Free Essay

Titlul Meu

In: Other Topics

Submitted By fakezone
Words 1300
Pages 6
Raionul

MINISTERUL EDUCAŢIEI
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENŢIA DE ASIGURARE
A CALITĂŢII

Localitatea
Instituţia de învăţămînt

Numele, prenumele elevului

TESTUL Nr. 1

BIOLOGIA
CICLUL LICEAL
Profil real, sport, tehnologic februarie 2015
Timp alocat: 180 de minute

Rechizite şi materiale permise: pix cu cerneală albastră.
Instrucţiuni pentru candidat:
- Citeşte cu atenţie fiecare item şi efectuează operaţiile solicitate.
- Lucrează independent.

Îţi dorim mult succes!

Scor total acumulat _________


1

Item
Explică în spaţiul rezervat esenţa noţiunilor, aducînd pentru fiecare explicaţie cîte un exemplu corespunzător.
a) Heterozis -

b) Microevoluţia -

2

În coloana I se conţin denumiri ai încrengăturilor de animale, iar în coloana a II-a – caracterizări şi exemple. Înscrie în spaţiul rezervat, potrivit noţiunilor din coloana I, cifrele corespunzătoare din coloana a II-a. Cifrele din coloana II pot fi scrise o singură dată. Coloana I
A. Moluşte: _________________
B. Artropode: _______________

Coloana II
1. corp asimetric;
2. schelet extern chitinos;
3. corpul cu simetrie bilaterală;
4. schelet extern calcaros;
5. arahnidele;
6. gasteropodele;
7. bivalvele.

Scor
L
L
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2
3
4
5
6
7

3

Imaginea alăturată reprezintă schematic
Ciclul vital al plantelor cu flori.
a) Recunoaşte etapele reproducerii.
Pe schemă încercuieşte şi indică prin:
- litera A – gametofitul masculin;
- litera B – gametofitul feminin;
- litera С - sporofitul;
- litera D – organul generativ al plantei.
b) În ciclul vital al Angiospermelor, ce tip de generaţie predomină – gametofitul sau sporofitul ?
_______________________________

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

c) Actualmente, sunt cunoscute peste
250 000 specii de plantele cu flori. Scrie, mai jos, patru adaptări morfofiziologice progresive, ce au apărut la plantele filumului dat şi le-au permis să domine învelişul vegetal al Terrei.

4

Scrie trei asemănări esenţiale şi trei deosebiri relevante între acidul dezoxiribonucleic
(ADN) şi acidul ribonucleic (ARN), notînd în tabel criteriile deosebirilor.
Asemănări:
1.
2.
3.

ADN

Deosebiri:
Criterii:

ARN

5

Citind afirmaţiile de mai jos, încercuieşte litera A, dacă ai apreciat că afirmaţia este corectă şi litera F, dacă afirmaţia este falsă. În cazul în care ai încercuit litera F, scrie în spaţiile rezervate afirmaţia corectă, substituind totodată cuvintele evidenţiate.
a) A F

b) A F Formula ♀AABB x ♂aabb dihibridă. ilustrează legea segregării la încrucişarea

c) A F

6

L
0
1
2
3
4
5
6
7

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

9
10

L
0
1
2
3
4

L
0
1
2
3
4

Ciupercile au peretele celular din celuloză.

d) A F

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

8

Meioza, este tipul dividerii celulelor, care asigură spermatogeneza.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Virusurile sunt forme acelulare ale vieţii.

Schema propusă reprezintă Structura scheletului craniului omului. Completează legenda (a) şi scrie răspunsul la întrebările asociate (b, c).
a) Legenda :
1.
2.
3.
4.
5.
b) În componenţa craniului cerebral al omului matur sunt două perechi de oase pare, însă la nou-născut sunt trei perechi de oase pare. Numărul oaselor impare este identic. Enumeră oasele pare ale craniului cerebral la nou-născut:

c) Descrie specificul unirii oaselor craniului nou-născutului:

7

Pentru întrebările de mai jos, încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Funcţia ARNt în celula eucariotă este….
a) energetică;
b) de rezervă;
c) de protecţie;
2. Biosinteza, la nivel celular, se desfăşoară în…
a) nucleu;
b) citoplasmă;
c) nucleol;

d) de transport.
d) lizozomi.

3. În procesul transcripţiei, nucleotidul ce conţine timină va fi complementar în ARNm nucleotidului ce conţine baza azotată….
a) Adenina;
b) Citozina;
c) Uracil;
d) Guanina.
4. Conform codului genetic, la translaţie, un aminoacid este codat de….
a) un nucleotid;
b) doi nucleotizi;
c) trei nucleotizi; d) patru nucleotizi.
8

Fragmentul unei molecule bicatenare de ADN conţine 480 nucleotide, din care 100 adenilice şi 140 guanidilice. Cîte nucleotide timidilice sunt în componenţa acestui fragment de ADN. Expune, în spaţiul rezervat, un răspuns argumentat. Calculele nu sunt obligatorii.

L
0
1
2

L
0
1
2

9

Cariograma ne permite analiza cariotipului uman.
a) Cercetează schema şi încercuieşte anomalia cromozomială prezentă.
Completează chestionarul. Scrie:
b) setul cromozomial al persoanei, cărei aparţine cariograma dată:________________________
c) sexul persoanei:________________________
Argumentează decizia:_____________________
_______________________________________
d) denumirea patologiei cromozomiale identificate:
_______________________________________

L
0
1
2
3
4
5

L
0
1
2
3
4
5

10

Prin încercuire selectează noţiunea care nu se încadrează în grupul tematic. Pentru fiecare cuvînt selectat, argumentează printr-o frază decizia selectării şi decizia asocierii termenilor biologici.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A
Păsări
Reptilii
Amfibieni
Peşti
A.

B.

C.

B
Căpşună
Trandafir
Grîu
Zmeură

C
Aneuploidia
Autopoliploidia
Duplicaţii
Allopoliploidia

11

Grupează noţiunile în triade, pornind de la următoarea consecutivitate:
Glanda endocrină – maladia - disfuncţia (hipo- sau hiperfuncţia).
Gigantism,diabet zaharat, mixedem, pancreas, tiroida, hipofiza,hipofuncţia, hiperfuncţia.

L
0
1
2
3

L
0
1
2
3

L

L

0

0

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
12

Citeşte informaţia propusă mai jos. Răspunde la întrebările afiliate.
Bogăţia Moldovei
În baza unor investigaţii, solurile Moldovei sunt apreciate ca unele dintre cele mai fertile din lume. Această resursă naturală nu mai pot fi considerată inepuizabilă.
Din cauza activităţii extensive a omului, conţinutul de humus în sol a diminuat de la 6% la 3%. Suprafaţa terenurilor supuse eroziei constituie peste 35% din suprafeţe agricole. S-a mărit şi cota terenurilor afectate de alunecări. Irigarea excesivă, calitatea apei, folosirea pesticidelor - au şi ele efecte nefaste asupra solului. (www. moldova.org)
A. Încercuieşte litera, ce indică factorul ecologic, acţiunea căruia este descrisă în text.
a) abiotic;
b) antropic;

c) biotic;
d) biogen.

B. În text, subliniază cuvintele , care ţi-au sugerat decizia selectării răspunsului la întrebarea A.
C. Noţiunea degradare este utilizată pentru descrierea problemelor ecologice ale solului. Completează, tabelul de mai jos, cu pasajele respective din text.
Calea degradării:
1. Poluarea

Cauza (argumentul din text):

2. Salinizarea
3. Înmlăştinirea
4. Pierderea terenurilor arabile
D. Propune două măsuri, necesare a întreprinde, pentru a nu permite agravarea situaţiei ecologice descrise în text..

13

Rezolvă problema:
Ambii părinţi sunt pistruiaţi, iar tata suferă de hemofilie. Mama este gravidă şi conform ecografiei, se aşteptă un băiat. Care este probabilitatea, că feciorul lor nu va fi nici pistruiat, nici hemofiliс, dacă în familie este o fiică cu tenul fără pistrui şi sănătoasă.
Analizînd arborele genealogic al mamei s-a determinat, că ea este diheterozigotă.
Lipsa pistruilor este un caracter autozomal cu moştenire recesivă.
Hemofilia (necoagularea sîngelui) se moşteneşte recesiv cuplat cu X - cromozom.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14

Medicul de familie a constat la pacient: febră, dureri în piept, tuse. Radiografia (foto 1) şi analiza microbiologică a sputei
(foto 2) au permis diagnosticarea cu pneumonie.
a) Mai jos notează - ce se subînţelege prin pneumonie şi calea de infectare?
b) Numeşte agentul patogen care a provocat pneumonia la pacientul în cauză şi din ce grup de organisme face parte acest patogen ?
c) Scrie trei măsuri de profilaxie a pneumoniei, argumentînd efectele lor benefice asupra organismului.
a) Pneumonia este -

b) Agentul patogen al pneumoniei -

c) Trei măsuri de profilaxie a pneumoniei şi argumentarea respectivă:

1.

2.

3.

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Similar Documents

Free Essay

Avon

...UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale ANALIZA MEDIULUI DE MARKETING LA KFC Student: Bucuresti 2010 SCURT ISTORIC AL FIRMEI KFC ( Kentucky Fried Chicken ) opereaza sub un contract de franciza prin care licenta este acordata companiei US Food Network SA. Primul restaurant a fost deschis in aprilie 1997 pe Blvd. Magheru din Bucuresti. In 2004 KFC deschide al saptelea restaurant al sau, in Constanta, la Tomis Mall, primul in afara capitalei.  In prezent Compania US Food Network SA detine 38 de restaurante KFC, dintre care 17 in Bucuresti si celelalte in Constanta, Timisoara, Oradea, Iasi, Brasov, Ramnicu-Valcea, Ploiesti, Pitesti, Cluj, Bacau, Targu Mures, Suceava, Craiova,Arad, Sibiu si unul in Republica Moldova. Calitatea produselor, modul exceptional de servire si standardele mentinute la un nivel constant ridicat au indreptatit echipele KFC din Romania sa castige numeroase premii europene si mondiale in competitia cu celelalte restaurante KFC din lume pentru Restaurant Excellence. Insa cea mai importanta distinctie este data de cel mai bun scor (100%) obtinut in numeroase randuri de fiecare restaurant, incepind cu anul 2000, an de infiintare a CHAMPS CHECK, un sistem de verificare, de catre echipe de profesionisti, a experientei clientilor in localurile noastre. Aceasta performanta a introdus echipele manageriale din Romania in Champions Club si le-a oferit participarea la galele...

Words: 2493 - Pages: 10

Free Essay

Jelzálog Alapu Hitelek

...Cégbemutató A Bancpost az egyik legnépszerűbb bankok közé tartozik Romániában és vállalati ügyfelei, a kereskedők és magánszemélyek magas pénzügyi helyzete Romániában széles körű innovatív banki és pénzügyi megoldásokat szab a változó igényekhez. A Bancpost 1991-ben alakult, mint univerzális bank. 2002 novemberében vált az első magán bankká a román bankrendszerek között. A Bancpost már több mint 3500 alkalmazottal és egy olyan hálózattal rendelkezik, melynek több mint 286 fiókja van, emellett 15 regionális és üzleti központ. A Bancpost tagja az EFG Eurobank Group-nak, az európai pénzintézet teljes vagyona 85 900 000 000 EUR (március 2010). A csoport több mint 23.000 alkalmazottal rendelkezik és felajánlja a termékeit és szolgáltatásait beleértve a több mint 1600 fiókot és irodákat. Az Eurobank EFG csoport erősíti Görögországot, Bulgáriát, Szerbiát, Romániát, Törökországot, Lengyelországot, Ukrajnát, Egyesült Királyságot, Luxemburgot és Ciprust. Az Eurobank csoport 40 országban van jelen. Követően alapos szerkezetátalakítási folyamatát és végrehajtásának egyedülálló üzleti modelljét az Eurobank EFG csoportnak, ma élvezzük a Bancpost nyújtotta lehetőségeket, előnyöket, ami nélkülözhetetlen a rendkívül versengő környezetben: a termékek és szolgáltatások hatékonyak, ügyfélközpontúak, jól képzett személyzettel rendelkeznek, optimalizált folyamatok és műveletek, valamint a modern számítógépes rendszerekkel kecsegtetnek. Az egész tevékenység célja a......

Words: 22263 - Pages: 90

Free Essay

Aspecte Moderne Ale Marketingului Promovat Prin Internet

...Aspecte moderne ale marketingului promovat prin internet Introducere în marketingul pe internet Odată cu creşterea exponenţială a popularitătii Webului - instrument primordial de utilizare a Internetului - o activitate din ce în ce mai profitabilă a început să fie exploatată de către un număr crescând de companii: publicitatea şi marketingul electronic, instrumente ce oferă posibilităţi enorme la un cost minimal. Cu mai mult de 30 milioane de utilizatori în toată lumea şi o rată de creştere a numărului de utilizatori de 10-15% pe lună, activitatea de marketing pe Internet devine mult mai uşoară decât cea prin metodele clasice. Dacă se ia în consideraţie faptul că o campanie tipic de marketing determină o rată de răspuns de cel puţin 2%, teoretic rezultă un număr de răspunsuri pe Internet de câteva mii, cel puţin. Din ce în ce mai multe întreprinderi - din toate sectoarele economice - încep să realizeze potenţialul enorm al noului mediu de comunicaţie electronică, internetul. Pentru a avea acces la un auditoriu de câteva milioane de "spectatori" - şi potenţiali clienţi - marile reţele de televiziune oferă preţuri de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari pentru spoturi publicitare de 30 de secunde; pentru a atinge o asemenea audienţă, doar giganţi ca IBM, Coca Cola sau Ford îşi puteau permite campanii publicitare de milioane de dolari. Însă prin Internet, orice companie îşi poate asigura o prezenţă neântreruptã, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, pentru......

Words: 30989 - Pages: 124

Free Essay

Beletristica

...Constantin Chiriţă Cavalerii florii de cireş CAPITOLUL I De aproape cincizeci de ani, orologiul cel mare din turnul şcolii supraveghea cu cadranele sale cele patru puncte cardinale; de aproape cincizeci de ani, acele sale enorme indicau fără greşeală ora exactă. Rareori, iarna, în timpul viscolelor, zăpada cotropitoare oprea mersul lor pe cadranul dinspre soare răsare, iar primăvara, hulubii sau ciorile sau alte zburătoare, în zbenguiala lor, grăbeau mersul vreunui minutar. Dar de fiecare dată, moş Timofte Păstrăvanu, paznicul şcolii, care-şi începuse meseria aceasta încă de pe vremea instalării marelui ornic, şi care, aşa cum spuneau elevii din clasele superioare, şi-o va încheia doar o dată cu oprirea definitivă a ceasului, se urca în turn, scutura scripeţii uriaşi şi începea să învârtească o manivelă cât oiştea carului. După ce asculta câteva clipe tic-tacul tunător şi clătina din cap a încuviinţare, moş Timofte scotea de la brâu o cutie rotundă de metal, cândva strălucitoare, o cutie mare cât o farfurie, o proptea pe genunchi şi o pocnea cu pumnul în creştet. Ca la comandă, cutia lepăda un capac pentru a dezveli un cadran de ceas cu aceleaşi disciplinate cifre romane care împodobeau feţele orologiului din turn. Paznicul scruta cu atenţie ora exactă şi potrivea întocmai acele “Gîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul din turn. O dată treaba terminată, închidea cu câteva zdravene lovituri de pumn capacul “Ţîngălăului”, pentru că aşa numea dânsul ceasul de la......

Words: 118431 - Pages: 474

Free Essay

Studii Caz Thr

...1. Raporturile de concurenţă pe piaţă X este un hotel de lux dintr-o capitală est-europeană. La puţină vreme după inaugurare, pentru perioada mai 1998-aprilie 2000, rata ocupării camerelor şi tariful mediu real/Average Daily Rate (în USD) estimate prin buget şi, respectiv, realizate pot fi reprezentate grafic după cum urmează: Figura 1.1 Figura 1.2 Pentru ultimele 7 luni ale perioadei menţionate, graficele următoare arată evoluţia ratei ocupării camerelor, nivelul pe zile din săptămână a ratei ocupării camerelor şi, respectiv, RevPAR pentru o zi (în USD) - vezi manualul. Calculaţi tariful mediu real pentru fiecare din lunile perioadei octombrie 1999-aprilie 2000, precum şi pe total perioadă. Figura 1.3 Figura 1.4 Figura 1.5 Hotelul Y, direct concurent, deja consacrat pe piaţă, a înregistrat următoarele niveluri ale ratei ocupării camerelor şi, respectiv, ale tarifului mediu real (în USD): Figura 1.6 Z este un alt hotel direct concurent, deschis înaintea hotelului X. Graficul următor prezintă distinct, pentru perioadele iunie-septembrie 1998, octombrie 1998-septembrie 1999 şi, respectiv, octombrie 1999-aprilie 2000, pentru cele trei hoteluri, rata calculată ca raport între cota deţinută de camerele ocupate ale fiecărui hotel în total camere ocupate ale celor trei hoteluri şi cota de piaţă a fiecărui hotel faţă de total camere disponibile. Cotele de piaţă ale celor trei hoteluri sunt de 25,67%, 31,77% şi, respectiv, 42,57%. Pentru fiecare......

Words: 32026 - Pages: 129

Free Essay

Max Wener

...MAXWEBER Etica protestantă şi spiritul capitalismului - Traducere de IHOR LEMNIJ Postfaţă de IOAN MIHĂILESCU �HUMANITAS BUCUREŞTI Coperta seriei IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE Citatele în limbile latină şi elină au fost traduse de MARIANA BĂLUŢĂ-SKULTETY Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României WEBER,MAX Etica protestantă şi spiritul capitalismului 1 Max Weber; trad. Thor Lemnij; postf.: Ioan Mihăilescu. - Bucureşti: HLUnanitas, 2003 ISBN 973-50-0390-2 1. Lemnij, Thor (trad.) IL Mihăilescu, Ioan (postf.) 316.323.6 284 MAXWEBER DIE PROTESTANTISCHE ETHIK UND DER GEIST DES KAPITALISMUS Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) Tiibingen 1934 ©HUMANITAS, 2003, pentru prezenta versiune românească EDITURA HUMANITAS Piaţa Presei Libere 1, 013701 Sector 1 Bucureşti-România, Tel. 021/222 85 46, Fax 021/222 36 32 www.humanitas.ro www.librariilehumanitas.ro Comenzi CARTE PRIN POŞTĂ, tel. (021) 223 15 01 • ISBN 973-50-0390-2 INTRODUCERE Cel născut în universul cultural european modem va trata în mod inevitabil şi justificat problemele de istorie universală punîndu-şi întrebarea: ce înlănţuire de factori a dus tocmai pe solul Occidentului şi numai pe acesta la apariţia unor fenomene culturale care totuşi - cel pu­ ţin aşa ne place să ne închipuim- se situează pe o di­ recţie de dezvoltare de însemnătate şi valabilitate univer­ sală? Numai în Occident există "ştiinţă" ajunsă la stadiul pe care îl recunoaştem astăzi drept......

Words: 50231 - Pages: 201

Free Essay

Publicity

...Introducere în publicitate cursuri universitare Dan Petre Mihaela Nicola Introducere în publicitate comunicare.ro Ilustraþia copertei: Cristian Kit Paul, Brandient Toate drepturile asupra acestei ediþii aparþin Editurii Comunicare.ro, 2004 SNSPA, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice „David Ogilvy“ Strada Povernei 6–8, Bucureºti Tel./fax: (021) 313 58 95 E-mail: difuzare@comunicare.ro www.editura.comunicare.ro Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României PETRE, DAN Introducere în publicitate / Dan Petre, Mihaela Nicola. – Bucureºti: Comunicare.ro, 2004 Bibliogr. ISBN 973-711-004-8 I. Nicola, Mihaela 659.1 Cuprins Notã introductivã / 7 Introducere: surse teoretice ºi delimitãri conceptuale / 9 Surse teoretice / 10 Delimitãri conceptuale. Definiþii. Distincþii faþã de domeniile înrudite / 18 Scurt istoric al publicitãþii / 25 Scurt istoric al publicitãþii la nivel internaþional / 25 Scurt istoric al publicitãþii în România / 34 Publicitatea ca proces de comunicare / 41 Funcþiile publicitãþii / 44 Tipuri de publicitate / 47 Rolul publicitãþii în activitatea de marketing / 52 Obiectivele campaniei de publicitate / 55 Canalele media utilizate în publicitate / 56 Agenþia de publicitate / 67 Agenþia de publicitate / 67 Scurt istoric / 68 Agenþia de publicitate modernã / 71 Cercetarea pentru publicitate / 87 Cercetarea exploratorie ºi de dezvoltare a campaniei (developmental research) / 93 Cercetarea confirmatorie de testare (confirmatory......

Words: 106426 - Pages: 426