hjekë tiku dhe është vendosur prapë mbi Standard

[pic] [pic]

Zhvendosja e Shiritave

Shiritat të cilët gjinden ne dritaren e Wordit mund ti zhvendosim prej një vendi në vendin tjetër dhe gjatë zhvendosjes shiritat marrin forma të ndryshme. Ne po e tregojmë procedurën se si zhvendoset një shirit pasi që procedura edhe për te tjerët shirita është e njëjtë .

Zhvendosja e shiritit bëhet ne këtë mënyrë:
Vendosemi ne skajin e majtë te shiriti ku zakonisht shiriti me vegla në anën e majtë ka disa pika [pic] dhe ne momenti kur kursori vendoset mbi këto pika [pic] e merr formën me katër shigjeta [pic] pastaj shtypim tastin e majtë, dhe duke e mbajtur te shtypur e zhvendosim shiritin deri ne vendin e caktuar, kur ne e lëshojmë tastin e majtë atëherë shiriti mbetet ne vendin e caktuar. ❖ Figura në vazhdim tregon zhvendosjen e shiritit për formatizim brenda dritares [pic] ❖ Figura në vazhdim tregon rikthimin e shiritit për formatizim në vendin e caktuar
[pic]

Vendosja apo eliminimi i veglave apo butonave

Veglat apo ndryshe quhen edhe butona gjinden brenda shiritave të cilët i cekëm më lart dhe çdo shirit brenda vetës përmban vegla të ndryshme mirëpo këto vegla mund të duken në shirit por ka raste që ndonjëherë ne nuk i shohim të gjitha veglat dhe për vendosjen e tyre duhet te ndiqet procedura në vazhdim. Ne skajin e djathtë te shiritave zakonisht gjendet ky simbol [pic] dhe kur te shtypim mbi te hapet korniza ku shënon Add or Remove Buttons pas kësaj hapet menyja e përkohshme me butona te ndryshëm dhe siç shihet në figurën në vazhdim pran disa butonave është tiku [pic] dhe pranë disa butonave nuk është tiku. Aty ku është tiku është edhe butoni në shirit ndërsa ku mungon tiku mungon edhe butoni. Vendosja apo eliminimi i tikave bëhet duke shtypur një herë tastin e majtë mbi emrin e butonit. ❖ Figura në vazhdim tregon se si kemi ardhur deri te vendosja dhe eliminimi i tikave

[pic]

MENYTË

Siç dihet edhe nga Windowsi çdo dritare i ka menytë kryesore te cilat ndryshe quhen edhe listat e operacioneve. Përmes menyve punët në program kryhen lehtë dhe shpejtë. Programi Word i ka këto meny kryesore.

[pic]

Hapja e menyve
Menytë mundë te hapen përmes mausit dhe tastierës apo shkurtesave në tastierë dhe mos te harrojmë se shkurtesat në tastierë kanë për qellim kombinimin e dy apo ma tepër tasteve në tastierë.
Psh: Për hapjen e një menyje për mes tastierës duhet te mbahet i shtypur tasti Alt në tastierë dhe shkronja e cila është e nënvizuar në meny .Nëse dëshirojmë qe te hapet menyja File atëherë e mbajmë te shtypur ne tastierë tastin Alt dhe njëherë e shtypim ne tastierë shkronjën F si rezultat hapet menyja File,ngjashëm veprojmë edhe me menytë tjera vetëm çdo herë duhet te shtypet shkronja e menysë e cila është e nënvizuar.
Menyja mund te hapet edhe përmes miut ku së pari e vendosim shigjetën mbi meny dhe shtypim një herë tastin e majtë mbi të dhe si rezultat hapet nënmenyja. ❖ Figura në vazhdim tregon hapjen e menysë Insert dhe Edit

] [pic] [pic]

Menytë dinamike

Me meny dinamike kuptojmë formën e shkurtër te tyre me fjalë tjera kur ne e hapim menynë dhe ne fund te asaj nënmenyje qe hapet paraqiten këto dy shigjeta [pic]me ketë kuptojmë se kjo është meny dinamike apo forma e shkurtër e menysë dhe kur ne dëshirojmë te paraqite komplet menyja me tastin e majtë te miut shtypim një herë mbi këto dy shigjeta [pic]dhe si rezultat paraqitet forma komplete e menysë.

Rregullimi i menyve dinamike
Nëse nuk dëshirojmë qe te paraqitet forma e shkurtër e menyve atëherë për rregullimin e tyre duhet te veprohet ne ketë mënyrë:
Tools / Customize / Options / [pic] duhet te shtohet tiku duke shtypur një herë tastin e majtë mbi katror si rezultat paraqitet forma komplete e menysë,nëse dëshirojmë prapë te paraqitet forma e shkurtër e menysë është e njëjta procedurë vetëm duhet te hjeket tiku duke shtyp tastin e majtë njëherë mbi katror Tools / Customize / Options [pic] .
Shkruarja e tekstit

Shkruarja e tekstit ne hapësirën punuese të dritares se programit Word bëhet përmes tastierës,mirëpo gjatë shkruarjes së tekstit duhet ti dimë disa rregulla në mënyrë që tekstin te cilin ne e shkruajmë të jetë i rregulluar ne formën të cilën ne e dëshirojmë.
Shkruarja e tekstit fillon ne vendin ku gjendet kursori [pic] dhe gjatë shkruarjes nëse nuk ka vend në atë rresht te cilin ne jemi duke shënuar atëherë Wordi përkujdeset që automatikisht të kaloj në rreshtin e ri, mirëpo ne mund te kalojmë edhe vet ne rreshtin e ri duke shtypur tastin Enter ne tastierë.

Lëvizja nëpër tekst

Gjatë shkruarjes së tekstit në kompjuter shpesh duhet lëvizur në pjesë te ndryshme të tij. Në programi Word lëvizja mund të bëhen përmes tastierës dhe miut.

| Lëvizja përmes tastierës |
|Tastet |Përdorimi i tyre |
|(← →) |Lëvizja bëhet për një simbol ose shkronjë nga pozita ku gjendet aktualisht kursori. |
|(Ctrl + →) |Lëvizja bëhet për një fjalë djathtas. |
|(Ctrl +←) |Lëvizja bëhet për një fjalë majtas. |
|(Home) |Vendoset kursori në fillim të rreshtit. |
|(End) |Vendoset kursori në fund të rreshtit. |
|(↑ ↓ ) |Lëvizja e kursorit për një rresht lart ose poshtë. |
|(Ctrl +Home) |Vendosja e kursorit ne fillim të komplet tekstit. |
|(Ctrl +End) |Vendosja e kursorit në fund të komplet tekstit. |
|(Page Down) |Lëvizja e kursorit për një ekran poshtë. |
| Page Up) |Lëvizja e kursorit për një ekran lart. |

Lëvizja përmes miut

Për lëvizjen nëpër tekstin e shkruar përmes miut shfrytëzohet shirit rrëshqitës për lëvizje vertikale i cili gjendet ne pjesën e djathtë te ekranit,si dhe shiriti për lëvizje horizontale i cili është i vendosur ne fund te hapësirës punuese. ❖ Figura në vazhdim tregon se si bëhet lëvizja e tekstit përmes shiritave rrëshqitës

[pic] Ruajtja e dokumentit

Nuk mjafton te dimë vetëm si shkruhet teksti nëse ne nuk e dimë se si dhe ku të ruhet teksti të cilin ne e kemi shkruar, nëse ne nuk e kemi ruajtur atë tekst atëherë ai ruhet vetëm përkohësisht deri sa ne jemi duke shënuar dhe nëse ndërpritet puna në kompjuter pa e ruajtur tekstin në kujtesën periferike te tij ai tekst fshihet dhe duhet të shënohet prapë.

Ruajtja e dokumentit si fajll në desktop

Është mirë si të fillojmë të shënojmë një dokument fillimisht të ruhet në një vend të caktuar dhe me një emër të caktuar, mirëpo emri i dokumentit është mirë të jetë i përafërt me atë se çka ke shkruar në të që më vonë gjatë kërkimit të gjendet më lehtë.
Dokumenti i cili shkruhet mund te ruhet në vende të ndryshme, ne po tregojmë se si ruhet dokumenti si fajll në desktop sepse procedura pastaj është e njëjtë për ruajtjen e dokumentit edhe në vende të tjera veç se paraprakisht duhet ti caktohet vendi.
Psh:në vend të desktopit dokumentin mund ta ruajmë në My dokuments apo në ndonjë follder tjetër veçse para se të ruhet dokumenti duhet ti tregojmë vendin.
Ruajtja e dokumentit si fajll në desktop bëhet në ketë mënyrë:

1 .File 2.Save as 3.Nga korniza që hapet ja caktojmë vendin ku fajllin duamë ta ruajmë në Desktop, 4. File name e shkruajmë emrin e fajllit psh: dituria 5 .Dhe në fund shtypim mbi butonin Save, dhe si rezultat dokumenti është ruajtur si fajll në desktop me emrin dituria dhe hapja e këti fajlli është e njëjtë me atë te ikonave. ❖ Figura në vazhdim tregon se si duhet vepruar për ruajtjen e dokumentit në desktop

[pic]

[pic]

Fajlli i ruajtur në desktop me emrin dituria [pic]
Ruajtja e ndryshimeve të bëra në fajll

Fajllin të cilin e kemi ruajtur me një emër të caktuar psh: dituria nëse atë fajll e hapim dhe fillojmë të shënojmë në të nëse nuk i ruajmë ato shënime ato fshihen nga fajlli, mirëpo fshihen shënimet te cilat janë shënuar pas hapjes së fajllit e jo ato shënime te cilat janë ruajtur ma herët në fajll.

Ruajtja e ndryshimeve të bëra në fajll mund te bëhet në disa mënyra:

1.File /Save

[pic]

2.Me tastierë përmes shkurtesës Ctrl + S
3.Përmes ikonës e cila gjendet në shiritin standard [pic] save

Kujdes!
Nëse keni shënuar shënime në dritaren e Wordit dhe nuk i keni ruajtur sa herë që doni ta mbyllni dritaren e Wordit kompjuteri nuk e mbyll atë por ju paraqet ketë mesazh: ❖ Figura në vazhdim [pic]

Ne ketë rast kompjuteri na pyet se a doni ta ruani dokumentin të cilin e keni shkruar, nëse duamë ta ruajmë shtypim Yes,nëse nuk duam ta ruajmë shtypim No,kurse Cancel e ndërpret procedurën e filluar për dalje nga Wordi dhe fajlli nuk mbyllet.

Ruajtja e dokumentit me shifër (Pasword)

Dokumentet tona te cilat i shënojmë në Programin Word ka mundësi ti bëjmë me shifër në mënyrë qe në to mos të ketë qasje dikush tjetër, me fjalë tjera dokumentit të cilit ti ja jep shifrën nuk mund të hap dikush tjetër pa e dit shifrën (paswordin).
Ruajtja e dokumentit me shifër (Pasword)bëhet duke vepruar në këtë mënyrë:
1.File 2.Save As

[pic]
3. Nga korniza që hapet ja caktojmë vendin ku fajllin duamë ta ruajmë psh:Desktop
4. File name e shkruajmë emrin e fajllit psh: Drejtësia
5.Në pjesën e sipërme të kornizës ne anën e djathtë ku shënon [pic]shtypim në shigjetën [pic] ku nga nënmenyja që hapet shtypim tastin e majtë mbi opsionin 6. [pic] ❖ Figura në vazhdim
[pic]

7. Pas kësaj paraqitet korniza Security dhe në katrorin pran se cilit shënon Password to open:duhet të shënohet shifra(paswordi) dhe pasi te shënojmë shifrën shtypim mbi butoni OK. ❖ Figura në vazhdim

[pic] [pic]

9.Në fund paraqitet prapë korniza për ruajtjen e dokumentit dhe ne shtypim: [pic]

10. Pastaj e mbyllim dokumentin dhe kur ne dëshirojmë ta hapim dokumentin na paraqitet korniza Password , ku në fushën [pic]duhet te shënojmë shifrën(paswordin)dhe pastaj shtypim butonin OK,nëse nuk e shënojmë shifrën e saktë, dokumenti nuk mund te hapet andaj keni kujdes që shifrën me te cilin e ruani dokumentin mos ta harroni. ❖ Figura në vazhdim tregon se si duhet shkruar shifra për hapjen e dokumentit

[pic]

SELEKTIMI (ZGJEDHJA) E TEKSTIT zgjedhja apo selektimi i tekstit është mjaft i rëndësishëm. Përmes Zgjedhjes ne i tregojmë kompjuterit se cilën pjesë të tekstit dëshirojmë të kopjojmë,zhvendosi,fshijmë etj.
Zgjedhja e tekstit mund të bëhet përmes miut dhe tastierës.

Zgjedhja përmes miut – Fillimisht kursori vendoset në fillim ose në fund të tekstit dhe pastaj e shtypim tastin e majtë të miut,dhe duke mbajtur të shtypu lëvizim në atë pjesë të tekstit që dëshirojmë ta zgjedhim. Teksti i zgjedhur dallohet se prapavija e tij është e zezë kurse teksti merr ngjyrë të bardh. ❖ Figura në vazhdim tregon tekstin e zgjedhur përmes miut [pic]
Zgjedhja përmes tastierës
Zgjedhja përmes tastierës mund të bëhet në disa mënyra:
Përmes tastierës tekstin mund ta zgjedhim duke e vendosur kursorin në një pjesë të tekstit pastaj e mbajmë të shtypur tastin Shift në tastierë, dhe përmes shigjetave të drejtimit të cilat gjinden në tastierë mundë te zgjedhim tekstin që dëshirojmë majtas,djathtas,poshtë,lart.
Nëse dëshirojmë që ti zgjedhim vetëm disa pjesë të tekstit atëherë e mbajmë të shtypur tastin Ctrl në tastierë, dhe duke e mbajtur të shtypur tastin e majtë të miut lëvizim në pjesët të cilat dëshirojmë ti zgjedhim.
Komplet tekstin për njëherë mund ta zgjedhim përmes menysë Edit – Select All ose përmes shkurtesës në tastierë Ctrl + A.

KOPJIMI I TEKSTIT Për të bërë kopjimin e tekstit fillimisht teksti duhet të zgjidhet e mandej bëhet kopjimi.
Kopjimin i tekstit mundë të bëhet në disa mënyra ne po i përmendim katër prej tyre.

Kopjimi përmes menysë: 1. Zgjedhim tekstin 2. Edit – Copy 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Edit – Paste

Kopjimi përmes shkurtesave në tastierë: 1. Zgjedhim tekstin 2. Ctrl + C 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Ctrl + V

Kopjimi përmes ikonave të cilat gjinden në shiritin standard: 1. Zgjedhim tekstin 2. Shtypim tastin e majtë një herë mbi këtë ikonë [pic] 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Shtypim tastin e majtë një herë mbi këtë ikonë [pic] dhe teksti kopjohet

Kopjimi përmes tastit të djathtë të mausit 1. Zgjedhim tekstin 2. Shtypim tastin e djathtë të miut mbi tekstin e zgjedhur dhe shtypim mbi opcionin Copy 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Shtypet tasti i djathtë i miut dhe zgjedhim Paste

ZHVENDOSJA E TEKSTIT
Zhvendosja e tekstit është e ngjashme me kopjimin mirëpo teksti nuk mbetet në atë vend, teksti prehet dhe zhvendoset në vendin e dëshiruar. Edhe zhvendosja bëhet në disa mënyra ne po i përmendim katër prej tyre.

Zhvendosja përmes menysë: 1. Zgjedhim tekstin 2. Edit – Cut 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Edit – Paste

Zhvendosja përmes shkurtesave në tastierë: 1. Zgjedhim tekstin 2 . Ctrl + X 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4 . Ctrl + V

Zhvendosja përmes ikonave të cilat gjinden në shiritin standard: 1. Zgjedhim tekstin 2. Shtypim tastin e majtë një herë mbi këtë ikonë [pic] 3. Pozicionohet kursori në vendin ku vendoset kopja 4. Shtypim tastin e majtë një herë mbi këtë ikonë [pic] dhe teksti zhvendoset

Zhvendosja përmes tastit të djathtë të mausit 5. Zgjedhim tekstin 6. Shtypim tastin e djathtë të miut mbi tekstin e zgjedhur dhe shtypim mbi opcionin Cut 7. Pozicionohet kursori në vendin ku dëshirojm të zhvendosim 8. Shtypet tasti i djathtë i miut dhe zgjedhim Paste

Fshirja e Tekstit
Edhe fshirja e tekstit mund të bëhet në disa mënyra. Kur dëshirojmë të fshijmë tekstin i cili gjendet prapa kursorit përdorim tastin Backspace i cili gjendet në tastierë,ndërsa kur teksti gjendet para kursorit përdorim tastin Delete në tastierë.
Nëse dëshirojmë që teksti të fshihet më shpejt atëherë fillimisht e zgjedhim tekstin që dëshirojmë të fshijmë dhe në tastierë shtypim tastin Delete.

Kthimi i tekstit për një hap para ose prapa
Nëse gabohet gjatë kopjimit,zhvendosjes ose fshirjes së tekstit,për kthim në gjendje para veprimit të gabuar mund të përdoret menyja Edit [pic] për një hap prapa ose ikona [pic] e cila gjendet në shiritin Standard ose përmes shkurtesës në tastierë Ctrl + Z.
Kurse për një hap para përdoret menyja Edit [pic] ose ikona [pic] e cila gjendet në shiritin Standard ose përmes shkurtesës në tastierë Ctrl + Y.

Tipi dhe madhësia e shkronjave
Gjatë shkruarjes së teksteve në Word,mund të përdoren shkronja të ndryshme,si për nga tipi ashtu edhe për nga madhësia.
Tipi i shkronjave - mundë të caktohet para se të fillojmë të shënojmë,por mundë të caktojmë edhe kur teksti është i shënuar mirëpo fillimisht duhet të zgjidhet teksti.
Tipi i shkronjave mund të caktohet përmes shiritit të formatizimit [pic] nëse shtypim njëherë tastin e majtë mbi këtë shigjetë [pic] mandej paraqitet menyja rënëse dhe zgjedhim tipin e dëshiruar. [pic]

Madhësia e shkronjave
Edhe për rritjen e madhësisë së shkronjave veprohet në të njëjtën mënyrë vetëm në këtë rast duhet të shtypim tastin e majtë mbi këtë shigjetë [pic] dhe mandej zgjedhim madhësinë e dëshiruar e cila është e përcaktuar në pika.

ZGJEDHJA E ATRIBUTEVE TË SHKRONJAVE
Shkronjave e tipave të ndryshme mundë të merren ashtu që të jenë të nxierra,të pjerrëta dhe të nënvizuar.
Për rregullimin e tipit të shkrimit në këtë forma mund ti përdorim tri tastet të cilat gjenden në shiritin e formatizimit: [pic]. Teksti fillimisht duhet të zgjidhet e mandej shtypim mbi këto taste.
[pic] - (Bold) – shkronja të nxiera
[pic] - (Italic) – shkronja të pjerrëta
[pic] - (Underline) – shkronja të nënvizuara

Rregullimi i tekstit mund të bëhet edhe përmes kornizës Font:
1. Selektojm tekstin që dëshirojmë të rregullojmë
2. Format
3. Font

[pic]

BARAZIMI I TEKSTIT
Teksti mund të barazohet majtas,djathtas,në qendër dhe në të dy anët,duke shfrytëzuar tastet në shiritin e Formatizimit,mirëpo fillimisht testi duhet të zgjidhet e mandej shtypim mbi këto taste. [pic]

GJETJA DHE ZËVENDËSIMI I TEKSTIT NË MËNYRË AUTOMATIKE
Kur dëshirojmë që brenda tekstit të shkruar të gjejmë ndonjë fjalë ose grup fjalësh në mënyrë automatike, dhe të zëvendësojmë me një fjalë tjetër duhet të veprohet në këtë mënyrë:
Shembull: Nëse në tekst është i shënuar emri Bleta dhe këtë emër dëshirojmë të gjejmë në mënyrë automatike dhe të zëvendësojmë me emrin Flutura duhet të veprohet në këtë mënyrë:
1. Edit
2. Replace si rezultat hapet korniza Find and Replace

[pic]

Ky ishte vetëm një shembull kështu mund të veproni edhe me pjesë të tjera të teksteve.

Vendosja e shkronjave që nuk gjenden në tastierë
Shpesh herë na nevojiten shkronjat që nuk gjinden në tastierë dhe për vendosjen e këtyre shkronjave në dokument duhet të bëhet kombinimi i tasteve në tastierë për ti fituar këto shkronja si psh:

|Alt + 137 |Fitohet |ë |e vogël |
|Alt + 0203 |Fitohet |Ë |e madhe |
|Alt + 135 |Fitohet |ç |e vogël |
|Alt + 128 |Fitohet |Ç |e madhe |
|Alt + 224 |Fitohet |α |Alfa |
|Alt + 228 |Fitohet |Σ |Shuma |
|Alt + 232 |Fitohet |Φ |Fi |
|Alt + 225 |Fitohet |ß |Beta |
|Alt + 234 |Fitohet |Ω |Omi |
|Alt + 171 |Fitohet |½ |Thyesat |
|Alt + 172 |Fitohet |¼ |Thyesat |etj. |

Vendosja e Simboleve Jostandarde
Për vendosjen e simboleve jostandarde në dokumentin të cilin jemi duke e shënuar veprojmë në këtë mënyrë: 1. Pozicionojmë kursorin në vendin ku dëshirojmë të vendoset simboli 2. Insert 3. Symbol dhe si rezultat hapet korniza Symbol

[pic]

Shkruaja e tekstit në kolona Shkuarja në kolona kryesisht përdoret te gazetat dhe revistat e ndryshme, mirëpo mundë të përdoret edhe në libra dhe në vende të ndryshme. Caktimi për shkruarjen në kolona bëhet në këtë mënyrë: 1. Format 2. Columns dhe si rezultat hapet korniza Columns

[pic]

Dokumentin të cilin e kemi zgjedhur në kolona mund ta kthejmë në gjendje të rregullt duke i ndjekur hapat e mësipërm vetëm në vend që të zgjedhim dy,tre e më tepër ne zgjedhim [pic]. PËRCAKTIMI I FAQES (Rregullimi i Faqes) Përcaktimi i faqes është mjaftë i rëndësishëm. Te përcaktimi i faqes kemi mundësi të caktojmë se në çfarë formati dëshirojmë të shënojmë dokumentin psh: A4,A3,etj,ti caktojmë margjinat,të kthejmë fletën horizontal ose Vertikal etj.

Përcaktimi i margjinave dhe kthimi i fletës vertikal ose horizontal – bëhet në këtë mënyrë: 1. File 2. Page Setup si rezultat hapet korniza Page Setup 3. Margins

[pic]

Formati i letrës
Caktimi i formatit të letrës bëhet në këtë mënyrë:
1. File
2. Page Setup si rezultat hapet menyja Page Setup
3. Paper

[pic]

Header and Footer (Testi në krye dhe në fund të faqes)

Në fillim dhe në fund të çdo faqeje mund të shkruhet teksti i caktuar,siç është psh: titulli i kaptinës,emri i autorit të tekstit etj,përfshirë edhe numrat rendor të faqeve.
Për vendosjen e Headerit dhe Footerit duhet të veprojmë në këtë mënyrë: 1. View 2. Header and Footer si rezultat kemi vendin për të shkruar Headerit

[pic]
3. Pasi të shënojmë Headerin për të shkruar Footerin : dhe si rezultat hapet vendi për të shënuar edhe Footerin.

[pic]

4. Dhe në fund shtypim Close, si rezultat teksti vendoset në fund dhe në fillim të faqes jashtë margjinave dhe ka ngjyrë të hirtë. Për të bërë ndryshime në këtë tekst ose për të fshirë tekstin duhet te shtypim shpejt mbi tekst dy herë tastin e majtë ku hapet korniza për të fshirë tekstin ose për të bërë ndryshime. Numrat e faqeve Vendosja e numrave në faqe bëhet në këtë mënyrë: 1. Insert 2. Page Numbers si rezultat hapet korniza Page Numbers

[pic]

[pic]

Përshtatja e shkrimit
Programi word ka mundësi që tekstin e shënuar me shkronja të mëdha ta shndërroj në shkronja të vogla dhe në forma të ndryshme. Për këtë qëllim duhet të veprohet në këtë mënyrë: 1. Zgjedhim tekstin , 2. Format, 3. Change Case, si rezultat hapet korniza Change Case me mundësi të ndryshme:

[pic]

TABELAT
Tabelat janë të rëndësishme në programin Word,sepse shpesh herë të dhënat tona duhet ti vendosim në tabelë. Tabelat mund të jenë me forma dhe madhësi të ndryshme.
Për krijimin e tabelave ka disa mënyra ne do të mundohemi ti tregojmë disa prej tyre.

Krijimi i tabelës përmes menysë Table bëhet në këtë mënyrë: 1. Pozicionojmë kursorin në vendin ku dëshirojmë të vendoset tabela 2. Table 3. Inser 4. Table dhe si rezultat hapet korniza Insert Table

[pic]

[pic]

Lëvizja nëpër tabelë është e ngjashme me atë nëpër tekst të cilin e kemi sqaruar te lëvizja e tekstit. Mund të themi se edhe për zgjedhjen e tabelës mund të veprohet si te zgjedhja e tekstit,mirëpo te zgjedhja e tabelës ka disa raste te cilat nuk vlejnë të zgjedhja e tekstit.

Është me rëndësi ti dimë këto shprehje:

|Anglisht |Shqip |Anglisht |Shqip |
|Table | Tabelë |Select |Selektim,zgjedhje |
|Insert | Shtim,insertim |Above |Lart,mbi |
|Columns | Kolona |Below |Poshtë,nën |
|Rows | Rreshti |Delete |Fshij,heq |
|Cells | Qelula,fusha |Draw |Fizatoj |

NDRYSHIMI I GJERËSISË SË RRESHTAVE DHE KOLONAVE

Fillimisht tabela mund të ketë forma dhe dimensione të ndryshme,mirëpo për ndryshimin e gjerësisë së rreshtave dhe kolonave vendosim kursorin në vijën ndarëse të kolonës, dhe kur kursori e merr formën me dy shigjeta, atëherë e shtypim tastin e majtë dhe duke e mbajtur te shtypur tastin e majtë mund të ndryshojmë gjerësinë e kolonave, ngjashëm veprojmë edhe për rreshtat. [pic] Shtimi i rreshtave 1. Fillimisht zgjedhim rreshtin 2. Table 3. Insert 4. Row Above,shtohet një rresht lart 5. Row Below,shtohet një rresht poshtë

Shtimi i kolonave 1. Fillimisht zgjedhim kolonën 2. Table 3. Insert 4. Columns to the Left,shtohet një kolon majtas 5. Columns to the Right,shtohet një kolon djathtas

Shtimi i qelive 1. Fillimisht zgjedhim qelin 2. Table 3. Insert 4. Cells

Fshirja e tabelës 1. Fillimisht zgjedhim tabelën 2. Table 3. Delete 4. Table,fshihet komplet tabela

Selektimi i tabelës 1. Vendosim kursorin brenda në tabelë 2. Table 3. Select 4. Table,selektohet komplet tabela

Bashkimi i qelive 1. Selektojm qelit të cilat dëshirojmë ti bashkojmë 2. Table 3. Merge Cells

KRIJIMI I TABELËS PËRMES SHIRITIT TABLES AND BORDERS

Tabelat mund të vizatohen edhe përmes lapsit i cili gjendet në shiritin Tables and Borders. Nëse shiritit nuk gjendet në dritaren e Wordit për vendosje e tij veprojmë në këtë mënyrë: 1. View 2. Toolbars 3. Tables and Borders,vendosim tikun si rezultat vendose shiriti në dritaren e Wordit

[pic]

Tabelat mundë te krijohen edhe përmes ikonës e cila gjendet në shiritin Standard. Shtypim tastin e majtë mbi këtë ikonë[pic] dhe si rezultat kemi mundësi të krijojmë tabelë shumë shpejt,duke lëvizur nëpër katrorët që shihen në figurën në vazhdim ku ata mbushen me një ngjyrë të caktuar.

Shembull: Nëse ne kemi lëvizur në katrorët 3 x 5 dhe shtypim tastin e majtë si rezultat do të kemi tabelë me tre rreshta dhe pesë kolona.

[pic]

| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Shembull - si mund të rregullohet një tabelë:

|Tabela e mbushur me të dhëna |Shkolla Fillore |Shkrimi Vertikal|Shkrimi Vertikal |Data: |
| |“Naim Frashëri” | | | |
| | | | |Viti: |
| |Provoni të punoni edhe ju një | | |Nr. |
| |tabelë në këtë formë | | | |
| | | | |Dizajnimi |
| | | | |Të ndryshme |

PAMJA E DOKUMENTIT PARA SHTYPJES NË LETËR Është mirë para se te shtypim dokumentin në letër të shikojmë edhe një herë se si duket ai që të jemi të sigurt për të vendosur në letër pa gabime.
Pamja e dokumentit para shtypjes në letër bëhet në këtë mënyrë: 1. File 2. Print Preview dhe si rezultat dokumentin kemi mundësi të shohim më mirë

[pic]

Vërejtje: Kjo nuk është rregull vetëm kur dëshirojmë të shtypim në letër të shikojmë dokumentin në këtë mënyrë, kështu mund të veprojmë sa herë që dëshirojmë të shohim dokumentin më mirë.
Dhe për me dal nga kjo pamje shtypim Close ose në tastierë Esc.

SHTYPJA E DOKUMENTIT NË LETËR

Shtypja e dokumentit në letër bëhet në këtë mënyrë: 1. File 2. Print dhe si rezultat hapet korniza Print

[pic]
VENDOSJE E PIKTURAVE,VIZATIMEVE TË NDRYSHME DHE SHKRIMEVE ARTISTIKE NË PROGRAMIN WORD

Në programin Word ekzistojnë edhe disa mundësi për te vizatuar,shkruar dhe për të vendosur piktura të ndryshme në dokument.
Në menynë Insert i kemi të gjitha këto mundësi dhe për ti zgjedhur këto duhet të veprojmë në këtë menyrë: 1. Insert 2. Picture dhe si rezultat hapet menyja e përkohshme siç shihet në vazhdim me këto mundësi

[pic]

VENDOSJE E PIKURËS NGA CLIP ART
Vendosja e pikturës nga Clip Art bëhet në këtë mënyrë: 1. Insert 2. Picture 3. Clip Art

[pic]

[pic] [pic]
VENDOSJE E SHKRIMIT ARTISTIK NGA WORDART Vendosja e shkrimit artistik nga WordArt bëhet në këtë mënyrë: 1. Insert 2. Picture 3. WordArt si rezultat hapet menyja WordArt Gallery

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

VIZATIME TË NDRYSHME PËRMES SHIRITIT AUTOSHAPES

Në programin Word mund të vendosim edhe vizatime të gatshme ose të vizatojmë sipas dëshirës përmes shiritit AutoShapes,mirëpo fillimisht duhet të vendosim shiritin AutoShapes në dritaren e Wordit. Shiriti AutoShapes në dritaren e Wordit vendoset në këtë mënyrë: 1. Insert 2. Picture 3. AutoShapes dhe si rezultat vendoset shiriti AutoShapes në dritaren e Wordit

[pic]

[pic]

[pic]

Në këtë mënyrë mund të vizatoni edhe nëse përdorni shiritin Draw i cili vendoset në dritaren e Wordit në këtë mënyrë: View / Toolbars / Draw nëse nuk është tiku e vendosim,ky shirit zakonisht vendoset në fund të dritares.
-----------------------
[pic]

Shiriti për lëvizje horizontale

Shiriti për lëvizje vertikale

2.Save As

1.File

5. Save

4.Emri i fajllit

3.Vendi ku ruhet në desktop

4.Emri i fajllit

3.Vendi ku ruhet në desktop

5.Tools
6.Security Options

8.Pastaj prapë paraqitet një kornizë Confirm Password, ku ne duhet të shkruajmë paswordin e njëjtë me atë në kornizën Security dhe pastaj prapë shtypim butonin OK.Fig

Password to open:

OK

Fshirja e shifrës së fajllit bëhet në këtë mënyrë:
1.E hapim fajllin te cilin e kemi me shifër,2 File/Save As 3.Tools/Security Options,
4.hapet korniza Security ku ne fushën Passord to open:e fshijmë shifrën, pastaj shtypim mbi butonin OK ,5 Ne kornizën tjetër qe hapet për ruajtjen e dokumentit shtypim butonin Save,6.E mbyllim dokumentin dhe kur duam ta hapim prapë më ai dokument nuk ka shifër dhe mund të hapet si dokumentet tjera.

Korniza Font

Këtu shihet rregullimi i shkrimit

Fonti

Ngjyra e tekstit

Ngjyrosja e nënvizimi të shkrimit Nënvizimi i shkrimit Atributet e shkronjave

Madhësia e shkrimit Në fund shtypim OK

Barazim në të dy anët

Barazimi djathtas Barazim majtas

Baraziminnë qendër

Korniza Find and Replace

3. Këtu shënojmë emrin që e kërkojmë

4. Këtu shënojmë emrin që e zëvendësojmë

5. Këtu fillon kërkimi i emrit dhe kur kompjuteri e gjen, emri merr ngjyrë të zezë

7. Kur dëshirojmë që të gjithë emrat Bleta, që gjenden në tekstin e shkruar ti zëvendësojmë me emrin Flutura shtypim këtu.

6. Këtu bëhet zëvendësimi i emrit nga Bleta në Flutura

4. Zgjedhim Simbolin e dëshiruar

Korniza Symbol

6. Në fund
Cancel e mbyllim kornizën

5. Shtypim
Insert dhe si rezultat simboli vendoset në dokument

4.Shtypim OK

Korniza Columns

Këtu shohim ndarjen e kolonave

Caktimi i kolonave mund të bëhet edhe këtu

3. Caktimi i kolonave mund ti zgjedhim dy,tri e ma tepër.

Korniza Page Setup

Në fund shtypim OK

Këtu shihet rregullimi i fletës

Caktimi i vendit për lidhje majtas ose lart

Margjina djathtas Margjina poshtë Këtu shihet vendi për lidhje

Kthimi i fletës horizontal

Kthimi i fletës vertikal

Caktimi i vendit për lidhje

Margjina majtas Caktimi i margjinës lart

3. Margins

Margjina lart

Margjina lart

Margjina majtas Hapësira e tekstit.
Fleta vertikale

Margjina djathtas Hapësira e tekstit.
Fleta horizontale

Margjina djathtas Margjina majtas Margjina poshtë

Margjina poshtë 3. Paper

Korniza Page Setup

5. Në fund shtypim OK

Këtu shohim rregullimin e formatin.

4. Këtu zgjedhim formatin psh:A5,A4,A3 etj.

Këtu mund të caktojmë lartësinë sipas dëshirës Këtu mund të caktojmë gjerësinë sipas dëshirës shtypim këtu

Këtu mund të vendosim numrin në fund apo në krye të faqes

Korniza Page Numbers

Këtu shohim se ku është i vendosur numri

Këtu mund të vendosim numrin psh:majtas,djathtas etj

Nëse shtypim Format hapet edhe një kornizë tjetër figura në vazhdim

Këtu mund të ndryshojmë format e numrave

Këtu caktojmë se prej cilit numër fillon të numërohet faqja

Në fund shtypim Ok

Korniza Change Case

Vetëm shkronja e parë është e madhe tjerat janë të vogla

Në fund pasi te zgjedhim formën e dëshiruar shtypim OK

Të gjitha shkronjat shndërrohen në të mëdha

Çdo fjalë fillon me shkronjën e madhe

Çdo fjalë fillon me shkronjën e vogël

Të gjitha shkronjat shndërrohen në të vogla

Korniza Insert Table

5. Caktojmë sa kolona dëshirojmë të vendosen në tabelë

Forma të gatshme të tabelave mundë të zgjedhim duke shtypur AutoFormat

6. Caktojmë sa rreshta dëshirojmë të vendosen në tabelë

7. Në fund shtypim OK, dhe si rezultat vendoset tabela në vendin e caktua

Qelula ose qelia

Kolona

Rreshti

Ngjyra e prapavijës
Së tekstit në qeli

Ngjyra e vijës

Goma për fshirjen e vijave

Lapsi për vizatim të vijave

Kthimi i tekstit në drejtime të ndryshme

Renditja e tekstit sipas shkronjave të alfabetit

Trashësia e vijës

Lloji i vijës

Tipi i printerit

Në fund shtypim OK

Radhitja e kopjeve

Numri i kopjeve

Stili i shtypjes:
All pages in range – të gjitha faqet me radhë
Odd pages – faqet teke
Even pages – faqet çift

Rangu i shtypjes
All-komplet dokumenti
Current Page- faqja aktive
Pages – Faqet e caktuara psh:1,3,5 etj.

4. Shtypim Go

5. Shtypim tastin e majtë mbi pikturë dhe si rezultat piktura vendoset ne dokument

Pikturat e vendosura në dokument

5.Shtypim OK, dhe si rezultat hapet korniza tjetër e cila shihet ne figurën në vazhdim

4. Zgjedhim formën e dëshiruar duke shtypur një herë tastin e majtë

Këtu mund të zgjedhim tipin e shkrimit

Këtu mund të zgjedhim madhësinë e shkrimit

6. Këtu na propozon një emër,ne mund të fshijmë dhe te shkruajmë atë që dëshirojmë si psh:Programi Word

Shkrimi artistik i vendosur në dokument

7. Në fund shtypim OK dhe si rezultat vendoset emri në dokument

Shiriti WordArt
Përmes këtij shiriti mund të bëjmë ndryshme në shkrimin artistik

/019OPRSXY`aefw•–¥¨®¯³¶ÅÈÚÞßéïóøù

öêÞÒÈĽ¶½¶½¶½¶½Ä½²½È§??ƒ??ƒ?ƒ?ƒ?ƒ?ƒ?xq½i½jhsgU[pic] hsgh–ihsghsg6?\?]?hsgShiritit AutoShapes

Shiritit AutoShapes

Përmes këtyre veglave mund të vizatojmë, nëse shtypim tastin e majtë njëherë mbi vegël hapet menyja e përkohshme dhe zgjedhim llojin e vijës apo vizatimit të gatshëm dhe në momentin kur kursori e merr formën e një plusi pozicionohemi në vendin ku dëshirojmë të vendoset vizatimi dhe duke e mbajtur te shtypur tastin e majtë të miut mund të vizatojmë atë që dëshirojmë.

Similar Documents

Premium Essay

Student

...organizations from the public, private and not-for-profit sectors of society. Mission: The purpose of the organizational psychology program is to provide students with the finest possible education for practice and for becoming license eligible in New Jersey and other states.  Comparisons with Related Fields : Organizational psychology has common interests with both organizational behavior and industrial/organizational psychology. But the field also differs from these related disciplines. All three fields of study, for example, concern themselves with such topics as motivation, leadership and group dynamics. The related fields, however, differ in institutional location, intellectual emphasis, orientation to education for practice, and employment objectives of graduates. Organizational behavior tends to be located in schools of business or management, focuses mainly on profit-making enterprises, employs conceptual frameworks from economics, sociology, and psychology, and prepares students for academic positions in schools of business or management. Industrial/organizational psychology, for instance, tends to be located in academic departments of psychology, focuses on questions about selection, performance and satisfaction of individuals in organizations, emphasizes inductively derived statistical models and prepares students for academic positions in psychology departments or schools of management. Organizational psychology, in contrast, tends to be located in schools of......

Words: 999 - Pages: 4

Premium Essay

Students

...In order to create a community where there is mutual respect and fairness, staff and students have jointly worked on setting out the Rights of students and their Responsibilities. Knowing your Responsibilities as well as your Rights, we believe is also vital preparation for the world beyond school. General Rights • To be Safe • To a Good Education • To be Respected Specific Rights • To work in a safe environment • To have Health & Safety Rules explained • To feel safe with staff and students • To take part in well planned lessons • To be expected to do my best • To expect lessons to start on time • To work without distractions • To have my work marked • To have homework set • To have information and instructions explained well • To be spoken to politely and with respect by staff and students • To be listened to carefully • To have my property respected General Responsibilities • To act safely • To learn as well as I can • To respect other people and property Specific Responsibilities This means that I will: • Work safely • Stay where I am meant to be • Walk safely in the school building • Follow all safety instructions • Behave safely towards staff and students • Attend lessons properly equipped and ready to learn • Have high expectations of myself • Arrive at lessons on time • Work with others without distracting them • Complete and hand in classwork and homework on time • Listen carefully to information and instructions • Speak politely......

Words: 1449 - Pages: 6

Premium Essay

Student

...For Students, What is the "Use of Social networking Effect" on Grades? Social media has several effects on academic work — some more positive than others. But what is social networking's overall impact on college students' performance? What’s the effect that social media has on students? According to OnlineEducation.net, there are some negative effects of students who pair studying with Face book.  In fact, students who do this specific type of multitasking earned 20% lower grades than their peers who were able to focus on their homework without the distraction. FINDINGS INTRODUCTION The purpose of this research study is to explore the impact of social networking websites on students. A research questionnaire was designed to determine the factors of social networking websites that have impact on students. Variables identified are * Age * Gender * Education * Social influence * Academic performance. 50 respondents that were only students were randomly selected. OBJECTIVE * To analyze the impact of students’ age, gender, education and social influence. * To determine how social networking websites affects students’ academic performance. * To evaluate why mostly people use social networking websites. FACTORS * age * gender * education * Social networks. Academic performance depends upon use of social networking websites Dependent variable: * academic performance Independent variables: * use...

Words: 686 - Pages: 3

Free Essay

Students

...Types of College Students You have just graduated from high school and passed the Standard Academic Test. Your application to college has been accepted and it’s your first day at class. It is most likely you will encounter three types of college students on your campus. The three types of college students are usually called the jocks, the nerds, and the normal people. The reason for this essay is to clear up some concepts regarding the three types of college students. One group, The Jocks, is the show-off type of people who puts off their homework assignments until the last minute. Once the assignment is completed at the last minute, the assignment is usually scored a low grade. The reason for this is because the jocks are always partying, going out on dates, or having fun with their sorority. The jocks wear anything to include torn jeans/shirts, work down sneakers or boots and cheap, expensive-looking jacket. The second group, known campus-wide, is the nerds because they are obsessed with books, constantly studying and learning about their interests. The nerds are usually annoying with their obnoxious laughter regarding a really stupid joke. The nerds wear a nice shirt with a bow tie, or a tie and a nicely ironed dress pants and always has a pocket protector to prevent ink stains from their pens. The nerd spends their school night with a tight schedule for recreation, school homework, and learning new things that captures their interests. Computer programming,......

Words: 463 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...affairs as well as the future of the practice. The goal of this course is to provide students with a broad understanding of PR concepts and principles. The course also meets the needs of those planning other professional and managerial careers that require an understanding of PR concepts, theories and practices. Learning Outcomes/Goals: Upon completion of this course, students will be able to: * Demonstrate knowledge of the PR industry’s history and background; * Demonstrate knowledge of public relations ethics; * Demonstrate knowledge of the processes through which quality public relations is achieved—research, planning, communication and evaluation; * Demonstrate an understanding of the many manifestations of public relations in industry; * Demonstrate an understanding of how social media and other technologies influence public relations; * Explain how audience analyses, type of media, persuasion, and communication theories are used in the practice of public relations; and * Recall practical guidelines for utilizing written, spoken and visual techniques to reach audiences Course Content 1) Individual Readiness Assessment Test (IRAT) (35%): On 11 occasions throughout the semester, you will take an individual quiz (IRAT) based on information presented in class and the textbook. Each quiz will contain 20 multiple choice and/or true/false questions. Students will take the individual quizzes through Blackboard. The quizzes will be timed –......

Words: 3270 - Pages: 14

Premium Essay

Student

...UNC Center for Public Television 142 Community Services 143 North Carolina Center for the Advancement of Teaching 144 MCNC Contract 145 NC Center for School Leadership Development (NCCSLD) 150 Academic Support 151 Libraries 152 General Academic Support 160 Student Services 170 Institutional Support 180 Physical Plant Operations 190 AHEC Program 191 Operations 192 Residency Training 193 Health Sciences Support 200 Student Auxiliaries 201 Auxiliary Administration 202 Campus Center 203 Food Services 204 Health Services 205 Housing Services 206 Laundry Services 207 Recreational Services: (Recreational Service) 208 Student Stores 210 Institutional Auxiliaries 211 Central Motor Pool 212 Central Stores 213 Creamery 214 Printing and Duplicating: (Printing & Dupl) 215 Rental Property 216 Vehicle Registration 217 Utilities Support 219 Other Auxiliaries 220 Independent Operations 227 Utility Services 230 Student Financial Aid 235 SEAA Education Lottery Scholarships 240 Grants and Subventions 241 Regional Education Programs 242 Private Medical School Aid: (Private Med Sch Aid 243 Aid to Private Colleges: (Aid to Priv Colleges 244 Legislative Tuition Grants: (Legist. Tuition Grants 245 Medical Scholarships 246 Student Incentive Grants Program: (SIG Program) 247 Dental Scholarships 248 American Indian Grants 249 Other Aids and Grants 250 Reserves 251 Salary Related Reserves 252 Other Reserves 260 Board of Governors Reserves 300 Capital Improvements 400 Service......

Words: 1591 - Pages: 7

Free Essay

Student

...Sunday, 08th of June 2014 Tourism and Environment in Cambodia After I joined this event, I felt that I can learn a lot of things from this event. At first, they start singing the our traditional song for remind people to know about their nation and then there is a khmer traditional dance to show all students or worker in Pannasatra University. And then they had speech about the development of tourism because Cambodia is Kingdom of Wonder, so everyone want to know and especially want to see our ancestor temple which is located in Siem Reap Province. Our teachers in PUC talked about the amount of students get into year 2 with 50 students. In addition, we want tourism involve with the government and we want all students in tourism major will be good at English and Khmer because English is for communicate with foreigner and Khmer is mother tongue, so we can’t forget our nation. Furthermore, there is about the environment to protect from destroying the environment in Cambodia because everyone need to use plastic bag to hold thing or keep things inside it. Hence, environment plastic bag is much better than plastic bag because it use from the banana left for keeping the thing and it won’t affect to our environment like a plastic bag. As a result this event want to show the 2015 about the ASEAN because it will be more people to get to know about one country, they will need guide and place to stay. While we also need to improve more security, so they will might enjoy to......

Words: 605 - Pages: 3

Premium Essay

Student

...to the students of Valparaiso. Expressing to all my fellow students the advantages of studying abroad as well as conveying knowledge and firsthand cultural views I would attain by engaging in such a fascinating program. This opportunity will allow me to articulate my life’s adventures to other business professionals in pursuit of my goals in the field of business. This is an opportunity/experience of a lifetime that will assist in becoming a well versified professional I long to become. I have always dreamed of studying abroad, meeting and working side by side with other intellects. Certainly, this will not be limited to solely a business and educational sense but also for a personal perspective. I have relatives who reside in Deddington, Oxford and Tunbridge Wells, Kent both located in the United Kingdom of close proximity to Cambridge. Giving me a wonderful chance to explore my roots and also earn credits toward obtaining my business degree from Valparaiso. Living in England will be life changing. To personally live amongst different lifestyles with educational facilities would not only be useful for my future career endeavors but this gift would also be a memorable life event.         I intend to use the knowledge that I obtain there at Cambridge, England to help encourage other students back home at Valparaiso University to achieve their dream of studying abroad. I want to actively participate in group lectures on the advantages to help other students......

Words: 436 - Pages: 2

Free Essay

Student

...counts. If you have concerns about your final essay, or think you could benefit from assistance, take advantage of the writing lab. Finally, I am available for conversation, feel free to stop by the office. Laptops may not be used in class unless you have a specific need to do so. Here’s why: “We found that participants who multitasked on a laptop during a lecture scored lower on a test compared to those who did not multitask, and participants who were in direct view of a multitasking peer scored lower on a test compared to those who were not. The results demonstrate that multitasking on a laptop poses a significant distraction to both users and fellow students and can be detrimental to comprehension of lecture content.” [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131512002254?np=y ] I am supportive of students with special learning needs.  My support depends on a partnership between us, and if you have issues that we should discuss please contact me immediately.  There are a range of accommodations possible, and you may find useful information through the Office of Disability Services. Part I - The Region Week 1* Introduction to the Region  Read Haass Article “The New Middle East” on Blackboard for Tuesday of week 2   Week 2* History/Religion Read “Century of Violence” and “Imperialistic Dealings” from the German magazine Der Spiegel online at......

Words: 2186 - Pages: 9

Premium Essay

Student

...mock interviews and written assignments to maximize student involvement in the subject matter. The dynamic nature of the Business Cornerstone course requires an interactive teaching and learning format that utilizes experiential learning activities to enhance each student’s involvement with the course content. 2.2 COURSE OBJECTIVES At the conclusion of this course, the student will have strengthened the academic skills needed for success as a business major and will have a solid understanding of how ethics, teams, professionalism and a strong work ethic affect business operations. Specifically, the student will: 1. Employ critical thinking skills to develop well-reasoned solutions to business problems 1. Assess group dynamics and how they are utilized in creating effective teams 2. Demonstrate knowledge of ethical decision making 3. Apply job related skills and strategies for implementing career development plans 4. Produce written assignments that are professional and free of the fundamental writing errors 3. Prerequisites Prerequisites ARE NOT optional; pre-requisites ARE requirements or courses that must be completed PRIOR to taking the course.  The pre-requisite(s) for this course are described in the UHD catalog course description as:  Sophomore standing. It is the students’ responsibility to insure that they meet the pre-requisites prior to enrollment in this course.  If the student enrolls and does not meet the pre-requisites,......

Words: 7068 - Pages: 29

Premium Essay

Student

...Study - Student Gets a Better Job Offer Step 1: Recognize: Define the ethical problem from all perspectives. • The student did not tell company B after accepting to work there that he already accepted to work company A. • The student did not notify career services office about any of this. Step 2: Clarify the Facts • The student agreed to work for company A at the beginning, because he did not hear from company B (yet). • The student later was accepted to work for company B; since this was his first choice he accepted that offer as well. • The student went back on his words and declined company A after already accepting it. • Career services office only found out about this after the student had reneged upon the job offer. Step 3: Create Alternatives • The student will not be permitted to work in company A or B. • The student will go work for company A, as he approved that offer first. • The student will work for company B, but will never be allowed to use career services again. • The student will be kicked out of school. Step 4: Evaluate Alternatives (short/long term effects) • Short term: student will not have a job Long term: the student might not be able to find another job that year but will learn an important lesson for life. • Short term: student will work for company A and be disappointed since he is not fulfilling his true ability. Long term: student will realize that what he did was the ethically correct choice. • Short term: student......

Words: 1413 - Pages: 6

Free Essay

Student

...post it. | | |M3D2: Student Aid: Will Many|Module 3 | |Low-Income Students Be Left | | |Out? [pic] |Preparation: | | |Think about the following: | | |What are the current issues with student financial aid? | | |What can Congress do to help? | | |Read: Issues for Debate in Sociology, Read Chapter 10, Student Aid, pgs 221-244. | | |[pic] | | |Now complete the following: | | |As most of you know, the cost of higher education continues to increase, yet the available aid to students is | | ......

Words: 728 - Pages: 3

Premium Essay

Students

...college students have worked while attending school. And the number of working students has grown as college enrollment and tuition have increased. While the percentage dipped slightly during and after the recession, the overall number of working students has increased over the past quarter-century (Rapacon, 2015). Rationale of the Study Despite the fact that work is a fundamental part of life for nearly half of all undergraduate students – with a substantial number of “traditional” dependent undergraduates in employment, and working independent undergraduates averaging 34.5 hours per week – little attention has been given to how working influences the integration and engagement experiences of students who work, especially those who work full-time, or how the benefits and costs of working differ between traditional age-students and adult students (Perna, 2010). A college or university scholarship is a big help to students to attain higher education, especially in today’s society where a college education is a necessity for success. There are thousands of scholarships available, and the financial aid they offer gives a huge advantage to the student and his or her parents. But being supported by the government in paying for one’s college costs are not the only benefits included (Thomas, 2010). This study aims to discuss the views and opinions of the recipients of the school scholarship program of the Holy Cross of Davao College. This study aims to benefit the students......

Words: 1789 - Pages: 8

Free Essay

Student

...I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a I I am a student of PGDM and is seeking answers. a student of PGDM and is seeking answers. of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of PGDM and is seeking answers. I am a student of......

Words: 430 - Pages: 2

Premium Essay

Student

...challenge for educators, parents, and employers for at least 30 years [Blue & Cook (2004); citing Haycock & Huang]. For many public school students’ particularly male students from low-income or ethnic minority families graduating from high school has remained problematic, even as the nation’s general educational level has increased [Blue & Cook (2004); citing Dillow]. According to 2000 current population survey (CPS) of the U.S. census bureau are used to compute dropout and completion rates by background characteristics, such as sex, race/ethnicity, and family income. Dropout rates in U.S are typical calculated in one of two ways: status rates and events rates. Status dropout rates indicate the number and percentage of people aged 15–24 who are not enrolled in school and have not obtained a high school credential. Event dropout rates, on the other hand, measure the number and percentage of students leaving school over a particular time period typically one year. Dropping out of school seems to be the result of a long-term process of disengaging from school [Blue & Cook (2004); citing Alexander & Entwisle, Finn, Hess]. Although research conducted by Blue & Cook (2004) has identified no single cause for dropping out, researchers typically have followed two distinct lines of inquiry. The first line examines individual student factors such as social and economic environment and ethnicity. The second line identifies the institutional factors and the......

Words: 9182 - Pages: 37