Free Essay

Sunday Service Message

In: Religion Topics

Submitted By rizellecueva
Words 6699
Pages 27
BBC ANNIVERSARY MESSAGE- JUNE 30,2013
Pastor Edward Loyola

ANG PAGLAGO NG IGLESYA

2 Pedro 1: 1-2
1 Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesu-Cristo---Para sa inyong lahat na tulad nami'y tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.
2 Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa kanya at sa ating Panginoong Jesus.

KALOOBAN NG DIYOS NA ANG BAWAT MANANAMPALATAYA AY MANAGANA…
KALOOBAN NG DIYOS NA ANG KANYANG CHURCH AY SUMAGANA SA PAGPAPALA…

MALIGAYANG ANIBERSARYO PO SA ATING LAHAT!!!

Mateo 16:13-18
13 Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa Anak ng Tao?"
14 At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan kayo si Juan na Tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta."
15 Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?"
16 Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Cristo, ang Anak ng Diyos na buhay."
17 Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit.
18 At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.

SI JESUS ANG NAGTAYO NG KANYANG IGLESYA…
ITO ANG KANYANG MISYON…
ITO PO AY PANGUNAHIN SA ATING PANGINOON…
NAPAKAHALAGA PO SA KANYA ANG CHURCH…
IBINIGAY NIYA PO ANG KANYANG BUHAY PARA DITO…

Efeso 5:25
25 Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya

WALANG ANUMANG BANSA ANG MANANATILI…
WALANG ANUMANG PAMAMAHALA ANG MANANATILI…
WALANG ANUMANG ORGANISASYON ANG HINDI MABUBUWAG…
ANG LAHAT NG BANSA AT KAHARIAN SA BUONG MUNDO AY MAWAWALA…AT SILANG LAHAT AY MAGIGING ISA NA LAMANG…ISANG KAHARIAN….KAHARIAN NG DIYOS….
AT ANG MAGIGING HARI AY SI JESUS….
AT ANG KANYANG CHURCH ANG MAGHAHARING KASAMA NIYA SA KANYANG KAHARIAN…

KUNG ANG CHURCH PO AY NAPAKAHALAGA SA PANGINOONG JESUS…

ANO PO ANG DAPAT NA PINAKAMAHALAGA SA ATIN?

• PAGPAPALAGANAP NG ATING NEGOSYO?
• PAG-AALAGA SA ATING PAMILYA?
• PAGHAHANDA SA ATING PAGRERETIRO?

MAIKSI LANG PO ANG BUHAY NATIN DITO SA MUNDO…
ILANG HINGA LANG PO ANG GAGAWIN NATIN TAPOS MAWAWALA NA TAYO DITO…

MARAMI PONG MGA TAO NA GINAGAWA LANG NILA KUNG ANO ANG GUSTO NILA….AT DI ANG KUNG ANO ANG GUSTO NG DIYOS…

PAULIT-ULIT LANG PO…
GIGISING NG MAAGA…
MAGHAHANDA PARA PUMASOK…
MAGTATRABAHO…
UUWI…
MANONOOD NG TV…
MAGPAPAHINGA…

MAG ENJOY SA BUHAY….

AKALA BA PO NILA HABANG BUHAY NA NILANG GAGAWIN…
HINDI PO…LAHAT PONG IYAN AY MATATAPOS…

2 Corinthians 5:10 (NKJV)
10 For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad.

KUNG IKAW AY KRISTYANO ANG PANGUNAHING DAHILAN NG IYONG BUHAY AY DI LANG PO PARA MAG ENJOY SA BUHAY….
HINDI PO UPANG GAWIN ANG IYONG MGA KAGUSTUHAN…

KUNG IKAW AY NABUBUHAY PARA SA IYONG NEGOSYO…
NANGANGAHULUGAN NA DI KA NABUBUHAY PARA SA DIYOS…
KUNG ANG MAS MAHALAGA PARA SA IYO AY ANG IYONG TRABAHO…
HINDI ANG DIYOS ANG IYONG PRAYORIDAD…
KAHIT NA TAWAGIN MO PA SIYANG PANGINOON…
KUNG IKAW AY NABUBUHAY PARA SA IYONG PAMILYA…
NANGANGAHULUGAN NA DI KA NABUBUHAY PARA SA CHURCH NA PINAKAMAMAHAL NI KRISTO UPANG BIGYAN SIYANG KALUGURAN…

MAY MGA NAGSASABI SA SARILI NILA NA “kailangan ko munang unahin ang aking pamilya…”

SA UNANG PAGTINGIN, MUKHANG TAMA…
MAHALAGA ANG PAMILYA…
ITO AY BIGAY SA ATIN NG DIYOS…
PERO ANG TOTOO, KUNG ANG PAMILYA ANG UNA SA ATIN…
HINDI ANG DIYOS ANG UNA SA ATIN…

KUNG ANG IYONG PAMILYA ANG UNA…
KUNG ANG IYONG MGA ANAK ANG UNA…
KUNG ANG IYONG ASAWA ANG UNA…
NANGANGAHULUGAN NA DI ANG DIYOS ANG PANGUNAHIN…
KUNG HINDI ANG DIYOS ANG UNA SA IYO….
MAARING SI JESUS ANG IYONG TAGAPAGLIGTAS…
PERO DI SIYA ANG IYONG PANGINOON…

KUNG HINDI SIYA ANG NAGPAPATAKBO NG IYONG BUHAY…
IKAW ANG NAGPAPATAKB NG IYONG BUHAY…

MILYON-MILYON PO ANG MGA KRISTYANO NA DI SI KRISTO ANG KANILANG PANGINOON…
ANG SARILI NILA ANG KANILANG PANGINOON…
KAYA NAHIHIRAPAN SILANG MAGPASAKOP KANINOMAN…
DAHIL HINDI SILA NAGPAPASAKOP SA TUNAY NA PANGINOON…

UNAWAIN PO NATIN MABUTI…
KONTING PANAHON NA LAMANG…
ILANG PAGHINGA NA LAMANG…
LAHAT TAYO AY MAWAWALA NA SA MUNDO…
ITO PO ANG KATOTOHANAN…

KUNG NANALIG KA KAY KRISTO…
TINANGGAP MO SIYA BILANG TAGAPAGLIGTAS…
ANG IYONG PANGALAN AY NAKASULAT SA AKLAT NG BUHAY..
WALA KANG DAPAT NA IPANGAMBA…
ISANG BAGAY NA NAKAKAPANABIK ISIPIN…

ANG TOTOO, KUNG PAGKUKUMPARAHIN NATIN…
ANG PINAKAMAGANDANG LUGAR DITO SA MUNDO…
AY MAGMUMUKANG BASURAHAN LANG KUPARA SA LANGIT…

NAPAKAHALAGA PO NA HABANG TAYO PO AY NARIRITO PA SA BUHAY NA ITO…
BIGYAN NATIN NG LABIS NA PAGPAPAHALAGA ANG NAIS NG DIYOS NA PAGPAHALAGAHAN NATIN NG LUBOS….

Efeso 5:25
25 Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesya

ANG KANYANG CHURCH…
NA SINASABI NI JESUS NA KANYANG ITATATAG…

ANG PANGINOONG JESUS PO AY MAYROONG PROYEKTO…
MERON SIYANG ITINATAYO…
TANONG KO LANG PO…
INTERESADO PO BA TAYO SA KANYANG PROYEKTO?
NAIS PO BA NATIN NA MAKILAHOK SA KANYANG PROYEKTO?

SABI NG PANGINOON….

Mateo 16:18
18 …sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesya at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya.

ANO PO ANG DAPAT NA UNA SA ATING BUHAY?
KUNG ANUMAN ANG PINAKAMAHALAGA SA KANYA…

ANO PO ANG PINAKAMAHALAGA SA KANYA?
NANINIWALA PO AKO NA ANG NASA PINAKAMATAAS SA KANYANG LISTAHAN AY KUNG ANO ANG SINASABI NG TALATA NA ITO…

ANG KANYANG CHURCH AY BINUBUO NG MGA BUHAY NA BATO…
AKO AY ISA DOON…
TAYO PO ANG MGA BATONG BUHAY NA ITO…

1 Pedro 2:5
5 Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal.

MERON PA PO BANG MAS MAHALAGA PA SA DIYOS KUNDI TAYO?

Ephesians 2:20-22 (NASB)
20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone,
21 in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord,
22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit.

CHURCH “ekklesia” ANG MGA TINAWAG, NAGKAKATIPON SA ISANG LUGAR…

TAYO PO ANG BAHAGI NG CHURCH NA ITO…

ANG CHURCH AY ANG KANYANG KATAWAN.

1 Corinthians 12:27 (NIV)
27 Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it.

ANG CHURCH AY ANG KANYANG TEMPLO.

Ephesians 2:20-22 (NASB)
20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone,
21 in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord,
22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit.

ANG CHURCH AY ANG KANYANG TAHANAN O TEMPLO…
TAYO PO AY BAHAGI NG KANYANG TAHANAN O TEMPLO..
AT ANG TEMPLONG ITO AY KANYANG ITINATAYO…
AT ITO PO ANG PINAKAPANGUNAHIN SA KANYA…
NA ANG KANYANG TEMPLO Y MAITAYO….
AT ITO AY LUBOS NA MATAPOS…

HANGGANG ANG HULING BATONG ITO NA TATAPOS SA TEMPLONG ITO AY MAILAGAY…

• Ephesians 2:20-22 (NASB)
20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the corner stone,
21 in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord,
22 in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit.

PAULIT-ULIT PO NATING MABABASA SA BIBLIA ANG TUNGKOL SA CHURCH…

ITO PO ANG PANGUNAHIN SA PANGINOON…
ANG KANYANG CHURCH…

AT ANG KANYANG CHURCH NA ITO ANG MANANATILI…
ANG LANGIT AY ITITIKLOP NA PARANG DAMIT…
ANG MGA BITUIN AT MGA PLANETA AY MATUTUNAW SA INIT…
MAGKAKAROON NG BAGONG LANGIT AT BAGONG LUPA…
MABUBUWAG ANG LAHAT NG ORGANISASYON…
LAHAT NG MGA MALL…
MALALAKING GUSALI…
LAHAT NG MGA MANSYON…
LAHAT NG BANSA…
PERO ANG KANYANG CHURCH AY MANANATILI…

ANG ULO NG CHURCH…
AT ANG KANYANG KATAWAN…
ITO AY MANANATILI…

ANO PO ANG GINAGAWA NG PANGINOON?...
ITINATAYO NIYA ANG KANYANG CHURCH….

Hebrews 3:6 (NIV)
6 But Christ is faithful as a son over God's house. And we are his house, if we hold on to our courage and the hope of which we boast.

TAYO PO ANG KANYANG TAHANAN…
ANG DIYOS AY ITINATAYO ANG KANYANG TAHANAN…

ANG PAGTATAYO AY KAUGNAY NG PAGLAGO.

HABANG NAILALAGAY ANG MGA BAHAGI NG GUSALI…
LALONG LUMALAKI…

IKAW AT AKO AY BAHAGI NG KANYANG TAHANAN…
NANGANGAHULUGAN NA BAWAT ISA SA ATIN AY PARANG 1 SQUARE FOOT

PWEDE PO BANG SASABIHIN NATIN NA MAGDADAGDAG TAYO NG ISANG KWARTO PERO MABABASAN ANG METRO KWADRADO NG TAHANAN?

KAYA PAG SINABI NG PANGINOON NA ITINATAYO NIYA ANG KANYANG TAHANAN…NANGANGAHULUGAN ITO NG PAGLAGO…

ANG PAGLAGO AY KALOOBAN NG DIYOS..

INIIBIG NG DIYOS ANG KANYANG CHURCH….
AT ITO AY KANYANG ITINATAYO…

NAMUMUHI SI SATANAS SA CHURCH….
AT ITO AY SINISIKAP NIYANG WASAKIN…
SINISIKAP NIYA NA SAKTAN ANG CHURCH…

ANG ISANG HALIMBAWA PO NITO SA BIBLE AY SI SAUL(PABLO) BAGO SIYA NA BORN-AGAIN SINISIKAP NIYANG WASAKIN ANG CHURCH….
MERON SIYANG KAPANGYARIHAN BUHAT SA NAKATATAAS SA PAMAHALAAN NA WASAKIN ANG CHURCH…
DITO PO AY MAKIKITA NATIN ANG GUSTO NI SATANAS…

GUSTO NI SATANAS NA SAKTAN ANG CHURCH…
WASAKIN ITO..
GUSTO NIYA NA GIBAIN KUNG ANO ANG ITINATAYO NG DIYOS….

SUBALIT ANG PANGINOON NA MAKAPANGYARIHAN NG LUBOS….
PATULOY NA ITINATAYO ANG KANYANG CHURCH…

WALANG SINUMANG LUBUSANG MAKAWAWASAK NG KANYANG CHURCH….

MAARING NAKAGAWA NG PANINIRA ANG KAAWAY…
PERO HINDI NIYA MAARING MAPATIGIL ANG PAGLAGO NITO….

1 Corinto 3: 1-4
1 Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Cristo.
2 Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya,
3 sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman.
4 Kapag sinasabi ng isa, "Ako'y kay Pablo," at ng iba, "Ako'y kay Apolos," hindi ba't palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman?

KAYA MAHALAGA PO ANG PAGKAKAISA…

MAHALAGA PO ANG PAGSASAMA-SAMA…
ANG PAGTUTULUNGAN…
HINDI PO PWEDE NA NASA BAHAY LANG TAYO AT GINAGAWA NATIN ANG GUSTO NATIN…
AT HINDI TAYO MAGTITIPON-TIPON PARA SA FELLOWSHIP…
HINDI TAYO MAGTUTULUNGAN…
TAPOS TATAWAGIN TAYONG CHURCH…

KAYA NGA SINABI NIYA SA HEBREO 10:25 “…huwag kaligtaan ang pagtitipon-tipon…”

Hebrews 10:25 (NIV)
25 Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another--and all the more as you see the Day approaching.

BAKIT PO NATIN KAILANGAN GAWIN ITO?
UPANG PATULOY NA PATATAGIN AT PALAKIHIN ANG CHURCH..

HANGGAT HINDI PO TAYO MAGKAKAISA SA ANTAS NA NAIS NG DIYOS…WALANG CHURCH NA MATATAWAG….

HINDI PO TAYO MAKIKIPAGTULUNGAN KAY SATANAS NA WASAKIN ANG CHURCH….

SYEMPRE PO HINDI NATIN NAIS NA GAWIN IYON…
WALANG PONG TAONG NASA MAAYOS NA PAG-IISIP ANG GAGAWIN IYON….
PERO KAPAG MAY PAGKAKANYA-KANYA TAYO…
AT KAPAG DI TAYO NAGING TAPAT SA PAGDALO SA MGA PAGTITIPON-TIPON…
KAPAG HINDI TAYO NAGTULUNGAN…
AT NAGSIRAAN TAYO SA ISAT-ISA….
NAKIKIPAGTULUNGAN TAYO KAY SATANAS NA WASAKIN ANG CHURCH NG PANGINOON….

1 Corinto 3: 6
6 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago.

ANG DIYOS ANG NAGPAPATUBO AT NAGPAPALAGO….
ITO ANG KALOOBAN NG DIYOS….
PAGLAGOOOOO!!!!

1 Corinto 3: 7
7 Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago.

NAIS NG DIYOS NA LUMAGO ANG KANYANG KATAWAN…
NAIS NG DIYOS NA LUMAGO ANG KANYANG TEMPLO….

Gawa 2:46-47
46 Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa Templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban.
47 Nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas.

Gawa 6:7
7 Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumasampalataya ay parami nang parami sa Jerusalem. Maging sa mga paring Judio ay marami ring sumampalataya.

Gawa 9:31
31 Kaya't ang iglesya sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Sa tulong at sa pakikisama ng Espiritu Santo, tumatag at dumami ang mga mananampalataya.

ITO RIN PO ANG DAPAT NA MAHALAGA SA ATIN….

1 Corinto 3:16-17
16 Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?
17 Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya. Sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan.

( ANG CHURCH SA IBAT-IBANG LUGAR )
Colosas 4:15
15 Ikumusta ninyo ako sa mga kapatid sa Laodicea, gayundin kay Nimfa at sa iglesyang nagtitipon sa kanyang bahay.

1 Tesalonica 1:1
1 Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo,Para sa iglesya sa Tesalonica, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos.

3 John 1:1-2 (NKJV)
1 The Elder, To the beloved Gaius, whom I love in truth:
2 Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.

"PATULOY NA SUMAGANA NAWA ANG PAGPAPALA NG DIYOS SA LAHAT AT NAWA'Y PATULOY NA MASUNOD ANG KANYANG KALOOBAN SA ATIN"V

Worship Message
June 23, 2013

MAGPASAKOP SA DIYOS

Text: Efeso 5:17
17 Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

TOTOO BA NA ANUMAN ANG MANGYARI SA TAO, AY KALOOBAN NG DIYOS?

ILLUSTRATION:

ISANG ASAWA ANG DUMADAAN SA ISANG NAPAKASALIMUOT NA SITWASYON, NAKITA NIYA ANG KANYANG ASAWA NA NAMATAY NG NAPAKAHIRAP…..
ANG KANYANG TUGON AY KADALASANG TUGON NG MARAMI….
“DAPAT KO ITONG TANGGAPIN, DAHIL ITO ANG KALOOBAN NG DIYOS….”
ANG KABALIGTARAN NG MGA KATAGANG ITO AY MAKIKITA SA SITWASYONG ITO:
NUNG NAGKASAKIT ANG ASAWA NIYA NG MALUBHA,DINALA NIYA ITO SA ISANG DALUBHASANG DUKTOR…
GINAWA NG MGA DUKTOR ANG LAHAT NG MAGAGAWA NILA…
GINAMIT NILA ANG LAHAT NG GAMOT NA MERON…
NILALABANAN BA NILA ANG KALOOBAN NG DIYOS?
PAPAANO KUNG SIYA AY GUMALING? DI BA SASABIHIN NILA NA ANG KANYANG PAGGALING AY KALOOBAN NG DIYOS?
PAANO KUNG HINDI?
ANG PAGGALING BA NIYA O KAMATAYAN AY PAREHONG KALOOBAN NG DIYOS?
O MAARING DI NATIN LUBOS NA NAUUNAWAAN ANG KALOOBAN NG DIYOS?

ISANG INA ANG SINALUBONG ANG BANGKAY NG KANYANG ANAK NA SUNDALO, NA LUMABAN DOON SA GULF WAR NUNG 1991….
SABI NIYA “SINISIKAP KUNG ISUKO ANG KAMATAYAN NG AKING ANAK SA KALOOBAN NG DIYOS…”
NAHIHIRAPAN ANG NANAY NA ITO NA TANGGAPIN NA KALOOBAN NG DIYOS NA NAMATAY ANG KANYANG ANAK SA GIYERANG IYON DAHIL IYON ANG KALOOBAN NG DIYOS,….
NABABAGABAG ANG KANYANG PUSO, DAHIL MAY PAGDUDUDA SIYA NA IYON ANG TOTOO….
KALOOBAN BA TALAGA NG DIYOS NA MAMATAY ANG KANYANG ANAK SA PAGLABAN SA ISANG KAAWAY NA DI PA NIYA NAKIKITA BAGO SIYA PUMUNTA SA IRAQ?
MAARI KAYANG DI ITO KALOOBAN NG DIYOS, KUNDI KAGUSTUHAN NI SADDAM HUSEIN?

COMMENT:

NANINIWALA AKO NA ANG KALITUHAN NA NARARASAN NATIN PATUNGKOL SA KALOOBAN NG DIYOS AY ANG PAGGAMIT NATIN NG MGA KATAGA ITO:…
“ITO AY KALOOBAN NG DIYOS…”

MAARI KAYANG ANG MGA PINANINIWALAAN NATIN NA KALOOBAN NG DIYOS AY HINDI NAMAN TALAGA KALOOBAN NG DIYOS?
SA PALAGAY KO DAPAT NATING SURIING MABUTI KUNG PAANO NATIN GAMITIN ANG MGA KATAGANG ITO.

PANSININ PO ANG TALATANG ITO:

Santiago 1:16-17
16 Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal.
17 Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago, o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago.

ILLUSTRATION:

HINDI KO PO ALAM SA INYO…
KUNG ANG DIYOS ANG MAY KINALAMAN SA LAHAT NG MGA TRAHEDYA SA BUHAY KO, ANG MGA MABIBIGAT NG SULIRANIN NA KINAHARAP KO SA BUHAY, ANG MGA SAKIT SA KALOOBAN NA NARANASAN KO….HINDI KO PO MATATAWAG NA GANAP AT MABUTING KALOOB ANG MGA IYON….

HINDI KO PO ILALAGAY SA LISTAHAN NG MGA REGALO NA GUSTO KONG MATANGGAP SA PASKO….

HINDI KO PO SASABIHIN SA PASKO…
GUSTO KONG MAKATANGGAP NG REGALO SA DIYOS NA MASUNOG ANG BAHAY KO….
MASIRAAN NG SASAKYAN…
MAKATANGGAP NG MALUBHANG SAKIT…
O MAMATAYAN NG MAHAL SA BUHAY DAHIL NASABUGAN NG BOMBA NA INILIGAY NG ABU SAYAF…

HINDI PO BA ITO ANG SINASABI NATIN NA BINIBIGAY NG DIYOS, KAPAG SINASABI NATIN NA ANG MGA TRAHEDYA AY KALOOBAN NG DIYOS?

COMMENT:

ANG HINDI PAGKAKAUNAWA SA KUNG ANO ANG KALOOBAN NG DIYOS AT KUNG ANO ANG HINDI ANG NAGIGING SANHI KUNG BAKIT YUNG IBA AY LUMALAYO SA DIYOS…

SINO PO ANG GUSTONG MAGLINGKOD SA ISANG DIYOS NA MAY KAGAGAWAN NG LAHAT NG SAMA NG LOOB NATIN?
HINDI PO KAYA IYON ANG GUSTO NI SATANAS?
SIYA ANG MAY PAKANA NG LAHAT NG MASASAMANG ITO…
TAPOS GUSTO NIYA NA PANIWALAAN NATIN NA KALOOBAN NG DIYOS ANG LAHAT NG ITO…

MAY MGA ILANG BAGAY PO TAYONG AARALIN SA KALOOBAN NG DIYOS NGAYON…
HINDI NATIN MAILALAGAY SA ISANG KAHON LAHAT ANG KATOTOHANANG ITO, PERO YUNG MGA HAYAG PO AY TATALAKAYIN NATIN…

I. ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS

MAY KINALAMAN PO ITO SA PLANO NG DIYOS SA SANGKATAUHAN…

ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS SA MGA TAO AY HINDI NANGANGAHULUGAN NA ITO AY MANGYAYARI…

GUSTO NG DIYOS NA MABUHAY ANG TAYO NG MAPAYAPA AT MARANGAL

1 Timoteo 2:2-3
2 Idalangin rin ninyo ang mga hari at maykapangyarihan, upang tayo'y makapamuhay nang matahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal.
3 Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating Tagapagligtas.

PERO SINABI NIYA NA:

LAGING MAY DIGMAAN

Mateo 24:6
6 Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagama't hindi pa iyon ang katapusan ng mundo.

GUSTO NG DIYOS NA LAHAT AY MALIGTAS AT MAKAALAM NG KATOTOHANAN.

1 Timoteo 2:4
4 Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanang ito.

MAS NAKARARAMI ANG MAPAPAHAMAK

Mateo 7:13
13 "Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami.

II. ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS AY HINDI NANGHIHIMASOK SA KAPASYAHAN NG TAO.

ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS AY MAGING MABUTI ANG LAHAT SA MUNDONG KANYANG NILIKHA…

ANG LAHAT NG MABUTI, TAMA AT MAAYOS AY KAGUSTUHAN NG DIYOS…

MATAPOS LIKHAIN NG DIYOS ANG SANLIBUTAN SINABI NIYA NA ITO AY MABUTI…

Genesis 1:31
31 At nakita ng Dios ang lahat ng kaniyang nilikha, at, narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikaanim na araw.

COMMENT:
ANG LAHAT NG NILIKHA NG DIYOS, MAGING ANG TAO AY NAPAKABUTI..
ITO ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS…

KAYA LANG PUMASOK ANG KASALANAN….
AT ANG LAHAT AY NAGBAGO…
DAHIL SA KASALANAN ANG DATING NAPAKABUTI AY NAGING NAPAKASAMA…

Genesis 6:5
5 Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito.

III. MAY KALAYAANG PUMILI ANG TAO.

ANG TAO DAHIL MAY KAKAYANANG PUMILI O MAGPASYA HINDI LAGING PINIPILI NA GAWIN KUNG ANO ANG NAKALULGOD SA DIYOS…
HINDI TAYO GINAWA NG DIYOS NA ROBOT O PAPET PARA GAWIN NATIN KUNG ANO ANG GUSTO NIYA…
SA HALIP GINAWA NIYA TAYO NA MALAYANG GUMAWA NG PAGPAPASYA PARA SA ATING SARILI…
DAHIL DOON ANG TAO AY GUMAGAWA NG MALING MGA PAGPAPASYA NA NAGDUDULOT NG MALALAKING PROBLEMA…

MARAMING NANGYAYARI SA MUNDO NA HINDI KAGUSTUHAN NG DIYOS…

1. PAGPATAY NG TAO SA KANYANG KAPWA.

HINDI ITO KALOOBAN NG DIYOS:

Roma 13:9
9 Ang mga utos gaya ng, "Huwag kang mangangalunya; huwag kang papatay; huwag kang magnanakaw; huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba;" at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa iisang utos, "Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili."

2. PAGNANAKAW
3. PAGKASIRA NG PAMILYA DAHIL SA PAGTATAKSIL

MAGING PAG MAY KINALAMAN SA PAGHIHIRAP, KARAMDAMAN AT MAAGANG KAMATAYAN AY DI NATIN MAARING ISISI SA DIYOS SA PAGSABING ITO AY KALOOBAN NG DIYOS…

ANG MGA KAHIRAPANG NANGYAYARI SA ATIN AY BUNGA NG MGA NAMUMUNO NA DI TAPAT…

KUNG SUSUNDIN NG TAO ANG KAGUSTUHAN NG DIYOS…
MAGIGING MAAYOS ANG PAMUMUHAY NG BAWAT TAO…

ANG MGA SAKUNANG NANGYARI SA BUHAY NI JOB AY KAGAGAWAN NI SATANAS…
PAGKAMATAY NG KANYANG MGA ANAK AT MGA LINGKOD…
PAGKAWASAK NG KANYANG MGA ARI-ARIAN…
MAGING ANG MGA BUKOL NA DUMAPO SA KANYA….

• SI SATANAS ANG MAY AKDA NG KARAMDAMAN

ISANG HALIMBAWA NG KARAMDAMAN NA SI SATANAS ANG MAY BIGAY…

Lucas 13:10-16
10 Isang Araw ng Pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga.
11 May isang babae roon na labing-walong taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi na makaunat.
12 Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman."
13 Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae, at noon di'y naibalik ang dati niyang postura at nagsimula siyang magpuri sa Diyos.
14 Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa Araw ng Pamamahinga. Kaya't sinabi nito sa mga tao, "May anim na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon kayo pumarito upang magpagaling ng mga sakit at huwag sa Araw ng Pamamahinga."
15 Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari! Hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ang inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa Araw ng Pamamahinga?
16 Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng labing-walong taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa Araw ng Pamamahinga?"

COMMENT:
SI SATANAS ANG MAY KAGAGAWAN!
GUSTO NIYA NA ANG DIYOS ANG SISIHIN NG TAO AT LUMAYO SA DIYOS ANG TAO…

• ANG MGA TAONG PINAMAMAHALAAN NI SATANAS AY MAARING MAGDULOT NG HINDI MABUTI SA ATIN…

Efeso 2:1-2
1 Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan.
2 Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos.

• MAY MGA TAONG AYAW MAGPASAKOP SA DIYOS NA MAARING MAKAAPEKTO SA MGA SUMUSUNOD SA DIYOS…

Gawa 27:1-11
1 Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na "Mga sundalo ng Emperador."
2 Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramicio, papunta sa lalawigan ng Asia, at naglakbay kami kasama si Aristarco, na taga-Tesalonicang nakatira sa Macedonia.
3 Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Naging magaan ang loob ni Julio kay Pablo; pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan.
4 Mula roon ay naglakbay kaming muli, at dahil sa pasalungat ang hangin, kami'y namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli.
5 Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamfilia, at kami'y dumating sa Mira, isang lunsod ng Licia.
6 Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia, at inilipat niya kami roon.
7 Mabagal angk aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw, at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Cinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa silangan ng Creta na kubli sa hangin, at sa tapat ng Salmon.
8 Matiyaga kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na Mabuting Daungan na malapit sa bayan ng Lasea.
9 Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang Araw ng Pag-aayuno, kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo.
10 Sabi niya, "Mga ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon, at maaaring mapinsala ang mga kargamento at ang barko, at nanganganib pati ang buhay natin."
11 Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo.

DAHIL SA HINDI PAGSUNOD NG KAPITAN NG MGA SUNDALO SA SINABI NI APOSTOL PABLO, NAKARANAS SIYA NG PANGANIB SA KANYANG BUHAY, DAHIL KASAMA NIYA ANG MGA ITO SA IISANG BARKO…

(SUBALIT NAPAGTAGUMPAYAN NIYA ITO)

MAARI TAYONG MAKAAPEKTO SA BUHAY NG IBANG TAO DAHIL SA ATING MGA KAPASYAHANG GINAGAWA…

MAARING EPEKTO NITO AY MABUTI O MASAMA…

NAWA AY PATULOY TAYONG MAGPASAKOP SA DIYOS, PARA MAKAGAWA TAYO NG MGA TAMANG KAPASYAHAN NA MAGDUDULOT NG PAGPAPALA, DI LANG SA ATIN KUNDI SA BUHAY DIN NG MARAMING TAO…

NAWA YUNG MGA KASAMA SA BARKO…SA CHURCH AY PATULOY NA MAGPASAKOP SA DIYOS UPANG MAKAIWAS TAYO PARE-PAREHO SA UNOS….

• ANG SUMUSUNOD AT NAGPAPASAKOP SA DIYOS AY MAY MALALIM NA KATIYAKAN

Gawa 27:21-25
21 Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Creta, hindi sana natin inabot ang ganito.
22 Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo! Kaya nga lamang, mawawasak ang barko.
23 Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran.
24 Sinabi niya sa akin, 'Huwag kang matakot, Pablo! Dapat kang humarap sa Emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay.'
25 Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama! Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin.

• MAIINGATAN LAMANG TAYO NG DIYOS KUNG TAYO AY NASA LUGAR NA NAIS NG DIYOS PARA SA ATIN.

Gawa 27:30-31
30 Tinangka ng mga marinero na tumakas mula sa barko kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka, at kunwari'y maghuhulog ng angkla sa unahan.
31 Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, "Kapag hindi nanatili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas."

ANG HINDI NATIN PAGPAPASAKOP SA KAGUSTUHAN NG DIYOS SA ATIN AY MAARING MAGDULOT NG KAPAHAMAKAN.

MAPAPANSIN NATIN ANG LALIM NG PANGUNGUNA NG DIYOS SA BUHAY NI PABLO.

1. WALANG KALITUHAN SA KANYANG BUHAY.
2. WALANG HINDI KATIYAKAN
3. WALANG NARARAMDAMAN NA KABIGUAN.
4. NAPAKAAYOS NG KANYANG PAGKATAO.

"MAGIGING TAGUMPAY KA SA BUHAY KUNG MAY PAGPAPASAKOP KA SA DIYOS'

"To God be the Glory"

Worship Message :June 16, 2013

ANG BUNGA NG PAGSUNOD

Deutoronomio 28:1-2
1 "Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa.
2 Mapapasa-inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh.

Topic: ANO ANG MANGYAYARI KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS?

MAY MGA IDINUDULOT KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS.

HINDI MO MARARANASAN ANG MGA PAGPAPALANG INILAAN NG DIYOS PARA SA IYO….KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

HINDI MO MAABOT ANG TAGUMPAY NA INILAAN NG DIYOS PARA SA IYO…KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

HINDI MABUBUKSAN ANG MGA PINTUAN NG OPORTUNIDAD NA INILAAN NG DIYOS SA IYO….KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

MAKAKADAMA KA DEPRESYON, PAGKADISMAYA AT KALUNGKUTAN…. KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

IKAW AY MAKARARANAS NG KALITUHAN (CONFUSED)… KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

MAKADADAMA KA NG PAGKAWASAK, AT PAGKABIGO… KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS

MAKIKITA MO ANG SARILI MO NA NASA LOOB NG MAGULONG BUHAY, MATINDING DRAMA NA TALO PA ANG TELESERYE… KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS…

PANGHIHINAAN KA SA ESPIRITU AT MAGING SA PISIKAL NA KATAWAN… KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS…

DI MO MAKAKAMIT ANG TUNAY NA KAPAYAPAAN AT KAGALAKAN…KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS….

MAARING DI LANG IKAW ANG MAKARARANAS NG KAGULUHAN SA BUHAY, KUNDI MAGING ANG MGA MAHAL MO SA BUHAY, KAPITBAHAY, AT MAARI MAGING ANG IYONG CHURCH AY MAKARANAS DIN NG KAGULUHAN….DAHIL DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS….

KAPAG DI MO SINUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS….MAARING MAGING ANG KALIGTASAN AY DI MO MARANASAN AT MAPAHAMAK KA SA APOY NG IMPYERNO, DAHIL ANG KALIGTASAN AY TANGING MAKAKAMIT LANG NATIN SA PAMAMAGITAN NG PARAANG KALOOB NG DIYOS…., ITO AY SA PAMAMAGITAN NI JESUS, SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG SA KANYA….

KAPAG SINUNOD MO ANG KALOOBAN NG DIYOS, ANG MGA PAGPAPALA AY MARARANASAN MO.

KAPAG SINUNOD MO ANG KALOOBAN NG DIYOS, ANG TAGUMPAY AY SASAIYO….

ANG MGA PINTUAN NG OPORTUNIDAD AY MABUBUKASAN SA IYO…. KAPAG SINUNOD MO ANG KALOOBAN NG DIYOS…

MARARANASAN MO ANG FAVOR NG DIYOS AT MGA TAO….. KAPAG SINUNOD MO ANG KALOOBAN NG DIYOS…

MARARANASAN MO ANG KAPAYAPAANG KALOOB NG DIYOS AT KAGALAKANG BUNGA NITO…KAPAG SINUNOD MO ANG KALOOBAN NG DIYOS….

NGAYON ANG TANONG: PAPAANO KO MATUTUTUNANG SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS?

1. PARA MATUTUNAN KUNG PAANO SUMUNOD SA DIYOS, UNANG DAPAT GAWIN AY MANALANGIN

KUNG NAIS NATING MATUTUNANG SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS, ANG PANANALANGIN AY HINDI MAWAWALA. ANG PANANALANGIN AY ANG PAGKILALA NA WALA KANG MAGAGAWA KUNG WALA KANG LAKAS NA NANGGAGALING LANG SA DIYOS.
ANG PANANALANGIN AY PAGBUBUHOS SA DIYOS NG IYONG SALOOBIN SA LAHAT NG ASPETO NG IYONG BUHAY…..

SABI SA KAWIKAAN….SI YAHWEH AY SANGUNIIN MO SA LAHAT NG IYONG BALAKIN AT IKAW AY KANYANG ITUTUMPAK….

Proverbs 3:6 TAB
6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas.

Jeremias 33:3
3 Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita, at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman.

PARA MATUTUNAN KUNG PAANO SUMUNOD SA DIYOS…

2. KAILANGAN NATING… MAG-ARAL AT MATURUAN NG SALITA NG DIYOS

2 Timoteo 3:16
16 Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos, at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay,

Mateo 28:19-20
19 Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
20 Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon."

ANG PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS AY PAGSUNOD SA SINASABI NG SALITA NG DIYOS….

UPANG MASUNOD NATIN ANG KALOOBAN NG DIYOS, SUSUNDIN NATIN KUNG ANO ANG SINASABI NG SALITA NG DIYOS…
KAILANGANG ALAM NATIN ANG SINASABI NG SALITA NG DIYOS UPANG ALAM NATIN KUNG ANO ANG SUSUNDIN NATIN….

UPANG MALAMAN NATIN KUNG ANO ANG SINASABI NG SALITA NG DIYOS, KAILANGAN NATING BASAHIN, PAKINGGAN, MATUTUNAN, ARALIN, TURUAN, PANALIGAN, IPAMUHAY ANG SALITA NG DIYOS….
DAHIL ANG SALITA NG DIYOS ANG NAGSASABI KUNG ANO ANG KANYANG KALOOBAN….

HINDI LANG DAPAT PAG-ARALAN ANG SALITA NG DIYOS….
KUNDI KAILANGAN NATING DUMALO SA SUNDAY SCHOOL, BIBLE STUDY UPANG MALAMAN NATIN KUNG PAANO ISAGAWA ANG KALOOBAN NG DIYOS…

AT KUNG ANG BAWAT GINAGAWA NATIN AY KALOOBAN NG DIYOS, DOON NATIN MARARANASAN ANG MGA PAGPAPALANG INILAAN NG DIYOS PARA SA ATIN….

PARA MATUTUNAN KUNG PAANO SUMUNOD SA DIYOS…

1. MANALANGIN

2. MAG-ARAL AT MATURUAN NG SALITA NG DIYOS

3.KAILANGANG ITUON ANG POKUS, PAGTITIWALA AT PANANALIG SA PANGINOONG JESUS.

Juan 14:6
6 Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.

SA PAMAMAGITAN NIYA NATIN MATUTUNAN KUNG PAANO SUMUNOD SA DIYOS….

2 Hari 13:14-19
14 Si Eliseo ay nagkasakit at mamatay na, dinalaw siya ni Haring Jehoas ng Israel. Lumuluha nitong sinabi, "Ama ko, ama ko! Magiting na tagapagtanggol ng Israel!"
15 Iniutos ni Eliseo sa hari, "Kumuha ka ng pana at mga palaso." Kumuha naman si Jehoas. Muling nag-utos si Eliseo, "Humanda ka sa pagtudla."
16 Sinabi uli ni Eliseo, "Banatin mo ang pana." Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoas ang kanyang mga kamay.
17 Pagkatapos, iniutos ni Eliseo, "Buksan mo ang bintanang nakaharap sa Siria at itudla mo ang palaso." Sinunod naman ito ni Jehoas. Sinabi ni Eliseo, "Iyan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Siria. Lalabanan mo sila sa Afec hanggang sa sila'y malipol.
18 Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa." Sumunod muli si Jehoas. Tatlong beses siyang tumudla sa lupa.
19 Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, "Bakit tatlong beses ka lamang tumudla? Sana'y lima o anim na beses para lubusan mong malupig ang Siria. Sa ginawa mong iyan, tatlong beses ka lang magtatagumpay laban sa Siria."

MAKIKITA NATIN ANG PROPETANG SI ELISEO AY NASA HULING SANDALI NG KANYANG BUHAY….AT SA BANIG NG KANYANG KAMATAYAN TINUTULUNGAN NIYA ANG ISA SA MGA NAGING HARI NG ISRAEL, SI HARING JEHOAS…NA MAPAGTAGUMPAYAN NIYA ANG KANYANG MGA KAAWAY…

ANG BANSANG ISRAEL AT NAKIKIPAGDIGMA SA MAKAPANGYARIHANG BANSA NOON ANG ASIRIA…AT PUMUNTA ANG HARING ITO UPANG HUMINGI NG PAYO KUNG PAPAANO TALUNIN ANG ASIRIA….DAHIL KUNG KUNG MERONG NAKAKAALAM SA ISRAEL KUNG PAANO TALUNIN ANG ASIRIA, ITO AY SI PROPETA ELISEO….DAHIL NATULUNGAN NA NIYA NOONG NAKARAAN ANG ISRAEL NA TALUNIN ANG ASIRIA….

INUTUSAN NI ELISEO SI HARING JEHOAS NA KUMUHA NG PANA, AT INUTUSAN NIYA ITONG UBUSIN NIYA ANG LAHAT NG PANA AT IPATAMA NIYA ITO SA LUPA….
DAHIL ANG BAWAT PANANG TUTUSOK SA LUPA AY MAGSISIMBOLO NG KANYANG PAGTATAGUMPAY LABAN SA ASIRIA….

SI HARING JEHOAS AY MERONG 8 O 9 NA PANA SA KANYANG KAMAY…
KAYA KUNG UUBUSIN NIYA ANG LAHAT NG PANA SA KANYANG KAMAY AT IPANA ITO LAHAT SA LUPA, SIYA AY LUBOS NA MANANALO LABAN SA ASIRIA….

PERO SA HALIP NA UBUSIN NIYA LAHAT NG PALASO, 3 LANG ANG KANYANG PINAKAWALAN….

SI ELISEO AY NALUNGKOT DAHIL DITO….DAHIL KUNG INUBOS NIYA LAHAT NG PALASO ANG ISRAEL AY LUBUSANG MAGTATAGUMPAY LABAN SA ASIRIA….

PERO DAHIL 3 LANG ANG PINANA NG HARI ITO….ANG ISRAEL AY MANANALO LANG NG 3 BESES LABAN SA ASIRIA….
KAYA SA IKA-4 NA PAGHAHARAP NILA NG ASIRIA….MATATALO NA SILA NITO DAHIL MAY ISANG TAONG HINDI SUMUNOD SA TAGUBILIN NG DIYOS….
MAY ISANG TAONG HINDI ISINAGAWA ANG KALOOBAN NG DIYOS….

ANG TANGING GAGAWIN LANG NI HARING JEHOAS AY SUNDIN ANG SINABI NG PROPETA SA KANYA….DAHIL KUNG ANO ANG SASABIHIN NG PROPETA SA KANYA, YUON ANG KALOOBAN NG DIYOS….

AT DAHIL SI HARING JEHOAS AY DI SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS, NAGBUNGA ITO NG PAGKAKATALO NG ISRAEL LABAN SA ASIRIA….

PANSININ PO NATIN. IPINAGKAKALOOB NG DIYOS ANG TAGUMPAY NG ISRAEL LABAN SA ASIRIA….PERO KAILANGAN NIYA ITONG GAWIN AYON SA KALOOBAN NG DIYOS….
KAHIT NA PARA BANG KAHANGALAN ANG PINAGAGAWA NG DIYOS….
NA IPANA LANG NIYA ANG MGA PALASO SA LUPA…PARA MANALO ANG ISRAEL…

ITO PA RIN ANG PARAAN NG DIYOS NA MATULUNGAN SIYA NA MAGING MATAGUMPAY AT MAPAGPALA….

OPO! ANG KAPARAANAN NG DIYOS MINSAN AY KAHANGALAN SA PANINGIN NG MUNDO…PERO ANG GAWIN ANG KANYANG KALOOBAN AY SOBRANG MAS MABUTI KAYSA SA ATING SARILING KAPARAANAN….
MAARING MAWALA SA IYO ANG IBANG KAIBIGAN….
AT MAG MUKHA KANG IBA SA KANILA…
LAGI NATING TATANDAAN NA….ANG PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS AY HIGIT NA NAPAKABUTI KAYSA SA SUNDIN ANG ATING SARILING KAPARAANAN….

AT SA AYAW MAN O SA GUSTO NATIN…MARAMI SA ATIN AY KATULAD NI HARING JEHOAS….
BINIGYAN TAYO NG DIYOS NG UTO, DIREKSYON NA GALING SA KANYANG SALITA, KAILANGAN NATING SUNDIN…
NANGUSAP ANG BANAL NA ESPIRITU….

PERO SA HALIP NA SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS, SUSUNDIN NATIN KUNG ANO ANG GUSTO NATIN….
HINDI NATIN MARARANASAN ANG MGA PAGPAPALANG INILAAN NG DIYOS PARA SA ATIN….

KAPAG SINUNOD NATIN ANG ATING KAGUSTUHAN KESA SA SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS….HINDI NATIN NARARANASAN ANG PAGPAPALA NG DIYOS NA NAKALAAN PARA SA ATIN….

GUSTO NG DIYOS NA MAPAGPALA TAYO, PERO KAILANGAN NATIN SUNDIN ANG KALOOBAN NIYA….
NAIS NG DIYOS NA MAGING MATAGUMPAY TAYO, PERO KAILANGAN SUMUNOD SA KANYA…
NAIS NG DIYOS NA TAYO AY MAGING MATAGUMPAY AT MASAGANA SA LAHAT NG PANGANGAILANGAN, PERO KAILANGAN NATING SUNDIN ANG KANYANG KALOOBAN….

Kawikaan 3:1-4
1 Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim;
2 upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan.

MARAMING MGA MANANAMPALATAYA NA NABUBUHAY NG TALUNAN…
WALANG KAGALAKAN….
WALANG KAPAYAPAAN….
WALANG KAHULUGAN ANG BUHAY….
WALANG LAYUNIN…
DAHIL HINDI NASUSUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS….

MAY MGA PAGSASAMA, MAY MGA TAHANAN NA NAWAWASAK, DAHIL WALA NI ISA MAN SA MAG-ASAWA O SA TAHANAN NA NAIS NA SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS….

MARAMING MGA TAO NA NATANGGAL SA TRABAHO, NASA KULUNGAN, NASA OSPITAL O KAYA NAMAN AY PATAY NA…DAHIL HINDI NASUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS….

MARAMING MGA IGLESYA NA PATAY ESPIRITUAL, DAHIL HINDI NILA NAIS NA ISAGAWA ANG KANILANG GINAGAWA AYON SA KALOOBAN NG DIYOS….

ANG DAHILAN KUNG KAYA ANG ATING KUMUNIDAD, O BAYAN MAGING ANG BUONG MUNDO AY NAKARARANAS NG DI MAGAGANDANG BAGAY NGAYON…AY DAHIL AYAW NATING SUNDIN ANG KALOOBAN NG DIYOS….

PANSININ PO NATIN! NUNG SIMULA SINUNOD NI HARING JEHOAS ANG KALOOBAN NG DIYOS DAHIL PUMANA SIYA NG 3, PERO PAGKATAPOS NG 3 TUMIGIL NA SIYA!!!!

TIMIGIL SIYA!!!! MARAMI PO SA ATIN AY KATULAD NI HARING JEHOAS, NAGSIMULA NA TAYONG DUMALO SA CHURCH, PERO HUMINTO TAYO….
DATI DUMADALO TAYO SA MGA BIBLE STUDY, PERO TUMIGIL TAYO…
DATI SUMASAMA TAYO EVANGELISM, PERO TUMIGIL TAYO…
DATI SUMAMASAMA TAYO SA MGA GAWAIN, PERO TUMIGIL TAYO…
DATI NANANALANGIN ARAW-ARAW…
DUMADALO SA PRAYER MEETING….
NAGBABASA NG BIBLIA ARAW-ARAW…
NAGBABALIK NG IKAPU….
NAGTUTURO SA MGA BATA..
NANGUNGUNA SA BIBLE STUDY….
SUMASAMA SA CHOIR….

DATI PUSPOS NG BANAL NA ESPIRITU, PERO TUMIGIL…
DATI NAPAKA MAPAGMAHAL NA TAO, PERO NAGING MASUNGIT NA…

KUNG GUSTO NATING MARANASAN ANG MGA PAGPAPALANG INILAAN NG DIYOS SA ATIN….
HINDI PWEDE TAYONG TUMIGIL SA PAGSUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS….

KAILANGAN NATING IPAGPATULOY NA SUMUNOD SA KALOOBAN NG DIYOS….
HINDI LANG PAG LINGGO….KUNDI BUONG LINGGO…
TULOY-TULOY!!!!

HINDI PWEDENG SISIHIN NI HARING JEHOAS ANG IBANG TAO KAYA 3 LANG ANG KANYANG NAIPANA….
WALANG HUMADLANG O PUMIGIL SA KANYA NA PUMANA…
KATULAD DIN NATIN….
DI TAYO PWEDENG MAGHANAP NG MASISISI KUNG DI NATIN NASUSUNOD ANG KALOOBAN NG DIYOS…
HINDI NATIN PWEDENG SISIHIN ANG IBANG TAO KUNG BAKIT DI NATIN NARARANASAN ANG MGA PAGPAPALA NG DIYOS….

Deuteronomy 30:19, it says, “I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessings and cursing: therefore choose life, that both thou and thy seed may live."

KUNG GUSTO MONG MARANASAN ANG MGA PAGPAPALA NG DIYOS…SUNDIN MO ANG KALOOBAN NG DIYOS….
KUNG GUSTO MO MAGING MATAGUMPAY…
KUNG GUSTO MONG NASA ITAAS AT DI NASA IBABA….

Deuteronomy 28:13-14 (NIV)
13 The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom.
14 Do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them.

( BASAHIN ANG KABUUAN NG DEUTEROMIO 28)

PERO SA KATAPUS-TAPUSAN, KUNG GUSTO MONG MALIGTAS….
KAILANGAN MONG GAWIN ANG KALOOBAN NG DIYOS….
ANG KALOOBAN NG DIYOS PARA MALIGTAS ANG ISANG TAO AY SA PAMAMAGITAN NG PANANALIG KAY JESUS….

WALANG IBANG PARAAN NA IBINIGAY ANG DIYOS…
KUNG HINDI MO TATANGGAPIN ANG KALOOBAN NG DIYOS PATUNGKOL SA KALIGTASAN HINDI KA MAARING MALIGTAS….
HINDI MAARING MALIGTAS ANG ISANG TAO SA LABAS NG KALOOBAN NG DIYOS….

Romans 10:9 says, “If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him form the dead, thou sh alt be saved.

Similar Documents

Premium Essay

Pepsi Lipton

...providing an amusing, interactive and instantaneous entry method. This trend setting use of wireless technologies created a consumer buzz while allowing the brand to track promotional results in real-time. PROFESSIONAL SOLUTION Traditional media assisted in forming initial contest awareness with high school party announcements, beverage cooler stickers and high traffic website banners. Consumers were informed they could enter the Brisk® contest for chances to win a grand prize and one of the weekly draws, 1001 prizes in all. Participants sent an SMS message to the short code 27475 (BRISK) to automatically opt-in to the contest. Through a wireless dialog, the consumer learned they could gain an extra ballot each time they sent the text message “PLAY” once a day. Technology integration allowed entrants to send free SMS text messages to their friends from the website, www.brisk.ca. Selected participants were sent a winning code via text message...

Words: 413 - Pages: 2

Premium Essay

Paper

...part of our workplace culture. Some recent statistics regarding text messaging demonstrate how incredibly popular it has become in the last several years: More than 70% of wireless users (or more than 200 million Americans) have an SMS (or “short message service”) package for their mobile device that allows for short text messages to be sent from one device to another. The use of text messaging increased by 107% in 2009. Approximately 2.5 billion text messages are sent each day in the United States. More text messages are now sent via cell phone than calls placed with those same phones. Employers can adopt a policy prohibiting text messaging at work. If text messaging continues, you can discipline employees for violating the policy because, as you note, employees who are texting while at work are not working. Because of the prevalence of text messaging, even if you ban text messaging during work hours, you should put some guidelines in place that address texting in the workplace and require that your employees comply with them. For instance, you should have a policy in place that prevents the sending, receiving, or displaying of messages or images (email, text, or otherwise) on personal mobile devices if those messages or images could be considered harassing, offensive, pornographic, or disruptive to other employees. Your policy should explain that “offensive” content includes anything sexual in nature, as well as anything that might offend someone on the basis......

Words: 661 - Pages: 3

Free Essay

Short Messaging Service

...Introduction Short Message Service SMS is today's simplest and cost-effective way to reach a global mobile audience. Thousands of organizations are using messaging already to communicate with customers and employees. SMS was built into the European Global System for Mobile (GSM) standard as an insignificant, additional capability. Yet in many countries SMS was perceived as cheap, and it offered one-to-one, or one-to-many, text communications that could be read at leisure, or more often, immediately. SMS was avidly taken up by young people, forming new cultures of media use.(Goggin & Spurgeon, 2005). Text messaging is instantaneous, inexpensive and personal, and enables numerous applications. In the face of turbulent economic conditions and significant cost pressures, U.S. financial institutions, like their counterparts around the world, are focusing on improving the profitability of their customer relationships, lowering channel costs and enabling more self-service electronic banking. In recent years, the rise of mobile banking has opened a new path for financial institutions to lower the cost to serve their customers, improve their competitive position and increase customer acquisition and loyalty. At the same time, mobile banking establishes a foundation for delivering future products and services that can be monetized, such as mobile payments and remittances. Despite this new ROI opportunity, most institutions have primarily utilized this new channel to drive mobile......

Words: 2410 - Pages: 10

Premium Essay

Nt1310 Unit 1 Assignment 1

...a switch than to its destination. A landline phone sends a voice signal across the network. * SMS / Text Messaging - text messaging has become a very popular mode of communication. Short Message Service (SMS) is a communication protocol allowing the interchange of short text messages between mobile devices. SMS messages are presently transmitted over signaling channels of a voice network, such as over SS7 channels. * Fax Machines – Fax machines sends data through networks which is a lot faster than using regular mail. A fax machine takes a copy of a document than sends it through a transmission line to another fax which than prints out an exact copy of that same document. This transmission is sent through a data network. * Pagers - Pagers were the most popular wireless communications devices for several reasons: They are very easy to use, their batteries last several weeks, and they are light enough to be carried everywhere effortlessly, and they can receive radio signals deep inside office buildings and outside city centers. The signal travel through a voice network since that were made for Phone Company before the cell was popular. * VoIP (voice over IP) Phones - VoIP enables transmission of voice data in the digital form over the Internet. The VoIP service must be operated...

Words: 534 - Pages: 3

Free Essay

Technology Classroom

...North South University ENG 105.24 Research Paper On Technology In Classroom ( Technology in educating Rural People ) Prepared By: Neha Jajodia ID # 1311448030 Prepared for : MR. Peter Michael Brown ( PMB ) Date : 16th April 2015 Imagine a nation with a population booming with literacy. Where, irrespective of remoteness of village or limitation of seats, every student gets his fair share at educating himself. Sounds like a lot to ask for at this stage. But it's never too late to start trying. Rural education is one field that has been lacking progress in Bangladesh and other third world countries, in general. There are very few schools set up in the rural areas, and as such, students living in remote villages have to walk miles to reach school. Moreover, the scope for higher education is almost negligible. Even within the few schools present in the rural areas, quality of education is usually not up to the mark, with poor infrastructure, absence of proper qualified teachers and other facilities like electricity, etc. This in turn drives more potential students away from school. Attempts to get round this problem have been made by different third world countries in their own ways. Almost all solutions lie in the use of technology. In our neighboring country, India, the government has tried to promote rural education in various ways, like ensuring provision of at least one computer in every......

Words: 2866 - Pages: 12

Free Essay

Computers

...Java Message Service (JMS) Presenters:  Nguyen Quoc Duy  Dao Duy Khanh Contents 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Messaging system & MOM What is JMS? Architecture of JMS JMS Programming APIs Steps for writing JMS Client JBoss Messaging Service Demo 1. Messaging system & MOM Messaging system  Allows two or more applications to exchange information in the form of message.  When used in business systems – enterprise messaging systems or Message-Oriented Middleware.  Messages are delivered asynchronously from one system to others over a network. Message Oriented Middleware (MOM)     Is infrastructure focused on sending and receiving messages. Increase the interoperability, portability and flexibility of an application by allowing it to be distributed over heterogeneous platforms. Support asynchronous calls. Depend on message queue system, broadcast/multicast messaging systems. MOM 2. What is JMS? Java Message Service (JMS)     A specification that describes a common way for Java programs to create, send, receive and read distributed enterprise messages loosely coupled communication Asynchronous messaging Reliable delivery  A message is guaranteed to be delivered once and only once. 5/52 JMS is an API 6/52 JMS Design Goals     Consistency with existing APIs Independence from Messaging system provider Minimal effort on part of Messaging system provider Provide most...

Words: 1316 - Pages: 6

Premium Essay

Crafting

...| | |3G PREPAID BROADBAND | | | |  | |  | | | |SPEED UPTO | |DATA VOLUME | |SUBSCRIPTION FEE | |USAGE VALIDITY | |SUBSCRIPTION CODE | | | |256 kbps ...

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Questions

...part of our workplace culture. Some recent statistics regarding text messaging demonstrate how incredibly popular it has become in the last several years: More than 70% of wireless users (or more than 200 million Americans) have an SMS (or “short message service”) package for their mobile device that allows for short text messages to be sent from one device to another. The use of text messaging increased by 107% in 2009. Approximately 2.5 billion text messages are sent each day in the United States. More text messages are now sent via cell phone than calls placed with those same phones. Employers can adopt a policy prohibiting text messaging at work. If text messaging continues, you can discipline employees for violating the policy because, as you note, employees who are texting while at work are not working. Because of the prevalence of text messaging, even if you ban text messaging during work hours, you should put some guidelines in place that address texting in the workplace and require that your employees comply with them. For instance, you should have a policy in place that prevents the sending, receiving, or displaying of messages or images (email, text, or otherwise) on personal mobile devices if those messages or images could be considered harassing, offensive, pornographic, or disruptive to other employees. Your policy should explain that “offensive” content includes anything sexual in nature, as well as anything that might offend someone on the basis......

Words: 661 - Pages: 3

Free Essay

Mba Student

...OBE49749 Campaign for Sightsavers Tactical Response Recent research by the market research organisation DJS has revealed some intriguing trends in the attitudes of Britons to donating to charity (DJS 2013). For example, it was found that those who were earning an average income were more likely to donate to charities than those who were earning a higher than average income. Another very important finding of the survey was the fact that charities could be missing out on as much as £665 million in donations a year because they failed to address the main reasons for non-donation, which were found to be financial constraints and a distrust of charities due to lack of information. Among the concerns expressed by respondents were wastage costs, lack of transparency and administration costs. In other words, people were discouraged from donating to charities if they could not see a real and definite impact in the charity’s work. They wanted to feel that their donations were having a definite effect. Within this context then, the communication problems of a charity such as sight savers are twofold: On the one hand, the charity needs to make sure that it has a real presence in the public consciousness, and draw attention towards the urgency of the issues that it is concerned with. On the other hand, it needs to demonstrate to potential donors that their money is being used effectively to address these issues, and that a real impact is being made. A useful starting point for......

Words: 2432 - Pages: 10

Free Essay

Anotated Outline

...Geertsema, S., Hyman, C., Deventer, C. (2011). Short message service (SMS) language and written language skills. South Africa journal of education, 31, 475-487. This journal reported the findings of a survey about the influence of short message service (SMS) to the student. This language will impact on the written language skills of student at school. According to the writer, the most of influence are on their spelling, sentences length and on their punctuation. Furthermore, the educators agreed that they perceive SMS language in written language to lead to poor grades in English Home Language as a subject and may cause learners to have diminished knowledge of correct Standard English. This perceived influence can be described according to its perceived nature and degree. The nature of the perceived influence of SMS language includes the encountering of spelling adaptations that are based on the SMS language categories, shortening of sentences and incorrect punctuation use. The majority of educators encounter G-clippings and non-conventional spellings. Sentence structure and length is also perceived to be influenced as sentences are shortened and simplified. Furthermore, punctuation is also perceived to be influenced. The incorrect use of full stops, commas and exclamation marks are encountered the most in learners’ written language tasks. The perceived degree of the influence of SMS language on written tasks includes the regular occurrence of nonconventional spellings......

Words: 346 - Pages: 2

Premium Essay

Mobile Grades Viewers

...CHAPTER I INTRODUCTION AND BACKGROUND OF THE STUDY 1.0 Introduction and Background of the Study Innovation have made possible for the operations of the computer easy enough in processing record systems such as, creation of data records, storing, filing and retrieval of data. The San Mateo Municipal College has increased in student`s population and at the same time, the number of works of the registrar and student`s grades to be processed has also increased. One of the responsibilities of the registrar office is to keep the student`s grades data secured for their records and purposes. In order to provide an affordable and accessible tertiary to the youth and residents of the Municipality of San Mateo, they passed and signed Ordinance No. 2004-013 which established the Pamantasan ng Bayan ng San Mateo. PBSM formally opened its doors in 2005 to the first 306 San Mateo College students. Mr. Narciso E. Quesada is the one who founded the Pamantasan ng Bayan ng San Mateo. He is also the first president of PBSM. On June 2, 2011, PBSM was renamed to San Mateo Municipal College through ordinance No. 2011-008. The student population reached a total of 1033 in school year 2012-2013. Mr. Roberto C. San Pedro is the current president of SMMC. In the total of 1033 students, there are 529 first year students on a percentage of 51.21%; 266 second year students on a percentage of 25.75%; 115 third year students on a percentage of 11.13%;......

Words: 11630 - Pages: 47

Premium Essay

Sms Texting

...SMS Messaging In my English 1301 class, all of the students have not only adapted to the rising technology, but they have embraced texting to the point where they have become entirely dependent on it. Communicating has become more prompt and convenient then it has ever been before. Starting with basic e-mails to instant messaging on famous websites, like Facebook or Twitter. However, these abbreviations are starting to affect the way people communicate with one another and their writing skills. Users of these abbreviations are becoming more, and more psychologically depend on it. When a person sends a text message, it is usually in a modern language that originated from online when chatting. Users have adapted this shorter, quicker abbreviated way of messaging in order to gets their point across in 140 characters or less. Just because something is easier, quicker and shorter is not also right, and it is starting to affect people psychologically and their able to mental write simple paper. Text massaging abbreviations is inappropriate for school, work and formal writing assignments. A user needs to know the difference in how to use formal vs. informal writing that predates text messaging. An individual can ask anyone that has a cell phone, and that person would say, “That they would rather text someone than call”. Why would someone rather text than speak to that person. When a user uses abbreviation, they overlook most of what they have learned about how to properly......

Words: 1038 - Pages: 5

Free Essay

Short Messages Service

...SMS Text Analysis: Language, Gender and Current Practices Muhammad Shaban Rafi1 Abstract This article tests the assumption that SMS language is like a pidgin in every speech community. The article also examines the assumption that a great motor of SMS lives among females whose lexical and morpho-syntactic choices are different from males. It further speculates influence of SMS language on language of media. One hundred messages were taken randomly from 20 cell phones and perceptions of 25 males and 25 females were recorded on an ordinal scale for analysis. The text was analyzed to look into lexicology, morphology and syntactic levels of texters, and influence of SMS on language of commercials. The results show that a novice intelligible language has evolved through SMS, which is influencing language of media. A significant difference is found between male and female texters’ linguistic properties. Introduction Short Message Service (SMS) language tends to create a novice language, which has become an integral part of the multilingual world. It pursues simple sentences structure for communication. It is assumed that SMS syntactic and lexical choices by the texters are not so different from a child language. A child expresses his feelings through simple present progressive tense e.g. mom eating for ‘Mom is eating’ and Eating for ‘I am eating’. The empirical data show that SMS language over-looks orthographic and syntactic rules of a language with a great......

Words: 8425 - Pages: 34

Free Essay

Websphere Wlm

...IBM ® WebSphere ® Redpaper Carla Sadtler Susan Hanson WebSphere Application Server: New Features in V8.5.5 IBM® WebSphere® Application Server helps drive business agility with an innovative, performance-based foundation to build, reuse, run, integrate, and manage service-oriented architecture (SOA) applications and services. From business critical enterprise-wide applications to the smallest departmental level applications, WebSphere Application Server offers reliability, availability, security, and scalability. WebSphere Application Server V8.5 addresses the needs of today’s agile enterprises and developers. It provides increased scalability, resiliency, and security for critical applications, and the flexibility to deploy new offerings quickly and efficiently. It includes a lightweight and powerful, yet simple, application server to satisfy multiple requirements around a simplified “low-end” application environment. For the developer, it provides an improved developer experience and a simplified server configuration that can have multiple versions and be maintained in source control along with the applications. This IBM Redpaper™ publication presents a high-level view of some of the features and enhancements in WebSphere Application Server V8.5. and WebSphere Application Server V8.5.5. © Copyright IBM Corp. 2012, 2013. All rights reserved. ibm.com/redbooks 1 WebSphere Application Server overview Application infrastructure trends show a push towards......

Words: 12331 - Pages: 50

Free Essay

Markting Based Smart Phone

...THE ROLE OF SMS TEXT MESSAGES Ruth Rettie, School of Marketing, Kingston University, United Kingdom Matthew Brum, MBA student, Kingston University, United Kingdom Email contact: R.Rettie@Kingston.ac.uk ABSTRACT This paper explores the marketing role of SMS text messages. While Internet based m-commerce has been disappointing, commercial applications for SMS are developing rapidly. The conceptual framework compares SMS to telemarketing and email marketing, and describes the key features of this new medium. Five distinct SMS business models are identified and discussed. We used quantitative research among mobile users to assess attitudes to SMS marketing. Most respondents were concerned about junk messages and wanted to control incoming messages. Initial attitudes to advertising in text messages were negative, but many were prepared to accept advertising in exchange for discounts or promotional offers. INTRODUCTION The development of Internet based m-commerce has been disappointing: restricted sites, slow download, small screens, and the limited number of handsets, currently constrain commercial development. At the same time companies are beginning to recognize the potential of SMS (Short Message Service) text messages, as a low cost, high impact communication medium, that can be received by almost all mobile phone users. Several companies are adopting highly innovative m-commerce strategies using SMS text messaging. 15 billion SMS messages (Cyberatlas......

Words: 3717 - Pages: 15