Free Essay

Tesco Grammar and Language

In: Business and Management

Submitted By Mallex95
Words 862
Pages 4
Grammar and language B

Placer adverbiet (biordet) i parentes i sætningen og begrund den valgte placering. Anvend relevant grammatisk/faglig terminologi. Bemærk at jeg I dette løsningsforslag viser mere end én placeringsmulighed i de tilfælde, hvor der er mere end en mulighed.

1. The two students always1 tried to explain why toast always2 seems always3 to (always) land butter side down. (always) 1) The Grammar §244, stk. A. Det lette adverbialled always kan placeres foran hovedverbet i hovedsætningen (tried) - i så fald lægger det sig til verbet/handlingen ”tried”, dvs. de prøvede hele tiden/igen og igen. 2) Det lette adverbialled always kan alternativt placeres foran hovedverbet i ledsætningen (seems), i så fald lægger det sig til verbet seems, med betydningen ”…hvorfor toast(brød) altid synes at lande med smørsiden nedad”. 3) Det kan også placeres foran to-infinitiven (to land), jf. §244, stk. C, og i så fald lægger det sig til hele infinitiven (to land butter side down), med betydningen ”…hvorfor det virker som om toast(brød) altid lander med smørsiden nedad”. 4) Placering mellem to og infinitiv (”split infinitive”), her mellem infinitivmarkøren to og infinitivformen land, bruges kun i uformelt sprog. The Grammar §244, stk. C.

2. The professor could probably have foreseen the students' reaction. (probably)
Det lette adverbialled placeres normalt foran hovedverbet, men probably skal her placeres efter første hjælpeverbum (could) (og det er i dette tilfælde ikke = foran hovedverbet): Denne regel gælder ved sammensatte verbalformer og det er det samme, der gælder på dansk (Professoren kunne sandsynligvis have forudset…). The Grammar §244, stk. A.

3. Tesco is gradually1 trying gradually2 to gradually3 improve its position in the market gradually4. (gradually)
1) The Grammar §244, stk. C. Lette adverbialled placeres foran infinitiv og ing-form, ved to-infinitiv foran to (placering mellem to og infinitiv (”split infinitive”) bruges kun i uformelt sprog). Ved placering som her, foran ing-formen/efter første hjælpeverbum (stk. A) er betydningen at Tesco gradvist prøver – gradually lægger sig til ing-formen trying.
2) The Grammar §244, stk. C. Lette adverbialled placeres foran infinitiv og ing-form, ved to-infinitiv foran to. Ved placering som her, foran to-infinitiv, er betydningen at Tesco prøver at forbedre sin position gradvist (gradually lægger sig til verbet improve).
3) Placering mellem to og infinitiv (”split infinitive”), her mellem infinitivmarkøren to og infinitivformen improve, bruges kun i uformelt sprog. The Grammar §244, stk. C.
4) The Grammar §244, stk. A. Gradsadverbier som gradually kan fungere som sætningsadverbier, og kan således også placeres til sidst, i så fald bliver det betonet.

Grammar and language C

Tesco nedtoner aggressiv ekspansion

VÆKST: Britisk supermarkedsgigant betaler prisen for at udsulte britiske filialer for at finansiere aggressiv ekspansion i udlandet. Trods krisen æder dyrere konkurrenter markedsandele.

I mange år syntes solen altid at skinne på Tesco.

Hver gang briterne brugte 10 pund, gik et pund igennem et af supermarkedskædens kasseapparater.

Aktionærerne fik noget for deres penge, og en aggressiv udvidelsesstrategi betød, at antallet af filialer blev ved med at vokse.

Men nu synes briternes lange kærlighedsaffære med verdens tredje største supermarkedsgigant at køle af.

Trods en høj arbejdsløshed, inflation og en britisk økonomi, der i går officielt var tilbage i recession, taber Tesco markedsandele til både billigere discountkæder og dyrere konkurrenter som Waitrose, Storbritanniens svar på Irma.

I januar nedjusterede den for første gang i mands minde forventningerne, hvilket barberede 4,8 mia. pund af selskabets værdi på børserne svarende til 16 pct. - den største rutsjetur på en dag for koncernen siden 1988.

Kilde: Jyllands-Posten | 26.04.2012 | | Sektion: Erhverv & Økonomi Side 12 | 721 ord | Artikel-id: e335227e |

Foretag de nødvendige ændringer i nedenstående maskinoversatte tekst, så den engelske gengivelse af ovenstående danske tekst bliver grammatisk og idiomatisk korrekt. Forklar dine ændringer. Anvend grammatisk/faglig terminologi.
Rød markering: skulle som minimum rettes og kommenteres på
Gul markering: kunne rettes og kommenteres på
Bemærk, at mine kommentarer i boksene ikke er fyldestgørende kommentarer i alle tilfælde; de er i de fleste tilfælde blot en indikation af, hvori problemet består (en indikation af fejltypen/-typerne og dermed også af, hvilken fagterminologi, der er relevant). Tesco downplay aggressive expansion

GROWTH: British supermarket giant would pay the cost of starving the British branches to finance aggressive expansion abroad. Despite the crisis eat more expensive competitors’ market share.

For many years, though the sun always shine on Tesco.

Each time the British spent 10 pounds, one pound went through one of the supermarket chain's cash registers.

The shareholders earned something from their money and an aggressive expansion strategy meant that the number of branches continued to grow.

But now it seems Britain's long love affair with the world's third largest supermarket giant to cool off.

Despite high unemployment, inflation and a British economy which officially yesterday were back in recession, Tesco lose market share to cheaper discount chains and more expensive competitors such as Waitrose, Britain's answer to Irma.

In January it downgraded for the first time in living memory the expectations, which cut down 4.8 billion pounds of the company's value on the stock exchanges equivalent to 16 per cent. - The biggest rollercoaster ride in one day for the group since 1988. | |

Similar Documents

Free Essay

Ebusiness

...Introduction to E-business To Debbie and Richard Introduction to E-business Management and strategy Colin Combe AMSTERDAM  BOSTON  HEIDELBERG  LONDON  NEW YORK PARIS  SAN DIEGO  SAN FRANCISCO  SINGAPORE  SYDNEY Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier   OXFORD TOKYO Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803 First edition 2006 Copyright ß 2006, Elsevier Ltd. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK: phone: (þ44) (0) 1865 843830; fax: (þ44) (0) 1865 853333; email: permissions@elsevier.com. Alternatively you can submit your request online by visiting the Elsevier website at http://www.elsevier.com/locate/ permissions, and selecting Obtaining permission to use Elsevier material British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication Data Control Number: 2005938727 ISBN–13: 978-0-7506-6731-9 ISBN–10: 0-7506-6731-1 For information on all Butterworth-Heinemann publications visit our website at http:/ /books.elsevier.com Printed and bound......

Words: 142464 - Pages: 570

Premium Essay

General Guide

...General Guide THE LIBRARY www.salford.ac.uk/library Referencing Guide: APA 6th (Harvard) Style Contents Introduction.................................................................................................................................................... 2 Part 1: Using In-Text Citations ...................................................................................................................... 3 Direct quotations ....................................................................................................................................... 3 Paraphrasing & summarising .................................................................................................................... 4 Citing multiple sources together ................................................................................................................ 4 Citing a source multiple times in the same paragraph .............................................................................. 5 Citing sources with the same author and year .......................................................................................... 5 Citing authors with the same name ........................................................................................................... 5 Citing corporate authors ............................................................................................................................ 6 Listing different numbers of authors ...................

Words: 9610 - Pages: 39

Premium Essay

Bangladesh Garments

...Abstract This article presents the role of communication research in the clothing industry in Bangladesh. The aim of our research was to show how these clothing and textile companies use a marketing communication mix for the promotion of products and brands. Our findings suggest that a properly used marketing communication mix is a factor for success in the Bangladeshi clothing industry. The research results address three groups of companies. Companies with a more developed brand name place more importance on advertising in the marketing communications mix, while the second and third groups of companies give more importance to personal selling. Differences between the groups are obvious, and these correlate to the development of a brand name. The ready-made garment (RMG) industry of Bangladesh started in the late 1970s and became a prominent player in the economy within a short Period of time. The industry has contributed to export earnings, foreign exchange, employment creation, poverty alleviation and the empowerment of women. The export-quota system and the availability of cheap labor are the two main reasons behind the success of the industry. In the 1980s, the RMG industry of Bangladesh was concentrated mainly in manufacturing and exporting woven products. Since the early 1990s, the knit section of the industry has started to expand. Shirts, T-shirts, sweaters and jackets are the main products manufactured and exported by the industry. Bangladesh exports its RMG......

Words: 5615 - Pages: 23

Premium Essay

It Notes for Business

...or logic operations, without human intervention during a run. * It is an electronic device/machine that accepts data (raw facts & figures) as input and processes (works on it) to produce information (data converted to meaningful form) as output. The computer is made up of hardware, software and peripheral devices. Hardware- refers to the tangible, physical and mechanical components of a computer. Software- refers to the intangible computer components, which are the programs or instructions of the computer. Everything that a computer does, it acts under instructions written out as computer programs. The hardware needs these instructions to function Computer program: * A set of instructions, written in a specific programming language, which a computer follows in processing data, performing an operation, or solving a logical problem. See also software. * A computer program is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result. NB: Software alone is useless, so is the hardware. The two are inseparable. Peripheral Devices- These are devices that are external (not part of the computer) but can be connected to a computer. They are not essential for the functioning of the computer but can be connected to the computer for specific reasons. Examples are scanners, modems,...

Words: 59334 - Pages: 238

Premium Essay

Finance

...Strategic Management Patricia Murtagh The University of Sunderland © 2014 The University of Sunderland First published January 2014, revised February 2014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without permission of the copyright owner. While every effort has been made to ensure that references to websites are correct at time of going to press, the world wide web is a constantly changing environment and the University of Sunderland cannot accept any responsibility for any changes to addresses. The University of Sunderland acknowledges product, service and company names referred to in this publication, many of which are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks. All materials internally quality assessed by the University of Sunderland and reviewed by academics external to the University. Instructional design and publishing project management by Wordhouse Ltd, Reading, UK Copyright © 2014 University of Sunderland ii Contents vi Introduction Unit 1 1 2 5 7 Concepts, models and theories 20 Introduction 2.1 A comparison of concepts, models and theories relating to competitive advantage 2.2 An evaluation of concepts, models and theories relating to strategic choice Case Study: Ciba Vision 2.3 Concepts, models and theories relating to strategic evaluation Case Study: The University of......

Words: 89385 - Pages: 358

Free Essay

Jute

...SUBSTITUTION OF PLASTIC BAG BY JUTE BAGCASE COMPANY REDQ Support on Sustainable Environment Thesis Tania Afrin Degree Programme in International Business International Marketing Management Accepted ___.___._____ __________________________________ SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business and Administration, Varkaus Degree Programme, option Degree Programme in International Business. BBA, International Marketing Management. Author(s) Tania Afrin Title of study SUBSTITUTION OF PLASTIC BAG BY JUTE BAG -CASE COMPANY redQ Support on sustainable development Type of project Date Pages Thesis April 2011 70 + 5 Supervisor(s) of study Executive organisation Anneli Savolainen Business and Administration Abstract Sustainable development is one of the most important issues in the world today. People can play an important role in the sustainable development in different ways regardless of their own position. This study focuses on finding out how plastic bags could be substituted by jute bags and how it would contribute to the sustainable development. In addition, the study focuses on answering the question if the idea of substituting plastic bags by jute bags would be a profitable business innovation. For the study, it was examined how some Finnish customers liked the jute bag as a shopping bag and what was their attitude towards sustainable issues. The information collected in connection with this thesis work......

Words: 18728 - Pages: 75

Premium Essay

Ggggggg

...Retailing in the 21st Century Manfred Krafft ´ Murali K. Mantrala (Editors) Retailing in the 21st Century Current and Future Trends With 79 Figures and 32 Tables 12 Professor Dr. Manfred Krafft University of Muenster Institute of Marketing Am Stadtgraben 13±15 48143 Muenster Germany mkrafft@uni-muenster.de Professor Murali K. Mantrala, PhD University of Missouri ± Columbia College of Business 438 Cornell Hall Columbia, MO 65211 USA mantralam@missouri.edu ISBN-10 3-540-28399-4 Springer Berlin Heidelberg New York ISBN-13 978-3-540-28399-7 Springer Berlin Heidelberg New York Cataloging-in-Publication Data Library of Congress Control Number: 2005932316 This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilm or in any other way, and storage in data banks. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the German Copyright Law of September 9, 1965, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer-Verlag. Violations are liable for prosecution under the German Copyright Law. Springer is a part of Springer Science+Business Media springeronline.com ° Springer Berlin ´ Heidelberg 2006 Printed in Germany The use of general descriptive names, registered names, trademarks, etc. in this publication does......

Words: 158632 - Pages: 635

Premium Essay

Acca

...BSc (Hons) in Applied Accounting and Research and Analysis Project INFORMATION PACK 2013 - 2014 CONTENTS 1) 2) 3) About Oxford Brookes University ....................................................................... 1 Eligibility ............................................................................................................ 2 Conversion arrangements ................................................................................. 4 3.a) 4) ACCA exam conversion arrangements ....................................................... 4 Aims and outcomes ........................................................................................... 5 4.a) 4.b) 4.c) Programme regulations ............................................................................... 5 Programme learning outcomes ................................................................... 6 RAP learning outcomes............................................................................... 7 5) Assessment ....................................................................................................... 9 5.a) 5.b) 5.c) 5.d) Marking and moderation of your work ......................................................... 9 Assessment criteria ..................................................................................... 9 Resubmission rules ................................................................................... 12 Determination of class of degree .................

Words: 26330 - Pages: 106

Premium Essay

Cornalcornalcornal

...Contemporary Developments in Business and Management Kenneth Fee The University of Sunderland © 2013 The University of Sunderland First published September 2013 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without permission of the copyright owner. While every effort has been made to ensure that references to websites are correct at time of going to press, the world wide web is a constantly changing environment and the University of Sunderland cannot accept any responsibility for any changes to addresses. The University of Sunderland acknowledges product, service and company names referred to in this publication, many of which are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks. All materials internally quality assessed by the University of Sunderland and reviewed by academics external to the University. Instructional design and publishing project management by Wordhouse Ltd, Reading, UK. Contents Introduction vii Unit 1 The contemporary world of business and management Introduction 1.1 1.2 The global business environment The importance of developments in the global environment Case Study 1.3 Organisational decision making and performance vii 1 3 10 14 17 19 19 20 Self-assessment questions Feedback on self-assessment questions Summary Unit 2 Globalisation Introduction 2...

Words: 84990 - Pages: 340

Premium Essay

Customer Relationship Management

...Customer Relationship Management VSF This book is dedicated to my children Emma and Lewis of whom I am enormously proud. Customer Relationship Management Concepts and Technologies Second edition Francis Buttle AMSTERDAM • BOSTON • HEIDELBERG • LONDON • NEW YORK • OXFORD PARIS • SAN DIEGO • SAN FRANCISCO • SINGAPORE • SYDNEY • TOKYO Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA First edition 2009 Copyright © 2009, Francis Buttle Published by Elsevier Ltd. All rights reserved. The right of Francis Buttle to be identified as the author of this work has been asserted in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. Permissions may be sought directly from Elsevier’s Science & Technology Rights Department in Oxford, UK: phone ( 44) (0) 1865 843830; fax: ( 44) (0) 1865 853333; email: permissions@elsevier.com. Alternatively you can submit your request online by visiting the Elsevier web site at http://elsevier.com/locate/ permissions, and selecting Obtaining permission to use Elsevier material. Notice No responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or......

Words: 171161 - Pages: 685

Premium Essay

Bullying

...BULLYING BOYS: AN EXAMINATION OF HEGEMONIC MASCULINITY IN THE PLAYGROUND Dr L Trickett1 ABSTRACT Violence between young men, particularly resulting from the emergence of a so called ‘gun and knife culture’, is currently subject to extensive media coverage in UK2. Alongside this there has been increased anxiety about both the scale and impact of bullying in schools (Cawson et al, 2002; Tyler, 2002). These issues form part of a more generalised concern about men and boys in Britain often referred to as a ‘crisis of masculinity’ (see Clare, 2000). This article examines findings from research with male respondents about their relationship with hegemonic masculinity (Connell, 1987, 1989, 1995, 2005) and bullying whilst at school and makes suggestions as to what can be done to tackle abusive behaviour amongst boys and young men. 1 Dr Loretta Tricket is a Senior Lecturer and researcher with the Nottingham Law School, Nottingham Trent University, UK. 2 See Lockhart, G; McClory, J and Qvortrup, M. (2007) Gun and Knife Crime in Great Britain, Policy Exchange, Research Note. Knife crime is a fact of life for teenagers (Bryony Gardon, telegraph.co.uk, 31 May 2008). 2 Introduction This article is in five parts. Part One outlines the theoretical background to the research. Part Two describes the methodology and the participants. Part Three discusses different types of bullying and the factors that were associated with them. Part Four discusses resistance...

Words: 13647 - Pages: 55

Free Essay

Internship

...Business and management terms dictionary 21-Gun Salute - Traditional honour given to royalty and heads of state, derived from the old signal of peaceful intent, when multiple firing practically removed capability for immediate threat due to re-loading time. 24-Carat/Karat - The purest form of gold (karat is US-English spelling, too soft for jewellery, hence gold jewellery is made of 22-carat, 18-carat, or 9-carat gold, etc., in which other metals such as copper are mixed. Carat is a measure of purity in which 24 parts equate (virtually) to 100% gold. 18-carat is therefore 75% gold. Less than 10-carat gold is generally not sold as gold. The carat measure of diamonds is different, for which carat is a measure of weight (1 carat = 200mg). 24-hour Society - Refers to a way of life available to many in the modern world in which people can work socialize, shop, bank, etc., 24 hours a day. The phenomenon has caused significant new thinking in business, management, marketing, etc., and continues to do so. ...

Words: 64727 - Pages: 259

Premium Essay

Student

...Student Handbook 2015/2016 www.praguecollege.cz Table of Contents Introduction Message from the Director Mission, Vision and Values Why study at Prague College Admissions A short guide to Prague College qualifications English for Higher Education Foundation Diploma in Business Foundation Diploma in Computing Foundation Diploma in Art & Design Professional Diplomas in Business Professional Diplomas in Computing Higher National Diploma BA (Hons) International Business Management BA (Hons) International Business Management (Flexible Study Programme) BA (Hons) Business Finance & Accounting BA (Hons) Graphic Design BA (Hons) Fine Art Exp. Media BSc (Hons) Computing BA (Hons) Communications & Media Studies MSc International Management MSc Computing Accreditation & Validation UK/Pearson Credit system Transfer of credits Student support Accommodation Study Advising and Support Financial support Visas for foreign students Scholarships Benefits for students Study abroad Internships Assistance in employment Counselling Centre Student Resources Computer labs Online Learning Centre (Moodle) Prague College email Physical library Digital Library ISIFA Images Textbooks and class materials Graphic Design/Interactive Media/Fine Art materials and costs Personal computers Message boards and digital signs Newsletters Open lectures, seminars and events Student ID cards Centre for Research and Interdisciplinary Studies......

Words: 27092 - Pages: 109

Premium Essay

Ijvsanfvuisdnv

...SOCIAL INNOVATOR SERIES: WAYS TO DESIGN, DEVELOP AND GROW SOCIAL INNOVATION DANGER AND OPPORTUNITY CRISIS AND THE NEW SOCIAL ECONOMY Robin Murray 2 TITLE ACKNOWLEDGEMENTS This essay was written while the author was a Visiting Fellow at NESTA and forms part of a series of publications on methods of social innovation led by the Young Foundation with the support of NESTA. I would like to thank NESTA for their support, and in particular Dr Michael Harris, as well as my colleagues at the Young Foundation, Julie Caulier-Grice and Geoff Mulgan, all of whom have given valuable comments on the text. Published September 2009 CONTENTS 1 CONTENTS 1. The argument 2 5 9 23 39 52 54 55 2. The context of crisis 3. The emerging economic landscape 4. Can the new social economy respond? 5. Social innovation and the crisis of policy Bibliography Weblinks Endnotes 2 DANGER AND OPPORTUNITY CRISIS AND THE NEW SOCIAL ECONOMY 1 THE ARGUMENT The rise of the new social economy This pamphlet argues that the early years of the 21st century are witnessing the emergence of a new kind of economy that has profound implications for the future of public services as well as for the daily life of citizens. This emerging economy can be seen in many fields, including the environment, care, education, welfare, food and energy. It combines some old elements and many new ones. I describe it as a ‘social economy’ because it melds......

Words: 22113 - Pages: 89

Premium Essay

Management Information Systems

...Course Technology’s Management Information Systems Instructor and Student Resources Introduction to IS/MIS Principles of Information Systems, Eighth Edition • Stair, Reynolds Fundamentals of Information Systems, Fourth Edition • Stair, Reynolds Management Information Systems, Sixth Edition • Oz Information Technology in Theory • Aksoy, DeNardis Office Applications in Business Problem-Solving Cases in Microsoft Access & Excel, Sixth Annual Edition • Brady, Monk Succeeding in Business Applications with Microsoft Office 2007 • Bast, Gross, Akaiwa, Flynn, et.al Succeeding in Business with Microsoft Office Excel 2007 • Gross, Akaiwa, Nordquist Succeeding in Business with Microsoft Office Access 2007 • Bast, Cygman, Flynn, Tidwell Databases Database Systems, Eighth Edition • Rob, Coronel Concepts of Database Management, Sixth Edition • Pratt, Adamski Data Modeling and Database Design • Umanath, Scamell A Guide to SQL, Seventh Edition • Pratt A Guide to MySQL • Pratt, Last Guide to Oracle 10g • Morrison, Morrison, Conrad Oracle 10g Titles Oracle9i Titles Enterprise Resource Planning Concepts in Enterprise Resource Planning, Third Edition • Monk, Wagner Data Communications Data Communications and Computer Networks: A Business User’s Approach, Fourth Edition • White Systems Analysis and Design Systems Analysis and Design in a Changing World, Fifth Edition • Satzinger, Jackson, Burd Object-Oriented Analysis and Design with the Unified Process • Satzinger, Jackson, Burd Systems Analysis......

Words: 223685 - Pages: 895