Free Essay

Theory

In:

Submitted By cupcake88
Words 7157
Pages 29
Mengapakah pembangunan merupakan keutamaan bagi kebanyakan negara? Dengan merujuk kepada beberapa teori pembangunan, bincangkan dualism program pembangunan dari 2 perpektif berikut: a) Program pembangunan menyumbang terhadap kemajuan. b) Program pembangunan turut menyumbang terhadap kurang pembangunan, ketidaksamarataan dan kemiskinan.

Tiada makna yang khas yang dapat menerangkan maksud pembangunan walaupun terdapat banyak usaha telah dilakukan oleh ahli ekonomi dan ahli sains sosial dalam usaha untuk menerangkan konsep pembangunan dan cuba mendapatkan satu definisi pembangunan yang tepat. Walaupun teori ini banyak dibincangkan oleh para ahli falsafah seperti Todaro (1977), Seers (1979) dan juga Syed Husin Ali (1976). (Rahimah Aziz 1989: 197). Menurut Laporan Suruhanjaya Selatan (1990), pembangunan boleh didefinisikan sebagai satu proses yang mana membolehkan kehidupan manusia merealisasikan potensi, membina keyakinan serta membawa kehidupan ke arah kemuliaan dan penuh bermakna yang membebaskan manusia dari rasa takut untuk meminta dan dieksploitasi. Ia merupakan pergerakan yang menjauhkan dari penindasan politik, ekonomi dan juga sosial. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 2) Todaro (1977) berpendapat bahawa pembangunan melibatkan prose menyusun dan mengorientasi semula sistem ekonomi dan social. Ini bermakna bahawa pembangunan bukan sahaja melibatkan pertambahan kepada pendapatan dan pengeluaran, bahkan juga mengambil kira perubahan institusi social, struktur pentadbiran, pendapat umum, adat resam dan kepercayaan. (Rahimah Aziz 1989: 3). Syed Husin Ali (1976) pula menyatakan bahawa pembangunan ekonomi bertujuan untuk menaikkan taraf hidup ekonomi sebahagian besar masyarakat. Bahawa pencapaian yang tinggi dalam bidang ekonomi boleh menjadi asas yang kukuh bagi memajukan atau membangunkan bidang-bidang lain seperti pelajaran, kemasyarakatan dan kebudayaan. Maka, pembangunan tidak boleh terbatas kepada hal-hal ekonomi sahaja. Sebaliknya, meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. (Rahimah Aziz 1989: 3). Seers (1979) pembangunan boleh ditunjukkan dengan terhapusnya kemiskinan, kurangnya jumlah pengguran serta rapatnya jurang ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan. Kemiskinan, pengangguran dan ketaksamaan ini biasanya mencirikan negara-negara Dunia Ketiga. Beliau berpendapat bahawa pembangunan bermaksud pengurangan pergantungan budaya kepada satu atau lebih kuasa besar dan ini dapat dilakukan misalnya, dengan meningkatkan penggunaan bahasa kebangsaan, memperuntukkan lebih banyak masa siaran televisyen untuk rancangan tempatan dan meningkatkan mutu pendidikan tempatan. (Rahimah Aziz 1989: 3 ) Dalam membincangan isu pembangunan ini akan turut dibincangkan juga teori yang berkaitan iaitu Teori Pergantungan, dan Teori Modenisasi. Dalam teori modenisasi menurut Boeke, 1953 masyarakat dibahagikan kepada dua iaitu masyarakat tradisional dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional merujuk kepada luar bandar, mundur dan tidak membangun. Manakala mayarakat moden adalah masyarakat bandar, membangun dan industri. Kedua-dua golongan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pembangunan berlaku akibat jelmaan ciri-ciri suatu golongan kepada golongan yang lebih maju. Pendekatan ini mengandaikan bahawa keterbelakangan ekonomi, sistem pengeluaran, ragam tingkah laku adalah halangan kepada perkembangan ekonomi dan menimbulkan sikap konservatif terhadap perubahan, pemodenan dan pertumbuhan ekonomi (Rahimah Aziz 1989: 197). Teori pergantungan dapat difahami dengan mengenalpasti dan melihat negara mundur yang ditindas dan dipergunakan oleh negara maju untuk mendapat kepentingan daripada negara mundur. Negara maju akan mendapatkan bekalan bahan mentah dari negara mundur dan akan memproses kemudiannya akan menjual kembali kepada negara mundur pada harga yang tinggi. Prebisch bersama teman-teman pakarnya menghadapi masalah dengan fakta yang memperlihat pertumbuhan ekonomi negara-negara kecil dalam kajian beliau mencadangkan aktiviti-aktiviti ekonomi negara-negara maju sering meninggalkan kesan serius kepada ekonomi negara miskin. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 47) Manakala mengikut Sunkel (1969), mendefinisikan pergantungan sebagai penerangan ke atas soal pembangunan ekonomi sesebuah negara terutama dari segi pengaruh luaran ke atas polisi pembangunan nasional negara berkenaan. Ia menyentuh soal politik, ekonomi dan budaya. (Zaheruddin & Yusof Pon, 2005: 48) . Walau bagaimanapun, dalam konteks pembangunan negara ini jelas bahawa proses pembangunan telah melalui beberapa tahap yang mana pembangunan telah diasas oleh pihak British walaupun berlaku ketidakseimbangan akibat dasar kerajaan British yang lebih mementingkan sumber ekonomi berbanding sosial. Dalam perkembangan pembangunan di negara ini pemerintahan penjajah British adalah penting kerana aktiviti ekonomi koloni telah mewujudkan pembangunan ruang yang tidak merata yang sebelum ini tidak pernah dialami. Sungguhpun bentuk "ruangan struktur tradisional" sememangnya sudah sedia wujud pada zaman sebelum koloni, namun kedatangan pemerintah koloni bertindak sebagai penamat utama struktur ruangan dan komersial sedia ada masyarakat peribumi (Universiti Sains Malaysia, n.d.). Dalam pada itu, tindakan British mengasingkan kegiatan ekonomi Tanah Melayu merupakan satu usaha supaya orang Melayu tidak merasa tergugat yang menjalankan kegiatan ekonomi tradisional, orang Cina terlibat dalam aktiviti perlombongan dan orang India pula terlibat dengan perladangan getah. Sehubungan dengan itu, kesan daripada pengasingan ini berlaku ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dalam kalangan etnik khasnya penduduk Melayu yang kebanyakannya tinggal di kawasan luar bandar. Sebagai kesan akibat ketidakseimbangan ekonomi dalam kalangan penduduk Tanah Melayu telah mencetuskan sejarah hitam negara iaitu peristiwa 13 Mei, 1969. Dalam aspek ekonomi, kesan penjajahan Inggeris telah menghasilkan jurang perbezaan ekonomi antara kaum yakni orang Melayu di kampung, imigran Cina di bandar dan India di estet. Akibatnya orang Melayu hidup miskin manakala Cina kaya di bandar (Fuad, 2004). Ketidakseimbangan inilah yang telah membawa satu proses perancangan yang sistematik untuk memastikan pembangunan negara dapat dinikmati secara sama rata oleh semua penduduk. Walaupun begitu, faktor penting wujudnya kestabilan politik selama ini yang memungkinkan negara ini menikmati pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang boleh dikatakan ‘lumayan’ berbanding dengan beberapa negara membangun yang lain. Tentu ada sebab mengapa perpaduan etnik di negara yang komposisi etnik penduduknya boleh dikatakan agak ‘kompleks’ dan cukup ‘sensitif’ dapat dipelihara selama ini. Antara ‘formulanya ialah struktur kuasa politik yang dikongsi sama (Hassan Ahmad, 1998). Peranan Kerajaan Menentukan Hala Tuju Pembangunan. Hala tuju pembangunan banyak dipengaruhi oleh dasar kerajaan dan juga sejarah sesebuah negara contohnya negara Malaysia yang mana peristiwa 13 Mei telah menjadikan proses pembangunan menjadi mantap. Oleh yang demikian, dalam pembangunan mengikut Islam pembangunan sesebuah negara adalah di bawah tanggungjawab kerajaan untuk menyediakan peluang yang sama rata kepada penduduknya untuk memenuhi keperluan sosial dan juga ekonomi (Muhammad Asad, 1980). Di samping itu juga, kerajaan juga mempunyai tiga fungsi utama iaitu fungsi peruntukan alokasi (allocation), agihan (distribution), dan kestabilan (stabilization) (Richard A, Musgrave & P. B. Musgrave, 1973). Di samping itu juga, kerajaan boleh menjadi lebih cekap dan berkesan jika mengubah daripada pendekatan tradisi kepada pendekatan yang lebih efisien (Osborne & Gaebler, 1993) .
Pendekatan yang harus digunakan oleh kerajaan:
|Peranan |Pendekatan efisen |Pendekatan tradisional. |
|Pemangkin aktiviti |Memantau |Melaksana |
|Kerajaan | | |
|Pemilikan masyarakat |Memberi kuasa |Memberi perkhidmatan |
|Kompetetif |Mengalakan persaingan |Monopoli |
|Usaha mencapai maklumat |Pengubahsuaian peraturan |Mengerakkan organisasi |
|Orientasi pencapaian |Dana hasil |Dana input |
|Kepuasan pelanggan |Memenuhi kehendak pengguna |Memenuhi kehendak birokrasi . |
|Aktiviti/ kegiatan |Mendapat hasil |Berbelanja |
|Anticipatory |Mengawal |Membaiki |
|Agihan kuasa |Kerjasama |Hireaki |

SUMBER : Disesuaikan daripada Osborne & Caebler , 1993.

Dalam usaha kerajaan menjadikan negara mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh tetapi pembangunan disebarkan sehingga ke kawasan luar bandar melalui pembangunan sektor pertanian dan juga pelancongan di samping mengadakan infrastruktur yang mencukupi membuktikan bahawa hala tuju pembangunan negara ini semakin matang. Malahan, kerajaan memastikan manfaat daripada pembangunan disalurkan kepada semua lapisan masyarakat melalui penyediaan perkhidmatan sosial yang mencukupi dan berkualiti, terutamanya kepada golongan berpendapatan rendah dan golongan yang kurang upaya, yang ada keperluan khusus. Tetapi apa yang penting ialah Malaysia hari ini tetap bebas dan ekonominya dikuasai sepenuhnya oleh kita sendiri seperti kata bekas perdana Menteri yang berkata:
“...Malaysia hari ini tetap bebas dan ekonominya dikuasai oleh kita sendiri sebabnya ialah kerana tidak ramai rakyat yang belot yang secara langsung atau tidak langsung bersubahat dengan orang asing. Kerana ini kita dapat memulihkan ekonomi negara jauh lebih baik daripada negara-negara yang mendapat pinjaman dan "bantuan" daripada pihak asing. Dunia sekarang, termasuk pengkritik yang mencemuh kita, terpaksa akui hakikat ini. Cuma ada segelintir orang di Malaysia yang buta hati kerana benci dan tidak dapat melihat kenyataan di depan mata...” Dr. Mahathir Mohamad, 2003.

Dalam membincangkan isu pembangunan , istilah dualisme pembangunan menjadi salah satu topic yang hebat di perkatakan . Pembincangan berkenaan dualisme pembangunan yang menyumbang kepada kemajuan serta dualisme pembangunan menyumbang kepada kekurangan pembangunan dan ketidaksamarataan. Dalam membincangkan konsep dualisme, kita akan mengenali apakah konsep masyarakat tradisi yang beku. Ciri sosiobudaya sesebuah masyarakat mungkin akan mempercepatkan ataupun menghalang proses pembangunan. Kenyataan ini diterima dan diterima dengan meluas oleh ahli ekonomi termasuk Meier, Baldwin,Viner,Gannage,Myint dan Perroux. Greald Meier telah menekankan pentingnya peranan faktor sosial dan dan politik dalam pembangunan . dalam buku Meier dan Baldwin, mereka mengkritik struktu sosial dan insitusi serta nilai agama dan moral . pada mereka faktor ini yang menghalang faktor pembangunan masyarakat. Jacob Vinner pula menyokong. Menurut Gannage pula, kemunduran adalah sistem sosial yang kaku dan gerak balas yang yang lembab dalam masyarakat. Hla Myint pula melihat kemunduran dalam konteks yang lebih luas dengan menumpu kepada hubungan yang tidak seimbang antara masyarakat dan keadaan ekonomi yang berubah, ketidakupayaan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan perubahan sedemikian. Wujudnya ”masyarakat majmuk” dan pentingnya faktor ekonomi. Pada Francois Perroux pula, ciri insitusi dan sosial , cara pemikiran dan adat resam merupakan faktor utama yang mengakibatkan kemunduran. Menurut Baldwin dan Meire masyarakat mundur ialah masyarakat tradisional yang tidak berjaya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Kegagalan ini dicerminkan dalam kecekapan buruh yang rendah, faktor pengeluaran yang beku, pengkhususan yang terhad dari segi pengeluaran pekerjaan dan perdagangann, kekurangan usahawan, kejahilan tentang soal ekonomi, kekurangan ciri individualisme dalam kalangan masyarakat dan struktur insitusi , agama serta nilai moral yang kaku. (Meier & Baldwin : 1957. hlm 293 ). Pandangan demikian muncul akibat daripada perkembangan sistem kapitalis. Setiap masyarakat yang tidak mempunyai diri yang sesuai dengan kapitalis diangap mundur. Ini kerana salah satu ciri utama kemunduran ialah kekurangan usahawan kapitalis, yang diangap sebagai penghalang terhadap pembangunan. Anggapan seumpama ini timbul daripada pendekatan yang menyenaraikan kriteria seperti kecenderungan , muda,motivasi dan dorongan yang kononya terdapat dalam masyarakat negara maju dan kurang terdapat di negara mundur sebagai prasyarat untuk pembangunan dan kononnya penting untuk menghasilkan usahawan gigih yang akhirnya dapat menjamin pembangunan ekonomi. Dualisme disini bererti wujudnya dua sektor yang berbeza dalam ekonomi. Sektor tradisional dan sektor moden yang dikenali sebagai sektor pertanian dan hanya cukup makaan. Terdapat dua teori dualisme yang dirujuk. Teori dualisme teknologi dan dualisme sosiologi. Pelopor dualisme sosiologi ialah J.H.Boeke. menurutnya dualisme sosiologi timbul daripada pertentangan antara sistem sosial ” moden ” yang diimport dengan sistem sosial tradisional setempat. Biasanya sistem moden yang dimaksudkan ialah kapitalis barat. Kedua-dua sistem ini dikatakan mempunyai sifat yang jauh berbeza. Masyarakat sektor tradisional yang bukan kapitalis dikatakan mempunyai ciri seperti ” keperluan terhad” yang berbeza dengan ”keperluan yang tidak terhad” dalam masyarakat kapitalis barat.

Boeke juga berpendapat bahawa penyerapan kapitalisme barat ke dalam masyarakat tradisional adalah tidak berfaedah kerana hanya dapat menganggu sistem yang sedia ada dan tidak boleh mempercepatkan lagi kemerosotan masyarakat terbabit. Padanya pendekatan ekonomi barat adalah tidak adalah tidak sesuai untuk keadaan ekonomi timur. Ini kerana ” setiap sistem sosial mempunyai teori ekonominya tersendiri”. Maka mengikut teorinya sistem ekonomi mengenai masyarakat dualistik itu semestinya bersifat dualistik juga ( Boeke , 1953: hlm 5). Benjamin Higgins (1959) pula telah menentang teori Boeke. Dia menafikan bahawa teori masyarakat Timur yang dikemukakan oleh Boeke merupakan ciri masyarakat rakyat yang sebenar. Higgin cuba menunjukan bahawa kebanyakan ciri tersebut juga diambil daripada Barat dan merupakan sifat semulajadi masyarakat barat. Dia menolak pendapat Boeke bahawa teori ekonomi barat adalah tidak sesuai untuk menganalisis masyarakat dualis. Sarananya pula berbeza. Higgins pula telah menopoli pendekatan dualisme dari segi ekonomi serta teknologi dan bukan dualisme sosiobudaya ala Boeke. Padanya dualisme tidak boleh dijelaskan melalui sifat semulajadi masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh Boeke. Sebaliknya , ia patut dijelaskan dari segi ekonomi dan teknologi. Teori dualisme ekonomi dan teknologi yang diutarakan oleh Higgins, Meier dan Eckhaus adalah bertentangan dengan teori Boeke. Bagi mereka penganguran teknologi adalah akibat daripada dualisme teknologi. Ini beerti sektor moden dan sektor tradisional mempunyai fungsi pengeluaran yang berbeza, dimana nisbah antara modal dan bilangan pekerja bebeza mengikut sektor. Maka peluang pekerjaan produktif adalah terhad. Ini bukan disebabkan oleh kekurangan dari segi permintaan berkesan, tetapi berpunca daripada kekurangan sumber dan teknologi. Teori dualisme teknologi akan menjelaskan satu daripada masalah rumit yang dihadapi oleh negara mundur iaitu masalah penganguran dan penganguran tidak ketara. Memandangkan ciri pertambahan yang pesat dan perbezaan antara fungsi pengeluaran di kedua-dua sektor tersebut teori ekonomi ini cuba mengkaji kenapa tenaga buruh berlebihan dan mengapakah pula tidak dapat diserap oleh ekonomi. Selain itu kenyataan bahawa pembangunan mengakibatkan pertambahan penduduk yang tidak diserap oleh ekonomi akibat pengunaan teknologi yang terhad dan seterusnya menimbulkan masalah lebihan buruh disektor tradisional juga dipertikaikan. Pada keseluruhanya teori dualisme ekonomi dan teori dualisme ekonomi mempunyai banyak kekurangan . aspek ekonomi dan sosial dipisahkan. Ini menyempitkan penjelasan dualisme sosiologi sementara penjelasan dualisme ekonomi dihadkan kepada nisbah teknikal dan fungsi pengeluaran. Frank berpendapat dualisme patut dijelaskan melalui hubungan antara kesua-dua sektor untuk mengetahui mengapa perbezaan wujud serta untuk mengubah hubungan yang mengakibatkan perbezaan ini. Dengan mengambil Malaysia sebagai contoh. Kita akan melihat bagaimana dualisme ekonomi dalam membangunkan pembangunan negara dengan bantuan program pembangunan serta masalah kurang pembangunan , ketidaksamarataan dan kemiskinan serta contoh-contoh . sejak tahun –tahun awal pemerintahan Brotish, kaedah pengeluaran dalam negara dijuruskan kepada dua jenis yang berbeza, kaedah pengeluaran dalam negara dijuruskan kepada dua jenis yang berbeza dan selari. Satu jenis berupa pengeluaran skala besar dan aktiviti komersial syarikat-syarikat stok bersama milik Inggeris seperti Guthrie, Harrisons & syarikat Crosfield dan lain-lain. Pengeluaran bijih timah dilakaukan secara moden serta pengeluaran berskala besar tanaman kelapa sawit dan getah dan kebanyakan aktiviti ini tertumpu di bahagian Barat Semenanjung Malaysia yang kebanyakanya bijih timah didapati dan tanah yang sesuai untuk penananman getah dan sawit berskala besar.selain itu operasi mereka ini di sokong oleh bank-bank teguh seperti Chartered Bank dan Hongkong dan Shanghai Bank. Oleh yang demikian , syarikat-syarikat ini merupakan organisasi avant-garde sektor moden dalam ekonomi Malaysia. Kehadiran dan aktiviti organisasi ini memberi pengaruh pemodenan dengan impak yang besar keatas budaya dan sistem nilai tempatan. Cara hidup ekonomi kedua yang selari dengan sistem pengeluaran dan organisasi barat, diasaskan pada kaedah tradisional yang telah berkembang secara tempatan buat beberapa abad lamanya. Ia bergantung kepada pertanian kecil-kecilan, terdiri daripada sebahagian besarnya penanaman padi,kelapa,kopi dan perikanan pesisir pantai. Ia bukan merupakan pembangunan terancang yang tersusun pada peringkat negara, tetapi suatu yang berkembang secara tidak teratur hasil keperluan hidup seharian pada peringkat keluarga dan kampung. Hasilnya digunakan sendiri dan bukan untuk dijual di pasaran antarabangsa. Pemodal tempatan muncul untuk memainkan peranan pelengkap kepada kegiatan ekonomi yang diterajui oleh pemodal British. Sementara itu, sektor pertanian kecil-kecilan dan penduduk luar bandar dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu, peranan penduduk luar bandar tidak penting dan lebih melengkapkan kepentingan British sebagai pengeluar yang tidak menggoncang kedudukan kepemimpinan British. Golongan atasan Melayu pula diserap dalam pentadbiran penjajah. Sebaliknya, penyertaan penduduk Melayu dalam lapangan adalah kecil. Akibatnya, sebahagian besar penduduk Melayu terbiar dalam sektor luar bandar dan dikongkong oleh ekonomi kapitalis yang berasaskan pengeluaran pertanian dan perlombongan untuk eksport.

Akibat corak pembangunan yang memisahkan sektor luar bandar daripada sektor bandar yang dilengkapi dengan kemudahan pentadbiran dan infrastruktur, maka muncul pola dualisme. Penekanan kepada tanaman dan perlombongan eksport serta pemusatan kemudahan infrastruktur di bandar-bandar berhampiran telah meluaskan jurang ketidakseimbangan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. Kaum Melayu terutamanya tertinggal disebabkan corak pertumbuhan in Tahap kemahiran dan pendidikan yang sedia ada untuk mereka amat rendah dan usaha untuk meningkatkan kemahiran tersebut sangat terbatas. OIeh itu, terdapat jurang perbezaan pendapatan yang amat ketara antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. Sementara kerja pertanian kecil-kecilan pula mengalami masalah dan segi penggemblengan modal disebabkan daya tabungan yang amat rendah. Keadaan seperti mi sebenarnya telah mempengaruhi berbagai-bagai aspek perancangan ekonomi sebaik sahaja Malaysia mencapai kemerdekaan. Dari perspektif sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan moden yang terdapat di bandar, kelemahan golongan pemodal ternpatan untuk rnengernbangkan kegiatan mereka dalam sektor tersebut pada tahun 1950-an dan 1960-an sangat menonjol. Kelemahan golongan pemodal Melayu bukan sahaja ketara dalam bidang perniagaan dan perdagangan, bahkan dalam kegiatan perindustrian. Sebenarnya, pihak penjajah kurang memberi perhatian kepada pemodal tempatan pada dekad 1950-an, terutarnanya dalam bidang perindustrian kerana mengikut tanggapan mereka, pemodal tempatan tidak rnempunyai pengetahuan yang canggih untuk menguruskan kegmatan perindustrian (Malaya 1950: 127).

Oleh sebab pemodal British Iebih mementingkan keluaran pertanian dan bijih timah, maka sektor perkilangan kurang diberikan perhatian. Dasar penjajah lebmh mementingkan pengeluaran bahan mentah untuk dieksport ke pusat perindustrian di Britain dan negara perindustrian lain. Bahkan, penjajah Britmsh mengutamakan buruh pendatang untuk bekerja dm ladang dan lombong di Tanah Melayu pada waktu mtu. Namun begitu, perindustrian yang berkembang pada masa penjajahan tertumpu kepada mndustrm pemprosesan bahan pertanian dan sumber aslm, kraftangan, mndustri rmngan, seperti pembuatan kayu lapms, kasut, tayar basikal, perabot, dan batu bata. Sementara industri berat pada peringkat yang kecil, seperti kejuruteraan logam dan kapal mula berkembang (Malaya 1950: 152—53, Benham 1951, Rajah Rasiah 1994a). Seperti penjajah-penjajah Eropah yang lain, matlamat asas penjajah British adalah untuk mengaut keuntungan demi kepentmngan negara mereka. Ciri-ciri nasional penjajah menyebabkan Tanah Melayu ditadbir demi kepentingan Britain. Oleh sebab modal asing lebih ditumpukan kepada sektor pengeluaran bahan mentah dan perdagangan antarabangsa, maka penggemblengan modal dalam keadaan tersebut kurang menggalakkan pertumbuhan kegmatan perindustrian pada masa itu secara langsung. Syarikat import milik pemodal British juga menguasai kegiatan mengimport barang perkmlangan yang dijual dalam pasaran tempatan. Dengan itu, mereka juga rnempunyai kepentmngan untuk menyekat usaha menggalakkan permndustrian tempatan (Puthucheary 1979: 155). Malahan, semasa negara mencapai kemerdekaan, masalah ekonomi yang sangat serius merupakan pengkhususan ekonomi dan pergantungan pada pengeluaran dan eksport getah ash. Pada awal tahun 1960-an, getah aslm menyumbangkan sebanyak 25 peratus output negara, hampir 30 peratus guna tenaga, dan 60 peratus nilai eksport. Keseluruhan ekonomi begitu terdedah terhadap turun naik harga dan permintaan antarabangsa (Malaya 1961: 15). Apabila Malaysia merdeka, matlamat perancangan pemerintah yang utama ialah untukmengubah keadaan mi. Semenjak tahun 1957, pihak pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi –pelbagaian ekonomi. Pada peringkat awal, kemampuan negara ditumpukan kepada sektor pertanian, dan seterusnya perhatian beralih kepada pembentukan asas perindustrian. Pada masa tiga dekad yang lalu, pada amnya, strategi pelbagaman mi telah rnengukuhkan ekonomi negara, termasuk pendapatan penduduk. Tempoh Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (1971—1990), Malaysia telah rnengalami pertumbuhan KDNK yang tinggi, iaitu 6.7 peratus setahun, walaupun kenaikannya lebih rendah jika dibandingkan dengan kadar sasaran yang ditetapkan, iaitu 8.0 peratus setahun. Salah satu faktor penting yang menyebabkan kegagalan mencapai sasaran mi ialah kemelesetan yang melanda pada pertengahan dekad 1980-an dan masalah ekonomi negara perindustrian juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia Pada tempoh yang sama, prestasi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi telah dmcapam semasa pelaksanaan Rancangan Malaysia Ketiga (1976—1980) apabila kadar pertumbuhan purata tahunan KDNK telah mencatatkan 8.4 peratus. Pencapaian mi sejajar dengan kemunculan sektor perkilangan sebagam satu sektor yang penting dan kenaikan besar darm segi sumbangan barang perkilangan kepada kegiatan eksport negara. Pada rnasa itu juga didapatm kadar inflasi agak rendah (4.5 peratus) jika dibandingkan dengan kadar inflasi yang dialami semasa Rancangan Malaysia Kedua (197 1—1975) dan semasa Rancangan Malaysia Keempat (1981—1985). Kadar pengangguran pada tempoh Rancangan Malaysia Ketiga sebanyak 5.6 peratus juga merupakan kadar yang agak rendah. Bahkan, pada akhir Rancangan Malaysia Pertama (1966—1970), kadar pengangguran adalah yang tertinggi, iaitu 7.8 peratus. Keadaan mi boleh dikaitkan dengan konflik etnik yang tercetus pada bulan Mei 1969 kerana masalah pengangguran merupakan salah satu isu sosioekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan politik di sesebuah negara, terutamanya di negara membangun. Dalam konteks strategi perindustrian pula, masalah pengangguran ini boleh dilihat dan perspektif strategi herorientasi eksport yang dimulakan pada awal tahun 1970-an. Industri yang dimajukan berbentuk intensif buruh dan yang kurang mementingkan kernahiran. Berdasarkan penyataan diatas jelas bahawa dualisme pembangunan menyumbang kepada masalah. Contohnya dengan pembangunan yang dijalankan sebelum merdeka oleh British telah menyebabkan masalah dualisme antara bandar dan luar bandar serta masalah lain yang berantai. Dengan itu Malaysia telah melakukan pembangunan untuk menyelesaikan masalah ini. Malaysia telah rnengalami proses peralihan struktur sosioekonomi yang implikasinya lebih mendalam melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) selama 20 tahun mulai tahun 1971. Pada tempoh itu, perancangan ekonomi negara ditujukan untuk mencapai keduadua matlamat utama DEB, iaitu membasrni kemiskinan di kalangan semua golongan rakyat tanpa mengira kaum, dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia. Sejajar dengan pelancaran DEB, strategi dan dasar yang dimajukan oleh pemerintah sernuanya menuju ke arah pencapaian kedua-dua matlamat tersebut.Dari segi sektor perkilangan, pencapaian matlamat kedua DEB, iaitu penyusunan semula struktur masyarakat diberikan tumpuan melalui keupayaan sektor ini untuk menambahkan penyertaan kaum bumiputera dan perspektif penyertaan modal dan pertambahan peluang pekerjaan. Oleh itu, pencapaian matlamat pertama DEB ditujukan secara tidak langsung kerana penyerapan buruh yang meningkat dalam sektor perkilangan akan membolehkan kenaikan pendapatan pekerja berkenaan.
Dasar Ekonomi Baru (DEB) dengan objektif serampang dua mata, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat, dilahirkan hasil pengajaran daripada peristiwa berdarah rusuhan kaum pada 13 Mei, 1969. Pengajarannya ialah bagi negara yang penduduknya terdiri dari berbilang kaum, seperti Malaysia, perpaduan masyarakat amat rapuh. Pertikaian dan rusuhan kaum boleh tercetus bila-bila masa sahaja. Kedua-dua ini berkemungkinan besar berlaku apabila masalah kemiskinan dan ketakseimbangan antara kaum dalam penguasaan ekonomi wujud berpanjangan. Fenomena ini boleh melahirkan rasa kurang senang dan iri hati antara kaum dalam masyarakat. Dengan itu, menangani kedua-dua masalah ekonomi tadi amat perlu bagi mengukuhkan semula perpaduan nasional. Inilah yang menjadi asas kepada pembentukan DEB pada tahun 1971, dengan sasaran bahawa pada tahun 1990, masalah kemiskinan dan jurang ketakseimbangan kegiatan dan pemilikan kekayaan ekonomi antara kaum tadi akan dapat ditangani (Malaysia 1971). Akhirnya, akan lahirlah perpaduan nasional, iaitu dalam bentuk perpaduan antara kaum. Dalam konteks ini, DEB bolehlah dijadikan sebagai citra Ekonomi Bangsa bagi Malaysia. Sejak DEB dilaksanakan, dengan strategi yang pelbagai, banyak kemajuan telah dicapai ke arah memenuhi objektifnya, terutama sekali dari segi pengurangan kadar kemiskinan mutlak. Namun, kejayaan tersebut hanya dicapai setelah 38 tahun dasar erkenaan diteruskan merentasi tempoh DEB (1971-1990), Dasar Pembangunan Nasional (1991-2000) dan sekarang dalam separuh pertama tempoh Dasar Wawasan Negara (2001-2020). Tegasnya, matlamat dicapai bukan mengikut tempoh asal yang ditetapkan. Selain matlamat pengurangan kemiskinan, didapati kejayaan mencapai matlamat penyusunan semula masyarakat agak perlahan. Malahan, terdapat kajian yang menunjukkan bahawa agak mustahil untuk mencapai kejayaan sepenuhnya matlamat berkenaan (Thillainathan 1977). Turut membimbangkan tentang matlamat ini ialah sasaran yang telah tercapai tidak pernah kekal stabil. Kejayaan dari segi agihan kekayaan dan guna tenaga antara kaum umpamanya pernah terjejas teruk apabila berlaku kemelesetan ekonomi dunia pada pertengahan tahun 1980-an (Zulkifly 1989). Paling malang, sejak awal tahun 1990-an walaupun ekonomi bertumbuh pesat, dengan bermulanya proses liberalisasi dan globalisasi, pencapaian matlamat DEB berkenaan hampir tersekat. Kejayaan yang pernah dicapai sebelum ini sekali lagi kembali mundur ke belakang apabila ekonomi negara dilanda krisis kewangan pada tahun 1998 (Malaysia 2001). Jurang ketakseimbangan sosioekonomi antara kaum, antara golongan kaya dengan golongan miskin dan antara kawasan bandar dengan kawasan desa, kembali meluas (Malaysia 2006). Jurang ini akan menjadi lebih meluas jika tidak ada tindakan proaktif yang diambil bagi mengurangkan kesan kegawatan ekonomi dunia sekarang ke atas ekonomi Malaysia. Bagaimanapun, fenomena ini menggambarkan bahawa untuk mencapai objektif serampang dua mata DEB, pertumbuhan ekonomi perlu cergas dan mapan seperti yang diandaikan semasa mula DEB digubal dahulu. Hakikat ini juga seolah-olah membenarkan andaian bahawa faktor ekonomi amat penting bagi kejayaan DEB. Fokus perancangan pembangunan ekonomi di Malaysia di peringkat awal sebaik sahaja selepas merdeka 1957 ialah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dua pelan pembangunan lima tahun Malaya (selepas 1965 namanya ditukar kepada Rancangan Malaysia Pertama) dirangka dan dilaksanakan dengan tujuan utama bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Andaiannya ialah apabila ekonomi bertumbuh pesat, peluang pekerjaan akan meningkat dan kemakmuran ekonomi akan tersebar luas dan dapat dinikmati oleh semua penduduk. Dengan ini, tidak perlu usaha khusus untuk mewujudkan peluang pekerjaan bagi mengatasi masalah jika berlakunya pengangguran. Atas alasan yang sama, strategi agihan kekayaan tidak mendapat perhatian pembuat dasar ketika itu. Andaian tadi bagaimanapun tidak menepati kenyataan. Ekonomi Malaysia berjaya bertumbuh cergas di sekitar tahun 1960-an, tetapi kadar pengangguran terus meningkat. Di Semenanjung Malaysia umpamanya, kadar pengangguran meningkat daripada 6.0% (1962) kepada 6.8% (1967/68) (Malaya 1962 dan Malaysia 1970). “Pertumbuhan tanpa pekerjaan” ini berlarutan dalam tempoh Rancangan Malaysia Pertama, 1966-1970. Di akhir tempoh rancangan tersebut, didapati kadar pengangguran di Semenanjung Malaysia meningkat lagi kepada 8.0% (atau 7.3% bagi Malaysia) (Malaysia 1971). Di samping itu, jurang perbezaan pendapatan dalam masyarakat turut melebar. Nisbah Gini bagi Semenanjung Malaysia meningkat daripada 0.41 (1957/58) kepada 0.51 (1970) (Snodgrass 1975; Ishak dan Rogayah 1978). Akibatnya, selepas 13 tahun Merdeka, keseluruhan pola dan susunan agihan ekonomi (baik dari segi pekerjaan mahupun pemilikan kekayaan) masyarakat Malaysia terus kekal seperti dalam sistem dan pengaturan hasil peninggalan penjajah British. Pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi amat ketara sekali. Sektor perdagangan dan industri di kawasan bandar terus dimonopoli oleh kaum Cina. Majoriti kaum Melayu terus kekal dalam kegiatan sektor pertanian di desa dan sebahagian lagi sebagai kakitangan dalam perkhidmatan awam. Sementara itu, pekerja sektor perladangan dan pekerjaan buruh kasar sektor awam majoritinya terdiri dari kaum India (lihat, Malaysia 1971; Zainudin dan Zulkifly 1982). Pengasingan penduduk mengikut kegiatan ekonomi sebegini memang bermanafaat bagi penjajah kerana kesatuan antara kuam tidak akan wujud. Tetapi setelah merdeka, jika hubungan antara kaum tadi tidak rapat dan mesra, maka fenomena ini mudah mengundang kepada perpecahan masyarakat. Rasa kurang senang dan iri hati dalam kalangan masyarakat akan menebal. Apabila berlaku sahaja umpamanya pengangguran yang tinggi dalam kalangan sesuatu kaum dan dalam masa yang sama dirasakan agihan kekayaan yang sepatutunya dinikmati bersama tidak seimbang, maka pasti mudah mencetuskan perpecahan dalam masyarakat. Inilah yang telah dirakamkan dalam peristiwa rusuhan berdarah pada 13 Mei 1969. Peristiwa sama jelas menggambarkan betapa tidak wujudnya keharmonian hubungan masyarakat berbilang bangsa di Malaysia ketika itu. Berikutan itu, DEB dibentuk. Berlatarbelakangkan faktor ekonomi, objektif serampang dua mata menjadi sasarannya. Pertama ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Kedua ialah menyusun semula masyarakat supaya pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi dapat dikurangkan (Malaysia 1971). Sejak itu, bermulalah pembangunan ekonomi Malaysia yang berpandukan kepada strategi pengagihan melalui pertumbuhan ekonomi. Agaknya apabila strategi sebegini dimulakan, maka pengalaman lalu akan dijadikan pengajaran dan panduan bagi mencapai matlamat utama DEB, iaitu perpaduan kaum atau perpaduan nasional. Matlamat utama DEB ialah untuk mewujudkan perpaduan kaum. Walaupun maksud sebenar perpaduan kaum tidak dinyatakan dan perkiraanya juga tidak jelas, namun yang pasti ia diharap dapat dicapai melalui dua langkah pembangunan, iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang takseimbang antara kaum. Tegasnya, apabila keduadua matlamat tadi dicapai, maka masyarakat Malaysia akan hidup dalam aman dan sentosa. Ketika itu, tidak akan berlaku pertikaian dan jauh sekali tindakan rusuhan antara kaum. Hubungan harmoni antara berbilang kaum akan terjalin. Bagaimanapun persoalan yang lebih penting di sini ialah adakah matlamat DEB telah tercapai? Sebelum melihat kepada pencapaiannya, elok terlebih dahulu dinilai persepsi umum masyarakat terhadap kedua-dua matlamat tersebut. Kemiskinan sering dikaitkan dengan golongan penganggur atau bekerja separuh masa, dan mereka yang terlibat dengan kegiatan ekonomi yang rendah produktivitinya. Oleh itu, bagi membasmi masalah kemiskinan tumpuan harus diberikan terhadap usaha meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkat produktiviti untuk golongan tadi. Dengan ini, kegiatan ekonomi mereka menjadi lebih produktif dan berdaya maju. Sekali gus, sumber pendapatan mereka akan meningkat. Salah satu strategi utama ialah melalui peningkatan pelaburan dalam sumber manusia, iaitu pendidikan dan latihan kemahiran. Selain itu, berbagai perkhidmatan sosial perlu disediakan bagi meninggikan taraf hidup golongan yang berpendapatan rendah. Inilah yang dilakukan dalam pelaksanaan strategi pembasmian kemiskinan dan paling penting ia tidak terbatas kepada mana-mana kaum. Oleh itu, objektif dan strategi untuk memenuhi sasaran pembasmian kemiskinan jarang dilihat sebagai “agenda Melayu atau agenda Bumiputera” secara khusus, sebaliknya ia dilihat sebagai agenda ekonomi bangsa Malaysia. Ini berbeza dengan objektif penyusunan semula masyarakat. Oleh sebab ia melibatkan pembaikan keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum, maka usaha penyusuanan semula masyarakat mahu tidak mahu pasti akan melibatkan sesuatu kumpulan kaum tertentu yang tertinggal. Strategi yang disusun bagi mencapai matlamat ini termasuklah memodenkan cara hidup masyarakat luar bandar yang kebetulannya ramai terdiri dari kaum Bumiputera. Malahan terdapat beberapa strategi-strategi kusus bagi kaum ini seperti membuka pusat-pusat pembangunan baru untuk mereka berniaga dan membentuk satu Masyarakat Perdagangan dan Perusahaan Bumiputera (MPPB) di semua jenis dan peringkat pengurusan. Langkah-langkah ini diharap dapat mengurangkan jurang perbezaan antara kaum dari segi gunatenaga dan hakmilik serta pengurusan hartaharta yang produktif dalam ekonomi. Oleh sebab itulah matlamat ini sering dilihat sebagai “agenda Melayu atau agenda Bumiputera”. Ia sering dikritik secara berterusan. Apabila DEB tidak lagi menggambarkan ekonomi bangsa, iaitu dasar yang memperjuangkan untuk semua bangsa, maka timbul keraguan dan kerjasama semua pihak juga menjadi kurang dan akibatnya sasaran matlamat DEB berhubung dengan penyusunan semula masyarakat sukar untuk dicapai. Sejak DEB digubal, banyak kemajuan ke arah memenuhi sasaran ini telah dicapai. Paling ketara ialah dari segi sasaran bagi mengurangkan kadar kemiskinan mutlak. Kadar kemiskinan keseluruhan di Malaysia berkurang daripada 52.4% pada tahun 1970 kepada 16.5% pada tahun 1990. Selepas tempoh DEB, kadarnya terus menurun. Umpamanya pada tahun 1997 (sebelum krisis kewangan melanda) kadarnya menurun kepada 6.1%. Tetapi, ia meningkat semula kepada 7.5% pada tahun 1999 akibat kesan krisis kewangan yang melanda negara-negara di rantau ini, termasuk Malaysia (Malaysia 2001). Kadar tersebut bagaimanapun menurun semula apabila pertumbuhan ekonomi pulih dalam tahun-tahun awal 2000. Kadarnya ialah 5.1% pada tahun 2002. Data bagi tahun 2004 menunjukkan kadarnya meningkat sedikit kepada 5.7% (dan kadar kemiskinan tegar berada di tahap 1.2%), akibat pentakrifan semula dan penggunaan metodologi baru dalam penetuan pendapatan garis kemiskinan (Malaysia 2006). Seimbas lalu, umumnya kadar kemiskinan dan kadar pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan sonsang yang agak rapat. Hubungan ini wujud sejak awal tahun pelaksanaan DEB lagi. Umpamanya, di sekitar tahun 1971-1972, usaha untuk memperbaiki taraf hidup penduduk miskin pernah tergendala disebabkan kelembapan pertumbuhan ekonomi dan kejatuhan harga keluaran pertanian (Malaysia 1973). Implikasi penting di sini ialah untuk mencapai objektif pembasmian kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus cergas. Memang wujud titisan ke bawah faedah daripada pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, ini tidak bererti bahawa dalam usaha membasmi kemiskinan hanya yang perlu ialah pertumbuhan ekonomi yang cergas. Sebaliknya, berasaskan pengalaman dan data terkini, paling pasti harus ada strategi yang melibatkan agihan faedah hasil pertumbuhan ekonomi. Ini kerana walaupun kemiskinan mutlak menurun, namun kemiskinan relatif dalam kalangan kaum Bumiputera kekal tinggi. Jurang kemiskinan dalam kalangan Bumiputera meluas berbanding dengan kaum-kaum lain (Malaysia 2006). Oleh itu, dalam program membasmi kemiskinan Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9), langkah membina upaya di kalangan golongan miskin akan menjadi tumpuan utama dengan menambah baik akses kepada pendidikan dan kemahiran, memupuk nilai positif serta membina keyakinan dan motivasi diri. Tujuannya tidak lain bagi menggalakkan penyertaan golongan berpendapatan rendah secara aktif dalam kegiatan ekonomi yang berdaya maju dan berdaya saing. Di samping itu, bagi menyokong penyertaan golongan miskin dalam arus ekonomi perdana, selain daripada menyediakan infrastuktur yang lebih baik, akses kepada kemudahan pembiayaan akan dipertingkatkan. Dengan ini, diharapkan kadar kemiskinan keseluruhan akan menurun kepada 2.8% dan kemiskinan tegar akan dapat diatasi sepenuhnya menjelang tahun 2010 (Malaysia 2006). Memandangkan kepada keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang, bagaimanapun harapan ini mungkin tergendala untuk sementara. Namun begitu, oleh sebab objektif ini meliputi semua kaum, maka sasaran dan harapan ini tidak mustahil untuk dicapai sepenuhnya sebaik sahaja ekonomi pulih daripada kemelesetan semasa. Selain itu pembangunan untuk membangunkan teknologi juga dilakukan untuk mengatasi masalah dualisme teknologi. Dengan wujudnya pengimportan teknologi moden, persaingan yang kunang adil akan dihadapi oleh pengusaha tempatan yang menceburi bidang yang sama. Syarikat asing yang rnenggunakan teknologi moden benupaya mengeluarkan output yang lebih berkualiti dan pada kos seunit yang lebih nendah. Memandangkan masalah persaingan yang dihadapi oleh syarikat tempatan, kerajaan di kebanyakan negara membangun memberi perlindungan istimewa kepada syarikat tempatan (Lewis 1955, Myrdal 1957). Namun demikian, seperti dihujahkan oleh Schumpeter (1934), persaingan perlu untuk menjamin penggunaan teknik pengeluaran yang bendaya keluaran tinggi oleh syanikat tempatan. Malangnya, di beberapa buah negara membangun, perlindungan itu menyebabkan lenyapnya persaingan kepada keluaran tempatan. Ini merugikan negara, khususnya dalam jangka panjang kerana keadaan mi akan menyebabkan daya saing eksport terbantut. Seperti pengalaman sektor penggantian import yang terpencil danipada sebarang eksport di negara membangun lain, seperti India (Evans 1991), Malaysia juga mempenlihatkan kesan mi (Rajah Rasiah 1992) Sumbangan pernindahan teknologi dan pengurusan yang sepatutnya membeni faedah jangka panjang kepada pembangunan permndustnan tempatan yang masih terhad. Ini disebabkan penekanan dasar kerajaan Malaysia yang lebih berpihak kepada modal asing yang hanya melabur dalam kegiatan yang menguntungkan. Syarikat transnasional sering mengambil kesempatan daripada upah yang rendah di kebanyakan neganá membangun. Oleh sebab keupayaan menyerap teknologi baru terhad dan kerana kekurangan tenaga bunur mahir dan tingkat teknologi yang tinggi, maka perkembangan teknologi di negara terbatas. Gangguan seperti ini juga berláku apabila teknologi kerap berubah dan setiap kali perubahan mi berlaku akan melibatkan kemajuan teknologi yang lebih kompleks. Keadaan mi menyebabkan usaha untuk mempelajari dan seterusnya menguasai teknologi tersebut menjadi lebih rumit. konsep pemindahan teknologi bukan hanya melibatkan pemindahan reruang sesuatu teknologi, tetapi juga perlu mengambil kira ciri-ciri buruh tempatan. Sebenannya konsep pemindahan teknologi yang lengkap harus meliputi aspek pengetahuan teknologi yang lebih luas dan yang dapat disebarkan kepada sektorsektor lain dalam ekonomi negara penerima. Seterusnya, keadaan ini dapat membuka jalan kepada proses pengubahsuaian dan pembangunan teknologi tempatan secara menyeluruh. Malangnya, apa yang berlaku di Malaysia merupakan pemindahan teknologi yang tidak begitu berkesan. Contohnya, sejak program perindustnian dilaksanakan pada hujung tahun 1950-an, pemindahan teknologi kepada syarikat tempatan amat terhad. Ini kerana sebahagian besan pemodal asing, terutamanya syarikat transnasional yang bertapak di sini enggan membenikan kerja subkontrak pengeluaran mereka kepada firma tempatan. Keadaan ini sudah tentu menyebabkan teknologi yang dibawa masuk sukar diserapkan ke dalam industri tempatan. Rantaian subkontrak yang terjalin masih pada peringkat permulaan.Malahan, dalam kegiatan pengeluaran anak syanikat transnasional itu sendini, pilihan penggunaan sesuatu teknologi ditentukan oleh syarikat asing atau pembekalnya, terutama syanikat induk yang beribu pejabat di negara maju. Ini bermakna sebahagian besar kelengkapan jentera, teknik pengeluaran serta kepakaran, dan buruh mahir diimport tenus dan negara maju tanpa mempertimbangkan sumber tempatan. Syarikat transnasional lebih menumpukan kegiatan P&P di negara induk kerana kemahiran teknikal, keupayaan mencipta, kawalan terhadap kecurian, dan kemudahan penyelidikan yang lebih kemas di sana (Vernon 1977). Akibat penekanan yang keterlaluan terhadap modal asing, P&P dalam industni tempatan tidak dapat berkembang dan ini seterusnya akan membantutkan usaha pemindahan teknologi berdasarkan kehendak dan kepenluan tempatan. Keadaan ini melemahkan keupayaan industri tempatan untuk mencapai matlamat pembangunan seperti yang diharapkan. Pada masa yang sama, wujud kuasa oligopoli antara beberapa buah syanikat gergasi milik negara maju dalam beberapa industri. Jurang yang luas antara teknologi negara maju dengan negara membangun melahirkan sifat dualisme (Rajah Rasiah 1989). Dualisme sedernikian kurang sihat, terutama apabila terjalinnya rantaian yang begitu lemah antara syanikat asing dengan syanikat tempatan. Oleh itu, bukan sahaja pnoses pemindahan teknologi terhalang, malahan sekalipun pnoses itu berlaku, faedah yang dinikmati arnat terhad. Masalah mi bertambah rurnit memandangkan pergantungan proses perindustnian negana pada kelengkapan jentera dan bahan yang diimport dan negara perindustnian terutamanya. Mengikut Kajian Pelaburan Swasta oleh Bank Negara Malaysia untuk tahun 1987—1990 yang menyentuh tentang pelaburan semula dalam sektor perkilangan, kandungan import masih sangat tinggi. Danipada jumlah perbelanjaan modal bernilai RM7100 juta yang ditanggung oleh syarikat dalam sampel kajian, 64 peratus danipadanya telah dibelanjakan untuk loji, jentera, dan kelengkapan yang sebahagian besarnya diimport. Selain itu, projek pelaburan baru banyak menggunakan bahan mentah yang diimport. Kajian Bank Negana Malaysia menunjukkan bahawa kandungan import bahan mentah secara puratanya mencatatkan 20 peratus bagi industri berasaskan sumben dan
60 peratus bagi industni bukan benasaskan sumben. Bagi subsekton elektronik dan jentera elektrik, import mencatatkan 70 peratus danpada jumlah kos input (Bank Negara Malaysia 1991: 69). Pada tempoh tersebut, DEB telah menimbulkan berbagai-bagai implikasi terhadap arah aliran pembangunan ekonomi, dan secara khususnya, terhadap corak pertumbuhan sektor perkilangan. Strategi yang dihancarkan untuk rnencapai matlamat DEB telah rnenimbulkan berbagai-bagai kesan danpercanggahan pendapat) Pelaksanaan strategi untuk menambahkan penyertaan ekuiti Melayu/bumiputera dalam syarikat perindustrian telah banyak menimbulkan persoalan. Contohnya, pelaksanaan Akta Penyelarasan Perindustrian mulai tahun 1975, yang bertujuan meningkatkan penyertaan Melayu/bumiputera dalam kegiatan perindustrian, telah menimbulkan beberapa persoalan tentang tujuan pemermntah dan perspektif kepentingan golongan pemodal bukan Melayu/bumiputera. Secara prinsipnya, akta mi telah juga digunakan untuk tujuan menempatkan pekerja bumiputera dalam perusahaan perindustrian. Penubuhan syarikat dalam sektor perkilangan diberikan kelulusan oleh pemenintah dengan syarat tenaga buruh mesti rnencerminkan komposisi penduduk Malaysia. Dari segi pengalaman negara dalam pembangunan sektor perkilangan, jelas kelihatan bahawa proses perindustrian didorong oleh peranan pemenintah: pertama, sebagai penggubal dasar, kedua, menyediakan infrastruktur yang dipenlukan oleh golongan pemodal, dan ketiga, sebagai pendukung utama dalam kegiatan penmndustnian, tenutamanya selepas pehancaran DEB. Benhubung dengan mi Faaland, Parkinson dan Rais (1990: 56—57) berpendapat bahawa :

Mungkin ciri asas terpenting DEB merupakan keteguhan kerajaan untuk menegakkan institusi, menggunakan alat dasar baru, dan mengambih langkah khas untuk menjamin pencapaian objektif negara. Kerajaan diberikan peranan utama bersama-sama sektor swasta demi mencapai strategi keseluruhan pembangunan baru. Kegiatan sektor swasta tanpa kawalan, dipercayai tehah gagal membawa faedah kepada kaum Melayu, baik dan segi pendapatan mahupun guna tenaga.

Berpandukan kenyataan in pemenintah memang memainkan penanan yang lebih positif melalui penubuhan perusahaan awam dan dasar yang mempengaruhi perkembangan sekton swasta. Sebaliknya pula, pihak pemenintah terpaksa mewujudkan kesemmbangan yang akan membolehkan sektor swasta menghasilkan lebihan yang dipenhukan supaya pihak pemenintah dapat menggalakkan kegiatan ekonomi mereka secara langsung. Selain itu , jika diimbas sekali lalu falsafah di sebalik DEB berhubung dengan pemilikan saham, yang jelas ialah tumpuan awal diberikan kepada segelintir individu yang dianggap boleh menjadi pemimpin dalam bidang korporat Bumiputera. Dengan harapan, apabila mereka ini sudah maju, maka golongan mejoriti yang lain akan dibantu. Dengan ini, penyertaan kaum Bumiputera yang lebih ramai dalam pemilikan modal saham syarikat berhad akan meningkat. Malangnya dengan sikap dengki dan tamak, harapan ini sukar untuk direalisasikan. Sebaliknya, apabila berlaku sahaja sesuatu yang tidak diingini seperti kemelesetan ekonomi, pemilikan yang terpusat tadi gagal dipertahankan. Di sinilah pentingnya pertimbangan bagi memastikan lebih ramai individu Bumiputera terlibat tanpa memilih kepentingan walaupun pemilikan bermula secara kecil-kecilan sebagai wadah ekonomi bangsa. Selain itu, harus dijelaskan bahawa pada peringkat awal pelaksanaan DEB, penambahan ekuiti syarikat asing memberi peluang kepada kerajaan untuk meningkatkan penyertaan ekuiti Bumiputera. Tetapi, setiap kali apabila berlaku kemelesetan ekonomi, tumpuan perhatian kerajaan berubah dan usaha lebih difokuskan hanya kepada pertumbuhan ekonomi. Sama seperti pengalaman awal dalam tahun-tahun selepas merdeka, soal agihan tidak lagi menjadi petimbangan utama. Beberapa kelonggaaran terhadap strategi agihan dibenarkan demi mencapai matlamat memulihkan ekonomi daripada kemelesetan. Sekali gus, peranan syarikat asing untuk membantu meningkatkan ekuiti Bumiputera mula luput. Syarikat asing kini dibenarkan memiliki 100.0% ekuiti dan tidak ada lagi syarat yang mewajibkan mereka menjemput penyertaan modal atau syarikat Bumiputera. Dengan ini, peluang Bumiputera menyertai syarikat yang dianggap mengamalkan kaedah pengurusan paling moden dan berteknologi canggih terus tertutup. Selain itu persoalan sehingga kini ialah tentang kaedah penswastaan dilaksanmakan. Seperti yang disebutkan sebelum ini, ia dikatakan lebih mementingkan segelintir individu. Harapan awal ialah apabila telah wujud korperat Bumiputera yang berjaya maka faedahnya akan melimpah kepada Bumiputera lain. Malangnya berasaskan amalan sosial dan politik Melayu, falsafah ini menjadi tidak begitu berkesan bagi tujuan pengagihan faedah kakayaan dalam bidang ekonomi. Perasaan hasrat dengki dan tidak ingin melihat Bumiputera lain maju, menyebabkan pelaksanaan program penswastaan tidak begitu banyak membantu dalam proses penyusunan semula masyarakat. Kemajuan yang telah dicapai sebelumnya turut terjejas hampir keseluruhannya apabila krisis ekonomi melanda negara pada pertengahan tahun 1997, sedangkan jika usaha mewujudkan MPPB berjaya, maka secara selari ia juga akan dapat membantu mengurangi jurang pendapatan antara kaum. Akhirnya sepertimana yang diakui dalam laporan RMK-9, kemajuan yang dicapai dalam aspek ini adalah jauh daripada yang dihasratkan (Malaysia 2006). Keadaan ini menyokong teori dualisme yang dikatakan oleh Meier dan Baldwin, mereka mengkritik struktu sosial dan insitusi serta nilai agama dan moral. Ini ditunjukan dengan sikap Melayu yang mempunyai hasat dengki antara satu sama lain. Ini di sokong dengan kenyataan Francois Perroux pula, ciri insitusi dan sosial , cara pemikiran dan adat resam merupakan faktor utama yang mengakibatkan kemunduran. Kesimpulan Sejak pelancaran DEB pada tahun 1971 hingga kini, usia pelaksanaannya sudah mencecah melebihi 38 tahun. Namun tidak kesemua sasaran matlamat DEB berjaya dicapai sepenuhnya, terutama sekali berkait dengan matlamat penyusunan semula masyarakat. Ini kerana matlamat ini sering dianggap sebagai agenda Melayu atau agenda Bumiputera. Ini di katakan oleh Francois Perroux iaitu, ciri insitusi dan sosial , cara pemikiran dan adat resam merupakan faktor utama yang mengakibatkan kemunduran. Ia berlainan pula menurut Baldwin dan Meire yang menyatakan masyarakat mundur ialah masyarakat tradisional yang tidak berjaya mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya. Kegagalan ini dicerminkan dalam kecekapan buruh yang rendah, faktor pengeluaran yang beku, pengkhususan yang terhad dari segi pengeluaran pekerjaan dan perdagangann, kekurangan usahawan, kejahilan tentang soal ekonomi, kekurangan ciri individualisme dalam kalangan masyarakat dan struktur insitusi , agama serta nilai moral yang kaku. Dalam kes di Malaysia ia lebih di tujukan dan digambarkan pada golongan Melayu. Ini kerana sokongan dan kerjasama kaum lain pasti sukar diperoleh. Tambahan pula dalam tempoh yang begitu panjang, Malaysia sering terperangkap dengan beberapa peristiwa kemelut ekonomi dunia yang turut menjejaskan prestasi ekonomi negara dan beberapa kali kejayaan yang telah dicapai kembali mundur ke belakang. Tidak ketinggalan di sini ialah kemelesetan ekonomi dunia sekarang yang lebih meluas dan dijangka akan mengambil masa yang panjang untuk kembali pulih.

Dalam kegairahan memulihkan semula pertumbuhan ekonomi, strategi yang melibat agihan secara lagnsung jika sekali lagi menjadi mangsa, maka persoalan tentang berapa lama lagikah matlamat DEB akan tercapai sukar diramal, kecuali jika kesempatan sekarang diambil bagi merubah minda keseluruhan masyarakat supaya DEB dilihat sebagai wadah kepada dasar ekonomi bangsa untuk Malaysia. Bagi kaum Bumiputera sendiri di persimpangan inilah pembentukan masyarakat Bumiputera yang mempunyai minda kelas pertama seperti yang terkandung dalam RMK-9 amat bermakna. Selain ilmu pengetahuan dan kemahiran, harus juga dimiliki ialah kecekalan, kegigihan, kepintaran, keberanian bersaing serta nilai moral yang tinggi. Sekiranya kaum Bumiputera menyedari dan bersedia untuk menyahut cabaran ini dan terus berusaha bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan ciri-ciri yang sedemikian sehingga tidak mudah lagi mengalah dan putus asas, maka pasti masyarakat Bumiputera bukan sahaja akan dapat menguasai ekonomi negara malahan turut menguasai ekonomi dunia.

Bibiliografi :

1. Chamhuri Siwar dan Mohd Haflah Piei, 1988.” Dasar dan strategi pembasmian kemiskinan : kumpulan rencana tentang kemiskinan” , Kuala Lumpur , Dewan Bahasa dan Pustaka.

2. Clammer, J, 2000. ”Values and Development in Southeast Asia.”, Subang jaya: Pelanduk Publications.

3. Frank Andre Gunder , 1975 “On capitalist underdevelopment”, Oxford University Press. .
4. Frank, Andre Gunder , 1989. “Sosiologi pembangunan” , Kuala Lumpur , Universiti Kebangsaan Malaysia.

5. Meier, Gerald M, 1957 , “ Economic development : theory, history , policy” , J. Wiley.

6. Rahimah Abdul Aziz(sunt), 1989, “Sosiologi Pembangunan: Sumbangan Andre Gunder Frank”, Bangi, Universiti Kebangsaan Malaysia.

7. Ishak Shari and Rogayah Mat Zain. 1978. Some Aspect of Income Inequality in Paninsular Malaysia, 1957-70, dlm. Oshima, H.T. and T. Mizoguchi (eds.), Income Distribution by Sectors and Overtime in East & Southeast Asian Countries, Manila: CAMS.
8. Ishak Shari & Zulkifly Osman, 1988. Strategi Perindustrian: Kesan terhadap Penyerapan Buruh, Struktur Upah dan Pendapatan di Sektor Perkilangan, dlm. Chamhuri Siwar & Mohd. Haflah Piei, (eds.) Dasar dan Strategi Pembasmian Kemiskinan. Kuala Lumpur: DBP. Malaya, 1962.
9. Osman Rani Hassan, 1986. A Review on Employment and Poverty Eradication Projects in Malaysia: Their Effectiveness and Problems. in Occasional Paper of The Faculty of Economics. Bangi:UKM.

10. Rasiah R. & Zulkifly Osman, 1998. Economic Policy and Employment Growth in Malaysia, in Rasiah R. & Norbert von Hofmann, (eds.) Employment and Development: Experiences of the OECD and Southeast Asian Economies. Singapore: Friedrich Ebert Stiftung.

11. Snodgrass, D.R., 1975. Trends and Patterns in Malaysian Income Distribution, 1957-, in David Lim, (ed.) Readings on Malaysian Economic Development, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

12. Thillainathan, R. 1977. The Twenty-year Plan for Restructuring Employment in Paninsular Malaysia: a quarterly assessment. Kajian Ekonomi Malaysia, Vol. XIV No. 2 : 49-62.

13. Zainudin Salleh & Zulkifly Osman, 1982. The Economic Structure, in E.K.Fisk & Osman Rani. 1982. The Political Economy of Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford Univ Press.

Similar Documents

Premium Essay

Theory

...I. What is a concept? a. A building block of a theory, can be a few of them, b. abstract ideas that cannot be visualized. Such as pain or coping or social support. You can have an idea in your mind of what these are but you cant actually touch any of these. Can you touch social support? You can probably touch a part of your body that may feel some sense of pain but the actual concept itself cannot be touched. c. Tend to be universal which means they apply equally to everything related. d. Concepts tend to be the basic elements of propositions (or statements that result from reason). If you remember geometry they had the proposition they had the “if A equaled B and B equaled C.Does A equal C.” That is the idea of what propositions are and they take concepts and build on them to create these statements to help define whatever we are discussing such as theory, research study. e. Help to integrate unrelated phenomena into a hypothesis which creates research. Critical to have very defined concepts and the concepts needed to be created into hypothesis so that you had something to study. That is critical when we discuss concepts and research i. Phenomenon is any even that can be experiences via senses, it is observable and can be seen. ii. Proposition: closed sentence or statement 1. Like geometry: If A=B and B=C, then A=C 2. Tend to be true or false 3. Content of beliefs and or assertions...

Words: 998 - Pages: 4

Free Essay

Theory

...Theory Charlie Salmon PSY/211 ESSENTIALS OF PSYCHOLOGY May 20, 2011 Alberta Robinson Theory Theory is something I use on a daily basis whether it be at work, at school or at home. Sometimes I even use theory when I am on vacation. At my previous job I used theory on everyday customers. When they come in, most of the time, just judging by their looks and body language I can usually predict on how much they will spend in the store. I do know that judging a person solely on his or her looks is not the proper way of judging, but unfortunately most of the time this is correct. Fortunately, I have had the chance to test out a theory I have while I was on vacation one year. I was on my way to Laughlin to go gamble at the casinos there during my visit to Las Vegas. I was in a hurry to get there because I didn’t want to spend all day driving. So on the way to Laughlin I had gotten pulled over by Highway Patrol for going to fast and unfortunately the officer gave me a speeding ticket. After that, I had the hunch that I was going to lose. And sure enough, I was right. Since then, every time I go to a casino to gamble and I rush to get there, I end up of losing Similarities between my research and that done by psychiatrists are very similar because both my research and a psychiatrist’s research are done by experimenting. I have experimented my theory and deemed it to be true. If I was given another opportunity to go back to my Las Vegas vacation, I would slow down and take my...

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Theories

...Shauna Clack-Davis DQ 1 Theories What is a theory? Theory is defined in the Webster as (an ideal or hypothetical set of facts, principles, or circumstances). In other words, theory is an explanation of how you view reality. When you talk about theory you should be able to clearly show how and why certain events occur. If your theory doesn’t come across in a way that people can understand it then that may just be considered as just a strong opinion. According to the readings in Chapter 2, Theories should not be confused with facts and theories should raise questions it should have your listeners researching the information that you have provided. Behaviorism (grand theory) The theory that I chose was behaviorism. Behaviorism is a grand theory of the human development and studies the observation of behavior. This theory is also a learning theory it explains the laws and the process as to how people learn to behave. According to John Watson, “if psychologists can focus on behavior, they will realize that everything can be learned.” I can apply this theory to several concepts as it relates to my Christian worldview. The first concept is prayer; the very first prayer that is learned is The Lord’s Prayer. Through behavior you learned this either listening to someone recite this prayer or you learned it by reading the bible. The second concept is worship. Worship is first learned and then through maturity you develop your own sense of worship. Worship is learned...

Words: 345 - Pages: 2

Free Essay

Theory

...PSYC 210 Discussion Board 1 Humanism was the most beneficial theory to me at this point in my life, as this is an area that I have been working on in myself. I don’t mean to dismiss other theories, but we glean that which is useful at the time. I can see areas such as being too critical of others and their beliefs or lifestyle, when I don’t know what has gone on in their lives to bring them to the point they are in. We are all still human and that will remain. As I seek acceptance from others, I must learn to give it as well. Grace bestows grace. Or in the words of our Lord, “Love thy neighbor as thy self” (Matthew 22:39 ESV) I am starting to understand that we are all individuals with different perspectives and priorities, but at our very core we are all created in His image. That is the part we must strive to see in others. Letting the shell of this world fade from our view, and focus on God in man. “He must increase, but I must decrease” (John 3:30 ESV) In the textbook, when speaking of Carl Rogers it said “He did not think that everything people do is good but, he believed that people themselves are good, as in “Hate the sin but love the sinner” I think we should apply that to our Christian outlook more often. The other theory that I enjoyed was the cognitive theory. I think this theory applies to my Christian worldview because our world is changing and we have to keep changing as well. I think this theory would help us teach children about being christians as it gives...

Words: 343 - Pages: 2

Free Essay

Accounting Theory

...FORMULATION OF ACCOUNTING THEORY: PURPOSE AND APPROACHES A TERM PAPER (2) ON ADVANCED ACCOUNTING THEORY (ACC 821) PRESENTED BY EKERIA, Victor IKYUME, Chiahemba James OGBOLE, Philip Osemudiamen SUBMITTED TO PROFESSOR A.E. OKOYE DEPARTMENT OF ACCOUNTING COLLEGE OF BUSINESS AND MANAGEMEN SUDIES IGBINEDION UNIVERSITY, OKADA MARCH, 2015 Abstract As tasks of accounting became more difficult and focus shifted to users’ needs, a theory became necessary. Existence of a need for information for decision making (decision usefulness) in face of information asymmetry led to development of means, tools and techniques for satisfying decision making needs (formulation of accounting theories) This paper briefly discusses the purpose/importance for accounting theory and various approaches to the formulation of an accounting theory under two headings, namely: (1) traditional approaches, and (2) new approaches. The paper finally highlights the critiques of the accounting theory approaches Table of Content 1.0.0. Introduction……………………………………………………………………………… 1 2.0.0. Meaning of Accounting Theory………………………………………………………… 2 2.1.0. Needs and Purpose for Accounting Theory…………………………………………….. 3 3.0.0. Early Attempts at Accounting Theory……………………………………………………...3 4.0.0. Approaches to the for Formulation of Accounting Theory……………………………….5 4.1.0. 4.1.0. The Traditional Approaches………………………………………………………..5 4.1.1. Non – Theoretical, Practical, or Pragmatic (Informal) Approaches……...

Words: 4446 - Pages: 18

Free Essay

What Is Theory?

...Running head: WHAT IS THEORY? 1 In a world dominated by practical considerations, there is often a reluctance to dismiss theory. In fact, my experience is that people think that theory gets in the way of practice. However, as Kurt Lewin pointed out (as cited in Morgan, Images of Organization, 1997, p. 376) "there is nothing so practical as a good theory". Morgan (1997) posits that "in any sustained endeavor, we are guided by implicit root images that generate theories of what we are doing" (p. 377). This notion has implications at all levels of management within organizations. Similarly, Champoux (2006) defines theory as "a plausible explanation of a phenomenon" (p. 8). He further asserts that "people often describe theory as abstract, boring, and not associated with the real world" (p. 8). In a similar vain, Senge (1994) suggests that people see theory as having something to do with science; suggesting something cold, analytic, and impersonal. Senge vehemently rejects this notion. He counters, "nothing could be further from the truth. The process whereby scientists generate new theories is full of passion, imagination, and the excitement of seeing something new in the world" (p. 29). Theories have contributed mightily to the collective understanding and knowledge of our society today. These contributions have conspired to heighten our leadership and performance...

Words: 485 - Pages: 2

Free Essay

Attitude Theories

...Attitude Theories Julia Keleher Strayer University Attitude Theories This paper will discuss attitude theories. Attitude theories are attempts to explain the factors that shape individuals’ beliefs feelings and behaviors. Two examples of attitude theories are ego defensive and classical conditioning. These theories are defined and their components are presented. Examples of each are given and the two theories are compared and contrasted. Definitions and Examples Ego defensive theory was first posited by ____ in XXXX. It has been met with broad support and is part of the psychoanalytic school of thought. This theory posits that attitudes are designed to protect individuals’ self esteem (Keleher, 2011). In many instances, attitudes result in the blaming of someone or something other than the self. One example of this theory is a situation of a child who adopts a strong negative feeling towards sports. This strong negative feeling is the result of having been humiliated in physical education class. In order to protect the child’s self esteem and deny the feelings of humiliation, the child avoids all sports. Engaging in sports is associated in the child’s mind with the potential for being humiliated. Classical conditioning theory was first posited by ____ in XXXX. It has been met with broad support and is part of the behaviorist school of thought. This theory posits that attitudes are a function of purposeful exposure to some external stimuli. An external stimuli is anything...

Words: 352 - Pages: 2

Premium Essay

The Strain Theory

...The Strain Theory Professor Jaske CRM 3407 15 February 2016 Thus, the Social Learning Theory appears to be the best theory to explain how people of different cultures and origins are able to co-exist in a ship since the theory gives credibility to the ability of people to live cordially as they learn a particular living environment or system. The Strain Theory does an excellent job of explaining white collar crime, along with the contextual anomie/ strain theory. While examining this theory, it was discovered as the most compelling in our constant battle with white collar and corporate crimes. Ever since the beginning of recorded history man/woman has tried to achieve a better life, but not much has changed in today’s standards, since it can be said it is more now than ever. From television, and radio we see the American dream of home ownership, the ability to fit into the society with the latest gadgets. At the same time trying to further their education has its roots in the American dream of more pay, a better job, and the ability to retire all these things is associated with the American dream of more money. While reading this theory I took a closer look into what fuels the human mind in our society. White collar crime in most cases, according to the Strain Theory and my own beliefs is what fuel the human desire to be successful. Greed has always and always will be a driving force in our society, I see no relief in sight unless we as a society find some way that...

Words: 911 - Pages: 4

Premium Essay

Personality Theory

...objective way of analyzing data to such a subjective topic. This paper will examine theoretical approaches in studying personality, as well as factors that may influence an individual’s personality development. Theoretical Approaches in Studying Personality A theoretical approach on personality means that researchers use the scientific method to collect and analyze data. They use this process to answer questions that are formed by certain behaviors or that other theories have generated (Feist & Feist, 2009). The question is referred to as a hypothesis. The hypothesis must be tested in a way that can be accurately documented, as well as repeated by others. Once data is collected it must be analyzed and categorized, so that it makes sense in relation to the question, or idea, which is being tested. If the data proves the hypothesis, or idea, is true it does not become a theory. A scientific theory must be able to be reproduced by other researchers using the same method. A theory in psychology, such as personality theory, encompasses more than just verifiable scientific data. Because the...

Words: 1126 - Pages: 5

Free Essay

Testing a Theory

...Testing A Theory PSY/201 May 12, 2013 A couple of years ago, I decided to test a theory on myself by trying to lose fight while gaining more muscle mass. I have heard so many different theories on how to lose fat while gaining muscle mass, but I could not find a good routine that gave me the best results. Before I began my research, I had to think critical about what was causing me to gain fat, and why my workout routine was not as effective on myself as it was for others. I began to search for credible sources on the Internet, so that I can have a better understanding of the relationship between nutrition and the human body. Once my understanding on nutrition was clear, I then began to do research on fat burning and strength conditioning. After my research was complete, I began to test these theories on myself. I created a chart that kept track of each exercise, the amount of repetitions completed, weight loss or gain, and body fat percentage. I used this chart to compare my before and after results within 90 days, and the end results were stunning. I could lower my body fat percentage, and gain more muscle mass, which was exactly what I wanted. The type of informal research that was used to test this theory was experimental research. According to the textbook, Psychology and Your Life, it tells us about experimental research, which states, “Investigator produces a change in one variable to observe the effects of that change on other variables” (Ch. 1, pg. 33)...

Words: 464 - Pages: 2

Free Essay

Accessibility Theory

...Accessibility Theory Accessibility Theory is a model of attitude and behavior of relations. In the Accessibility Theory attitudes will predict behavior if they can be activated from memory at a time of decision. In order for this to transpire, the attitude must come spontaneously to mind in a memory. Second, the attitude must influence perceptions of an issue or person serving as a “filter” through which the object is viewed. (Fazio & Roskos –Ewoldsen, 1994 P. 85) Accessibility Theory complements the Reasoned Action Theory and the Theory of Planned Behavior approach because people carefully consider the consequence of behaving in a particular manner and weigh out the pros and cons of situation. When all else fails the decision is based more on spontaneity, channeling a thought or memory. The decisions however can also be based on how accessible attitudes are and how likely objects, good or bad can capture the attention of a person. Research supports these propositions (Krays, 1995) because studies found that individuals who were in touch with favorable attitudes toward a certain topic or product were more inclined to select or choose those with less accessible attitudes. Attitudes play a very important role because they range from strong attitudes to weak attitudes. When a person has a strong attitude toward something most likely the persons mind is made up and set in his or her ways. Vice versa with a weaker attitude which is more susceptible to change....

Words: 1835 - Pages: 8

Free Essay

Accounting Theory

...How would critical theorists assess research based on the Positive Accounting Theory? Accounting researchers tend to accept current accounting systems. Rather than focusing on why accounting systems favour certain classes of society, research is mainly carried out to such things as what accounting methods are most appropriate in certain circumstances, what motivates managers to use one accounting method over another and disclosure. By looking at accounting with a critical perspective is to recognise the way in which people are in control of capital. The Positive Accounting Theory (PAT) and Legitimacy Theory can be analysed critically for their bias approach of a political and economic perspective disregarding those people without wealth. A critical perspective of accounting is a perspective that critically evaluates the role of accounting in society. It does not consider issues such as what accounting methods should be used in which situations and often views accounting as a major contributor to perceived social problems and inequalities (Deegan, 2001). Critical theorists are those that ignore the whole world of accounting, favouring the interests of those people with wealth of power. However, they focus on the problems in and of society, not debate which methods of accounting should be employed. Accounting to Watts & Zimmerman (1990, page 7) Positive Accounting Theory is concerned with explaining accounting practice. It is designed to explain and predict which firms will...

Words: 454 - Pages: 2

Free Essay

The Keyhole Theory

...Okoro’s keyhole theory of conflict assumes that “textual conflicts consist in series of locked doors and actions in the text comprises in attempts to unlock these doors”. Further, this theory of textual conflict recognizes the importance of what Aristotle has called the “depth burden of the past” however, it explains this concept in a slightly different way. The keyhole theory explains that the state of the key hole at the point of opening directly affects the state of the keyhole at the exit door. As explained by mr Fidelis himself, what we see as a comedy is just the manner of actions that sees to the opening of all the doors in a text, by contrast, a tragedy thrives because the hero meets difficulties and is ultimately unable to open the exit door both incidents are as a result of opening the first door with either the right or the wrong key. According to A.N. Akwanya, the theory is ‘a comprehensive statement which means that it must apply in the same way to a vast range of objects’. This can be further explained to mean that a theory must overlook he distinct properties of the individual object. This raises the question : can F.U Okoro’s keyhole theory of conflict qualify as a theory? Again, to what extent can it be able to apply in the same way to a vast range of literary text. A literary text here covers both prose narratives and plays. THE KEYHOLE THEORY AND DRAMA Now, without further ado, I will set about examining the extent of applicability of this theory by using it...

Words: 791 - Pages: 4

Premium Essay

Theory of Life

...Theories of Personality Arica Dekeyser Fanshawe College December 13, 2012 There are many different theories of personality by many different theorists. Although, they state the same idea, there is one theorist that I think has some crazy theories. For instance, Sigmund Freud stated how he feels that there are five stages of development, Oral, Anal, Phallic, Latency, and Genital. I do not agree with his theory on the anal stage because I think it is silly for a child to hold in their feces as a way to control their parents. I also think that holding in feces would not give the child anal pleasure as it would just be uncomfortable. He also stated how he thinks that at a young age girls have penis envy. I know that I can recall not wanting a penis, I was pleased with my lady parts! Freud also stated that children want to have sexual intercourse with the parent of the opposite gender??? Weird. I didn’t know what sex was until I was at least 12 years, maybe even older! I highly doubt I wanted to have sex with my father. My theory of life is that what happens to us at a young age has an effect on us for our entire life. Say, for example, you’re three years old and you watch your mother get dismembered in front of you. I think that would have a strong effect on your life. It would screw you up and you might even become a murderer yourself. I think that it also has the same effect on how you were brought up as well...

Words: 492 - Pages: 2

Free Essay

Business Theory

...Business Theory The foundation of business theory has been, and always will be, a consistently evolving process for as long as the exchange process is around. Since the early stages of mercantilism, in the seventeenth century, business theories began to shape the daily operations of ventures. However, it should be clearly understood that a theory does not provide a definite solution to success. Instead, theories are merely “a set of assumptions, propositions, or accepted facts that attempts to provide a plausible or rational explanation of cause-and-effect relationship among a group of observed phenomenon.” These ‘acceptable facts’ will in turn shape a business’s goals to obtain success within their respective industry. Writer, and business theorist himself, Riad Ajami explains, “Theories of trade have evolved over time, beginning with the emergence of strong nation-states and the organization for systematic exchanges of goods among these nations”. (Ajami, 48) Throughout this document, six business environments (domestic, global, technological, political-legal, sociocultural, and economic) will be explored, in regards to how these environments affect the ongoing evolution of future business theories. Business theorists have changed the way people do business, not only from a domestic standpoint, but on a global level as well. The domestic and global environments are primarily based on demand conditions. ‘Conditions’ of a business theory can in turn be used in a business’s...

Words: 1438 - Pages: 6