Premium Essay

Titas

In: Religion Topics

Submitted By ywtorres9
Words 427
Pages 2
Rujukan
Abdul Samid, M., Balwi, M. and Othman, M. (2006). Rekacipta & Inovasi Dalam Perspektif Kreativiti. Johor Darul Ta'zim: Cetak Ratu Sdn. Bhd., pp.193-194.
Ahmad Jelani Halimi., (1983). Ulangkaji sejarah Islam untuk STPM. Kuala Lumpur: Sarjana.
Anon, (2015). [online] Available at: http://studentsrepo.um.edu.my/359/6/BAB5.pdf [Accessed 24 Oct. 2015].
Asal Usul Orang Melayu, (2013). Agama dan Kepercayaan 0rang Melayu. [online] Available at: https://asalusulorangmelayu.wordpress.com/2013/10/27/agama-dan-kepercayaan-0rang-melayu/ [Accessed 24 Oct. 2015].
Azhar Hj. Mad Aros., (2004). Tamadun Islam dan tamadun Asia (TITAS). Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.
Chung, E. (2015). Land Developer Who Demolished 1,200-Year-Old Candi Agrees To Rebuild It. [online] SAYS.com. Available at: http://says.com/my/news/lembah-bujang-historical-site-candi-temple-destroyed-demolition-kedah [Accessed 24 Oct. 2015].
Dusuki bin Haji Ahmad, (1974). Ikhtisar perkembangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
Harjin, s. (2015). Tamadun Islam Dan Tamadun Asia: 1 - Konsep Tamadun Islam. [online] Ctu551az.blogspot.co.uk. Available at: http://ctu551az.blogspot.co.uk/2009/12/1-konsep-tamadun-islam.html?m=1 [Accessed 24 Oct. 2015].

Harun, S., Harun, S. and profile, V. (2009). KOTA-CITY: WARISAN KOTA & PERBANDARAN MELAYU. [online] Kota-city.blogspot.my. Available at: http://kota-city.blogspot.my/2009/08/warisan-kota-perbandaran-melayu.html [Accessed 24 Oct. 2015].
Ismail Hamid., (1985). Peradaban Melayu dan Islam. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
Mohd. Basri, A. (2015). KBSM Sejarah Tingkatan 1 Buku Teks.
Mumford, L. (1961). The city in history. New York: Harcourt, Brace & World.
Nik Abdul Rahman, N., Ibrahim, M., Ahmad, M. and Sulaiman, R. (2010). KBSM Sejarah Tingkatan 4 Buku Teks.
Osman Bakar., Azizan Haji Baharuddin., and Zaid Ahmad., (2009).

Similar Documents

Free Essay

Titas

...NAMA : ZAWIN NAJJAH BINTI MOHD NAZRIN NO. ID : 62283214031 GROUP: AC60 Kenapa permainan tradisional semakin dilupakan oleh masyarakat pada masa kini? Jawapan: Kerana masyarakat pada masa kini, khususnya golongan remaja tidak dan jarang-jarang didedahkan dengan keistimewaan dan kelebihan permainan tradisional yang pernah mendapat tempat di hati golongan veteran, sehingga menyebabkan mereka gagal mengenali budaya sendiri. Golongan remaja juga telah dipengaruhi oleh pelbagai permainan yang moden dan sofistikated yang lebih relevan dan selari dengan perkembangan kemajuan sains dan teknologi seperti permainan komputer, permainan video, mesin kawalan jauh, dan seumpamanya. Selain itu, terdapat segelintir masyarakat masa kini yang beranggapan permainan tradisional seperti Congkak, Gasing, dan sebagainya sudah ketinggalan zaman dan hanya layak dipamerkan di muzium-muzium sahaja. Jumlah pejuang atau aktivis yang aktif dalam memperjuangkan nasib permainan tradisional juga semakin berkurangan menyebabkan masyarakat pada masa kini semakin melupakan permainan tradisional sebagai hiburan mereka. Tambahan pula, masyarakat moden hari ini khususnya ibubapa lebih mementingkan urusan dunia seperti mengumpul harta kekayaan dan lebih mementingkan kejayaan anak-anak mereka dalam bidang akademik membuatkan mereka menghadapi kekangan masa dalam membuat aktiviti-aktiviti riadah dan kemasyarakatan, sekaligus menyebabkan peluang untuk mereka mengenali dan mencintai permainan tradisional...

Words: 278 - Pages: 2

Premium Essay

Titas

...In 326 BCE, Chandragupta Maurya was just a teenager when Alexander the Great of Macedonia invaded India. Facing stiff resistance all through what is now Pakistan, and hampered by the high Hindu-Kush Mountains, Alexander’s army lost its will to conquer India at the Battle of Jhelum (or Hydaspes River). Although the Macedonians made it through the Khyber Pass and defeated Raja Puru (King Poros) near modern-day Bhera, Pakistan, the fighting was almost too much for Alexander’s troops. Worst of all, Raja Puru’s army included 30 war elephants, who spooked the Macedonian cavalry’s horses (and probably the men, as well). When the victorious Macedonians heard that their next target - the Nanda Empire - could muster 6,000 war elephants, the soldiers revolted. Alexander the Great would not conquer the far side of the Ganges. Although the world’s greatest tactician could not convince his troops to take on the Nanda Empire, five years after Alexander turned away, a 20-year-old Chandragupta Maurya would accomplish that feat, and go on to unite almost all of what is nowIndia. The young Indian emperor would also take on Alexander’s successors - and win. Chandragupta Maurya’s Birth and Ancestry: Chandragupta Maurya was born sometime around 340 BCE, reportedly in Patna, now in the Bihar state of India. Given the vast span of time since his birth, it is unsurprising that scholars are uncertain of many details. For example, some texts claim that both of Chandragupta’s parents were of the Kshatriya...

Words: 7201 - Pages: 29

Free Essay

Titas

...Pendahuluan Tamadun awal dunia terbentuk di lembah sungai seperti Sungai Tigris dan Euphrates, Sungai Nil dan Sungai Indus tetapi hal ini berbeza daripada kemunculan tamadun Islam. Kemunculan tamadun Islam dianggap unik kerana tamadun ini lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontang, iaitu di Hijaz. Justeru, pembentukan tamadun Islam banyak berasaskan pemikiran dan ajaran agama di samping merupakan anugerah Allah kepada umat manusia. Terdapat tiga buah kota di Hijaz, iaitu Makkah, Madinah dan Taif. Terdapat tiga aspek penting dalam Tamadun Islam, iaitu aspek manusia, aspek masyarakat dan aspek sejarah. Ibn Khaldun menjelaskan Tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tamadun Islam terikat dengan beberapa perkara penting yang menjadi asas pembinaan tamadun. Antaranya ialah akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Empat asas ini dikuti dengan asas keadilan, semangat kejiranan, toleransi dan kebebasan beragama sebagai pra-syarat Tamadun Islam. (Mahyudin Hj.Yahya :1998:15). Asas-asas ini menjadikan Tamadun Islam tetap unggul walaupun tidak terbina di atas tapak sejarah awal Islam iaitu di Semenajung Tanah Arab, khususnya di bumi Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Imam Malik berkata, “Ilmu itu adalah agama. Oleh itu, hendaklah kamu perhatikan daripada...

Words: 277 - Pages: 2

Free Essay

Titas

...ABSTRAK Sejarah menunjukkan bahawa sebelum kedatangan globalisasi moden, umat Islam dan masyarakat Asia mempunyai versi dan pemahaman yang tersendiri mengenai globalisasi. Semasa era kegemilangan Islam dan perkembangan globalisasi Islam secara tidak langsung telah banyak memberi manfaat kepada penjajah atau kuasa Barat dengan mendominisasi segala aspek dan kerja-kerja akademik yang dihasilkan oleh ahli-ahli sains Islam dan ulama. Globalisasi moden yang bermula semasa era penjajahan Barat di Timur kini telah tersebar hampir ke segenap pelusuk dunia. Globalisasi atau Dunia Tanpa Sempadan merupakan satu cabaran bentuk baru dimana cetusan globalisasi yang dikatakan bermula daripada Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah seawal kurun ke-15. Walaupun selalu disebut oleh para pemimpin negara dan dibincangkan melalui media massa, tidak ramai yang memahami kesan sebenar globalisasi terhadap kehidupan mereka yang mana umat Islam dan asia hari ini juga terdedah dengan ancaman-ancaman dari segi konteks politik, ekonomi, media, budaya, pemikiran serta nilai-nilai dan etika yang telah lama wujud dalam kehidupan masyarakat Islam dan Asia. Globalisasi moden telah membawa perubahan radikal terhadap masyarakat Islam dan Asia secara-am nya. Bagi masyarakat Islam, globalisasi sama seperti penjajahan semula. Namun, sejauh manakah kesan positif globalisasi yang diperkatakan oleh kuasa Barat dalam membangunkan sesebuah negara dari semua aspek manusiawi mahupun duniawi perlu diperhalusi. Secara...

Words: 272 - Pages: 2

Free Essay

Titas

...dKERAJAAN BANI UMAIYYAH Kerajaan Bani Umaiyyah di Damsyik 1.0 Pengenalan Kerajaan Bani Umaiyah diambil sempena nama Umaiyah bin Abdul Shams bin Abd Manaf yang merupakan tokoh peniaga terkenal pada waktu itu. Kerajaan tersebut diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Suffian dan berikutanya ialah penyerahan oleh Hassan Bin Ali. Penyerahan dilakukan bagi mengelakkan umat Islam berpecah belah. Kerajaan bermula pada 661M hingga 750M 2.0 Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyyah di Damsyik 2.1 Dari segi politik mempunyai 4 aspek utama iaitu Sistem khalifah, Sistem wazarah, Sistem Urus setia dan Sistem hijabah. Kesemua system mempunyai system yang sistematik dan jelas 2.2 Dari segi sosial pula sumbangan yang diberikan ialah di Kota Basrah, yang merupakan pusat pengajaran dan penyebaran ilmu. Contohnya melahirkan ilmuan seperti Khalili bin Ahmad , seorang pakar dalam Bahasa Dab filiogi arab. 2.3 Pembinaan hospital oleh al-Walid bin Abd Malik dan Umar Abdul Aziz menyebabkan taraf kesihatan meningkat di Damsyik 2.4 Mencipta sistem perundangan yang mengenakan hukum berdasarakan itjihad dan berpandukan hadis, ijmak dan al-quran 2.5 Perkembangan Ilmu agama yang melahirkan ramai tokoh- tokoh ilmuan agama 3.0 Faktor-faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyyah di Damsyik 3.1 Penentangan oleh orang luar dan dalam Negara 3.2 Orang Arab islam dikenakan kadar cukai yang tinggi 3.3 Tanggungjawab terhadap rakyat dan islam diabaikan 3.4 Sebilangan orang yang besar menentang pemilihan Khalifah...

Words: 775 - Pages: 4

Free Essay

Titas

...1.Mengapakah islam berhubungkait dengan unsur unsur keagamaan seperti aqidah,syariah dan akhlak? Sila sokong hujah anda dengan contoh dan peristiwa yang sesuai [ 8m] Islam adalah Ad-Din yang diturunkan oleh Allah S.w.T melalui perantaraan nabi Muhammad S.A.W. Islam adalah satu cara hidup yang lengkap merangkumi semua aspek hidup manusia . Pengertian islam dari segi syarak ialah mentauhidkan Allah S.W.T patuh dan tunduk kepada Allah serta berimandengan ajaran yang dibawa oleh para rasul yang diutuskan Allah S.W.T . Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak yang semuanya telah dihuraikan oleh Rasullullah S.A.W semasa hayat baginda dan di ikuti oleh para sahabat serta umat islam. Islam berhubungkait dengan unsur-unsur keagamaan seperti akidah, syariah dan akhlak kerana ianya merupakan asas tamadun islam. Akidah merupakan dasar terpenting dalam islam. Akidah dalam islam merupakan kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai nilai mutlak, tetap dan kukuh dalam jiwa seorang muslim. Asas-asas akidah islam terbahagi kepada enam perkara iaitu Beriman kepada Allah S.W.T, beriman kepada Malaikat, Beriman kepada Kitab-kitab, beriman kepada Rasul-rasul beriman kepada Hari akhirat dan beriman kepada Qadha’ dan Qadar. Akidah islam melahirkan seorang yang yakin kepada Allah Yang Maha Esa dan keyakinan itulah yang menggerakkan seluruh tingkah lakunya percakapannya dan gerak gerinya untuk mencari keredhaan Allah S.W.T. Akidah islam akhirnya melahirkan manusia yang sanggup berjihad...

Words: 905 - Pages: 4

Free Essay

Titas

...Soalan 4 Pada pendapat anda , apakah kebaikan jika anda mempelajari Chou Li Fut? Berdasarkan carta pie di atas menunjukkan analisis soal-selidik yang dibuatkan oleh 30 orang dari pelbagai bidang, kaum dan umur tentang kebaikan jika mempelajari Choi Li Fut. Choy Li Fut ialah sejenis wushu merupakan satu seni bela diri atau sukan yang boleh kita mempelajarkan disiplin dan lebih bertenaga. Selanjutnya,Choy Li Fut juga boleh menjauhi kita daripada penyakit-penyakit kerana ia boleh menyihatkan badan kita. Bruce Lee (Lee Siao Lung), seorang artis seni bela diri yang terkenal di seluruh dunia pernah mengatakan bahawa wushu selain daripada menyihatkan badan ,ia juga boleh mengajar erti hidup yang sebenar dalam kehidupan kita..Choy li Fut yang diperkenalkan oleh Chan Hueng adalah untuk memupukkan ketabahan dan ketekunan diri sendiri and mengalakan semangat patrotik.Kes jenayah dan kes pergaduhan antara kaum semakin meningkat dari semasa ke semasa dalam masyarakat kini adalah disebabkan oleh kekurangan semangat patrotik. Selain daripada itu, Choi Li Fut juga membawa banyak kebaikan apabila kita mempelajari. Pilihan 1: Mencerdaskan minda and mencergaskan badan. Terdapat 28% orang responden tentang Choi Li Fut boleh mencergaska minda dan mencergaskan badan apabila mempelajarikan ia.Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Pendidikan telah mengatakan sukan boleh mencerdaskan minda dan mencergaskan badan.Beliau menggalakkan pelajar-pelajar mengambil...

Words: 845 - Pages: 4

Free Essay

Titas

...Logo untuk sikhism Guru-Guru Agama Sikh Dalam agama sikh, terdapat 10 orang guru yang sangat besar perannya. Guru dikenali sebagai jambatan penghubung antara manusia dengan tuhan dan juga sebagai pelita jalan yang menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya. Setiap guru menyokong dan menambah mesej yang diajar oleh guru sebelumnya. Ini menyebabkan pengasasan agama Sikhisme. Shri Guru Nanak Sahib Ji adalah guru pertama. Beliau adalah pengasas agama sikhisme dan dilahirkan pada tahun 1469 di perkampungan Rai Bhoi di Talwandi, sekarang dikenali sebagai Nankana Sahib di Pakistan (Singh, 2012). Guru kedua adalah Shri Guru Angad Sahib Ji, juga dikenali sebagai Bhai Lahna Ji. Beliau dilahirkan di kampung yang bernama Harike di Daerah Ferozepur, Punjab pada 31 Mac 1504. Guru ketiga pula adalah Shri Guru Amardas Sahib Ji. Beliau dilahirkan di Basarke Gillan, Amritsar pada 5 Mei 1479. Shri Guru Ramdass Sahib Ji adalah guru yang keempat. Beliau dilahirkan di Chuna Mandi, Lahore di Pakistan pada 24 september 1534. Guru kelima pula adalah Shri Guru Arjan Sahib Ji. Beliau adalah anak bongsu bagi Guru Ramdas Sahib dan Mata Bhani Ji. Shri Guru Arjan Sahib Ji dilahirkan di Goindwal Sahib pada 15 april 1563. Shri Guru Hargobind Sahib Ji adalah guru keenam bagi agama sikhisme. Beliau dilahirkan di kampung Guru Ki Wadali, Amritsar pada 19 jun 1595. Shri Guru Hargobind Sahib Ji adalah anak bagi Guru kelima iaitu Guru Arjan...

Words: 836 - Pages: 4

Premium Essay

Titas Gas

...Titas Gas Vertical Analysis of Balance Sheet Particulars Asset Property, plant & equipment, net Capital work-in-progress Long-term bank deposits and others Loan to Gas Transmission Company Ltd Loan to employees Non-current assets Inventories Advances, deposits and prepayments Trade receivables Cash and cash equivalents Other current assets Group current accounts receivables Current assets Total assets 2014 2013 Vertical 2012 10,418,306,765 153,449,432 11.53% 10,911,843,713 0.17% 133,746,418 13.58% 0.17% 36,566,203,900 40.45% 30,021,009,586 37.35% 3,780,000,000 1,691,921,568 52,609,881,664 1,439,186,179 398,970,442 23,199,379,610 9,005,196,111 2,347,515,363 1,389,715,879 37,779,963,585 90,389,845,249 Vertical 2011 Vertical 42,224,011,623 804,921,110 60.47% 33,213,473,911 1.15% 355,806,080 55.50% 0.59% 29,365,523,799 42.05% 20,646,685,483 34.50% 4.18% 2,772,900,000 1.87% 1,315,018,659 58.20% 45,154,518,376 1.59% 1,887,403,161 3.45% 1.64% 1,157,574,988 56.18% 42,224,011,623 2.35% 1,725,930,924 0.00% 1.66% 977,832,025 60.47% 33,213,473,911 2.47% 1,815,003,716 0.00% 1.63% 55.50% 3.03% 0.44% 356,018,001 25.67% 21,771,490,744 9.96% 5,715,123,782 2.60% 2,258,786,080 0.44% 27.09% 7.11% 2.81% 0.40% 241,957,523 20.85% 15,253,503,781 9.34% 7,987,541,741 2.93% 1,237,432,839 0.40% 25.49% 13.35% 2.07% 1.54% 3,228,171,321 4.02% 2...

Words: 2380 - Pages: 10

Premium Essay

Lola Tita

...Some consider Max Weber (pronounced VAA-ber) to be the father of sociology; however, he was also one of the earliest writers in the field of entrepreneurship. Weber viewed entrepreneurs as innovators, independent people whose role as business leaders conveyed a source of formal authority. As Weber discussed, among other attributes, successful entrepreneurs must possess effective leadership skills. For this assignment, you will listen to a podcast of Steve Case, former Chairman and CEO of AOL, discussing his views of entrepreneurs. In another podcast, you’ll hear James Kouzes, co-author of The Leadership Challenge, describe the five (5) basic points that the best leaders use to motivate. In addition, you will read an article written by Peter Drucker entitled, Entrepreneurial Strategies. Drucker has been referred to as the most influential management thinker in the 20th century. Finally, you will read a conference proceeding from the Association of Small Business and Entrepreneurship that describes entrepreneurial leadership dimensions and offers a new definition of entrepreneurial leadership. Former AOL CEO and Chairman, Steve Case, has identified three (3) words 1) People, 2) Passion, and 3) Perseverance as the foundation of successful entrepreneurs. He relies on these three P’s (people, passion, and perseverance) to guide his goals, direction, and decisions. Case states that if you have all three P’s in the right balance, almost anything is possible; if you don’t,...

Words: 466 - Pages: 2

Free Essay

Tita Tovenaar

...Exercise 5 Fill in the correct tense – you can choose from all tenses. All tenses are active voice. ex. | sentence: I (be) a teacher for many years. | answer: have been | code f/pa-pr/av | 1. | Tom has just borrowed the axe; he (chop) wood. | Is chopping, Is going to chop | a/pr/av future | 2. | Lisa’s mother (to change) the baby’s nappies while her husband (to fall) from the stairs. | was changing, fell | a/pa/av f/pa/av | 3. | Ever since his 12th birthday John (to have) a season ticket for Manchester City. | has had | f/pa-pr/av | 4. | The news has just been announced and a reporter (wait) at the door in case the PM wants to make a comment. | is waiting | a/pr/av | 5. | During his lifetime he (continually - search) for a breakthrough in biochemistry. He died in 2005. | had continually been searching | a/rpa-pa/av | 6. | In June 2010 Dutch voters (swing) to the right. | swung | f/pa/av | 7. | The credit crunch (lead) to many bankruptcies in recent years. | has led | f/pa-pr/av | 8. | At the moment banks all over the world (recover) from the crisis. | are recovering | a/pr/av | 9. | The president (want) to make it easier for foreign companies to invest. | wants | f/pr/av | 10. | I only (speak) French when I'm on holiday in France. | speak | f/pr/av | 11. | Modellers (never - throw) away bits and pieces. | never throw | f/pr/av | 12. | While the salesman (talk) to a lady...

Words: 1223 - Pages: 5

Premium Essay

Like Water For Chocolate Selfish Quotes

...novel Pedro shows his love for Tita as he wishes to marry her, but instead of Pedro refusing Mama Elena's offer when she gives Pedro Rosaura's hand in marriage he agrees to marry her. Not only did break Titas heart apart because of the fact she is not allowed to marry, now she has to see her sister in love with the same man that she has loved for years. Tita was not the only person hurt in the book when Pedro married Rosaura, but he also hurt John, Mama Elena, and Rosaura with his actions. Pedro shows selfish and inconsiderate actions with many of the choices he has made in Like Water For Chocolate....

Words: 781 - Pages: 4

Free Essay

Program

...Game…………………………………….………….…………..3:00~3:15 Gift Giving (2) …….…………………………….………………. 3:15~3:30 MERIENDA & RAFFLE…………………………………………3:30~4:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ LOGISTICS: 1. Christmas Tarpaulin…………….………………… Charisma 2. Sound system……………………………………..…. Kean 3. AVP and Music……………………………………….. EJ 4. Games Props & Stage Set-up……………………Kath & Bron Sisters 5. Tent in case it will rain.………………………….. Tito Totie 6. Tables and Chairs…………………………………… Tita Precy 7. Official Photographer…………………………….. Tin-tin ** Collect all Raffle prizes **Check if Games prizes sponsors are all present ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ FOOD ASSIGNMENT: 1. Kare-Kare ……………………………………………… Tita Alice 2. Adobong Baboy………………………………………. Tita Precy 3. Fried /Grilled Chicken….………………………..… Tito Totie 4. Embotido……………………………………………..…. Tita Ester 5. Steamed Tilapia………………………………………. Tita Ana 6. Barbeque Hotdog with Mallows……………… Tita Mercy/...

Words: 832 - Pages: 4

Premium Essay

Like Water For Chocolate Gender Analysis

...achieve his or her goals or live his or her life. In Like Water for Chocolate, Tita De la Garza’s principle struggle steams from the fact that she has little control over her affairs. From the day she was born, her fate was already sealed, and she would be expected to acknowledge tradition. Her life was not hers to live. Her mother Mama Elena dictated everything that she did. Mama Elena De la Garza is a harsh, cruel woman who is far removed from the traditional view of mothers. Instead, Mama Elena is portrayed as an evil mother. An authoritarian, tyrannical, twisted woman, who takes...

Words: 1319 - Pages: 6

Free Essay

Like Water for Chocolate

...start each chapter you’re given a new recipe that will carry you through the chapter with a story to go along with that recipe. The character Tita, was born because of food. “Tita was so sensitive to onions any time they were being chopped she would cry…” and “Once her wailing got so violent that it brought on early labor and Tita was born prematurely on the kitchen table.” Titas mother, Mama Elena was not able to breast feed Tita so Nacha took over for feeding Tita on a diet of teas and thin corn gruels. Growing up Tita has a strong and positive relationship with food and found “the joy of living wrapped around food” this explains how Tita developed a sixth sense about everything concerning food. Tita’s sixth sense allows her emotions go into the food she's preparing, and the food then heavily influences the plot development in the chapter The first episode where Titas sixth sense is shown is at the wedding of Pedro and Rosaura. Tita is so hurt and betrayed by Pedro the man she loves and does not know how he could marry her own sister. But Mama Elena will not let her show these feeling in front of the family so Tita is forced to suppress her emotions. Once Mama Elena leaves the kitchen, Nacha encourages Tita to release her emotions before the wedding. Finally able to express herself, Tita breaks down and cries. After weeping for a while, Tita continues cooking and finds that her tears have made the cake batter soggy. Nacha tastes the cake icing to see if Tita's tears have made...

Words: 527 - Pages: 3