Free Essay

Sunda

In: Other Topics

Submitted By rumahkosong
Words 728
Pages 3
PIHATUR

Puji sareng syukur mangga urang sanggakeun ka hadirat Allah SWT lantaran barkat rahmat-Na simkuring saparakanca tiasa ngabereskeun ieu makalah tugas Ngawawancara kanggo nuntaskeun panceun ti bapak/ibu guru. Sholawat sareng salam mugi-mugi salamina kacurah limpahkeun ka jungjunan alam nyatana Nabi Muhammad SAW, teu hilap ka kulawargina sareng ka shahabatna sareng mudah-mudahhan dugi ka urang sadayana.

Medalna ieu makalah dipihareup tiasa ngadeudeul lumangsungna proses di ajar Bahasa Sunda di SMA. Eusi ieu makalah meseur kana tujuan rangka kanggo proses wawancara anu neramgkeun tentang Tingkah Laku Barudak Jaman Ayeuna.

Pamungkas, mugi makalah aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Tangtos wae dina ieu makalah masih seueur kaneh kakiranganana.

Bekasi, November 2013

Penyusun

DAFTAR EUSI

PIHATUR………………………………………………………………..……………………..…2

DAFTAR EUSI......…………………………………………………………………………….….3

BAB I BUBUKA…….……………………………………………………………………………4

1. KASANG TUKANG………………………………………………………………………….4

2. WATESAN MASALAH……………………………………………………………………………………4

3. MAKSUD JEUNG TUJUAN………………………………………………………………………………………4

BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………..…..5

BAB III PANUTUP……………………………………………………………………………….7

3.1. KASIMPULAN………………………………………………………………………………7

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………………..8

BAB I BUBUKA

1. KASANG TUKANG

Wawancara the hiji kagiatan komunikasi nu geus ilahar lumangsung di masyarakat. Ngan teu kabeh masyarakat sok ngahajakeun saban waktu ngawawancara. Wawancara mah biasana dilakukeun ku wartawan, reporter, atawa jalma liana nu nganggap perlu—umpamana mahasiswa nu keur ngalakukeun panalungtikan, murid-murid sakola anu meunang pancen ti guruna, atawa ti lembaga sensus penduduk nu ngawawancara warga.

2. WATESAN MASALAH

Watesan masalah ieu dilakukeun supaya panalungtikan bisa luyu jeung tujuan anu diharepkeun. Watesan masalahna nyaeta: sakabeh anu ngenaan kana wawancara.

3. MAKSUD JEUNG TUJUAN

Maksud makalah ieu nyaeta pikeun nganyahokeun wawancara. Tujuamma tina nyieun makalah ieu nyaeta:

a. Bisa ngawawancara tokoh masyarakat.

b. Bisa neangan informasi ti masyarakat.

c. Bisa ngajieun pertanyaan jeung wawancara.

BAB II PEMBAHASAN

Tema: Budaya

Tujuan: Nganyahokeun yen tingkah laku budak jaman ayeuna teh kos kumaha

Narasumber: Ira (Ibu Rumah Tangga)

Dialog:

Pewawancara : Punten bu, migi abdi bade wawancara, aya tugas basa sunda. Kumargi ibu nuju rengse, wios abdi wawancara ibu?

Narasumber : Sok atuh

Pewawancara : Abdi bade wawancara nu aya kaitana sareng tingkah laku budak jaman ayeuna. Kumargi ibu pan sabage orang tua rada pas anu aya kakaitana sareng ieu topik.

Narasumber : Enya.

Pewawancara : Nya bu, ku abdi bade mulai bu. Nami lengkap ibu saha?

Narasumber : Nami the, bu Ira.

Pewawancara : Langsung we nya bu, kana topik anu bade ditaroskeun.

Narasumber : Enya, sok atuh.

Pewawancara : Kumaha pandega ibu tentang kalakuan budak jaman ayeuna?

Narasumber : Jaman ayeuna lewih kritis, leuwih haying nyaho sagalana, alim dikekang-kekang. Hayangnya karepna kitu, sok milu-milu kalakuan anu teu bener—leuwih terpengaruh ku lingkungan.

Pewawancara : Faktor naon wae anu ngaruh kana tingkah laku budak jaman ayeuna?

Narasumber : Faktorna loba, terus eta nganu osok ka warnet, yaa……. Internet, terus pergaulan malem nya faktorna eta.

Pewawancara : Menurut ibu kamajuan teknologi ngaruh teu kana tingkah laku barudak jaman ayeuna?

Narasumber : Ngaruh pisan, budakna jadi palalinter, cara belajarna cepet daripada nenga-nenga buku, karna teknologi jaman ayeuna, lewih alus leuwih gampang.

Pewawancara : Akibat naon wae anu ditimbulkeun ti kalakuan anu bebas pisan ?

Narasumber : Timbulna barudakna the jieunna the kana obat-obatan terlarang, terus pergaulan bebas the pipilueun ulin wengi-wengi, terus hamil diluar nikah.

Pewawancara : Naon wae anu kudu dilakukeun ku ibu rama sangkan anak-anakna henteu kapangaruhan kana pergaulan bebas ?

Narasumber : Hiji, kudu dibere bekelan agama nyaho kudu batasanana mana anu bener. Mana anu teu bener, terus kudu terbuka antar indung jeung budak sering ngobrol jeung budak. Jadi, saling terbuka antara indung jeung barudak.

Pewawancara : Oh kitu nya? Mung sakitu wenya bu, hatur nuhun kanggo waktosna hapunten bilih aya kalepatan.

Narasumber : Enya…

BAB III PANUTUP

3.1. KASIMPULAN

Kasimpulan tina wawancara ieu nyaeta.

Kalakuan jaman ayeuna teh leuwih kritis jeung leuwih hayang nyaho sagalana tapi malah nyebabkeun kalakuan teh teu bener, sabab leuwih terpengaruh ku lingkungan. Faktorna nyaeta kamajuan teknologi. Tetapi, kamajuan teknologi oge aya dampak positipna, salah sahiji nyaeta ngabuat budak jadi palalinter.

Kalakuan jaman ayeuna ngabuat kalakuan barudak teh bebas pisan anu bisa nimbulkeun obat-obatan terlarang, pipilueun ulin wengi-wengi terus hamil diluar nikah.

Anu kudu dilakukeun pikeun ngacegah dampak ngeatip pergaulan bebas nyaeta teh kudu dibere bekelan agama, kudu aya katarbukaan antar indung jeung budak, supados saling terbuka antara indung jeung budak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid ( 2013 ) . Tugas wawancara Basa Sunda : http://hamidcell.wordpress.com/kumpulan-makalah/tugas-bahasa-sunda-wawancara/

( 2011 ) : http://sepengatahuanku.blogspot.com/2012/10/contoh-makalah-bahasa-sunda.html

Ari Rismawati ( 2012 ) . contoh kata pengantar bahasa sunda : http://sepengatahuanku.blogspot.com/2012/10/contoh-makalah-bahasa-sunda.html

-----------------------
MAKALAH

Similar Documents

Free Essay

Sundas

...[pic]hmkj ----------------------- Cover letter Cover letter Ghazala Sattar C/o Faisal Rehman Flat No. 7-A, Block 34-A, Street No.10 Sector G-8/1, Islamabad PAKISTAN Dear Sir/ Madam, I believe that with a strong academic background in Psychology Business Administration and some professional experience in those areas I can demonstrate excellent knowledge and skills. Also well aware of customer confronting roles. I possess strong communication skills, great deal of commitment to task given, ability to work under pressuring situations and work independently, ability to perform complex tasks and excellent problem solving skills. I want to choose a plate form to achieve growth in my career. I will feel honor, if the chance would be given to me to prove myself. Yours faithfully, Ghazala Sattar Resume attached | | |Contact No: | |0335-6969271 | | | Name: Ghazala Sattar Contact # 0335-6969271 Objective: To achieve the goals in my career in order to have a discriminating entity in the society and to be an integral part of organization with the help of my skills and experience. Education • M.S.C, (Psychology): BISE, Bahawalpur •......

Words: 352 - Pages: 2

Premium Essay

2004 Indian Ocean Earthquake

...The 2004 Indian Ocean earthquake was a megathrust earthquake that occurred underneath the ocean floor. The earthquake occurred sortly after christmas at 00:58:53 UTC on Sunday, 26 December 2004, with an epicenter off the west coast of Sumatra, Indonesia. The quake itself is known by the scientific community as the Sumatra–Andaman earthquake and the tsunami has various names, including the 2004 Indian Ocean tsunami, South Asian tsunami, Indonesian tsunami, and the Boxing Day tsunami. The earthquake was caused by subduction and triggered a series of devastating tsunamis along the coasts of most landmasses bordering the Indian Ocean, killing over 230,000 people in fourteen countries, and inundating coastal communities with waves up to 30 meters or 98 ft. high. It was one of the deadliest natural disasters in recorded history. Indonesia was the hardest-hit country, followed by Sri Lanka, India, and Thailand. The megathrust earthquake was unusually large in geographical and geological extent. An estimated 1,600 kilometres of fault surface slipped (or ruptured) about 15 metres along the subduction zone where the India Plate slides under the overriding Burma Plate. The slip did not happen instantaneously but took place in two phases over a period of several minutes. First the seismographic and acoustic data indicate that the first phase involved a rupture about 400 kilometres long and 100 kilometres wide, located 30 kilometers beneath the sea bed—the largest......

Words: 620 - Pages: 3

Free Essay

First

...PENDAHULUAN Puji dan syukur dipersembahkan kepada kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Ekskursi sebagai tugas akhir pada mata kuliah Kajian Tatanan Masyarakat. Kegiatan ekskursi yang diikuti oleh mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB ini adalah sebuah aktivitas penelitian etnografi yang bertujuan untuk meneliti masyarakat di suatu daerah. Keindahan dalam berkomunikasi dengan sesama makhluk sosial adalah salah satunya dengan mengenal dan memahami terlebih dahulu karakter dan asal-usul mereka. Asal-usul tempat, waktu, budaya yang berbeda-beda membuat sudut pandang yang muncul juga beraneka ragam. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah diterimanya di ruang kelas dan sekaligus memberi kesempatan untuk mengasah diri dalam menghadapi dan memahami masyarakat. Penyusunan Laporan Kegiatan Ekskursi ini dibuat dengan beberapa metode yang telah dilakukan penulis saat menjalankan ekskursi. Laporan ini berisi penggalian tema-tema budaya dan terutama yang berhubungan dengan peran serta perilaku dalam masyarakat tertentu. Penulis berharap bahwa Laporan Kegiatan Ekskursi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan laporan ini. Kritik dan saran terbuka, demi terus berkembangnya laporan ini. Atas perhatian pembaca, penulis mengucapkan terima kasih. Bandung, Mei 2012 ...

Words: 1534 - Pages: 7

Free Essay

Theory

...How Plate Tectonics affected Thailand Monique Cano, Rachael Watkins, Micheal Bocanegra, Manuel Rojo, Griselda Hurtado University of Phoenix GLG/150 Exploration of Earth Sciences DB14ELC06, Tiffany Alvarez July 31, 2014 How Plate Tectonics affected Thailand In the early 20th century, there was a theory developed by meteorologist Alfred Wegener that proposed that all of the continents had once been connected in a single supercontinent called Pangaea. The theory of Plate Tectonics is the theory that the rigid layer of the lithosphere is divided into a couple of dozen plates that move around across the Earth’s surface relative to each other, like slabs on a lake. In geologic terms the word “plate” means a large slab of solid rock and “tectonics” means to build. The words together define how the Earth’s surface is built up of moving plates. The theory says the Earth’s lithosphere is made up of individual plates that are broken into over a dozen large and small pieces of solid rock. The fragments ride next to each other on top of the Earth’s lower mantle that has more fluid. It creates different types of plate boundaries that haves shaped the Earth’s landscape over millions of years. Wegener believed the continents gradually began to drift apart about 300 million years ago. This theory became known as Continental drift. (PBS online 1997) On December 26, 2004 a 9.0 magnitude quake struck under the Indian Ocean near West Coast of the......

Words: 1049 - Pages: 5

Free Essay

English

...Sundas Abad  0581­BH­MATHS­15­19  Ma’am Hira Shah  English 1104  17 February 2016                       THE MAIN THEME OF STORY “I USED TO LIVE HERE ONCE”        No one can confidently say that he will still be living tomorrow so enjoy every moment of  life and collect some joyful memories relates with our life.  The theme of story I Used To Live Here Once is “Death” and the story is all about the journey of  life which leads to the past. Journey of life is that aspect which we have to follow to reach our  destination. Basically, the journey of life ends at a single point that is death because it is the  end­point of our life because this is a temporary world. In order to reach our destination we face  many difficult situations. Same as discussed in the story that she crossed the river by stepping the  different kinds of stones.        Life is also based on such kind of problems, some are easy to carry while some are  unbearable but still we have to face them to reach at the last point that is “death”. Life and death  are two basic aspect of human being’s life because symbolically we are living to be dead one  day. Only memories and feelings left that we recall or remember in our imagination. Similarly, in  the story the girl is remembering her past by walking on the way where she used to live once.  Death directly relates with the memories because only memories could be remember with some  special feelings. People have different capability to remember the past memories and d......

Words: 522 - Pages: 3

Free Essay

Salakanagara

...Sebetulnya, keterangan mengenai Kerajaan Salakanagara ini hampir tidak ada. Tidak ada atau belum ditemukan satu sumber sezaman tentang Salakanagara, baik berupa prasasti, candi, atau naskah, kecuali arca dan berita dari Cina. Satu-satunya keterangan tertulis mengenai kerajaan ini adalah Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara yang ditulis pada abad ke-17 oleh Panitia Wangsakerta. Sebelum membahas kerajaan ini, marilah kita mengupas perihal naskah Wangsakerta ini. Naskah yang dibuat secara lokakarya atau seminar (gotrasawala) ini masih diperdebatkan keabsahannya sebagai sumber sejarah. Para sarjana sejarah, filologi, dan arkeologi masih berdebat tentang data yang tercantum dalam naskah yang disusun oleh para ahli (mahakawi) “sejarah” dari berbagai pelosok Nusantara. Kitab ini terbagi dalam lima parwa (jilid), dan setiap parwa tersusun atas lima sarga (bab). Selain Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara, terdapat naskah-naskah lainnya yang disusun panitia Wangsakerta, seperti Carita Parahyangan, Nagarakretabhumi, Pustaka Dwipantara, Pustaka Pararawtan I Bhumi Jawadwipa. Secara garis besar, Pustaka Rajya-rajya I Bhumi Nusantara membagi Nusantara ke dalam tiga zaman, yakni purwayuga (zaman prasejarah atau nirleka), rajakawasayuga (zaman kejayaan raja-raja), dan dukhabharayuga (zaman kesengsaraan, yakni zaman pejajahan Belanda). Nah, dengan demikian tak ada salahnya bila kita mengetahui hal-ikhwal kerajaan ini, meski belum dapat dijadikan kepastian sejarah. ...

Words: 1336 - Pages: 6

Free Essay

Engl227

...Analysis Report Analysis Report PR Company PR Company Introduction: Good day this report lays out the goals we wish to achieve in the steps forward on accommodating the Indonesian culture we effect during the time of our detoured deliveries. Thomas Bartholomew has reported that our PR campaign will best be successful with a town feast that focus mainly with rice and Side dishes of meat, fish, eggs, and vegetables and a variety of condiments and sauces using chili peppers and other spices accompany rice. Mike Connors has suggested to play on the strengths of their history with commerce and make some deal to transport small amount of their trades. Mariam Diakite believes their focus on religion and their ritual Ramadan in the summer is a crucial aspect to be aware of for our drivers. Codie Basse Believes that their love for art can be a huge push for our campaign by pushing an art show. Background: This PR Campaign was set up by Anne Brown for the detrimental change to our delivery route. This change now effects nearby villages of the Indonesian culture base. Our efforts for this campaign is to build a relationship with the community that benefits both our organization and the community. Purposes: We need to be aware of the community during the Month of august and our drivers need to be train to respected their Ramadan (the month of fasting), Idul Fitri (the end of fasting), and the hajj (pilgrimage). Indonesia annually provides the greatest number of......

Words: 817 - Pages: 4

Free Essay

Kerajaan

...Sejarah Lengkap Kerajaan Mataram Kuno Kerajaan Mataram Kuno (Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan medang periode jawa tengah) merupakan kelanjutan dari kerajaan kalingga di jawa tengah sekitar abad ke 8 M, yang selanjutnya pindah ke propinsi jawa timur pada abad 10. Penyebutan Mataram kuno atau mataram hindu berguna untuk membedakan kerajaan ini dengan kerajaan mataram islam yang berdiri sekitar abad ke 16. Kerajaan ini runtuh pada awal abad ke 11. Penamaan Pada umumnya, istilah Kerajaan Medang hanya lazim dipakai untuk menyebut periode Jawa Timur saja, padahal berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, nama Medang sudah dikenal sejak periode sebelumnya, yaitu periode Jawa Tengah. Sementara itu, nama yang lazim dipakai untuk menyebut Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah Kerajaan Mataram, yaitu merujuk kepada salah daerah ibu kota kerajaan ini. Kadang untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16, Kerajaan Medang periode Jawa Tengah biasa pula disebut dengan nama Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu. Awal berdirinya kerajaan Prasasti Mantyasih tahun 907 atas nama Dyah Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama Kerajaan Medang (Rahyang ta rumuhun ri Medang ri Poh Pitu) adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya sendiri mengeluarkan prasasti Canggal tahun 732, namun tidak menyebut dengan jelas apa nama kerajaannya. Ia hanya memberitakan adanya raja lain yang memerintah pulau Jawa sebelum dirinya,......

Words: 2049 - Pages: 9

Free Essay

My Foavirite Person

...My favorite Poet Throughout the twenty one years of my life. I have had the privilege of knowing about many poets and dramatists. However, there is one particular poet whose name is etched in my memory. Whenever somebody asks about my favorite poet, his name will automatically flash into my mind. He is Michael Madhusudan Dutt, was a popular 19th century Bengali poet, dramatist and the first sonnet writer in Indian Subcontinent. Michael Madhusudan Dutt was born in Jessore District, East Bengal, India (now in Bangladesh). His early schooling was in Bengali and Persian. In 1837 he entered Hindu College where most of his education was in English. Early exposure to English education and European literature at home and in Kolkata made him desire to emulate the proverbially stiff upper-lip Englishman in taste, manners and intellect. One of the early impressions was that of his teacher, Capt. D.L.Richardson at Hindu College. His adolescence, coupled with the spirit of intellectual enquiry convinced him that he was born on the wrong side of the planet, and that conservative Hindu society in early nineteenth century Bengal had not yet developed the spirit of rationalistic enquiry and appreciation of greater intellectual sophistry to appreciate his talents. He espoused the view that free thinking and post Enlightenment West would be more receptive to his intellectual acumen and creative genius. In this, perhaps he forgot the color of his skin, as he was to realize later on in life...

Words: 821 - Pages: 4

Free Essay

Indonesia Religion

...concentrated around Jakarta while others are Sufi. Christianity The Government of Indonesia officially recognizes the two main Christian divisions in Indonesia, Protestantism and Roman Catholicism, as two separate religions. Protestantism Protestantism arrived in Indonesia during the Dutch East Indies (VOC) colonization, around the sixteenth century. VOC policy to ban Catholicism significantly increased the percentage of Protestant believers in Indonesia. Missionary efforts for the most part did not extend to Java or other already predominantly Muslim areas. The religion has expanded considerably in the 20th century, marked by the arrival of European missionaries in some parts of the country, such as Western New Guinea and Lesser Sunda Islands. Following the 1965 coup, all non-religious people were recognized as Atheist, and hence did not receive a balanced treatment compared to the rest of the citizens. As a result, Protestant churches experienced a significant growth of members, partly due to the uncomfortable feeling towards the political aspirations of Islamic parties. Roman Catholicism Catholicism arrived in Indonesia during the Portuguese arrival with spice trading. Many Portuguese had the goal of spreading Roman Catholicism in Indonesia, starting with Moluccas in 1534. Between 1546 and 1547, the pioneer Christian missionary, Saint Francis Xavier, visited the islands and baptized several thousand locals. Hinduism Hindu culture...

Words: 849 - Pages: 4

Free Essay

Granitoid Jawa

...Distribusi batuan granitoid di Pulau Jawa secara umum terdapat pada zona selatan Pulau Jawa. Berdasarkan serangkaian observasi dan penelitian, batuan granitoid ditemukan pada Cilalu (Bemmelen, 1949), Tenjolaut-Ciputat (Bemmelen, 1949; Supriatna dkk., 1992); Gunung Beureum (Budhitrisna, 1986); Ciletuh (Clements & Hall, 2007); Cihara (Sujatmiko & Santosa, 1992; Hartono et al ., 2008); Gunung Gajah-Mandelem (Djuri dkk., 1996); Gunung Wungkal (Wartono dkk., 1995), Wedi Ombo (Hartono & Bronto, 2007), Selogiri (Warmada, et al ., 2006; Setijadji, 2009); Tirtomoyo, Pacitan, Tempursari, Merubetiri (Setijadji, 2009); Merawan (Bemmelen, 1949).  Kelompok Granitoid Jawa Bagian Barat Batuan granitoid terdistribusi pada Cilalu, Gunung Beureum, Tenjolaut-Ciputat, Ciletuh, dan Cihara. Kelompok batuan granitoid terdiri atas diorit di G. Beureum, mikrodiorit kuarsa dan diorit kuarsa porfiri di Cilalu, granit di Ciletuh, serta granodiorit di Cihara. Mineral utama penyusun batuan di Cilalu terdiri atas biotit, epidot, amfibol, kuarsa, dan feldspar. Terdapat urat-urat kuarsa pada batuan granitoid Tenjolaut-Ciputat yang mengandung mineral kalkopirit, spalerit, dan galenit. Batuan granitoid terbentuk pada Cretaceous hingga Miosen. Setting tektonika pembentukan batuan granitoid berasosiasi dengan fase tumbukan Fragmen Mikrokontinental Australia dan Zona-Subduksi Jawa-Meratus (Katili, 1975; Rosana dkk., 2006).  Kelompok Granitoid Jawa Bagian Tengah Batuan granitoid terdistribusi......

Words: 482 - Pages: 2

Premium Essay

Greek Culture Roman Culture

...The early Greek and Roman cultures fundamentals or descriptions were illustrated in the table beneath. Greek Culture Roman Culture Government Aristocrats once ruled the Greeks. After a number of years of war, the Democracy was presented and effective. Political, philosophical, and literary held great concerns. (Economic History, 2010) The Roman government is an uncompromising version of the Greeks. From the Monarchy there is a civilization change, holding the military and political control was the Aristocratic republic. “Executive, legislative and the judicial branch” were the branches that were presumed so that the political control would be composed. (2)(UN RV History, 2011) Geographical Greece is a peninsula. It has several smaller peninsulas attached. Peninsula meaning it is enclosed by water on three sides. Southwestern Europe is where it is positioned. It is “51,000 square miles” (Kidport, 2012) The “Seven Hills and The Tiber River” is what Rome’s geographical area consists of. (Maps of World, 2000) It forms the “backbone of the peninsular” and it is the western part of the Apennine Mountains. (Maps of World, 2000) Terrain Greece is roughly 20% made up of island and it has a small amount of plans, the rugged mountainous and the rocky terrain is what divided the cities and the states. (Kidport, 2012) As for the land, it was not capable of sustaining plant life and it was unnourished. On both sides there were small islands with......

Words: 921 - Pages: 4

Free Essay

My Favourite Poet

...Hanif Mirza Professor Marsh ENG 1104 38 25 Feb. 2013 My favorite Poet Throughout the twenty one years of my life. I have had the privilege of knowing about many poets and dramatists. However, there is one particular poet whose name is etched in my memory. Whenever somebody asks about my favorite poet, his name will automatically flash into my mind. He is Michael Madhusudan Dutt, was a popular 19th century Bengali poet, dramatist and the first sonnet writer in Indian Subcontinent. Michael Madhusudan Dutt was born in Jessore District, East Bengal, India (now in Bangladesh). His early schooling was in Bengali and Persian. In 1837 he entered Hindu College where most of his education was in English. Early exposure to English education and European literature at home and in Kolkata made him desire to emulate the proverbially stiff upper-lip Englishman in taste, manners and intellect. One of the early impressions was that of his teacher, Capt. D.L.Richardson at Hindu College. His adolescence, coupled with the spirit of intellectual enquiry convinced him that he was born on the wrong side of the planet, and that conservative Hindu society in early nineteenth century Bengal had not yet developed the spirit of rationalistic enquiry and appreciation of greater intellectual sophistry to appreciate his talents. He espoused the view that free thinking and post Enlightenment West would be more receptive to his intellectual......

Words: 831 - Pages: 4

Free Essay

Comparison-Roman: Greeks

...Category | Greeks | Romans | Government | In ancient times, Greece was an independent, self governing city-state. Greece also invented democracy. The Greek government was divided into monarchies, oligarchies, tyrannies and democracies and in the Mycenean period (between 2000 and 1200 BC) all Greek city-states were ruled by kings (Carr, 2011) | In the earlier days Rome was governed by kings, but ancient Rome was schooled to form their own government and rule themselves ((Hons), 2011) | Geography Terrain | The Greeks had a mountainous terrain and rugged coastline; offering great protection from foreign invasions but hindering them from communication and trade (Buzzle.com, 2000-2010, 2011). The geography of ancient Greece was divided into 3 regions; the coast, the lowlands, and the mountains allowing for less than 20 percent of the land to be farmed (Rymer, 2010) | Rome was inland and also had hills and mountains running through it but they were not nearly as rugged to navigate through as the hills and mountains of Greece. Also the rivers that ran through the peninsula were shallow and easy to cross (Ashe, unknown). | Economy | Because of the mountainous and hilly land Greece placed much emphasis on importing goods (Walter Scheidel, 2007). | Ancient Roman currency and economy was an agrarian and slave based economy. Agriculture and the barter system controlled Roman economies (United Nations of Roma Victrix, 2011) | Trade Practices | Surrounded by water the seas......

Words: 839 - Pages: 4

Free Essay

Awdser

...Lompat ke: pandu arah, cari Selamat datang ke Wikipedia, sebuah ensiklopedia bebas yang boleh disunting oleh sesiapa jua. Versi Bahasa Melayu telah dimulakan pada 26 Oktober 2002. Kini, kami mempunyai 165,270 buah rencana. Isnin 14 Januari 2013 Pengumuman · Soalan lazim · Kedai Kopi · Embassy · About Malay Tutorial · Meja bantuan · Meja rujukan · Hubungi kami · Indeks A–Z Senarai portalBiografiFalsafahGeografiSejarahMatematikMasyarakatSainsSasteraTeknologiUndang-undang Rencana Pilihan Rencana pilihan Gunung Fuji Jepun (Jawi: جڤون; Jepun: 日本 Nippon/Nihon, nama rasmi: 日本国 Nipponkoku/Nihonkoku) adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang terletak di sebelah barat Lautan Pasifik, di sebelah timur Laut Jepun, dan berjiran dengan Republik Rakyat China, Korea dan Rusia. Pulau paling utara terletak di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan pula merupakan sekelompok pulau kecil di Laut China Timur iaitu kawasan selatan Okinawa yang berjiran dengan Taiwan. Jepun terdiri daripada 6,852 pulau yang membentuk segugusan kepulauan. Pulau-pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu (pulau terbesar), Shikoku, dan Kyushu. Lebih kurang 97% wilayah daratan Jepun berada di keempat-empat pulau terbesarnya. Sebagian besar pulau di Jepun bergunung-gunung, dan sebahagian di antaranya merupakan gunung berapi. Gunung tertinggi di Jepun ialah Gunung Fuji yang merupakan sebuah gunung berapi yang pendam. Penduduk Jepun berjumlah 128 juta orang, menjadikannya......

Words: 921 - Pages: 4