Premium Essay

Theo 20 Se1

In: Religion Topics

Submitted By kristineee93
Words 860
Pages 4
1
Kristine Williams
THEO201_D01_201240
Short Essay 1

Authority, Inspiration, and Inerrancy The word of God has been a book that has touched the lives of many, whether leading to professions of belief or unfortunate rejections of faith. In all of its glory, the Bible has complete authority, inspiration, and inerrancy from God because it is God. These three attributes go hand in hand to the overall divine nature of the scriptures while having their own impact in the argument of Christianity. Since “authority is the right and power to command, enforce laws, exact obedience, determine or judge,”[1] to say that the Bible has its own authority is a simple, but faith-demanding concept. The Bible is authoritative in that its information can be trusted and is completely valid. This is mainly due to the fact that the author sends that authority. The Lord and creator of the universe gives His word evidence simply because He is truth and portrays accuracy. As God’s word the Bible reveals God’s authority. In reference to the Bible, inspiration simply means that God is the author of all scripture. I believe this way because in His authority He says: “All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.”[2] I am fully confident that every word in the Bible comes divinely from the creator of the universe, not only because that is what His word says, but because it gives explanation to so many questions that otherwise go unanswered. The Lord chose to speak through many authors through books within the Bible by inspiring or breathing His words through them. I believe the Bible is completely inerrant, meaning that in all of the words God divinely inspired through His authority, everything is truth and without any fault. With human inability, though, it is...

Similar Documents

Free Essay

Hi Im Emily

...Trang 1 | Civitas: Viện Nghiên cứu Xã hội dân sự Lửng, Elizabeth House, 39 York Road, London SE1 7NQ số điện thoại: 020 7401 5470 fax: 020 7401 5471 www.civitas.org.uk 1 Gia đình đã thay đổi trong vài thập kỷ qua. Thay vì nhận được lập gia đình, nhiều người đang sống chung với nhau hoặc 'sống chung'. Một số những cặp vợ chồng sống chung cuối cùng kết hôn. Nhiều người trong số họ chia tay. Rất ít ở bên nhau như sống thử trong thời gian dài. Là sống chung một lựa chọn tốt cho hôn nhân? Nó là một cách tốt để 'Kiểm tra' mối quan hệ? Nhiều nhà nghiên cứu đã nhìn vào những câu hỏi. Trong cuốn sách của mình Hôn nhân-Lite Patricia Morgan đánh giá việc nghiên cứu các kết quả của chung sống, so với hôn nhân, và thấy rằng hôn nhân là nhiều hơn "chỉ là một mảnh giấy. Hôn nhân cơ bản làm thay đổi bản chất của mối quan hệ, dẫn đến nhiều sự khác biệt nổi bật. Làm thế nào sống chung khác Hôn nhân-Sự kiện: Sống với nhau dẫn đến sống một mình Vào giữa những năm 1960, chỉ có năm phần trăm của đơn phụ nữ sống với một người đàn ông trước khi kết hôn. Qua những năm 1990, khoảng 70 phần trăm đã làm như vậy. 1 Một số người nghĩ rằng sống với nhau sẽ dẫn đến tự động hôn nhân, nhưng thường không phải là trường hợp. Nhiều cohabitations chia tay. Đối với nhiều cặp vợ chồng khác, sống chung được xem như là một thay thế cho hôn nhân chứ không phải là một sự chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, điều này thay thế ít có khả năng hơn hôn nhân để dẫn đến một cam kết ổn định lâu dài. Ổn......

Words: 4609 - Pages: 19

Free Essay

Thiet Ke

...với ô tô khách C = 17-19 ) => chọn C=17 Memax : momen xoắn lớn nhất của động cơ (N.m) Ta được A = 101 (mm) b. Mô đun của bánh răng Chọn mô đun của bánh răng theo công thức kinh nghiệm: m = (0,032 – 0,04)A = (3,46 –4,32) (mm) * chọn mô đun pháp tuyến bánh răng nghiêng là * chọn mô đun bánh răng thẳng là m = 4 mm c.Chọn sơ bộ góc nghiêng của các bánh răng : đối với ô tô khách => chọn = 300 d. Xác định số răng các bánh răng: Cặp bánh răng luôn ăn khớp: Chọn số răng của bánh chủ động theo điều kiện không cắt chân răng: => chọn Tỉ số truyền của cặp bánh răng luôn ăn khớp: Số răng của bánh răng bị động: => chọn =36 (răng) Tỉ số truyền của các cặp bánh răng được gài số: Ta có Với : tỉ số truyền cặp bánh răng được gài * Ta không tính cho tay số 4 vì nó là số truyền thẳng Ta lập được bảng: | | | | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | 2,75 | 1,33 | 0,73 | Với số lùi ta có * Chọn il = 8 => igl = 3,43 Xác định số răng các bánh răng dẫn động gài số ở trục trung gian Số răng các bánh răng trên trục thứ cấp: Ta được bảng: Số | 1 | 2 | 3 | | 15 | 20 | 26 | | 37 | 31 | 25 | Với số lùi ta chọn ; Trên trục phụ ta chọn: ; Xác định lại tỉ số truyền của các cặp bánh răng gài số: Số | 1 | 2 | 3...

Words: 2155 - Pages: 9

Free Essay

Det May Xk Vn

...träng kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng cu«c x©y dùng ®Êt n­íc ®i lªn chñ nghÜa x· héi. Bªn c¹nh vai trß cung cÊp hµng ho¸ cho thÞ tr­êng trong n­íc, ngµnh dÖt may hiÖn nay ®· v­¬n ra c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi, ngµy cµng gi÷ vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. S¶n phÈm cña ngµnh hiÖn nay ngµy cµng ®a d¹ng phong phó, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao trªn thÞ tr­êng, thu ®­îc mét nguån ngo¹i tÖ lín cho ®Êt n­íc. Víi tèc ®é t¨ng tr­ëng vµ kh¶ n¨ng më réng xuÊt khÈu cña ngµnh, §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· nhËn thÊy cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a xuÊt khÈu dÖt may vµ c¸c mÆt hµng kh¸c v× ®ã lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho nÒn kinh tÕ cña n­íc ta. Nhµ n­íc ®· kÞp thêi cã nh÷ng quy ®Þnh nh»m t¹o thuËn lîi cho s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, cô thÓ lµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng thÞ tr­êng më, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. ChÝnh nhê nh÷ng chÝnh s¸ch vµ nh÷ng quy ®Þnh míi ®ã ®· ®­a l¹i cho ngµnh dÖt may nh÷ng ®éng lùc vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn míi. Trong thêi gian qua, ngµnh dÖt may ViÖt Nam tuy ch­a h¼n lµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh­ng còng ®ñ ®Ó chøng tá lµ mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän cña ®Êt n­íc. Tõ n¨m 1995 tíi nay, s¶n l­îng xuÊt khÈu còng nh­ s¶n l­îng s¶n xuÊt cña ngµnh kh«ng ngõng t¨ng, ®Æc biÖt ®Õn n¨m 2003 nµy ngµnh dÖt may ®· ®¹t thµnh tùu kh¸ ®¸ng kÓ, kim ng¹ch xuÊt khÈu trong 10 th¸ng ®Çu n¨m ®øng ®Çu trong c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu v­ît qua c¶ dÇu khÝ. Víi xu h­íng ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam trong m«i tr­êng......

Words: 36849 - Pages: 148

Premium Essay

Marketing

...IMPROVING CUSTOMER SATISFACTION; CASE TIGER AIRWAYS Thesis Ngo Thi Kim Cuong Degree Programme in International Business International Marketing Management Accepted __.__._____ ______________________________ SAVONIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Business and Administration, Varkaus Degree Programme, option Degree Programme in International Business, International Marketing Management Author Ngo Thi Kim Cuong Title of study IMPROVING CUSTOMER SATISFACTION; CASE TIGER AIRWAYS Type of project Date Pages Thesis 19/05/2011 94+ 7 Appendices Supervisor of study Executive organization Virpi Oksanen Tiger Airways Group Abstract The main objective of the thesis was to assess the level of customer satisfaction of the airline company Tiger Airways, which is a low-cost airline with a considerable number of dissatisfied customers. In the study the theories of customer satisfaction were reviewed for providing solutions for the airline to reduce the number of discontented customers. To analyze the current situation of the airline company’s customer satisfaction the quantitative research method was used. The research material was collected by online questionnaires and an open interview on the Internet. The survey was directed both to the customers and the employees of Tiger Airways. In addition, secondary data was used in the study. The theoretical framework consists of a literature review on customer satisfaction, the research method and a review on the airline management. The......

Words: 23332 - Pages: 94

Premium Essay

Organizational Behavior

...ORGANIZATIONAL BEHAVIOR CONCEPTS CONTROVERSIES APPLICATIONS Seventh Edition Stephen P. Robbins 1996 Contents Part One • Introduction Chapter 1 What Is Organizational Behavior? 2 Chapter 2 Responding to Global and Cultural Diversity 42 Part Two • The Individual Chapter 3 Foundations of Individual Behavior 80 Chapter 4 Perception and Individual Decision Making 130 Chapter 5 Values, Attitudes, and Job Satisfaction 172 Chapter 6 Basic Motivation Concepts 210 Chapter 7 Motivation: From Concepts to Applications 250 Part Three • The Group Chapter 8 Foundations of Group Behavior 292 Chapter 9 Understanding Work Teams 344 Chapter 10 Communication 374 Chapter 11 Leadership 410 Chapter 12 Power and Politics 460 Chapter 13 Conflict, Negotiation, and Intergroup Behavior 502 Part Four - The Organization System Chapter 14 Foundations of Organization Structure 548 Chapter 15 Technology, Work Design, and Stress 588 Chapter 16 Human Resource Policies and Practices 634 Chapter 17 Organizational Culture 678 Part Five - Organizational Dynamics Chapter 18 Organizational Change and Development 714 CHAPTER I • WHAT IS ORGANIZATIONAL BEHAVIOR? What Managers Do Let’s begin by briefly defining the terms manager and the place where managers work—the organization. Then let’s look at the manager’s job; specifically, what do managers do? Managers get things done through other people. They make decisions, allocate resources, and direct the activities of others to attain goals. Managers......

Words: 146017 - Pages: 585

Premium Essay

Work, Culture and Identity in Mozambique and Southafrica 1860-1910

...Acknowledgments ix Acknowledgments This book owes a great deal to the mental energy of several generations of scholars. As an undergraduate at the University of Cape Town, Francis Wilson made me aware of the importance of migrant labour and Robin Hallett inspired me, and a generation of students, to study the African past. At the School of Oriental and African Studies in London I was fortunate enough to have David Birmingham as a thesis supervisor. I hope that some of his knowledge and understanding of Lusophone Africa has found its way into this book. I owe an equal debt to Shula Marks who, over the years, has provided me with criticism and inspiration. In the United States I learnt a great deal from ]eanne Penvenne, Marcia Wright and, especially, Leroy Vail. In Switzerland I benefitted from the friendship and assistance of Laurent Monier of the IUED in Geneva, Francois Iecquier of the University of Lausanne and Mariette Ouwerhand of the dépurtement évangélrlyue (the former Swiss Mission). In South Africa, Patricia Davison of the South African Museum introduced me to material culture and made me aware of the richness of difference; the late Monica Wilson taught me the fundamentals of anthropology and Andrew Spiegel and Robert Thornton struggled to keep me abreast of changes in the discipline; Sue Newton-King and Nigel Penn brought shafts of light from the eighteenthcentury to bear on early industrialism. Charles van Onselen laid a major part of the intellectual foundations......

Words: 178350 - Pages: 714