Turkiye Cumhuriyeti Vatandaslarinin Yabanci Ulkelerdeki Yatirimlarina Uygulanan Transfer Mevzuati

In: Business and Management

Submitted By laurelinduilwen
Words 2634
Pages 11
Amerika Birlesik Devletleri
Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında 03.12.1985 tarihinde imzalanan ve 18.05.1990 tarihinde yururluge konan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanin 4. maddesi uyarinca:
1. Taraflardan herbiri, yatırımlarla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışan serbestçe ve gecikmeksizin gerçekleştirilmesine müsaade edecektir. Bu transferler :
(a) ha¬sılatı;
(b) Madde III çerçevesinde tazminatı;
(c) bir yatırımın anlaşmazlığından doğan öde¬meleri;
(d) kredi anlaşmalarından doğan anapara ve faiz: ödemelerini ve
(e) yatırımın bütününün veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilenleri ihtiva eder.
2. Transferler, transferin yapılacağı para birimi/birimleri üzerinden transfer tarihin¬deki spot muamelelere uygulanan cari kur hesabıyla serbestçe dövize çevrilebilir para ile yapı¬lacaktır.
3. Yukarıdaki 1. ve 2. paragraflardaki hükümlere rağmen, taraflardan her biri,
(a) bu madde uyarınca izin verilen transferlerin, ilgili tarafça gecikmeksizin tamamlanmak ve l ve 2'nci paragraflardaki hakların özüne halel getirmemek kaydı ile, nasıl yapılacağına ilişkin usulleri öngören,
(b) döviz transferlerinin rapor edilmesini gerektiren, (c) temettü veya diğer trans¬ferlerde uygulanan, stopaj gibi gelir vergisi ihdas eden kanun ve kararnameleri muhafaza ede¬bilirler. Ayrıca, taraflardan herbiri, kanunlarını eşitlikle, ayrım gözetmeksizin ve iyi niyetle uygulamak suretiyle, yatırımların alacaklılarının haklarının korunmasını veya mahkeme ka¬rarlarının yerine getirilmesini sağlar.
Paragraf 1'deki "gecikmeksizin" sözcüğünden anlaşılan, transfer-; lerin, normal ticari işlem kuralları çerçevesi içinde mümkün olduğu kadar çabuk tamamlan¬ması ve hiç bir şekilde başvuru tarihinden itibaren iki aydan fazla gecikmemesidir.
Almanya
Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasinda…...

Similar Documents

Turkiye-Cin-Dogu Turkistan

...Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinde Doğu Türkistan Sorunu The Question of Eastern Turkistan in Turkey-People’s Republic of China Relations R. Kutay Karaca* Özet Türkiye’nin Batı uygarlığının bir parçası olduğu fikri akademik, siyasal ve ekonomik çevreler tarafından sıklıkla vurgulanan bir argüman olmuştur. Bu argümanla Türkiye’nin Asya’daki etki alanı göz ardı edilmiştir. 1990’lı yılların başında Batı Türkistan’daki cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmaları, 11 Eylül saldırısı ve Asya’nın sürekli ivme kazanan gelişimi Türkiye’deki çevrelerin de bir nebze olsun Asya’ya yönelmelerine sebep olmuştur. Asya’nın en büyük, geleceğin süper gücü olmaya aday Çin Halk Cumhuriyeti ile olan ilişkiler ise hep ekonomik çerçeve içinde incelenmeye çalışılmış, diğer sorunlar fazla incelenmemiştir. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerde sürekli gündeme getirilen sorunların başında Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerinin durumları yer almaktadır. Anahtar Kelimeler; Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Uygurlar, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti. Abstract The academic, political and economic milieu always emphasize that Turkiye is the part of the Western civilization. Turkiye’s influence on Asia ruled out this idea till the end of the Cold War. The independence of Western Turkistan republics, the September 11 attacks and Asia’s permanent growth affected these environments. On the other hand, most of the studies concerning the regional power in Asia and......

Words: 8856 - Pages: 36

Test

...Mevzuu:              Madde 2 – Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabidir.              Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre harç alınır.              Hakem kararları:              Madde 3 – Hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından verilen  şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınır.              Yabancı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli mecburi olan davalardan da aynı suretle harç alınır. ____________ (1) Bu Kanunda, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümlerine  aykırılık bulunması durumunda, 5302 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı,  söz konusu Kanunun 70 inci maddesi ile hüküm altına alınmıştır. 3904                Yabancı mahkeme ilamları:              Madde 4 – Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.              Bölge idare mahkemeleri ile Danıştay işlemleri:              Madde 5 – (Değişik: 21/1/1982 - 2588/2 md.)              Bölge İdare Mahkemeleri ile Danıştay'da açılacak davalardan (1) sayılı tarife gereğince harç alınır.              Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili......

Words: 24065 - Pages: 97

Textile Turkey

...adetlerin çıkarılması ................................................................................................. 65 4.6. Ürünlerin Termin Tarihlerinin Planlama ve Üretim Departmanınca Belirlenmesi ve Siparişlerin Bedenlere Dağıtılması ......................................................................... 65 4.6.1 .Sezon Açılş ve Kapanış Tarihlerinin Kesin Olarak Belirlenmesi .................. 65 4.6.2 Model Bazında Ürünlerin Termin Tarihlerinin Belirlenmesi ve Ürünlerin .... 66 Mağazaya Ulaşması ................................................................................................. 66 5.UYGULAMA ............................................................................................................... 73 iii 5.1.Uygulanan Yöntem ................................................................................................ 73 6.İNCELEME SONUÇLARI ........................................................................................ 76 6.1.Benetton ................................................................................................................. 76 6.1.1.Benetton Operasyon Çevirimi ......................................................................... 77 6.1.2.Benetton Perakende Sistemi ............................................................................ 78 6.1.3.Yeni Ürün Geliştirme ...................................................................................... 79 6.1.4.Bilgi Ağı Ve Bilişim Sistemleri......

Words: 28190 - Pages: 113

Kırsal Kalkınma

...TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.Ş. KALKINMA TEOR LER VE MODERN KALKINMA BANKACILIĞI UYGULAMALARI Hazırlayanlar Leyla DOLUN (Kd. Uzman) A. Hakan AT K (Kd. Uzman) GA-06-08-09 EKONOM K VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Ekim, 2006 ANKARA ISBN 975-7406-85-6 © Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Leyla DOLUN (Kd. Uzman) A. Hakan AT K (Kd. Uzman) Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü zmir cad. No: 35, Kızılay / ANKARA Tel: (0312) 417 92 00 Fax: (0312) 417 01 47 www.tkb.com.tr Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. matbaasında çoğaltılmıştır. Ç NDEK LER Sf. No S U N U Ş .......................................................................................................................1 G R Ş ..........................................................................................................................2 BÖLÜM 1........................................................................................................................5 1. BÜYÜME - KALKINMA TEOR LER ...........................................................................5 1.1. YAPISAL DEĞ Ş M ESAS ALAN TEOR LER ......................................................5 1.2. DOĞRUSAL BÜYÜME AŞAMALARI MODELLER N ESAS ALAN TEOR LER ....8 1.3. ULUSLARARASI BAĞIMLILIK TEOR LER ........................................................10 1.4. NEO-KLAS K SERBEST P YASA TEOR LER ...................................................10 1.5. ÇSEL ETKENLERE BAĞLI KALKINMA TEOR LER...

Words: 20823 - Pages: 84

Phd Student

...Türkiye doğal gaz piyasası Beklentiler, gelişmeler 2012 Mart 2012 Yazar hakkında Erdinç Özen Serbest Danışman, ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. BOTAŞ’ta 1988 – 2011 yılları arasında çalıştı. 2002 ile 2009 yılları arasında Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, BOTAŞ’ın İletim Şebekesine Üçüncü Taraf Erişimine dair çalışmaları yönetti. Yine bu dönemde doğal gaz sektörü müktesebat uyumuna dair bazı AB projelerinde Kıdemli Proje Yöneticisi olarak yer almıştır. Doğal Gaz sektörüne dair mevzuat, anlaşmalar ve işletmeciliğe ilişkin deneyim sahibidir. İçindekiler Giriş 1. Türkiye’deki düzenleyici çerçeve, pazar durumu ve doğal gaz piyasasında yaşanan gelişmeler 1.1 Düzenleyici çerçeve 1.1.1 Ayrışma 1.1.2 Altyapıya erişim 1.1.3 İthalat/Alım serbestisi 1.1.4 Toptan satış 1.1.5 Tarifeler 1.2 Pazar 1.2.1 Talep 1.2.2 Arz 1.2.3 Arz / Talep projeksiyonu 1.3 Piyasa faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler 1.3.1 İthalat 1.3.2 İhracat 1.3.3 İletim 1.3.4 Depolama 1.3.5 Toptan satış 1.3.6 Dağıtım 8 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 18 19 19 23 24 32 37 43 2. Avrupa Birliği'nde doğal gaz piyasasına ilişkin düzenleyici çerçevede yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası projeleri 2.1 Düzenleyici çerçeve 2.1.1 Üçüncü gaz direktifi, 2009/73/EC 2.1.2 Yönetmelik 715/2009/EC 2.1.3 Yönetmelik 713/2009 2.2 Komşu coğrafyalar ile gaz ticaretine dair ilişkiler 2.3 Türkiye geçişli transit projeler, türkiye’nin enerji terminali olma...

Words: 29726 - Pages: 119

Transfer Prices

...TRANSFER PRICING Overview The essential feature of decentralization in large firms is the creation of responsibility centers (e.g. cost, profit, or investment centers). The performance of these responsibility centers is evaluated on the basis of various accounting numbers, such as standard and actual cost, divisional profit or return on investment. A central role of the management accounting system therefore is to evaluate (i.e. attach a dollar figure to) the transactions between the different responsibility centers. Under the subject cost allocation we studied alternative methods to charge user departments for the services rendered by service departments (frequently cost centers). Transfer prices are used to evaluate the goods and services exchanged between profit centers (divisions) of a decentralized firm. Hence, the transfer price is the price that one division of a company charges another division of the same company for a product transferred between the two divisions. 1. There are no cash flows between the divisions. The transfer price is used only for accounting purposes. 2. The transfer price becomes an expense for the receiving manager and a revenue for the supplying manager. 3. If intra-company transfers are accounted for at prices in excess of cost, appropriate elimination entries have to be made for external reporting purposes. Examples of items to be eliminated for consolidated financial statements include: 4.......

Words: 1287 - Pages: 6

Xcfgh

...LİSANSÜSTÜEĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim öğretimi ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlara başvuru, kabul ve kayıt ile lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlar ile ilgili hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c) Anabilim dalı/anasanat dalı: Üniversiteye bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını, ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yapan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu, e) CAE: Certificate in Advanced English sınavını, f) CPE: Certificate of......

Words: 8893 - Pages: 36

Transfer Price

...Question 5 – Transfer Price Division A, which is part of the ACF Group, manufactures only one type of product, a Bit, which it sells to external customers and also to division C, another member of the group. ACF Group's policy is that divisions have the freedom to set transfer prices and choose their suppliers. The ACF Group uses residual income (RI) to assess divisional performance and each year it sets each division a target RI. The group's cost of capital is 12% a year. Division A Budgeted information for the coming year is as follows. Maximum capacity | 150,000 Bits | External sales | 110,000 Bits | External selling price | $35 per Bit | Variable cost | $22 per Bit | Fixed costs | $1,080,000 | Capital employed | $3,200,000 | Target residual income | $180,000 | Division C Division C has found two other companies willing to supply Bits. X could supply at $28 per Bit, but only for annual orders in excess of 50,000 Bits. Z could supply at $33 per Bit for any quantity ordered. Required: (a) Division C provisionally requests a quotation for 60,000 Bits from division A for the coming year. (i) Calculate the transfer price per Bit that division A should quote in order to meet its annual profit target of $564,000. (5 marks) (ii) Calculate the two prices division A would have to quote to division C, if it became group policy to quote transfer prices based on opportunity costs. (4 marks) (b) Evaluate and......

Words: 828 - Pages: 4

Bankacilik Tarihi

...BANKACILIĞIN TAR HÇES Bankacılık tarihinin incelenmesi, bugün yerleşik kurum ve kurallara uygun olarak kendiliğinden yaptığımız işlemleri daha iyi anlamamızı ve günümüzde uygulanan karmaşık finansal sistemlere hangi aşamalardan geçilerek ulaşıldığını görmemizi sağlayacaktır. Mevduat kabulü ve kredi olarak kabul edebileceğimiz ilk bankacılık işlemlerinin MÖ. 2000 yılında Babil’de başladığı, ilk bankaların tapınaklar, ilk bankacıların da rahipler olduğu söylenir. Banka hukuku tarihçileri, tapınaklar en güvenilir yerler olduklarından pek çok kimsenin değerli eşyalarını, para gibi kullanılan nesnelerini, tapınaklara bıraktıklarını, bunlara Tanrılara sunulan armağanların da eklenmesiyle, rahiplerin ellerinde büyük birikimlerin oluştuğunu söylerler. Oluşan bu birikimlerin rahipler tarafından ihtiyacı olanlara bazı güvenceler karşılığında ödünç verildiği ve daha sonra hediyesi (faizi) ile birlikte geri alındığı belirtilmektedir. Bu faaliyetler tarihçiler tarafından bir çeşit ilkel bankacılık olarak nitelendirilmektedir. Babil’de olduğu gibi, eski Yunan Site Devletlerinde de tapınaklar, kredi ve mevduat kabulünün yanı sıra, kambiyo işlemlerinin yapıldığı yerler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bir paranın diğerine çevrilmesi işlemi tapınaklarda rahipler tarafından yapılmaya başlanmıştır. Kambiyo (Exchange) olarak isimlendirilen bu tür işlemler, siteler arası ticaretin o dönemde gelişmesi sonucu, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü, her sitenin kendine özgü sikkesi, diğer......

Words: 5837 - Pages: 24

Transfer Pricing

...Transfer Pricing Kim: “I ... don’t understand why it would make sense to pay $450/ton for pulp [to buy internally from Northwestern’s U.S. pulp mills] when I can get it for $330/ton from Chile.” Ewing: “I understand your motivation for wanting to source the pulp from Chile, but it is important [to buy inside] for the corporation to act as an integrated team.” Barrett and Slape (2000: 597) Executive summary The quote above is an excerpt from a phone conversation between Bill Ewing, the Vice President of Northwestern Paper Company 1, and Arthur Kim, the Director of Northwestern’s South Korean subsidiary. This conversation rises questions on the advantages and disadvantages of utilizing internal transfer prices. Such as: given that some subsidiaries are located in lower tax jurisdictions, would it not be logical to set lower internal transfer prices to those subsidiaries? Would it not be logical to allow the Korean subsidiary to purchase from outside suppliers given that internal transfer prices are much higher than market prices in Chile? Allowing subsidiaries to outsource externally would lead to the bankruptcy of the US subsidiaries, which would not have enough demand for their products? What are the advantages and disadvantages of a reward system based on the allocation of internal consumption? Is the allocation process “fair” to each subsidiary? Is it “fair” to the company as a whole? Questions and doubts on transfer pricing probably haunt not only Mr. Ewing and the......

Words: 919 - Pages: 4

Transfer Pricing

...3 Effects of Exchange Rates On International Transfer Pricing Decisions Canri Chan (E-mail: canri.chan@miis.edu), Monterey Institute of International Studies Steven P. Landry (E-mail: steve.landry@miis.edu), Monterey Institute of International Studies Terrance Jalbert (E-mail: jalbert@hawaii.edu), University of Hawaii at Hilo Abstract Events leading to the passing of the Sarbanes-Oxley Act have led to increased concern with and scrutiny of potential management manipulation of financial statements. From an agency theory perspective, managers have incentives to manipulate organizational methods and choices in order to produce financial statements that those managers believe will maximize their incentive compensation. Transfer pricing represents one possible choice that managers can manipulate. This paper investigates whether exchange rates affect transfer pricing particularly as it relates to maximizing overall corporate profitability. The effects of taxes and government regulations have been explored in considerable depth in the transfer pricing literature. However, while transfer prices should also be affected by exchange rates in predictable ways, this variable has received comparably little attention in the literature. Inclusion of exchange rates in an analysis of transfer pricing and corporate profitability presents an opportunity to add to the literature. We conducted an experiment to examine how managers set transfer prices. We found that, while individuals were......

Words: 7869 - Pages: 32

Transfer Pricing

...burden. One such strategy is discussed in this paper. Transfer pricing allows the company to price the inter-company transactions. Transfer pricing simplifies the accounting of transactions that take place between affiliated or related entities. Companies have freedom in valuing inter-company transactions. But, if strategically implemented, this strategy allows the company to save taxes and retain large amount of profits. Keywords: Transfer mispricing, tax-havens, Double Irish Dutch Arrangement Transfer Pricing Transfer pricing is the methodology used to set the prices for goods sold or services provided between related entities within an enterprise. Related entities are those which are under control of a single corporation and include branches and companies that are wholly or majority owned ultimately by the parent company. Generally, such a transfer price should be equal to the price which the entity would charge to an independent customer, an arm’s length customer. Such a price is termed as an “arm’s length price” (Transfer Pricing, Wikipedia, 2015). Financial accounting does not differentiate between affiliates and treats the corporate group as a single entity. But the federal income tax law treats affiliates as separate economic actors. This allows multinational companies a free rein to determine where their profits should be taxed, or more likely, not taxed (Sheppard, Lee 2010). Transfer Mispricing Transfer prices that deviate from the arm’s length price......

Words: 3264 - Pages: 14

Transfer Pricing

...SOAL LATIHAN TRANSFER PRICING SOAL 1: PT PARAHYANGAN INDUSTRYmemilikibeberapadivisiusahanyadansalahsatunyaadalahdivisiA yang khususmemproduksiproduk spare part denganmerk ‘PLAZO’ yang selamainidijualkepasareksternal. Padaawaltahun 2008, PT PARAHYANGAN INDUSTRY membentuk 1 divisibarulagiyaitudivisi F untukmemproduksiproduk ‘METAZO’, danuntukmenghasilkanproduk METAZO inijugadiperlukan spare part seperti yang dihasilkanolehdivisi A. Divisi F jugamendapatkanpenawarandaripihakluaruntukmembeliproduk spare part tsb yang samaseperti yang dihasilkanolehdivisi A. Di bawahinibeberapa data produksidan data lainnyadaridivisiA, sbb: * Kapasitasproduksi normal setahununtukproduk PLAZO adalah 250.000 unit, dansampaisaatinidivisi A barudapatmenggunakankapasitasproduksinyasebesar 75% darikapasitas yang ada, danseluruhproduk yang diproduksidapatterjualkepasareksternaldenganharga per unit Rp. 31.000. * Biayaproduksiuntukmembuat spare part PLAZO adalahsbb: * BahanlangsungRp. 1.350.000.000. * UpahlangsungRp. 768.750.000.000. * Variable conversion cost Rp.1.425.000.000. * Manufacturing Overhead cost Rp. 1.856.250.000. * Biaya Variable SGA per unit Rp. 3.200, dari jumlah mana sebanyak 30% dapat dihindarkan apabila terjadi internal sales antar divisi. * Biaya Fixed SGA per tahun sebesar Rp. 824.031.250, dimana 35% merupakan sunk cost. Divisi F bisa membeliprodukspare part tsb dari supplier luardenganhargaRp. 28.500/unit. Pertanyaan : a) Hitunglah di antara......

Words: 2110 - Pages: 9

Transfer

...consideration: | University minimum required cumulative average for consideration: | Notes: Transfer credits upto 1 year | | | | | Bachelor of Commerce | 75% | 70% | In addition, applicants must present 4U English and Advanced Functions for all majors, plus one additional 4U math (or equivalent) when applying to Accounting, Food and Agricultural Business, Human Resources Management, Management Economics and Finance, Marketing Management and Real Estate and Housing majors. | TRANSFER CREDITS University of Guelph- BCom Brock University- BAcc,BBA Entry Credential | Minimum Admission Average * | Transfer credits awarded ** | Notes | 2-year diploma | B- | 3.0-5.0 Credits | Honours degrees are comprised of 20.0 credits, three-year pass degrees are 15.0 credits | University of Waterloo- Bachelors in accounting and Finance Management If you’re applying from college, you can receive transfer credit for up to 50% of the courses needed for your Waterloo degree. To earn a Waterloo degree, you’ll need to complete at least 50% of your Waterloo degree requirements while registered in your new academic program. You must meet all requirements of your Waterloo academic plan in order to graduate, regardless of the number of transfer credits that you receive. * If you are admitted into an honours or 4-year general program, you can receive up to 10 units of transfer credit (the equivalent of 2 years of study). Accounting and Financial......

Words: 303 - Pages: 2

2001 Turkiye Krizi

...2001 TÜRKİYE FİNANSAL KRİZİ GRUP VONİSİME EMBA 545- Finansal Yönetimin Temelleri 26.03.2016 Nilay Sır, Volkan Iravul, Sinan Güven, Metin Söylemez 1 Gündem Kavramsal Çerçeve Kriz Tanımı Tarihsel Gelişim 2000 yılı öncesi önemli krizler 2000&2001 krizi Sonuçlar & Öneriler 2 Kavramsal Çerçeve Eternal Triangle – Paul Kraugman Hükümetlerin İstekleri Hükümetlerin uymak durumunda oldukları para politikaları 3 Kavramsal Çerçeve • Confidence (Güven) : Mevcut kur sistemini döviz krizlerine neden olacak spekülasyonlardan koruma isteği • Adjustment (Ayarlama) : Makroekonomik istikrar politikasını sürdürme isteği • Liquidity (Likidite) : Kısa dönemli sermaye hareketleri 4 Kavramsal Çerçeve • Altın Standardı Kur Sistemi • İngilterenin öncülüğünde kabul görüldü. • Tüm ülkeler paralarının değerini altına göre belirler. • 1914 yılında terk ediliyor. • 1893’de Amerika’daki bir bankada yaşanan kriz • Savaş yılları bozulan ekonomiler • Altın rezervelerinin düşmesi 5 Kavramsal Çerçeve • BWS (Bretton Woods Sistemi) • 1946 da Amerika öncülüğünde 44 ülke • USD referans para birimi • 35USD = 1 ons (31.10 gr saf altın) • %+1 veya %-1 band aralığında oynama. SABİT KUR • USA hem altın rezervi çok yüksek hem de dolar basıyor • • • • • • Avrupanın yeniden inşası USD bolluğu, artan spekülasyonlar, Diğer ülkelerdeki bütçe açıkları ve buna bağlı kur dalgalanmaları Dolardan kaçış ve Altın kıtlığı 1971 USD develüasyon ve 1973......

Words: 3534 - Pages: 15