Free Essay

Study Habits

In: English and Literature

Submitted By jsamantham
Words 1703
Pages 7
MGA IBA’T IBANG PARAAN NG PAG AARAL NG MGA MAG AARAL NG CIVIL ENGINEERING SA TECHNOLOGICAL INSTITUTE OFTHE PHILIPPINES,
QUEZON CITY

Isang Pamanahong Papel ng Iniharap sa Kaguruan ng mga Kolehiyo ng
Sining, Technological Institute of the Philippines

Bilang pagtupad sa mga Pangangailangan ng Kursong Filipino 2,
Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

nina:

Manimtim, Jann Samantha C.
Salvacion, Nazdolf Daniel S.
Ballesteros, Clerizze Mae P.
Llantero, Jules Venom A.
Dela Cruz, Denver John

Marso 2016

PAGHAHANDOG

Inihahandog namin ang pamanahong papel na ito sa aming mga magulang, kamag-anak at mahal sa buhay na walang sawang pag suporta at pagbigay ng aming pangangailangan sa araw araw. Sa kanilang mga panalangin na sana’y magawa at malagpasan namin ang lahat ng mga bagay na aming pinagdadaanan.

D.J.D.C.
C.M.B.
J.S.M.
N.D.S.
J.V.L.

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina
Pamagating Pahina
Dahon ng Pagpapatibay
Pasasalamat
Paghahandog

Kabanata 1, Ang Suliranin at Kaligiran Nito

Introduksiyon Paglalahad ng Suliranin Kahalagahan ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon Depinisyon ng Terminolohiya

Kabanata 2, Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Kaugnay na Literatura (Banyaga) Kaugnay na Literatura (Lokal) Kaugnay na Pag-aaral (Banyaga) Kaugnay na Pag-aaral (Lokal)

Kabanata 3, Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik

Disenyo ng Pananaliksik Respondente Instrumento ng Pananaliksik Tritment ng mga Datos

Listahan ng Sangunian

Apendiks A - Kasaysayan ng Pananaliksik B - Talatanungan sa Mga Respondante C - Karanasan sa Pagsulat ng Pananaliksik D - Kurikulum Bitey

PASASALAMAT

Taos puso at lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng taong naging dahilan upang matapos ang proyektong ito sa tamang oras at sa itinakdang panahon. Sa patnubay, gabay, suporta, at inspirasyon upang maging matagumpay ang pananaliksik at pag-aaral na ito sa Filipino 2.

-Mga Mananaliksik

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng kursong Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Mga Iba’t-ibang Paraan ng Pagaaral ng mga Estudyante ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa CE12KB1 na binubuo nina:

Manimtim, Jann Samantha C. Llantero, Jules Venom A. Ballesteros, Clerizze Mae P. DelaCruz, Denver John Salvacion, Nazdolf Daniel S.

______________________________________________________________________________

Tinanggap sa ngalan ng Kolehiyo ng Sining, Technological Institute of the Philippines, bilang isa sa mga pangangailangan sa kursong Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik.

Dr. Jocelyn C. Cuchapin Guro sa Filipino

Kabanata 1

ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Panimula

Ang edukasyon ang nagiging daan tungo sa isang matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Kung wala nito, at kung ang mga mamamayan ng isang lipunan ay hindi magkakaroon ng isang matibay at matatag na pundasyon ng edukasyon, magiging mahirap para sa kanila na abutin ang pag-unlad. Marapat lamang na maintindihan na ang edukasyon ay syang magdadala sa kanila sa kanilang mga inaasam na mga mithiin. (http://www.academia.edu/4185273/Napakahalaga_ang_pagkakaroon_ng_edukasyon_sa_buhay_ng_isang_tao)

Ang edukasyon ay ang pangunahing problema ng sangkatauhan. Kung mabigyan natin ng wastong anyo ng edukasyon at pagtuturo ang kahit isang henerasyon, matitiyak natin na ang lahat na mga darating na henerasyon ay mapalaking maayos at mamuhay sa sukdulan. Ito ay dahil sa ang bawa't henerasyon na makatanggap ng wastong paraan ng edukasyon ay maaari at magkaroon ng sapat na kakayahang palakihin ang susunod na henerasyon. (http://www.kabbalah.info/tagalog/education.htm)

Ang edukasyon ay importante, isa itong paraan upang maging maunlad at masagana ang isang bansa. Ito ang magsisilbing paraan upang maging matagumpay ang isang tao sa kanyang buhay. Ang pag aaral din ang magiging sandata ng bawat isa tungo sa matagumpay na hinaharap ng isang bansa. Ang pag aaral ay hindi lamang upang alamin ang kakayahan ng isang tao, ito rin ay upang palawakin at hasain ang kaalaman ng bawat indibidwal.

Ang bawat mag aaral ay may iba’t ibang paraan ng pag aaral. May iba na hilig magbasa ng iba’t ibang libro upang makakuha ng iba’t ibang kaalaman. Mayroon din naman na umaasa lang sa kanilang dating nalalaman at sa kanilang malalaman pa. Mayroon ding mag aaral na hindi hilig ang pag aaral at inuuna ang ibang bagay. Ang pamanahong papel na ito ay magpapakita at magpapaliwanag kung ano nga bang klase ng mag aaral at kung paanong paraan dapat mag aral ang isang Civil Engineer upang maging matagumpay sa kanilang piniling larangan. Upang sanayin ang kanilang paraan ng pag aaral habang sila ay nagsisimula pa lamang at upang sila ay masanay sa tama at epektibong paraan ng pag aaral.

Paglalahad ng Suliranin

Layunin ng pag-aaral na alamin ang mga iba’t ibang paraan ng pag aaral ng mga Mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines Quezon City.

1. Ano ang mga ibat ibang paraan ng mga pag-aaral ng mga mag-aaral ng Civil Engineering?

2. Ano ang mga nakakaimpluwensya sa paraan ng pag-aaral ng isang mag-aaral ng Civil Engineering? 3. Bakit kailangan ng masistema at maayos na paraan ng pag-aaral ng mga Civil Engineering?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Naniniwala ang kasalukuyang mananaliksik na ang pag-aaral ay makapagbigay ng mahalagang datos at impormasyon upang makuha ang Mga Iba’t ibang Paraan ng Pag-aaral ng mga Mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines.

Sa mga Mag-aaral – Upang malaman at masubukan ng bawat Mag-aaral ng Civil Engineering ang iba pang mga paraan ng pag-aaral para sa kanilang napiling kurso at upang mahanap ang paraan ng pag-aaral na akma para sa kanila.

Sa mga namamahala sa Paaralan – Upang mabigyang pansin at magkaroon ng kamalayan sa mga paraan ng pag-aaral ng kanilang mag-aaral at maunawaan ang mga kadahilanan ng mga mag-aaral sa bawat bagay na kanilang ginagawa tuwing may inaaral sa iba’t ibang asignatura.

Sa mga susunod na mananaliksik – Upang maging isa sa kanilang magiging basehan sa kanilang ginagawang pananaliksik at maging tulong na mas maunawaan ang iba’t ibang paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Civil Engineering sa TIP QC.

Saklaw at Limitasyon

Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa Ibat-ibang pamamaraan sa pag-aaral o “Study Habits” ng mga mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines, Lungsod ng Quezon. Sasaklawin ng pag-aaral na ito ang mga susunod na mga mag-aaral ng kukuha ng kursong ito. Ipakikita rin sa pag-aaral na ito kung gaano kaepektibo ang mga pamamaraang ito upang makapasa ang mga mag-aaral sa kanilang mga kurso. Lilimitahan ng pag-aaral na ito ang iba’t – ibang dahilan kung bakit hindi nakakapasa ang mga mag-aaral sa kanilang mga kurso.

APENDIKS B

TALATANUNGAN SA MGA RESPONSDENTE

Mahal naming respondente, Maalab na Pagbati! Kami ay mga mag-aaral ng Technological Institute of the Philippines, Quezon City na may kurong Filipino2, Pagbasa at Pagsukat tungo sa Pananaliksik na kasalukuyang nagsusulat ng isang pananaliksik na pinamagatang “Mga Iba’t Ibang Paraan ng Pag-aaral ng mga Mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City”. Kaugnay nito, inihanda namin ang talatanungang ito upang makapangalap ng mga datos na kailangan namin. Kung gayon, mangyaring sagutan niyo po lamang ng buong katapatan ang mga sumusunod na aytem. Tinitiyak po naming magiging kompidensyal na impormasyon ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat po!

-Mga Mananaliksik

I.Batayang Impormasyon

Pangalan (Opsyunal):_____________________________________________ Programa:__________________________

II.Mga Katanungan

1. Ano ang mga dahilan ng pagbagsak o pagkakaroon ng mababang marka ng mga mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City?

Panuto: Lagyan ng tsek (✔) ng inyong pagsang-ayon
5- Lubos na sumasang-ayon
4- Higit ng sumasang-ayon
3- Sumasang-ayon
2- Bahagyang sumasang-ayon
1- Hindi sumasang-ayon

Mga dahilan ng pagbagsak o pagkakaroon ng mababang marka ng mga mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1. Nahihirapan sa mga kurso | | | | | | 2. Pagkakaroon ng bisyo | | | | | | 3. Katamaran sa pag-aaral | | | | | | 4. Paraan ng pagtuturo ng mga guro | | | | | | 5. Kawalan ng interes sa piniling programa | | | | | | 6. May problema sa pamilya | | | | | | 7. Istrikto ang mga guro | | | | | | 8. Kakulangan sa kagamitan | | | | | | 9. Madalas na pagliban sa klase | | | | | | 10. Hindi paggawa ng mga aktibidad sa klase | | | | | |

2. Nakakaapekto ba ang paggamit ng cellphone at iba pang gadgets sa paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City? Oo Hindi
3. Gumigising ka ba ng maaga upang mag-aral? Oo Hindi
4. Nagpupuyat ka ba sa pag-aaral? Oo Hindi
5. Nag-aaral ka ba kaagad pagkauwi mo ng bahay? Oo Hindi

APENDIKS A

Kasaysayan ng Civil Engineering

Sa ikalabing-walong siglo, ang terminong civil engineering (o sa Tagalog, inhinyeriyang sibil) ay inilikha upang masama-sama ang lahat ng aspetong pangsibilyan at makita ang pagkakaiba nito sa inhinyeriyang pangmilitar. Ang unang-unang nagpahayag sa sarili bilang isang inhinyerong sibil ay si John Smeaton, ang nagtayo ng Eddystone Lighthouse. Sa 1771, si Smeaton at ang ilan sa kanyang mga kasamang inhinyerong sibil ay bumuo ng Smeatonian Society of Civil Engineers, isang grupong binuo ng mga lider ng kanilang propesyon na nagkaroon ng mga impormal na mga pagkikita. Bagama’t may ebidensya na may mga teknikal na miting na naganap, mas kinikilala parin ito para sa pakikipagkapwang aspeto nito. Ang inhinyeriyang sibil o inhinyeriyang pambayan ay isang disiplina ng inhinyeriyang prupesyunal na humaharap sa pagdidisenyo, pagbubuo, at pagpapanatili ng pisikal at likas na itinatatag na kapaligiran, kabilang ang mga pagawain katulad ng mga kalsada, mga tulay, mga kanal, mga prinsa, at mga gusali. Ang inhinyeriyang sibil ay ang pinaka matandang disiplina ng inhinyeriya pagkaraan ng inhinyeriyang pangmilitar, at binigyan ito ng kahulugan upang maipagkaiba ang inhinyeriyang hindi pangmilitar magmula sa inhinyeriyang pangmilitar. Nakaugalian itong hinahati-hati sa ilang mga kabahaging disiplina na kinabibilangan ng inhinyeriyang pangkapaligiran, inhinyeriyang geoteknikal, geopisika, geodesiya, inhinyeriyang pangkuntrol, inhinyeriyang estruktural, biyomekaniks,

nanoteknolohiya, inhinyeriyang pangtransportasyon, agham na pangmundo, mga agham na pang-atmospera, inhinyeriyang porensiko, inhinyeriyang urbano (inhinyeriyang munisipal), inhinyeriyang hidroliko (inhiyeriya ng napagkukunan ng tubig) agham ng materyales (inhinyeriyang pangmateryales), pamamahala ng dalampasigan (inhinyeriyang kostal), pagsusurbey, at inhinyeriyang pangkonstruksiyon. Nagaganap ang inhinyeriyang sibil sa lahat ng mga antas: sa publikong sektor hanggang sa munisipal hanggang sa mga pamahalaang pambansa, at sa pribadong sektor mula sa mga indibiduwal na nagmamay-ari ng kabahayan hanggang sa mga kompanyang internasyunal.

Similar Documents

Free Essay

Study Habits

...struggle to achieve that passing grade then get ready to fail. Relationship between Study habit and Education has been proven since day 1. Since, study habit refers to the method or technique used by a certain student that effectively helps him or her in anchoring him or her on his studies. Given with this definition good study habit can literally mean a positive result on academic performance while inefficiency in study habit usually leads to academic failure. Several types of study habits, and several methods but this is all about their effectiveness in helping each student. Background of the study Study habit has a great effect in achieving a degree. A Good Study Habit is the key and this research aims to understand it in a deeper and more informative way. The study was conducted inside the Dr. Carlos S. Lanting College. With 49 respondents that answered survey questionnaires confidentially it shows a result that answers the questions formulated by the researchers. References had been gotten from internet and book from the Library of the Dr. Carlos S. Lanting College and also from other researchers particularly the students who’s currently in their 1st-3rd year. The researchers aim to investigate what appears to be one of the most helpful habits in studying. Statement of the problem This research aims to answer what is the most helpful or effective study habit of DCLC – BS Marine Engineering students to pass their courses....

Words: 760 - Pages: 4

Premium Essay

Study Habits

...229 EFFECTIVE STUDY HABITS IN EDUCATIONAL SECTOR: COUNSELLING IMPLICATIONS. OGBODO, Rosemary Ochanya PhD Continuous Education FCT College of Education Zuba. Abuja email: rosemaryochanyaogbodo@yahoo.com Abstract The problem most students have that contributes to their poor performance in tests and examination is lack of proper study habit. For an excellent performance, there is need for the student to form good study habit. A student, who wants to study well, needs to choose a suitable place for his studies. Where to study is as important as what to study and how to go about studying. Productive study habits require learners to prepare personal time-table for themselves allocating a certain length of time for a particular subject, depending on how difficult each subject is. Different methods of studying are well explained here. Key Words: Counselling, Study habits, Reading habits, Education Introduction In School, high academic performance has been attributed to students‟ effective study habits. This is the reason why the teacher tries to adopt many techniques to help the students to learn. There will be a brief explanation of the topic, followed by the need for planning effective study habit programme. A description of the typology of study habits will be supported by recommendation for techniques of effective study habits. The counsellor‟s role in the formation of study habits will form the concluding section. The learner‟s Dictionary has defined study as a “mental effort......

Words: 3526 - Pages: 15

Free Essay

Study Habits

...Study Habits Synthesis This part of the research provides different facts and studies that will help the research be more informative and truthful. This part was laid by different people who had undergone a related study. Filipinos are very much aware of the negative traits that were passed on by our folks. It is the students who are the affected and influenced on their studies. It is so hard for us to take away the traits we have since birth because it is already running through our blood. Mañana Habit First let us define what Mañana Habit is..Mañana is a Spanish word meaning “Tomorrow” or “At an specified future time”. In short, it is exactly described as “Procrastination”. In Filipino terms, Mañana Habit means “Mamayana” or “Do it Later”. Which results in a very unorganized way of doing things, specifically for office tasks because it affects the overall performance of an employee. Skipping deadlines, stress and anxiety are just some effects of that habit. Why am I sharing this? Simply because I couldn’t get rid of that problem. I’ve realized that this malpractice is hard to remove. Based from my experience, this really affects my overall performance in work. Many of my colleagues says “magalingkakwing, tamadkalang”, meaning I’ve got a talent but it’s just I’m too lazy to do things. Why? Simply because I am easily distracted by my surroundings, events, ideas that pops out of my mind. Leaving the work pending and my mind is wandering all over. The sad...

Words: 351 - Pages: 2

Free Essay

Impact of Students Study Habits

...550,000 Articles and Essays! get better grades Poor Study Habits: Hindrance To Academic Excellence Home Page» Science» Chemistry Research Papers Poor Study Habits: Hindrance To Academic Excellence De La Salle University - Dasmariñas College of Business Administration In Partial Fulfilment of the Requirements for ENGL103 POOR STUDY HABITS: HINDRANCE TO ACADEMIC EXCELLENCE Almario, Geraldine Bagalayos, Maria Venus Bajar, Ruth Diama, Irene Myka Escasinas, Vilma Professor Imelda Stuckle Chapter I - Introduction Rationale, Introduction and Environment of the Study Ever since Spanish Era prevailed, Filipinos had been become attached and greatly affected by the mark left onto everyone; the popular so - called “Mañana Habit” which spontaneously came across into everyone’s daily lives that for many, for sure a big cause of having a hard time focusing on some works on a certain day or schedule. Apparently, it had been generation by generation that young adults mostly in collegiate stage perform these habits naturally despite of knowing its very root effect; having low or Is this essay helpful? Join OPPapers to read more and access more than 550,000 just like it! get better grades even failing grades. As for this matter, students who are significantly concerned regarding grades and class standing are now rapidly gaining numbers, and for one cause; poor/ bad study habits. It is indeed that majority know that......

Words: 364 - Pages: 2

Free Essay

Study Habits

...Common Study Habits Among Students in the Tertiary Level In: People Common Study Habits Among Students in the Tertiary Level ABSTRACT The study investigated the common study habits among students in the tertiary level using school like St. Nicolas College as a case study. Thirty (30) students were given a questionnaire from different department and year level in the area. The instrument utilized for the study was a questionnaire named “Common Study Habits among Students in the Tertiary Level”. A hypotheses were tested and the result showed that some students like to get up early in the morning and study; most will say that late night studying is most productive, the preparations of students for their upcoming examinations. Data was analyzed using percentage. Based on the findings, students perform well in school simply because they have a good study habits. In some cases, students do not know where to begin, do not fully understand the material, are not motivated by it, or feel that there was too much work given to them with too little time to complete or study it. INTRODUCTION 1.1 BACKGROUND OF THE STUDY Research on the correlation between study habit and students in tertiary level has studied to find out the other possible effective study habits of a student. What are study habits? Study habits are the ways that you study - the habits that you have formed during your school years. Study habits can be good ones, or bad ones. Good study habits include being......

Words: 347 - Pages: 2

Premium Essay

Study Habits

...is too deep; it is beyond my understanding.” (Psalms 139: 1-6) Studying is essential. There is nothing quite so pleasing in the world of education as to the ones coming along with much knowledge about the subject matter than those who are walking into an examination with the blustery confidence . At the same time, despite the fact that, there are many temptations when one sits down for study still they can concentrate studying because they have a goal to achieve. The most important study habit is recognizing that one is responsible for the successes and also failures. Taking on this responsibility entails the understanding that the priorities, decisions, habits, and resources all establish the success one has, or does not have, with studying. (Donaghy, 2009) Study habit is a technique or a strategy used every time a person is studying. Some students would have the same study habit or may have a different one. Based on the researchers’ point of view, it depends on whether a specific study habit is effective for them. Students may use different kinds of techniques. For example, a student may study better when he/she is alone and without any distractions while some may...

Words: 273 - Pages: 2

Free Essay

Study Habits

...A lot of parents -- maybe yours -- have strong opinions about how kids study. Maybe they think kids should do their homework right after school. Maybe they think good study habits mean kids should study in the same quiet place every day. Maybe they think that you should sit still until all your work is done.Well, parents aren't always right!A lot of new research shows that the usual ways of studying may not always be the best ways. Different kids study best in different ways. Here are some twists on study tips and good study habits. You just have to figure out what works for you. Study Tip: Move Before You Study Maybe your mom or dad tells you to do your homework as soon as you get off the bus. Ask if you can shoot hoops or run for 15 or 20 minutes first. Explain that you're not trying to put off your work. It's just that exercising your body may help your brain.Kids in a Chicago-area school do PE first if they're having problems with math or reading. They do much better on tests after they exercise. Moving before you do homework can help get your brain ready to study. Study Tip: Pick Your Study Spot Your parents may have set up a great desk in a quiet room. But you feel better doing homework on the floor in the living room or in your bedroom. The important thing is to find a place where you'll pay attention.Your bedroom might give you privacy. That's great if you have annoying brothers or sisters. But if you start looking at the stuff in your room instead of your......

Words: 989 - Pages: 4

Free Essay

The Effects of Modern Technology on the Study Habits of Student

...CHAPTER 2 RELATED LITERATURE This chapter aims to understand how technology changed the study habits of the students. This section presents the related literature and studies that is relevant and significant to the current studies.This will be a guide to the research about the said topic presented in the next chapters. “When it comes to study they only depend on technology rather than reading books. And technology can also affect in body health resistance and once you already learn to love copy and paste in the internet in the future you become lazy.” Mr. Philippe Christian John D. Zayas (2003). According to Ms. Myra Joy P. Belasio (2005). "The effects of technology to students’ study habit are its intelligence and they cannot help their parents do the household chores because of being focused to the technology especially the internet, computers and mobiles". Furthermore, Ms. Elaizza Gelyn Borres (2002) stated that “The effects of technology to students’ study habit are they usually copy and paste an article to the internet without reading what they copy from that article. Rather than scanning books to have an answer and from that you can learn many things about what you read." According to a literature by Jill Elaine Hughes (2011), “Developing good study habits is crucial for any student pursuing higher education, but it is of particular importance to working learners. Schools must provide its student with a robust support network that enables working......

Words: 423 - Pages: 2

Premium Essay

Study Habits

...competition grows ever fiercer in the working world, students became more desperate on how they could excel their academic performances. Many experiences and studies found out that several factors of this study could absolutely change and affect the grades of the students. Not a single factor can definitely pointed out as a predicting grade. It has been interplay of so many factors – gender, IQ, study habits, age, year level, parent’s educational attainment, social status, number of siblings, birth order, etc. In fact, almost all of existing environmental and personal factors are a variable of academic performance. In this research study, focus is on the effect of study habits in the academic performance of students, specifically the second year BS Accountancy students. BS Accountancy is one of the toughest courses in the world. It is extremely specialized: the curriculum requires study sufficient for professional practice (often at the major-level) in financial accounting, management accounting, auditing, and taxation. The curriculum also includes general coverage of management and business mathematics, and intermediate coursework in business law and economics. Thus, in order for them to fulfill the requirement of the curriculum, accounting students needs to have a proper time management and study habits. Study habits, defined as the regular tendencies and practices that one depicts during...

Words: 978 - Pages: 4

Free Essay

Study Habits

...How can we improve our study habits? Everyone has the experience students, starting from kindergarten to high school or university. For most people, it’s not hard to become a student, but becoming a student who has great grades is not easy. You must want to know what causing this difference. The answer is good study habits. In the process of schooling, many students actually don’t have good study habits. If you want to have a good score, the good study habits can help you more likely to achieve your goals. Improving our study habits can occur in three stages: developing learning habits, using four study skills and understanding the benefits of good habits. First of all, students should develop a way of learning. In fact, most of them don't realize that they don’t have completed good study habits. The article “Why ‘good’ study habit may be bad for learning” (2010) talks, "Clear a quiet work space. Stick to a homework schedule. Set goals. Set boundaries. Do not bribe." But this approach to home studying may be the result of "sketchy education research" and, as such, completely wrong.” This article shows us that our traditional sense of learning habit is not correct. Consequently, you might ask what good study habits are. The good study habits including setting a regular time to study that fits in with the student's family schedule; removing distractions; gathering necessary supplies; recording assignments in an assignment book or on a calendar; note-taking and organizing for......

Words: 1464 - Pages: 6

Premium Essay

Study Habits

...Chapter 1 INTRODUCTION Study habits are the behaviors use when preparing for tests or learning academic material. Students have their own habitual practices that they used to help them study and learn. Good study habits can help students achieve and/or maintain good grades. Study habit of every student is one of the most important factors that affect his or her understanding regarding a certain subject. It means, if a student possesses poor study habits, she has a greater chance of getting failing grades, if compare to a student who has a good study habit. In this study, the students will know the better techniques and discipline on having a proper study habits, therefore their academic status will improve and they will have a chance to have a high grades. Statement of the problem The study aimed to know the Study Habits of the CBE students in TIP-QC. Specifically it sought answers to the following questions; 1. What is the profile of respondents? 2. Social economic status 1.1 Age; 1.2 Gender; 1.3 Civil status; 3. What is their learning materials available at home / learning facilities available at home? 4. What is the nature of relationship between students study habit and their family background? Assumption This study is conducted based on the following assumptions: 1.) That the students will set aside their study; 2.) That the students will be aware to their study habits; Importance of the Study Students.......

Words: 861 - Pages: 4

Premium Essay

Study Habits

...STUDY HABITS OF THE GRADE-V AND GRADE-VI STUDENTS IN BALUARTE ELEMENTARY SCHOOL, SCHOOL YEAR 2012-2013 A Thesis Presented to the Faculty of the School of Education of Xavier University (Ateneo de Cagayan) Cagayan de Oro City In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Subject Educ 4: Introduction to Educational Research with Action Research Presented by: Amora, Sharicka Anne Veronica P. Bonote, Paulyn Y. Dupende, Dan Anthony M. Lopez, Conie Grace D. Retes, Hazel Mae P. Salapang, Junelyn March 16, 2013 APPROVAL SHEET This thesis entitled “STUDY HABITS OF THE GRADE-V AND GRADE-VI STUDENTS IN BALUARTE ELEMENTARY SCHOOL, SCHOOL YEAR 2012-2013” prepared and submitted by Sharicka Anne P. Veronica Amora, Paulyn Y. Bonote, Dan Anthony M. Dupende, Conie Grace D. Lopez, Hazel Mae P. Retes and Junelyn Salapang in partial fulfillment of the requirements for the subject Educ 4: Introduction to Educational Research with Action Research, has been examined and is recommended for Oral Examination. Ms. Charity Rose B. Absin Adviser ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PANEL OF EXAMINERS Approved by the committee on Oral Examination with a grade of......

Words: 18611 - Pages: 75

Premium Essay

Study Habits

...& STUDIES The review of related literature for this study focuses on the factors affecting the study habits of high school students. The review focuses on identifying different factors that affect or cause changes in a student’s study habits. The chapter begins with a definition of study habits, followed by the significance, factors that affect study habits – student’s attitude, teachers, parents, etc. – and ways on how to improve one’s study habit. The research outcomes germane to study habits and a matching relation to grades, participation in class, and academic. DEFINITION OF STUDY HABITS According to Romeo M. Losare Jr. (2009) study habits simply mean how a pupil manages his/ her time in such a way that he/she can review and study regularly. He also said that Study habits are the ways that you study - the habits that you have formed during your school years. Study habits can be good ones, or bad ones. Good study habits include being organized, keeping good notes, reading your textbook, listening in class, and working every day. Bad study habits include skipping class, not doing your work, watching TV or playing video games instead of studying, and losing your work. Zenaida Honggang (2009) stated that study habits are flexible. It is anytime, anywhere learning. It is also anchored on by teaching on life skills beyond obtaining information. Richard J. Field (2006) agrees with the book Council for Exceptional Children (2005) which stated that study habits......

Words: 5696 - Pages: 23

Free Essay

Study Habits

...Different study habits of freshmen students in Pamantasan ng Lungsod ng Maynila Research paper Presented to the College of Liberal Arts Pamantasan ng Lungsod ng Maynila In Partial Fulfilment Of the requirement for English 102 by Crisostomo, Jestine A. Tamayo, Joshua Untalan, Kane Errol TABLE OF CONTENTS Biographical Data Acknowledgment Table of Contents Abstract I. INTRODUCTION 1.1 Statement of the Problem 1.2 Importance of the Study 1.3 Scope and Limitation of the Study 1.4 Definition of Terms II. REVIEW OF RELATED LITERATURE III. METHODOLOGY A. Research design B. Research locale, sample and sampling technique C. Instrument D. Statistical analysis IV. RESULTS AND DISCUSSION V. SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATION Chapter I INTRODUCTION Study habits are the ways that you study - the habits that you have formed during your school years. Good study habits include being organized, keeping good notes, reading your textbook, listening in class, and working every day. Bad study habits include skipping class, not doing your work, watching TV or playing video games instead of studying, and losing your work. It means you are not distracted by anything. Basically it means that you are doing the best you can to get the grades you want. Study Habit of every student is one of the most important factors that affect his or her understanding regarding a certain subject. It means, if a student possesses poor study habits,......

Words: 3047 - Pages: 13

Premium Essay

Study Habits

...CHAPTER 1 THE PROBLEM INTRODUCTION Study Habit is a behavior in studying which is done by frequent repletion. It can develop one’s skills in studying which is very important among young individuals, especially on students in order to retain information learned in the present for their future benefits. It is also in which the student will make the same repetition so it will be easy to them for their studies. As they say, childhood years is the best time to start training an individual to study so that as he grows older, he will be able to do it habitually which is essential for his academic performance. Academic Performance indicates a student’s performance in different subject areas; on how active a student attends and participates in every school work and activities (such as examinations, quizzes, oral recitation, extracurricular activities, etc. ); how well he or she can meet the standards set out by the institution itself. Furthermore, it is the ability to study and remember facts; being able to study effectively and see how yourself in relation to facts; and being able to communicate your knowledge verbally or down on pape. The academic performance of a student is partly based on his or her study habits. According to the study of University of California (2007) when a student has an effective and good study habits, he or she can excel academically. http://www.scribd.com/doc/11822201/university-of-california/dialogue (retrived: Jan 22, 2014) The extent of......

Words: 2144 - Pages: 9