Free Essay

Thiet Ke

In: Other Topics

Submitted By dinhvan
Words 2155
Pages 9
Chương 1: Tổng quan
Chương 2: Tính toán , thiết kế
2.1 Các thông số và phương án cho trước
2.2 Lựa chọn sơ đồ nguyên lý của tổng thành
2.3 Phân tích lựa chọn kết cấu một số phần tử cơ bản
2.4 Tính toán, thiết kế các thông số cơ bản của hộp số
a. Xác định khoảng cách giữa các trục: Khoảng các trục (A) được tính sơ bộ : (mm) Trong đó: C: hệ số kinh nghiệm ( đối với ô tô khách C = 17-19 ) => chọn C=17 Memax : momen xoắn lớn nhất của động cơ (N.m) Ta được A = 101 (mm)
b. Mô đun của bánh răng Chọn mô đun của bánh răng theo công thức kinh nghiệm: m = (0,032 – 0,04)A = (3,46 –4,32) (mm) * chọn mô đun pháp tuyến bánh răng nghiêng là * chọn mô đun bánh răng thẳng là m = 4 mm
c.Chọn sơ bộ góc nghiêng của các bánh răng : đối với ô tô khách => chọn = 300
d. Xác định số răng các bánh răng: Cặp bánh răng luôn ăn khớp: Chọn số răng của bánh chủ động theo điều kiện không cắt chân răng: => chọn Tỉ số truyền của cặp bánh răng luôn ăn khớp: Số răng của bánh răng bị động: => chọn =36 (răng) Tỉ số truyền của các cặp bánh răng được gài số: Ta có Với : tỉ số truyền cặp bánh răng được gài * Ta không tính cho tay số 4 vì nó là số truyền thẳng Ta lập được bảng: | | | | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | 2,75 | 1,33 | 0,73 | Với số lùi ta có * Chọn il = 8 => igl = 3,43 Xác định số răng các bánh răng dẫn động gài số ở trục trung gian Số răng các bánh răng trên trục thứ cấp: Ta được bảng: Số | 1 | 2 | 3 | | 15 | 20 | 26 | | 37 | 31 | 25 | Với số lùi ta chọn ; Trên trục phụ ta chọn: ; Xác định lại tỉ số truyền của các cặp bánh răng gài số: Số | 1 | 2 | 3 | | 37 | 31 | 25 | | 15 | 20 | 26 | | 2,466 | 1,550 | 0,961 | Số lùi: Xác định lại tỉ số truyền của hộp số: Số | 1 | 2 | 3 | Lùi | | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | | 2,466 | 1,550 | 0,961 | 3,121 | | 5,920 | 3,720 | 2,307 | 7,492 |
e. Tính chính xác khoảng cách trục A: Ta có : Với cặp bánh răng luôn ăn khớp: (mm) Cặp bánh răng gài số 1: (mm) Cặp bánh răng gài số 2: (mm) Cặp bánh răng gài số 3: Chọn khoảng cách trục chính xác Ac = 103,5 (mm)
f. Dịch chỉnh bánh răng Vì có sự sai khác khoảng cách trục giữa các cặp bánh răng gài số 1, vì vậy ta cần giải quyết sự sai khác lệch bằng sự dịch chỉnh góc các căp bánh răng gài số1 Hệ số thay đổi khoảng cách trục: Với tra bảng Phụ lục 4 tài liệu đồ án môn học thiết kế hộp số chính ô tô- máy kéo ta tìm được hệ số dịch chỉnh tương ứng và góc ăn khớp Hệ số dịch chỉnh tổng cộng: Phân chia hệ số dịch chỉnh tổng cộng cho các bánh răng và : Vì Z1 = 15 < 17 nên hệ số dịch chỉnh của bánh răng và hệ số dich chỉnh của bánh răng để đảm bảo không xảy ra cắt chân răng được xác định: và Kiểm tra ; theo điều kiện các hệ số này đảm bảo không làm nhọn răng: 1 t’’ 0,1143 0,98 1 t’’ 0,1155 1,86 Để đảm bảo truyền lực tốt khi chọn ; cần thỏa mãn điều kiện chiều dày răng ở đỉnh răng không được quá nhỏ : Se1, 2 (0,2 0,3).m Chiều dày răng ở đỉnh:

Để đảm bảo ăn khớp êm dịu thì hệ số trùng khớpphải thỏa mãn điều kiện Với (Với và là góc ăn khớp của bánh răng khi chưa dịch chỉnh và sau dịch chỉnh). =>Hệ số trùng khớp thỏa mãn điều kiện ăn khớp êm dịu Để tránh sự kẹt đầu răng khi ăn khớp thì đường kính vòng đỉnh của bánh răng lớn phải thỏa mãn điều kiện: Dd1’ Dd1max Với => Dd1max = 156,67 (mm) Ta thấy đường kính vòng đỉnh của bánh răng lớn thỏa mãn điều kiện để tránh sự kẹt đầu răng khi ăn khớp : Dd1’ = 155,04 (mm) Dd1max = 156,67 (mm) g. Xác định các thông số cơ bản của bánh răng : Thông số cơ bản của cặp bánh răng trụ răng nghiêng luôn ăn khớp STT | Tên gọi | Kí hiệu | Bánh răng nhỏ/ bánh răng lớn | 1 | Tỉ số truyền | i | | 2 | Mô đun pháp | mn | mn = 3,5 | 3 | Bước pháp tuyến | tn | tn = . mn = 11 | 4 | Góc nghiêng của răng | | = 300 | 5 | Mô đun mặt đầu | ms | | 6 | Bước răng | ts | ts = . ms = 12,696 | 7 | Đường kính vòng chia | d | da = ms. Za = 60,62 (mm) da’ = ms. Za’ = 145,49 (mm) | 8 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dda=da+2.mn = 67,62 (mm) Dda’=da’+2.mn = 152,49 (mm) | 9 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dca=da-2,5.mn=51,87 (mm) Dca’=da’-2,5.mn=136,74 (mm) | 10 | Chiều cao răng | h | h = 2,25. mn = 7,875 (mm) | 11 | Khoảng cách trục | A | A = 103,05 (mm) | 12 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).mn, chọn b = 28 | 13 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 | Cặp bánh răng trụ gài số 1 có dịch chỉnh góc STT | Tên gọi | Kí hiệu | Bánh răng nhỏ/ bánh răng lớn | (1) | (2) | (3) | (4) | 1 | Tỉ số truyền | i | | 2 | Mô đun | m | m = 4,0 | 3 | Bước răng | t | t = . m = 12,56 | 4 | Góc profin | 0 | 0 = 200 | 5 | Bước cơ sở | t0 | t0 = t.cos0 = 11,805 | 6 | Khoảng các trục khi t = 0 | A1 | A = 0,5.m.(Z1+Z1’)=104(mm) | 7 | Khoảng cách trục khi t 0 | Ac | Ac = A.(0+1) = 103,05 (mm) | 8 | Hệ số thay đổi khoảng cách trục | 0 | | 9 | Hệ số dịch chỉnh tương đối | 0 | 0 = - 0,00878 | 10 | Hệ số dịch chỉnh tổng cộng | t | t = - 0,2283 | 11 | Hệ số dịch chỉnh của từng bánh răng | | 1 = - 0,1176 1’= - 0,1107 | 12 | Độ dịch chỉnh ngược | h0 | h0 = t.m-(Ac-A) = 0.0368 | 13 | Đường kính vòng chia | D | d1 = m. Z1 = 60 (mm) d1’ = m. Z1’ = 148 (mm) | 14 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dd1= 66,98 (mm) D’d1 =155,04 (mm) | 15 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dc1 = 49,05 (mm) D’c1= 137,11 (mm) | 16 | Đường kính vòng cơ sở | d0 | d01 = d1.cos0 = 56,38 (mm) d’01 = d1’.cos0 =139,07(mm) | 17 | Đường kính vòng khởi thủy | dk | dK1=d1(0+1)= 59,45 (mm) d’K1=d1’(0+1)= 146,65 (mm) | 18 | Chiều cao răng | h | h = 2,25.m-h0=8,96 (mm) | 19 | Chiều cao đầu răng | hd | hd1=0,5(Dd1-dK1) = 3,76 (mm) h’d=0,5(D’d1-d’K1)=4,19(mm) | 20 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).m, chọn b = 34 | 21 | Chiều dày răng trên vòng chia | S | S1 = 6,59 (mm) S1’ = 6,57 (mm) | 22 | Hệ số trùng khớp | | | 23 | Góc ăn khớp | | = 21,390 | Xác định Dd và Dc theo công thức; Dd1 = d1 + 2m + 21m - 2h0 Dc1 = d1 – 2,5m + 21m Thông số của cặp bánh răng trụ răng nghiêng gài số 2. STT | Tên gọi | Ký hiệu | Bánh răng nhỏ/ bánh răng lớn | 1 | Tỉ số truyền | i | | 2 | Mô đun pháp | mn | mn = 3,5 | 3 | Bước pháp tuyến | tn | tn = . mn = 11 | 4 | Góc nghiêng của răng | | = 300 | 5 | Mô đun mặt đầu | ms | | 6 | Bước mặt đầu | ts | ts = . ms = 12,696 | 7 | Đường kính vòng chia | d | d2 = ms. Z2 = 80,83 (mm) d2’ = ms. Z2’ = 125,28 (mm) | 8 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dd2=d2+2.mn = 87,83 (mm) Dd2’=d2’+2.mn = 132,28 (mm) | 9 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dc2=d2-2,5.mn=73,83 (mm) Dc2’=d2’-2,5.mn=118,28 (mm) | 10 | Chiều cao răng | h | h = 2,25. mn = 7,875 (mm) | 11 | Khoảng cách trục | A | A = 103,05 (mm) | 12 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).mn, chọn b = 28 | 13 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 | Thông số cặp bánh răng trụ răng nghiêng gài số 3 STT | Tên gọi | Kí hiệu | Bánh răng nhỏ/ bánh răng lớn | 1 | Tỉ số truyền | i | | 2 | Mô đun pháp | mn | mn = 3,5 | 3 | Bước pháp tuyến | tn | tn = . mn = 11 | 4 | Góc nghiêng của răng | | = 300 | 5 | Hướng răng | | | 6 | Mô đun mặt đầu | ms | | 7 | Bước mặt đầu | ts | ts = . ms = 12,696 | 8 | Đường kính vòng chia | d | d3 = ms. Z3 = 105,07 (mm) d3’ = ms. Z3’ = 101,03 (mm) | 9 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dd3=d3+2.mn = 112,07 (mm) Dd3’=d3’+2.mn = 108,03 (mm) | 10 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dc3=d3-2,5.mn= 96,32 (mm) Dc3’=d3’-2,5.mn= 92,28 (mm) | 11 | Chiều cao răng | h | h = 2,25. mn = 7,875 (mm) | 12 | Khoảng cách trục | A | A = 103,05 (mm) | 13 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).mn, chọn b = 28 | 14 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 | Thông số của 2 bánh răng trụ răng thẳng trên trục phụ số lùi STT | Tên gọi | Ký hiệu | Bánh răng nhỏ/ bánh răng lớn | 1 | Bước răng | t | t = .m = 12,56 | 2 | Mô đun | m | m = 4 | 3 | Bước cơ sở | t0 | t0 = t.cos0 = 11,80 | 4 | Số răng | Z | Zgl = 16 (răng) | Zl’ =27(răng) | 5 | Đường kính vòng chia | d | dgl = m. Zgl = 64,00 (mm) dl’ = m. Zl’ = 108,00 (mm) | 6 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dgl = dgl+2.m = 72,00 (mm) Ddl’=dl’+2.m = 116,00 (mm) | 7 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dcgl = dgl-2,5.m = 54,00 (mm) Dcl’=dl’-2,5.m = 98,00 (mm) | 8 | Chiều cao răng | h | hgl = hl’= 2,25. m = 9 (mm) | 9 | Chiều cao đầu răng | hd | hgl = h’dl = m = 4 (mm) | 10 | Chiều cao chân răng | hc | hcgl = h’cl = 1,25.m = 5 (mm) | 11 | Chiều dày răng trên đường tròn chia | S | Sgl = Sl’= 0,5.t = 6,28 (mm) | 12 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).m, chọn b = 34 | 13 | Khoảng cách trục | A | A = 103,05 (mm) | 14 | Góc profin | 0 | 0 = 200 | 15 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 | Thông số của bánh răng trụ răng thẳng số lùi trên trục trung gian STT | Tên gọi | Ký hiệu | Thông số bánh răng | 1 | Bước răng | t | t = .m = 12,56 | 2 | Mô đun | m | m = 4 | 3 | Bước cơ sở | t0 | t0 = t.cos0 = 11,80 | 4 | Số răng | Z | Zl = 20 | 5 | Đường kính vòng chia | d | dl = m. Zl = 80,00 (mm) | 6 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dl = dl+2.m = 88,00 (mm) | 7 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dcl = dl-2,5.m = 70,00 (mm) | 8 | Chiều cao răng | h | hl = 2,25. m = 9 (mm) | 9 | Chiều cao đầu răng | hd | hdl = m = 4 (mm) | 10 | Chiều cao chân răng | hc | hcl = 1,25.m = 5 (mm) | 11 | Chiều dày răng trên vòng tròn chia | S | Sl = 0,5.t = 6,28 (mm) | 12 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).m, chọn b = 34 | 13 | Góc profin | 0 | 0 = 200 | 14 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 |

Thông số của bánh răng trụ răng thẳng số lùi trên trục thứ cấp STT | Tên gọi | Ký hiệu | Thông số bánh răng | 1 | Bước răng | t | t = .m = 12,56 | 2 | Mô đun | m | m = 4 | 3 | Bước cơ sở | t0 | t0 = t.cos0 = 11,80 | 4 | Số răng | Z | Zl = 37 | 5 | Đường kính vòng chia | d | dl = m. Zl = 148 (mm) | 6 | Đường kính vòng đỉnh răng | Dd | Dl = dl+2.m = 156 (mm) | 7 | Đường kính vòng chân răng | Dc | Dcl = dl-2,5.m =140 (mm) | 8 | Chiều cao răng | h | hl = 2,25. m = 9 (mm) | 9 | Chiều cao đầu răng | hd | hdl = m = 4 (mm) | 10 | Chiều cao chân răng | hc | hcl = 1,25.m = 5 (mm) | 11 | Chiều dày răng trên vòng tròn chia | S | Sl = 0,5.t = 6,28 (mm) | 12 | Chiều rộng vành răng | b | b=(7,08,6).m, chọn b = 34 | 13 | Góc profin | 0 | 0 = 200 | 14 | Góc ăn khớp | | = 0 = 200 |

Similar Documents

Free Essay

Li Thuyet Thiet Ke to Chuc

...3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp,...

Words: 19374 - Pages: 78

Free Essay

Lí Thuyết Thiết Kế Tổ Chức

...3820016 Fax: 0510 3859703 - Người đại diện pháp luật của Công ty: Ông: Võ Văn Hạn Chức vụ: Giám đốc. - Giấy phép đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 09/9/2010. - Loại hình doanh nghiệp: Công ty là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. II. Cơ sở pháp lý: Tiền thân của Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam là Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ được thành lập vào ngày 25 tháng 4 năm 1978. Sau một thời gian dài hình thành và phát triển, đến năm 2001, được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Xí nghiệp văn phòng phẩm Tam Kỳ đổi tên thành Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam theo Quyết định số 4227/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ngày 03/6/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt đề án và chuyển đổi Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam. Ngày 09/09/2010, Công ty Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Đầu tư & Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam theo giấy phép kinh doanh mã số doanh nghiệp số 4000360377 do Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp III. Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ theo giấy phép kinh doanh được cấp,...

Words: 19374 - Pages: 78

Free Essay

Emperor and the Assassin

...Read the ‘Biography of Ching K’o’ (Jing Ke) and identify one or two incidents that are used/not used in the film, and make an argument as to whether the inclusion/exclusion is desirable, artistically or thematically, (for instance, whether it is a good choice to eliminate the incidents that show the assassin is not a good swordsman). You may also find in the film the incidents that are not in the Biography and comment on the addition in the same aforementioned manner. The movie “Emperor and Assassin” is a movie filmed by the famous director Zhang Yi Mou in the 90s. It portrays  the assassin Jing Ke's attempt to kill Ying Zheng, the emperor of Qin as a humanitarian act. In the movie, after Ying Zheng conquers the state of Zhao, he kills all the children in the fear that they might grow up to take revenge on him. This breaks the heart of his wife, Lady Zhao, who was a citizen of Zhao. Seeing the heartbroken Lady Zhao and all the children’s corpses, Jing Ke, who at first refuses to perform the assassination because of his vow to never kill, decides to accept the mission because he does not want to witness any more premature deaths. Although there is no evidence in history suggesting that Jing Ke accepted the mission for a humanitarian cause, the movie seems to interpret it as if he did. Jing Ke’s assassination fails. The imperial doctor Xua Wu Ju strikes him with a medicine bag and injures him, which gives Ying Zheng the chance to strike back and finish him. As an elite...

Words: 398 - Pages: 2

Free Essay

A Journal for My Literature Class

...Shaquisha Barrow September 26, 2012 Journal #10: The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven Intro to Lit 1. I got very confused when I was searching for the original “Lone Ranger and Tonto” because I saw different versions of it and I wasn’t sure which was which. I did however, find the definition of “Tonto”, which means silly or dumb and “Ke-mo sah-bee which means trusty scout. I believe that the narrator was Tonto in society’s eyes. The narrator couldn’t even go into a certain part of town without people calling the police because he looks “suspicious”, or walk in a store to get a few snacks without people being scared of him. I believe that heaven represents America and the “American dream” which, to me, is to have freedom, happiness, and wealth. The narrator along with the other Native Americans on the reservation, symbolizes Tonto, he trusts his girlfriend (The Lone Ranger), to help him better himself and reach the American dream but instead she, along with help from others, knock him down and stop him from reaching his dream. The woman that he loved was supposed to be there to help him and encourage him but instead they always clashed and argued. The narrator said that they never physically fought, but she always knew what to say to hurt him. Based on my experiences, most of the people we attach ourselves to, know how to hurt us the most. I think that society as a whole was a symbol of the Lone Ranger. The narrator just wanted to live his life like a regular......

Words: 1393 - Pages: 6

Premium Essay

Symbolism In The Lone Ranger And Tonto Fistfight In Heaven

...The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven is a novel written by Sherman Alexie. The novel consists of short stories about Native Americans' lives. Sherman Alexie uses symbolism throughout the novel. In The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven, women--including Victor's mother, the aunt in "The Fun House," and Norma Many Horses--are symbols of strength. In the novel The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven, Victor's mother is one of the women who symbolizes strength. In the chapter "Jimi Hendrix," when Victor's father wrecked his bike, he was in the hospital for two months, and Victor's mother visited him every day until he recovered although she and Victor's father were split up. The narrator, Victor, states that "even though my mother didn't want to be married to him anymore and his wreck didn't change her mind about that, she still came to see him every day" (33). The narrator explained that it wasn't necessary for Victor's mother to go to the hospital every day to visit Victor's father, but that she did it out of the goodness of her heart. When Victor's mother went to visit Victor's father at the hospital, it symbolized that his mother was a strong figure. Although she and Victor's father were split up, she still felt the need to be by his side and to support him through his recovery. Women, like Victor's mother, are symbols of strength in the novel The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven. Another woman who symbolizes strength in The Lone Ranger and......

Words: 704 - Pages: 3

Free Essay

Hum Hain Rahi Pyaar Ke

...Hum Hain Rahi Pyar Ke From Wikipedia, the free encyclopedia Hum Hai Rahi Pyar Ke HumHainRahiPyaarKe.jpg DVD cover Directed by Mahesh Bhatt Produced by Tahir Hussain Screenplay by Aamir Khan Robin Bhatt Story by Robin Bhatt Starring Aamir Khan Juhi Chawla Master Sharokh Kunal Khemu Baby Ashrafa Music by Nadeem-Shravan Cinematography Praveen Bhatt Editing by Sanjay Sankla Distributed by T V Films Release date(s) July 23, 1993 Running time 155 min. Country India Language Hindi Hum Hain Rahi Pyar Ke (Hindi: हम हैं राही प्यार के translation: We Are Travelers on the Path of Love) is a 1993 Bollywood film directed by Mahesh Bhatt, produced by Tahir Hussain and with a musical score by Nadeem-Shravan. It stars Aamir Khan and Juhi Chawla. The film is a remake of the Hollywood film Houseboat (1958), starring Cary Grant and Sophia Loren. The film fetched the Filmfare Best Actress Award for Juhi Chawla, and director Mahesh Bhatt won the 1994 National Film Award - Special Jury Award. The film also won the Filmfare Best Film Award. It was generally alleged during the time that the movie was ghost-directed by Aamir Khan because Mahesh Bhatt did not show up at the sets several times.[1] The film was Super hit at the box office. Contents [hide] 1 Synopsis 2 Cast 3 Songs 4 Awards 5 References 6 External links Synopsis[edit source] Rahul Malhotra (Aamir Khan) is the caretaker of a garment company that has a pending order of two lakh shirts to Mr Bijlani. Rahul...

Words: 1153 - Pages: 5

Free Essay

Cac Phuong Phap Dinh Luong

...Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khoá 2011-2013 Phương pháp nghiên cứu Bài đọc Thiết kế nghiên cứu… - 2nd ed. Ch.9: Các phương pháp định lượng Chương 9 Các phương pháp định lượng Đối với nhiều người viết đề xuất nghiên cứu, trong tất cả các phần được thảo luận cho đến giờ, phần phương pháp là phần cụ thể nhất. Chương này trình bày các bước then chốt trong việc thiết kế một phương pháp định lượng cho một đề xuất nghiên cứu, với tiêu điểm cụ thể là phương pháp điều tra khảo sát và thí nghiệm để tìm hiểu thông tin. Các mô hình này phản ánh các nhận định tri thức khác nhau như đã thảo luận trong chương 1. Ví dụ, nhận định tri thức theo thuyết tất định cho rằng việc xem xét các mối quan hệ giữa các biến là trọng tâm để trả lời các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu thông qua các cuộc điều tra khảo sát và thí nghiệm. Rút gọn thành một tập hợp các biến số nhất định, kiểm soát chặt chẽ thông qua thiết kế hay phân tích thống kê, sẽ giúp mang lại các thước đo hay các quan sát để kiểm định một lý thuyết. Ta sẽ thu được số liệu khách quan từ các quan sát và đo lường thí nghiệm. Giá trị và độ tin cậy của các thước đo thu được bằng các công cụ thu thập dữ liệu, các tiêu chuẩn bổ sung để đưa ra nhận định tri thức, sẽ dẫn đến những lý giải có ý nghĩa về dữ liệu. Khi liên hệ các giả định này và các qui trình thực hiện, thảo luận này sẽ không xử lý các phương pháp nghiên cứu định lượng một cách tường tận. Có một số sách giáo khoa chi tiết và xuất sắc trình bày thông tin...

Words: 12472 - Pages: 50

Free Essay

Sme Business Plan

...có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Cung cấp thông tin tổng quan về môi trường kinh doanh  đánh giá tính thực tiễn của các phần khác của kế hoạch. Nêu rõ: - Ai là người có nhu cầu? - Tại sao có nhu cầu? - Lượng cầu? - Bao nhiêu phần nhu cầu đã được đáp ứng? Yêu cầu Viết sau cùng Tóm tắt từng phần của bản kế hoạch 1 cách ngắn gọn súc tích Người đọc phải nắm được đại ý của bản kế hoạch – đồng thời phải thấy được tính hấp dẫn để đọc tiếp vào phần nội dung - Lịch sử phát triển của công ty - Hiện trạng công ty  Ưu điểm  Nhược điểm - Lập kế hoạch cho tương lai - - - - Mô tả sản phẩm/ Dịch vụ. Ứng dụng: Sử dụng như thế nào? Ai sử dụng? Các vấn đề cạnh tranh? (Về mặt sản phẩm) Lợi ích Tình hình phát triển Ảnh chụp/ Hình vẽ/ Bản giới thiệu sản phẩm, dịch vụ (Đưa vào Phụ lục) Phân tích người mua: Đặc điểm, lí do mua Xác định thị trường:  Thị trường tổng thể (Toàn bộ người mua tiềm năng)  Phân đoạn thị trường  Lựa chọn phân đoạn để thâm nhập  Kiểm soát các vấn đề cần thiết Phân tích cạnh tranh:  Xác định sự cạnh tranh cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ (Đối thủ là ai, ở đâu, lớn hay nhỏ…)  Đánh giá tình hình, bản chất cạnh tranh của thị trường. (Cung thừa/thiếu? Tất cả các doanh nghiệp thành công 4. Chiến lược marketing/ Làm thế nào bán được sản Kế hoạch bán hàng...

Words: 1254 - Pages: 6

Free Essay

Minh Truong

...tác viên cho các vị trí sau: 1, THIẾT KẾ ĐỒNG PHỤC: 05 người. Mô tả công việc: - Thiết kế mẫu áo, huy hiệu, mũ theo yêu cầu và ý tưởng của khách hàng. - Thiết kế banner quảng cáo hàng tháng cho website B2C. Yêu cầu: - Ham học hỏi, nhiệt tình, am hiểu và nắm bắt nhanh xu hướng, sở thích của giới trẻ để định hướng cho khách hàng những mẫu đồng phục lớp mới lạ, đẹp mắt nhất. - Có kỹ năng tốt về thiết kế trên phần mềm Corel, Photoshop; có kiến thức về in lưới. - Khả năng sáng tạo cao, đáp ứng đúng hạn yêu cầu của khách hàng. Mức lương và thời gian làm việc: - Trả lương theo thỏa thuận, có chính sách thưởng theo tháng, quý. - Thời gian làm việc: 8h/ ngày, làm việc freelance, gửi và nhận yêu cầu qua email. 2, NHÂN VIÊN CHẾ BẢN, TÁCH CAN: 03 người. Mô tả công việc: - Tính kích thước mẫu thiết kế để in lên áo. - Chỉnh sửa mẫu thiết kế cho hoàn chỉnh và tách can để đem in lưới. - Chịu trách nhiệm về màu sắc và kích thước hình in áo thành phẩm. Yêu cầu: - Có mắt thẩm mỹ, chịu được áp lực công việc. - Có kĩ năng tốt về thiết kế trên phần mềm Corel, Photoshop; có kiến thức về in lưới. - Làm việc với độ chính xác cao. Mức lương và thời gian làm việc: - Lương cứng, thưởng theo sản phẩm, được hưởng các chế độ về luật lao động. - Làm việc từ 8h- 18h hàng ngày, nghỉ trưa, chủ nhật. Sinh viên có thể làm part-time. 3, CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH: 50 người Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng. - Tư vấn, thống nhất với khách hàng về thiết kế, mẫu vải, mẫu in và ký hợp đồng với......

Words: 448 - Pages: 2

Free Essay

Phan Tich Tai Chinh

...------------------------------------------------- ĐỀ TÀI: ------------------------------------------------- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ------------------------------------------------- TƯ VẤN THIẾT KẾ - THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SAO NAM VIỆT ------------------------------------------------- GVHD : ------------------------------------------------- SINH VIÊN: ------------------------------------------------- LỚP : 10DTC ------------------------------------------------- KHÓA : 10 ------------------------------------------------- TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2012 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- BỘ TÀI CHÍNH ------------------------------------------------- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING ------------------------------------------------- KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- BÁO CÁO ------------------------------------------------- THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP 1 ------------------------------------------------- ĐỀ TÀI: ------------------------------------------------- PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH ------------------------------------------------- TƯ VẤN THIẾT KẾ - THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SAO NAM VIỆT...

Words: 1427 - Pages: 6

Free Essay

Hoangwy

...tham khảo LOGO  Bài giảng dựa chính trên bài giảng “Xây dựng phần mềm hướng đối tượng” - ThS Trần Minh Triết – ĐH KHTN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – TS Phạm Ngọc Nam – ĐH BK HN  Bài giảng “Phân tích và thiết kế hướng đối tượng” – ThS Phạm Nguyễn Cương – ĐH KHTN …. 2 Nội dung Khái Khái Khái Khái niệm niệm niệm niệm về về về về Phần mềm Chất lượng phần mềm Công nghệ phần mềm Quy trình phần mềm LOGO 3 Khái niệm về phần mềm  Ví            dụ: xét một số phần mềm sau Phần mềm quản lý học sinh cấp 3. Phần mềm quản lý thư viện. Phần mềm quản lý nhà sách. Phần mềm quản lý khách sạn. Phần mềm quản lý phòng mạch tư. Phần mềm quản lý sổ tiết kiệm. Phần mềm quản lý giải vô địch bóng đá. Phần mềm quản lý bán vé chuyến bay. Phần mềm quản lý các đại lý. Phần mềm xếp thời khóa biểu … LOGO 4 Khái niệm về phần mềm LOGO  Phần mềm dưới góc nhìn của người sử dụng:  Chương trình thực thi được trên máy tính hoặc các thiết bị chuyên dụng khác, nhằm hỗ trợ cho các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực chuyên ngành thực hiện tốt hơn các thao tác nghiệp vụ của mình 5 Khái niệm về phần mềm  Môi trường triển khai phần mềm  Máy tính: Desktop, Laptop, Tablet PC…  Thiết bị chuyên dụng: LOGO • Thiết bị di động: PDA, Pocket PC, Điện thoại di động… • Các thiết bị chuyên dụng khác: set-top box, router, firewall (phần cứng…)  Hỗ trợ làm tốt hơn các thao tác nghiệp vụ:  Tin học hóa nghiệp vụ hiện đang làm thủ...

Words: 3966 - Pages: 16

Free Essay

Unknown

...http://vietbao.vn/Kinh-te/Triet-ly-IKEA-Cau-chuyen-than-ky-ve-mot-thuong-hieu/20537948/87/ Cách mà IKEA đã trở thành một thương hiệu hàng đầu về bán lẻ đồ gỗ là một câu chuyện thần kỳ. IKEA được đánh giá là một điển cứu thương hiệu được trích dẫn hàng đầu. |[pic] | |Với hàng trăm cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc và Mỹ đang làm ăn rất phát đạt phục | |vụ hơn 410 triệu khách hàng, IKEA thực sự là gã khổng lồ đáng nể nhất trong ngành bán lẻ. | Không phải Walmart, vì dù là đại gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán lẻ nhưng lại chẳng thể thành công tại Brazil, Đức và Nhật. Cũng không phải là Carrefour, gã khổng lồ nữa của Châu Âu không được thành công tại Mỹ. Mà chính ngay tại thời điểm này, với 226 cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc và Mỹ đang làm ăn rất phát đạt phục vụ hơn 410 triệu khách hàng, IKEA mới thực sự là gã khổng lồ đáng nể nhất trong ngành bán lẻ. Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra câu chuyện thế này chưa: Khi Roger Penguino, một chuyên gia máy tính của Apple Computer nghe nói rằng IKEA sẽ tặng một món quà trị giá 4.000 USD bằng hiện vật cho người đầu tiên có mặt tại cửa hàng sắp khai trương tại Atlanta, thế là không có cách nào, Penguino dựng ngay một cái lều ngay trước cửa hàng và chờ đợi. Vài ngày mệt mỏi chờ đợi trôi qua, vào cái ngày mà IKEA khai trương cửa hàng của mình, hơn 2000 fan của IKEA đã tham gia cùng với Penguino. Bầu không khí không khác gì một......

Words: 1862 - Pages: 8

Free Essay

Luan Van

...Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Hà Nội Phạm Tiến Cường Trường Đại học Kinh tế Luận văn ThS ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 60 34 05 Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Hải Năm bảo vệ: 2010 Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực. Khái quát về Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội: quá trình hình thành phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và kết quả sản xuất. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực ở Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường của Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội trong giai đoạn hiện tại và tương lai. Keywords: Quản trị kinh doanh; Nguồn nhân lực; Quản lý nhân sự; Hà Nội Content MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam đang đứng trước các cơ hội về hội nhập kinh tế thế giới. Việc gia nhập vào các tổ chức kinh tế thế giới sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho nước ta, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể giới thiệu và quảng bá sản phẩm của mình tới nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải có hướng đi thích hợp, các doanh nghiệp phải đầu tư thêm kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành. Nhưng điều quan trọng hơn cả đối với các doanh nghiệp hiện nay chính là đầu tư vào nguồn...

Words: 6258 - Pages: 26

Free Essay

Erp-Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp

...ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN I. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 1. Thông tin chung - Tên học phần: HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP - Mã học phần: HTTT4283 - Số tín chỉ: 3 - Học phần: ▪ Bắt buộc: ( ▪ Tự chọn: - Các mã học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu, Nguyên lý kế toán, Quản trị học, Hệ thống thông tin quản lý 2. Mục tiêu của học phần Yêu cầu sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về một hệ thống ERP, những thách thức đối với doanh nghiệp để triển khai thành công ERP. Thông qua đó, sinh viên có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ERP trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh cũng như trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh & đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp. 3. Tóm tắt nội dung học phần Học phần Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tập trung vào những nội dung cơ bản sau: - ERP là gì? Các thành phần cơ bản của ERP? - Các bước để triển khai ERP? - Các doanh nghiệp nên tái cấu trúc các tiến trình kinh doanh như thế nào để phù hợp với hệ thống ERP? - Các thành phần của các module hỗ trợ hoạt động bán hàng và marketing, kế toán & tài chính, Sản xuất và quản lý vật tư, quản trị nhân lực trong hệ thống ERP - Các yếu tố rủi ro trong quản lý các dự án ERP - Các chiến lược được sử dụng để tối thiểu hóa các yếu tố rủi ro trong triển khai ERP - Sự khác nhau giữa các dự án ERP thành công & không thành công - ERP và những thuận lợi của nó trong hoạt động......

Words: 3201 - Pages: 13

Free Essay

Sơ LượC Về CáC Thế Hệ Shinkansen

...CHÚ Ý 1. Tôi không hề sở hữu bài viết này. Tất cả những gì tôi làm là tập hợp những bài viết của tác giả aikoku2027 lại và trình bày dưới dạng file văn bản. Vì vậy nếu ai có nhu cầu lấy thông tin từ bài viết thì yêu cầu trích nguồn đầy đủ. Link wordpress nơi tác giả dùng để đăng bài: http://aikoku2027.wordpress.com/ 2. Đôi nét về tác giả: “Tôi chỉ làm việc trong công ty liên quan tới phần mềm thôi, chứ không phải nhà báo. Công việc nhiều lúc bận rộn nên không thể tập trung viết. Chỉ là tình cờ tham gia vào trang Tinh Tế của VN và có trò chuyện một ít với mọi người, và nhận ra rằng có quá nhiều bạn dựa vào những thông tin sai lệch được dịch lại từ báo nước ngoài rồi tranh luận với nhau. Nên trang blog này chỉ viết những đề tài mà ít khi được viết hay dịch lại cho người Việt tại VN đọc để có thêm 1 số thông tin hữu ích.” – Trích reply của tác giả trong http://aikoku2027.wordpress.com/2013/05/23/thong-bao-tam-ngung/ Minamoto Shizuka MỤC LỤC Phần 1 – Lịch sử tổng quát về Shinkansen 1. Sự ra đời của Shinkansen 2. Phương Tây vào cuộc chạy đua tốc độ 3. Shinkansen có thật sự an toàn không? Phần 2 – Những kỹ thuật quan trọng của đoạn đường ray cho Shinkansen 1. Đoạn đường ray phân nhánh chế tạo đặc biệt khó 2. Hệ thống chống sét tốt nhất thế giới Phần 3 – Các thế hệ Shinkansen của Nhật (được sản xuất từ 1964 đến hiện tại) 1. JR Tokai, JR miền Tây Nhật Bản và JR Kyushu 2. JR miền Đông Nhật Bản Phần 4 – N700 series NOZOMI và E5 series HAYABUSA 1. Đầu tàu 2. Bộ...

Words: 18426 - Pages: 74