Free Essay

Tagalog Mtb

In: Other Topics

Submitted By yzababy
Words 2578
Pages 11
1

Mother Tongue - Based Multilingual Education (MTB-MLE)

Teacher’s Guide

Tagalog
(Unit 1 – Week 2)

Department of Education
Republic of the Philippines
Mother Tongue Based Multilingual Education – Grade 1
Teacher’s Guide: Tagalog (Unit 1 – Week 2)
First Edition, 2013
ISBN: 978-971-9981-69-5 Republic Act 8293, section 176 indicates that: No copyright shall subsist in any work of the Government of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit. Such agency or office may among other things, impose as a condition the payment of royalties.

The borrowed materials (i.e., songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, etc.) included in this book are owned by their respective copyright holders. The publisher and authors do not represent nor claim ownership over them.

Published by the Department of Education
Secretary: Br. Armin A. Luistro FSC
Undersecretary: Dr. Yolanda S. Quijano
Assistant Secretary: Dr. Elena R. Ruiz

Printed in the Philippines ____________

Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS)

Office Address : 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue. Pasig City, Philippines 1600
Telefax : (02) 634-1054, 634-1072
E-mail Address :imcsetd@yahoo.com

Banghay Aralin MTB 1 – Tagalog

Ikalawang linggo

I. Layunin

Ang mga mag-aaral ay inaasahang :

1. Nasasabi ang kahalagahan ng pagsunod sa bilin o pangaral ng magulang.

2. Nasasagot ang mga tanong na ano,sino,saan , bakit at paano sa kwentong napakinggan.

3. Nakalalahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan 4. Nababalikan ang mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig 5. Nakikilala at nagagaya ang napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid,kalikasan

6. Nalilinang at nagagamit ang mga napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid

7. Natutukoy ang mga salitang magkasingtunog

8. Natutukoy ang mga larawang may mahina at malakas na tunog

II. Paksang-Aralin

A. Paksa

1. Pagsagot sa mga tanong na ano,sino,saan , bakit at paano sa kwentong napakinggan. 2. Paglahok sa talakayan pagkatapos ng kuwentong napakinggan 3. Pagbalik sa mga detalye sa kuwentong nabasa o narinig 4. Pagkilala at paggaya sa napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid 5. Paglinang at paggamit samga napakinggang tunog ng mga bagay sa paligid 6. Pagtukoy sa mga salitang magkasingtunog 7. Pagtukoy sa mga larawang may mahina at malakas na tunog

B. Sanggunian: K-12 Curriculum

Phil.Journal of Education August 1990 Issue d.117

C. Kagamitan: Mga larawan ng bagay na gumagawa ng tunog, tsart

D. Kuwento: “Malikot si Mingming”

E. Tema: Ako at ang Aking Pamilya

F. Pagpapahalaga: Pagkamasunurin sa bilin o pangaral ng magulang

Unang araw:

1.Paghahawan ng Balakid

a. Eskaparate (sa pamamagitan ng larawan)

b. Bukod-tangi (sa pamamagitan ng larawan)

Sa apat na magkakapatid, si Ronnie lang ang mahilig sa basketbol.siya ay bukod-tangi.

a. Patibong (sa pamagitan ng larawan ng lalaking nakatuntong sa patibong na balon)

b. Madadala (sa pamamagitan ng pangungusap)

Natatakot nang sumakay sa kalabaw si Kim nang siya’y nahulog sapagkat siya’y nasaktan. Madadala na siya. Ano ang kasingkahulugan ng madadala?

2. Pagganyak

Bago kayo pumasok sa paaralan, ano ang madalas sabihin o bilin ng iyong nanay?

3. Pangganyak na Tanong

Ano ang laging sinasabi/ipinangangaral ni Muning kay Mingming?

4.Pamantayan sa pakikinig ng kwento.

5. Pagkukuwento ng guro.

“ Malikot si Mingming’

Isang malikot na kuting si Mingming.Sa apat na anak ni Muning,siya ang pinakamalikot.Lahat ng bagay, nilikot ni Mingming.Walang nakaliligtas sa likutan niya.

“Mingming, huwag kang masyadong malikot,”madalas sabihin ni Muning sa anak. “Baka magalit sa atin sina Mang Berto at Aling Ana”.

Si Alex, anak nina Mang Berto at Aling Ana, ay mahilig sa mga mamahaling laruan na may iba’t ibang tunog.Ibinibigay itong lahat ni sa kanya.Itinatabi ni alex nang maayos ang kanyang mga laruan sa isang eskaparate kapag siya ay nsa paaralan.Isang araw, pumasok sa paaralan si Alex. Naisipang tingnan ni Mingming ang mga laruan.”Naku,ang gaganda,ang sarap laruin”, ang sabi ni Mingming. “Pero ang taas ng eskaparate.”A, alam ko na, lulundag ako sa itaas”, ang sabi niya. At siya ay lumundag ng mataas sa ibabaw nang eskaparate.

Ang una niyang hinawakan ay ang eroplano. Sinusian niya ito at biglang tumunog ng e-e-eng”. Hinila niya ang pisi ng laruang kampana at narinig niya ang “kleng-kleng”. Bumaba siya sa ikalawang bahagi ng eskaparate. Nakita niya ang telepono.Ginalaw niya ang pihitan at tumunog ng “kring-ng-ng”.Pinindot naman niya ang busina ng jeep, “bip-bip-bip”ang tunog. “Tsug-tsug-tsug” naman ang tunog ng tren.

Tuwang-tuwang bumaba si Mingming.Lundag nang lundag siya. Sa kaiikot niya ay nabunggo niya ang eskaparate at nahulog ang mga laruan,sa sahig.

Nagalit na si Mang Berto.”Talagang maligalig na kuting iyan.

Nagalit na rin si Aling Ana. “Nakakainis na ang kuting na’yan” aniya. “Bukod-tangi ang likot niya.”

Pati si alex na rin, “Itapon na kaya natin o ipamigay kaya?” ang sabi niya.

“Huwag, kawawa naman, mahihiwalay sa ina,” ang sabi ni Mang Berto. ‘’Hayaan mo, ako ang bahala.”

Isang umaga, nasa garden si Mingming. Nakita niya ang isang latang bibitin-bitin sa sanga ng puno na may nakalawit na taling halos sayad sa lupa.

Umandar na naman ang likot ni Mingming. Naisip niyang bumitin sa tali.Isasabit niya roon ang kanyang kuko at magpaugoy-ugoy.”Siguro mas malakas ang tunog nito kaysa roon sa maliit na kampana ni Alex.” naiisip niya.

Ang hindi niya alam, patibong ni Mang Berto ang laruang tali. Puno iyon ng tubig.Pag nahatak ang pisi, bubukas ang ilalim at bubuhos ang tubig.Tiyak na mababasa ang hihila ng tali. Lumapit na siya sa tali. At sa isang talon ay naisabit niya roon ang kuko at nakita ang tali.

“ Whhoosshhh!”

Napasigaw si Muning nang bumuhos sa kanya ang tubig mula sa lata. Basang-basa siya.

Nanginginig siya sa ginaw na tumakbo sa kinaroroonan ni Muning at ng kanyang mga kapatid.

“Hindi sana ako nabasa kung sinunod ko si Ina,”ang sabi ni Mingming sa sarili.

Tawa nang tawa sina Mang Berto sa nangyari, kitang-kita nila ang nangyari sa malikot na kuting.

“Ngayon,madadala na sa paglilikot ang kuting na iyon,”sabi ni Mang Berto.

6. Ugnayang Gawain

Pangkat I: Aksyon na Aksyon

Isagawa ang sinabi o ipinangaral ni Muning kay Mingming.

Pangkat II: Aking Mga Laruan

Bilugan ang mga laruan ni Alex na nasa eskaparate.

Pangkat III Lagyan ng ekis ang ugali ni Mingming.

Pangkat IV Masunurin ba ako?

7. Pagtalakay sa Nilalaman ng Kuwento

Ano ang laging sinasabi /ipinangangaral ni Muning kay Mingming? Narito ang Pangkat I sa kanilang pagsasagawa.

Sino-sino ang naiinis kay Mingming?

Ano-ano ang mga laruan ni Alex? Pakinggan ang natin ang gawa ng Pangkat II.

Bakit kaya tuwang-tuwa si Mingming sa mga laruan ni Alex? Ibigay ang tunog ng mga laruan niya?

Anong uri ng kuting si Mingming? Narito ang gawa ng Pangkat III.

Sa palagay mo ba may mga bata ring tulad ni Mingming? Dapat ba siyang tularan?Bakit?

Kung ikaw si Mingming, ganoon din ba ang gagawin mo?Bakit?

Ano kaya ang mangyayari kay Mingming kung sinunod niya ang kanyang ina?Bakit?

Bukod sa patibong na inihanda ni Mang Berto, ano kaya ang puwedeng gawin upang mabago ang ugali ni Mingming?Bakit?

Ano ang mabuting aral na makukuha natin sa kwento?Bakit? Narito ang gawa ng Pangkat IV.

Sa mga laruan ni Alex, alin ang naiibigan mo?Gayahin natin

Ikalawang araw :

1. Balik-aral

Ano-ano ang laruan ni Alex?

2. Pagganyak

Magpapatugtog ang guro ng tunog ng mga bagay gamit ang cassette disc.Hayaang makinig ang mga bata sa tugtog.

3. Paglalahad

Ano-ano ang mga tunog na inyong narinig?

Kring-kring bum-bum tik-tak prrrt!prrrt!

Klang-klang

Magpapakita ang guro ng mga larawan ng bagay na gumagawa ng tunog nito.

Telepono tambol orasan kampana pito

Ano-ano ang tunog ng mga bagay na nasa larawan?

Aling bagay ang may mahinang tunog?

Alin tunog ang may malakas na tunog?

4. Paglalahat

Ano ang tinalakay natin ngayon?

5. Mga Pagsasanay

a. Pagsasanay 1

Pangkatin ang mga bata sa 2 grupo.Ang unang grupo ay bibigyan ng guro ng mga larawan ng bagay at ang ikalawang pangkat ay mga tunog nito na nakasulat sa flash card. Sa saliw ng pambatang awitin, hahanapin ng bawat isa ang katumbas na tunog ng larawan na kanilang hawak-hawak.

b. Pagsasanay 2

Hanapin Mo ang Kapareha Ko.

Tingnan ang unang larawan. Hanapin ang katulad ng unang larawan. Bilugan ang tamang sagot.

6. Paglalapat

(Magpapakita ang guro ng mga larawan )

Pumalakpak kung ang larawan ay gumagawa ng mahinang tunog at pumadyak naman kung malakas.

7. Pagtataya

Isulat ang letra ng tamang sagot.

1. A. bum-bum

2. B. klang-klang

3. C. tik-tak

4. D.prrrrt!prrrrt!

5.

6. E. kring-kring

Ikatlong araw

1. Balik-aral

Ano ang pangalan ng kuting na matigas ang ulo sa ating kwento ? Ano naman ang pangalan ng kanyang ina? ( Isusulat ng guro ang sagot ng bata)

2. Paglalahad

Babasahin ng guro ang mga salita.Uulitin naman ng mga bata.

- Mingming-Muning

Ano ang napansin ninyo sa hulihang tunog ng mga salita?

Magpapakita ang guro ng mga larawan na magkasing tunog.

Batis-patis - puso-baso - kalabaw-langaw

Magkasing tunog ba ang mga ito?Bakit?

Iparinig ang tugma. Babasahin ng guro.

a. Kaibigang baka

b. Alaga ni ama

c. Nagbibigay ng gatas

d. Kaya ako ay malakas

Tanong: Tungkol saan ang tugma?

Batay sa inyong narinig, ano-ano ang mga salitang magkasingtunog sa tugma?

Salungguhitan ang mga salita. (Isusulat ng guro ang mga salita.)

Ipabigkas ang mga salitang magkasingtunog.

baka-ama - gatas-malakas

3. Paglalahat

Ano ang tawag natin sa mga salitang magkatulad ng tunog?

4. Mga Pagsasanay

Pagsasanay 1: Lagyan ng tsek(√) ang loob ng kahon kung magkasing tunog (mga larawan)

aso at pusa asul na jeep at dilaw na jeep

telepono at patak ng ulan tambol at torotot

Pangkatang Gawain

Igrupo ang mga bata sa apat. Bibigyan ang bawat pangkat ng tugma at guguhitan nila ang mga salitang magkasingtunog.

5. Pagtataya

Lagyan ng O bilog ang patlang kung ang dalawang salita ay magkasingtunog at X kung hindi.

_____ 1. aso-baso

_____ 2. silid-balon

_____ 3. atis-batis

_____ 4. lapis-ipis

_____ 5. dahon-kahon

Ikaapat na araw

Balik-aral

Ano ang bumuhos kay Mingming nang siya ay sumabit o bumitin sa pisi?

(Isusulat ng guro ang sagot ng bata)

1. Paglalahad

Babasahin ng guro ang salitang nasa pisara na may katumbas na larawan.

Tubig

Ano kaya ang tunog ng tubig sa gripo?drip-drip drip

Iparinig ang tunog ng kalikasan.Maaring gumamit ng tape o kaya’y guro na lamang ang magpaparinig ng tunog nito.(mga larawan ng hangin, kulog, ulan, ubig at iyak ng bata.)

hangin wosssh! wosssh! kulog buuum!buum! ulan tip!tap! tubig splasss! splasss!

Tanong: Ano ang tunog ng hangin, kulog, ulan, at tubig?

Alin sa mga larawan ang may malakas na tunog at mahinang tunog?

Ipagaya ang iyak ng bata sa mataas na boses.Ipagaya rin ang boses ng nanay kapag tinatawag ang anak sa mababang boses.

Itanong: Anong uri ng boses mayroon ang iyak ng bata? ang pagtawag ng nanay?

2. Paglalahat Anong tinalakay natin ngayon? Anong masasabi ninyo sa mga tunog?

3. Pagsasanay Ipamahagi ang mga larawan sa bata. Ibibigay ng guro ang tunog ng bawat bagay na nasa larawan. Ididikit ng bata sa pisara ang larawan ayon sa uri ng tunog nito.

Pangkatang Gawain:

Pangkat I: Iugnay mo ako

Pag-ugnayin ang larawan sa katumbas na tunog nito.

Pangkat II: Tayo nang Magbilang

Bilangin ang mga larawan ng kalikasan na may ginagawang tunog.

Pangkat III: Makinig Tayo

Pipili ang pangkat ng isang tunog ng kalikasan na lalapatan nila ng isang awit sa himig ng “Leron-Leron,Sinta.

Pangkat IV : Magkulay Tayo

Kulayan ang mga larawang may malakas na tunog at lagyan ng X ang may mahinang tunog.

4. Paglalapat

Hayaang lumabas ang mga bata at umikot sa paaralan.Pakinggan ang mga tunog sa paligid.Mamimili ang mga bata ng mga tunog na narinig at gagayahin nila.Pagpasok sa silid pahuhulaan nila ang napiling tunog. Sabihin kung ito ay mahina o malakas at kung ano ang gumagawa nito.

5. Pagtataya

Gumuhit ng parihaba kung ang larawan ay may malakas na tunog at bilog kung mahina.

1. 4.

2. 5.

3.
.
Ikalimang araw

1. Balik-aral

Sa mga nakaraang aralin, ano-anong tunog ang ating napag-aralan?

2. Mga Pagsasanay

Pagsasany 1: Pangkatin ang mga bata sa apat na grupo.Bibigyan ang bawat grupo ng tugma.Hayaang hanapin ng bawat grupo ang salitang magkasing tunog

Pagsasanay 2 : Mix and Match

Ipamamahagi ng guro ang mga larawan at Flascard ng mga tunog ng bagay at kalikasan. Hahanapin nila ang kanilang kapareha sa saliw ng pambatang awitin.

Pagsasanay 3 : Malakas ba o Mahina ?

Magpapakita ang guro ng mga larawan na may mga tunog. Pumalakpak kung malakas ang tunog ng larawan at ipadyak ang mga paa kung mahina.

Pagsasanay 4 : Kilalanin Mo Ako?

May mga larawan na nakadikit sa dingding ng silid-aralan. Tatawag ang guro ng mga bata na maglalagay sa angkop na grupo ng bawat larawan.Ilalagay nila ito sa pocket chart.(Magpaparinig ng mga pambatang awitin)

3. Pagtataya

Isulat ang tsek (√) kung magkasingtunog at ekis (X) kung hindi.( mga larawan)

a. babae- lata d. aso - baso

b. itlog-bilog e. masaya - malungkot

c. kahon-sabon

ISBN: 978-971-9981-69-5

----------------------- kulog h湡楧൮甍慬൮漍慲慳൮眍獯獳Ⅸ潷獳桳ഡ琍灩琭灡഍欍汵杯഍汵湡഍畢畵Ⅽ畢畵Ⅽ഍慨杮湩഍慍慬慫⁳慮琠湵杯䴍桡湩湡⁧畴潮൧慍楨慮杮琠湵杯䴍污歡獡渠⁡畴潮൧慍楨慮杮琠湵杯䴍污歡獡渠⁡畴潮൧䴍桡湩湡⁧畴潮൧഍䄍杮甠杮⁡杮欠污扡睡䐍潯慳氠扵畬慢൮湁⁧慢慴杮洠条污湡൧畔慷渠⁧慭畧慬杮മ഍湁⁧敭⁥杮欠浡楢杮匍⁡慭⁹異潮渠⁧慳楧杮‍湁⁧慢慴杮洠慡慧杮洠条獩湩൧慍楳慰⁧瑡洠瑡汵湵楧൮഍湁⁧慴潨杮愠潳ബ慓洠祡戠歡牵湡渠湩潹ബ湁⁧慢慴杮洠条汵൯祁栠湩楤洠瑡瑵瑵⹯഍഍湁⁧杮祩睡渠⁧異慳匍⁡慭⁹畫楳慮䴍条汵湡⁧祡渠瑡angin

ulan

orasan

wosssh!wosssh!

tip-tap

kulog

ulan

buuum!buuum!

hangin

Malakas na tunog

Mahinang tunog

Mahinang tunog

Malakas na tunog

Mahinang tunog

Malakas na tunog

Mahinang tunog

Ang unga ng kalabaw
Doon sa lubluban
Ang batang magalang
Tuwa ng magulang.

Ang mee ng kambing
Sa may puno ng saging Ang batang maagang magising
Masipag at matulungin

Ang tahol ng aso,
Sa may bakuran ninyo,
Ang batang magulo
Ay hindi matututo.

Ang ngiyaw ng pusa
Sa may kusina
Magulang ay natutuwa
Sa mabait na bata.

telepono

orasan

pito

tambol

kampana

Hindi

Oo

Masunurin

Matigas ang ulo

jeep

trumpo

aso

eroplano

kampana

telepono

pito

tubig

ulan

kulog

hangin

tubig

hangin

iyak ng bata

kulog

ulan

Alaga kong manok
Nagbibigay ng itlog
Kaya ako’y mabilog
At saka malusog.

Ang tahol ng aso
Sa may bakuran ninyo
Ang batang magulo
Ay hindi natuto.

tubig

orasan

telepono

hangin

kulog

Kalikasan

Bagay sa paligid

kulog

telepono

hangin

tubig

orasan

For inquiries or feedback, please write or call:

DepEd-Bureau of Elementary Education,
Curriculum Development Division

2nd Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex (ULTRA)
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600

Telefax: (632) 638-4799 or 637-4347

E-mail Address: bee-deped@pldtdsl.net, bee_director@yahoo.com

Mother Tongue-Based
Multilingual Education (MTB-MLE)
Teacher’s Guide
Tagalog (Unit 1 – Week 2)

This instructional material was collaboratively developed and reviewed by educators from public and private schools, colleges, and/or universities. We encourage teachers and other education stakeholders to email their feedback, comments, and recommendations to the Department of Education at action@deped.gov.ph.

We value your feedback and recommendations.

Development Team of the Teacher’s Guide

Consultant : Rosalina J. Villaneza

Author : Mrs. Minerva David, Ms. Agnes G. Rolle, Nida C. Santos, Grace U. Salvatus

Editor : Minda Blanca Limbo, Lourdez Z. Hinampas

Graphic Artist : Erich D. Garcia, Noel Corpuz, Ampy B. Ampong, Deo R. Moreno

Layout Artist : Anthony Gil Q. Versoza

Similar Documents

Free Essay

Alibata

...Many people today, both ordinary Filipinos and some historians not acquainted with the Philippines, are surprised when they learn that the ancient Filipinos actually had a writing system of their own. The complete absence of truly pre-Hispanic specimens of the baybayin script is puzzling and it has lead to a common misconception that fanatical Spanish priests must have burned or otherwise destroyed massive amounts of native documents as they did so Social expediency was another reason for Filipinos to abandon the baybayin in favour of the alphabet. They found the alphabet easy to learn and it was a skill that helped them to get ahead in life under the Spanish regime, working in relatively prestigious jobs as clerks, scribes and secretaries. With his usual touch of exaggeration, Fr. Pedro Chirino made an observation in 1604 that shows how easily Filipinos took to the new alphabet. But if reasons of practicality were behind the demise of the baybayin, why did it not survive as more than a curiosity? Why was it not retained for at least ceremonial purposes such as inscriptions on buildings and monuments, or practiced as a traditional art like calligraphy in other Asian countries? The sad fact is that most forms of indigenous art in the Philippines were abandoned wherever the Spanish influence was strong and only exist today in the regions that were out of reach of the Spanish empire. Hector Santos, a researcher living in California, suggested that obligations...

Words: 1493 - Pages: 6

Premium Essay

Homework

...Francis Reyes English 100 – AK Liza Erpelo May 9, 2009 “Before I learned how to speak Tagalog, people made fun of me because of my New Jersey accent. They would ostracize me because I am an American,“ (Reyes). As one can see, language is the main issue in the Filipino American society that needs to be resolved in order to reserve history and traditions. Throughout the interview with Brian, I found that he went through hardships because he could not speak Tagalog. His early lifestyle of growing up in New Jersey gave Brian a disadvantage because he did not have a real reason why a Filipino dialect would be important to learn. His situation occurred during the 80’s and, since then, the number of Filipino and Filipino Americans not knowing a Filipino dialect increased. There can be many rationalizations as to why, year-by-year, the population amongst young Filipino and Filipina Americans retain from learning a part of their heritage. For example, in the book Homebound, by Yen Le Espiritu, there is a reference as to why some immigrant parents refrain from teaching their children how to speak a Filipino dialect. Similar opinions also occur in the section “Filipino American Identity: Transcending the Crisis,” by Linda A. Revilla, and how Filipino soldiers stationed in Hawaii were called a “disgracia,” or a disgrace, because they did not know a Filipino language. Both books correlate to what my brother went through when he was living in the Philippines for......

Words: 1277 - Pages: 6

Free Essay

Filipino

...muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay Quakenbush, pansampu ang Pilipinas sa ranggo sa buong daigdig kung ang pag-uusapan ay ang bilang ng mga katutubong wika na ginagamit dito. Nakaragdag sa kumplikadong sitwasyonng pangwika ng Pilipinas ang pagiging kolonya nito ng mga bansang Espanya at Amerika. Naging poular ang mga wikang Kastila at Ingles lalung-lalo na sa ekonomik at intelektwal ng mga elit. Sa panahon ng pananakop ng mga...

Words: 3854 - Pages: 16

Free Essay

Ssssss

...ANG BATAYANG KONSEPTWAL NG EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA Ang tunguhin o outcome ng pag-aaral sa batayang edukasyon (basic education) ay ang kapaki-pakinabang na kakayahan para sa lahat (functional literacy). Taglay ito ng bawat mag-aaral kung mayroon silang mga kompetensing pangkognitibo, apektibo at asal na magbibigay sa kanila ng kakayahan upang: • mamuhay at magtrabaho • linangin ang kanilang mga potensiyal • gumawa ng mga pasyang mapanuri at batay sa impormasyon, at • kumilos nang epektibo sa lipunan at pamayanan upang mapabuti ang uri ng kanilang pamumuhay at ng kanilang lipunan (Literacy Coordinating Council, Setyembre 1997). . Ang depenisyong ito at ang limang palatandaan (strand indicators) nito ay batay sa Apat na Pillar ng Edukasyon at ang konsepto ng UNESCO tungkol sa Life Skills na binuo ng International Commission on Education para sa ika-21 siglo. Ang limang strand indicators ay: kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at paglutas ng suliranin, mapanagutang paggamit ng mga likas na yaman para sa susunod na salinlahi at pagiging produktibo, paglinang ng sarili at ng kakayahan sa pakikipagkapwa at pagpapalawak ng pandaigdigang pananaw. Sa Edukasyon sa Pagpapahalaga (EP), ang palatandaan o core competency ng functional literacy ay nagpapasya at kumikilos nang mapanagutan tungo sa kabutihang panlahat. Ibig sabihin, nilalayon ng EP na linangin at paunlarin ang pagkataong moral ng mga kabataan. Upang maipamalas......

Words: 8647 - Pages: 35

Free Essay

Ang Epekto Ng Pag Gamit Ng Advertisement

...ANG EPEKTO NG PAG GAMIT NG ADVERTISEMENT ISANG PAMANAHONG PAPEL NA ISINUBMIT PARA KAY GNG.HIDALGO BILANG PAGTUTUPAD SA MGA KAILANGAN PARA SA FILIPINO 2 CAROLINE L. TAN MARSO 2011 PASASALAMATAN Ako ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong upang maisagawa ang pananaliksik na ito. Maraming salamat pos a aking mga kamagaral sa Kester Grant College, mga kaklase ko ng high school pa na tumulong sa pagsagot sa aking talatanungan at sa mga kapatid ko ng nagpasagot ng aking talatanungan sa kanilang mga kaklase sa ibang unibersidad. Nagpapasalamat din ako sa aking mga kapatid na napagtatanungan ko, pati sa aking mga kaibigan, at pati din sa aking propesor na si Gng.Hidalgo para sa pag turo saakin kung paano ko ito magagawa dahil kung wala sha hindi ko po ito magagawa ng maayos. TALAAN NG MGA NILALAMAN I. KABANATA 1 : ANG SULIRANIN………………………………….1-4 II. KABANATA 2 :ANG MGA KAUGNAY NG PAGAARAL AT LITERATURA………………………………………………………..5-11 III. KABANATA 3 : PARAAN NG PANANALIKSIK……………………………………………………..13-12 IV. KABANATA 4 : PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG DATOS……………………………………………………………..14-20 V. KABANATA 5 : LGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON………………………………………………..26-28 VI. LISTAHAN NG SANGGUNIAN………………………………………29 VII. TALANUNGAN……………………………………………………….30 VIII. TALAMBUHAY………………………………………………………31 KABANATA 1. ANG......

Words: 6070 - Pages: 25

Free Essay

Konseptong Papel

...ANG BENTAHE AT DISBENTAHE NG PAGSALI SA ORGANISASYON NG MGA ESTUDYANTE Isang Konseptong Papel na Ihaharap kay Gng. Mary Grace Gonzales ng Kagawaran ng Filipino at Panitikan Dalubhasaan ng Malalayang Sining at Komunikasyon Pamantasang De La Salle University- Dasmariñas Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Pangangailangan para sa FILI102 Pananaliksik Tungo sa Pagkatutong Pangkaalamanan Ado, Ma. Alyssa Lorraine A. Bughao, Krezia Charis T. Palermo, Kevin Troi B. Ramos, Paula Mae Disyembre 4, 2014 Rasyunal Sa loob ng tahanan unang nabubuo ang katauhan ng isang tao. Bilang pangalawang tahanan, ang paaralan ay isa din sa gumaganap ng paghubog ng isang magaaral. Ito ang lugar kung saan tayo nagaaral at natututo ng mga bagay na hindi natin malalaman sa loob ng tahanan. Mga impormasyon na tungkol sa siyensa, matematika, literatura at mga wika na dapat natin malaman. Pagtungtong ng mga estudyante sa kolehiyo, madaming mas malalalim na kaalaman at karanasan ang kanilang matututunan sa unibersidad. Bilang isang estudyante, hindi lamang pang akademikong kaalaman ang nagiging pokus ng mga ito dahil sa loob ng mga unibersidad ay may mga tinatawag na extracurricural activities na nakakatulong sa paghubog ng mga talento at pagkakaroon ng estudyante ng good sociaizing skills. Hindi mawawala sa buhay ng estudyante pagsali sa iba’t-ibang organisasyon lalo na kung ang mga ito ay parte ng kanilang gawaing pampaaralan. Mayroong......

Words: 1631 - Pages: 7

Free Essay

Mangyan Culture

...History      The pioneer settlers of the Mindoro Islands were the Aeta, referred to in the early Spanish accounts as the Chichimecos. It has been theorized that when the Malay immigrants arrived in Mindoro, they pushed the Aeta deep into the interior. The former, however, did not completely isolate the latter and instead continued bartering their commodities with forest products which were in turn traded with foreign merchants plying Philippine seas.       The Mangyan settled along the shores of Mindoro Island approximately 600-700 years ago.  It is believed that they had come from the southern regions of the archipelago. They were gradually forced to leave their coastal settlements by more aggressive groups. It appears that the Mangyan have traditionally been an unwarlike people, choosing to give up an area uncontested rather than fight for it.       The earliest accounts, which mention Mindoro and its people, are found 13th century Chinese dynastic records. A number of Chinese state documents, particularly those written in the Sung and Ming dynasties, suggest that before the coming of the Spanish conquistadors, commercial trade was flourishing between the inhabitants of Mindoro and Chinese merchants. Objects unearthed on the island, such as ceramics, porcelain, large earthenware, beads, and glass object are evidence of precolonial trade, which contributed to the shaping of an   indigenous material culture among the early inhabitants of Mindoro.       The island was a......

Words: 2771 - Pages: 12

Free Essay

Panitik

...MMAPROJ2 De La Salle-College of Saint Benilde Panitik Trading Card Game EXECUTIVE BRIEF Carlos P. Depante AB-MMA 10452451 PROJECT DESCRIPTION The project is a Trading Game (TCG) based on Philippine Literature particularly during the Hispanic period which includes classics like Ibong Adarna, Florante at Laura, Noli Me Tangere, and El Filibusterismo. This project seeks to encourage the youth’s appreciation of both the literature and the language through the use of a medium that is appealing to them. It can serve as an aid in understanding these classics and renewing the interest of the Filipino youth in their own literature. RATIONALE The proponent observed that most of his classmates love to read English pocket books and novels. The proponent also read this kind of literature, in a way they are magnificent and interesting, but nothing can replace literature written in one’s native tongue and representing one’s native values. When he entered college he was little bit disappointed because only a few of his classmates appreciated Philippine literature. Most of them are into graphic novels, poetry, stories and novels in English. They view Philippine literature as old, boring, and uninteresting compared to foreign-made literature. Upon browsing on game titles, most of them were inspired by children’s stories, literature, myth, fiction and history. Most of these games are top hits in the......

Words: 848 - Pages: 4

Premium Essay

The Spanish Period

...Spanish Period (1565-1872) HISTORICAL BACKGROUND Long time before the Spaniards and other foreigners landed on Philippine shores, our forefathers already had their own literature stamped in the history of our race. Our ancient literature shows our customs and traditions in everyday life as traced in our folk stories, old plays and short stories. Our ancient ancestors also had their own alphabet which was different from that brought by the Spaniards. The first alphabet used by our ancestors was similar to that of the Malayo-Polynesian alphabet. Whatever records our ancestors left were either burned by the Spaniards friars in the belief that they were works of the devil or were written on materials that easily perished, like the barks of trees, dried leave sand bamboo cylinders which could not have remained undestroyed even if efforts were made to preserve them. Other records that remained showed folk songs that proved the existence of a native culture truly our own. Some of these were passed on byword of mouth till they reached the hands of some publishers or printers who took interest in printing the manuscripts of the ancient Filipinos. The Spaniards who came to the Philippines tried to prove that our ancestors were really fond of poetry, songs, stories, riddles and proverbs which we still enjoy today and which serve to show to generations the true culture of our people. Pre-Spanish Period The Pre-Spanish Period Historical Background     Long before the......

Words: 623 - Pages: 3

Free Essay

Filipino

...Transcript of PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL Tekstong Pang-Akademik Ang Tekstong pang akademik ay ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan at lumilinang sa ating kaisipan upang mapahusay ang ating kaalaman  MGA TEKSTO SA AGHAM PANLIPUNAN Ang mga Agham Panlipunan ay isang pangkat ng ma disiplinang akademiko sa pinagpaaralan ang mga aspeto ng tao sa mundo nag bibigay din sa paggamit ng kaparaang agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensiya sa pag-aaral ng sangkatauhan. Pabasa ng Tekstong Propesyonal TEKSTONG SA TEKNOLOHIYA MGA TEKSTONG SA AGHAM ,TEKNOLOHIYA AT MATEMATIKA TEKSTO SA AGHAM Pagbasa at Pagsulat TEKSTO? Ang Teksto ay isang babasahin na puno ng mga ideya ng ibat-ibang tao at  impormasyon HALIMBAWA NG MGA TEKSTO TUNGKOL SA Agham Panlipunan Kasaysayan Ekonominks Sosyolohiya  At iba pa .Ay tumutukoy sa mga tekstong may kinalaman sa propesyon o kursong kinuha ng isang mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan. Kaugnay dito ang tekstong pang Medisina Abogasya Inhinyera  Edukasyon Narsing Computer courses TEKSTONG PROPESYONAL Ito ay ang pag-aaral sa mga bagay o ebidensya, proseso kung saan ito nag mula. Ang tekstong ito ay patungkol sa mga teknolohiyang -nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao upang mapadali. MATEMATIKA 1 + 4+ 3 TEKSTONG HUMANIDADES Ilan sa mga halimbawa ng mga disiplina na may kaugnayan sa humanidades ang mga pag-aaral ng mga sinauna at makabagong mga wika,......

Words: 373 - Pages: 2

Free Essay

Paper

...DAHON NG PAGPAPATIBAY Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino,ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Sanhi at Epekto tungkol sa Obesidad”. ay inihanda at ipinasa ni Berni Joe Custodio ng Agusan del Sur College Inc., SY 2014 - 2015. Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ni Bernie Joe Custodio. Tinanggap bilang proyekto sa Filipino bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Ginang Ester Leybag:   _____________________________ Gng. Ester Leybag (Guro sa Filipino) PASASALAMAT Buong-puso kong pinasasalamatan ang mga sumusunod na indibidwal dahil sa pamamahagi ng kanilang suporta na naghantong sa matagumpay na pagbuo pananaliksik na ito: * kay Maam Ester A. Leybag, ang aming minamahal na guro sa Filipino, sa paggabay sa bawat hakbang sa aking pag-aaral. . - sa Diyos Amang Makapangyarihan, na kung hindi dahil sa kanya ay hindi ako maliliwanagan at hindi ko magagawa ang tamang mga hakbang upang matapos ang aking pinaghirapang trabaho. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. DEDIKASYON Aking inihahandog ang pananaliksik na ito sa lahat lalo na sa mga obese na Filipino upang magsimula ulit sila ng panibagong buhay sa pagtahak ng mas malusog na landas, para sa ikabubuti ng kanilang hinaharap at sa ikatatagal ng kanilang buhay. ABSTRAK Maraming tao ang nakakaranas ng iba’t ibang karamdaman na dulot ng sobrang katabaan. Alam natin......

Words: 2607 - Pages: 11

Free Essay

Fuck You

...MAGANDA PA ANG DAIGDIG DALUYONG Ni Lazaro Francisco Buod ng Nobela Nobela ni Lazaro Francisco, ang Maganda pa ang Daigdig ay naglalahad sa buhay ni Lino Rivera. Si Lino ay anak ng magsasaka at dumanas ng pagdurusa sa sistemang piyudal. Nagbalik siya sa Pinyahan makaraan ang digmaan, at hinanap ang kaniyang anak na si Ernesto. Makikilala niya si Kumander Hantik na hihimukin siyang sumama sa kilusan upang wakasan ang bulok na sistemang agraryo. Tatanggi si Lino. Darating sa buhay niya si Pari Amando na nag-aari ng malalawak na lupain at magpapanukala ng pagbabago. Tahimik na sana ang pamumuhay ni Lino, lalo na't napaibig siya kay Bb. Sanchez. Darating ang sandali na masasangkot siya sa gulong, at pagbibintangang pumatay sa isang lalaki. Mabibilanggo siya, ngunit makatatakas, kasama ang iba pang bilanggo, at magbabalik sa kaniyang lalawigan. Ang pangkat ni Lino ang magsisilbing tagapagtanggol ng naaaping magsasaka. Sasapi rin siya sa pangkat ni Don Tito, na isang makapangyarihang panginoong maylupa. Magwawakas ang nobela sa bakbakan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan. Pagkaraan, maihahayag na walang sala si Lino na taliwas sa paratang na siya'y mamamatay-tao. Pagpapahalaga Ang panalangin ay mabisang paraan sa matapos ang giyera o ano mang hindi pagkakaunawaan sa panig ng dalawang taong nagtatalo. Sa lahat ng problema o sitwasyon ay mayroong solusyon. Kahit gaano pa man ito kahirap mayroon pa ring pag-asa at mga taong may mabubuting loob na......

Words: 3453 - Pages: 14

Free Essay

Students Difficulties in Expressing Their Ideas in English

...FILIPINO (PANANALIKSIK) Pananaliksik – bilang isang disiplina ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa. – maaaring pang-isahan o kaya’y panggrupo – sistematiko at siyentipikong proseso ng pangangalap, pagsusuri, pag-aayos, pag oorganisa at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa paglutas ng suliranin, pagpapatotoo ng prediksyon at pagpapatunay sa imbensyong nagawa ng tao Aquino – ang pananaliksik ay isang maingat at sistematikong paghahanap ng kaukulang impor- masyon o datos sa tiyak na paksang pag-aaralan Manuel at Medel – ang pananaliksik ay isang proseso ng paglilikom ng mga datos o impormasyon para malutas ang isang partikular na suliranin sa isang siyentipikong paraan Parel – ang pananaliksik ay isang sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat bilang pagsagot sa mga tanong na ginawa ng mananaliksik Treece at Treece – ang pananaliksik ay isang pagtatangkang makahanap ng mga solusyon sa mga suliranin; tinipong mga datos sa kontroladong sitwasyon Atienza atbp. – (UP) bumuo ng isang praktikal na depinisyon na ang pananaliksik ay ang matiyaga, maingat, sistematiko, mapanuri at kritikal na pagsisiyasat o pag-aaral tungkol sa isang bagay, konsepto, kagawian,problema, isyu o aspekto ng kultura at lipunan MGA KATANGIAN NG PANANALIKSIK • Sistematiko – Ito’y sumusunod sa maayos at makabuluhang proseso. • Kontrolado – Ito’y hindi isang ordinaryong......

Words: 1554 - Pages: 7

Free Essay

Filipino

...SALOOBIN NG MAG-AARAL SA KASALUKUYANG PROCESO NG ENROLMENT SA COLLEGE OF INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS TECNOLOGY NG UNIBERSIDAD NG SAN JOSE - RECOLETOS Iniharap Kay: Bb. Maria Stella Heramil Alvarado Bilang bahagi ng Pangagailangan sa Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik Iniharap nina: Andales, Victor T. III Reyes, Denisjann Margallo, Franc Anthony Galaura, Vince Carlo Setyembre 29, 2014 DAHON NG PAGPAPATIBAY Ang Pag-aaral na ito na pinamagatang Online na enrolment para sa mabilis na prosesong enrolment para sa College of Information, Computer and Communications Technology (CICCT) ng Unibersidad ng San Jose –Recoletos ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik sa grupo ng mga panel na binubuo nina: ____________________ ____________________ Bb. Maria Stella Heramil Alvarado Ito ay pinatibay ngayong _________________________ TALAAN NG NILALAMAN Mga Nilalaman Page Pamagat -------------------- i Dahon ng Pagpapatibay --------------------- ii Talaan ng Nilalaman --------------------- iii Kabanata 1. Ang Suliranin at ang Saklaw nito Panimula --------------------- 1 Paglalahad ng Suliranin --------------------- 2 Batayang Teoritikal --------------------- 3 Flowchart --------------------- 5 Kahalagahan ng Pag-aaral ......

Words: 1704 - Pages: 7

Premium Essay

Chapter 3 Spanish Period (1565-1872)

...horse races and the theater as means of recreation. A. SPANISH INFLUENCES ON PHILIPPINE LITERATURE 1. The first Filipino alphabet called ALIBATA was replaced by the Roman alphabet. 2. The teaching of the Christian Doctrine. 3. The Spanish language lent many of its words to our language. 4. European legends and traditions became assimilated in our songs, corridos, and moro-moros. 5. Ancient literature was collected and translated to Tagalog and other dialects. 6. Many grammar books were printed in Filipino. 7. Our periodicals during these times gained a religious tone. B. THE FIRST BOOKS 1. ANG DOCTRINA CRISTIANA (THECHRISTIAN DOCTRINE)  first book printed in the Philippines in 1593 in xylography.  written by Fr. Juan de Placencia and Fr. Domingo Nieva. 2. ANG DOCTRINA CRISTIANA (THECHRISTIAN DOCTRINE)  written by Fr. Blancas de San Jose in 1602  contains the biographies of saints, novenas, and questions and answers on religion 3. LIBRO DE LOS CUATRO POSTPRIMERAS DE HOMBRE (IN SPANISH AND TAGALOG)  this is the first book...

Words: 401 - Pages: 2