Free Essay

Tadn

In: English and Literature

Submitted By tungpvkt
Words 544
Pages 3
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH DN

I-LÝ THUYẾT
1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản cố định và vốn cố định? Trình bày các cách phân loại tài sản cố định thông dụng ở nước ta hiện nay? Nêu ý nghĩa của cách phân loại trên?.
2. Hao mòn và khấu hao tài sản cố định là gì ? Hãy phân biệt giữa hao mòn và khấu hao TSCĐ. Phương pháp xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình?.
3. Trình bày hệ thống chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp (Cơ cấu tài chính, khả năng thanh toán và giá trị thị trường của doanh nghiệp)?
4. Trình bày hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh?
5. Hãy phân tích các chỉ tiêu doanh lợi tổng vốn và doanh lợi vốn chủ sở hữu theo phương pháp Dupont? Ý nghĩa của phương pháp này?.
6. Không tính toán, hãy cho biết giá trái phiếu thay đổi thế nào nếu lãi suất thị trường (tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư) (a) lớn hơn; (b) nhỏ hơn; (c) bằng với lãi suất danh nghĩa của trái phiếu?
7. Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu, giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu thường?
8. Trình bày tóm tắt các phương pháp đo lường rủi ro của một dự án (Phương pháp phân tích độ nhạy, phân phối xác suất, độ lệch tiêu chuẩn, hệ số phương sai)? Để giảm thiểu rủi ro, các nhà đầu tư phải thiết lập danh mục đầu tư như thế nào? Phân biệt và cho ví dụ minh họa thế nào là rủi ro hệ thống và thế nào là rủi ro không hệ thống?.
9. Phân biệt và cho ví dụ thế nào là rủi ro hệ thống và phi hệ thống? Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các loại rủi ro này?
10. Ước lượng dòng tiền đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc phân tích và đánh giá dự án? Tại sao khi đánh giá dự án, chúng ta nên sử dụng dòng tiền chứ không phải là lợi nhuận kế toán?
11. Khi ước lượng dòng tiền của dự án, xét cả về lý thuyết lẫn thực hành, chúng ta cần chú ý những vấn đề gì?
12. Trong trường hợp công ty có nhiều dự án khác nhau hoặc các dự án loại trừ lẫn nhau nhưng nguồn vốn có giới hạn thì việc phân tích và lựa chọn dự án nên được thực hiện như thế nào?
13. Trình bày cách tính và nêu ý nghĩa kinh tế của các chỉ tiêu NPV, IRR khi phân tích hiệu quả đầu tư dự án. Tại sao chúng ta nên đầu tư dự án khi suất sinh lời nội bộ( IRR) lớn hơn hoặc bằng chi phí sử dụng vốn trung bình WACC? Có rất nhiều chỉ tiêu (NPV, IRR, PP, PI…) để chọn lựa dự án, nên sử dụng chỉ tiêu nào để chọn dự án đầu tư?

Similar Documents