Free Essay

Syrien Og Intervention

In: Social Issues

Submitted By metteschpetersen
Words 1115
Pages 5
Syrien og intervention
2) Sammenligning af opfattelser omkring konflikten i Syrien og intervention

Bilag 1: Jan Øberg – ”Sådan svigter vi Syrien”
Bilag 2: Mathias Koch Stræde og Niels Ivar Larsen – ”Intervenere vi ikke, risikerer vi at forære Syrien til al-Qaeda”
Bilag 3: Karin Leukefeld – ”Militær intervention i Syrien vil sætte regionen i brand”
Holdning til konflikthåndtering
Der bliver i de tre bilag fremstillet forskellige syn på konflikthåndtering og intentionen bag den, som jeg her vil komme ind på.
Jan Øberg (”Sådan svigter vi Syrien”) har en negativ og ironisk tilgang til den tidligere førte politik og konflikthåndtering. Og starter ud med at spørge direkte ”Gad vide, hvor mange mislykkede krige vi endnu skal igennem, før især politikerne og medierne opdager det indlysende faktum, at der findes et temmelig bredt spektrum af handlingsmuligheder mellem at gøre ingenting og at smadre et land, når konflikten dukker op?” (side 12, linje 1-3)
Det er altså her tydeligt, at Øberg er utilfreds og stærkt uenig i at man skal blande sig i et lands konflikter med militære midler. Han mener at den bedste konflikthåndtering gøres med fredelige midler så som samtale og styrkelse af demokratiet. Han mener fred kan læres, og det skal gøres nu når vi har med et land at gøre, hvor en civil befolkning på 98% ikke griber til vold, men netop ønsker fred. Derfor kan demokratiet med fordel styrkes og derved mindske den militæret, som i øvrigt ville spare verden for 1700 milliarder dollars. Øberg er altså tilhænger af blød magt som konflikthåndtering og ikke hård magt i form af militær og økonomisk hjælp.
Bilag 1 taler altså om udefra og indefra. Han mener, at det militære og generelt hårde magt pres, som kommer udefra. Fra vesten, det internationale samfund og FN ikke kan gøre en eneste forskel andet, end at gøre de allerede eksisterede problemer større. Det er altså bare brænde på bålet. Han mener omvendt, at ham som udefra organisation, stat eller fællesskab skal styre den indefra struktur. Lære dem at forhandle demokratisk og diplomatisk.

Bilag 3 er enig med bilag 1 på mange punkter. Hvis man stiller samme ”udefra – indefra” perspektiv op, så synes bilag 3 også, at hvis man bliver ved med at sende våben til Syrien og intervenere landet vil det til sidt eksplodere. Man skal derfor lytte mere til indefra – altså landet – og bilag 3 mener i den forbindelse, at Syrien selv har et ønske om diplomati mellem de stridende parter i deres land, og altså et håb om, at de sætter sig ved forhandlingsbordet og finder ud af en løsning.

I bilag 2 mener helt omvendt, at det er på tide, man går ind i Syren, som ifølge Mathias Koch Stræde og Niels Ivar Larsen er ved at blive en af de farligste fejlslagne stater, med en intervention. De mener her ikke, at Syrien selv kan beholde deres suverænitet, og man bliver nødt til at gå ind og overtage.
Civilbefolkningen
Bilag 1 belyser en civilbefolkning på 98%, som ingen tilknytning til krigen har. De ønsker ikke at gribe til vold, men er derimod voldens ofre. Det internationale samfund har hele tiden haft det forkerte fokus i forsøget på at skabe et sikkert og fredfyldt Syrien. Man fortæller Assad, at han ingen fremtid har i Syrien, og til oppositionen siger man, at man er med dem, og man sender dem våben i massevis. Dette mener Øberg ikke er vejen frem. Han mener de glemmer den civilbefolkning på 98%, som ikke ønsker at bruge vold og anvende krig mod krig.

Oppositionen bliver i bilag 3 nævnt som et vigtigt redskab. De skal overbevise civilbefolkningen. De skal fremlægge og udføre politiske programmer, som ikke omhandler hård magt. Gennem disse forhandlinger skal man kunne nå til enighed om politiske forandringer. Bliver befolkningen overbevist kan de være med til at løfte landet i den ”rigtige” retning, så det internationale samfund ikke skal blande sig på samme måde. Dette ville være ideelt, da det ifølge bilag 1 og 3 er bevist, at den udefra påvirkning ikke fører til noget godt.

Det internationale samfund
Bilag 1 kritiserer den internationale samfund, som han siger består af nogle få vestlige regeringer, og mener at de foretager aktioner ud fra et fredsskabende udgangspunkt, men hvor sikkerheden for vesten er i centrum. De tænker altså mere på de fordele de selv har i samarbejdet, end hvilke store sikkerheds – og politiske problemer Syrien står overfor.

Bilag 3 sætter som sagt fokus på en politisk forandring, som skal overbevise civilbefolkningen. Dette kan dog være svært, da krigen ikke kun findes på det nationale plan. Det er også en krig mellem stormagter. Nemlig USA og Rusland – præcis som man så det under Den Kolde Krig.
Her mener bilag 3 altså ligesom bilag 1, at det internationale samfund (her USA og Rusland) kan se geostrategiske fordele i landet, og derfor har disse interesser i baghovedet, når de forsøger at intervenere og generelt blande sig i landets problemer.

Bilag 2 bekræfter bilag 1 og 3’s påstande om, at det internationale samfund handler efter deres egne interesser og fordele, når de påstår, at Europa og vestens sikkerhedsinteresser vigtigere argumenter end at styre Syriens demokrati, så det kan gå imod de diktatoriske kræfter, som dominerer.
Den ideelle løsning
Fremtiden er vigtigere end fortiden mener Øberg. Samtale og kommunikation uden våben og krig er det ideelle for Øberg. Han er altså tilhænger af den engelske skole som teori til at forklare hans internationale politik. Han ønsker blød sikkerhedspolitik i form af diplomati, altså dialog mellem staterne med et ønske om fælles normer og regler. Han mener, at vi som fællesskab skal give Syrien muligheden for en demokratisk stat, som ligner vestens.

”Alt afhænger af, om der er politisk vilje til stede” (side 14) siger Karin Leukefeld. Hun mener altså, at den ideelle løsning kun kan opstår, hvis stormagterne og det internationale samfund kan sætte sig ud over deres egne interesser og strategier, og nå til et fælles kompromis. Alle andre scenerier vil føre til krig og konflikt i Syrien. Bilag 3 er altså tilhænger af teorien liberalisme, som ser kompromis i form af fælles normer og regler, som den ideelle løsning på krig og konflikt.

3) Diskussion: hvorvidt er det muligt for FN at løse konflikten i Syrien?

Konflikten i Syrien så vel som i andre mellemøstlig lande, er utrolig komplekse og svære at løse, da de indeholder så mange lag og har stået på så længe. De kriges bl.a. om religion, traditioner, politik, økonomi og geografiske landegrænser.
Og løsningen på dette afhænger selvfølgelig af, hvilken teoretisk grundholdning du har.

FN’s sikkerhedsråd har til opgave at opretholde international fred og orden.
Dette involverer fredsbevarende operationer, etablering af internationale sanktioner, samt brug af militær magt.

Similar Documents

Free Essay

Idyl Og Virkelighed

...Idyl og virkelighed Den ene digter er Erik Knudsen, som har skrevet ”sagn”, og digteren som har skrevet ”Genrebillede” er J. P. Jacobsen. Digtet stammer fra hans værk ”Samlede skrifter” fra 1888, men er dog citeret fra udgaven fra 1928. ”Genrebillede” ”Genrebillede” handler om en person i digtet, som prøver at skrive et kærlighedsdigt til sin elskede, men ikke kan finde de rette ord og derfor bliver vred og frustreret. Det er svært at bedømme om det er en mand eller kvinde, da man ikke hører noget, der ville kunne karakterisere, så man ville kunne bedømme. Der er ingen ydre personkarakteristik, men det er højst sandsynligt en mand, da man meget sjældent har læst kærlighedsdigte af kvinder, især i slutningen af 1800-tallet, hvor dette digt er fra, da kvinder slet ikke kunne publicere nogen form for litteratur, så ud fra dette konkluderer jeg at personen i teksten er en mand. Der er én strofe i digtet med 12 vers. Det er svært at sige,hvilken tid digtet foregår i, da det kan være for flere hundrede år tilbage, da der bliver skrevet at vedkommende sidder højt i tårnet (l. 1), men det kan også tolkes som at vedkommende er højtstillet i samfundet og derfor sidder højt og hævet over andre. I teksten indgår der kun én enkelt person. Der er er rim i teksten, men de ligger dog rimelig spredt, så rimet kommer til at have denne komposition; A-B-A-C-D-D-E-F-G-H-I-H, det er hverken er hvert vers eller hver anden der rimer. Sproget er gammelt, hvilket man kan se på......

Words: 1167 - Pages: 5

Premium Essay

Intervention

...EEG. The majority of a typical night’s sleep is spent in stage 2. Stages 3 and 4 of NREM sleep are often referred to collectively as delta sleep or slow wave sleep. REM sleep consists of relatively lowvoltage, mixed-frequency EEG activity, somewhat similar to stage 1 or wakefulness, with the appearance of episodic rapid eye movement. One of the prime characteristics of REM sleep is a low level of muscle tone.13 Chronic insomnia can have multiple and varying causes,6 and can pose a significant therapeutic challenge. Conventional Treatment and Its Limitations Conventional treatment for insomnia can be broadly divided into psychological treatment and pharmacological treatment. Psychological Treatment Psychological or behavioral interventions seek to change habits and beliefs presumed to maintain insomnia. Psychological treatment includes: (1) stimulus control therapy; (2) sleep restriction therapy; and (3) sleep hygiene education. Most specialists advocate a multi-dimensional approach, although pharmacological treatment using hypnotic agents usually predominates. Pharmacological Treatment Benzodiazepines Benzodiazepines are the most commonly prescribed medications for insomnia, and have demonstrated efficacy in short-term treatment.8 The most common side-effects of these medications are anterograde amnesia and, for long-acting drugs, residual daytime drowsiness.6 Tricyclic antidepressants Tricyclic antidepressants are also prescribed for insomnia in doses......

Words: 5605 - Pages: 23

Premium Essay

Intervention

...Response to Intervention and Assistive Technology Eddrick Wheaton EDU620: Meeting Individual Student Needs with Technology Lisa Reason October 8, 2012 Response to Intervention and Assistive Technology The Response to Intervention and Assistive Technology has both successes and challenges when educating today’s diverse students. As states implement Response to Intervention (RTI) models, it is essential to clarify the relationship of RTI to Universal Design for Learning (UDL) and Assistive Technology (AT). In particular, educators must decide how and when poor academic performance will trigger appropriate technology interventions. The historical development of education has seen a lot of changes though out the last three decades. Changes in key components of education such as teacher qualification, financial funding, curriculum, and assessment have all had huge impacts on education. Teacher qualification has seen a lot of changes in how teachers educate and use curriculum. “Since the 1980s, competing and often contradictory reforms have combined top-down, centralized efforts to improve teaching with efforts to promote decentralization and school-based management (Rowan, 1990) (Borman & Rachuaba 1999) History has had a huge impact on education throughout the years. Education throughout history has faced gender, cultural, and religious issues. The way schools are funded also had a huge impact from history. The control of funding for the school was taken from the...

Words: 2114 - Pages: 9

Free Essay

Arbeids- Og Organisasjonspsykologi

...Arbeids- og organisasjonspsykologi - Innleveringsoppgave 1 1.1 Som oppgaveteksten forteller oss er humanistisk psykologi motstrømmen til behaviorismen. Hvor behaviorismen kun fokuserte på å observere og kartlegge det man faktisk kunne se, er humanistisk psykologi opptatt av personlige følelser, bevissthet og personlige opplevelser. Carl Rogers var en sentral mann innen humanistisk psykologi. Han utviklet en teori om begrepet ”selvet”. Med ”selvet” mente han senteret av oss selv; senteret av forståelse for oss selv som person og om det vi befinner oss rundt. Carl Rogers hevdet at det var av ytterst viktighet for hver enkelt å opprettholde en form for stabilitet i sin egen selvopplevelse. Dette kaller vi for konsistensen. Det interessante her er hvordan denne konsistensen samsvarer med faktiske begivenheter(kongruens). Rogers var imidlertid spesielt interessert i inkongruensen. Med inkongruens mener vi at det er en ubalanse i ens egen opplevelse av selvet og de faktiske hendelsene rundt en selv. Abraham Maslow kom fra en overbevisning av humanistisk psykologi da han kom opp med behovspyramiden sin. I denne behovspyramiden prøver Maslow å definere forskjellige stadier av behov et menneske har - og i hvilken grad dette påvirker motivasjon. Maslow mente at et hvert trinn (et minstekrav) i pyramiden måtte oppfylles før en fikk motivasjon til å tilfredsstille behovene i neste trinn. 1.2 Når det kommer til min egen motivasjon vil jeg påstå at en god belønning for......

Words: 966 - Pages: 4

Free Essay

Interventions

...organization's effectiveness and/or efficiency and/or to enable the organization to achieve its strategic goals. The primary purpose of OD is to develop the organization, not to train or develop the staff. “Interventions” are principal learning processes in the “action” stage of organizational development. Interventions are structured activities used individually or in combination by the members of a client system to improve their social or task performance. They may be introduced by a change agent as part of an improvement program, or they may be used by the client following a program to check on the state of the organization's health, or to effect necessary changes in its own behavior. TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) * About the company Tata Consultancy Services Limited (TCS) is an IT services, business solutions and outsourcing organization that delivers real results to global businesses, with a high level of certainty. TCS offers a consulting-led, complete and integrated portfolio of IT and IT-enabled services delivered through its unique Global Network Delivery Model, recognized as the benchmark of excellence in software development. * Intervention I: PROPEL- CULTURE BUILDING AT TCS (Human Process Intervention) PROPEL was introduced as a revolutionary intervention with the dual objectives of facilitating the exchange of ideas and helping in immediate problem solving, while also encouraging bonding and self-development among and within teams.  As the......

Words: 1314 - Pages: 6

Free Essay

At - Oldtidskunskab Og Idræt

...Idræt og Oldtidskundskab Idræt og Oldtidskundskab AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop AT6 Kampen for det gode liv – den ideale krop Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Catarina N. Larson og Ziba H. Nouri 3. D Oneliner 3 Underspørgsmål 3 Diskussion af metoder, materiale og teori 3 Anvendte metoder Anvendt teori uNDERSPØRGSMÅL OG DELKONKLUSIONER 4-6 Hvordan så den ideale krop ud i antikken? Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? Hvordan ser den ideale krop ud i dag? Hvilke midler anvender man, i dag, for at opnå denne krop? Hvilke af disse anvendte midler er sundest? Sammenfattende konklusion 6 Litteraturliste 7 BILAG___________________________________________________________8__ Perspektivering til studierapport 9 Oneliner: I hvor høj grad kan den ideale krop opnås? Underspørgsmål: 1. Hvordan så den ideale krop ud i antikken? 2. Hvilke midler anvendte man til at opnå denne krop? 3. Hvordan...

Words: 2136 - Pages: 9

Free Essay

Hans Og Grete

...fattig brændehugger med sin kone og sine to børn. Drengen hed Hans og pigen bed Grete. De havde kun lidt at bide og brænde og engang, da der var dyrtid i landet, vidste manden slet ikke, hvordan han skulle skaffe det daglige brød. Om aftenen, da han var kommet i seng og lå og tænkte over sin ulykke, sukkede han og sagde til sin kone: "Hvad skal der dog blive af os. Vi har slet ingen mad til børnene, knap nok til os selv." - "Ved du hvad," sagde konen, "i morgen tidlig følger vi børnene ind i den tætte skov, og tænder et bål der. Vi giver dem hver et stykke brød, og så går vi på arbejde. De kan ikke finde hjem igen, og så er vi af med dem." - "Nej, det gør jeg ikke," sagde manden, "jeg kan virkelig ikke nænne at lade mine børn blive ganske alene i den store skov. De bliver jo ædt af de vilde dyr." - "Du er et rigtigt tossehovede," sagde hans kone vredt, "vi dør jo allesammen af sult. Du kan såmænd godt begynde at tømre kisterne sammen." Hun blev ved at plage ham, til han gav efter. "Men det gør mig dog skrækkelig ondt for de stakkels børn," sagde han. De to børn havde ikke kunnet sove af sult og havde hørt, hvad deres mor havde sagt. Grete græd og sagde til Hans: "Nu er det ude med os." - "Vær stille, Grete," svarede han, "jeg skal nok finde på råd." Da de gamle var faldet i søvn, stod han op og listede sig ud. Månen skinnede klart, og de hvide kiselstene, der lå udenfor på vejen, lyste som sølv. Han stoppede sine lommer fulde af dem og gik hjem igen og sagde til Grete:......

Words: 883 - Pages: 4

Free Essay

Kongruens Og Ordstilling

...Aflevering KONGRUENS & ORDSTILLING |Sæt kryds (subjekt) og bolle (verballed) under den danske sætning. | |Oversæt sætningen til engelsk, idet du holder øje med, om du overholder reglerne for ordstilling og kongruens på engelsk (se Fejlstøvsugeren side| |11-12 + side 19-21). | |Sæt kryds og bolle under den oversatte, engelske sætning. | |Skriv en kort forklaring på dansk til hver sætning, hvor du begrunder din ordstilling (X & O-rækkefølge). | |Forklar også kort ved hver sætning din bøjning af verballeddet (hvorfor –s på fx) i den oversatte, engelske sætning. | 1. De siger ikke noget, hvorimod han siger en helt masse. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 2. Der er kun ganske få mennesker, som ved det her. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 3. Ingen ved, hvor svært det er. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang. kongruens: 4. Nyhederne var forfærdelige. a) Analyse: b) Oversættelse: c) Analyse: d) Ang. ordstilling: e) Ang.......

Words: 276 - Pages: 2

Free Essay

Og Mandino

...Quote: "Always do your best. What you plant now, you will harvest later." Og Mandino had lost his mother at a tough time in his life. Because of this, he passed on going to college and decided to join the Army. After serving time during World War II, he miraculously found a job as an insurance salesmen. With this job, he found himself in bars during later hours of the day. This turned him into an alcoholic. He could not keep a steady job, which, in turn, led to his wife and first child leaving him. Suicidal, Og went to a library in an attempt to read anything to get his spirits up. This became a trend as Og began reading tirelessly. He eventually began writing his own motivational books and became a speaker. I believe Og's inspiration for this quote came when he was beginning to write his books on motivation. "He read hundreds of books that dealt with success, a pastime that helped him alleviate his alcoholism. It was in a library in Concord, New Hampshire, where he found W. Clement Stone's classic, Success Through a Positive Mental Attitude, a book that changed Og for the better. Og eventually became a successful writer and speaker." The countless number of books Og read is what I believe inspired him to say this quote. I believe the message of the quote is to never give less than 100% effort in life because what you do now will eventually reflect what your life is like in the future. What Og meant is that the choices we make everyday will affect us later and that is......

Words: 369 - Pages: 2

Free Essay

Fordøjelse, Næringsstoffer Og Blodsukker

...: Fordøjelse, næringsstoffer og blodsukker Fordøjelsen: 1. Hvor i fordøjelseskanalen sker optagelsen af næringsstoffer? De optages gennem tyndtarmvæggen og via blodet ud til cellerne. 2. Hvad kaldes de små enheder, som kulhydrat, fedt og protein skal spaltes til, før de kan optages gennem tarmvæggen? Først disakkarider og derefter monosakkarider. 3. Hvilke stoffer optages af tyktarmen? Vand og salte, da de flest næringsstoffer allerede er optaget i tyndtarmen. 4. Hvad er mavesyrens funktion? Mavesyren holder miljøet i maven ved den pH, hvor mange af fordøjelsesenzymerne fungerer bedst. Dræber også bakterierne. Kulhydrater: 5. Hvad hedder enzymet, som spalter stivelse? Amylase. 6. Hvilket disakkarid fremkommer når stivelse spaltes af dette enzym? Maltose. 7. Hvorfor er det nødvendigt at tilsætte enzymet amylase to forskellige steder i fordøjelseskanalen? Så næringsstofferne nedbrydes helt. (først i munden → videre til mavesækken → og så igen i bugspytkirtlen. Proteiner: 8. Hvor i fordøjelseskanalen sker spaltningen af proteiner? I maven. Pepsin enzymer fra bugespytkirtlen (pepsilase) 9. Hvad er fordelen ved, at enzymer, som spalter større proteiner, ikke findes overalt i fordøjelseskanalen? Hvis de fandtes i hele kroppen, ville de nedbryde kroppen (proteiner). Fedtstoffer: 10. Hvilke stoffer hjælper med til fedtfordøjelsen? Lipase. (galde) Blodsukker: 11. Hvad hedder hormonet, som udskilles efter et måltid? Insulin. 12.......

Words: 288 - Pages: 2

Free Essay

Journalistik Og Politik

... Kristensen   Side  1  af  6   Tilsynsførendes   signatur:       Journalistik  og  politik     En  ny  tendens  i  journalistikken  har  siden  90’erne  taget  sit  indtog  i  Danmark.  politikken  og   journalistikken  har  indtaget  en  ny  diskurs,  hvori  der  er  mere  fokus  på  individet  end  hvad   dette  står  for.     Politikerne  er  som  oftest  blevet  genstand  for  megen  kritik  gennem  medierne.  Kritikken  er   som  oftest  personligt.  Er  dette  en  uheldig  diskurs  som  forårsager  at  de  klogeste  fravælger   politikken  fordi  det  simpelthen  ikke  er  det  værd?     Det  mener  DR’s  nyhedschef  Ulrik  Haagerup,  som  under  et  sommerferieoplæg  på  Rødding   højskole  cementerede  sin  påstand  at  de  klogeste  fravælger  politik  og  journalistik,  fordi   lønningerne  og  kvaliteten  af  disse  simpelthen  er  for  lav  i  forhold  til  de  arbejdsforhold  de  får   præsenteret.  Men  er  dette  rimeligt?     Peter  Bro,  medieforsker  og  leder  af  center  for  Journalistik  på  Syddansk  Universitet,  sætter ......

Words: 1956 - Pages: 8

Free Essay

Haremad Og Glatvejbred

...Haremad og Glat vejbred Vi var i en biologi time ude for at finde planter, vi kunne sammenligne og fremlægge om for klassen. Vi fandt en Haremad langs vejen, op ad en mur, midt i solen. Vi fandt også en glat vejbred langs vejen, mellem en masse andet ukrudt. Vi kunne godt tænke os at vide hvor de to planter lever bedst, hvordan deres rødder ser ud, hvordan de formere sig og hvad de er for nogle planter? For at finde resultaterne på vores problemstilling, læste vi i en bog, jeg er ikke helt sikker på hvad den hedder men tror det er ”Flora i farver” og vi søgte på nogle forskellige hjemmesider, som kan findes under Kilder Haremad - Lapsana communis Vi fandt ud af at Haremad er en tokimbladede plante og den hører til kurvblomstfamilien. Dens kendetegn er at den er ret spinkel og det er en etårig kurvplante, hvis stængel er ret og forgrenet. Stænglen er stivhåret forneden og glat foroven. Den kan blive op til en meter høj. Bladende på planten sidder ret spredt. De nederste blade er fjersnitdelte med stort endeafsnit og få små sidelapper, de øverste blade er æglanchetformede med uregelmæssigt takket rand. Blomsterne er gule og små. Planten har kun mellem 8 – 12 blomster som alle har tungformede kroner. Roden på en Haremad er en pælerod. Det er meget praktisk hvis den står på en mark omringet af andre planter, så kan den stikke roden længere ned og få vand. Det er også grunden til at den er så høj. Den kan nå op over andre planter og få sollys. Haremad er som sagt......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Bioteknologi Og Genteknologi

...Bioteknologi og genteknologi- kapittel 7 Proteinsyntesen- versjon 1 1. En kopi av et gen lages DNA-molekylene inne i cellekjernen som inneholder genet blir kopiert. Kopien kalles m-RNA 2. m-RNA sendes ut i cytoplasmaet Genet m-RNA beveger seg i kjernemembranen gjennom porer og legger seg på et ribosom i cytoplasmaet. En kode blir dannet for en aminosyre: tre og tre av nitrogenbasene i m-RNA. Slik blir DNA-molekylet fortsatt værende i kjernen, og det unngås å bli ødelagt i cytoplasmaet. 3. t-RNA er transportmolekyl som aminosyrene bindes til Aminosyrer finnes i store mengder i cellen, for det blir hele tiden tilført aminosyrer fra maten vi spiser. Disse aminosyrene binder seg til transportmolekylet t-RNA. Det finnes minst én type t-RNA for hver av de 20 aminosyrer. 4. t-RNA bringer aminosyrene inn på riktig plass Proteinsyntesen- versjon 2 Genene i DNA molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Informasjonen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen og binder seg til et ribosom. Tre og tre nitrogenbaser i m-RNA er en kode for en aminosyre. Aminosyrer bringes inn på riktig plass og i riktig rekkefølge av t-RNA-molekyler etter hvert som m-RNA beveger seg bortover ribosomet. Genene i DNA-molekylet inneholder informasjon om hvordan proteiner skal bygges opp. Genene i Dna-molekylet inneholder info om hvordan proteiner skal bygges opp. Infoen overføres til et m-RNA-molekyl som transporteres ut av cellekjernen......

Words: 2142 - Pages: 9

Free Essay

Intervention

...Team Performance Management: An International Journal Managing complex team interventions Robert Barner Downloaded by Florida International University GL810 At 17:29 14 September 2014 (PT) Article information: To cite this document: Robert Barner, (2006),"Managing complex team interventions", Team Performance Management: An International Journal, Vol. 12 Iss 1/2 pp. 44 - 54 Permanent link to this document: http://dx.doi.org/10.1108/13527590610652792 Downloaded on: 14 September 2014, At: 17:29 (PT) References: this document contains references to 0 other documents. To copy this document: permissions@emeraldinsight.com The fulltext of this document has been downloaded 2472 times since 2006* Access to this document was granted through an Emerald subscription provided by 165542 [] For Authors If you would like to write for this, or any other Emerald publication, then please use our Emerald for Authors service information about how to choose which publication to write for and submission guidelines are available for all. Please visit www.emeraldinsight.com/authors for more information. About Emerald www.emeraldinsight.com Emerald is a global publisher linking research and practice to the benefit of society. The company manages a portfolio of more than 290 journals and over 2,350 books and book series volumes, as well as providing an extensive range of online products and additional customer resources and services. Emerald is both COUNTER 4 and......

Words: 5633 - Pages: 23

Premium Essay

Intervention

...I chose to watch the intervention episode for Amy W. Alcoholism, anorexia, depression and self-mutilation were the presenting problems of Amy’s that required intervention. Amy’s parents’ high expectations and unwillingness to show her love growing up started an unforeseeable problem. She was also molested at the tender age of eight by a neighbor but chose to never disclose to anyone but her high school friend Jessica. At the age of thirteen she indulged in self-mutilation to cope when she was upset. Determined to please her parents and gain to love from her parents she developed an eating disorder thinking if she was thin enough they would be pleased with her. As a result, Amy only eats 500 calories a day, drinks a ridiculous amount of liquor a day, and regularly self harm by cutting and burning herself with cigarettes. Additionally, Amy was date raped and has stolen money from her parents to feed her addiction. Amy is also in a codependent relationship with her friend Kathryn, who is also an alcoholic and they indulge each other. Amy and her daughters’ safety is a great concern for her family and friends and they are seeking to help her. A classical/crises intervention took place in order to address Amy’s problems and issues. The social works planned-change steps were used in the intervention to help Amy over come her vices and depression. In order to successfully help Amy her father, mother, two sisters, and two of her best friends were included. The steps were used......

Words: 574 - Pages: 3