Free Essay

Study Strategies

In: Miscellaneous

Submitted By littlejohn
Words 1452
Pages 6
Positibo at Negatibong Epekto ng mga Pamamaraan sa Pag-aaral Tuwing Bakanteng Oras ng mga Estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1
A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis sa Kanilang Performance sa
Asignaturang Accounting 2 a&b sa Iklawang Semestre ng
Taong akademiko 2011-2012

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Sabjek na Filipino 2, Pagbasa at Pagbasa tungo sa Pananaliksik

Nina:
Marvin G. Dy

Kabanata I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1.Introduksyon Accountancy ay isa sa mga pangunahing kinukuhang kurso ng mga magkokolehiyo. Kung hindi dahil sa kagustuhan nila, ito ay dahil sa impluwensya ng kanilang mga magulang. Sino nga ba ang hindi maiinganyong kumuha ng kursong ito kung ika’y nakapasa sa CPA board exam maari ka ng magtrabaho at makasweldo ng 12000 pesos average ngunit kung ika’y pumunta sa ibang bansa, $4,321 naman ang buwanang sweldo(ayon sa US Department of Labor). Dahil sa pag-alis ng mga accountant papunta sa ibang bansa, nagkakaroon ang Pilipinas ng shortage sa bilang ng mga accountant. Kaya naman napakadamin unibersidad at pamantasan ang nag-aalok ng kursong Bachelor of Science in Accountancy. Isa na rito ang Kolehiyo ng San Luis(SLC). Ang Kolehiyo ng San Luis ay isang missionary school na ang pangunahing layunin, maliban sa linangin ang ispiritwal n katauhan, ay hindi kumita ng madaming salapi, sa halip ay nais nilang makagawa ng mga estyudanteng mahuhusay sa mga kursong kanilang pinagdadalubhasahan. Sadyang mahirap ang CPA Board Exam dahil ang katungkulan ng isang accountant ay napakahalaga hindi lamang sa negosyo at pati na rin sa ekonomiya. Ginawang paraan ng SLC ay ang pagkakaroon ng pagsala sa mga estyudante upang paghusayan nila ang pag-aaral. Dahil dito, maraming pamamaraan ang ginagawa ng mga estyudante upang mag-aral. Ang iba ay nagpapaturo sa dalubhasa, mayroon ding nagbabasa ng napakadaming libro habang ang karamihan ay nagtutulungan sa isa’t-isa. Madami ang posibleng pamamaraan ngunit madami rin ang mga epektong masama sa mga estyudante. Maraming estyudante ang gumugugol sa kanilang bakanteng oras sa pag-aaral dahil ayaw nilang bumagsak at mawala na lamang ang kanilang mga mithiin. Dahil hindi maipapatuloy ang pag-aaral mo ng BSA kung hindi na maganda ang resulta ng pag-aaral sa unang taon, minarapat ng mga mananaliksik na ituon ang pansin sa mga estyudante sa unang taon ng BSA. Dahil sa mga impormasyon at obserbasyong ito, ang mga mananaliksik ay interesadong malaman ang mga epektibong pamamaraan sa pag-aaral tuwing bakanteng oras ng mga estyudante ng BSA1 A, B, at C kaya naman nabuo ang isang pamanahong papel na may pamagat na “Positibo at Negatibong Epekto ng mga Pamamaraan sa Pag-aaral Tuwing Bakanteng Oras ng mga Estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis sa Kanilang Performance sa Asignaturang Accounting 2 a&b sa Iklawang Semestre ng Taong akademiko 2011-2012”.

2. Layunin ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay isinagawa upang malaman ang positibo at negatibong epekto ng mga pamamaraan sa pag-aaral ng mga estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1 A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis sa kanilang performance sa asignaturang Accounting 2 a&b sa iklawang semester ng taong akademiko 2011-2012. Sinasagot nito ang mga sumosunod na katanungan: * Ano-ano ang mga pamamaraan sa pag-aaral ng mga estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1 A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis sa kanilang performance sa asignaturang Accounting 2 a&b sa iklawang semestre ng taong akademiko 2011-2012? * Paano ito nakakatulong o nakakasira sa akademikong kasanayan ng mga estyudante? * Gaano kadalas gamitin ng estyudante ang pamamaraan sa pag-aaral?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pamanahong papel na ito ay tumatalakay sa positibo at negatibong epekto ng mga pamamaraan sa pag-aaral ng mga estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1 A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis sa kanilang performance sa asignaturang Accounting 2 a&b sa iklawang semester ng taong akademiko 2011-2012. Layon nitong makatulong sa mga sumusunod: * sa mga estyudanteng kumukuha ng Bachelor of Science in Accountancy , maaring maging gabay nito upang sila ay magkaroon ng kaalamanan hinggil sa mga pamamaraan sa pag-aaral ng Acctg 2&b. * maaring malaman ng instructor ang mahalagang partisipasyon nila sa pag-aaral ng estyudante. * upang matulongan ang mga susunod na mananaliksik na may kaugnayan sa paksang natalakay sa pananaliksik na ito. * upang makaisip pa ng iba pang maaring pamamaraan sa pag-aaral ang mga magbabasa sa pananaliksik na ito.
4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Saklaw ng pamanahong-papel na ito ang positibo at negatibong epekto ng mga pamamaraan sa pag-aaral ng mga estyudante ng Bachelor of Science in Accountancy 1 A, B at C ng Kolehiyo ng San Luis. Kumakatawan ditto ang 100 estyudante na nagmula sa tatlong seksyon ng BSA na nasa unang taon. Tinatalakay lamang dito ang mga positibo at negatibong epekto na nuugnay sa kaligiran ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay isinagaw sa Kolehiyo ng San Luis sa ikalawang semester ng Taong Akademiko 2011-2012.
5. Depinisyon ng mga Terminolohiya Upang maging mas madali at ganap ang pagkaintindi ng mga mambabasa, minarapat na bigyan ng mga mananaliksik ng depinisyon ang mga sumusunod sa terminolohiya batay sa kung paano ginamit ang bawat isa sa pamanahong papel na ito:

Akademikong Kasanayan. Nauukol sa sukat ng kakayahan (performance) ng mga estyudanteng nasa loob ng klasrum na nakukuha sa pamamagitan ng pagkompyut ng kabuuan nilang grado sa lahat ng kanilang asignatura.

Accounting 2 a&b. Isang asignaturang kailangang matapos ng isang estyudante ng ng kursong BSA upang makuha ang susunod na major subjects. Sakop nito ang Accounting for Partnership at Accounting for Corporation.

Individual Study sa tulong ng mga libro. Ito ay isa sa mga pamamaraan kung saan ang isang estyudante ay magbabasa ng mg artikulo ukol sa asignatura. Mainam din ang pagsagot sa mga katanungan upang mas malinang ang pang akademikong kakayahan. Gumagamit ang mga estyudante ng mga nakalimbag na artikulo sa mga papel upang maging batayan sa pag-aaral.

Internet. Ito ay isa sa mga pamamaraan kung saan ang isang estyudante ay magbabasa ng mg artikulo ukol sa asignatura. Mainam din ang pagsagot sa mga katanungan upang mas malinang ang pang akademikong kakayahan. Sa tulong ng Internet, maghahanap ang estyudante ng mga kasagutan, suhestiyon, at gabay sa pag-aaral ng isang paksa.
Group Study. Ito ay isa sa mga pamamaraan ng pag-aaral na kung saan ang isang estyudante ay gagawa ng isang study group upang sila ay makapagtulungan sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Mainam ito kung ang mga kalahok sa pangkatang pag-aaral ay aktibo.

Tutorial. Ito ay ang pag-aaral kasama ang isang dalubhasa upang magkaroon ng pangunahing ideya ukol sa paksang matatalakay sa susunod na diskusyon sa klase. Susubukan ng isang dalubhasa na ipamahagi ang mga nalalaman at kung paano mapapadali ang pag-aaral ng kanyang tinuturuan.

SQ3R method. Ito ay isang pamamaraan ng pag-aaral na nangangahulugang Survey, Question, Read, Recite, Review. Ang survey ay nangangahulugang alamin ang paksang matatalakay at dapat magkaroon ng malinaw na larawan sa isipan. Ang question naman ay ang pagtatanung-tanong ukol sa paksa habang an read naman ay ang pagbabasa at pag-unawa sa binasa patungkol sa paksa. Ang recite naman ay ang pagbigkas ng mga naunawaan sa mga binasa habang ang review ay ang pagbabasa at pag-uunawa ulit sa mga nabasa nang mga libro.

Respondente. Mga estyudanteng nasa unang taon ng kursong Bachelor of Science in Accountancy sa seksyong A, B at C sa ikalawang semestre, taong 2010-2011.

Kabanata II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL AT LITERATURA

Napakalaki ng epekto sa kakayahang pang-akademiko ang pag-aaral, kaya naman maraming pamamaraan ang mga ginagawa. May mga masa gustong mag-aral mag isa, mayroon rin mas gustong magpaturo sa dalubhasa, ngunit pinakamarami ang mas gustong mag-aral ng pangkatan. Dahil sa mga obserbasyong ito, mga ilan sa mga pag-aaral tungkol sa mga pamamaraan ang nakalahad sa ibaba:

Sa pag-aaral ni John Wills Lloyd, et.al (1996), na may pamagat na “Group Versus Individual Reinforcement Contingencies Within the Context of Group Study Conditions”, inilahad niya na mas mainam ang mag-aral ng pangkatan kaysa mag-aral na indibidwal dahil maaring magpamahagi ng mga sariling pagkakaintindi.

Ayon naman kay Dr. Bob Kizlik, mainam na paraan ng pag-aaral ang SQ3R method. Ito ay isang method na kinakailangang magkaroon ang isang estyudante ng larawan sa utak tungkol sa paksa, dapat magtanung-tanong para matuto,dapat magbasa, masabi ang binasa at basahin ulit ang binsa. Ito ang pamamaraang kanyang ibinahagi.

This was just a part... continuation is to be passed nest time after the completion ^^

Similar Documents

Free Essay

Study Strategies

...Study Strategies Outline I. II. Study Blueprint A. C.S. Lewis asserts that "Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. B. Outlining is a basic skeleton of the presented information. Outline note taking has always worked well for me to retain and reference details. Making sure that I have a quiet, comfortable, well lit area void of distractions allows me to focus on my desired studies. C. Without a clear and precise study plan consisting of time management skills, note taking strategies, and an effective reading plan, a student is guaranteed to fall behind and struggle to complete any given assignment. Strategies A. Pre-Reading 1. By reading over previous notes, skimming over the headings, subheadings, and emphasized text, and also looking over any activities and questions at the end of a chapter, allow me to gain an overview of the information to focus on. 2. Brainstorming over the pre-read text, noting any information pertaining to what you believe the chapter will detail will allow you to create a mind map to organize the information read. B. Concept Mapping 1. Concept mapping allows you to quickly visualize information grouped together using key points to compile a big picture view of the material. 2. For most cases, concept mapping is a great way to establish main points, and supporting details of the subject matter being evaluated. C. Taking Outline Notes 1. Outline notes have a concise......

Words: 477 - Pages: 2

Premium Essay

Study Strategies

...INTRODUCTION Study strategies or study skills are approaches applied to learning. They are generally critical to success in school, considered essential for acquiring good grades, and useful for learning throughout one's life. The term “study skills” is used for general approaches to learning, skills for specific courses of study. There are many theoretical works on the subject, and a vast number of popular books and websites. Manuals for students have been published since the 1940s. There are arrays of study skills formed by our students inside and even in every university which may tackle the process of organizing and taking in new information, retaining information, or dealing with their everyday troubles in their academic lectures and handling the stresses of college life. These ones are made especially to improve any of the important elements in studying and learning –concentration, memory, place for studying and etc. Study Skills are discrete techniques that can be learned, usually in a short time, and applied to all or most fields of study. More broadly, any skill which boosts a person's ability to study and pass exams can be termed a study skill, and this could include time management and motivation. Study skills are not done just to excel academically, but also to discipline the students. What students should know is they cannot imitate their friend’s study skills when they actually have different ways of study. Human’s brain does not function in the......

Words: 386 - Pages: 2

Premium Essay

Strategy Case Studies

...Air manage growth as a family-owned conglomerate? The case offers enriching scope for analysing a family business’s turnaround strategies, with all the legacy costs involved. Pedagogical Objectives • To discuss the (operational) dynamics of Korean Chaebols - their influence/ effects on the country’s industrial sector and the economy as a whole • To analyse how family-owned businesses manage the transition phase - from a supplier-driven economy to a demanddriven economy • To identify all the possible reasons for Korean Air ’s turbulent times and assessing whether they are controllable or not • To critically evaluate Korean Air ’s transformation efforts - in terms of growth, productivity and cost cuts, especially the efficacy of '10,10,10' goal in a family-run business • To identify various challenges to Korean Air in sustaining growth and finding ways to overcome them. Industry Reference No. Year of Pub. Teaching Note Struc.Assig. Aviation COT0010 2007 Available Available Business Divisions; Hanjin Group; Airfreight; Air Cargo; Corporate Restructuring; Fatal Accidents - Safety Constraints; OECD; SkyTeam Alliance; Family-owned Business Conglomerates; Cargo Shipping declined by 5% from that of 2004. This case looks into the difficulties that AOL faced due to its primarily subscriptionbased revenue model, and the reasons for this shift in strategy. Pedagogical Objectives Dell Back to the Future? On January 31st 2007, Dell announced the resignation of Kevin Rollins......

Words: 71150 - Pages: 285

Free Essay

Graduate Study Challenges and Strategies

...Running Head: GRADUATE STUDY CHALLENGES AND STRATEGIES 1 Graduate Study Challenges and Strategies Introduction to Graduate Study in Criminal Justice & Security AJA 501 University of Phoenix September 22, 2014 GRADUATE STUDY CHALLENGES AND STRATEGIES 2 There are many benefits of going back to school. As for me, the challenge of returning to school brings me the delight of learning and the experience of something new every day. My years in the workforce have prepared me for dealing with different situations and many different types of people. Going back to school affords me personal growth. I have found out that many people lose sight of who they are after so many years on the job, and also lose sight while trying to balance family life. Going back to school is a chance for me to reconnect with myself. In addition, deciding to pursue my graduate studies is a necessary step to greater pay and career advancement. I don't want to be underemployed or stuck in a job below my skill set. Another reason I am pursuing my graduate studies is in hopes of obtaining a fulfilling position in criminal justice that will also help me meet my financial and family obligations. Enrolling is my prime opportunity to explore, find new passions......

Words: 1558 - Pages: 7

Premium Essay

Graduate Studies Strategy and Challenges

...Graduate Study Challenges and Strategies for Success Suzanne D. Bamfield Instructor Marilyn Ketchum HCS/504 University Of Phoenix Abstract Graduate School can be very intimidating for an individual who has been out of school for quite some time. In this paper I will discuss the personal challenges and tools for success. Introduction: Reasons for Pursuing Graduate Studies Success is measured by how motivated and hard one works to achieve their goals. In his journal, (David H. Lyman( 2004) he states that there are a few key tips to success. They are passion, setting goals, high self -esteem, persistence, mastering your craft and talent. These major tools are what drive an individual to be successful. These tools are also driving me to succeed. I decided to maintain a level of discipline within myself. My reasons for pursuing Graduate studies are very simply. I want a sense of accomplishment because I was out of school for many years i became......

Words: 1255 - Pages: 6

Free Essay

Amd Strategy a Case Study

...Mathias Crouzet ISM MBA PROGRAM ISEG PARIS Professional Management Skills Assessment AMD – A marketing Case study November 2011 What would it take for AMD to see a significant increase in its market share in processors used in corporate desktops and notebooks? How can the success of Opteron in the server segment be leveraged to other segments? To increase her sales volume and be able to have a significant market share and be able to really compete with Intek on the desktops and notebooks processors market, AMD has to improve a lot her products. First of all , it’s a question of customer perception : for many people , AMD’s CPU (Central Processing Unit) are not powerful and are used only on low cost computers (and for many years this information was true). In this case, the main challenge is to change this perception, because in fact if their products are actually quite good and are in fact almost as advanced as Intel’s ones. In order to extend their market share they have to keep focusing their products design on the final client needs. What are they ? When you are using your computer at work or for your personal use, there are 3 different parameters that you are looking at: -The first one is obviously the cost of the CPU. Because you are not baying one computer but often hundreds or thousands of them, even a tinny difference can make the firm choosing your product. -Second parameters on which they are focusing are the power of the CPU. Working......

Words: 2021 - Pages: 9

Free Essay

Graduate Study Challenges and Strategies

...Graduate Study Challenges and Strategies for Personal Success The decision to enter graduate school has been years in the making. Choosing to take time from my family to return to school is a difficult decision. Just as employers need employee buy in for successful performance. I too had to buy into the decision to enter the master's program. Health care is always evolving with information and advancements in various realms of the health care industry. Nurses are challenged to stay current by continually learning and advancing their skills (Houston, 2012). My purpose for pursuing a graduate degree is to grow as an individual and a professional. In three years, my employment status will likely change and acquiring a master's degree will open the job market. My professional goal is to work on the technical side of health care, perhaps writing my own ticket, while continuing working from my home office. Obtaining a master's degree will provide me with an edge in the job market. One of my biggest challenges of entering the master's program is pushing past the fear of committing to a two year program. Feeling at peace with my decision includes answering questions and addressing concerns. My concerns are performing to the best of my abilities and meeting deadlines, putting in the time for studying and writing papers, dealing with what seems like never-ending student loans again, and receiving a valuable return on investment. These concerns plus more fill my thoughts. My current...

Words: 826 - Pages: 4

Premium Essay

Graduate Study Challenges & Strategies

...Graduate Study Challenges and Strategies for Personal Success Langa V. Gibson HCS/504 September 1, 2014 Janet Booker Introduction My name is Langa, and I have been a Registered Nurse since 2010. It has been my lifelong dream and passion to be a nurse. Initially, I felt just being a nurse would be satisfaction enough. A career, a profession that would allow me to help others, nature others, and help heal people. After graduating with my Associate’s degree in nursing, the reality of the real world set in when I realized, no hospitals would give me an opportunity to work. Having a two year degree was not enough. After a few months of searching for work, I was finally afforded two opportunities and landed my first two nursing jobs. The following year I enrolled in an on-line BSN Program and graduated with my Bachelors in Nursing in May 2013. I was able to get a greater career opportunity and that opportunity has allowed me to do so much more for others. I feel as though my career and personal development are not complete though. Now on to my graduate degree that will allow me to do even more for others. Personal and Professional Goals I would have to say my primary reason for pursuing a graduate degree is to be able to do more in the field of nursing. It became quite clear to me, early on, that obtaining an advanced degree can take me more places than my Bachelor’s degree can. My main focus is to......

Words: 1417 - Pages: 6

Free Essay

Graduate Study Challenges and Strategies for Success

...Graduate Study Challenges and Strategies for Personal Success “Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.” This famed quotation by one of the most influential American essayist and poet, Ralph Waldo Emerson, inspired me toward my journey to pursue graduate study. Taking the first step toward this journey is the most difficult. I understood that challenges will be inevitable in this path and implementing strategies to face these challenges is crucial for my success. I gained significant experience in both my academic and professional career over the years. I realize that I have the determination to accomplish goals and the necessary means to envision success. I have a variety of reasons I chose to pursue graduate study, both personal, and professional. Personally, I want to teach my children the importance of education in one’s life and to inspire them to aim for academic excellence. Professionally, I am very passionate about Nursing and about improving the quality of care given to patients. My ultimate goal is to influence change in the health care field as an educator or as an administrator. I want to inspire others to be excited with Nursing and be more involved in creating best practices that affects health care. I also want to ensure that I am more marketable to advance in my career. Graduate study paves the way toward the realization of these aspirations. Three Challenges that I will face in Meeting my Goals ...

Words: 1849 - Pages: 8

Free Essay

Graduate Study Challenges and Strategies for Success

...Graduate Study Challenges and Strategies for Personal Success HCS/504 August 6, 2012 John Dean Graduate Study Challenges and Strategies for Personal Success According to Linda Weston Kramer “Retuning to graduate school is a major decision in one’s professional life. Although there are many benefits to returning to school to earn a graduate degree, it is also very challenging” (Kramer, 2007, p. 158.). This essay discusses various challenges faced by graduate students, and strategies to overcome the challenges, from personal perspective. Personal and professional goals It is important to set personal and career goals before pursuing graduate study. Students need to discover the various courses offered, and select the one suit for them. This contributes a great deal of success because they choose what they want to, and where they want to reach. Goal setting and working toward achieving the goal is the key for success. My main long-term goal is career development. I want to complete my program within two years and find a job in Nursing/Informatics and go up in the ladder. When considering my short-term goal, I want to keep my GPA above 3.5, and acquire as much knowledge from this program by using the resources available. I want to improve my communication skills both written and verbal, and graduate study is the best platform for achieving that goal. It is important to prioritize the goals and choose the right path. Self-assessment and closely checking the......

Words: 1054 - Pages: 5

Premium Essay

Comperative Study on Strategy of Ccd & Barista

...EPGP-04 Retail Marketing Course assignment Instructor: Dr. Ranjan Chaudhuri Submitted by a group consisting of: Sr. 1 2 3 4 Name Abdussalam Hossain Khan Ravi Dhingra Sanjay Bhargava Udai Shankar Tripathi Roll Number EPGP-04A-003 EPGP-04A-078 EPGP-04A-083 EPGP-04A-105 Café coffee Day and Barista both are very famous among the young stars and working professionals. The objective of this paper is to study and compare Café Coffee Day and Barista and identify their retail strategy. Purpose of this paper is to compare two prominent Retail shop on a common platform and analyze their working and performance. Café Coffee Day and Barista were chosen because of the convenience of research process as they are well known cafeteria in most of the locality. They are the only two major players in the national coffee café industry, and their customers consider both as interchangeable brands. This is why it is important to study how these brands differentiate themselves through different Retail strategy. Café Coffee Day It was in the golden soil of Chikmagalur that a traditional family owned a few acres of coffee estates, which yielded rich coffee beans. Soon Amalgamated Bean Coffee Trading Company Limited, popularly known as Coffee Day was formed. With a rich coffee growing tradition since 1875 behind it coupled with the opportunity that arose with the deregulation of the coffee board in the early nineties. Coffee Day began exporting coffee to the connoisseurs across...

Words: 1660 - Pages: 7

Premium Essay

Ge Wind Strategy Case Study

...ID number: 0971546 Paper in: MBA 23901 Corporate Strategy and Global Business Policy - GE Wind Strategy Study - Date turned in: 05.01.2014 For: BI Norwegian Business School-Fudan University MBA Programme 05.01.2014 Content Table  of  Contents   Content  ............................................................................................................................  i   Introduction  ..................................................................................................................  ii   1.   Industry  Analysis  ................................................................................................  1   2.   Competitive  Analysis  .........................................................................................  4   3.   Value  chain  analysis  ...........................................................................................  7   4.   Strategy  core  analysis  ........................................................................................  8   5.   Advantages  and  disadvantages  ......................................................................  9   6.   Conclusion  ..........................................................................................................  10   7.   Reference  ........................................................................

Words: 4576 - Pages: 19

Premium Essay

Business Policy & Strategy Study Guide

...Business Policy and Strategy – Study Guide: Unit 1 Material from McGraw Hill website – Chapters 1 & 2 Chapter 1 What Is Strategy and Why Is It Important? Learning Objectives - After studying this chapter, you should be able to: LO 1. | Understand why every company needs a sound strategy to compete successfully, manage the conduct of its business, and strengthen its prospects for long-term success. | LO 2. | Develop an awareness of the four most dependable strategic approaches for setting a company apart from rivals and winning a sustainable competitive advantage. | LO 3. | Understand that a company's strategy tends to evolve over time because of changing circumstances and ongoing management efforts to improve the company's strategy. | LO 4. | Learn why it is important for a company to have a viable business model that outlines the company's customer value proposition and its profit formula. | LO 5. | Learn the three tests of a winning strategy. | Key Points: The tasks of crafting and executing company strategies are the heart and soul of managing a business enterprise and winning in the marketplace. The key points to take away from this chapter include the following: 1. A company's strategy is the game plan management is using to stake out a market position, conduct its operations, attract and please customers, compete successfully, and achieve the desired performance targets. 2. The central thrust of a company's strategy is undertaking......

Words: 4114 - Pages: 17

Premium Essay

Graduate Study Challenges and Strategies for Success

...Graduate Study Challenges and Strategies for Success Conrad Cordova HCS/504 January 24, 2013 Kathy Watson Graduate Study Challenges and Strategies for Success I have made three monumental decisions in my life. The first was to join the military, which led to a very rewarding and exciting military career, where I refined the core values I live by today. The second life-changing decision, and greatest accomplishment, was getting married and starting a family, which I value most in my life. My decision to return to graduate school and pursue my Master’s degree and become an advanced practice nurse is the third most challenging decision of my life. As Eleanor Roosevelt once said, “Do one thing every day that scares you” (Moncur, 2012). Starting graduate school, I felt the same fear, nervousness, and excitement I experienced with my other major decisions. Interestingly, I feel more nervousness going into this program than when I volunteered for a tour in Iraq. After 15-years as a nurse, I feel compelled to make a greater difference. I am very passionate about nursing and feel a “calling” to make a difference in my patients’ lives. As a critical care nurse, I can help save patients’ lives and make an immediate difference in their acute medical crisis, but once they leave my unit, they disappear, and I never know their long-term outcome. I yearn to develop the knowledge, skill, and expertise not to just care for them, but their whole family as a unit, and promote...

Words: 1207 - Pages: 5

Premium Essay

Case Study - Acer's Growth Strategies

...Case Study - Acer's Growth Strategies In 2007, Acer Inc. (Acer) was the third largest computer company in terms of world-wide personal computer (PC) shipments. With 2.43 million units shipped, the company enjoyed a market share of 7.6%. Its growth rate stood at 31% against the 30% of Hewlett-Packard Company (HP) and 21% of Lenovo Group Ltd. In the first quarter of 2008, the company sustained its performance and its market share grew to 9.5%. Its growth rate of 25.2% was higher than that of Dell Inc. (Dell) and Lenovo. Analysts felt that the company had come a long way since 1994 when it was the number eight player in the global PC market. According to analysts, Acer's rapid growth could be attributed to the restructuring efforts the company had taken up since the year 2000. Acer's restructuring enabled the company to realize lower operating expenses which provided the twin advantages of allowing it to price the PC aggressively and offer higher incentives to its channel distributors. Acer also refocused its marketing efforts from direct sales to indirect channel driven sales. The company opted for achieving growth through building strong relationships with its dealers, by offering lower prices to the consumers and providing unique product innovations. By 2007, Acer was the fourth largest computer company behind HP, Dell, and Lenovo. As a part of its growth and expansion strategies, Acer acquired Gateway, Inc. (Gateway) in 2007. This acquisition also resulted......

Words: 891 - Pages: 4