Premium Essay

Tagets

In: Business and Management

Submitted By ammargurazwi
Words 779
Pages 4
Canada Goose
• your target, the community you hope to mobilize
• What the CEO has to say?
Who is the CEO?
• Dani Reiss (Born November 7, 1973) is a Canadian entrepreneur, best known for his role as president & CEO of Canadian premium outerwear company, Canada Goose Inc.
• Canada Goose’s down-filled parkas can run about $1,000 for its warmest winter styles
• the outerwear brand’s CEO is not interested in creating a more affordable line of coats — he has much more interest in the lucrative realm of luxury apparel.
• “We’d rather, and it’s more challenging, to go upmarket and make better stuff,” -Dani Reiss
Link:
http://business.financialpost.com/news/retail-marketing/parka-king-canada-goose-targets-world-from-its-toronto-factory
Q How do you market the brand? How much traditional advertising do you do?
• A One of the powers of our brand is that we make the best and warmest jackets on Earth, so the product is its own advertising, and the logo is so recognizable. We do a little bit of print media but not a lot. We do a lot of sponsorships and direct-to-consumer stuff. It’s lots of word-of mouth and we support that by sponsorships and partnerships.
In the early days we did things like put jackets on people in the cold like bouncers or scalpers who were cold because they were standing outside all night. Nowadays we have a partnership with Fairmont Hotels and they are a great Canadian brand — a traditional, authentic Canadian luxury brand. All of their front-facing people — the doormen, bellmen, anybody working outside – wears a Canada Goose jacket. That is a direct interaction with consumers.
Q How important a marketing strategy are digital and social media?
A Social media [are] very important because of the way people communicate about our product.
• People have this experience of extreme warmth and then they go talk to somebody else about it. Our Facebook...

Similar Documents

Free Essay

Søen Som Økosystem

...Søen som økosystem Formål 1. At undersøge nogle biotiske og abiotiske faktorer der indgår i en sø. 2. At undersøge næringssaltes påvirkning på algevækst i et kontrolleret forsøg. Teori I de søer der ikke gennemstrømmes af en å, er vandet normalt stillestående. Dette betyder at der kan være forskelle i temperatur, ilt og næringsstoffer mellem vandet ved overfladen og ved bunden. Om vinteren er vandet stort set ens temperatur i søen, på grund af det kolde vejr og der bliver mere opløst ilt. I løbet af foråret og sommeren, når det begynder at blive varmere i vejret, vil solen opvarme overfladen og der vil opstå det der hedder et springlag, hvilket betyder adskillelse af koldt og varmt vand. Når vandet bliver varmere betyder det også at primærproducenterne, planteplankton (alger) bundplanter og planterne ved bredden begynder at lave højere respiration, hvilket skaber et højt iltforbrug, som konsumenterne: dyreplankton (daphnier, tøffeldyr osv.) og de større bunddyr fx småfisk bruger. Da der er lys i de øverste vandmasser kan planktonalgerne lave fotosyntese. Planktonalgerne optager vandets næringssalte og formerer sig, hvilket starter en græsningsfødekæde i de øvre vandmasser. Planteplankton ædes af dyreplanktonen. Dyreplanktonen ædes af de såkaldte fredfisk fx skaller, som igen ædes af rovfiskene fx gedder. Der kan opstå så meget planteplankton at det ikke kan nå at blive fortæret og det synker derfor til bunds. På bunden ser forholdene meget anderledes ud....

Words: 1292 - Pages: 6

Free Essay

English

...bygget om nogle hovedpåstande hertil nogle tilhørende argumenter. Den gennemgående påstand er, at isen er ved at forsvinde på Nordpolen. Hertil underbygger forfatteren med et interview med Helge Drage, der snakker ud fra nogle luftfotos taget fra hhv. satellitter og fly, der viser en tydelig formindskning af isens overflade bliver mindre år: ” Fra satellitter og fly ved man også, at isens overflade bliver mindre og mindre, år for år.” Forfatteren skriver også, at isens areal er blevet 10 % mindre på 20 år. Endvidere argumenterer forfatteren også med, at man i Canada har en radarsatellit har taget billeder der viser, at der er kommet revner der er op til 2000 km lange, det er tegn på at isen er blevet tyndere. Hertil siger Helle Drage, at man ikke ved hvor meget af den globale opvarmning, skyldes mennesker, og at forandringerne stemmer over ens med klimamodellerne. Artiklen ”Liv eller død” bygger på nogle billeder som Tv-avisen udsendte den 5. september, som viste at Dynju-jøkul er begyndt at smelte. Her kommer hovedpåstanden i artiklen også tydeligt til udtryk, nemlig at isen er begyndt at smelte, pga. de stigende temperaturer, hvor lederen udtrykker, at vi ikke kigger på det store billede, men det enkelte. Her har artiklens forfatter taget fat på fotografen Omar Ragnarsson, som der påstår: ”At selv om Island vitterlig har haft en meget varm sommer, og selv om de globale temperaturer stiger, og de islandske isbræer...

Words: 693 - Pages: 3

Free Essay

Hello

...En dejlig dreng Jeg trængte så forbandet til den franske hotdog hver aften efter arbejde. Jeg kom hjem med det sidste S-tog, grillbaren lå klinet ind under viadukten. Indtil nu havde jeg styret mig. Jeg var iført grøn uniform med skulderpuder og bælte i taljen. Jeg var tynd som aldrig siden efter Jørgens exit. Han havde været vegetar, vi gjorde det meget i butterbeans. Så fandt han en anden, en rødhåret sangerinde, jeg smed hans dyne ud ad vinduet. Bagefter lå jeg på gulvet i over et døgn, det var sidst i marts. Når den eneste, man vil have ind i sig, ikke længere er der.     Det regnede. Jeg skråede over pladsen. Skydedøren sad fast, jeg stod og hev i den. Pigen derinde kom ud og fjernede en klump våde servietter, der blokerede skinnen. Så åbnede hun for mig, gik tilbage til disken.     – En fransk hotdog med almindelig dressing, sagde jeg.     – Det får du.     Hun lagde brød i maskinen. Samlede en cigaret op fra askebægeret og sugede på den. Jeg havde lige penge parat. Hendes hånd var bleg og klejn, håret sat op i en tynd hestehale oven på hovedet. Måske var hun nitten eller tyve, hun smilede med et lidt kantet tandsæt:     – Tænk, det er den første franske hotdog på hele aftenen.     – Er det rigtigt?     Hun nikkede:     – Mm. Mærkeligt nok i det her vejr. Så plejer folk ellers at komme ind og stå.     Vi kiggede begge ud, hun sugede igen på cigaretten. Jeg ville også ryge og ledte i mit net. Gulvet flød med servietter. Jeg fandt pakken og fik rystet en ud, hun...

Words: 2636 - Pages: 11

Free Essay

Daniel Stein

...Daniel Stern Fra vores første færd har vi en selvfornemmelse, og dermed evnen til at skelne mellem os selv og andre. Stern afviser Mahlers tanke om, at barnet gennemløber en symbiotisk fase, hvor det ikke skelner mellem sig selv og de andre. Sternes udviklingsteori er ikke beskrevet i stadier, men i en lagdelt model, hvor de forskellige udviklingstrin ikke afløser hinanden, men side om side. Begyndende selv | Babyen kan genkende morens duft og stemme. Tidligere i udviklingspsykologien mente man, at det nyfødte startede livet med at percipere (opfatte) verden meget kaotisk, og dets sanser endnu ikke var forbundet med hinanden. Den nye spædbarnsforskning har vist, at barnet er i stand til at opfatte verden i helheder og koordinere sit sanseudtryk. 0-1 måned: Børn er i stand til at overføre deres sanser amodal eller tværmodal perceptionIfølge Stern er barnet opmærksom på den følelsestone eller stemning (vitalitetsfølelser), det mærker i kroppen.Følelsestone = Stemning hos barnetMoren trøster barnet ved at klappe den på ryggen vitalitetsfølelsetværmodal perception.At kende til følelsen af at blive ammet, skiftet osv. et begyndende selv. | Kerneselv | I 2-3 måneders alderen sker der et stort skrift med barnet. Den udvikler et bedre synssans. Opmærksom på omgivelserne. Bedre kontrol over sine handlinger og gentager bestemte handlinger igen og igen for at undersøge konsekvenserne.4 måneders alderen udvikler det selektive sociale smil altså smiler til......

Words: 873 - Pages: 4

Free Essay

Dont Know

...% der er blevet drillet af nogen fra deres egen klasse, så de er blevet kede af det. I de større klasser er tallet faldet til 17 %, hvilket betyder at der er sket fremskridt. Kommunerne har ansvaret for en ungdomsskole og har ansvaret for borgerene i kommunen. Vi ønsker derfor at ungdomsskolerne skal tilbyde et ”Anti-mobbeteam”. Anti-moobeteamet skal være sammensat af pædagoger og tidligere mobbeofre, så den rette forståelse af følelse og psyke som den mobbede oplever, bliver guidet og hjulpet den rigtige vej. Ved at indsætte pædagoger, sørger man for at den unge får den rigtige forståelse og bliver taget seriøs, ved at pædagogen har en autoritet. Dette skal give den unge en følelse af, at der kan gøres en forskel, og pædagogen, vil også være i stand til at tage fat i skolen, og ved nødvendighed tage fat i socialrådgiver, og informere om situationen. Der bliver altså taget fat i sagens kerne. Der skal inddrages tidligere mobbeofre i samtalerne, så den unge ikke føler sig alene i situationen, og uforstået. Personen skal også være med for at være sparingspartner for pædagogen. Ungdomsskolen, skal have et hold som henvender sig direkte til mobbeofre på nuværende tidspunkt. Sammensætningen af et hold med 5-10 mobbeofre i omkring samme alder, så ingen konflikter opstår, der skal tage udgangspunkt i at de unge får delt episoder, som har påvirket og fyldt meget i deres liv. Det er meget vigtigt for os, at alle unge har det godt, og vi tror på at unge har større appetit på......

Words: 319 - Pages: 2

Free Essay

At6 Democrazy

...har efterfulgt hinanden. Ønsket om at samarbejde og ønsket om at bevare sin suverænitet har været en stadig udfordring i unionens levetid, og er ikke blevet mindre under den nuværende flygtningekrise samt gældsproblematikken i Grækenland. Med tanke på det ovenstående bliver jeres problemformulering derfor følgende: Problemformulering I hvilket omfang er EU et fungerende demokrati, og hvilke udfordringer står samarbejdet overfor? Problemstillinger 1) Hvad er EU for en demokratisk institution, og hvordan er den blevet til? 2) Hvilke udfordringer har denne institution, og hvor ligger disse? 3) Hvilken løsning kunne der være til disse udfordringer? Delkonklusion 1 1950 blev de første skridt til den europæiske integration taget, nemlig gennem Schuman erklæringen d. 9 maj. Den franske udenrigsminister, Robert Schuman, var stifteren af erklæringen, som gik ud på, at den tyske og franske stålindustri skulle sammenfattes til det man i dag kalder kul - og stålunionen, som blev oprettet i 1952. I 1950 kæmpede de europæiske lande med at genopbygge kontinentet efter verdenskrigen 5 år tidligere, hvilket egentligt var baggrunden for dette fællesskab. Næste skridt til et mere forenet Europa, var dannelsen af EF (Det Europæiske Økonomiske Fællesskab) i 1958. Med oprettelsen af EF forsøgte man at realisere 2 mål, som vi blive uddybet til fremlæggelsen. I starten af 1990'erne, ville man gerne lave EF til EU ved hjælp af Maastricht-traktaten. Denne traktat gik blandt andet......

Words: 1848 - Pages: 8

Free Essay

Et Billede Lyver Ikke, Men Gør Fotografen?

...Et billede lyver ikke, men gør fotografen? Vi lever i et samfund, hvor mediernes magt er større end nogensinde før, og hvor en nyhed først bliver virkelig, når denne vises i fjernsynet eller bliver trykt i avisen eller i et ugeblad. Dette kræver en vis tillid til nyhedsmediet, der er forpligtet til at kunne dokumentere de forskellige nyheder, men hvordan opnås denne tillid? Billeder. Masser af billeder. Både fastbilleder og levende billeder. Det er nemlig herigennem, at individer kan opnå sympati og måske endda identificere sig med nyheden, og netop de to ord, sympati og identifikation, er vigtige, når det gælder tillid og troværdighed. Når individer selv kan sætte sig ind i en given situation, gør dette situationen mere realistisk og dermed også mere troværdig, og det er derfor enormt vigtigt, at medierne har dokumentation i form af billeder eller videoer. Vi mennesker har nemlig brug for at se og føle noget, før vi kan tro på det. Vi lever i dag i en verden, hvor der sker så mange ting omkring os, at vi bliver nødt til at se beviser på, at det er virkeligt, før vi tror på det. Det kan både være godt og skidt! Det gode er, at vi er blevet langt mere kritiske overfor det vi ser, vi er ikke ligeså naive som vi engang var. Det er specielt gået ud over medierne. Det er deres ansvar, at overbevise os om, at deres nyhed er vigtig for os. Fordi vi er blevet mere kritiske, stiller vi også højere krav til nyheden og dens relevans. Det er altså blevet svære for medierne at......

Words: 1109 - Pages: 5

Free Essay

Spurgt

...over tærende. Han virker også som om han er den i gruppen der har mest vrede i sig, da venner til sidst føler det er legens ende, bliver fortælleren vred over det og kan slet ikke forstå hvorfor det er stoppet , da de så igen bliver ophidset bliver han glad og føler han har fået gutterne tilbage.’ https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/personkarakteristik 6) Giv en vurdering af novellen slutning. https://sites.google.com/site/danskfag/litteratur-1/tekstanalyse/komposition-i-fiktion/tredelt-opbygning Besvarelsen skal indeholde teksteksempler. Novellen slutter åbent , man har fået alt forklaret, og der er ikke rigtigt noget andet og forvente, som læser kunne jeg godt have tænkt mig at høre om de havde taget sig sammen og undskyldte til alle de har gjord fortræd osv. Teksten handler om 5 drenge der føler de er blevet behandlet dårligt...

Words: 578 - Pages: 3

Free Essay

Lightergas Rapport

...Kemirapport for Lightergas forsøg Lavet af Camilla Næblerød Kemi HF 2014 Samarbejde med Tine Formål Formålet er at bestemme lightergas molarmasse og at foreslå en molekyleformel for gassen. Teori Ved at opsamle en portion gas i et omvendt måleglas anbragt under vand, kan man bestemme gassens volumen V. Kendes værdierne for trykket P og temperaturen T, kan vi ved hjælp af idealgasloven P*V=n*R*T Finde n, som er stofmængden af gassen: P*V=n*R*T ↔ n=P*VR*T P måles i bar, voluminet V i L og temperaturen T i Kelvingrader. R er Gaskonstanten 0,0831 L*bar/mol*K. Kendes massen m af gassen, kan molarmassen M findes ved division: M=mn Apparatur og kemikalier I øvelsen har vi brugt et måleglas på 205 ml, et termometer, en stor balje, en vægt og en engangslighter, Hårtørrer. Fremgangsmåde En engangslighter vejes med 0,1 milligrams nøjagtighed. Tag et 250 ml måleglas og et vandfad/balje. Fyld vandfadet/baljen 2/3 op og fyld måleglasset til renden. Læg nu din flade hånd på vandoverfladen i måleglasset så det slutter tæt. Hold måleglasset ind over vandfadet, vend bunden i vejret og før hurtigt mundingen ned under vandoverfladen. Tag forsigtigt hånden op. Kontroller, at der ikke er sluppet luftbobler ind i glasset. Hvis det er tilfælde, må du starte forfra. Spænd evt. måleglasset fast i et stativ så det ikke vælter. Før så lighteren ind under måleglasset og lad lightergassen boble op indtil du har fyldt ca. 200 ml lightergas i. Aflæs trykket og vandtemperaturen. Nu......

Words: 711 - Pages: 3

Free Essay

A Animals Road

...färskost
15 gr kakao (2 msk)
120 gr florsocker
3 g vaniljsocker (1 tsk)
50 gr vispgrädde (0,5 dl) Fyllning och dekoration:
Minisnickers, Dulce de leche, Jordnötter Gör så här:
 1. Sätt ugnen på 180 grader. 2. Kör kexen i en matberedare tills de är fina smulor.
 3. Smält smöret och blanda samman alla ingredienser.
 4. Tryck ut kexsmulorna i en springform. Se till att smulorna kommer 3-4 cm upp på kanten. Använd gärna baksidan av en sked för att trycka ut kexsmulorna. 5. Grädda botten mitt i ugnen i 7 minuter, låt svalna.
 6. Höj ugnen till 210 grader.
 7. Vispa färskost, socker, fröna från vaniljstången och vetemjölet tills det känns fluffigt.
 8. Vispa i grädden.
 9. Vänd försiktigt i äggulorna och sedan ett ägg i taget. Företrädesvis använder du en slickepott till detta.
 10. Montering: Lägg lite Snickersbitar i botten på kakan, ringla över lite dulce de leche (eller kolasås på tub om d inte orkar koka/köp dulce de leche) och strö över lite jordnötter. 11. Häll på fyllningen och grädda i mitten av ugnen på 210 grader i 10 min. Sänk sedan värmen till 105 grader utan att öppna ugnsluckan och grädda ytterligare 35 – 40 min. Stäng av ugnen och låt cheesecaken svalna i ugnen i 30 minuter innan du öppnar luckan, då minskar du risken för att den spricker. Ta ut låt cheesecaken och låt den svalna. Förvara den sedan i kylen så att den hinner sätta sig ordentligt. Roy rekommenderar att du gör fram till hit dagen innan du ska servera den!
 12. Vispa......

Words: 700 - Pages: 3

Free Essay

Grænsebrydende Kunst

...Grænsebrydende kunst At lægge en guldfisk i en blender med stikket siddende i en tændt stikkontakt og se hvem der fristes til at trykke først på knappen, er ikke noget man ved første indskydelse ville forbinde med kunst. Men det var lige netop, hvad Marco Evaristti i år 2000 definerede som kunst. Budskabet var at gøre opmærksom på, at man kan herske over andres liv. Der skal ikke mere end et tryk på knappen til at fratage andre retten til livet. Der er en endeløs diskussion om, hvad der er kunst og hvad der ikke er kunst. Der er dog ingen endelig definition på, hvad kunst er og dermed ikke er. Kunst er mange ting og har været det igennem mange år. Det kan være alt fra lyrik til påklædning. Grænsebrydende kunst er særdeles populært, og var det også før i tiden. Men hvad er grænsebrydende kunst egentlig? Grænsebrydende kunst kan fremkomme af alt slags kunst, som enten er overdrevent, provokerende eller opmærksomhedstiltrækkende. Grænsebrydende kunst er altså kunst, der bryder folks individuelle grænser. Jeg synes, grænsebrydende kunst i nogle tilfælde kan være lidt fascinerende. Det er en måde, hvorpå kunstneren formår at tiltrække publikum på en anderledes måde. Det er ofte, den grænsebrydende kunst opleves negativt af modtageren, men kunstneren får opmærksomhed og medieomtale. Derved har kunstneren et forum, hvor han eller hun kan komme ud med sit budskab. Der er efter min smag dog meget meningsløst og ubehageligt grænsebrydende kunst. Kunst der udelukkende er......

Words: 858 - Pages: 4

Free Essay

Isprinsessen

...Danskopgave i 1.g Navn: Caroline Egelund Johansen Klasse: 1.k Lærerens navn: Line Schnack Emne: Krimi Selvvalgt Roman: Isprisessen af Camila Läckberg Afleverings dato: Torsdag den 31. maj 2012 Indholdsfortegnelse * Indledning og problemformulering * Emnebehandling * Berettermodellen * Konklusion * Litteraturliste * Bilag Indledning: Det er formålet med opgaven at analysere og fortolke bogen "isprinsessen" bogen er udgivet i 2005, og skrevet af den svenske krimi forfatter Camila Läckberg. Bogen er den første bog i serien om den svenske biografi forfatter Erica Falck. Da emnet "krimi" blev valgt, tænkte jeg straks på at læse en bog af Camila Läckberg, da jeg har hørt rigtig meget godt om hendes bøger. Erica Falck er hovedpersonen i Camila Läckbergs krimi bog "isprinsessen" der foregår i en lille by,......

Words: 2574 - Pages: 11

Free Essay

Smoking

...Den Fordømte Pige Der var engang en pige der boede med sin mor og far på en gård midt ude i ingenting. Pigen hed Bodil og havde aldrig fået af vide hvad hendes forældre hed. Hun havde langt grønt hår og røde øjne. Men forældrene undrede sig aldrig over det. Hun var forholdsvis normal men forældrene behandlede hende som en slave dag ud og dag ind. Hun voksede op med hele tiden at skulle alting så hun var blevet vant til det. Men det gjorde hende psykisk trist og træt En hel almindelig dag, fik Bodil lyst til lidt frisk luft væk fra lugten af dyr og gødning. Hun vandrede ind i skoven for at se om hun kunne finde nogle søde pelsdyr, eller finde noget interessant. Hun gik, og gik i timevis uden at finde noget liv overhovedet. Som et lyn fra en klar himmel begyndte hun at løbe mod en statue hun syntes hun havde drømt om før. Statuen havde formen som et abehovede og hun betragtede det nøje. Statuens store øjne begyndte at lyse gult og hun stirrede direkte ind i dem. Der lød en høj stemme remse et ritual oppe fra himmelen. Hun blev skrækslagen og begyndte at spurte væk fra statuen. Hun spottede røgen fra gårdens skårsten og løb mod den så hurtigt hun kunne. Forældrene så hun kom løbende men til Bodils store overraskelse sagde de ikke noget. De sagde derefter, at hun kun havde været væk et par minutter, og havde hørt tordenen så de vidste hun ville komme tilbage af frygt. Bodil var helt forvirret men fortalte dem ikke noget. Samme nat da Bodil var faldet i søvn drømte......

Words: 923 - Pages: 4

Free Essay

The Matrix

...| DHO af The Matrix Indholdsfortegnelse Forside… Side 1 Indholdsfortegnelse… Side 2 Indledning… Side 3 Problemformulering… Side 3 Analyse og fortolkning… * Hvad er The Matrix? Side 3 * Hvordan bliver Neo karakteriseret i filmen? Side 4-5 * Hvordan kan filmen The Matrix sammenlignes med René Decartes første meditation? Side 6-7 * Hvordan kan filmen perspektiveres til religioner verden rundt, med fokus på DNT? Side 7-9 Konklusion… Side 9 Litteraturliste… Side 9 Indledning I denne opgave har jeg valgt at udføre en analyse og fortolkning, af filmen The Matrix. Filmen blev skrevet og instrueret af Andy og Larry Wachowski, og blev vist på lærredet for første gang d. 7 maj 1999. The Matrix er uden tvivl en af de mest succesfulde film nogensinde. Ifølge imdb.com, så har den tjent hele $203,600,000 alene i 1999, derudover vandt den 4 oscars, blandt andet for bedste redigering og lyd. Det der blandt andet gjorde filmen så populær, var de banebrydende effekter og den nyere fortælling af Det Nye Testamente. Filmen blev så populær, at ”Matrix” var et af de mest søgte ord på internettet i 1999. Jeg vil i denne opgave undersøge nærmere, hvordan Wachowski brødrene har brugt religiøse, såvel som filosofiske værker til at skrive denne film. Problemformulering I denne opgave vil jeg udføre en analyse og fortolkning af filmen ”The Matrix”. * Hvad er The Matrix? * Hvordan bliver Neo karakteriseret i filmen? * Hvordan......

Words: 2639 - Pages: 11

Free Essay

Et Dukkehjem

...Et Dukkehjem Typisk for det moderne gennembrud er, at forfatteren skildrer et problem i samfundet. I dette tilfælde er deres lagt fokus på kvindens rolle i hjemmet. Henrik Ibsen (1828-1906), som har skrevet stykket, var en norsk dramatiker. Han stykker er inspireret af samfundets problematikker i forbindelse med det moderne gennembrud, som betegner tidsperioden fra 1870 til 1900. Det var som følger af det moderne gennembrud at kvinder fik større indflydelse på samfundet.Stykket er skrevet i 1879 og det lægger stor vægt på forholdet mellem mand og kvinde i et samfund i Norge i 1800-tallet. Henrik Ibsen regnes for at være en af hovedforfatterne og dermed en af de vigtigste forfattere i det nittende århundrede og i det hele taget en af de vigtigste dramatikere i europæisk historie. I den følgende litterære artikel vil der fokuseres på analytiske elementer, som komposition af stykket og personkarakteristik af en af hovedpersonerne, Nora. Analysen og fortolkningen vil være baseret på samfundsmæssige forhold, med henblik på forholdet mellem manden og kvinden i en familie. Jeg vil undersøge hvad der får Nora til at handle som hun gør i udvalgte situationer og hvordan det afspejler hendes status i samfundet. Nora er en kvinde på omkring 30 år, hun er gift med Torvald, som hun har tre børn sammen med. De er en typisk familie i 1900-tallet, hvor manden i huset tjener til føden, mens kvinden går hjemme. Ifølge Torvald er Nora ikke en særlig selvstændig kvinde, han respekterer hende......

Words: 1555 - Pages: 7