Premium Essay

The Miseducation of the Pilipinos

In: Historical Events

Submitted By jamiejane21
Words 1380
Pages 6
HE MISEDUCATION OF FILIPINO
According to Prof. Renato Constantino, Education is a vital weapon of a people striving for economic emancipation, political independence and cultural renaissance. We are such a people. Philippine education therefore must produce Filipinos who are aware of their country’s problems, who understand the basic solution to these problems, and who care enough to have courage to work and sacrifice for their country’s salvation.

NATIONALISM IN EDUCATION
To have nationalism, Filipino must understand their Filipino culture on discipline, to have a unity in pursuing well-organized educational leaders that nationalism is important in education. Filipino must practice etiquette in education to pursue a goal.

NEW PERSPECTIVE
The relation of America and Philippines to improve the nationalism and to complete the agenda of our revolutionary leaders the perspective of education is to brighten the educational system and philosophy which was first introduced by the American.

CAPTURING MINDS
Education is very important in our life. It will be a weapon to fight in every trial we are facing. To win something, you must strive for it.
The most effective way to conquer a person is to capture their minds. Despite the terroristic way of Japanese, the Filipino was never conquered. Because of being hatred of Filipino to Japanese, Filipino’s minds were so eager to let the Japanese leave our country.

BEGINNINGS OF COLONIAL EDUCATION
Not all who colonized our country gives us hardship or disadvantages among us. There are also advantages. Because of them we learn how to be strong, the development of our literature slowly developing. Every colony, we adopt new things. Without them we were not who we are now.

THE AMERICAN VICE-GOVERNOR
During the American regime, the American Soldiers acted as a teacher in school. Americans influence our English...

Similar Documents

Free Essay

Anime?

...Sa Sabah » Amerikanisasyon Ni Juan May 16, 2008 by plumaatpapel ni Rogelio L. Ordonez (Kolum) NAKATUTUWANG makakita ng mga Pilipino — bagaman matagal nang mga mamamayan ng ibang mga bansa saanmang panig ng mundo — na hindi pa rin nakalilimot sa ugat ng kanilang lahi, sabik na sabik na makakita at makipag-usap sa sariling wika sa sinumang kalahi at, higit sa lahat, nangungulila sa bansang napilitang layasan dahil sa napakasamang kalagayang pangkabuhayan at panlipunan bunga ng tiwaling gobyernong lumilitaw na instrumento lamang ng pagsasamantala at inhustisya ng mga kapitalista’t asendero, ng bastardong mga pulitiko, at ng ilang mga taong naglulublob sa impluwensiya, kapangyarihan at pribilehiyo. Nakasusuka naman, sa kabilang banda, ang ilang Pilipinong mamamayang Amerikano na ngayon na nagpipilit na maging mas Amerikano kaysa tunay na mga Amerikano. Kung totoo man o pagbibiro lamang ang lumabas sa Internet, may titulong “Filipino Names = U.S. Citizens” na pinagbatayan ng artikulo ng isang Matthew Sutherland sa London Observer, nagpalit ng pangalan ang naturang mga Pilipino nang maging mga mamamayan na ng Estados Unidos bago naganap ang Setyembre 11 pagkadurog ng Twin Towers sa New York. Malinaw na tandisan na nilang ikinahihiya ang pagiging Pilipino na kahit palitan pa ang kanilang mga pangalan, hindi naman maikakaila ng kanilang mga mukha na sila’y Pilipino. Higit sa lahat, pinutol na nila ang anumang ugat na mag-uugnay sa dati nilang bansa — wika man, kultura o......

Words: 1590 - Pages: 7

Premium Essay

Aas 456

...and migrant to another country. Sometimes life can be difficult for many immigrants, and life can not be impossible, especially those who don’t speak broken English and people of color. Pinoys struggled a lot and could not adjust themselves to the mainstream culture therefore; they experienced a lot of discrimination in the United States. They could not marry to a White girl, or they could not own properties. Their wages were extreme low and work longer hours in a day in the field, and their never gain respect from white people. Their lives represent the diversity of the immigrant experience and their narratives are a way to understand ethnical identity and Filipino Americans history. What are the impacts of the US colonization on Pilipino? One of the major impacts was education. Education was one of the best ways to pacify the Filipinos. US introduced universal public education and used American system as its model and English as the language of instruction. According to Renato Constantino, was an influential Filipino historian; He was a known leftist historian of the Philippines. “Through this policy the colonial educational system became an instrument of assimilation or Americanization”. With the use of US textbooks, “Young...

Words: 2205 - Pages: 9

Free Essay

Anytime

...ANG LISYANG EDUKASYON NG PILIPINO Renato Constantino (Malayang salin ni Luis Maria Martinez) Ang edukasyon ay isang mahalagang sandata ng isang bansang nagpupunyaging magtamo ng kalayaang pangkabuhayan at pampulitika at nagnanais na muling madalisay ang sariling kultura. Tayong mga Pilipino ay isang gayong bansa. Dahil dito, ang ating edukasyon ay dapat lumikha ng mga Pilipinong may pag-unawa sa saligang suliranin ng bayan at sa mga lunas sa mga suliraning ito. Dapat itong lumikha ng mga Pilipinong may sapat na malasakit sa bayan at may sapat na lakas ng loob na kumilos at magpakasakit para sa katubusan ng Inang Bayan. Makabayang Pagkilos sa Edukasyon Ilang taon na ang nakalipas sapul nang umalingawngaw ang mga makabayang kahilingan sa iba’t ibang sektor ng lipunan. Ang mga makabayang kahilingang ito ay binigyang-linaw at ipinalaganap ng yumaong Claro M. Recto. Marubdob na isinulong ang mga kahilingang kilalanin ang kapangyarihan ng Pilipinas sa mga base-militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Iginiit ang pagtutuwid ng mga tiwaling ugnayang pangkabuhayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Minsa’y nahamig ang suporta ng mga mangangalakal na Pilipino sa patakarang Pilipino Muna, at maraming iskolar at ekonomista ang nagmungkahing gawing kagyat na kahilingan ng bansa ang paglaya ng ating ekonomya. Nakita sa larangan ng sining ang mga palatandaan ng bagong pagpapahalaga sa ating kultura. Anubaga’t niririndi ng sanlaksang makabayang pagkilos ang iba’t ibang......

Words: 17033 - Pages: 69

Free Essay

3 Idiots: Reaction Paper

...ng “mga umiiral na wika sa Filipinas”—na palagay ko’y nangangahulugang ang mga katutubong wika ng ating bansa—ngunit mukhang ipinababahala natin sa Diyos ang tungkuling ito. Na hindi mangyayari. Kayâ’t napakahalaga ng Ambagan upang magising táyo sa malaking hamon sa atin ng Konstitusyon at siya namang dapat gawin upang higit na maging totoong “pambansa” ang ating wika. “Pambansa” sapagkat kumukuha ng lakas sa mga katutubong wika ng bansa.) ISANG MAHALAGANG GAWAIN para sa Wikang Pambansa ang pagbuo mismo ng kasaysayan nitó. Hanggang ngayon, wala táyong mapagkakatiwalaang kasaysayan hinggil sa naging saligan ng simula at mga mohon ng pag-unlad ng Filipino. Kayâ walang sanggunian ang mga guro’t estudyante kahit halimbawa sa pagkakaiba ng Pilipino at Filipino. Wala ring maibigay na wastong paliwanag hinggil sa pagpilì ng Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa. At lalo, walang magamit upang ipagtanggol ang Filipino sa mga kaaway ng Wikang Pambansa. Kapag tinanong ngayon ang isang ordinaryong guro: Sino ang mga arkitekto ng Wikang Pambansa? Bakâ walang maisagot kung hindi si Lope K. Santos. O...

Words: 5910 - Pages: 24

Free Essay

Phil Literature

...PHILIPPINE LITERATURE Philippine literature is the body of works, both oral and written, that Filipinos, whether native, naturalized, or foreign born, have created about the experience of people living in or relating to Philippine society. It is composed or written in any of the Philippine languages, in Spanish and in English, and in Chinese as well. Philippine literature may be produced in the capital city of Manila and in the different urban centers and rural outposts, even in foreign lands where descendants of Filipino migrants use English or any of the languages of the Philippines to create works that tell about their lives and aspirations. The forms used by Filipino authors may be indigenous or borrowed from other cultures, and these may range from popular pieces addressed to mass audiences to highly sophisticated works intended for the intellectual elite. Having gone through two colonial regimes, the Philippines has manifested the cultural influences of the Spanish and American colonial powers in its literary production. Works may be grouped according to the dominant tradition or traditions operative in them. The first grouping belongs to the ethnic tradition, which comprises oral lore identifiably precolonial in provenance and works that circulate within contemporary communities of tribal Filipinos, or among lowland Filipinos that have maintained their links with the culture of their non-Islamic or non-Christian ancestors. The second grouping consists of works that......

Words: 17320 - Pages: 70